ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (deze “Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle aankopen die worden gedaan en alle diensten die worden aangeboden op https://www.mi.com en alle relevante subdomeinen (de “Website”). Wij verzoeken u deze Voorwaarden zorgvuldig door te lezen, zodat u (de "Koper") op de hoogte bent van uw rechten en verplichtingen.

Producten die worden aangeboden op de Website worden verkocht door:

E-mailadres voor contact:

Nederland: service.nl@support.mi.com

Spanje: service.es@support.mi.com

Italië: service.it@supoort.mi.com

Frankrijk: service.fr@support.mi.com

Duitsland: service.de@support.mi.com

E-mailadres voor contact: service.uk@support.mi.com

Zowel Xiaomi Technology Netherlands B.V. als Xiaomi Technology UK Limited worden hierna aangeduid als “Verkoper” voor de desbetreffende afzetgebieden. De juridische verklaring, het privacybeleid, de platform specificatie en alle mededelingen, aankondigingen, gebruiksvoorschriften, hulpdocumenten en andere bindende documenten die via de Website aan Koper ter beschikking worden gesteld vormen afspraken in aanvulling op deze Voorwaarden met dezelfde rechtskracht.

Door gebruik te maken van de diensten van deze Website wordt Koper geacht stilzwijgend akkoord te zijn gegaan met voornoemde aanvullende afspraken. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op aankopen die Koper doet vanaf 14 april 2021 en kunnen te allen tijde door Verkoper worden gewijzigd. De herziene Voorwaarden zijn vervolgens van toepassing op alle aankopen die na de herziening plaatsvinden. Voor elke specifieke aankoop die heeft plaatsgevonden vóór 14 april 2021 zijn de Voorwaarden van toepassing zoals die waren gepubliceerd op het moment van aankoop door Koper.

1. DEFINITIES

Contract of Overeenkomst: de overeenkomst die wordt beheerst door deze Voorwaarden en die voortvloeit uit het door Verkoper te koop aanbieden van Producten aan Koper en het door Koper accepteren van de aanbieding van Verkoper. De Overeenkomst komt tot stand in de plaats waar de Verkoper is gevestigd. Koper: U, de Koper, een natuurlijke persoon die (indien nodig) rechtsgeldig is geregistreerd op mi.com en/of de mi.com-App (de"App") heeft gedownload en een bestelling heeft geplaatst bij Verkoper. Als Koper niet meerderjarig is en daardoor geen bindende overeenkomst kan aangaan met Verkoper, mag Koper alleen Producten kopen en gebruikmaken van de diensten met toestemming van een ouder of verzorger. Daarnaast geldt in dat geval dat Verkoper zich het recht voorbehoudt om, geheel naar eigen inzicht, dienstenverlening te weigeren, accounts te beëindigen, de rechten van Koper tot gebruikmaking van de diensten te beëindigen, content te verwijderen of te bewerken of bestellingen te annuleren. MI-account: het persoonlijke mi.com-account dat Koper gebruikt om het Contract of de Overeenkomst te ondertekenen (indien nodig) en informatie van Verkoper te ontvangen.

Producten: de Producten en/of Diensten die Verkoper op de Website te koop aanbiedt.

2. TOEPASSELIJKHEID

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alleaanbiedingen, overeenkomsten en leveringen door Verkoper op de Website, tenzij anders is overeengekomen.

3. PRIJZEN

3.1 De verkoopprijzen van Verkoper zijn op de Website vermeld in de aangegeven valuta en zijn inclusief alle rechten, vergoedingen of andere verplichte of wettelijke kosten die worden toegepast bij verkoop door Verkoper, en inclusief btw (indien van toepassing).

3.2 Alle prijzen en informatie op de Website worden geacht juist en volledig te zijn; in sommige situaties kunnen zich echter fouten in prijzen of anderszins voordoen. Koper kan zich niet beroepen op een prijs die duidelijk of aanzienlijk lager ligt dan de gangbare detailhandelsprijs voor dat Product. Als de door Verkoper gepubliceerde prijs voor een Product duidelijk of aanzienlijk lager ligt dan de gangbare detailhandelsprijs als gevolg van een fout in de prijsstelling door Verkoper, is Verkoper niet verplicht tegen die prijs te verkopen en mag Verkoper de Overeenkomst met Koper annuleren voordat verzending en aflevering plaatsvindt. Evenzo geldt dat Verkoper, als hij een Product of Dienst heeft aangeboden tegen een prijs die aanzienlijk of duidelijk hoger ligt dan de gangbare detailhandelsprijs voor dat Product als gevolg van een fout in de prijsstelling, en de bestelling van Koper tegen die prijs heeft geaccepteerd, Koper in de gelegenheid zal stellen om de Overeenkomst te annuleren en/of Koper het verschil tussen die hogere prijs en de juiste prijs zal terugbetalen.

(RRP:"RecommendedRetailPrice" is de voorgestelde detailhandelsprijs)

3.3 Tenzij anders is aangegeven op de Website en in het bestelproces, is de uiteindelijke prijs die verschuldigd is voor de Producten inclusief de bezorg- en administratiekosten van Verkoper. Alle kosten of vergoedingen die bovenop de Productprijs komen, zullen zichtbaar zijn voor Verkoper tijdens het bestelproces en voordat Koper de bindende bestelling plaatst.

3.4 De verzendkosten voor Producten zijn aangegeven op de verzendkostenpagina van de Website en/of worden gespecificeerd tijdens het bestelproces.

3.5 Betaling kan uitsluitend plaatsvinden met een creditcard of betaalpas of via enige andere betalingswijze die op de Website wordt aangeboden. De betaling wordt berekend in de aangegeven valuta en Verkoper is niet aansprakelijk voor eventuele afwijkingen in wisselkoersen. Eventuele terugbetalingen aan Koper vinden plaats via dezelfde betalingswijze die is gehanteerd bij het plaatsen van de bindende bestelling, in de oorspronkelijk op de Website aangegeven valuta.

4. DE OVEREENKOMST

4.1 Overeenkomsten kunnen uitsluitend tot stand komen via de Website of de App.

4.2 Als Koper een bestelling heeft geplaatst op de Website zal Verkoper de bestelinformatie per e mail ("E-mail") toesturen. Na ontvangst van de door Verkoper toegestuurde E-mail heeft Koper het recht om de bestelling te annuleren en de Overeenkomst te beëindigen, onverminderd het herroepingsrecht zoals hierna bepaald.

4.3 De bestelgegevens zoals die worden aangemaakt doorhet systeem worden automatisch gegenereerd door de het computerinformatiesysteem op basis van de door Koper ingevoerde inhoud. Een contractuele relatie wordt eerst geacht tot stand te zijn gekomen) tussen Koper en Verkoper na ontvangst van een bevestiging die door Verkoper per e mail aan Koper wordt gestuurd met betrekking tot de Producten die daadwerkelijk rechtstreeks aan Koper zullen worden gestuurd (tenzij artikel 4.2 van toepassing is). Alleen die bevestigde Producten die in de E-mail van Verkoper worden bevestigd maken deel uit van de Overeenkomst en worden aan Koper toegezonden.

4.4 Producten worden eerst verzonden na controle door Verkoper van de betaling. Tijdige, volledige en rechtsgeldige betaling door Koper van de verschuldigde betaling voor de aankoop van Producten maakt deel uit van de contractuele aanbieding.

4.5 Koper is zelf verantwoordelijk voor alle kosten die in rekening worden gebracht door zijn bank, creditcardmaatschappij of andere dienstverlener voor de door Koper gekozen betalingswijze. Koper erkent en stemt ermee in dat betaling geschiedt alvorens Verkoper overgaat tot levering van Producten (volgens artikel 4.4). Tijdige, volledige en rechtsgeldige betaling door Koper van het verschuldigde bedrag voor de aankoop van Producten maakt deel uit van het contractuele aanbod dat Koper aan Verkoper doet en geldt als voorwaarde voor aflevering door Verkoper van de Producten aan Koper. Als Koper de betaling niet op een redelijke wijze of niet op het aangegeven tijdstip heeft voldaan, heeft Verkoper het recht de bestelling te annuleren.

5. NAKOMINGVAN DE OVEREENKOMST

5.1 De bestelling van Koper en de Overeenkomst worden verwerkt zodra Verkoper de volledige betaling van Koper heeft ontvangen.

5.2 Aangezien de Verkoper zich richt op de eindgebruiker en andere kanalen heeft waarlangs handelaren Producten kunnen kopen, en om de totale voorraad efficiënt te plannen, kan de beschikbaarheid van Producten die door een Koper kunnen worden gekocht, beperkt zijn. Dit doet geen afbreuk aan de mogelijkheid van de Koper om de Producten door te verkopen, in welk geval de aansprakelijkheid en enig verlies veroorzaakt door de verkoop of doorverkoop van Producten door de Koper voor rekening van de Koper zijn. 

5.3 Als de Verkoper de beperkte hoeveelheid van bepaalde Producten op de Website publiceert, en als de Koper van plan is om meer dan de beperkte hoeveelheid van de Producten te kopen, kan de Koper contact opnemen met de Verkoper om het aangaan van een handelsrelatie te bespreken. De Verkoper heeft het recht om de bestelling die de Koper heeft ingediend voor meer dan de beperkte hoeveelheid te annuleren. De bovengenoemde beperkte hoeveelheid kan in bepaalde situaties van toepassing zijn op meerdere individuele kopersaccounts. In dit verband, als de Koper bestellingen plaatst via meerdere accounts binnen een bepaalde periode, kan het aantal cumulatieve afzonderlijke bestellingen de gelimiteerde hoeveelheid Producten niet overschrijden, op voorwaarde dat de Verkoper vaststelt dat de daadwerkelijke koper van dergelijke afzonderlijke bestellingen een en dezelfde persoon is of nauw verbonden is met een andere Koper aan de hand van het afleveradres, het IP-adres van de bestelling, het contactnummer, de ontvanger en andere informatie. In dergelijke omstandigheden, als de totale aankoophoeveelheid van de meervoudige bestellingen de limiet van de Producten overschrijdt, heeft de Verkoper het recht om de betreffende bestellingen te annuleren. Verkoper heeft het recht om te beslissen of de account van de Koper op basis van een dergelijke situatie wordt gesloten en of het de Koper wordt verboden om binnen een bepaalde periode opnieuw een Koper-MI-account te registreren.

5.4 Verkoper zal zich inspannen om te voldoen aan de eisen van Koper en te voorkomen dat de Producten die Koper koopt niet op voorraad zijn. Als gevolg van technische obstakels en verschillende factoren die moeilijk te beheersen en te vermijden zijn, kan Verkoper niet garanderen dat alle in de door Koper ingediende bestelling opgenomen Producten op voorraad zijn. Verkoper zal zich inspannen om de Producten die niet op voorraad zijn als zodanig te markeren. Als de Producten die Koper heeft besteld niet op voorraad zijn, heeft zowel Koper als Verkoper het recht de bestelling te annuleren. Als Koper reeds heeft betaald, ontvangt Koper het betaalde bedrag terug.

5.5 Voor de Producten die de Koper koopt, zal de Verkoper de Producten via een logistiek bedrijf naar het door de Koper aangewezen afleveradres sturen. De Verkoper levert dergelijke leveringsdiensten niet buiten het land van het domein van de Website. Daarom dient de Koper een adres in te voeren binnen het land van het domein van de Website en zijn eigen regelingen te treffen om de Producten daar op te halen als hij van buiten dat land koopt. Verkoper kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele nadelige schade of andere gevolgen die voortvloeien uit het gedrag van de ontvanger. Indien handtekening en bevestiging vereist zijn, dient Koper of ontvanger te tekenen voor ontvangst van Producten na het lezen van de relevante leveringsvoorwaarden.

5.6 Koper dient nauwkeurig de naam van Koper, (indien van toepassing) de naam van de ontvanger, contactinformatie over het afleveradres en andere noodzakelijke informatie die door Verkoper wordt vereist in te vullen. De gekochte Producten zullen worden afgeleverd op het afleveradres in het land van het webpaginadomein, waarna Kopers die van buiten dat land kopen, kunnen regelen dat de Producten daar worden afgehaald. Elk verlies veroorzaakt door de wijziging van contactpersoon of gerelateerde leveringsinformatie door de Koper is voor eigen risico van de Koper. Als de bestelling wordt vertraagd of niet wordt geleverd als gevolg van de volgende omstandigheden, draagt de Verkoper niet de verantwoordelijkheden, gevolgen of kosten en behoudt hij zich het recht voor om de bestelling eenzijdig te annuleren:

- Het leveringsadres, de contactinformatie, enz. zijn onjuist, onbestaand of niet gedetailleerd genoeg;

- De bezorger neemt tweemaal contact op met de ontvanger via het gereserveerde mobiele telefoonnummer van de ontvanger, die geen verbinding kan maken of niet antwoordt;

- herhaalde levering van de Producten wegens afwezigheid;

- Overmacht, zoals natuurrampen, verkeer, stakingen, rellen, overheidsacties, plotselinge oorlogen, enz.

5.7 De inhoud, prijs, hoeveelheid en beschikbaarheid van het Product/de dienst van/op de Website kunnen te allen tijde wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving (hoewel Verkoper zich zal inspannen om Koper waar nodig en waar mogelijk te informeren).

5.8 In geval van annulering van de bestelling op initiatief van Verkoper kan het voordeel (met uitzondering van de contante waarde) van een kortingscoupon in het bezit van Koper die is gebruikt voor de bestelling op verzoek van Koper aan Koper worden gecrediteerd. Voor bepaalde coupons kunnen bijzondere voorwaarden bij voorrang gelden. Als de bestelling om een andere reden wordt geannuleerd, is de verzendcode (F-code) die is gebruikt voor de aankoop van de Producten ongeldig en kan deze niet meer worden gebruikt. Verkoper heeft het recht de rechten van Koper geheel of gedeeltelijk te beperken in uitzonderlijke situaties, bijbehorende nog niet-uitgevoerde bestellingen te annuleren of het MI-account van Koper te annuleren als Koper betrokken is bij een van de volgende handelingen:

(i) Koper bemoeilijkt het normale gebruik van de Website of de door de Website aan andere gebruikers verstrekte diensten, bijvoorbeeld door middel van online aanvallen en bulkadvertenties;

(ii) Koper publiceert herhaaldelijk informatie in het opmerkingen- en/of reactie venster die niets te maken heeft met de verkochte Producten of Diensten;

(iii) Koper probeert langs onoorbare weg (bijvoorbeeld door middel van plug-in-tools, netwerkaanvallen, etc.) voordelen te verkrijgen;

(iv) Koper wijst de Producten herhaaldelijk af of weigert Producten te accepteren zonder objectieve reden;

(v) Koper houdt zich bezig met het claimen of doorverkopen van Producten via account-shopping (zoals groothandel, detailhandel);

(vi) De door Koper verstrekte bestelgegevens (daaronder begrepen maar niet beperkt tot zijn naam, telefoonnummer, ID-nummer, e-mailadres, etc.) zijn onwaar, onjuist of onvolledig;

(vii) Koper bemoeilijkt de normaal werkende staat van de Website of houdt zich bezig met illegale activiteiten.

5.9 Als het MI-account van Koper wordt beëindigd, kan Xiaomi Koper voor de openstaande bestellingen die zijn gegenereerd tijdens de geldigheidsperiode van het account laten weten of zij besluit de openstaande bestellingen te sluiten of over te gaan tot aflevering.

5.10 Zodra het MI-account van Koper is beëindigd, eindigt ook het recht van Koper om gebruik te maken van de diensten op de Website. Verkoper is niet aansprakelijk jegens Koper voor het beëindigen van een Overeenkomst in overeenstemming met het bepaalde in deze Voorwaarden, daaronder begrepen het beëindigen van het account van Koper en het verwijderen van de content van Koper van de Website.

6. HERROEPINGSRECHT

6.1 Koper heeft het recht om binnen 14 kalenderdagen de Overeenkomst zonder opgaaf van reden te herroepen.

6.2 De bedenktijd verstrijkt 14 kalenderdagen na de datum waarop Koper feitelijk in bezit is gesteld van het Product.

6.3 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet Koper Verkoper laten weten dat hij heeft besloten de Overeenkomst te herroepen door middel van een eenduidige verklaring.

6.4 Koper kan gebruikmaken van het standaardformulier voor herroeping op de Website. Als Koper ervoor kiest om dat formulier te gebruiken, kan Koper het standaardformulier voor herroeping of enige andere eenduidige verklaring die op de Website wordt aangeboden ook elektronisch invullen en indienen. Als Koper gebruikmaakt van deze mogelijkheid, zal Verkoper Koper zo spoedig als praktisch mogelijk is een ontvangstbevestiging van die herroeping sturen.

6.5 Voor tijdige herroeping is het voldoende als Koper de mededeling met betrekking tot het uitoefenen van zijn herroepingsrecht aan Verkoper verstuurt voordat de bedenktijd is verstreken. Dit dient te geschieden via een op de Website van Verkoper vermeldde methode (inclusief per E-mail, Hotline, Chat).

7. VERPLICHTINGENVAN KOPER TIJDENS DE BEDENKTIJD

7.1 Tijdens de bedenktijd moet Koper ontvangen Producten en verpakkingen zorgvuldig behandelen. Koper mag het Product alleen uitpakken of gebruiken voor zover dat noodzakelijk is om de aard, eigenschappen en werking van het Product te kunnen vaststellen.

7.2 Koper kan aansprakelijk zijn voor eenwaarde vermindering van het Product als Koper het Product heeft gebruikt, beschadigd of anderszins afgevoerd op een manier die niet in overeenstemming is met artikel 7.1.

8. UITOEFENINGEN KOSTEN VAN HERROEPING

8.1 Als Koper de Overeenkomst herroept, zal Verkoper zo spoedig mogelijk alle van Koper ontvangen bedragen aan Koper terugbetalen, inclusief de bezorgkosten (met uitzondering van de bijkomende kosten als gevolg van de keuze van Koper voor een andere vorm van aflevering dan de goedkoopste standaard vorm van aflevering die Verkoper aanbiedt), via de betalingswijze die in eerste instantie was gehanteerd. Koper erkent echter dat, afhankelijk van de gekozen betalingswijze, de verwerkingstijden van terugbetalingen soms buiten de invloedssfeer van Verkoper vallen en dat dit langer kan duren dan de standaardtermijn voor terugbetaling.

8.2. Verkoper zal die terugbetaling uitvoeren via dezelfde betalingswijze als die welke Koper heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen met Koper. Verkoper kan - naar eigen inzicht - de terugbetaling opschorten totdat Verkoper de Producten retour heeft ontvangen of Koper bewijs heeft overgelegd van retourzending van de Producten.

8.3 Koper zal de Producten zo spoedig mogelijk en in elk geval uiterlijk 14 kalenderdagen na de datum van de mededeling van Koper met betrekking tot herroeping van de Overeenkomst aan Verkoper retour zenden. Herroeping vindt plaats binnen de gestelde termijn als Koper de Producten retourneert voordat de termijn van 14 kalenderdag dagen is verstreken. Koper moet de Producten retour zenden zoals die zijn ontvangen, daaronder begrepen maar niet beperkt tot verpakking, verpakkingsinhoud, accessoires en (gratis) geschenken. Onder (gratis) geschenken wordt verstaan materiële objecten, punten, vouchers, coupons, etc. Als de (gratis) geschenken niet tegelijkertijd worden geretourneerd, dient Koper te betalen voor de (gratis) geschenken tegen de feitelijke waarde of kan Verkoper die kosten in mindering brengen op het totale aan Koper terug te betalen bedrag.

8.4 De directe kosten van retourzending van de Producten per gewone post zijn voor rekening van Koper. Als het Product naar zijn aard normaal gesproken niet kan worden geretourneerd per gewone post, zijn de directe kosten van retourzending van de Producten voor Koper.

9. UITSLUITINGEN VAN HET HERROEPINGSRECHT

Verkoper is niet verplicht akkoord te gaan met herroeping en terugbetaling van de aankoopprijs in geval van:

a) Snel bederfelijke Producten of Producten met een beperkte houdbaarheid; en/of

b) Verzegelde software, geheugenschijven- of sticks (zoals SD- of USB-geheugen), audio- of video-opnamen als het zegel van die Producten na aflevering aan Koper verbroken is; en/of

c) De levering van digitale content die niet wordt geleverd op een fysieke drager, waarbij de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en de gebruiker die op de hoogte is van het feit dat hij daardoor zijn herroepingsrecht verliest;

d) Een gepersonaliseerd Product of een Product dat is gemaakt volgens de specificatie van Koper, voor zover Verkoper op de Website duidelijk heeft gemaakt of in de orderbevestiging heeft bevestigd dat die Producten zijn uitgesloten van de herroepings- en retourzendingsrechten.

10. OVERMACHT

In geval van overmacht (daaronder begrepen maar niet beperkt tot stakingen, extreme weersomstandigheden, embargo's, pandemie, epidemie en alle andere situaties die buiten de invloedssfeer van Verkoper vallen) worden de verplichtingen van Verkoper uit hoofde van de Overeenkomst opgeschort voor de duur van de overmachtssituatie.

11. PRODUCTGARANTIES

Productgaranties zijn beschikbaar via de Website.

12. GEBREKEN EN HERSTEL

12.1 Een Product vertoont gebreken of is niet in overeenstemming met de specificaties als het niet voldoet aan de beschrijving van Verkoper of niet kan worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor het bestemd is. Daarnaast vertoont een Product gebreken als het niet van normale kwaliteit is en niet werkt zoals in redelijkheid mag worden verwacht.

12.2 Als een Product bij installatie of gebruik gebreken blijkt te vertonen of als het Product niet in overeenstemming is met de Overeenkomst, moet Koper Verkoper daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen maar in elk geval uiterlijk 2 maanden nadat Koper het gebrek heeft ontdekt.

12.3 Als het Product gebreken vertoont of niet voldoet, mag Koper van Verkoper verlangen dat deze het gebrek herstelt door het Product te repareren dan wel te vervangen, tenzij reparatie en/of vervanging niet mogelijk is of niet van Verkoper kan worden verwacht. In dat geval mag Koper, naar eigen inzicht, het Product retourneren en terugbetaling verlangen dan wel een passende prijsverlaging verlangen als Koper besluit het gebrekkige Product te behouden.

12.4 Vorderingen wegens gebreken of niet-overeenstemming kunnen niet tegen Verkoper worden ingesteld, en Verkoper is niet aansprakelijk jegens Koper indien en voor zover:

a) Het gebrek is veroorzaakt door of het gevolg is van misbruik of onjuist gebruik door Koper van het Product, brand, contact met vloeistoffen of soortgelijke oorzaken van buitenaf die buiten de invloedssfeer van Verkoper vallen;

b) Het gebrek is veroorzaakt door het gebruik door Koper van het Product voor andere doeleinden dan waarvoor het is bedoeld of in strijd met de (gebruiks)aanwijzingen of handleidingen van de fabrikant of Verkoper;

c) Het gebrek is veroorzaakt door een reparatie/manipulatie door Koper zelf of door een onbevoegde derde, of door het gebruik van niet-goedgekeurde of niet-originele reserveonderdelen, software of componenten.

13. KLACHTEN EN GESCHILLENOPLOSSING

13.1 Als Koper een klacht heeft over de uitvoering van de Overeenkomst of de levering van de diensten door Verkoper in verband met de aankoop door Koper van de Producten of Diensten, kan Koper contact opnemen met Verkoper via de op de Website aangegeven telefoonnummers, e mailadressen, weblinks of postadressen. Om Verkoper in staat te stellen een klacht telefonisch of per e-mail af te handelen, moet Koper het volgende verstrekken:

(i) Bestelnummer;

(ii) Naam en adres van Koper;

(iii) E-mailadres;

(iv) Een beschrijving van de grondslag voor de klacht; en

(v) De (herstel)acties die van Verkoper worden verlangd.

13.2 Verkoper is niet verplicht te reageren op klachten die worden ingediend via sociale media (zoals Facebook, Twitter).

13.3 Koper ontvangt binnen 14 dagen een reactie op de klacht.

13.4 Koper kan een klacht ook melden en indienen bij de lokale instanties voor online geschillenoplossing in zijn land via het Online Geschillenoplossingsplatform van de Europese Commissie: //ec.europa.eu/odr.

14. EXPORT

14.1 De verkochte Producten zijn vervaardigd volgens de specificaties en bedoeld voor gebruik in de landen van de Europese Economische Ruimte (EER), het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. Het is mogelijk dat garanties en rechtsmiddelen die in deze Voorwaarden ter beschikking worden gesteld aan Kopers in bovengenoemde regio niet gelden voor een Koper die Producten koopt van buiten die regio.

14.2 Voor de Overeenkomst en alle verkochte Producten geldt de toepasselijke wetgeving op het gebied van exportbeperkingen, daaronderbegrepen maar niet beperkt tot de wetgeving op het gebied van exportbeperkingen van de Verenigde Staten van Amerika en die in het rechtsgebied van de Afnemer zelf. Het is Koper niet toegestaan een van Verkoper gekocht Product uit te voeren naar een land of gebied of een partij als dat op grond van wetgeving op het gebied van exportbeperkingen verboden is. Landen en gebieden waarvoor een verbod geldt zijn onder meer Cuba, Iran, Syrië, Noord-Korea, Soedan en de Krim. Als Koper voornemens is een van Verkoper gekocht Product uit te voeren naar een ander land, moet Koper de benodigde exportvergunningen (of andere goedkeuringenvan de overheid) verkrijgen voordat hij daartoe overgaat.

15. DERDEN

15.1 Als andere derde verkopers, met uitzondering van Verkoper, hun eigen producten verkopen of hun eigen diensten of software leveren via de Website, biedt Verkoper uitsluitend netwerk- en platformdiensten voor derde verkopers. Daarnaast kan Verkoper links bieden naar verwante partijen of derden. Verkoper is niet verantwoordelijk voor de content op websites van derden, waaronder de op die websites geldende voorwaarden.

15.2 Koper erkent dat de betaalmogelijkheden op de Website wordt geleverd door een derde. De voorwaarden voor deze betaalmogelijkheden worden vastgesteld tussen Koper en de betreffende dienstverlener.

15.3 Koper stemt ermee in dat Verkoper het recht heeft om bestelgegevens, acties, advertenties of advertentielinks naar Koper en diens aangewezen ontvanger te sturen per post, SMS, telefoon, email, etc. in overeenstemming met het Privacybeleid van de Website.

15.4 Om gebruik te kunnen maken van de logistieke, financierings-, communicatie- en aanverwante diensten voor het uitvoeren van de Overeenkomst, met inachtneming van het Privacybeleid zoals dat te vinden is op de Website, gaat u akkoord met en verleent u toestemming aan Xiaomi tot doorgifte van de verstrekte gegevens en de gegevens die worden aangemaakt bij uw accountregistratie en gebruik van de Website aan de relevante dienstverleners van Xiaomi, of tot het verkrijgen van verstrekte gegevens en gegevens die worden aangemaakt tijdens uw registratie en gebruik van verwante diensten van andere relevante dienstverleners van Xiaomi. Xiaomi mag haar medewerking verlenen aan derden om u verwante diensten te kunnen aanbieden. Tegelijkertijd mag Xiaomi, om haar dienstverlening te verbeteren, om producten/diensten aan u te kunnen aanraden en om marktonderzoek en data-analyse te kunnen uitvoeren, uw relevante gegevens bekendmaken aan mede-exploitanten. In dat geval heeft Xiaomi het recht om uw relevante gegevens aan die derde te verstrekken in overeenstemming met het Privacybeleid zoals dat op de Website te vinden is.

16. ALGEMEEN

16.1 Op deze Voorwaarden en op alle Overeenkomsten en geschillen tussen Verkoper en Koper is Nederlands recht (indien de Verkoper XNL is) dan wel het recht van het Verenigd Koninkrijk (indien Verkoper XUK is) van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag 1980. Partijen zullen alle geschillen voorleggen aan de bevoegde rechter te Den Haag, Nederland (indien Verkoper XNL is) dan wel Londen, Verenigd Koninkrijk (indien Verkoper XUK is), onverminderd het recht van Verkoper om een geschil voor te leggen aan de rechter in het arrondissement waar Koper zijn vaste woonplaats heeft. Als Verkoper een beroep doet op dit artikel en schriftelijk aan Koper aangeeft voornemens te zijn een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter te Den Haag, Nederland/Londen, Verenigd Koninkrijk, moet Koper binnen één maand schriftelijk meedelen dat het geschil moet worden voorgelegd aan de rechter die bevoegd is krachtens dwingend recht. Als Koper niet binnen één maand die mededeling doet, is de bevoegde rechter voornoemde rechter te Den Haag/Londen.

16.2 Artikel 16.1 houdt geen beperking in van de rechten van Koper uit hoofde van wetgeving op het gebied van consumentenbescherming met betrekking tot het toepassen van de wetgeving en het voorleggen van vorderingen, geschillen of conflicten aan de bevoegde rechters in het land binnen de Europese Economische Ruimte (en Zwitserland) waar Koper zijn vaste woonplaats heeft.

16.3 Als een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig of onverbindend wordt geoordeeld, laat dit onverlet de geldigheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden.