นโยบายการคืนสินค้าของ MI.COM ประเทศไทย (https://www.mi.com/th)

นโยบายการคืนสินค้าฉบับนี้ใช้บังคับเฉพาะกับสินค้า (“สินค้า”) ที่ซื้อจาก www.mi.com/th (“เว็บไซต์นี้”) เท่านั้น หากคุณซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ออนไลน์หรือจากร้านค้าออฟไลน์อื่นซึ่งไม่ใช่เว็บไซต์นี้ โปรดดูนโยบายการคืนสินค้าบนเว็บไซต์ออนไลน์หรือที่ร้านค้าออฟไลน์ดังกล่าว นโยบายการคืนสินค้าฉบับนี้แสดงถึงขั้นตอนที่เกี่ยวข้องในกรณีที่คุณส่งคำขอคืนสินค้าให้กับ Xiaomi Technology (Thailand) Limited (“ผู้ขาย”) เท่านั้น

นโยบายการคืนสินค้ามาตรฐาน

คุณสามารถส่งคืนสินค้าที่ซื้อผ่านเว็บไซต์นี้ให้กับผู้ขายเพื่อขอคืนเงิน และ/หรือขอเปลี่ยนทดแทนสินค้าได้ในกรณีดังต่อไปนี้:

(a) สินค้าที่มีคุณภาพเหมาะสม

คุณสามารถส่งคืนสินค้าเพื่อขอคืนเงินได้โดยไม่จำเป็นต้องให้เหตุผลใด ๆ ภายในระยะเวลาเจ็ด (7) วันตามปฏิทิน นับจากวันที่จัดส่งหรือวันที่ตามใบแจ้งหนี้ แล้วแต่ว่ากรณีใดจะมาถึงภายหลัง หรือ

(b) สินค้าที่มีปัญหาการผลิต

คุณสามารถส่งคืนสินค้าเพื่อขอคืนเงินหรือขอสินค้าเปลี่ยนทดแทนได้ภายในสิบห้า (15) วันตามปฏิทิน นับจากวันที่จัดส่งหรือวันที่ตามใบแจ้งหนี้ แล้วแต่ว่ากรณีใดจะมาถึงภายหลัง

หมายเหตุ: หากสินค้าที่ขอคืนเงิน และ/หรือขอเปลี่ยนทดแทนดังกล่าวไม่มีวางจำหน่ายหรือไม่มีในสต็อกแล้ว ผู้ขายจะดำเนินการคืนเงินให้ตามเงื่อนไขของนโยบายการคืนสินค้าฉบับนี้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ขายแต่เพียงผู้เดียว

วิธีการส่งคืนสินค้าให้กับผู้ขาย

การส่งคืนสินค้าเพื่อขอคืนเงิน และ/หรือขอเปลี่ยนทดแทนมีขั้นตอนดังนี้:

1. คำขอคืนสินค้าด้วยตัวเอง

คุณสามารถส่งคำขอคืนสินค้าเพื่อรับหมายเลขบริการได้ที่:

a) เว็บไซต์นี้ผ่านทางศูนย์สั่งซื้อ Xiaomi Support (https://www.mi.com/th/support) หรือ

b) ศูนย์บริการลูกค้า Xiaomi ผ่านทางแชทออนไลน์ หรือติดต่อสายด่วนของเราที่หมายเลข 1800-014-171 (ให้บริการวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.) หรือ

c) ส่งอีเมลถึงฝ่ายสนับสนุนที่ service.th@support.mi.com.

หมายเหตุ: หากสร้างคำขอคืนสินค้าไม่ได้ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า Xiaomi เพื่อรับการสนับสนุนและความช่วยเหลือ

2. ส่งคืนสินค้าผ่านผู้ให้บริการขนส่ง

(1) ผู้ขายมีตัวเลือกในการส่งคืนสินค้าผ่านผู้ให้บริการขนส่งแบบชำระเงินล่วงหน้า หลังจากสร้างใบนำส่งคืนสินค้าผ่านศูนย์บริการลูกค้า Xiaomi แล้ว คุณจะได้รับหมายเลขติดตามพร้อมอีเมลแนะนำการเก็บสินค้าใส่ในบรรจุภัณฑ์ทันที จากนั้น ผู้ให้บริการขนส่งที่กำหนด (“ผู้ให้บริการขนส่ง”) จะเข้ารับสินค้าของคุณ ณ จุดจัดส่งที่ระบุไว้ แล้วจึงส่งไปยังศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตของเราภายในระยะเวลา 2 วันทำการหรือระยะเวลาอื่น โปรดทราบว่าใบนำส่งคืนสินค้าแต่ละรายการจะหมดอายุภายใน 14 วัน และคำขอคืนสินค้าก็จะถูกยกเลิกไปด้วย

(2) คุณต้องสำรองข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือข้อมูลอันเป็นความลับที่จัดเก็บเอาไว้ล่วงหน้า พร้อมลบข้อมูลดังกล่าวก่อนที่จะส่งสินค้า เช่น สำหรับสินค้าจำพวกโทรศัพท์ Xiaomi/Xiaomi Pad อีกทั้ง คุณจะต้องออกจากระบบบัญชี Xiaomi Mi และบัญชี Google หากสินค้าของคุณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เป็นของคุณได้ โปรดยกเลิกการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์เหล่านั้นให้เรียบร้อยก่อนส่งคืนสินค้า ผู้ขายไม่มีความรับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลใด ๆ ซึ่งไม่ได้ลบก่อนที่จะดำเนินการส่งคืน

(3) คุณจะต้องเก็บสินค้าใส่ในบรรจุภัณฑ์สำหรับส่งคืนให้ถูกต้อง พร้อมแนบต้นฉบับหรือสำเนาใบแจ้งหนี้ รวมถึงเอกสารหมายเลขติดตามและใบนำส่งคืนมาพร้อมกับตัวสินค้า เพื่อให้ผู้ขายยอมรับคำขอคืนสินค้าของคุณ สำหรับรายละเอียดเรื่องบรรจุภัณฑ์เพิ่มเติม สามารถดูได้ที่ "ข้อมูลบรรจุภัณฑ์" ทางด้านล่าง

3. ติดตามการจัดส่ง

หลังจากผู้ให้บริการขนส่งซึ่งมีข้อตกลงกับผู้ขายรับพัสดุของคุณมาเรียบร้อยแล้ว ผู้ให้บริการขนส่งก็จะดำเนินการจัดส่งสินค้าไปยังผู้ขายหรือศูนย์ที่ผู้ขายกำหนด

คุณสามารถใช้รหัสจัดส่งเพื่อติดตามสถานะในการจัดส่งได้ สำหรับข้อมูลเรื่องนโยบายการคืนสินค้าไม่มีค่าใช้จ่าย โปรดดูนโยบาย “การคืนสินค้าไม่มีค่าใช้จ่าย” ในที่นี้ทางด้านล่าง

4. ขั้นตอนการขอคืนเงินหรือขอเปลี่ยนทดแทน

เมื่อได้รับสินค้าที่คุณต้องการคืนแล้ว ผู้ขายจะดำเนินการตามคำขอคืนสินค้าของคุณภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด หลังจากตรวจสอบสินค้าที่ได้รับคืนแล้ว ผู้ขายจะคืนเงินให้คุณผ่านช่องทางที่ใช้ในการซื้อสินค้าภายในระยะเวลา 15 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งเรื่องการใช้สิทธิ์เพิกถอน โดยขึ้นอยู่กับวิธีการชำระเงินเดิม สำหรับการเปลี่ยนทดแทน หลังจากผู้ขายใช้ดุลยพินิจของตนตรวจสอบสินค้าที่ได้รับคืนและเป็นไปตามเงื่อนไขของการเปลี่ยนทดแทนแล้ว สินค้าชิ้นใหม่จะถูกจัดส่งไปยังที่อยู่ตามคำสั่งซื้อเดิมของคุณ โดยขึ้นอยู่กับนโยบายการคืนสินค้ามาตรฐาน

หากมีสถานการณ์ที่ทำให้คุณไม่อาจใช้สิทธิ์เพิกถอนได้ตามกฎหมาย หรือในกรณีที่สินค้ามีสภาพซึ่งไม่สามารถขอคืนเงินหรือขอเปลี่ยนทดแทนได้ (โปรดดูที่ “สินค้าที่ขอคืนเงินหรือขอเปลี่ยนทดแทนไม่ได้” ทางด้านล่าง) ผู้ขายจะส่งสินค้าคืนให้คุณโดยตรง

ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

เมื่อจะส่งคืนสินค้าที่ซื้อมา คุณต้องส่งให้กับผู้ขายโดยใส่ลงในบรรจุภัณฑ์พร้อมกับอุปกรณ์เสริม อุปกรณ์ต่าง ๆ อุปกรณ์ต่อพ่วง รวมถึงสินค้าโปรโมชันที่คล้ายคลึงกัน (“อุปกรณ์เสริม”) ถ้ามี เพิ่มเติมจากสินค้าในกล่อง/บรรจุภัณฑ์เดิมที่ผู้ขายได้จัดส่งให้ มิฉะนั้น สินค้าที่ส่งคืนมาให้นั้นอาจถูกปฏิเสธไม่คืนเงิน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ขายแต่เพียงผู้เดียว

นอกจากนี้ คุณควรใส่สินค้าและอุปกรณ์เสริมลงในบรรจุภัณฑ์ที่จะส่งให้กับผู้ขายพร้อมด้วยต้นฉบับหรือสำเนาใบแจ้งหนี้ รวมถึงเอกสารหมายเลขติดตามและใบนำส่งคืน ซึ่งเราได้ส่งให้ตามคำขอคืนสินค้าของคุณ

การคืนสินค้าแบบไม่มีค่าใช้จ่าย

หากคุณส่งคืนสินค้าผ่านผู้ให้บริการขนส่งที่กำหนดไว้ในนโยบายการคืนสินค้าฉบับนี้และได้ติดต่อนัดหมายกับผู้ขายแล้ว ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการคืนสินค้า หากส่งคืนสินค้าผ่านบริษัทอื่นซึ่งไม่ใช่ผู้ให้บริการขนส่งที่ทำสัญญาผู้ขายแล้ว คุณจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการคืนสินค้า หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูข้อกำหนดใน “นโยบายการคืนสินค้ามาตรฐาน” “วิธีการส่งคืนสินค้าให้กับผู้ขาย” และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายฉบับนี้

คำขอเปลี่ยนทดแทน

ขั้นตอนและเงื่อนไขเกี่ยวกับการคืนสินค้าตามที่ระบุไว้ในนโยบายการคืนสินค้าฉบับนี้จะใช้บังคับกับคำขอเปลี่ยนทดแทนสินค้าด้วย ในสถานการณ์นี้ คุณสามารถขอเปลี่ยนทดแทนสินค้าที่ซื้อมาได้โดยดำเนินการตามขั้นตอนใน “วิธีการส่งคืนสินค้าให้กับผู้ขาย” ของนโยบายการคืนสินค้าฉบับนี้

ไม่มีสิทธิ์ในการคืน และ/หรือเปลี่ยนทดแทน

คุณจะส่งคืน และ/หรือเปลี่ยนทดแทนสินค้าไม่ได้เมื่ออยู่ในเงื่อนไขต่อไปนี้

(a) สินค้าที่พ้นระยะเวลาการคืน

ระยะเวลาการคืนสินค้าตามที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ได้ผ่านพ้นไปแล้ว คุณไม่สามารถขอคืนสินค้ากับผู้ขายได้ แต่ยังยื่นขอซ่อมแซมสินค้าตามระยะเวลาการรับประกันที่ใช้กับหน่วยสินค้าได้อยู่

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตัวเลือกและความคุ้มครองของการรับประกัน Xiaomi ได้ที่ https://www.mi.com/th/support/warranty/

(b) สินค้าที่ขอคืนเงินหรือขอเปลี่ยนทดแทนไม่ได้

คุณจะส่งคืนสินค้าให้กับผู้ขายไม่ได้หากตรงกับเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งดังต่อไปนี้

(1) ไม่ได้ซื้อสินค้าจากเว็บไซต์นี้

(2) สินค้าที่ IMEI หรือฉลากหมายเลขซีเรียล รุ่นของผู้ผลิต และ/หรือฉลากการรับประกันขาดหาย เสียหาย มีการเปลี่ยนแปลงไป หรือไม่สามารถอ่านได้เป็นบางส่วนหรือทั้งหมด

(3) สินค้าที่ไม่ได้ส่งคืนพร้อมบรรจุภัณฑ์ อุปกรณ์แรกเริ่ม และอุปกรณ์เสริมเดิมทั้งหมด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกล่องสินค้า คู่มือผู้ใช้ สายเคเบิล และอุปกรณ์อื่น ๆ ทั้งหมดที่รวมอยู่ในกล่องสินค้ามาตั้งแต่ต้น คำขอคืนสินค้าที่ส่งมาในสภาพไม่สมบูรณ์จะถูกปฏิเสธ

(4) สินค้าที่มีความเสียหายทางกายภาพเนื่องจากการใช้งานอย่างไม่เหมาะสม (เช่น การตกหล่น แรงกดทับ การสัมผัสกับของเหลว ฯลฯ) เงื่อนไขนี้มีข้อยกเว้นคือ คุณได้รับสินค้าที่มีตำหนิ เสียหาย หรืออยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์มาตั้งแต่เริ่มซื้อ ในกรณีนี้ คุณสามารถติดต่อศูนย์บริการลูกค้าเพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้ เงื่อนไขนี้ไม่รวมอยู่ในหมวดหมู่การขอคืนสินค้า

(5) สินค้าที่มีความเสียหายทางกายภาพและการทำงานผิดปกติอันเนื่องมาจากภัยพิบัติอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ (เช่น อุทกภัย อัคคีภัย แผ่นดินไหว ฟ้าผ่า หรืออุบัติเหตุทางท้องถนน)

(6) สินค้าที่มีความเสียหายอันเนื่องมาจากการไม่ได้ใช้งานและดูแลรักษาตามคำแนะนำในการใช้งาน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการใช้งานในอุณหภูมิที่สูงหรือต่ำจนเกินไป การใช้อุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้รับอนุญาต ฯลฯ

(7) สินค้าที่ปรากฏว่าผ่านการแก้ไข ปรับเปลี่ยน หรือดัดแปลงมาในทางใดทางหนึ่ง

(8) สินค้าสิ้นเปลืองทั้งหลายที่เปิดแล้ว เช่น ปัตตาเลี่ยน แปรงสีฟัน เครื่องโกนหนวด

(9) สินค้าที่ทำงานผิดปกติเนื่องจากอุปกรณ์เสริม (การต้านทานรอยขีดข่วน เคสป้องกัน ฯลฯ) สินค้าที่มีสภาพเช่นนี้ไม่อาจใช้เป็นเหตุผลในการส่งคืนเพื่อขอรับสินค้าเปลี่ยนทดแทนได้

(10) สินค้าที่ผู้ขายจัดจำหน่ายในแคมเปญข้อเสนอแบบชุด เว้นแต่ว่าจะส่งคืนสินค้าทั้งหมดในแคมเปญข้อเสนอแบบชุดอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดของนโยบายการคืนสินค้าฉบับนี้