Home > Wsparcie > Gwarancja

Gwarancja

Serwis Door-to-door

Skorzystaj z serwisu door-to-door dla telefonów i produktów ECO objętych gwarancją Xiaomi:
CCS-Online
SBE-Online

OKRES GWARANCJI


Żaden z zapisów niniejszej gwarancji handlowej nie ogranicza praw konsumentów wynikających z obowiązującego prawa.

  Produkt Okres Gwarancji
Mi Phone Mi Phone 24 miesiące
Mi TV Mi TV
Mi Eco-product Mi Robot Vacuum
Mi TV Box EU
Mi Router 3 EU
Mi Router 3C EU
Mi Air Purifier Anti-formaldehyde Filter
Amazfit PACE
Mi Laser Project 150"
Mi Sphere Camera Kit
Mi Laptop Air 13.3 i5 8G+256G
Mi Air Purifier 2
Mi Electric Scooter
Mi Action Camera 4K
Mi Home Security Camera 360°
Mi Air Purifier 2s
Mi Laser Project 150"
Ninebot S
Mi Home Security Camera 360° 1080P
Amazfit Stratos+
Amazfit Stratos
Ninebot S PLUS
Mi Electric Scooter Pro
Mi Electric Scooter Essential
Mi Electric Scooter 1S EU
Mi Electric Scooter Pro2
Mi Box S EU
Mi TV Stick EU
Mi Smart Compact Projector
Mi Handheld Vacuum Cleaner 1C
Mi Handheld Vacuum Cleaner
Mi Robot Vacuum-Mop 1C
Mi Robot Vacuum-Mop Pro
Mi Air Purifier 3H EU
Mi Air Purifier 2H EU
Mi Air Purifier 2C
Mi Air Purifier Pro EU
Mi Curved Gaming Monitor 34"
Xiaomi Luggage Classic 20"
Xiaomi Metal Carry-on Luggage 20"
Mi AIoT Router AC2350
Mi Router 4A Giga Version (White)
Mi Router 4A (White)
Mi Router 4C (White)
Mi Home Security Camera 360°1080P
Mi Home Security Camera Basic 1080p


Pozostałe produkty Xiaomi są objęte uproszczoną gwarancją sprzedawcy, nie są serwisowane. Z ewentualną reklamacją należy zgłosić się do sprzedawcy.


OGRANICZONA GWARNACJA PRODUCENTA


Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie elementów sprzętowych smartfona Xiaomi i dołączonego do niego wyposażenia (dalej: "Produkt") w postaci, w jakiej został oryginalnie dostarczony. Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania do oprogramowania lub innego sprzętu będącego własnością Xiaomi lub osób trzecich, dla których przewidziana jest lub ma mieć zastosowanie umowa licencyjna użytkownika końcowego lub odrębne oświadczenia gwarancyjne lub wyłączenia.

1. GWARANCJA NA PRODUKT

Niniejsza gwarancja handlowa jest udzielana przez firmę XIAOMI Technology (Polska) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Marynarska 15 (02-674 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 746177 oraz numer NIP 5213838221 ("Xiaomi").

Xiaomi gwarantuje nabywcy ("Użytkownik"), że Produkt będzie wolny od wad materiałowych i produkcyjnych przy normalnym użytkowaniu w okresie gwarancyjnym. O ile obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, gwarancja trwa i jest udzielana na 2 (dwa) lata od dnia pierwszego zakupu.

Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza żadnych praw, w tym rękojmi, które mogą przysługiwać konsumentowi na mocy odpowiednich przepisów prawa.

2. UPRAWNIENIA GWARANCYJNE

W przypadku wykrycia wady objętej niniejszą gwarancją i otrzymania przez Xiaomi żądania w okresie gwarancji, Xiaomi według własnego uznania (1) naprawi nieodpłatnie Produkt, używając nowych lub naprawionych części zamiennych, (2) wymieni Produkt na nowy lub naprawiony, lub (3) zwróci koszt Produktu, z wyłączeniem ewentualnych kosztów wysyłki.

W przypadku wystąpienia wady, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, są to jedyne i wyłączne roszczenia przysługujące użytkownikowi na mocy niniejszej gwarancji. Opłaty za wysyłkę i obsługę mogą mieć zastosowanie, chyba że jest to zabronione przez obowiązujące prawo. Każdy zamienny produkt sprzętowy będzie objęty gwarancją przez pozostały okres pierwotnej gwarancji lub przez trzydzieści (30) dni, w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy, lub przez dodatkowy okres czasu, który może mieć zastosowanie w związku z obowiązującymi w danym kraju przepisami.

3. JAK SKORZYSTAĆ Z UPRAWNIEŃ GWARANCYJNYCH

Zgodnie z obowiązującym prawem, Xiaomi może zażądać od Użytkownika przedstawienia dowodu pierwszego zakupu oraz karty gwarancyjnej z numerem IMEI Produktu. Użytkownik jest odpowiedzialny za wykonanie kopii zapasowej wszelkich danych, oprogramowania lub innych materiałów, które zostały zapisane lub zachowane w produkcie. Istnieje prawdopodobieństwo, że takie dane, oprogramowanie lub inne materiały zostaną utracone lub przeformatowane w trakcie obsługi, a Xiaomi nie ponosi odpowiedzialności za takie uszkodzenia lub utratę.

O ile nie jest to zabronione przez prawo lub w inny sposób przyrzeczone przez Xiaomi, usługi posprzedażne w ramach niniejszej gwarancji handlowej są ograniczone do autoryzowanych centrów serwisowych zlokalizowanych w Polsce, których lista dostępna jest na: https://www.mi.com/pl/support/repair/


4. WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA

O ile Xiaomi nie postanowi inaczej, niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie Produktu wyprodukowanego przez lub dla Xiaomi, który można zidentyfikować za pomocą znaku towarowego "Xiaomi" lub "Mi", nazwy handlowej lub logo umieszczonego na nim.

Xiaomi nie gwarantuje, że działanie Produktu będzie nieprzerwane lub wolne od błędów. gwarancja nie ma również zastosowania do:
(a) Uszkodzeń spowodowanych działaniem natury lub siły wyższej, na przykład uderzeniem pioruna, tornadem, powodzią, pożarem, trzęsieniem ziemi lub innymi przyczynami zewnętrznymi; (b) zaniedbania; (c) wykorzystania komercyjnego; (d) zmian lub modyfikacji jakiejkolwiek części Produktu; (e) Uszkodzeń spowodowanych użyciem z produktami innymi niż Xiaomi; (f) Uszkodzeń spowodowanych wypadkiem, nadużyciem lub niewłaściwym użyciem; (g) Uszkodzeń spowodowanych eksploatacją Produktu w sposób wykraczający poza dozwolone lub zamierzone zastosowania opisane przez Xiaomi lub przy niewłaściwym napięciu lub zasilaniu; (h) Uszkodzeń spowodowanych usługami (w tym naprawami, aktualizacjami i rozszerzeniami) wykonywanymi przez osoby niebędące przedstawicielami Xiaomi; (i) Nieprzestrzegania instrukcji dotyczących użytkowania Produktu; lub (j) Normalnego zużycia.

Odzyskiwanie i ponowna instalacja oprogramowania oraz danych użytkownika nie są objęte niniejszą Gwarancją. Żaden sprzedawca, agent ani pracownik firmy Xiaomi nie jest upoważniony do wprowadzania jakichkolwiek zmian, rozszerzania ani uzupełniania niniejszej gwarancji. Jeśli jakikolwiek warunek zostanie uznany za niezgodny z prawem lub niewykonalny, nie będzie to miało wpływu na ważność lub wykonalność pozostałych warunków.

Produkty, które nie zostały wprowadzone na rynek EOG/EFTA przez Xiaomi lub za zgodą Xiaomi, i/lub nie zostały należycie wyprodukowane przez Xiaomi, i/lub nie zostały należycie nabyte od Xiaomi lub oficjalnego sprzedawcy Xiaomi, nie są objęte niniejszą gwarancją. Zgodnie z obowiązującym prawem użytkownik może korzystać z innych przysługujących mu praw, w tym rękojmi lub gwarancji udzielonej przez innego sprzedawcę, który sprzedał produkt. W związku z tym konieczne może być skontaktowanie się ze sprzedawcą, od którego zakupiono Produkt.

Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania w Hong Kongu i na Tajwanie.

5. GWARANCJE DOROZUMIANE

O ile nie jest to zabronione przez obowiązujące prawo, wszystkie gwarancje dorozumiane (w tym gwarancje przydatności handlowej i przydatności do określonego celu) są ograniczone do okresu obowiązywania niniejszej ograniczonej gwarancji. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia okresu obowiązywania gwarancji dorozumianej, dlatego powyższe ograniczenie może nie mieć zastosowania do użytkownika..


6. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY

Z wyjątkiem przypadków zabronionych przez obowiązujące prawo, firma Xiaomi nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, uboczne, specjalne lub wtórne, w tym między innymi za utratę zysków, przychodów lub danych, szkody wynikające z naruszenia wyraźnych lub dorozumianych gwarancji lub warunków, ani za szkody wynikające z innych podstaw prawnych, nawet jeśli firma Xiaomi została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód.

Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie szkód specjalnych, pośrednich, przypadkowych lub wynikowych, dlatego powyższe ograniczenie lub wyłączenie może nie mieć zastosowania w przypadku użytkownika.

REGULAMIN PROMOCJI

XIAOMI SPRING WEEK 2022

GWARANCJA W ZAKRESIE OCHRONY EKRANU

Xiaomi 12 Pro/ Xiaomi 12/ Xiaomi 12X

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi 11T Pro - March 2022 Promo

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11T

Mi 11

Mi 10/Mi 10 Pro

Mi 10T PRO/Mi 10T

Redmi Note 11

Redmi 10

Redmi Note 10 5G

POCO X3 Pro

POCO F4 GT

POCO F3GWARANCJA NA WYŚWIETLACZ REDMI NOTE 9 AND REDMI NOTE 9 PRO

Użytkownicy końcowi, którzy dnia 22 Maja 2020 zakupili smartfon Redmi Note 9 albo Redmi Note 9 PRO w oficjalnym sklepie internetowym Xiaomi: https://mi-home.pl/, otrzymają jednorazową bezpłatną naprawę uszkodzonego wyświetlacza LCD w lokalnym Autoryzowanym Centrum Serwisowym Xiaomi, jeśli wyświetlacz został uszkodzony w ciągu 6 miesięcy od dnia aktywacji produktu (maksymalnie do dnia 21 Listopada 2020)

Jeśli w okresie gwarancyjnym doszło do fizycznego uszkodzenia wyświetlacza, które uniemożliwia jego normalną pracę (z wyłączeniem celowego uszkodzenia), użytkownik końcowy może skorzystać z jednorazowej bezpłatnej wymiany ekranu w lokalnym Autoryzowanym Centrum Serwisowym Xiaomi.

Promocji podlegają wyłącznie urządzenia Redmi Note 9 oraz Redmi Note 9 PRO zakupione dnia 22 Maja 2020 przez stronę internetową https://mi-home.pl/.

§1. Jednorazowa wymiana wyświetlacza nie ma zastosowania w następujących okolicznościach:

1.1. Uszkodzenie wyświetlacza spowodowane jest celowym działaniem

1.2. Uszkodzenia telefonu nie wpływają na jego normalne użytkowanie (np. odpryski farby, zarysowania, blaknięcie i inne uszkodzenia)

1.3. Dojdzie do jakichkolwiek pośrednich lub przypadkowych szkód spowodowanych uszkodzeniem (w tym między innymi powodującym niezdatność do pracy, utratę działalności, utratę zysków, utratę danych lub utratę czasu)

1.4. Numer seryjny modelu lub IMEI został zmieniony, utracony, jest nierozpoznawalny lub niezgodny z numerem zapisanym podczas zakupu produktu

1.5. Produkt został rozmontowany lub naprawiony przez dowolny inny serwis, który nie jest autoryzowanym centrum serwisowym Xiaomi

1.6. Produkt został zgłoszony z powodu kradzieży, zagubienia itp.

1.7. Żądanie naprawy wyświetlacza nie mieści się w okresie objętym gwarancją na wyświetlacz lub uzgodnionym okresie serwisowania

1.8. Wojna, wrogie działania, działania wojskowe, konflikty zbrojne, strajki, zamieszki, działania terrorystyczne

1.9. Działania administracyjne lub sądowe

1.10. Tajfuny, powodzie, trzęsienia ziemi, erupcje wulkaniczne lub tsunami, reakcje jądrowe, promieniowanie jądrowe lub skażenie radioaktywne

1.11. Amortyzacja po naprawie

ZERWANIE USŁUGI GWARANCYJNEJ EKRANU

§2. Gwarancja Premium na ekran Redmi Note 9 albo Redmi Note 9 PRO zostanie zerwana w następujących okolicznościach:

2.1. Przekroczony został okres gwarancji na ekran określony w powyższych warunkach.

2.2. Produkt został naprawiony przez inny serwis naprawczy, który nie jest autoryzowanym centrum serwisowym Xiaomi

2.3. Jednorazowa bezpłatna wymiana wyświetlacza została wykonana zgodnie z warunkami gwarancji na wyświetlacz

2.4. Jeśli firma Xiaomi wykryje, że uszkodzenia są spowodowane celowym działaniem, gwarancja na wyświetlacz zostanie automatycznie zerwana.

GWARANCJA NA WYŚWIETLACZ XIAOMI MI NOTE 10 LITE

Użytkownicy końcowi, którzy dnia 15 Maja 2020 zakupili smartfon Xiaomi Mi Note 10 Lite w oficjalnym sklepie internetowym Xiaomi: https://mi-home.pl/, otrzymają jednorazową bezpłatną naprawę uszkodzonego wyświetlacza LCD w lokalnym Autoryzowanym Centrum Serwisowym Xiaomi, jeśli wyświetlacz został uszkodzony w ciągu 6 miesięcy od dnia aktywacji produktu (maksymalnie do 14 Listopada 2020)

Jeśli w okresie gwarancyjnym doszło do fizycznego uszkodzenia wyświetlacza, które uniemożliwia jego normalną pracę (z wyłączeniem celowego uszkodzenia), użytkownik końcowy może skorzystać z jednorazowej bezpłatnej wymiany ekranu w lokalnym Autoryzowanym Centrum Serwisowym Xiaomi.

Promocji podlegają wyłącznie urządzenia Xiaomi Mi Note 10 Lite zakupione dnia 15 Maja 2020 przez stronę internetową https://mi-home.pl/.

§1. Jednorazowa wymiana wyświetlacza nie ma zastosowania w następujących okolicznościach:

1.1. Uszkodzenie wyświetlacza spowodowane jest celowym działaniem

1.2. Uszkodzenia telefonu nie wpływają na jego normalne użytkowanie (np. odpryski farby, zarysowania, blaknięcie i inne uszkodzenia)

1.3. Dojdzie do jakichkolwiek pośrednich lub przypadkowych szkód spowodowanych uszkodzeniem (w tym między innymi powodującym niezdatność do pracy, utratę działalności, utratę zysków, utratę danych lub utratę czasu)

1.4. Numer seryjny modelu lub IMEI został zmieniony, utracony, jest nierozpoznawalny lub niezgodny z numerem zapisanym podczas zakupu produktu

1.5. Produkt został rozmontowany lub naprawiony przez dowolny inny serwis, który nie jest autoryzowanym centrum serwisowym Xiaomi

1.6. Produkt został zgłoszony z powodu kradzieży, zagubienia itp.

1.7. Żądanie naprawy wyświetlacza nie mieści się w okresie objętym gwarancją na wyświetlacz lub uzgodnionym okresie serwisowania

1.8. Wojna, wrogie działania, działania wojskowe, konflikty zbrojne, strajki, zamieszki, działania terrorystyczne

1.9. Działania administracyjne lub sądowe

1.10. Tajfuny, powodzie, trzęsienia ziemi, erupcje wulkaniczne lub tsunami, reakcje jądrowe, promieniowanie jądrowe lub skażenie radioaktywne

1.11. Amortyzacja po naprawie

ZERWANIE USŁUGI GWARANCYJNEJ EKRANU

§2. Gwarancja Premium na ekran Xiaomi Mi Note 10 Lite zostanie zerwana w następujących okolicznościach:

2.1. Przekroczony został okres gwarancji na ekran określony w powyższych warunkach.

2.2. Produkt został naprawiony przez inny serwis naprawczy, który nie jest autoryzowanym centrum serwisowym Xiaomi

2.3. Jednorazowa bezpłatna wymiana wyświetlacza została wykonana zgodnie z warunkami gwarancji na wyświetlacz

2.4. Jeśli firma Xiaomi wykryje, że uszkodzenia są spowodowane celowym działaniem, gwarancja na wyświetlacz zostanie automatycznie zerwana.


6-miesięczna ochrona ekranu w smartfonie Xiaomi Redmi Note 7


§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Przewidziany niniejszym regulaminem program akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą “ 6-miesięczna ochrona ekranu w smartfonie Xiaomi Redmi Note 7” (zwany dalej Promocją), jest organizowany przez Xiaomi Technology Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 02-674, ul. Marynarska 15, zwaną dalej Organizatorem.
1.2. Promocja jest ważna wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
1.3. Promocja rozpoczyna się 18 marca 2019 r. i trwa do dnia 30 kwietnia 2019 r.
1.4. Promocja dotyczy smartfonów Xiaomi Redmi Note 7 we wszystkich dostępnych specyfikacjach, zakupionych przez Uczestników Promocji w sklepach detalicznych posiadających towar wyłącznie z oficjalnej polskiej dystrybucji (od dystrybutorów ABC Data S.A. i Ingram Micro Sp. z o.o.) w okresie trwania Promocji.
1.5. Produkty objęte promocją są wymienione w punkcie 2.2.
1.6. Promocja obsługiwana jest przez Xiaomi Technology Polska Sp. z o.o.
1.7. Dane Uczestników Promocji będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity w Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w zakresie i na potrzeby przeprowadzenia Promocji objętej Regulaminem.
1.8. Administratorem danych osobowych jest Xiaomi Technology Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 02-674, ul. Marynarska 15. Administrator danych osobowych, powierza firmie Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. ul. Puławska 40A, 05 – 500 Piaseczno przetwarzanie danych osobowych związanych z realizowana Promocją, w imieniu i na rzecz Organizatora Promocji.
1.9. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z promocją. Każdy uczestnik Promocji ma prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji w/w celów.


§2. ZASADY PROMOCJI
2.1. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
2.2. Produkty objęte promocją:
·Smartfon Redmi Note 7 3/32GB
·Smartfon Redmi Note 7 4/64GB
·Smartfon Redmi Note 7 4/128GB
2.3. Każdy uczestnik Promocji, który spełni warunki uczestnictwa otrzyma prawo do dodatkowej 6-miesięcznej gwarancji, która obejmuje jednorazową wymianę przypadkowo uszkodzonego wyświetlacza w okresie 6 miesięcy od daty zakupu w okresie wymienionym w punkcie 1.3.
2.4. Uczestnik Promocji, który zakupił produkty wymienione w punkcie 2.2. w trakcie trwania Promocji, zyskuje prawo do bezpłatnej gwarancji na jednorazową wymianę wyświetlacza przez okres 6 miesięcy od daty zakupu.
2.5. Uczestnik Promocji ma prawo do skorzystania z bezpłatnej usługi wymiany wyświetlacza, będących wynikiem jego normalnej eksploatacji, które ujawnią się w okresie 6 miesięcy od daty zakupu wskazanej na dowodzie zakupu (paragonie fiskalnym, fakturze Vat), po uprzednim zgłoszeniu reklamacji w jednym z autoryzowanych punktów serwisowych Xiaomi, lub sklepie detalicznym, w którym Uczestnik dokonał zakupu.
2.6. Udokumentowaniem prawa Uczestnika Promocji do skorzystania z dodatkowej 6 miesięcznej gwarancji na wyświetlacz jest okazanie w punkcie serwisowym oryginału dowodu zakupu produktu.
2.7. W przypadku stwierdzenia usterki Organizator, według własnej decyzji dokona naprawy uszkodzonego wyświetlacza, pozostałe uszkodzenia niezwiązane z wyświetlaczem podlegają warunkom naprawy określonym w standardowej gwarancji.
2.8. Gwarancja obowiązuje jedynie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
2.9. Dodatkowa Gwarancja na wyświetlacz obejmuje uszkodzenia mechaniczne wyświetlacza eksploatowanego zgodnie z instrukcją obsługi i w sposób odpowiadający zwyczajowemu korzystaniu z tego rodzaju sprzętu. Gwarancja nie obejmuje: a) małych zarysowań ekranu


§3. WARUNKI UCZESTNICTWA
3.1. Uczestnikami Promocji mogą być osoby fizyczne o statusie konsumenta zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta, które ukończyły 18. rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia.
3.2. Aby zostać Uczestnikiem Promocji należy w okresie jej trwania dokonać zakupu smartfona Redmi Note 7, jako konsument zgodnie z ust. 1. niniejszego paragrafu.


§4. REKLAMACJE I ROSZCZENIA
4.1. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być zgłaszane wyłącznie pisemnie na adres Organizatora: Xiaomi Technology Polska Sp. z o.o. Warszawa 02-674, ul. Marynarska 15.
4.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikowi Promocji przez cały okres obowiązywania gwarancji oraz do 7 dni po upływie okresu gwarancyjnego. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
4.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, dane kontaktowe jak również opis i wskazania przyczyny reklamacji.


§5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
5.1. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę Uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
5.2. Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.mi.com/pl
5.3. Administratorem danych osobowych jest Xiaomi Technology Polska Sp. z o.o. Warszawa 02-674, ul. Marynarska 15 . Administrator danych osobowych, powierza firmie Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. ul. Puławska 40A, 05 – 500 Piaseczno, REGON 016321051, NIP: 9511978674 przetwarzanie danych osobowych związanych z realizowaną Promocją, w imieniu i na rzecz Organizatora Promocji.
5.4. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z promocją. Każdy uczestnik Promocji ma prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji w/w celów.
5.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy polskiego prawa.
5.6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
5.7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w trakcie trwania Promocji oraz do zakończenia Promocji bez podawania przyczyn.


Xiaomi Technology Polska Sp. z o.o. - Warszawa 02 - 674, ul. Marynarska 15, Polska.


6-MIESIĘCZNA OCHRONA EKRANU W SMARTFONIE XIAOMI Mi A3


§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Przewidziany niniejszym regulaminem program akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą “ 6-miesięczna ochrona ekranu w smartfonie Xiaomi Mi A3” (zwany dalej Promocją), jest organizowany przez Xiaomi Technology Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 02-674, ul. Marynarska 15, zwaną dalej Organizatorem.
1.2. Promocja jest ważna wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
1.3. Promocja rozpoczyna się 01 sierpnia 2019 r. i trwa do dnia 30 września 2019 r.
1.4. Promocja dotyczy smartfonów Xiaomi Mi A3 we wszystkich dostępnych specyfikacjach, zakupionych przez Uczestników Promocji w sklepach detalicznych posiadających towar wyłącznie z oficjalnej polskiej dystrybucji (od dystrybutorów Roseville Investments Sp. z o.o. i Ingram Micro Sp. z o.o.) w okresie trwania Promocji.
1.5. Produkty objęte promocją są wymienione w punkcie 2.2.
1.6. Promocja obsługiwana jest przez Xiaomi Technology Polska Sp. z o.o.
1.7. Dane Uczestników Promocji będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity w Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w zakresie i na potrzeby przeprowadzenia Promocji objętej Regulaminem.
1.8. Administratorem danych osobowych jest Xiaomi Technology Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 02-674, ul. Marynarska 15. Administrator danych osobowych, powierza firmie Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. ul. Puławska 40A, 05 – 500 Piaseczno przetwarzanie danych osobowych związanych z realizowana Promocją, w imieniu i na rzecz Organizatora Promocji.
1.9. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z promocją. Każdy uczestnik Promocji ma prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji w/w celów.


§2. ZASADY PROMOCJI
2.1. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
2.2. Produkty objęte promocją: ·Smartfon Xiaomi Mi A3 4/64GB ·Smartfon Xiaomi Mi A3 4/128GB
2.3. Każdy uczestnik Promocji, który spełni warunki uczestnictwa otrzyma prawo do dodatkowej 6-miesięcznej gwarancji, która obejmuje jednorazową wymianę przypadkowo uszkodzonego wyświetlacza w okresie 6 miesięcy od daty zakupu w okresie wymienionym w punkcie 1.3.
2.4. Uczestnik Promocji, który zakupił produkty wymienione w punkcie 2.2. w trakcie trwania Promocji, zyskuje prawo do bezpłatnej gwarancji na jednorazową wymianę wyświetlacza przez okres 6 miesięcy od daty zakupu.
2.5. Uczestnik Promocji ma prawo do skorzystania z bezpłatnej usługi wymiany wyświetlacza, będących wynikiem jego normalnej eksploatacji, które ujawnią się w okresie 6 miesięcy od daty zakupu wskazanej na dowodzie zakupu (paragonie fiskalnym, fakturze Vat), po uprzednim zgłoszeniu reklamacji w jednym z autoryzowanych punktów serwisowych Xiaomi, lub sklepie detalicznym, w którym Uczestnik dokonał zakupu.
2.6. Udokumentowaniem prawa Uczestnika Promocji do skorzystania z dodatkowej 6 miesięcznej gwarancji na wyświetlacz jest okazanie w punkcie serwisowym oryginału dowodu zakupu produktu.
2.7. W przypadku stwierdzenia usterki Organizator, według własnej decyzji dokona naprawy uszkodzonego wyświetlacza, pozostałe uszkodzenia niezwiązane z wyświetlaczem podlegają warunkom naprawy określonym w standardowej gwarancji.
2.8. Gwarancja obowiązuje jedynie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
2.9. Dodatkowa Gwarancja na wyświetlacz obejmuje uszkodzenia mechaniczne wyświetlacza eksploatowanego zgodnie z instrukcją obsługi i w sposób odpowiadający zwyczajowemu korzystaniu z tego rodzaju sprzętu. Gwarancja nie obejmuje: a) małych zarysowań ekranu


§3. WARUNKI UCZESTNICTWA
3.1. Uczestnikami Promocji mogą być osoby fizyczne o statusie konsumenta zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta, które ukończyły 18. rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia.
3.2. Aby zostać Uczestnikiem Promocji należy w okresie jej trwania dokonać zakupu smartfona Mi A3, jako konsument zgodnie z ust. 1. niniejszego paragrafu.


§4. REKLAMACJE I ROSZCZENIA
4.1. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być zgłaszane wyłącznie pisemnie na adres Organizatora: Xiaomi Technology Polska Sp. z o.o. Warszawa 02-674, ul. Marynarska 15.
4.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikowi Promocji przez cały okres obowiązywania gwarancji oraz do 7 dni po upływie okresu gwarancyjnego. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
4.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, dane kontaktowe jak również opis i wskazania przyczyny reklamacji.


§5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
5.1. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę Uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
5.2. Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.mi.com/pl
5.3. Administratorem danych osobowych jest Xiaomi Technology Polska Sp. z o.o. Warszawa 02-674, ul. Marynarska 15 . Administrator danych osobowych, powierza firmie Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. ul. Puławska 40A, 05 – 500 Piaseczno, REGON 016321051, NIP: 9511978674 przetwarzanie danych osobowych związanych z realizowaną Promocją, w imieniu i na rzecz Organizatora Promocji.
5.4. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z promocją. Każdy uczestnik Promocji ma prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji w/w celów.
5.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy polskiego prawa.
5.6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.


Serwis Premium dla Xiaomi Redmi Note 8T


Gwarancja na wyświetlacz Xiaomi Redmi Note 8T


Użytkownicy końcowi, którzy zakupili smartfon Xiaomi Redmi Note 8T w lokalnym autoryzowanym kanale sprzedaży firmy Xiaomi i aktywowali ją lokalnie w okresie od 18 listopada 2019 r. do dnia 17 lutego 2020 r., otrzymają jednorazową bezpłatną naprawę uszkodzonego wyświetlacza LCD w lokalnym Autoryzowanym Centrum Serwisowym Xiaomi, jeśli wyświetlacz został uszkodzony w ciągu 6 miesięcy od aktywacji produktu.
Jeśli w okresie gwarancyjnym doszło do fizycznego uszkodzenia wyświetlacza, które uniemożliwia jego normalną pracę (z wyłączeniem celowego uszkodzenia), użytkownik końcowy może skorzystać z jednorazowej bezpłatnej wymiany ekranu w lokalnym Autoryzowanym Centrum Serwisowym Xiaomi.
§1. Jednorazowa wymiana wyświetlacza nie ma zastosowania w następujących okolicznościach:
1.1. Uszkodzenie wyświetlacza spowodowane jest celowym działaniem
1.2. Uszkodzenia telefonu nie wpływają na jego normalne użytkowanie (np. odpryski farby, zarysowania, blaknięcie i inne uszkodzenia)
1.3. Dojdzie do jakichkolwiek pośrednich lub przypadkowych szkód spowodowanych uszkodzeniem (w tym między innymi powodującym niezdatność do pracy, utratę działalności, utratę zysków, utratę danych lub utratę czasu)
1.4. Numer seryjny modelu lub IMEI został zmieniony, utracony, jest nierozpoznawalny lub niezgodny z numerem zapisanym podczas zakupu produktu
1.5. Produkt został rozmontowany lub naprawiony przez dowolny inny serwis, który nie jest autoryzowanym centrum serwisowym Xiaomi
1.6. Produkt został zgłoszony z powodu kradzieży, zagubienia itp.
1.7. Żądanie naprawy wyświetlacza nie mieści się w okresie objętym gwarancją na wyświetlacz lub uzgodnionym okresie serwisowania
1.8. Wojna, wrogie działania, działania wojskowe, konflikty zbrojne, strajki, zamieszki, działania terrorystyczne
1.9. Działania administracyjne lub sądowe
1.10. Tajfuny, powodzie, trzęsienia ziemi, erupcje wulkaniczne lub tsunami, reakcje jądrowe, promieniowanie jądrowe lub skażenie radioaktywne
1.11. Amortyzacja po naprawie

Zerwanie usługi gwarancyjnej ekranu


§2. Gwarancja Premium na ekran Xiaomi Redmi Note 8T zostanie zerwana w następujących okolicznościach:
2.1. Przekroczony został okres gwarancji na ekran określony w powyższych warunkach.
2.2. Produkt został naprawiony przez inny serwis naprawczy, który nie jest autoryzowanym centrum serwisowym Xiaomi
2.3. Jednorazowa bezpłatna wymiana wyświetlacza została wykonana zgodnie z warunkami gwarancji na wyświetlacz
2.4. Jeśli firma Xiaomi wykryje, że uszkodzenia są spowodowane celowym działaniem, gwarancja na wyświetlacz zostanie automatycznie zerwana.


Serwis Premium dla Xiaomi Mi Note 10


Gwarancja na wyświetlacz Xiaomi Mi Note 10


Użytkownicy końcowi, którzy zakupili smartfon Xiaomi Mi Note 10 w lokalnym autoryzowanym kanale sprzedaży firmy Xiaomi i aktywowali ją lokalnie w okresie od 25 listopada 2019 r. do dnia 24 lutego 2020 r., otrzymają jednorazową bezpłatną naprawę uszkodzonego wyświetlacza LCD w lokalnym Autoryzowanym Centrum Serwisowym Xiaomi, jeśli wyświetlacz został uszkodzony w ciągu 6 miesięcy od aktywacji produktu.
Jeśli w okresie gwarancyjnym doszło do fizycznego uszkodzenia wyświetlacza, które uniemożliwia jego normalną pracę (z wyłączeniem celowego uszkodzenia), użytkownik końcowy może skorzystać z jednorazowej bezpłatnej wymiany ekranu w lokalnym Autoryzowanym Centrum Serwisowym Xiaomi.
§1. Jednorazowa wymiana wyświetlacza nie ma zastosowania w następujących okolicznościach: 1.1. Uszkodzenie wyświetlacza spowodowane jest celowym działaniem
1.2. Uszkodzenia telefonu nie wpływają na jego normalne użytkowanie (np. odpryski farby, zarysowania, blaknięcie i inne uszkodzenia)
1.3. Dojdzie do jakichkolwiek pośrednich lub przypadkowych szkód spowodowanych uszkodzeniem (w tym między innymi powodującym niezdatność do pracy, utratę działalności, utratę zysków, utratę danych lub utratę czasu)
1.4. Numer seryjny modelu lub IMEI został zmieniony, utracony, jest nierozpoznawalny lub niezgodny z numerem zapisanym podczas zakupu produktu
1.5. Produkt został rozmontowany lub naprawiony przez dowolny inny serwis, który nie jest autoryzowanym centrum serwisowym Xiaomi
1.6. Produkt został zgłoszony z powodu kradzieży, zagubienia itp.
1.7. Żądanie naprawy wyświetlacza nie mieści się w okresie objętym gwarancją na wyświetlacz lub uzgodnionym okresie serwisowania
1.8. Wojna, wrogie działania, działania wojskowe, konflikty zbrojne, strajki, zamieszki, działania terrorystyczne
1.9. Działania administracyjne lub sądowe
1.10. Tajfuny, powodzie, trzęsienia ziemi, erupcje wulkaniczne lub tsunami, reakcje jądrowe, promieniowanie jądrowe lub skażenie radioaktywne
1.11. Amortyzacja po naprawie

Zerwanie usługi gwarancyjnej ekranu


§2. Gwarancja Premium na ekran Xiaomi Mi Note 10 zostanie zerwana w następujących okolicznościach:
2.1. Przekroczony został okres gwarancji na ekran określony w powyższych warunkach.
2.2. Produkt został naprawiony przez inny serwis naprawczy, który nie jest autoryzowanym centrum serwisowym Xiaomi
2.3. Jednorazowa bezpłatna wymiana wyświetlacza została wykonana zgodnie z warunkami gwarancji na wyświetlacz
2.4. Jeśli firma Xiaomi wykryje, że uszkodzenia są spowodowane celowym działaniem, gwarancja na wyświetlacz zostanie automatycznie zerwana.