ZÁRUČNÍ

  • ZÁRUČNÍ LIST PRO SMARTPHONE XIAOMI
  • ZÁRUČNÍ INFORMACE K EKOLOGICKÉMU PRODUKTU

Tato smluvní záruka se vztahuje pouze na hardwarové součásti smartphonu Xiaomi a vybavení, které je k němu připojeno (dále jen jako „Výrobek“) v původním balení. Tato záruka neplatí pro žádný software nebo jiné vybavení, které jsou ve vlastnictví společnosti Xiaomi nebo třetí strany a pro které se poskytuje nebo na které se má vztahovat licenční smlouva s koncovým uživatelem nebo samostatné záruční podmínky.

1. OMEZENÁ ZÁRUKA NA VÝROBEK

Tuto bezplatnou, dobrovolně poskytovanou obchodní záruku poskytuje společnost Xiaomi Technology Netherlands B.V.se sídlem na adrese Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Holland („Xiaomi“).

Xiaomi poskytuje kupujícímu („Vám“) záruku, že Výrobek nebude při běžném užívání během záruční lhůty vykazovat vady materiálu a zpracování. Není-li příslušnými právními předpisy stanoveno jinak, záruka trvá a poskytuje se na dobu dvou (2) let ode dne první koupě.

Tato obchodní záruka nevylučuje, neomezuje ani nepozastavuje žádná práva včetně zákonných záruk, které mohou spotřebiteli náležet na základě příslušných právních předpisů.

2. OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

Pokud bude v průběhu záruční lhůty zjištěna vada, na kterou se vztahuje tato záruka, a vůči Xiaomi bude oprávněně uplatněna reklamace, společnost Xiaomi dle vlastního uvážení buď 1) Výrobek zdarma opraví pomocí nových nebo repasovaných náhradních dílů, 2) Výrobek vymění za nový nebo repasovaný výrobek, nebo 3) vrátí kupní cenu Výrobku po odečtení případných nákladů na dopravu.

Toto jsou v případě vady, v plném rozsahu povoleném právními předpisy, Vaše jediné a výlučné opravné prostředky poskytované podle této záruky. S výjimkou, kdy to zakazují příslušné právní předpisy, může být účtováno poštovné a balné. Na vyměněný kus hardwaru se bude vztahovat záruka po zbývající dobu původní záruční lhůty nebo po dobu třiceti (30) dnů podle toho, které z těchto období je delší, nebo po jakoukoli další dobu příslušnou podle právních předpisů platných ve Vaší jurisdikci.

3. JAK ZÍSKAT ZÁRUČNÍ SERVIS

Společnost Xiaomi může v souladu s platnými předpisy požadovat, abyste předložili doklad o první koupi a záruční list s IMEI číslem Výrobku. Odpovědnost za zálohování veškerých dat, softwaru a dalších materiálů, které jste ve Výrobku uložili nebo které v něm uchováváte, je na Vaší straně. Je pravděpodobné, že během servisu dojde ke ztrátě nebo přeformátování těchto dat, softwaru a dalších materiálů, přičemž společnost Xiaomi za toto poškození nebo ztrátu nenese odpovědnost. S výjimkou případů, kdy je to zakázáno právními předpisy nebo kdy bylo společností Xiaomi přislíbeno jinak, bude poprodejní servis podle této obchodní záruky omezen na autorizovaná servisní střediska, která se nacházejí v [•].

Xiaomi Customer Service
Telefonní číslo: +420800701541
Pracovní hodiny: pondělí - pátek 9:00 - 17:00

[•]

Autorizované centrum informačních služeb Xiaomi


Země


Město


Autorizované centrum služeb


Adresa


Pracovní dny


Pracovní hodiny


Telefonní číslo


webová stránka


Czech


Sezimovo Ústí II


VSP DATA a.s. Centrum služeb


Areál Service Park a.s., Průmyslová 1181, 391 02 Sezimovo Ústí II


Pondělí–Pátek


08:00–16:00


+420 381 489 800


//www.vspdata.cz
ZADAT NOVOU OPRAVU : (//services.vspdata.cz/xiaomi/case-new/ )


Czech


Tábor


VSP DATA a.s. Sběrné místo


Údolní 2188, 390 64 Tábor


Pondělí–Pátek


08:00–16:00


+420 381 489 800


//www.vspdata.cz
ZADAT NOVOU OPRAVU : (//services.vspdata.cz/xiaomi/case-new/ )Před odesláním zařízení do servisního střediska:

  1. Zálohujte si veškerá svá data (můžete použít službu Mi Cloud nebo Share Mi app).

  2. Vyjměte SIM kartu a paměťovou kartu (pokud je v zařízení).

  3. Odemkněte telefon od všech zámků a deaktivujte účet Google a účet Mi.

  4. Dobře zabezpečte zásilku pro přepravu.

Vezměte prosím na vědomí, že vaše osobní údaje budou během opravy vymazány a nepřebíráme žádnou odpovědnost za jejich ztrátu.

4. VÝJIMKY A OMEZENÍ

Není-li společností Xiaomi stanoveno jinak, tato omezená záruka platí pouze pro Výrobek, který byl vyroben společností Xiaomi nebo jejím jménem, což je označeno na Výrobku vyznačenou ochrannou známkou, značkou nebo logem „Xiaomi“ nebo „Mi“.

Xiaomi neposkytuje záruku na plynulou či bezchybnou funkci Výrobku. Omezená záruka se rovněž nevztahuje na:
a) poškození způsobené živelními událostmi nebo vyšší mocí, jako jsou například zásahy bleskem, tornáda, povodně, požár, zemětřesení nebo jiné vnější příčiny; b) nedbalost; c) komerční používání; d) změny nebo úpravy jakékoli části Výrobku; e) poškození způsobené používáním s výrobky jiných výrobců než Xiaomi; f) poškození způsobené provozováním Výrobku mimo rámec povoleného nebo zamýšleného použití stanoveného společností Xiaomi nebo nesprávným napětím či napájecím zdrojem; h) poškození způsobené servisním zásahem (včetně oprav, upgradů a rozšíření) provedeným subjektem, který není zástupcem společnosti Xiaomi; i) nedodržení pokynů k používání Výrobku; nebo j) běžné opotřebení.

Na obnovu a přeinstalaci softwarových programů a uživatelských dat se tato omezená záruka nevztahuje. Tuto omezenou záruku nesmí žádný prodejce, zástupce nebo zaměstnanec společnosti Xiaomi upravit, rozšířit nebo doplnit. Bude-li jakákoli podmínka považována za nezákonnou nebo nevymahatelnou, není tím dotčena zákonnost a vymahatelnost ostatních podmínek.

Tato obchodní záruka se nevztahuje na výrobky, které nebyly na trh EHP/ESVO uvedeny společností Xiaomi nebo s jejím souhlasem anebo které nebyly řádně vyrobeny společností Xiaomi anebo nebyly řádně získány od společnosti Xiaomi nebo jejího oficiálního prodejce. Máte právo uplatnit jiné záruky podle příslušných právních předpisů, například zákonnou záruku neoficiálního prodejce, který výrobek prodal. Z tohoto důvodu budete možná nuceni kontaktovat prodejce, od kterého jste Výrobek zakoupili.

Tato záruka neplatí v Hongkongu a na Tchaj-wanu.

5. PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY

Není-li to v rozporu s příslušnými právními předpisy, všechny předpokládané záruky (včetně záruk prodejnosti nebo způsobilosti k danému účelu) budou omezeny na dobu trvání této omezené záruky. Některé jurisdikce nepovolují omezení délky předpokládaných záruk, a tedy výše uvedená omezení se na Vás nemusí vztahovat.

6. OMEZENÍ NÁHRADY

S výjimkou případů, kdy to zakazují příslušné předpisy, společnost Xiaomi nenese odpovědnost za žádné náhodné, nepřímé, zvláštní nebo následné škody, mimo jiné včetně ušlého zisku, příjmů nebo ztráty dat, škod vzniklých z porušení výslovné nebo předpokládané záruky nebo z jiného právního titulu, a to i v případě, že společnost Xiaomi byla o možnosti takových škod informována. V některých jurisdikcích není vyloučení nebo omezení odpovědnosti za zvláštní, nepřímé, náhodné nebo následné škody povoleno, a výše uvedené omezení nebo vyloučení se tak na Vás nemusí vztahovat.

TATO ZÁRUKA VÁM UDĚLUJE KONKRÉTNÍ PRÁVA A DALŠÍ PRÁVA VÁM MOHOU VYPLÝVAT Z PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PLATNÝCH VE VAŠÍ ZEMI, REGIONU NEBO STÁTĚ. NAVÍC MOHOU V NĚKTERÝCH ZEMÍCH, REGIONECH ČI STÁTECH STANOVIT MINIMÁLNÍ ZÁRUČNÍ LHŮTU ZÁKONY NA OCHRANU SPOTŘEBITELE. SPOLEČNOST XIAOMI NEVYLUČUJE, NEOMEZUJE ANI NEODMÍTÁ V ROZPORU S PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY ŽÁDNÁ JINÁ PRÁVA, KTERÁ VÁM NÁLEŽÍ. ABYSTE SI BYLI PLNĚ VĚDOMI SVÝCH PRÁV, DOPORUČUJEME VÁM SI PROSTUDOVAT PRÁVNÍ PŘEDPISY SVÉ ZEMĚ, REGIONU NEBO STÁTU.

1. OMEZENÁ ZÁRUKA NA PRODUKT

Společnost XIAOMI zaručuje, že produkty nebudou během záruční doby trpět vadami materiálu a zpracování za předpokladu běžného užívání a užívání v souladu s příslušnou uživatelskou příručkou k produktu.

Produkt

Záruční doba

Rozsah záruky

Záruční servis

Tyčový vysavač MI

2 roky

Práce a náhradní díly

Kontaktní

Chytré elektrické skládací kolo MI

Elektrokoloběžka Mi

Chytrý vysavač MI

Mi Electric Scooter (White) EU

Mi Electric Scooter (Black) EU

Mi Electric Scooter Pro (Black)

Mi Box S EU

Mi Smart Compact Projector

Mi Handheld Vacuum Cleaner 1C

Mi Handheld Vacuum Cleaner

Mi Robot Vacuum-Mop

Mi Robot Vacuum-Mop P (Black)

Mi Robot Vacuum-Mop P (White)

Mi Air Purifier 3H EU

Mi Air Purifier 2H EU

Mi Air Purifier 2C

Mi Air Purifier Pro EU

Xiaomi Luggage Classic 20" (Gray)

Xiaomi Luggage Classic 20" (Blue)

Xiaomi Luggage Classic 20" (Black)

Xiaomi Metal Carry-on Luggage 20" (Silver)

Mi AIoT Router AC2350

Mi Router 4A Giga Version (White)

Mi Router 4A (White)

Mi Router 4C (White)

Mi Home Security Camera 360°1080P

Mi Home Security Camera Basic 1080p

Mi TV Stick EU

Mi Electric Scooter Essential

Mi Electric Scooter Pro 2

Mi Electric Scooter 1S EU

Dobu trvání a podmínky zákonné záruky stanoví příslušné místní právní předpisy.

Společnost Xiaomi zaručuje prvnímu kupujícímu, že její produkt bude po výše uvedenou dobu prostý vad materiálu a zpracování za předpokladu běžného užívání. Společnost Xiaomi nezaručuje, že bude provoz produktu nepřerušovaný či bezchybný. Společnost Xiaomi není odpovědná za vady vyplývající z nedodržení pokynů týkajících se používání produktu.

2. OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

Pokud bude zjištěna vada hardwaru a společnost Xiaomi obdrží během záruční doby platnou reklamaci, společnost Xiaomi buď (1) bezplatně produkt opraví, (2) produkt vymění, nebo (3) vrátí peníze za produkt bez případných nákladů na dopravu.

3. JAK SI ZAJISTIT ZÁRUČNÍ SERVIS

Za účelem zajištění záručního servisu musíte doručit produkt v jeho původním obalu nebo obdobném obalu zajišťujícím stejnou úroveň ochrany na adresu určenou společností Xiaomi. V nejširším rozsahu povoleném platnými právními předpisy po vás může společnost Xiaomi vyžadovat, abyste před poskytnutím záručního servisu předložili důkazy nebo doklad o koupi a/nebo splnili registrační požadavky.

4. VÝJIMKY A OMEZENÍ

Nestanoví-li společnost Xiaomi jinak, tato omezená záruka se bude vztahovat pouze na produkt vyrobený společností Xiaomi nebo pro ni a označený ochrannými známkami, obchodním názvem nebo logem „Xiaomi“ či „Mi“. Tato omezená záruka se nevztahuje na případné (a) škody způsobené zásahem vyšší moci, např. blesk, tornádo, povodeň, požár, zemětřesení nebo jiné externí příčiny; (b) nedbalost; (c) využití ke komerčním účelům; (d) změny nebo úpravy jakékoli části produktu; (e) škody způsobené používáním s jinými produkty než s produkty Xiaomi; (f) škody způsobené vlivem nehody, zneužití nebo nesprávného použití; (g) škody způsobené provozováním produktu v rozporu s povoleným nebo zamýšleným způsobem využití stanoveným společností Xiaomi nebo pod nesprávným napětím nebo napájením; nebo (h) škody způsobené servisem (včetně upgradů a rozšíření), který provede osoba, která není zástupcem společnosti Xiaomi. Je na vaší odpovědnosti zálohovat data, software či jiné materiály, které jste si na produktu uložili nebo uchovávali. Je pravděpodobné, že data, software či jiné materiály na vybavení budou během servisu ztraceny nebo přeformátovány. Společnost Xiaomi neponese za takové škody či ztráty odpovědnost. Žádný prodejce, zástupce ani zaměstnanec společnosti Xiaomi není oprávněn provádět jakékoli úpravy, rozšíření či doplnění této omezené záruky. Bude-li jakékoli ustanovení označeno za nezákonné či nevymahatelné, nebude tím dotčena ani narušena zákonnost ani vymahatelnost ostatních ustanovení. Pokud to nezakazují právní předpisy nebo společnost Xiaomi nesouhlasila jinak, poprodejní služby budou omezeny na zemi nebo region, kde byl produkt původně zakoupen. Tyto záruky se nevztahují na produkty, které nebyly řádně importovány a/nebo nebyly řádně vyrobeny společností Xiaomi a/nebo nebyly zakoupeny u společnosti Xiaomi nebo jejího oficiálního prodejce. V souladu s platnými právními předpisy můžete uplatňovat záruky neoficiálního prodejce, který produkt prodal. Proto vám společnost Xiaomi doporučuje, abyste se obrátili na prodejce, od kterého jste si produkt zakoupili. Tyto záruky neplatí v Hongkongu a na Tchaj-wanu.

5. PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY

V nejširším možném rozsahu povoleném platnými právními předpisy budou mít všechny předpokládané záruky (včetně záruky obchodovatelnosti a vhodnosti pro konkrétní účel) dobu trvání omezenou na maximální dobu trvání této omezené záruky. V některých jurisdikcích není povoleno omezit dobu trvání předpokládané záruky, takže v takových případech se výše uvedené omezení neuplatní.

6. OMEZENÍ ŠKODY

V nejširším možném rozsahu povoleném platnými právními předpisy se společnost Xiaomi zříká odpovědnosti za škody způsobené nehodami, nepřímé, zvláštní i následné škody, zejména ušlý zisk, ztrátu výnosů nebo dat, škody způsobené porušením výslovné či předpokládané záruky nebo podmínky, včetně odpovědnosti vyplývající z jakékoli jiné právní teorie, i pokud byla společnost Xiaomi o možnosti vzniku těchto škod informována. V některých jurisdikcích není povoleno vyloučení nebo omezení zvláštních, nepřímých či následných škod, takže se na vás výše uvedené omezení či vyloučení odpovědnosti nemusí vztahovat.

7. KONTAKTNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI XIAOMI

Kontaktní osobou pro poprodejní služby může být kterákoli osoba v síti autorizovaných servisů společnosti Xiaomi, autorizovaní distributoři společnosti Xiaomi nebo konečný prodejce, který vám produkty prodal. V případě pochybností se obraťte na příslušnou osobu, kterou společnost Xiaomi určí.