Xiaomi 14/Xiaomi 14 Ultra - USŁUGI EXCLUSIVE

1.       ZASADY I WARUNKI

1.1. Poniższy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady i warunki uczestnictwa w promocji posprzedażowej (zwanej dalej: "Promocją"), która jest oferowana przez Xiaomi Technology Netherlands B.V. zarejestrowaną pod adresem Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, Haga, Holandia (zwana dalej: ”Xiaomi”), i ma zastosowanie niezależnie od praw konsumenckich przyznanych przez powszechnie obowiązujące prawo. Więcej informacji o przysługujących gwarancjach dostępna jest na stronie https://www.mi.com/pl/support/warranty.

1.2. Niniejsza Promocja dotyczy wyłącznie produktu Xiaomi 14 lub Xiaomi 14 Ultra (zwanych dalej: „Produkty”) zakupionych od Xiaomi lub u autoryzowanych sprzedawców Xiaomi poprzez autoryzowane kanały sprzedaży na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zwane dalej: „Terytorium”). 

1.3. Niniejsza Promocja nie ma zastosowania do jakiegokolwiek oprogramowania lub innego sprzętu będącego własnością Xiaomi lub osób trzecich, dla których przewidziano lub zamierza się przewidzieć umowę licencyjną użytkownika końcowego lub odrębne oświadczenia gwarancyjne/gwarancyjne lub wyłączenia.

1.4. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne i bezpłatne.

1.5. Regulamin jest podawany do wiadomości publicznej i będzie dostępny przez cały czas trwania Promocji na stronie internetowej https://www.mi.com/pl/support/warranty/

1.6. Biorąc udział w Promocji, Uczestnik niniejszym akceptuje: (i) niniejszy Regulamin oraz (ii) warunki korzystania i politykę prywatności Xiaomi: https://privacy.mi.com/all/languages/

2.       ZAKRES STOSOWANIA I BENEFICJENCI

2.1. Niniejsza Promocja jest ograniczona do Produktów zakupionych od Xiaomi lub u autoryzowanych sprzedawców Xiaomi (online lub offline) poprzez autoryzowane kanały sprzedaży na Terytorium.

2.2. Do skorzystania z niniejszej Promocji uprawniona jest wyłącznie osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, która zakupiła i aktywowała wyżej wymienione Produkty (zwana dalej: „Beneficjentem” lub "Beneficjentami") na warunkach opisanych poniżej.

3.       USŁUGI POSPRZEDAŻOWE

Promocja obejmuje następujące dodatkowe usługi posprzedażowe:

i.  100 GB przestrzeni dyskowej w chmurze Google One przez 6 miesięcy,

ii.  3-miesięczny dostęp do YouTube Premium,

iii.   Jedna wymiana lub naprawa ekranu bez dodatkowych opłat w ciągu 6 miesięcy od daty zakupu Produktu,

iv.   Jednorazowa pogwarancyjna naprawa Produktu bez kosztów robocizny,

v.   Obsługa Klienta

vi.   Międzynarodowa Gwarancja Producencka,

 (dalej zwane „Usługami”)

4.       OKRES ŚWIADCZENIA USŁUG

4.1.  100 GB przestrzeni dyskowej w chmurze Google One na 6 miesięcy.

Aby skorzystać z tej usługi, Beneficjenci muszą zakupić i aktywować Produkt przed 31 lipca 2024 roku. Beneficjent musi aktywować niniejszą usługę nie później niż 31 sierpnia 2024 roku, po tym okresie oferta na tę usługę wygasa.

4.2. 3-miesięczny dostęp do YouTube Premium.

Aby skorzystać z tej usługi, Beneficjenci muszą zakupić i aktywować Produkt przed 31 lipca 2024 roku. Beneficjent musi aktywować niniejszą usługę nie później niż 31 sierpnia 2024 roku, po tym okresie oferta na tę usługę wygasa.

4.3. Jedna (1) ograniczona gwarancja na uszkodzony ekran.

W okresie sześciu (6) miesięcy od daty zakupu Produktu przez Beneficjenta. Data zakupu musi być wcześniejsza niż 25.02.2025

4.4 Jedna (1) naprawa bez kosztów robocizny uszkodzeń nieobjętych gwarancją.

 W okresie dwunastu (12) miesięcy od daty zakupu Produktu przez Beneficjentów.

4.5. Obsługa klienta.

Dwadzieścia cztery (24) miesiące od daty zakupu Produktu przez Beneficjentów.

4.6. Międzynarodowa Gwarancja Producencka dla Xiaomi. (wyłącznie dla Xiaomi 14 Ultra)

Dwadzieścia cztery (24) miesiące od daty zakupu Produktu przez Beneficjentów.

 

5.       OPIS USŁUG

5.1.  100 GB przestrzeni dyskowej w chmurze Google One przez 6 miesięcy

Oferta dotyczy członkostwa w Google One, która zapewnia Beneficjentom bezpłatne korzyści z subskrypcji przez okres sześciu (6) miesięcy od dnia skorzystania z oferty („Okres korzyści Google One. Aby skorzystać ze 100 GB przestrzeni dyskowej w chmurze Google One, Beneficjenci muszą zakupić i aktywować Produkt przed 31 lipca 2024 roku. Oferta jest ograniczona wyłącznie do nowych użytkowników Google One i nie może być łączona z innymi ofertami Google One.

Aby skorzystać z tej oferty, Beneficjenci muszą otworzyć aplikację Google One za pośrednictwem Produktu, gdzie oferta pojawi się na ekranie. Następnie Beneficjenci muszą  postępować zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie, aby skorzystać z oferty. Oferta Google One wymaga dodania metody płatności w Centrum płatności Google. W okresie korzystania z Google One do subskrypcji będą miały zastosowanie Warunki korzystania z usługi Google One dostępne na stronie internetowej: <https://one.google.com/terms-of-service>.

Zastosowanie ma również Polityka prywatności Google dostępna na stronie internetowej <https://policies.google.com/privacy>.

Po skorzystaniu z oferty Google One Beneficjenci zostaną powiadomieni o dacie wygaśnięcia Okresu korzyści Google One na stronie subskrypcji w Sklepie Google Play. Po wygaśnięciu Okresu korzyści Google One, subskrypcja Google One zostaje automatycznie zamieniona na płatną subskrypcję planu Google One zgodnie z obowiązującą opłatą miesięczną w danym kraju, która co miesiąc będzie pobierana z karty płatniczej, podanej w procesie rejestracji lub w inny sposób zgodnie z ustaloną metodą płatności w Centrum płatności Google, aż do anulowania subskrypcji przez Beneficjenta. Opłata za płatną subskrypcję nie podlega zwrotowi. Beneficjenci mogą anulować subskrypcję w dowolnym momencie. Aby uniknąć obciążenia, należy anulować subskrypcję przed datą wygaśnięcia Okresu korzyści Google One.

Jeśli subskrypcja zostanie anulowana w Okresie korzyści Google One , subkrypcja pozostanie aktywna do końca Okresu korzyści Google One. Jeśli Beneficjent anuluje subskrypcję i przekroczy limit miejsca na koncie Google w Okresie korzyści Google One, nie będzie mógł przechowywać nowych danych w przestrzeni dyskowej Google One, dopóki Beneficjent nie zwolni miejsca w przestrzeni dyskowej lub nie wykupi pakietu Google One o większej pojemności.

Więcej informacji na temat usługi Google One można znaleźć na stronach internetowych <https://event.mi.com/PL/google-one> i <https://www.mi.com/global/support/terms/google-one-terms>.

5.2.  3-miesięczny dostęp do YouTube Premium

Oferta dotyczy korzystania z usługi 3-miesięcznego bezpłatnego członkostwa próbnego YouTube Premium ("Okres próbny"). Aby skorzystać z usługi YouTube Premium, Beneficjenci muszą zakupić i aktywować Produkt przed 31 lipca 2024 roku. Oferta YouTube Premium jest ograniczona do nowych użytkowników YouTube Premium. Aby pomyślnie skorzystać z oferty, Beneficjenci nie mogą być obecnymi subskrybentami usług YouTube Premium lub YouTube Music Premium, ani nie mogą być wcześniejszymi subskrybentami usług YouTube Premium, YouTube Music Premium, YouTube Red lub Google Play Music. Pełny okres obowiązywania oferty znajduje się na stronie: <www.youtube.com/premium/restrictions>.

Aby skorzystać z oferty, Beneficjenci muszą otworzyć aplikację YouTube za pośrednictwem Produktu. Następnie należy przejść do zakładki "Moje konto" i kliknąć "Uzyskaj YouTube Premium". Oferta pojawi się na ekranie, a Beneficjenci powinni postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby ją zrealizować. Podczas rejestracji wymagane jest dodanie ważnej formy płatności, ale Beneficjenci nie zostaną obciążeni opłatami do czasu wygaśnięcia Okresu próbnego. Zwroty za częściowe okresy rozliczeniowe nie są dostępne.

Po wygaśnięciu Okresu Próbnego, subskrypcja YouTube Premium zostanie automatycznie odnowiona na płatną subskrypcję planu YouTube Premium zgodnie z obowiązującą opłatą miesięczną w danym kraju, która co miesiąc będzie pobierana z karty płatniczej, podanej w procesie rejestracji lub w inny sposób zgodnie z ustaloną metodą, aż do anulowania subskrypcji przez Beneficjenta.

Beneficjent może anulować subskrypcję w dowolnym momencie. Aby uniknąć obciążenia, należy anulować subskrypcję przed końcem Okresu próbnego.

Więcej informacji na temat usługi Google One można znaleźć na stronach <https://event.mi.com/poland/youtubepremium> i <https://www.mi.com/global/service/support/youtube-premium.html>

5.3. JEDNA WYMIANA LUB NAPRAWA EKRANU ZA DARMO W CIĄGU 6 MIESIĘCY

Beneficjenci, którzy zakupią Produkt Xiaomi 14/Xiaomi 14 Ultra miedzy 26.02.2024 a 25.02.2025, są uprawnieni do JEDNORAZOWEJ (1) bezpłatnej usługi wymiany lub naprawy ekranu w ciągu pierwszych sześciu (6) miesięcy od daty zakupu Produktu  (dalej "Okres Naprawy Ekranu"), jeśli ekran Produktu zostanie uszkodzony lub przestanie prawidłowo funkcjonować w wyniku niezamierzonego działania Beneficjenta (np. jak niezamierzony upadek Produktu).

Naprawa ekranu jest bezpłatna. Jeśli Autoryzowany Centrum Serwisowe Xiaomi uzna, że ekran powinien zostać wymieniony, wymiana ekranu będzie również bezpłatna.

Aby skorzystać z tej oferty, Beneficjenci muszą skontaktować się z Działem Obsługi Klienta Xiaomi. Beneficjenci mogą zostać poproszeni o przedstawienie faktury zakupu lub dowodu potwierdzającego zakup Produktu.

5.3.1. WYŁĄCZENIA

Usługa nie dotyczy ani nie obejmuje następujących sytuacji:

a)       Numer seryjny i/lub numer IMEI Produktu jest uszkodzony, został usunięty lub naruszony;

b)      Produkt nie jest oryginalny i nie został wyprodukowany przez Xiaomi;

c)       Uszkodzenia ekranu są spowodowane celowo lub w wyniku rażącego zaniedbania;

d)      Uszkodzenia znajdują się tylko powierzchni ekranu i nie wpływają na funkcjonowanie ekranu, np. zarysowania lub inne elementy estetyczne ekranu;

e)       Szkody są wyrządzone przez złośliwe oprogramowanie, nieautoryzowane oprogramowanie lub aplikacje firm trzecich używane przez użytkowników końcowych;

f)        Beneficjent nie przedstawi faktury zakupu lub dowodu potwierdzającego zakup Produktu, jeśli jest on wymagany;

g)       Wada jest spowodowana użyciem niezgodnym z przeznaczeniem lub niezgodnym z instrukcjami lub wskazówkami Xiaomi lub sprzedawcy;

h)      Usterka wynika z własnej lub nieautoryzowanej naprawy/manipulacji Beneficjenta lub użycia nieautoryzowanych lub nieoryginalnych części zamiennych, oprogramowania lub komponentów.

i)        Usługa ta nie dotyczy również Produktów, które z powodu uszkodzenia lub zmiany ekranu muszą zostać wymienione na nowy Produkt. Taka wymiana będzie podlegała standardowym zapisom gwarancyjnym. Żadne z postanowień niniejszej oferty nie ogranicza praw Beneficjentów wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

5.4.  NAPRAWY USZKODZEŃ NIEOBJĘTYCH GWARANCJĄ, BEZ KOSZTÓW ROBOCIZNY

Beneficjenci są uprawnieni do JEDNEJ (1) bezpłatnej naprawy pozagwarancyjnej w ciągu DWUNASTU (12) miesięcy od daty pierwszego zakupu Produktu (dalej: "Okres naprawy OOW ).

5.4.1. MECHANIZM NAPRAWY OOW

Za wykonanie naprawy nieobjętej gwarancją (dalej: "Naprawa OOW"), Beneficjenci nie ponoszą kosztów robocizny, jednakże są zobowiązani do poniesienia kosztów części zamiennych, kosztów logistycznych oraz innych dodatkowych opłat wskazanych w kosztorysie. W Okresie Naprawy OOW, Beneficjenci mogą korzystać z Usługi na dwa (2) sposoby:

I. DOSTARCZYĆ PRODUKT DO AutoryzowanEGO CENTRUM SERWISOWE Xiaomi W CELU DOKONANIA NAPRAWY NA MIEJSCU.

Beneficjenci mogą bezpośrednio dostarczyć Produkt do jednego z Autoryzowanych Center Serwisowego Xiaomi wymienionych poniżej w Załączniku I "Autoryzowane Centra  Serwisowe Xiaomi" w celu dokonania naprawy. Autoryzowane Centrum Serwisowe Xiaomi zweryfikuje czy spełnione są wszystkie warunki w celu zakwalifikowania do korzystania z Naprawy OOW.

Autoryzowane Centrum Serwisowe Xiaomi przeprowadzi kontrolę i przedstawi Beneficjentowi kosztorys prac związanych z naprawą Produktu. Koszt robocizny nie będzie uwzględniony w tym kosztorysie. Koszty części zamiennych oraz, w razie potrzeby, logistyki nie są częścią Usługi i są ponoszone przez Beneficjenta.

Na podstawie kosztorysu prac, Beneficjenci podejmą decyzję o przystąpieniu do Naprawy OOW lub nie. Jeżeli Beneficjent nie zdecyduje się na skorzystanie z oferty Naprawy OOW, Produkt zostanie zwrócony Beneficjentowi, a koszty diagnostyki Produktu będą musiały być pokryte przez Beneficjanta.

II. KONTAKT Z BIUREM OBSŁUGI KLIENTA XIAOMI ZA POŚREDNICTWEM LOKALNEJ STRONY MI.COM, W CELU DOKONANIA NAPRAWY METODĄ „MAIL-IN”.

Beneficjenci mogą skontaktować się z Działem Obsługi Klienta Xiaomi w Okresie Naprawy OOW za pośrednictwem informacji kontaktowych wymienionych poniżej w Załączniku I i złożyć wniosek o Usługę.

Biuro Obsługi Klienta Xiaomi poprosi Beneficjentów o dostarczenie faktury zakupu lub dowodu potwierdzającego zakupu Produktu oraz numeru IMEI Produktu, w celu sprawdzenia, czy warunki Usługi zostały spełnione i zorganizowania naprawy wysyłkowej.

Po dostarczeniu Produktu do wysyłkowego centrum napraw Produkt zostanie zdiagnozowany i przedstawiona zostanie szczegółowa oferta naprawy Produktu. Koszt robocizny nie będzie uwzględniony w tym kosztorysie. Koszty części zamiennych i logistyki nie są częścią Usługi i ponosi Beneficjent.

Na podstawie kosztorysu prac, Beneficjenci podejmą decyzję o przystąpieniu do Naprawy OOW lub nie. Jeżeli Beneficjent nie zdecyduje się na skorzystanie z oferty Naprawy OOW, Produkt zostanie zwrócony Beneficjentowi, a koszty diagnostyki oraz transportu Produktu będą musiały być pokryte przez Beneficjanta.

5.5.  międzynarodowa Gwarancja producencka xiaomi

Beneficjenci, którzy zakupili Xiaomi 14 Ultra, będą uprawnieni do Międzynarodowej Gwarancji Producenckiej Xiaomi (w tym usługi naprawy SWAP i usługi aktualizacji oprogramowania) w wyznaczonych Autoryzowanych Centrach Serwisowych Xiaomi na rynkach wymienionych

w warunkach Międzynarodowej Gwarancji dla Xiaomi 14 Ultra. Usługi w ramach niniejszej Międzynarodowej Gwarancji będą świadczone: (1) zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi na rynku, na którym świadczone są usługi, w zakresie dozwolonym przez lokalne przepisy prawa, oraz (2) w oparciu o dostępność materiałów na tym rynku, w celu zapewnienia, że Produkt może być normalnie używany na rynku, na którym świadczone są usługi. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z warunkami Międzynarodowej Gwarancji dla Xiaomi 14 Ultra [https://www.mi.com/pl/support/policy/xiaomi14ultra-iws]

6.       REKLAMACJE

6.1. Wszelkie reklamacje związane z Promocją można składać za pośrednictwem strony internetowej https://www.mi.com/pl/support/warranty/

6.2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres Beneficjenta (do korespondencji) lub adres e-mail, jak również opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

6.3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz niniejszy Regulamin. Termin ten może jednak ulec wydłużeniu w przypadku zaistnienia przyczyn niezależnych od Organizatora, o czym Beneficjent zostanie poinformowany.

 

7.       POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Prywatność danych. Xiaomi przywiązuje dużą wagę do prywatności swoich użytkowników i zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych. Xiaomi ściśle przestrzega wszystkich obowiązujących przepisów prawa i zasad ochrony prywatności w zakresie przetwarzania danych osobowych użytkownika, niezbędnych do świadczenia usług posprzedażowych (w tym usług konserwacji, naprawy i/lub wypożyczania telefonów zastępczych) na rzecz użytkownika.

W celu świadczenia usług na mocy niniejszych warunków, Xiaomi będzie działać jako administrator danych, a my będziemy gromadzić, przechowywać i wykorzystywać niezbędne informacje kontaktowe (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail,) oraz informacje o urządzeniu. Należy pamiętać, że w razie potrzeby Xiaomi może udostępnić te informacje swoim Autoryzowanym Centrom Serwisowym. Aby wykorzystać swoje prawa w zakresie ochrony danych osobowych i dowiedzieć się więcej o naszej polityce prywatności, prosimy odwiedzić stronę: https://privacy.mi.com/all/languages/.

Należy pamiętać o usunięciu wszystkich osobistych i/lub poufnych danych, wylogowaniu się z konta Xiaomi i wyłączeniu hasła zabezpieczającego. Użytkownik jest odpowiedzialny za: (a) usunięcie wszystkich danych (w tym osobistych i/lub poufnych plików i danych pochodzących od Użytkownika); oraz (b) wykonanie kopii zapasowych wszystkich danych, które Użytkownik chce zachować, przed zwróceniem telefonu zapasowego do Autoryzowanego Centrum Serwisowego Xiaomi.

7.2. W przypadku konserwacji niektórych komponentów może być wymagana wymiana części zamiennych. Dlatego też naprawione Produkty lub części użyte do ich naprawy mogą się różnić od tych zamontowanych w fabryce.

7.3. Niniejsza Promocja dotyczy wyłącznie Produktów opisanych powyżej w punkcie 1.

7.4. Beneficjent przyjmuje do wiadomości, że ogólne warunki opisane na stronie https://www.mi.com/pl/support/warranty pozostają obowiązujące. W przypadku sprzeczności pomiędzy niniejszym Regulaminem a ogólnymi warunkami opisanymi na odpowiedniej stronie www.mi.com, pierwszeństwo ma niniejszy Regulamin. Niniejsze warunki podlegają przepisom prawa Polskiego.

7.5. Xiaomi zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku:

a)       zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa skutkujących koniecznością dostosowania Regulaminu do tych zmian;

b)      usunięcia błędów i wyjaśnienia niejasności w Regulaminie;

c)       wydania orzeczenia lub innego aktu przez sąd lub uprawniony organ władzy publicznej skutkującego koniecznością zmiany Regulaminu w celu dostosowania go do takiego orzeczenia lub innego podobnego aktu;

d)      zmian funkcjonalności strony internetowej;

e)       zmian organizacyjnych lub prawnych Organizatora.

Uczestnicy zostaną poinformowani o zmianach Regulaminu z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem poprzez opublikowanie informacji o planowanej zmianie na stronie internetowej https://www.mi.com/pl/support/warranty/

 

Jeśli obowiązujący przepis prawa, orzeczenie lub inny podobny akt uprawnionego organu władzy publicznej nakłada na Xiaomi obowiązek dokonania zmian w Regulaminie w terminie krótszym niż wskazany powyżej, w zawiadomieniu o zmianie Regulaminu zostanie wskazany krótszy termin wraz z uzasadnieniem. Zmieniony Regulamin ma zastosowanie do Beneficjenta, który nie zrezygnuje z udziału w Promocji przed datą wejścia w życie zmian Regulaminu.

7.6.         Regulamin wchodzi w życie w dniu 23.02.2024

 

NINIEJSZA OFERTA POSPRZEDAŻOWA NIE WYKLUCZA, NIE OGRANICZA ANI NIE ZAWIESZA INNYCH PRAW PRZYSŁUGUJĄCYCH UŻYTKOWNIKOWI. ABY W PEŁNI ZROZUMIEĆ SWOJE PRAWA, ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PRZEPISAMI PRAWA OBOWIĄZUJĄCYMI W DANYM KRAJU, PROWINCJI LUB STANIE.

 

ZAŁĄCZNIK I

AUTORYZOWANE CENTRA SERWISOWE XIAOMI I INFORMACJE KONTAKTOWE SERWISU XIAOMI

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A., tel. +48 22 726 38 10

S.B.E. Polska Sp z o.o., tel: 22 716 43 33

 

Kontakt z serwisem Xiaomi

Telefon obsługi klienta Xiaomi: +48 800 111 332

Adres e-mail: service.pl@support.mi.com