ข้อกำหนดในการใช้งานสำหรับ mi.com

ข้อกำหนดในการใช้งานสำหรับ mi.com

1. ทั่วไป

a. เว็บไซต์ https://www.mi.com/th ดำเนินงานโดย Xiaomi Technology (Thailand) Limited (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “Xiaomi”, “เรา” หรือ “ผู้ขาย”) ที่อยู่จดทะเบียนของเราคือเลขที่ 1788 อาคารสิงห์ คอมเพล็กซ์, ชั้น 18, ห้องเลขที่ 1801-1807 และเลขที่ 1814 และชั้น B2, ห้องเลขที่ B201SR, ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

b. Xiaomi ให้บริการบนเว็บไซต์ https://www.mi.com/th แอปพลิเคชันมือถือที่เกี่ยวข้อง และโดเมนย่อยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (เรียกรวมกันว่า “เว็บไซต์”) บริการเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาให้ผู้ใช้สามารถดู ซื้อ ชำระเงิน และรับผลิตภัณฑ์และบริการ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเชิงพาณิชย์และที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์อื่นๆ โดยใช้เทคโนโลยีประยุกต์ (เรียกรวมกันว่า “บริการ”)

c. ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ควบคุมการทำธุรกรรมบนเว็บไซต์ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ข้อกำหนดในการใช้งาน” หรือ “TOU”) เป็นสิ่งที่กำกับดูแลความสัมพันธ์ระหว่าง Xiaomi และบุคคลหรือหน่วยงานใดก็ตามที่ใช้บริการของ Xiaomi บนเว็บไซต์ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ใช้”, “ผู้ซื้อ” หรือ “คุณ”) TOU เหล่านี้มีผลบังคับใช้กับบริการทั้งหมดที่นำเสนอผ่านเว็บไซต์

d. เอกสารเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดทางกฎหมาย นโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายการคืนสินค้า ข้อมูลจำเพาะของแพลตฟอร์ม ประกาศ กฎการดำเนินงาน เอกสารช่วยเหลือ และเอกสารผูกพันอื่นๆ (เรียกรวมกันว่า “เอกสารเสริม”) ที่มีให้สำหรับผู้ใช้บนเว็บไซต์ ถือเป็นข้อตกลงเสริมของ TOU

e. การเข้าถึง การเรียกดู หรือการใช้งานเว็บไซต์ของคุณถือเป็นการยอมรับต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดภายใต้ TOU รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ภายในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต โปรดอ่าน TOU นี้อย่างละเอียดก่อนดำเนินการต่อ

2. การแก้ไขและการแจ้งให้ทราบ

a. Xiaomi ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขที่สำคัญใน TOU และเอกสารเสริมที่เกี่ยวข้องตามที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติตามข้อกำหนด เราอาจเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม หรือลบบางส่วนของ TOU นี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรให้คุณทราบ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจดู TOU นี้เป็นระยะ เพื่อดูข้อมูลที่มีการอัปเดตหรือเปลี่ยนแปลง การใช้งานเว็บไซต์ต่อไปของคุณหลังจากการเปลี่ยนแปลงถูกประกาศจะหมายความว่าคุณยอมรับและเห็นด้วยกับการแก้ไขดังกล่าว การแก้ไขดังกล่าวจะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ TOU นี้ และจะไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานที่เสร็จสิ้นไปแล้วก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอื่นและได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

b. Xiaomi ยังขอสงวนสิทธิ์ในการมอบหมายหรือโอนภาระผูกพันบางส่วนหรือทั้งหมดภายใต้ TOU นี้ให้กับผู้ร่วมงาน คู่ค้า และบริษัทในเครือได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการมอบหมายหรือโอนภาระผูกพันดังกล่าว สิทธิ์ของผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาหรือการซื้อจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

c. ผู้ใช้ที่ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขสามารถยุติความสัมพันธ์กับ Xiaomi บนเว็บไซต์ได้โดยการหยุดใช้งานเว็บไซต์ทันทีและ/หรือยกเลิกบัญชี Mi ของตนตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง โดยไม่กระทบต่อสิทธิ์ใดๆ ของ Xiaomi หรือผู้ใช้ที่ได้รับจากการซื้อและบริการบนเว็บไซต์

3. การลงทะเบียนและบัญชี

a. ผู้ใช้สามารถเข้าชมเว็บไซต์ได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน แต่จะต้องลงทะเบียนบัญชี Mi กับ Xiaomi เพื่อให้ได้รับบริการอย่างสมบูรณ์และทำการซื้อผ่านร้านค้าออนไลน์ของเราบนเว็บไซต์ ผู้ใช้สามารถจัดการ ระงับ และยกเลิกบัญชี Mi ของตนได้ตาม TOU นี้และเอกสารเสริม

b. ผู้ใช้ที่พยายามเข้าถึงบริการต่างๆ ของ Xiaomi ผ่านบัญชี Mi จะต้องกรอกข้อมูลที่จำเป็นลงในแบบฟอร์มการลงทะเบียน เมื่อทำการลงทะเบียนจะถือว่าผู้ใช้ตกลงที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ เป็นความจริง และเป็นปัจจุบันตลอดเวลา และยอมเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในกรณีที่เกิดความเสียหายและข้อร้องเรียนที่เป็นผลมาจากการที่ไม่สามารถทำตามข้อตกลงข้างต้นนี้ได้

c. Xiaomi อาจร้องขอและ/หรือปรึกษาเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเป็นครั้งคราวเพื่อปรับปรุงบริการและตอบสนองความต้องการในการดำเนินงานของตน โดยไม่กระทบต่อข้อมูลที่ให้ไว้ในแบบฟอร์ม นอกจากนี้ Xiaomi ยังขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำขอลงทะเบียนใดๆ หรือระงับ ยุติ ปิดกั้นการเข้าถึง หรือยกเลิกการลงทะเบียนหรือการเป็นสมาชิกที่มีอยู่บนเว็บไซต์ อันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ตามดุลยพินิจของตน โดยจะมีการแจ้งเตือนอย่างเหมาะสมไปยังผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบ

d. หากคุณเป็นผู้เยาว์ตามกฎหมายในประเทศ (บุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะโดยการสมรส บุคคลที่มีอายุต่ำกว่ายี่สิบ (20) ปี หรือบุคคลที่ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้) และต้องการลงทะเบียนบัญชี Mi และใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ การลงทะเบียนของคุณอาจต้องได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายของคุณตามกฎหมายที่บังคับใช้ นอกจากนี้ คุณยังต้องเป็นบุคคลที่มีความสามารถภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้จึงจะสามารถเข้าสู่ข้อตกลงที่มีผลผูกพันในการซื้อและเข้าถึงบริการบนเว็บไซต์ได้อย่างสมบูรณ์ เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเป็นสมาชิกของคุณ ยกเลิกบัญชี ลบหรือแก้ไขเนื้อหา ยกเลิกคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้อง และ/หรือปฏิเสธที่จะให้คุณเข้าถึงเว็บไซต์ได้ หากเราได้รับแจ้งหรือพบว่าคุณมีอายุต่ำกว่า 20 ปี และ/หรือเป็นคนไร้ความสามารถในการเข้าสู่สัญญา

4. ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

a. Xiaomi ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดอย่างมีความรับผิดชอบ คุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ที่ไว้วางใจให้ข้อมูลพวกเขาแก่เรา และใช้มาตรการที่จำเป็นเพื่อรับรองการรักษาความปลอดภัยบนพอร์ทัลของเรา หากต้องการศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา คุณสามารถเข้าดูได้ที่ลิงก์: [ลิงก์นโยบายความเป็นส่วนตัว]

5. ราคา

a. ราคาขายผลิตภัณฑ์ของ Xiaomi ถูกระบุไว้ในสกุลเงินที่แสดงบนเว็บไซต์ และเป็นราคาที่รวมอากร ภาษี และค่าใช้จ่ายบังคับหรือค่าใช้จ่ายตามกฎหมายอื่นๆ ที่ใช้กับการขายของผู้ขาย ซึ่งรวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ส (หากมี)

b. ราคาและข้อมูลทั้งหมดบนเว็บไซต์มีจุดประสงค์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม ราคาและข้อผิดพลาดอื่นๆ ยังอาจเกิดขึ้นได้ในบางสถานการณ์ ผู้ซื้อไม่มีสิทธิ์ยึดถือราคาที่ต่ำกว่าราคาขายปลีกในปัจจุบันของผลิตภัณฑ์นั้นอย่างเห็นได้ชัดหรือมีนัยสำคัญ ในกรณีที่ราคาที่ผู้ขายเผยแพร่สำหรับผลิตภัณฑ์หนึ่งต่ำกว่าราคาขายปลีกในปัจจุบันอย่างเห็นได้ชัดหรือมีนัยสำคัญ อันเนื่องมาจากข้อผิดพลาดในการระบุราคา ผู้ขายไม่มีภาระผูกพันในการขายผลิตภัณฑ์ในราคานั้น และมีสิทธิ์ยกเลิกสัญญาอ้างอิงกับผู้ซื้อได้ก่อนการจัดส่งและส่งมอบ

c. ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งและการจัดการของผู้ขายจะรวมอยู่ในราคาขั้นสุดท้ายที่ต้องชำระสำหรับผลิตภัณฑ์ เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่นบนเว็บไซต์และในระหว่างขั้นตอนการสั่งซื้อ ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เพิ่มไปในราคาของผลิตภัณฑ์จะปรากฏแก่ผู้ซื้อในระหว่างขั้นตอนการสั่งซื้อและก่อนที่ผู้ซื้อจะทำการสั่งซื้อที่มีผลผูกพัน

d. ค่าจัดส่งของผลิตภัณฑ์จะระบุไว้ในหน้าค่าจัดส่งของเว็บไซต์และ/หรือในระหว่างขั้นตอนการสั่งซื้อ

e. การชำระเงินสามารถทำโดยใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต หรือวิธีการชำระเงินอื่นที่มีนำเสนอบนเว็บไซต์เท่านั้น การชำระเงินจะถูกเรียกเก็บเงินตามสกุลเงินที่แสดง และผู้ขายจะไม่รับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อนใดๆ อันเนื่องมาจากสกุลเงินหรืออัตราแลกเปลี่ยน การคืนเงินให้กับผู้ซื้อจะถูกดำเนินการตามวิธีการชำระเงินที่ใช้ในการสั่งซื้อและในสกุลเงินเดียวกับที่แสดงบนเว็บไซต์ในตอนแรก

6. การสั่งซื้อ

a. เมื่อผู้ซื้อทำการสั่งซื้อบนเว็บไซต์ ระบบจะสร้างข้อมูลคำสั่งซื้อโดยอัตโนมัติตามรายละเอียดที่ผู้ซื้อให้ไว้ ความสัมพันธ์ตามสัญญาระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายจะเกิดขึ้นต่อเมื่อได้รับการยืนยันทางอีเมลจากผู้ขายเท่านั้น ซึ่งถือเป็นการยืนยันการชำระเงินที่เสร็จสมบูรณ์ผ่านทางเว็บไซต์ เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยืนยันในอีเมลของผู้ขายเท่านั้นที่ทำให้สัญญามีผลและจะถูกจัดส่งให้กับผู้ซื้อ

b. สัญญาแต่ละฉบับต้องได้รับการชำระเงินล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ก่อนการจัดส่ง ผลิตภัณฑ์จะถูกจัดส่งหลังจากที่ผู้ขายได้ยืนยันถึงการชำระเงินแล้วเท่านั้น การชำระเงินล่วงหน้าสำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามกำหนดเวลา เต็มจำนวน และมีลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยผู้ซื้อจะทำให้ข้อเสนอในสัญญามีผล

c. ผู้ซื้อต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการชำระค่าธรรมเนียมใดก็ตามที่เรียกเก็บโดยธนาคาร บริษัทผู้ออกบัตร หรือผู้ให้บริการอื่นๆ ตามตัวเลือกการชำระเงินที่เลือกไว้ ผู้ซื้อเข้าใจและยอมรับว่าผู้ขายใช้วิธีที่กำหนดให้ชำระเงินก่อนการจัดส่ง การชำระเงินสำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามกำหนดเวลา เต็มจำนวน และมีลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยผู้ซื้อซึ่งทำให้ข้อเสนอในสัญญามีผลถูกส่งไปยังผู้ขาย และเป็นหลักฐานให้ผู้ขายต้องส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ซื้อ หากผู้ซื้อไม่สามารถชำระเงินให้เสร็จสิ้นในลักษณะที่สมเหตุสมผลหรือตามเวลาที่กำหนด ผู้ขายขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อดังกล่าว

7. การปฏิบัติตามสัญญา

a. คำสั่งซื้อและสัญญาของผู้ซื้อจะได้รับการประมวลผลและดำเนินการเมื่อผู้ขายได้รับการชำระเงินจากผู้ซื้อและยืนยันความพร้อมจำหน่ายในสต็อก

b. เนื่องจากผู้ขายให้ความสำคัญกับธุรกิจที่มีต่อผู้บริโภคปลายทาง ผู้ขายจึงจะดำเนินการในระดับการขายปลีกเท่านั้น และอาจจำกัดจำนวนผลิตภัณฑ์ที่ผู้ซื้อหนึ่งรายสามารถซื้อได้ ผู้ซื้อไม่ได้รับอนุญาตให้ซื้อผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปขายต่อ หากผู้ขายพบว่าผู้ซื้อมีประวัติการขายต่อผลิตภัณฑ์ที่ซื้อจากเว็บไซต์ ผู้ขายขอสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุญาตให้ผู้ซื้อรายนี้ทำการซื้อผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์ และ/หรือปิดบัญชีของผู้ซื้อรายนี้อย่างถาวร และห้ามมิให้ผู้ซื้อลงทะเบียนบัญชีได้อีก ข้อห้ามในการขายต่อนี้ยังบังคับใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ซื้อโดยผู้ซื้อในนามของหน่วยงานผ่านวิธีการจัดซื้อของรัฐบาลและกลุ่มองค์กรบนเว็บไซต์ ความรับผิดและความสูญเสียที่เกิดจากการขายหรือการขายต่อผลิตภัณฑ์ของผู้ซื้อบนเว็บไซต์จะต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้ซื้อ

c. หากผู้ขายเผยแพร่ผลิตภัณฑ์บางอย่างซึ่งมีปริมาณจำกัดบนเว็บไซต์ และหากผู้ซื้อวางแผนที่จะซื้อผลิตภัณฑ์มากกว่าปริมาณที่จำกัดไว้ ผู้ซื้อสามารถติดต่อผู้ขายได้ ผู้ขายขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อที่ผู้ซื้อได้ส่งเข้ามาซึ่งเกินกว่าปริมาณที่จำกัด ปริมาณที่จำกัดนี้อาจบังคับใช้กับบัญชีผู้ซื้อได้หลายบัญชีภายใต้สถานการณ์บางอย่าง ตัวอย่างเช่น หากผู้ซื้อสั่งซื้อผ่านหลายบัญชีภายในระยะเวลาหนึ่ง จำนวนคำสั่งซื้อสะสมจะต้องไม่เกินปริมาณที่จำกัดของผลิตภัณฑ์ ในกรณีที่ผู้ขายพิจารณาพบว่าผู้ซื้อที่แท้จริงของคำสั่งซื้อเหล่านั้นเป็นบุคคลเดียวกันหรือมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับผู้ซื้อรายอื่นตามที่อยู่ในการจัดส่ง ที่อยู่ IP ของคำสั่งซื้อ หมายเลขติดต่อ ผู้รับ และข้อมูลอื่นๆ ในสถานการณ์เช่นนี้ หากปริมาณการซื้อรวมของคำสั่งซื้อหลายรายการเกินปริมาณจำกัดของผลิตภัณฑ์ ผู้ขายมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องได้ ผู้ขายมีสิทธิ์ตัดสินใจว่าจะปิดบัญชีของผู้ซื้อตามสถานการณ์ดังกล่าวหรือไม่ และจะห้ามไม่ให้ผู้ซื้อลงทะเบียนบัญชี Mi ของผู้ซื้ออีกครั้งภายในระยะเวลาหนึ่งหรือไม่

d. ผู้ขายจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อ และหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่สินค้าที่ผู้ซื้อซื้อหมดสต็อก เนื่องจากอุปสรรคทางเทคนิคและปัจจัยต่างๆ ที่ควบคุมและหลีกเลี่ยงได้ยาก ผู้ขายจึงไม่สามารถรับประกันได้ว่าสินค้าที่ร้องขอทั้งหมดในคำสั่งซื้อที่ผู้ซื้อส่งมาจะมีพร้อมจำหน่ายในสต็อก ผู้ขายจะพยายามอย่างเต็มที่ในการระบุสถานะของผลิตภัณฑ์ที่หมดสต็อก หากสินค้าที่ผู้ซื้อสั่งซื้อหมดสต็อก ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายจะมีสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อ และหากผู้ซื้อได้ชำระเงินแล้ว การชำระเงินจะถูกคืนให้กับผู้ซื้อ

e. ผู้ขายจะส่งสินค้าที่ผู้ซื้อทำการซื้อไปยังที่อยู่จัดส่งที่ผู้ซื้อกำหนดผ่านทางบริษัทโลจิสติกส์ (ยกเว้นพื้นที่ที่อยู่นอกระยะการจัดส่ง) ตามที่ระบุไว้ในช่องข้อมูลที่อยู่จัดส่ง ณ เวลาที่ผู้ซื้อส่งคำสั่งซื้อ โดยเป็นไปตามข้อกำหนดของการจัดส่งและข้อตกลงกับพันธมิตรด้านการจัดส่งที่ได้รับอนุญาตของ Xiaomi ผู้ขายไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายในทางลบหรือผลสืบเนื่องอื่นๆ อันเกิดจากพฤติกรรมของผู้รับได้ หากมีการกำหนดให้ต้องมีการลงชื่อและการยืนยัน ผู้ซื้อหรือผู้รับจะต้องลงนามเพื่อรับสินค้าหรือการดำเนินการอื่นตามที่กำหนด

f. ผู้ซื้อจะต้องกรอกชื่อของตน ชื่อผู้รับ (หากมี) รวมถึงที่อยู่จัดส่ง ข้อมูลติดต่อ และข้อมูลที่จำเป็นอื่นๆ ตามที่ผู้ขายกำหนดอย่างถูกต้อง ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อจะถูกจัดส่งไปยังที่อยู่จัดส่งที่ระบุไว้ ความสูญเสียใดๆ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อมูลติดต่อของผู้ซื้อหรือข้อมูลการจัดส่งที่เกี่ยวข้องถือเป็นความเสี่ยงของผู้ซื้อเอง Xiaomi จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดจากการระบุที่อยู่จัดส่งผิดขณะที่ส่งคำสั่งซื้อ หรือการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องโดยผู้ซื้อ เช่น ที่อยู่หรือข้อมูลใดก็ตาม หากคำสั่งซื้อล่าช้าหรือไม่สามารถจัดส่งได้เนื่องจากสถานการณ์ต่อไปนี้ ผู้ขายจะไม่ต้องรับผิดชอบและไม่ต้องรับผลที่ตามมาหรือค่าใช้จ่ายใดๆ และขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อเพียงฝ่ายเดียว:

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง ข้อมูลติดต่อ ฯลฯ ไม่ถูกต้อง ไม่มีอยู่จริง หรือให้รายละเอียดไม่ครบถ้วน

พนักงานจัดส่งติดต่อหาผู้รับผ่านหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ระบุไว้แล้ว 2 ครั้ง แต่ไม่สามารถติดต่อได้หรือไม่มีคนรับสาย

การจัดส่งผลิตภัณฑ์ซ้ำอีกครั้งเนื่องจากไม่มีผู้รับ

เหตุสุดวิสัย เช่น ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การจราจร การนัดหยุดงาน การจลาจล การกระทำของรัฐบาล สงครามที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน ฯลฯ

g. เนื้อหา ราคา ปริมาณ และความพร้อมจำหน่ายของผลิตภัณฑ์/บริการบนเว็บไซต์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า/เป็นกรณีพิเศษ อย่างไรก็ตาม ผู้ขายจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อแจ้งให้ผู้ซื้อทราบในกรณีที่จำเป็นหรือเป็นไปได้

h. ในกรณีที่คำสั่งซื้อถูกยกเลิกโดยการตัดสินใจของผู้ขาย สิทธิประโยชน์ (ไม่รวมมูลค่าเงินสด) ของคูปองส่วนลดที่ผู้ซื้อครอบครองก่อนมีคำสั่งซื้อนั้นอาจถูกโอนกลับไปยังบัญชีของผู้ซื้อตามคำขอของผู้ซื้อ ข้อกำหนดพิเศษสำหรับบางคูปองอาจมีผลบังคับใช้และจะมีผลเหนือกว่า หากคำสั่งซื้อถูกยกเลิกด้วยเหตุผลใดก็ตาม รหัสการจัดส่ง (รหัส F) ที่ใช้ในการซื้อสินค้าจะไม่สามารถใช้ได้และไม่อาจใช้ได้อีก

i. ผู้ขายขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดสิทธิ์ของผู้ซื้อทั้งหมดหรือบางส่วนในสถานการณ์พิเศษ ในการยกเลิกคำสั่งซื้อที่ยังไม่บรรลุผลที่เกี่ยวข้อง หรือในการยกเลิกบัญชี Mi ของผู้ซื้อ หากผู้ซื้อมีส่วนร่วมในการกระทำใดๆ ต่อไปนี้:

ผู้ซื้อกระทำการที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานปกติของเว็บไซต์หรือบริการที่เว็บไซต์มอบให้กับผู้ใช้รายอื่น เช่น การโจมตีทางออนไลน์และการโฆษณาจำนวนมาก

ผู้ซื้อเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่จำหน่ายซ้ำๆ ในพื้นที่แสดงความคิดเห็นหรือพื้นที่ให้คำปรึกษา

ผู้ซื้อแสวงหาผลประโยชน์ด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม (เช่น ใช้เครื่องมือปลั๊กอิน ทำการโจมตีเครือข่าย ฯลฯ)

ผู้ซื้อปฏิเสธผลิตภัณฑ์หลายครั้งหรือปฏิเสธที่จะรับผลิตภัณฑ์โดยไม่มีเหตุผลที่ชัดเจน

ผู้ซื้อมีส่วนร่วมในการอ้างสิทธิ์หรือขายต่อผลิตภัณฑ์ผ่านการซื้อสินค้าของบัญชี (เช่น การขายส่งและการขายปลีก)

ข้อมูลในคำสั่งซื้อที่ผู้ซื้อให้ไว้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขประจำตัว ที่อยู่อีเมล ฯลฯ) เป็นข้อมูลเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่สมบูรณ์

ผู้ซื้อกระทำการที่ส่งผลกระทบต่อลำดับการทำงานปกติของเว็บไซต์หรือดำเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

j. หากบัญชี Mi ของผู้ซื้อถูกยกเลิก คำสั่งซื้อที่ยังเปิดอยู่ซึ่งถูกสร้างขึ้นในช่วงที่บัญชียังคงใช้งานได้ ทาง Xiaomi อาจแจ้งให้ผู้ซื้อตัดสินใจว่าต้องจะปิดคำสั่งซื้อที่ยังเปิดอยู่หรือให้ดำเนินการจัดส่งต่อไป เมื่อบัญชี Mi ของผู้ซื้อถูกยกเลิก สิทธิ์ของผู้ซื้อในการใช้บริการบนเว็บไซต์ก็จะถูกยกเลิกเช่นกัน ผู้ขายจะไม่มีความรับผิดต่อผู้ซื้อในการยกเลิกข้อตกลงนี้ตามบทบัญญัติของ TOU รวมถึงการยกเลิกบัญชีของผู้ซื้อและการลบเนื้อหาของผู้ซื้อบนเว็บไซต์

8. การรับประกัน

a. หากต้องการศึกษานโยบายการรับประกันของเรา คุณสามารถเข้าดูได้ที่ลิงก์: [ลิงก์นโยบายการรับประกัน]

9. การคืนสินค้า

a. หากต้องการศึกษานโยบายการคืนสินค้าของเรา คุณสามารถเข้าดูได้ที่ลิงก์: [ลิงก์นโยบายการคืนสินค้า]

10. เหตุสุดวิสัย

a. ในกรณีของสถานการณ์ที่เป็นเหตุสุดวิสัย (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการนัดหยุดงาน สภาพอากาศที่รุนแรง การคว่ำบาตร และสถานการณ์อื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ขาย) ภาระผูกพันของผู้ขายภายใต้สัญญาจะถูกระงับไว้ตลอดระยะเวลาที่เกิดสถานการณ์อันเป็นเหตุสุดวิสัย

11. การส่งออก

a. ผลิตภัณฑ์ที่ขายบนเว็บไซต์ผลิตขึ้นตามข้อกำหนดเฉพาะ และมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในอาณาเขตของประเทศไทย การรับประกันและการเยียวยาที่มอบให้แก่ผู้ซื้อที่อยู่ในภูมิภาคดังกล่าวอาจไม่ครอบคลุมต่อผู้ซื้อที่ซื้อสินค้าจากนอกประเทศไทย

b. สัญญาที่จัดทำขึ้นตาม TOU นี้และผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ขายตามสัญญานั้นอยู่ภายใต้กฎหมายควบคุมการส่งออกที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎหมายควบคุมการส่งออกในเขตอำนาจศาลของผู้ซื้อ ผู้ซื้อไม่สามารถส่งออกผลิตภัณฑ์ที่ซื้อจากผู้ขายไปยังประเทศ เขตพื้นที่ หรือฝ่ายใดก็ตาม หากกฎหมายควบคุมการส่งออกห้ามไว้ ประเทศและเขตพื้นที่ต้องห้ามได้แก่ คิวบา อิหร่าน ซีเรีย เกาหลีเหนือ ซูดาน และภูมิภาคไครเมีย หากผู้ซื้อวางแผนที่จะส่งออกผลิตภัณฑ์ที่ซื้อจากผู้ขายไปยังประเทศอื่น ผู้ซื้อจะต้องมีใบอนุญาตการส่งออกที่จำเป็น (หรือการอนุมัติอื่นๆ จากรัฐบาล) ก่อนที่จะดำเนินการดังกล่าว

12. บุคคลที่สาม

a. หากผู้ขายที่เป็นบุคคลที่สาม ซึ่งไม่ใช่ Xiaomi สร้างเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือซอฟต์แวร์ของตนเองผ่านทางเว็บไซต์และสร้างความสัมพันธ์ตามสัญญาโดยตรงกับผู้ใช้ ทาง Xiaomi จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามดังกล่าว และข้อกำหนดของบุคคลที่สามดังกล่าวจะถูกนำมาบังคับใช้

b. ผู้ซื้อเข้าใจและยืนยันว่าบริการชำระเงินบนเว็บไซต์ให้บริการโดยบุคคลที่สาม เงื่อนไขและกฎเกณฑ์ของบริการชำระเงินดังกล่าวถูกกำหนดขึ้นระหว่างผู้ซื้อและผู้ให้บริการชำระเงิน

c. ผู้ซื้อยอมรับว่า Xiaomi มีสิทธิ์ส่งข้อมูลคำสั่งซื้อ โปรโมชั่น โฆษณา หรือลิงก์โฆษณาให้แก่ผู้ซื้อและผู้รับที่ระบุไว้ทางไปรษณีย์ ข้อความ SMS ทางโทรศัพท์ ฯลฯ โดยเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์

d. เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานด้านโลจิสติกส์ การเงิน การสื่อสาร และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของ Xiaomi ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่มีอยู่บนเว็บไซต์ คุณยอมรับและอนุญาตให้ Xiaomi ส่งข้อมูลที่คุณให้ไว้และที่ถูกสร้างขึ้นระหว่างการลงทะเบียนบัญชีของคุณและการใช้บริการเว็บไซต์ไปยังผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องรายอื่นๆ ของ Xiaomi หรือยอมรับและอนุญาตให้รับข้อมูลที่คุณให้ไว้และที่ถูกสร้างขึ้นระหว่างการลงทะเบียนและการใช้บริการที่เกี่ยวข้องของผู้ให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของ Xiaomi Xiaomi อาจร่วมมือกับบุคคลที่สามเพื่อให้บริการที่เกี่ยวข้องแก่คุณ ในขณะเดียวกัน Xiaomi อาจเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องของคุณต่อผู้ร่วมงานหรือผู้ให้บริการเพื่อให้บริการที่ยิ่งขึ้นแก่คุณ แนะนำผลิตภัณฑ์/บริการให้คุณ และดำเนินการวิจัยตลาดและการวิเคราะห์ข้อมูล ในสถานการณ์เช่นนี้ Xiaomi มีสิทธิ์ที่จะให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องของคุณแก่บุคคลที่สามดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่มีอยู่บนเว็บไซต์

13. ทรัพย์สินทางปัญญา

a. Xiaomi และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องเป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดบนเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเนื้อหา บริการ ผลิตภัณฑ์ แบรนด์ ชื่อทางการค้า โลโก้ การออกแบบ รูปภาพ ภาพประกอบ คลิปเสียง คลิปวิดีโอ คำโฆษณา ลิขสิทธิ์ โดเมน ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ โค้ด การพัฒนา ฐานข้อมูล ข้อมูล เทคโนโลยี สิทธิบัตร ผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์ การออกแบบและแบบจำลองทางอุตสาหกรรม ความลับทางการค้า และสิ่งอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ทรัพย์สินทางปัญญา”) สิ่งเหล่านี้ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายระดับชาติและระหว่างประเทศ

b. ห้ามไม่ให้ใช้ แสดง อัปโหลด เผยแพร่ โพสต์ ทำซ้ำ เผยแพร่ซ้ำ ส่ง แจกจ่าย หรือคัดลอกเนื้อหาใดๆ ของทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งรวมถึงเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ หรือข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราบนเว็บไซต์ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อจุดประสงค์ที่ผิดกฎหมาย หรือเพื่อดำเนินการวิศวกรรมย้อนกลับหรืองานลิขสิทธิ์สืบเนื่องทุกประเภท การใช้เครื่องมือค้นหาหรือดึงข้อมูลและเนื้อหาจากแพลตฟอร์มของเราเพื่อนำมาใช้ซ้ำและ/หรือสร้างฐานข้อมูลของเราเอง ซึ่งมีเนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วนของเราโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากเราก็เป็นสิ่งต้องห้ามเช่นกัน ห้ามใช้งานอย่างไม่เหมาะสมโดยไม่ได้รับอนุญาตและ/หรือขัดต่อกฎระเบียบปัจจุบัน ซึ่งก่อให้เกิดความสับสน สื่อสารเป็นนัยถึงการใช้ในทางเสื่อมเสีย หรือก่อให้เกิดอันตราย ความเสียหาย หรือความสูญเสียต่อ Xiaomi และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

c. การใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเว็บไซต์ไม่ได้ถูกพิจารณาว่าเป็นการอนุญาตให้ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามที่อาจเกี่ยวข้อง การใช้ทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว

d. ในกรณีที่ผู้ใช้ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของเว็บไซต์หรือบุคคลที่สาม Xiaomi อาจมีบทลงโทษสำหรับผู้ใช้ตามบทบัญญัติของ TOU นี้ และใช้การดำเนินการนอกกระบวนการยุติธรรมและ/หรือการดำเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

14. เขตอำนาจศาลและกฎหมายที่บังคับใช้

a. การตีความข้อกำหนดของ TOU นี้และเอกสารเสริม รวมถึงการบังคับใช้และการระงับข้อพิพาท อยู่ภายใต้การควบคุมและบังคับใช้ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย

b. ข้อโต้แย้งใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการประยุกต์ใช้ การตีความ การดำเนินการ หรือความถูกต้องจะได้รับการพิจารณาโดยศาลในเขตอำนาจศาลที่ Xiaomi ดำเนินงานอยู่ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นอื่นจากฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อโต้แย้งนั้น

15. ทั่วไป

a. หากพบว่าข้อกำหนดของ TOU เหล่านี้และเอกสารเสริมไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ข้อกำหนดเหล่านั้นจะถูกแก้ไขให้มีผลใช้ได้ และจะไม่ส่งผลกระทบต่อการมีผลบังคับใช้ของข้อกำหนดอื่นๆ ใน TOU เหล่านี้และเอกสารเสริม

b. XIAOMI จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นในกรณี รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง การใช้งานเว็บไซต์ ข้อผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง การหยุดทํางาน หรือ ไวรัสที่อาจเกิดขึ้น แม้ว่า XIAOMI จะได้รับแจ้งล่วงหน้าถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว

c. ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม XIAOMI จะไม่รับผิดต่อความเสียหายใดก็ตามที่เป็นแบบพิเศษ เป็นอุบัติเหตุ เกิดขึ้นทางอ้อม หรือเป็นผลสืบเนื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้ แม้ว่าผู้ใช้จะได้รับแจ้งล่วงหน้าถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม