ข้อกำหนดและเงื่อนไขบริการพิเศษของ XIAOMI 12 SERIES VIP

1. บทนำ

Xiaomi 12 Series บริการพิเศษเฉพาะระดับ VIP (“แคมเปญ”) จัดทำขึ้นโดย Xiaomi H.K. Limited ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนมีสำนักงานที่ตั้งที่ Suite 3209, 32/F, Tower 5, The Gateway, Harbour City, 15 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong (“ผู้จัด/เสียวหมี่”) แคมเปญนี้จะมีผลเริ่มต้นตั้งแต่วันที่เริ่มจำหน่ายสินค้า Xiaomi 12 Series อย่างเป็นทางการ และสิ้นสุดเมื่อสิ้นอายุระยะเวลาในการจำหน่ายของสินค้า หรือตามที่เสียวหมี่จะกำหนด (“ระยะเวลาแคมเปญ”) ผู้จัดขอสงวนสิทธิลดหรือขยายระยะเวลาแคมเปญไม่ว่าในระหว่างระยะเวลาก็ใดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. คุณสมบัติ

แคมเปญนี้เปิดให้บุคคลธรรมดาที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย (“ลูกค้า”) ที่ซื้อสินค้า Xiaomi 12 / Xiaomi 12 Pro (“สินค้า”) จากช่องทางการขายสินค้าที่เข้าร่วมรายการและเปิดใช้งานในประเทศไทยภายในกำหนดระยะเวลาแคมเปญ

3. รายละเอียดแคมเปญ

(ก) การรับประกัน 24 เดือน

โดยปกติแล้ว สินค้าควรจะต้องปราศจากข้อบกพร่องในด้านวัสดุและคุณภาพของงานภายใต้การใช้งานปกติเป็นระยะเวลายี่สิบสี่ (24) เดือนนับจากวันที่ผู้บริโภคซื้อและเปิดใช้งานสินค้า

ภายในระยะเวลาการรับประกันนับจากวันที่ซื้อ หากการทำงานเกิดข้อบกพร่องซึ่งไม่ได้เกิดจากการใช้งานตามปกติเกิดขึ้นกับสินค้า ลูกค้าจะได้รับบริการการรับประกันโดยปราศจากค่าใช้จ่ายที่ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตของ Xiaomi ที่ตั้งอยู่ภายในประเทศ

ลูกค้าต้องแสดงต้นฉบับหลักฐานการซื้อและบัตรรับประกันของสินค้าเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตของ Xiaomi จะตรวจสอบต้นฉบับหลักฐานการซื้อและบัตรรับประกัน และพิจารณาว่าสินค้ามีสิทธิ์ได้รับการรับประกัน 24 เดือนนี้หรือไม่

ในกรณีที่ลูกค้ามีสิทธิ์รับบริการการรับประกันโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ลูกค้าจำเป็นต้อง "สำรองข้อมูล" และ/หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดก่อนที่จะดำเนินการส่งสินค้าไปยังศูนย์ให้บริการหลังการขายของ Xiaomi โปรดทราบว่าในกระบวนการให้บริการการรับประกันใดๆ การตั้งค่าเนื้อหาสินค้าและซอฟต์แวร์จะถูกกู้คืนกลับเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน และข้อมูลส่วนบุคคลและการตั้งค่าทั้งหมดในสินค้าจะไม่คืนกลับสู่สภาพเดิม Xiaomi จะไม่รับผิดชอบไม่ว่าในกรณีใดๆ หากเนื้อหาในสื่อจัดเก็บข้อมูลของสินค้าถูกแก้ไข ลบ หรือแก้ไขด้วยวิธีใด ๆ ในระหว่างบริการรับประกัน

การรับประกัน 24 เดือนนี้จะไม่นำไปใช้กับกรณีต่อไปนี้ และลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือวัสดุทั้งหมด (ค่าใช้จ่ายจะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของผู้จัดหรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตของ Xiaomi:
•ความเสียหายที่เกิดจากการขนส่งหรือบรรทุกสินค้าขึ้นหรือลงในระหว่างการส่งคืนหรือเปลี่ยนหรือซ่อมแซม
•สินค้าเสียหายเกิดจากอุบัติเหตุหรือการกระทำของมนุษย์ เช่น ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากของเหลว การตก แรงดันไฟฟ้าเข้าที่ไม่เหมาะสม การบีบอัดที่มากเกินไป เมนบอร์ดเสียรูป ฯลฯ และปรากฏการณ์อื่นๆ ด้วย เช่น อะแดปเตอร์ไฟฟ้าเสียหาย แตก หัก หรือผิดรูปและสายไฟชำรุด หัก หรือเปลือย
•ความเสียหายที่เกิดจากเหตสุดวิสัย เช่น สงคราม ไฟไหม้ พายุไต้ฝุ่น น้ำท่วม หรือแผ่นดินไหว หรือเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกันที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้จัด
•ความเสียหายที่เกิดจากการไม่ใช้แบตเตอรี่ตามรูปแบบเดิมหรือการรั่วไหลของแบตเตอรี่
•ลูกค้าไม่ได้ส่งใบกำกับสินค้า ใบสั่งซื้อ หรือใบส่งสินค้า หรือ ใบรับประกันตามที่กำหนด
•หมายเลขซีเรียลและ/หรือหมายเลข IMEI ไม่สอดคล้อง เสียหาย หรือถูกถอดออกหรือแก้ไข
•สินค้าเป็นของปลอมและไม่ได้ผลิตโดยผู้จัด
•ข้อบกพร่องเกิดจากการใช้งานโดยไม่ได้ตั้งใจหรือการใช้งานที่ขัดต่อคำสั่ง คู่มือ หรือแนวทางของผู้จัดหรือของผู้จัด
•ข้อบกพร่องเกิดขึ้นจากการซ่อมแซม/จัดการ/ปรับเปลี่ยน/ดัดแปลงของลูกค้าเองหรือโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการใช้ชิ้นส่วนอะไหล่ ซอฟต์แวร์ หรือส่วนประกอบของสินค้าที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ใช่ของแท้
•การทำงานผิดพลาดและการไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติที่เกิดจากการติดตั้งซอฟต์แวร์และการกำหนดค่าหรือไวรัสคอมพิวเตอร์
•สัญญาณอ่อนเนื่องจากปัญหาการให้บริการของผู้ให้บริการโทรคมนาคม
•ระยะเวลาการรับประกันหมดอายุแล้ว
•กรณีอื่นใดตามที่กำหนด

(ข) การเปลี่ยนหน้าจอฟรีครั้งเดียว (ภายในหก (6) เดือนนับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า)

•ภายในระยะเวลาหก (6) เดือน นับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้าภายในระยะเวลาของแคมเปญ ผู้จัดขอมอบบริการเปลี่ยนหน้าจอให้ลูกค้าโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้จำกัดเพียงหนึ่งครั้งสำหรับสินค้าที่มีหน้าจอแสดงผลที่มีรอยร้าว การเปลี่ยนหน้าจอฟรีนี้ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดกับหน้าจอแสดงผลของสินค้าอันเนื่องมาจากการกระทำที่ไม่เจตนาของลูกค้า (เช่น สินค้าตกหล่นโดยไม่เจตนา) เป็นต้น
•ลูกค้าต้องแสดงหลักฐานการซื้อสินค้าเพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยัน ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตของ Xiaomi จะตรวจสอบหลักฐานการซื้อเดิมและพิจารณาว่าสินค้ามีสิทธิ์รับบริการเปลี่ยนหน้าจอฟรีเพียงครั้งเดียวหรือไม่•ลูกค้ามีสิทธิ์เข้าร่วมในแคมเปญนี้เพียงครั้งเดียว และการซ่อมแซมหน้าจอใดๆ รวมถึงการเปลี่ยนหน้าจอ (หากจำเป็น) จะไม่มีค่าใช้จ่าย
•การเปลี่ยนหน้าจอฟรีแบบครั้งเดียวนี้ใช้ไม่ได้กับสถานการณ์ต่อไปนี้:
-ความเสียหายต่อหน้าจอที่เกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
-ความเสียหายที่ส่งผลต่อพื้นผิวของหน้าจอเท่านั้น เช่น รอยขีดข่วนหรือรูปลักษณ์ความสวยงามอื่นๆ ของหน้าจอ
-ความเสียหายที่เกิดจากมัลแวร์ ซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือแอปพลิเคชั่นของบุคคลที่สามที่ลูกค้าใช้
-การใช้สินค้าของลูกค้านอกเหนือจากลักษณะปกติ
-การรั่วไหลของอาหารหรือของเหลว การกัดกร่อน สนิม หรือการใช้แรงดันไฟฟ้าที่ไม่ถูกต้อง
-ฟ้าผ่า อุบัติเหตุ หรือการใช้งานเพียงเล็กน้อย
-ความเสียหายที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น สงคราม ไฟไหม้ พายุไต้ฝุ่น น้ำท่วม หรือแผ่นดินไหว หรือเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกันที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้จัดงาน
-ลูกค้าไม่ได้ให้ใบแจ้งหนี้ของการซื้อหรือใบแจ้งการส่งมอบ;
-หมายเลขซีเรียลและ/หรือหมายเลข IMEI เสียหายหรือถูกถอดออกหรือดัดแปลง
-สินค้าเป็นของปลอมและ/หรือไม่ได้ผลิตโดยผู้จัด
-ข้อบกพร่องเกิดจากการใช้งานโดยไม่ได้ตั้งใจหรือการใช้งานที่ขัดต่อคำสั่ง คู่มือ หรือแนวทางของผู้จัด
-ข้อบกพร่องเกิดขึ้นจากการซ่อมแซม/จัดการ/เปลี่ยนแปลง/ดัดแปลงของลูกค้าเองหรือโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการใช้ชิ้นส่วนอะไหล่ ซอฟต์แวร์ หรือส่วนประกอบของสินค้าที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ใช่ของแท้
-สำหรับความเสียหายหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของหน้าจอที่ต้องเปลี่ยนสินค้าใหม่ การเปลี่ยนดังกล่าวจะอยู่ภายใต้นโยบายการรับประกันทางกฎหมาย
•กรณีอื่นใดตามที่กำหนด

(ค) การซ่อมแซมนอกการรับประกันหนึ่งครั้ง (ฟรีค่าแรง) ภายใน 12 เดือนหลังจากการซื้อ

ลูกค้ามีสิทธิ์ได้รับการซ่อมแซมนอกการรับประกันโดยไม่เสียค่าแรง 1 ครั้งภายใน 12 เดือนนับจากวันที่ซื้อ อย่างไรก็ตาม โดยมีเงื่อนไขว่าสามารถยกเว้นค่าใช้จ่ายได้เฉพาะค่าแรงเท่านั้น ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ จะต้องขึ้นอยู่กับศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตของ Xiaomi ที่เกี่ยวข้องที่ดำเนินการซ่อมแซมสินค้านอกการรับประกัน ชิ้นส่วนอะไหล่ที่มีจำหน่ายภายใต้การซ่อมที่ไม่อยู่ในการรับประกันนี้จะรวมถึง: เมนบอร์ด หน้าจอ แบตเตอรี่ ฝาครอบแบตเตอรี่ และอื่นๆ การซ่อมแซมนอกการรับประกันหนึ่งครั้ง (ฟรีค่าแรง) ภายใน 12 เดือนหลังจากการซื้อนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตของ Xiaomi

(ง) โทรศัพท์มือถือที่ให้ยืม

โทรศัพท์มือถือที่ให้ยืมมีให้สำหรับ ลูกค้าที่นำสินค้าไปยังศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตของ Xiaomi เพื่อทำการซ่อมแซมเท่านั้นและไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ภายในวันเดียวกันกับที่ลูกค้านำสินค้ามาซ่อมแซมดังกล่าว (อาจจะเนื่องจากชิ้นส่วนอยู่ระหว่างการขนส่ง ความล่าช้าในการจัดส่ง และปัญหาทางเทคนิคอื่นๆ)

การระบุตัวตนลูกค้า: ในการพิจารณาโทรศัพท์มือถือที่ให้ยืม ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตจะเป็นผู้กำหนดให้กับลูกค้าตามรุ่นผลิตภัณฑ์หรือหมายเลข IMEI

แอปพลิเคชันสำหรับโทรศัพท์มือถือที่ให้ยืม: ในการสมัครเข้าร่วมเพื่อได้รับโทรศัพท์มือถือที่ให้ยืม ลูกค้าจะต้องกรอกและลงนามในสัญญายืมใช้โทรศัพท์มือถือเครื่องสำรอง เมื่อได้รับโทรศัพท์มือถือที่ให้ยืม จากศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตจะบันทึกรายละเอียดโทรศัพท์มือถือที่ให้ยืมในรูปแบบใบเสร็จ โทรศัพท์มือถือที่ให้ยืมจะไม่สามารถใช้ได้กับลูกค้าที่สินค้าถูกส่งกลับโดยผู้จัดเพื่อทำการซ่อมแซมหรือบริการบำรุงรักษาแบบ door-to-door

ความรับผิดชอบ: ลูกค้าต้องใช้มาตรการป้องกันที่เหมาะสมและรอบคอบเพื่อปกป้องโทรศัพท์มือถือที่ให้ยืมจากความเสียหาย การสูญหาย หรือการละเมิดในขณะที่อยู่ในความดูแล อารักขา และการควบคุมของลูกค้า หากโทรศัพท์มือถือที่ให้ยืมเสียหายหรือสูญหาย ลูกค้าต้องแจ้งให้ผู้จัดทราบทันที เฉพาะผู้จัดหรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตของ Xiaomi เท่านั้นที่สามารถให้บริการโทรศัพท์มือถือที่ให้ยืม ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบและจ่ายค่าซ่อมแซม ค่าอะไหล่ ค่าใช้จ่ายอื่นใด และบริการที่เกี่ยวข้อง

รูปแบบของโทรศัพท์มือถือที่ให้ยืม: โทรศัพท์มือถือที่ให้ยืมทุกเครื่องจะเสนอให้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัด และลูกค้าไม่มีอิสระในการเลือกรุ่นของโทรศัพท์มือถือที่ให้ยืม

(จ) บริการสายด่วนพิเศษ

บริการสายด่วนพิเศษเฉพาะสำหรับลูกค้าในช่วงระยะเวลาการรับประกันสินค้าเท่านั้น
สายด่วนพิเศษ : 1800014171 | จันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00 น.

(ฉ) รับและจัดส่งฟรี

ภายในระยะเวลาการรับประกันของผลิตภัณฑ์ ลูกค้ามีสิทธิ์ได้รับบริการรับและจัดส่งสินค้ากับศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตจากเสียวหมี่ตามที่กำหนด โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อบริการเปลี่ยน/คืน /ซ่อม ทั้งนี้ระยะเวลาในการรับและจัดส่งจะเป็นไปตามระยะทาง ณ ศูนย์บริการและจุดรับ รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการของผู้รับและส่งขนส่งสินค้า

ทั้งนี้ในเบื้องต้น ลูกค้าจะต้อง (1) ติดต่อกับศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตจากเสียวหมี่ตามที่ปรากฏใน https://www.mi.com/th/support/repair/ (2) แจ้งข้อมูลอาทิเช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และเลข IMEI เป็นต้น (3) ลูกค้าจะต้องเขียน ชื่อ ที่อยู่ที่ต้องการให้ส่งสินค้ากลับ หมายเลขโทรศัพท์ เลข IMEI อาการเสีย รวมถึงรหัสล็อคหน้าจอ (ถ้ามี) ใส่ลงไปในกล่องพัสดุ พ็คสินค้าในกล่องพัสดุ ซึ่งจะต้องมีวัสดุกันกระแทก เพียงพอที่จะป้องกันความเสียหายจากการขนส่งได้ รวมถึงรอเจ้าหน้าที่จัดส่งไปรับสินค้า ซึ่งอาจจะเป็นวันเดียวกัน หรือวันถัดไป หรือวันอื่นใดตามที่กำหนด (4) เมื่อศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Xiaomi ได้รับสินค้าจะดำเนินการซ่อม และอาจติดต่อกับลูกค้าเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือต้องการชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมให้ลูกค้ารับทราบ ซึ่งลูกค้ามีหน้าที่จะต้องตอบหรือรับทราบข้อมูลดังกล่าว (5) หลังจากที่ซ่อมเสร็จศูนย์บริการจะส่งเครื่องคืนตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ (ยกเว้นกรณีที่มีการทำเรื่องคืนเงิน ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Xiaomi จะเก็บเครื่องเสียไว้ ไม่ส่งมอบคืนเครื่องที่เสียดังกล่าว) ทั้งนี้ภายใต้ดุลยพินิจของศูนย์บริการ

4. ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ

(ก) โดยการเข้าร่วมในแคมเปญนี้ ลูกค้าตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ คำตัดสินของผู้จัดถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพัน คำตัดสินของผู้จัดถือเป็นที่สิ้นสุดและจะไม่มีการอุทธรณ์และ/หรืออนุญาต ลูกค้าตกลงจะสิทธิดำเนินการทางศาลเพื่อทบทวนคำตัดสินของผู้จัด

(ข) แคมเปญนี้เป็นการรับประกันเพิ่มเติมโดยผู้จัดในช่วงระยะเวลาของแคมเปญ นอกเหนือจากการรับประกันทางกฎหมายที่มีอยู่ ซึ่งเผยแพร่บนเว็ปไซต์ https://www.mi.com/global/service/warranty

(ค) โดยการเข้าร่วมในแคมเปญนี้และให้ข้อมูลส่วนบุคคล ลูกค้ารับทราบว่าตนเองตกลงและยินยอมให้ใช้ ประมวลผล และถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของตนโดย ผู้จัด ตามที่อธิบายไว้ในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่ https://www.mi.com/th/about/privacy .

(ง) ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขและ/หรือยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ที่ระบุไว้เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้จัดขอแนะนำให้ลูกค้าตรวจสอบเป็นครั้งคราวเพื่อดูการแก้ไขและ/หรือการเปลี่ยนแปลงที่ทำกับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้

(จ) ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ลูกค้าตกลงที่จะปลดเปลื้องผู้จัด และพนักงาน เจ้าหน้าที่ กรรมการ ผู้ถือหุ้น ตัวแทน ตัวแทน บริษัทแม่ บริษัทในเครือ บริษัทสาขา ผู้รับอนุญาต ผู้โฆษณา ผู้จัดทำโปรโมชั่น หน่วยงานผู้ปฏิบัติตาม และบุคคลที่สาม จากความรับผิดและการเรียกร้องใด ๆ (รวมถึงจากการละเมิดสัญญา การละเมิด ความประมาทเลินเล่อหรือสาเหตุอื่นใดของการดำเนินการตามกฎหมายหรือความเป็นธรรม) ที่เกิดขึ้นจากหรือในทางที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญนี้

(ฉ) ข้อกำหนดและเงื่อนไขของแคมเปญนี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทยและคู่สัญญาต้องอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลของศาลในประเทศไทย