Algemene voorwaarden(Inruilen)

1. Bereik en definities

1.1. Deze algemene voorwaarden ("AV") zijn van toepassing op verkoopovereenkomsten van elektronische apparaten die zijn gesloten tussen u als verkoper en ons (Foxway OÜ; geregistreerd adres Killustiku põik 1, provincie Tartu, 60534 Estland) als koper.

1.2. De AV zijn uitsluitend van toepassing op alle met ons gesloten overeenkomsten in de versie die geldig is op het moment dat de overeenkomst wordt gesloten.

1.3. Wij bieden u de mogelijkheid om gebruikte elektronische apparaten aan ons te verkopen onder de voorwaarden van deze AV. De exacte producten die aan ons kunnen worden verkocht, worden op de markt gebracht en de koopprijzen worden online berekend op onze webpagina.   

2. Voorlopige koopprijs, verkoopbod door u  

2.1. Als u elektronische apparaten aan ons wilt verkopen, dient u ons een verkoopaanbod te doen door alle apparaten die u aan ons wilt verkopen, te specificeren, waaronder alle parameters van deze producten en alle informatie die nodig is voor de online winkel. U dient ons waarheidsgetrouwe informatie te verstrekken over het type, de staat, de functionaliteit en de accessoires van de betreffende apparaten.

2.2. Op basis van de door u verstrekte informatie wordt een geschatte koopprijs voor uw apparaat berekend en online weergegeven. Door uw verkoopbod online bij ons in te dienen en door apparaten te verzenden waarop het aanbod van toepassing is, zoals bepaald in artikel 3 van de AV, doet u een bindend verkoopbod voor deze apparaten tegen de prijs die u online is aangegeven. Wij zijn niet verplicht om uw verkoopbod te accepteren en hebben het recht om dit bod te allen tijde zonder opgaaf van redenen te weigeren.

2.3. De koopprijs van een apparaat is afhankelijk van de werkelijke staat van het apparaat en de voorlopige koopprijs wordt berekend op basis van uw online antwoorden over de staat van het apparaat. Deze voorlopige koopprijs is onderhevig aan wijzigingen, rekening houdend met de werkelijke staat van het apparaat en de door ons uitgevoerde beoordeling volgens artikel 4 van de AV.

3. Levering

3.1. Om de apparaten te kunnen controleren en te kunnen bepalen of uw beoordeling over de staat van de apparaten correct is, dient u de apparaten onder voorbehoud van uw verkoopbod naar ons op te sturen. We sturen een verzendlabel naar uw e-mailadres dat u moet gebruiken om uw apparaat via de post te verzenden. Verpak uw apparaat volgens de richtlijnen in de e-mail die we u sturen. Gebruik hiervoor de originele verpakking van de fabrikant of een vergelijkbare verpakking, zodat het apparaat veilig kan worden verzonden. De verzending van het apparaat naar ons is gratis voor u.

3.2. Het risico van onopzettelijk verlies of beschadiging van het apparaat gaat op ons over nadat u het pakket aan de vervoerder hebt overhandigd en u het apparaat volgens de verpakkingsinstructies hebt verpakt. Als u onze verpakkingsinstructies niet opvolgt of het apparaat niet correct verpakt, gaat het risico van onopzettelijk verlies of beschadiging van het apparaat op ons over wanneer wij het apparaat van de vervoerder ontvangen.

3.3. Apparaten moeten binnen 14 dagen vanaf de datum waarop u uw verkoopbod online registreert, naar ons worden opgestuurd. Indien u uw apparaten later dan 14 dagen vanaf de datum waarop u het verkoopbod online hebt geregistreerd naar ons opstuurt, hebben wij het recht om de koopprijs van de apparaten te herzien overeenkomstig artikel 4 van de AV.

4. Koopprijs en de afronding van de verkoopovereenkomst

4.1. Nadat we de apparaten hebben ontvangen, controleren wij of uw zending alle apparaten bevat waarop uw verkoopbod betrekking heeft en beoordelen wij de voorwaarden ervan.

4.2. Indien uw evaluatie van de apparaten en de voorlopige koopprijs daarvan overeenkomt met of lager is dan onze evaluatie van het apparaat, zullen wij uw verkoopbod aanvaarden en wordt de verkoopovereenkomst tussen ons als gesloten beschouwd. Wij stellen u per e-mail op de hoogte van de acceptatie.

4.3. Indien uw schatting hoger is dan de door ons geschatte werkelijke waarde van de apparaten, nemen wij per e-mail contact met u op. We zullen u informeren over de redenen waarom de werkelijke waarde van deze apparaten lager is dan volgens uw schatting, en we doen u een verkoopbod voor een nieuwe prijs die overeenkomt met de door ons geschatte werkelijke waarde van de apparaten. U hebt 7 dagen de tijd om ons nieuwe koopbod te accepteren. Als u ons verkoopbod accepteert, wordt de overeenkomst tussen ons als gesloten beschouwd. Indien u ons nieuwe verkoopbod afwijst of niet binnen 7 dagen na ontvangst van het nieuwe verkoopbod reageert, sturen wij het apparaat op onze kosten naar u terug.

4.4. Indien u ons later dan 14 dagen na de online registratie van uw verkoop apparaten hebt toegezonden overeenkomstig artikel 3 van de AV, hebben wij het recht deze apparaten opnieuw te beoordelen, ongeacht of uw eerste schatting overeenkomt met onze beoordeling. In dat geval zullen wij u een koopbod doen overeenkomstig artikel 4.3 van de AV.

4.5. Indien wij constateren dat een of meer apparaten die u ons in uw oorspronkelijke verkoopbod hebt aangeboden, ontbreken, zullen wij u hierover per e-mail informeren nadat wij uw zending hebben ontvangen. Als u ons laat weten dat u de ontbrekende apparaten niet meer aan ons wilt verkopen of als u niet reageert op onze kennisgeving en wij de ontbrekende apparaten niet binnen 7 dagen na verzending van de kennisgeving ontvangen, vervalt uw oorspronkelijke verkoopbod met betrekking tot de ontbrekende apparaten. Indien u deze apparaten later aan ons wilt aanbieden, dient u ons een nieuw verkoopbod te doen in overeenstemming met artikel 2 van de AV.  

4.6. Als uw zending naar ons een apparaat bevat dat u niet in overeenstemming met artikel 2 van de Algemene voorwaarden hebt geregistreerd, sturen wij het apparaat naar u terug.  

5. Betaling

5.1. De betaling van de overeengekomen koopprijs geschiedt via een bankoverschrijving naar een door u online opgegeven bankrekening.

5.2. Wij zullen de betaling doen binnen 5 dagen na acceptatie van uw verkoopbod in overeenstemming met artikel 4.2 van de AV of vanaf uw acceptatie van ons verkoopbod in overeenstemming met artikel 4.3 van de AV.

6. Garanties van de verkoper

6.1. U garandeert dat:

6.1.1. alle apparaten die u ons aanbiedt rechtmatig uw eigendom zijn of dat deze apparaten eigendom zijn van een derde partij die u uitdrukkelijk hebt gemachtigd om de apparaten te verkopen en de eigendom ervan over te dragen;

6.1.2. u naar uw beste weten en overtuiging geen redenen bekend zijn op grond waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat het door u aangeboden apparaat het voorwerp is of kan zijn van een strafbaar feit, met name fraude, diefstal en/of een ander eigendomsdelict;

6.1.3. u naar uw beste weten en overtuiging niet op de hoogte bent van enige redenen of vermoedens, bijvoorbeeld op basis van de herkomst van het apparaat of op basis van de prijs die u oorspronkelijk hebt betaald bij de koop ervan, die de veronderstelling rechtvaardigen dat het apparaat niet echt is, d.w.z. een (merk)vervalsing en/of inbreuk maakt op het auteursrecht en zodoende de rechten van een eigenaar van een handelsmerk en/of auteur schendt;

6.1.4. uw aanbod aan ons geen andere rechten van derden schendt;

6.1.5. uw beschrijving van het apparaat nauwkeurig en volledig is en niet misleidend;

6.1.6. u geen duidelijke en/of verborgen gebreken aan het apparaat voor ons verzwijgt.

6.2. Wij behouden ons het recht voor om bewijsmateriaal (bijvoorbeeld een kopie van de koopbon) te vragen indien wij twijfels hebben over de eigendom of de herkomst van het apparaat.

6.3. U verbindt zich ertoe ons te vrijwaren van alle vorderingen van derden die voortvloeien uit schendingen van uw garanties van artikel 6.1 van de AV met betrekking tot apparaten die onder uw aanbod vallen en de door ons gesloten verkoopovereenkomst. U verbindt zich er ook toe om ons schadeloos te stellen voor alle schade, inclusief redelijke kosten van juridische verdediging, die ons ten gevolge van deze vorderingen van derden zullen treffen.

7. Klantgegevens en privacybeleid

7.1. Om de koop van uw apparaat te kunnen verwerken, moeten we uw persoonsgegevens verwerken (bijv. naam, adres, bankrekeninggegevens, e-mailadres). Wij verwerken uw gegevens alleen voor zover dat nodig is om aan onze verplichtingen te voldoen en om u de in deze AV beschreven diensten te leveren.

7.2. U bent verplicht ons de juiste gegevens te verstrekken en relevante informatie onmiddellijk bij te werken.

7.3. U bent verantwoordelijk voor het beveiligen en verwijderen van alle gegevens van apparaten voordat u deze naar ons verzendt. Indien naar ons gestuurde apparaten gegevens bevatten, zullen wij ons best doen deze gegevens te verwijderen tijdens de evaluatie van de apparaten in overeenstemming met artikel 4 van de AV. Wij zijn niet verantwoordelijk voor gegevens die niet correct zijn verwijderd uit de apparaten en voor het verlies van gegevens in de apparaten.  

7.4. Voor een meer gedetailleerd overzicht over hoe wij uw gegevens verwerken en hoe u uw gegevens uit onze systemen kunt verwijderen, verwijzen wij u naar ons privacybeleid op https://www.foxway.com/en/privacy-policy/.

8. Slotbepalingen

8.1. Wij zijn alleen in geval van grove nalatigheid onzerzijds onbeperkt aansprakelijk voor door ons veroorzaakte schade.

8.2. Wij erkennen geen algemene voorwaarden van onze contractuele partners die in strijd zijn met of afwijken van deze AV, tenzij hun geldigheid uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Deze AV gelden ook wanneer wij het contract zonder voorbehoud uitvoeren in de wetenschap van tegenstrijdige of afwijkende voorwaarden.

8.3. Indien een derde partij de verkooptransactie tussen ons subsidieert (bijvoorbeeld als onze partner u een extra bedrag voor het apparaat betaalt in contanten of door u een cadeaubon te geven), is de koopprijs van het apparaat in de contractuele relatie tussen ons de prijs van het apparaat op basis van onze schatting volgens artikel 4 van de AV. Indien de tussen ons gesloten verkoopovereenkomst van een apparaat echter om welke reden dan ook wordt beëindigd, dient u er rekening mee te houden dat u verplicht kunt zijn de bedragen te betalen die de derde partij voor het apparaat heeft betaald.  

8.4. Op de tussen u en ons gesloten overeenkomst zijn de wetten van de Republiek Estland en de rechtsgebieden van de Estse rechtbanken van toepassing. De toepasbaarheid van bindende normen van de staat waarin u uw gewoonlijke verblijfplaats hebt wanneer de overeenkomst wordt afgesloten, blijft onaangetast door deze rechtskeuze.

9. Btw-regeling

9.1. Als u een btw-plichtige klant bent, wordt de transactie beschouwd als een intracommunautaire koop van goederen, aangezien de apparaten die u aan ons verkoopt naar Estland worden vervoerd.

9.2. Klanten met een btw-registratie kunnen ons een factuur sturen voor de waarde van de voucher/cadeaubon overeenkomstig artikel 4.2 en 4.3 van de AV naar ons e-mailadres op: b2binvoices@foxway.com. Op de factuur staan uw naam, adres en btw-nummer. De factuur moet vermelden dat de factuur is betaald en een verwijzing bevatten naar artikel 138 van Richtlijn 2006/112/EG van de Raad. Wij accepteren alleen facturen met verlegging van het nultarief.

9.3. Na verzoek daartoe aan ons e-mailadres: pod@foxway.com leveren wij bewijs van vervoer.