Warranty(SK)

ZÁRUČNÝ LIST SPOLOČNOSTI XIAOMI K SMARTFÓNU

Táto zmluvná Záruka sa vzťahuje iba na hardvérové súčiastky smartfónu Xiaomi a vybavenia, ktoré k nemu boli pridané (ďalej ako „Produkt“) v pôvodnom balení. Táto záruka sa nevzťahuje na žiadny softvér ani iné vybavenie, ktoré vlastní spoločnosť Xiaomi či tretie strany, a na ktoré sa poskytuje (alebo sa má vzťahovať) licenčná dohoda s koncovým používateľom alebo samostatné vyhlásenia o záruke či výluky zo záruky.

1. OBMEDZENÁ ZÁRUKA NA PRODUKT

Túto bezodplatnú, dobrovoľnú obchodnú záruku udeľuje Xiaomi Technology Netherlands B.V. so sídlom na adrese Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Holland ďalej ako „spoločnosť Xiaomi“).

Spoločnosť Xiaomi zaručuje kupujúcemu (ďalej ako „vy“ vo všetkých príslušných jazykových tvaroch), že Produkt počas záručnej lehoty nebude pri bežnom používaní vykazovať vady z hľadiska materiálu ani spracovania. Ak platné zákony neurčujú inak, záruka trvá a poskytuje sa na 2 (dva) roky odo dňa prvého nákupu.

Táto obchodná záruka nevylučuje, neobmedzuje ani nepozastavuje žiadne práva vrátane zákonných záruk, aké môže spotrebiteľ mať na základe príslušných právnych predpisov.

2. NÁPRAVNÉ OPATRENIA

Ak sa v rámci záručnej lehoty zistí hardvérová vada, na ktorú sa vzťahuje táto záruka, a spoločnosť Xiaomi prijme platnú reklamáciu, spoločnosť Xiaomi podľa vlastného uváženia buď (1) Produkt bezplatne opraví, použije nové alebo repasované náhradné diely, (2) vymení Produkt za nový alebo repasovaný výrobok alebo (3) vráti peniaze za Produkt s odpočtom prípadných dopravných nákladov.

V prípade vady, v maximálnom rozsahu povolenom zákonom, sú to vaše jediné a výhradné nápravné opatrenia na základe tejto záruky. Môžu sa naúčtovať poplatky za poštovné a balné, ak to platné zákony nezakazujú. Na akýkoľvek náhradný hardvérový produkt bude poskytovaná záruka po zvyšok pôvodnej záručnej lehoty alebo tridsať (30) dní, podľa toho, ktorá z nich bude dlhšia, alebo počas dodatočného časového obdobia, ktoré môže byť uplatniteľné vo vašej jurisdikcii.

3. AKO ZÍSKAŤ ZÁRUČNÝ SERVIS

V súlade s platnými zákonmi môže spoločnosť Xiaomi od vás požadovať predloženie dokladu o prvom nákupe a záručný list s kódom IMEI Produktu. Je vašou zodpovednosťou zálohovať všetky údaje, softvér alebo iné materiály, ktoré ste si zrejme uložili alebo uchovali o produkte. Je možné, že sa tieto údaje, softvér alebo iné materiály počas vykonávania servisu stratia alebo zmenia formát, pričom spoločnosť Xiaomi nenesie zodpovednosť za žiadne takéto škody ani straty.

Pokiaľ to zákon nezakazuje ani inak spoločnosť Xiaomi nezaručuje, popredajné služby na základe tejto obchodnej záruky budú obmedzené na autorizované servisné strediská so sídlom v [•].

AUTORIZOVANÉ CENTRUM INFORMAČNÝCH SLUŽIEB XIAOMI

Krajina

Mesto

Autorizované centrum služieb

Adresa

Pracovné dni

Pracovné hodiny

Telefonné číslo

Webová stránka

Slovakia

Bratislava

ESC sk s.r.o.

Pri tureckom kopci 7
900 46 Most pri Bratislave

Pondelok-Piatok

08:00–16:00

SK: +421 221 028 090
CZ: +420 538 700 980

https://www.escsk.eu/

Czech

Sezimovo Ústí II

VSP DATA a.s. Centrum služeb

Areál Service Park a.s., Průmyslová 1181, 391 02 Sezimovo Ústí II

Pondelok-Piatok

08:00–16:00

+420 381 489 800

https://www.vspdata.cz

ZADAT NOVOU OPRAVU: https://services.vspdata.cz/xiaomi/case-new/

Slovakia

Bratislava

VSP Data SK s.r.o.

Nová Rožňavská 3, 831 04 Nové Mesto

Pondelok-Piatok

08:00–16:00

+421 245 691 375

Zberné miesto

UPOZORNENIE: PRED ODOSLANÍM ZARIADENIA

  1. Zálohujte si prosím všetky údaje zákazníkov (použite aplikáciu Mi Cloud alebo Share Mi)

  2. Vyberte SIM kartu a pamäťovú kartu (ak je v zariadení)

  3. Odomknite telefón zo všetkých zámkov a deaktivujte účty Google a Mi.

  4. Zásielku dobre zabezpečte na prepravu.

Upozorňujeme, že vaše osobné údaje budú počas procesu opravy vymazané a nenesieme zodpovednosť za žiadne straty vašich osobných údajov

4. VÝLUKY A OBMEDZENIA

Pokiaľ spoločnosť Xiaomi neustanoví inak, táto Obmedzená záruka sa vzťahuje iba na Produkt vyrobený spoločnosťou Xiaomi alebo v jej mene, ktorý je možné identifikovať ochrannou známkou „Xiaomi“ alebo „Mi“, obchodným názvom alebo logom, ktoré sú k nemu pripojené.

Spoločnosť Xiaomi nezaručuje, že prevádzka Produktu bude neprerušovaná alebo bez chýb. Táto Obmedzená záruka sa nevzťahuje ani na:
a) poškodenie spôsobené prírodnými vplyvmi alebo vyššou mocou, napríklad úderom blesku, tornádom, záplavami, požiarom, zemetrasením alebo inými vonkajšími príčinami; b) nedbalosť; c) komerčné využitie; (d) úpravy alebo prispôsobenie akejkoľvek časti Produktu; (e) poškodenie spôsobené používaním s výrobkami iných výrobcov ako je spoločnosť Xiaomi; f) poškodenie spôsobené nehodou, zneužitím alebo nesprávnym použitím; (g) poškodenie spôsobené prevádzkou Produktu mimo povoleného alebo zamýšľaného použitia popísaného spoločnosťou Xiaomi alebo pomocou nesprávneho napätia či napájania; (h) poškodenie spôsobené servisom (vrátane opráv, inovácií a rozšírení), ktorý vykonala osoba, ktorá nie je zástupcom spoločnosti Xiaomi; (i) nedodržanie pokynov týkajúcich sa používania Produktu; alebo j) bežné opotrebenie.

Obnova ani reinštalácia softvérových programov a používateľských údajov nie je do tejto Obmedzenej záruky zahrnutá. Žiadny predajca, zástupca alebo zamestnanec spoločnosti Xiaomi nie je oprávnený vytvárať akékoľvek úpravy, rozšírenia ani dodatky k tejto Obmedzenej záruke. Pokiaľ bude niektorý výraz považovaný za nezákonný alebo nevymáhateľný, nebude tým dotknutá ani narušená zákonnosť či vymáhateľnosť ostatných podmienok.

Táto obchodná záruka sa nevzťahuje na produkty, ktoré spoločnosť Xiaomi neuviedla na trh EHP/EZVO alebo tak neurobila na základe svojho súhlasu, a/alebo ich spoločnosť Xiaomi riadne nevyrobila, a/ani neboli riadne kúpené od nej či od oficiálneho predajcu spoločnosti Xiaomi. Podľa platných zákonov môžete využívať ďalšie záruky, napríklad zákonnú záruku od neoficiálneho predajcu, ktorý Produkt predal. Preto možno budete musieť kontaktovať maloobchodného predajcu, u ktorého ste si Produkt kúpili.

Tieto záruky neplatia v Hongkongu a na Taiwane.

5. PREDPOKLADANÉ ZÁRUKY

Ak to platné zákony nezakazujú, všetky predpokladané záruky (vrátane záruk predajnosti a vhodnosti na konkrétny účel) budú obmedzené na dobu trvania tejto obmedzenej záruky. Niektoré jurisdikcie nepovoľujú obmedzenia trvania predpokladanej záruky, takže vyššie uvedené obmedzenia sa na vás nemusia vzťahovať.

6. OBMEDZENIE ŠKÔD

Pokiaľ to nezakazujú platné zákony, spoločnosť Xiaomi nezodpovedá za akékoľvek náhodné, nepriame, zvláštne alebo následné škody, okrem iného vrátane straty zisku, príjmu alebo dát, škôd vyplývajúcich z akéhokoľvek porušenia výslovnej alebo mlčky predpokladanej záruky alebo podmienky, alebo na základe akejkoľvek inej právnej teórie, aj keď bola spoločnosť Xiaomi o možnosti takýchto škôd informovaná.

Niektoré jurisdikcie nepovoľujú vylúčenie alebo obmedzenie zvláštnych, nepriamych, náhodných alebo následných škôd, takže vyššie uvedené obmedzenie alebo výluka sa na vás nemusia vzťahovať.

Redmi Note 13 Pro+ 5G (N16U), Redmi Note 13 Pro 5G (N16), Redmi Note 13 5G (N17)

Prémiové služby 

Okrem práv spotrebiteľa vyplývajúcich zo zákonnej záruky a v súlade s podmienkami, ktoré sú zverejnené na https://www.mi.com/global/service/warranty sa táto dobrovoľná dodatočná a bezplatná obchodná záruka vzťahuje na všetkých spotrebiteľov, ktorí si zakúpili a aktivovali Redmi Note 13 Pro+ 5G (N16U), Redmi Note 13 Pro 5G (N16), Redmi Note 13 5G (N17) (“Produkt”) na území Slovenskej republiky (“Spotrebiteľ"). Obchodnú záruku poskytuje Xiaomi Technology Netherlands B.V registered at Prinses Beatrixlaan 582, Den Haag 2595BM, Netherlands

 

1.     Záruka 24 mesiacov,

Spoločnosť Xiaomi zaručuje spotrebiteľovi, že vaše Redmi Note 13 Pro+ 5G (N16U), Redmi Note 13 Pro 5G (N16), Redmi Note 13 5G (N17) mali byť bez vád materiálu a spracovania pri bežnom používaní počas dvadsiatich štyroch (24) mesiacov od dátumu zakúpenia výrobku koncovým používateľom.

 

2.    Záruka ochrany obrazovky,

a) Rozsah pôsobnosti

Spotrebiteľ, ktorý si zakúpi Redmi Note 13 Pro+ 5G (N16U), Redmi Note 13 Pro 5G (N16), Redmi Note 13 5G (N17) medzi 22.1.2024 a 22.2.2024 v ktoromkoľvek oficiálnom predajnom kanáli (online alebo offline) spoločnosti Xiaomi na území Slovenskej republiky ("územie") a aktivuje výrobok na tomto území, má nárok na jednorazovú (1) bezplatnú opravu v miestnom servisnom stredisku spoločnosti Xiaomi počas prvých šiestich (6) mesiacov od zakúpenia, ak je obrazovka vyššie uvedených výrobkov poškodená alebo chybná v dôsledku neúmyselného konania spotrebiteľa (napr. neúmyselný pád výrobku).

Takáto oprava obrazovky je bezplatná a v prípade potreby zahŕňa aj bezplatnú výmenu obrazovky.

Ak chcú spotrebitelia využiť túto obchodnú záruku, musia kontaktovať zákaznícku podporu spoločnosti Xiaomi. Spotrebitelia môžu byť požiadaní o zaslanie faktúry za nákup alebo dodacieho listu.

a)       Výnimky

Táto obchodná záruka sa nevzťahuje na nasledujúce prípady:

I.      Poškodenie obrazovky spôsobené úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti;

II.     Poškodenia, ktoré majú vplyv len na povrch obrazovky, ako sú škrabance alebo iný estetický vzhľad obrazovky;

III.    Poškodenia spôsobené škodlivým softvérom, neautorizovaným softvérom alebo aplikáciami tretích strán, ktoré spotrebiteľ používa.

 

Okrem toho sa obchodná záruka nevzťahuje na žiadny z nasledujúcich prípadov:

I.      Spotrebiteľ nezverejní faktúru o kúpe alebo dodací list;

II.     Sériové číslo a/alebo číslo IMEI je poškodené alebo bolo odstránené alebo s ním bolo manipulované;

III.    Výrobok je falzifikát a nebol vyrobený spoločnosťou Xiaomi;

IV.    Vada je spôsobená použitím na iné účely, ako je zamýšľané, alebo v rozpore s pokynmi, príručkami alebo usmerneniami spoločnosti Xiaomi alebo predajcu;

V.     Vada vznikla vlastnou alebo neoprávnenou opravou/manipuláciou spotrebiteľa alebo použitím neautorizovaných alebo neoriginálnych náhradných dielov, softvéru alebo komponentov.

 

Táto obchodná záruka sa nevzťahuje na Produkty, ktoré sa v dôsledku poškodenia alebo zmeny obrazovky musia nahradiť novým Produktom. Na takúto výmenu sa vzťahujú zákonné záručné normy.

 

Nič v tejto obchodnej záruke neobmedzuje práva Spotrebiteľa podľa platných právnych predpisov.

XIAOMI 13T/Xiaomi 13T Pro - PODMIENKY POSKYTOVANIA EXKLUZÍVNYCH SLUŽIEB 

Táto ponuka je doplnkom k právam spotrebiteľa, ktoré poskytuje zákonná záruka, podľa podmienok uverejnených na: https://www.mi.com/global/support/warranty/sk

1.     ROZSAH PÔSOBNOSTI A OPRÁVNENÉ OSOBY

Táto ponuka je obmedzená na vybrané smartfóny Xiaomi (platí len pre nasledujúce konkrétne modely: Xiaomi 13T a Xiaomi 13T Pro) (ďalej len "produkt(y)") zakúpené prostredníctvom akýchkoľvek oficiálnych predajných kanálov Xiaomi (online alebo offline) a aktivované na území Slovenska ](ďalej len "územie"). Túto ponuku poskytuje spoločnosť Xiaomi H. K. Limited registrovaná na adrese Suite 3209, 32/F, Tower 5, The Gateway, Harbour City, 15 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong (ďalej len "Xiaomi" alebo "my").

Túto ponuku môžu využiť len spotrebitelia, ktorí si zakúpili a aktivovali vyššie uvedené Výrobky (ďalej len "Príjemcovia" alebo "vy") za podmienok uvedených nižšie.  

2.     POPREDAJNÉ SLUŽBY

Táto ponuka bude zahŕňať nasledujúce doplnkové popredajné služby:

i.      100 GB cloudového úložiska Google One na 6 mesiacov (pozri bod 4.1.);

ii.     Prístup k službe YouTube Premium na 3 mesiace (pozri bod 4.2.);

iii.    Jedna (1) limitovaná záruka na rozbitú obrazovku počas 6 mesiacov (pozri bod4.3.);

iv.    Jedna (1) mimozáručná oprava s bezplatnými nákladmi na prácu počas 12 mesiacov (pozri bod 4.4.);

 (ďalej len "služby")

3.     OBDOBIE POSKYTOVANIA SLUŽIEB

- 100 GB cloudového úložiska Google One na 6 mesiacov. Ak chcú príjemcovia využívať túto službu, je nevyhnutné si zakúpiť a aktivovať produkt do 31. júla 2024. Platnosť ponuky končí a je potrebné ju uplatniť do 1. septembra 2024.

- Prístup k službe YouTube Premium na 3 mesiace. Ak chcú príjemcovia využívať túto službu, je potrebné si produkt zakúpiť a aktivovať do 31. júla 2024. Platnosť ponuky končí a môže byť uplatnená  len do 1. septembra 2024.

- Jedna (1) limitovaná záruka na rozbité displeje : šesť (6) mesiacov od dátumu, kedy si príjemcovia zakúpili produkt. Dátum nákupu má byť pred DÁTUM MESIAC ROK.

- Jedna (1) mimozáručná oprava s bezplatnými nákladmi na prácu: dvanásť (12) mesiacov od dátumu, kedy Príjemcovia zakúpili Výrobok.

4.     POPIS SLUŽIEB

4.1 100 GB cloudového úložiska Google One na 6 mesiacov

Táto ponuka členstva v službe Google One poskytuje príjemcom výhody predplatného bez poplatkov počas obdobia 6 mesiacov odo dňa uplatnenia ponuky"Obdobie výhod Google One". Ak chcú príjemcovia využívať toto 100 GB cloudové úložisko Google One, produkt by si mali zakúpiť a aktivovať do 31. júla 2024. Platnosť tejto ponuky sa končí a je potrebné ju uplatniť do 1. septembra 2024. Táto ponuka je obmedzená len na nových používateľov služby Google One a nemožno ju kombinovať s inými ponukami služby Google One.

Ak chcú príjemcovia využiť túto ponuku, stačí vo svojom zariadení otvoriť aplikáciu Google One. Potom je potrebné otvoriť aplikáciu Google One a na obrazovke sa im zobrazí ponuka. Potom môžu Príjemcovia postupovať podľa pokynov na uplatnenie ponuky. Táto ponuka Google One si vyžaduje aj účet Google Payments s kvalifikovanou formou platby pri registrácii. Počas obdobia využívania výhod Google One by sa na predplatné vzťahovali podmienky služby Google one. <https://one.google.com/terms-of-service>. Uplatňovať sa budú aj Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google <https://policies.google.com/privacy>.

Po využití ponuky Google One budú Príjemcovia informovaní o dátume ukončenia na stránke predplatného v obchode Google Play. V deň, keď sa skončí obdobie využívania výhod Google One, sa začne predplatné a automaticky sa bude účtovať forma platby za štandardnú mesačnú cenu predplatného Google One, a to až do zrušenia predplatného. Tento dodatočný poplatok sa nevracia. Príjemcovia môžu predplatné kedykoľvek zrušiť. Ak sa chcete vyhnúť účtovaniu poplatkov, je potrebné zrušiť predplatné pred skončením tejto ponuky Google One.

Ak sa predplatné zruší počas obdobia poskytovania výhod Google One, členstvo zostane aktívne až do konca obdobia platnosti tejto ponuky. Ak zrušíte predplatné a počas Obdobia ponuky prekročíte limit úložiska na účte Google, nebudete môcť ukladať nič nové, kým si neuvoľníte miesto alebo nezakúpite členstvo Google One s vyššou kapacitou úložiska.

Ďalšie informácie o službe Google One nájdete na stránkach [https://event.mi.com/slovakia/google-one] a [https://www.mi.com/global/support/terms/google-one-terms].

4.2 *Prístup k službe YouTube Premium na 3 mesiace

Účastník ponuky YouTube Premium má nárok na 3 mesiace bezplatného skúšobného členstva v službe YouTube Premium podľa modelu zakúpeného zariadenia (ďalej len "skúšobné obdobie"). Aby mohli Príjemcovia využívať túto službu YouTube Premium, je potrebné si Produkt zakúpiť a aktivovať do 31. júla 2024. Platnosť tejto ponuky služby YouTube Premium sa končí a má byť uplatnená do 1. septembra 2024. Táto ponuka služby YouTube Premium je obmedzená na nových používateľov služby YouTube Premium. Na úspešné uplatnenie ponuky nesmú byť Príjemcovia súčasnými predplatiteľmi služby YouTube Premium alebo YouTube Music Premium a nesmú byť predplatiteľmi služby YouTube Premium, YouTube Music Premium, YouTube Red alebo Google Play Music v minulosti. Úplné znenie tejto ponuky nájdete na adrese: www.youtube.com/premium/restrictions .

Ak chcú príjemcovia využiť túto ponuku, stačí vo svojom zariadení otvoriť aplikáciu YouTube. Potom je potrebné prejsť do časti "Moje konto" a kliknúť na položku "získať YouTube Premium". Potom sa na obrazovke zobrazí ponuka a Príjemcovia môžu postupovať podľa pokynov na jej uplatnenie. Pri registrácii sa vyžaduje platná forma platby, ale Príjemcovia nebudú spoplatnení až do uplynutia skúšobného obdobia. Náhrady za čiastočné zúčtovacie obdobia nie sú k dispozícii.

Po skončení Skúšobného obdobia bude Príjemcom automaticky účtovaná cena individuálneho predplatného na základe mesačného obdobia, cena sa líši podľa krajiny. Predplatné je možné kedykoľvek zrušiť. Ak sa chcete vyhnúť účtovaniu poplatkov, mali by ste predplatné zrušiť pred koncom Skúšobného obdobia.

Ďalšie informácie o službe Google One nájdete na stránkach [https://event.mi.com/slovakia/youtubepremium] a [https://www.mi.com/global/service/support/youtube-premium.html].

4.3 Jedna (1) limitovaná záruka na rozbitú obrazovku

Príjemcovia, ktorí si zakúpia Výrobok medzi 26.09. 2023 a 25.09 2024, majú nárok na jednorazovú (1) bezplatnú výmenu alebo opravu obrazovky počas prvých šiestich (6) mesiacov od dátumu prvého zakúpenia Výrobku koncovým používateľom (ďalej len "Obdobie opravy obrazovky"), ak je obrazovka vyššie uvedených Výrobkov poškodená alebo chybná neúmyselným konaním koncových používateľov (t. j. ako neúmyselný pád Výrobku).

Takáto oprava obrazovky je bezplatná.

Ak chcú Príjemcovia využiť túto ponuku, stačí kontaktovať zákaznícku podporu spoločnosti Xiaomi. Príjemcovia môžu byť požiadaní o predloženie faktúry o kúpe alebo dodacieho listu.

a) Výnimky

Táto služba sa nevzťahuje ani nepokrýva nasledujúce situácie: 

a.     Sériové číslo a/alebo číslo IMEI Výrobku je poškodené, bolo odstránené alebo s ním bolo manipulované;

b.     Výrobok je falzifikát a nebol vyrobený spoločnosťou Xiaomi;

c.     Poškodenie obrazovky bolo spôsobené úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti;

d.     Poškodenia sa týkajú len povrchu obrazovky, napríklad škrabancov alebo iného estetického vzhľadu obrazovky;

e.     Poškodenia sú spôsobené škodlivým softvérom, neautorizovaným softvérom alebo aplikáciami tretích strán, ktoré používajú koncoví používatelia;

f.      Príjemca nepredloží faktúru o kúpe alebo dodací list, ak sa vyžaduje;

g.     Vada je spôsobená používaním na iný ako určený účel alebo v rozpore s pokynmi, príručkami alebo usmerneniami spoločnosti Xiaomi alebo predávajúceho;

h.     Vada vznikla vlastnou alebo neoprávnenou opravou/manipuláciou Príjemcu alebo použitím neautorizovaných alebo neoriginálnych náhradných dielov, softvéru alebo komponentov.

Táto služba sa nevzťahuje ani na Výrobky, ktoré sa v dôsledku poškodenia alebo úpravy obrazovky musia nahradiť novým Výrobkom. Takáto výmena bude podliehať zákonným záručným normám.

Žiadne ustanovenie tejto ponuky neobmedzuje práva Príjemcov podľa platných právnych predpisov.

4.4 JEDNA (1) MIMOZÁRUČNÁ OPRAVA S BEZPLATNÝMI NÁKLADMI NA PRÁCU

Príjemcovia majú nárok na JEDNU (1) mimozáručnú opravu (ďalej len "MZ oprava") s bezplatnými nákladmi na prácu počas DVANÁSTICH (12) mesiacov od dátumu prvého zakúpenia Výrobku koncovým používateľom (ďalej len "Doba MZ opravy").,.

A.     Mechanizmus MZ opravy

Za vykonanie mimozáručnej opravy (ďalej len "Oprava") budú Príjemcovia využívať bezplatné náklady na prácu (náklady na náhradné diely a/alebo logistické náklady sú vylúčené, ako je lepšie špecifikované v bode A (i) a A (ii) nižšie).

Počas obdobia mimozáručnej opravy môžu Príjemcovia využiť službu dvoma (2) spôsobmi:

i.      Odniesť Výrobok do autorizovaného servisného strediska Xiaomi na opravu na mieste

Príjemcovia môžu priamo odniesť Výrobky na opravu do jedného z autorizovaných servisných stredísk Xiaomi uvedených nižšie v Prílohe I " Autorizované servisné strediská Xiaomi".

Autorizované servisné stredisko Xiaomi overí splnenie všetkých podmienok stanovených pre oprávnenosť tejto služby v rámci tejto zmluvy: vlastníctvo a oprávnenosť výrobku.

Autorizované servisné stredisko Xiaomi vykoná kontrolu a poskytne Príjemcovi odhad prác na opravu Výrobku. Náklady na prácu budú už vyňaté z tejto ponuky. Upozorňujeme, že náklady na náhradné diely a v prípade potreby na logistiku nie sú súčasťou tohto servisu a znáša ich Príjemca.

Na základe odhadu prác sa Príjemcovia rozhodnú, či budú v oprave pokračovať alebo nie. V druhom prípade budú Výrobky vrátené a náklady na kontrolu budú znášať Príjemcovia.

ii. Kontaktovať zákaznícky servis Xiaomi prostredníctvom miestnej stránky mi.com pre opravu poštou

Príjemcovia môžu kontaktovať zákaznícky servis Xiaomi počas obdobia MZ opravy prostredníctvom kontaktných informácií uvedených nižšie v Prílohe I a požiadať o servis.

Zákaznícky servis Xiaomi požiada Príjemcov o predloženie faktúry o kúpe alebo dodacieho listu a čísla IMEI Výrobku, aby mohol skontrolovať, či sú splnené podmienky Služby a dohodnúť opravu poštou.

Po doručení zariadenia do centra pre opravu poštou sa vykoná kontrola Výrobku a vypracuje sa podrobná ponuka na opravu Výrobku. Z tejto ponuky už budú vyňaté náklady na prácu. Upozorňujeme, že náklady na náhradné diely a logistiku nie sú súčasťou tejto služby a znáša ich Príjemca. Príjemcovia sa potom môžu rozhodnúť, či ponuku prijmú a Výrobok opravia, alebo nie. V druhom prípade bude Výrobok vrátený, náklady na kontrolu a logistický poplatok znášajú Príjemcovia.

B.     Táto MZ Oprava sa nevzťahuje na nasledujúce situácie ani sa na ne nevzťahuje: 

a.     Sériové číslo a/alebo číslo IMEI je poškodené alebo bolo odstránené alebo s ním bolo manipulované;

b.     Výrobok je falzifikát a nebol vyrobený spoločnosťou Xiaomi.

5.     RÔZNE

5.1.  Ochrana osobných údajov: Spoločnosť Xiaomi prikladá veľký význam ochrane súkromia našich Používateľov a zaväzuje sa zabezpečiť bezpečnosť vašich osobných údajov. Spoločnosť Xiaomi prísne dodržiava všetky platné zákony a zásady ochrany osobných údajov pri spracovaní vašich osobných údajov potrebných na poskytovanie popredajných služieb (vrátane služieb údržby, opravy a/alebo požičiavania náhradných telefónov).

Na účely poskytovania služieb podľa tejto zmluvy bude spoločnosť Xiaomi vystupovať ako správca údajov a budeme zhromažďovať, uchovávať a používať vaše nevyhnutne potrebné kontaktné údaje (meno, telefónne číslo, e-mailovú adresu, číslo občianskeho preukazu) a informácie o zariadení. Upozorňujeme, že v prípade potreby môžeme tieto informácie poskytnúť aj niektorému z našich autorizovaných servisných stredísk.

Ak chcete uplatniť svoje práva na ochranu údajov a dozvedieť sa viac o našich zásadách ochrany osobných údajov, navštívte stránku: https://privacy.mi.com/all/languages/.  

Pri vrátení náhradného telefónu nezabudnite vymazať všetky svoje súbory, odhlásiť sa z účtu Xiaomi a deaktivovať bezpečnostné heslo, okrem iného vrátane osobných a/alebo dôverných dokumentov a údajov. Používateľ je zodpovedný za: (a) vymazanie všetkých údajov (vrátane osobných a/alebo dôverných súborov a údajov Používateľa) a (b) vytvorenie záložných kópií všetkých údajov, ktoré si chcete ponechať, pred vrátením náhradného telefónu do autorizovaného servisného strediska. Spoločnosť Xiaomi nenesie žiadnu zodpovednosť za stratu údajov a problémy so súkromím spôsobené tým, že vaše osobné dokumenty alebo údaje zostanú v náhradnom telefóne alebo sa z neho nevymažú, keď ho vrátite späť.

5.2.  Pre výmenu náhradných dielov môže byť potrebná údržba niektorých komponentov. Preto opravené výrobky alebo diely nemusia byť originálne.

5.3.  Táto ponuka sa vzťahuje len na výrobky opísané vyššie v bode 1. Na iné smartfóny alebo produkty Xiaomi sa táto ponuka nevzťahuje.

5.4.  Príjemcovia berú na vedomie, že všeobecné podmienky opísané na stránke https://www.mi.com/global/support/warranty/sk zostávajú v platnosti. V prípade rozporu medzi týmito podmienkami a všeobecnými podmienkami popísanými na príslušnej stránke www.mi.com majú prednosť tieto podmienky. Tieto podmienky podliehajú právnym predpisom [KRAJINA].

TÁTO POPREDAJNÁ PONUKA NEVYLUČUJE, NEOBMEDZUJE ANI NEPOZASTAVUJE INÉ PRÁVA, KTORÉ MÔŽETE MAŤ. PRE ÚPLNÉ POCHOPENIE VAŠICH PRÁV VÁS VYZÝVAME, ABY STE SI PREŠTUDOVALI ZÁKONY VAŠEJ KRAJINY, PROVINCIE ALEBO ŠTÁTU.

PRÍLOHA I

AUTORIZOVANÉ SERVISNÉ STREDISKÁ XIAOMI A KONTAKTNÉ INFORMÁCIE SERVISU XIAOMI

Autorizované servisné strediská Xiaomi

ESC Zákaznícke servisné centrum,

Pri tureckom kopci 7

900 46 Most pri BratislaveKontakt na servis Xiaomi

Telefón zákazníckeho servisu Xiaomi: +421 948 293 769

E-mailová adresa: reklamacie@mystical.sk

Medzinárodný záručný servis smartfónu Xiaomi pre Xiaomi 13 Pro

TENTO MEDZINÁRODNÝ ZÁRUČNÝ SERVIS SMARTFÓNU XIAOMI PRE XIAOMI 13 PRO (ĎALEJ LEN "ZÁRUKA") JE DOBROVOĽNÁ KOMERČNÁ ZÁRUKA VÝROBCU, KTORÁ DOPĹŇA PRÁVA SPOTREBITEĽA VYPLÝVAJÚCE ZO ZÁKONNEJ ZÁRUKY PODĽA PLATNÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV A INEJ KOMERČNEJ ZÁRUKY, KTORÁ SA POSKYTUJE PODĽA PODMIENOK ZVEREJNENÝCH NA: https://www.mi.com/global/service/warranty .

Medzinárodná servisná záruka je užitočná najmä pre zákazníkov, ktorí si zakúpia výrobok v rámci uvedených trhov a vyžadujú záručný servis v inej zúčastnenej krajine.

a) Rozsah záruky

Koncoví používatelia, ktorí si zakúpili Xiaomi 13 Pro (ďalej len "Produkt") v ktoromkoľvek oficiálnom autorizovanom predajnom kanáli spoločnosti Xiaomi na jednom z trhov uvedených v "Tabuľke 1" a aktivovali svoj Produkt na tomto trhu alebo splnili podmienky inak zverejnené spoločnosťou Xiaomi (ďalej len "Spotrebitelia"), budú mať nárok na služby (vrátane služby opravy SWAP a služby aktualizácie softvéru) v rámci tejto Záruky v určenom servisnom stredisku (strediskách) spoločnosti Xiaomi na ostatných trhoch uvedených v "Tabuľke 1", ktoré ponúka spoločnosť Xiaomi H. K. Limited registrovaná na adrese Suite 3209, 32/F, Tower 5, The Gateway, Harbour City, 15 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong. Doba platnosti tejto záruky je 24 mesiacov počítaných od dátumu zakúpenia Výrobku.

Služby v rámci tejto Záruky budú poskytované: (1) v súlade so zákonmi a normami na trhu, na ktorom sa služby poskytujú, v rozsahu povolenom miestnymi zákonmi, a (2) na základe dostupnosti materiálov na tomto trhu, aby sa zabezpečilo, že Výrobok sa môže bežne používať na trhu, na ktorom sa služby poskytujú. Ďalšie informácie o záručných službách poskytovaných na jednotlivých trhoch nájdete na stránke https://www.mi.com/global/service/warranty .

Tabuľka 1. Trhy zahrnuté do medzinárodného servisu

Región

Trhy

Ázia

Hongkong, Kazachstan, Kirgizsko, Macao, Malajzia, Filipíny, Thajsko, Turecko, Saudská Arábia, Singapur, Taiwan, SAE, Vietnam

Európa

Belgicko, Bielorusko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Francúzsko, Fínsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Nemecko, Portugalsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko.

 

Táto záruka zahŕňa tieto typy služieb:

1.     Záručný servis: Po predložení platného dokladu o kúpe a po zistení a potvrdení splnenia záručných podmienok príslušným servisným strediskom spoločnosti Xiaomi môžete využívať bezplatné záručné služby. Servisné postupy sa môžu na jednotlivých trhoch líšiť.

2.     Mimozáručný servis: V prípade smartfónov, ktorým uplynula záručná doba alebo sa na ne nevzťahuje záruka, môžu byť chybné náhradné diely vymenené v príslušnom miestnom servisnom stredisku Xiaomi za poplatok.

Cena náhradných dielov a poplatok za prácu podliehajú miestnemu servisnému stredisku spoločnosti Xiaomi, v ktorom sa servis poskytuje.

A náhradné diely, ktoré sú k dispozícii pre mimozáručný servis smartfónu Xiaomi v rámci medzinárodného záručného servisu, zahŕňajú: Základná doska, obrazovka, batéria, kryt batérie a iné. Ich dostupnosť závisí od miestneho servisného strediska Xiaomi.

Upozorňujeme, že vzhľad/funkcia vášho smartfónu/opravovaného materiálu sa môže v dôsledku poskytovaného Servisu líšiť a bezpečnostné kvalifikačné normy/značky pre váš smartfón/opravovaný materiál môžu platiť len v mieste, kde sa poskytuje Medzinárodný záručný servis smartfónu Xiaomi, a to z dôvodu požiadaviek miestnych zákonov, takže sa môžu líšiť od požiadaviek zákonov v mieste, kde ste si smartfón zakúpili a aktivovali.

b) Výnimky

Táto obchodná záruka sa nevzťahuje na nasledujúce prípady:

1.     Medzinárodný záručný servis smartfónov Xiaomi podporuje iba opravy (vrátane opravy SWAP a služby aktualizácie) určených modelov na príslušných trhoch, ale nie vrátenie smartfónov. Ostatné služby podliehajú miestu, kde sa služba poskytuje.

2.     Spotrebitelia sú povinní udeliť oprávnenie na zhromažďovanie informácií potrebných na poskytovanie Medzinárodného záručného servisu smartfónov Xiaomi a podpísať odovzdávací formulár a formulár s pokynmi, inak má príslušné servisné stredisko spoločnosti Xiaomi právo odmietnuť poskytovanie Medzinárodného záručného servisu smartfónov Xiaomi.

3.     V prípade smartfónov zakúpených prostredníctvom neoficiálnych kanálov má servisné stredisko právo odmietnuť poskytnutie služieb. Prosím, zakúpte zariadenie prostredníctvom oficiálneho kanála uznaného spoločnosťou Xiaomi.

Okrem toho sa táto komerčná záruka nebude vzťahovať na nasledujúce prípady, keď:

1.     Na model smartfónu sa nevzťahuje medzinárodný záručný servis smartfónu Xiaomi.

2.     Smartfóny nie sú predávané a aktivované na trhoch uvedených v "Tabuľke 1".

3.     Smartfóny sa predávajú prostredníctvom neoficiálnych kanálov na trhoch uvedených v "Tabuľke 1".

4.     Akékoľvek úpravy, demontáž alebo oprava nie sú autorizované spoločnosťou Xiaomi.

5.     Smartfóny prekračujú časový limit servisu v mieste, kde je servis poskytovaný.

6.     Požaduje sa len vrátenie peňazí alebo výmena v prípade, že nie je problém s kvalitou výrobku.

7.     Zariadenie nie je možné používať skôr z dôvodu medziregionálnej poruchy ako poruchy zariadenia (napríklad nepodporuje iné regionálne sieťové štandardy a nemá prístup na internet atď.)

8.     Nad rámec zákonnej servisnej politiky servisného miesta.

Žiadne ustanovenie tejto Obchodnej záruky neobmedzuje práva Spotrebiteľa vyplývajúce z platných právnych predpisov.

XIAOMI 13 PREMIUM SERVIS

Okrem práv spotrebiteľa vyplývajúcich zo zákonnej záruky a v súlade s podmienkami, ktoré sú zverejnené na https://www.mi.com/global/service/warranty, sa na všetkých spotrebiteľov, ktorí si zakúpili a aktivovali Xiaomi 13 (ďalej len „výrobok“) na území Slovenska (ďalej len „spotrebiteľ“), vzťahuje táto dobrovoľná dodatočná a bezplatná záruka. Túto zmluvnú záruku ponúka spoločnosť Xiaomi H.K. Limited so sídlom Suite 3209, 32/F, Tower 5, The Gateway, Harbour City, 15 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hongkong.

1.     Záruka 24 mesiacov,

Spoločnosť Xiaomi poskytuje spotrebiteľovi záruku, že váš Xiaomi 13 bude bez vád materiálu a spracovania pri bežnom používaní počas dvadsiatich štyroch (24) mesiacov od dátumu zakúpenia výrobku koncovým používateľom.

2.     Záruka ochrany obrazovky,

a) Rozsah pôsobnosti

Spotrebitelia, ktorí si zakúpia Xiaomi 13 medzi 13.marcom 2023 a 13. marcom 2024, v ktoromkoľvek oficiálnom predajnom kanáli (online alebo offline) spoločnosti Xiaomi na území Slovenska („Územie“) a aktivujú Výrobok na Území, bude mať nárok na jednorazovú (1) bezplatnú opravu v miestnom servisnom stredisku spoločnosti Xiaomi počas prvých šiestich (6) mesiacov od zakúpenia, ak je obrazovka vyššie uvedených Výrobkov poškodená alebo chybná neúmyselným konaním Spotrebiteľa (t. j. napr. neúmyselným pádom Výrobku).

Takáto oprava obrazovky je bezplatná a v prípade potreby zahŕňa aj bezplatnú výmenu obrazovky.

b) Výnimky

Táto poskytnutá záruka sa neuplatní ani sa nevzťahuje na nasledujúce prípady: 

I.      Poškodenie obrazovky spôsobené úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti;

II.     Poškodenia, ktoré majú vplyv len na povrch obrazovky, ako sú škrabance alebo iný estetický vzhľad obrazovky;

III.    Poškodenia spôsobené škodlivým softvérom, neautorizovaným softvérom alebo aplikáciami tretích strán, ktoré spotrebiteľ používa.

Okrem toho sa táto záruka nevzťahuje ani na žiadny z nasledujúcich prípadov:

I.      Spotrebiteľ nezverejní faktúru o kúpe alebo dodací list;

II.     Sériové číslo a/alebo číslo IMEI je poškodené alebo bolo odstránené alebo s ním bolo manipulované;

III.    Výrobok je falzifikát a nebol vyrobený spoločnosťou Xiaomi;

IV.   Vada je spôsobená použitím na iné účely, ako je zamýšľané, alebo v rozpore s pokynmi, príručkami alebo usmerneniami spoločnosti Xiaomi alebo predajcu;

V.     Vada vznikla vlastnou alebo neoprávnenou opravou/manipuláciou spotrebiteľa alebo použitím neautorizovaných alebo neoriginálnych náhradných dielov, softvéru alebo komponentov.

Táto záruka sa nevzťahuje na Výrobky, ktoré sa v dôsledku poškodenia alebo úpravy obrazovky musia vymeniť za nový Výrobok. Takáto výmena bude podliehať zákonným záručným normám.

Nič v tejto záruke neobmedzuje práva Spotrebiteľa podľa platných zákonov.

ZĽAVOVÁ AKCIA NA OPRAVY

Service Black Friday 2022

Oprávnené modely:

Všetky smartfóny (série Xiaomi, Redmi a POCO) od miestnych autorizovaných predajcov Xiaomi („produkt“).

ROZSAH SLUŽBY:

Pre príjemcov, ktorí využijú služby zákazníckeho servisu Xiaomi a zašlú produkt na opravu priamo do autorizovaného servisného strediska Xiaomi počas obdobia akcie, bude poskytnutá 100 % zľava na poplatok za prácu pri mimozáručnej oprave.

Každý príjemca, ktorý počas obdobia akcie príde do servisného strediska, dostane špeciálny malý darček. Množstvo darčekov je obmedzené.


PODMIENKY A USTANOVENIA

1.     ORGANIZÁTOR A PROPAGÁCIA

Pre krajiny Európskej únie:

Spoločnosť Xiaomi Technology Netherlands B.V., so sídlom v Prinses Beatrixlaan 582, 259 BM, Haag, Holandsko (ďalej len „organizátor“ alebo „spoločnosť Xiaomi“), ponúka akciu na zľavu na opravu (ďalej len „akcia“).

2.     OBDOBIE PROPAGÁCIE

Táto propagačná akcia platí od 21. 11. 2022 ~ 28. 11. 2022. (ďalej len „obdobie propagačnej akcie“).

 

3.     OBLASTI

Propagačná akcia je platná len na území Slovenska.

4.     OPRÁVNENÍ PRÍJEMCOVIA A MECHANIZMUS

a.- Oprávnení príjemcovia

Ak ste si zakúpili niektorý z Výrobkov (série Xiaomi, série Redmi a série POCO u autorizovaného predajcu Xiaomi a oprava Výrobku je mimo záruky (či už časovej alebo rozsahovej), ak požiadate o zákaznícky servis alebo sa dostavíte do autorizovaného servisného strediska Xiaomi počas obdobia trvania Akcie a ste („ Oprávnený príjemca“) tejto Akcie, poskytneme vám JEDEN (1) krát 100% zľavu* z ceny práce súvisiacej s opravou Výrobku v súlade s podmienkami uvedenými v týchto podmienkach a ustanoveniach.

* Upozorňujeme, že náklady na náhradné diely sú zo 100 % zľavy vylúčené.

b.- Mechanizmus

Príjemcovia môžu službu využívať dvoma (2) spôsobmi:

i.      Odniesť výrobok do autorizovaného servisného strediska Xiaomi na opravu na mieste

Príjemcovia môžu priamo odniesť Výrobky do jedného z autorizovaných servisných stredísk Xiaomi uvedených nižšie v Prílohe I „ Autorizované servisné strediská Xiaomi“ na opravu.

Autorizované servisné stredisko Xiaomi overí splnenie všetkých podmienok stanovených pre oprávnenosť tejto služby v rámci tejto zmluvy: vlastníctvo a oprávnenosť výrobku.

Autorizované servisné stredisko Xiaomi vykoná kontrolu a poskytne Príjemcovi odhad prác na opravu Výrobku. Náklady na prácu budú už vyňaté z tejto ponuky. Upozorňujeme, že náklady na náhradné diely a v prípade potreby na logistiku nie sú súčasťou tohto servisu a znáša ich Príjemca.

Na základe odhadu prác sa Príjemca rozhodne, či bude v oprave pokračovať alebo nie. V druhom prípade budú Výrobky vrátené a náklady na kontrolu bude znášať Príjemca.

ii.     Kontaktovať zákaznícky servis Xiaomi prostredníctvom miestnej stránky mi.com pre opravu poštou

Príjemcovia môžu kontaktovať zákaznícky servis Xiaomi počas Obdobia akcie prostredníctvom kontaktných údajov uvedených nižšie v Prílohe I a požiadať o Servis.

Zákaznícky servis Xiaomi požiada Príjemcov o predloženie faktúry o kúpe alebo dodacieho listu a čísla IMEI Výrobku, aby mohol skontrolovať, či sú splnené podmienky Služby a zabezpečiť opravu poštou.

Po doručení zariadenia do servisného strediska poštou sa vykoná kontrola Výrobku a vypracuje sa podrobná ponuka na opravu Výrobku. Z tejto ponuky už budú vyňaté náklady na prácu. Upozorňujeme, že náklady na náhradné diely a logistiku nie sú súčasťou tejto služby a znáša ich Príjemca. Príjemca sa potom môže rozhodnúť, či ponuku prijme a Výrobok nechá opraviť, alebo nie. V druhom prípade bude Výrobok vrátený, náklady na kontrolu a logistický poplatok znášajú Príjemcovia.

5.     VÝNIMKY

Táto propagačná akcia sa nevzťahuje na nasledujúce situácie: 

a.     Príjemca nie je schopný alebo ochotný predložiť doklad o kúpe a/alebo dodací list.

b.     Sériové číslo a/alebo číslo IMEI je poškodené alebo bolo odstránené alebo s ním bolo manipulované;

c.     Výrobok je falzifikát a nebol vyrobený spoločnosťou Xiaomi. 

6.     RÔZNE

1) Ochrana osobných údajov: Spoločnosť Xiaomi prikladá veľký význam ochrane súkromia našich Používateľov a zaväzuje sa zabezpečiť bezpečnosť vašich osobných údajov. Spoločnosť Xiaomi prísne dodržiava všetky platné zákony a zásady ochrany osobných údajov pri spracovaní vašich osobných údajov potrebných na poskytovanie popredajných služieb (vrátane údržby a/alebo opravy. Na účely poskytovania služieb podľa tejto zmluvy bude spoločnosť Xiaomi vystupovať ako správca údajov a budeme zhromažďovať, uchovávať a používať vaše výlučne nevyhnutné kontaktné údaje (meno, telefónne číslo, e-mailovú adresu, číslo občianskeho preukazu) a informácie o zariadení. Upozorňujeme, že v prípade potreby môžeme tieto informácie poskytnúť aj niektorému z našich autorizovaných servisných stredísk. Ak chcete uplatniť svoje práva na ochranu údajov a dozvedieť sa viac o našich zásadách ochrany osobných údajov, navštívte stránku: https://privacy.mi.com/all/languages/ . 

2) Usporiadateľ bude propagovať Akciu na oficiálnych kanáloch sociálnych médií spoločnosti Xiaomi a akýmikoľvek inými prostriedkami, ktoré považuje za vhodné na informovanie verejnosti, pričom propagačné materiály budú podliehať týmto podmienkam a ustanoveniam.

3) Usporiadateľ bude interpretovať a vysvetľovať podmienky tejto Akcie v súlade s právnymi požiadavkami. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zrušiť a/alebo zmeniť túto Akciu s predchádzajúcim oznámením a s prihliadnutím na už uskutočnené objednávky Príjemcov.

4) Príjemcovia budú automaticky a okamžite vylúčení z tejto a všetkých ostatných Akcií mi.com, ak sa budú správať zlomyseľne, neprimerane, zavádzajúco alebo nevhodne, ak budú používať neprimerané, podvodné alebo nevhodné prostriedky alebo porušovať platné právne požiadavky.

5) Nič v tejto ponuke neobmedzuje práva Príjemcov podľa platných právnych predpisov.

6) Príjemca berie na vedomie, že všeobecné podmienky opísané na stránke https://www.mi.com/global/support/warranty zostávajú v platnosti. V prípade rozporu medzi týmito podmienkami a všeobecnými podmienkami popísanými na príslušnej stránke www.mi.com majú prednosť tieto podmienky. Tieto podmienky podliehajú holandskému právu. Príjemcovia majú možnosť podať žalobu na príslušnom súde v krajine, v ktorej majú bydlisko.

XIAOMI 12 T PRO/XIAOMI 12 T PREMIUM SERVIS

Okrem práv spotrebiteľa vyplývajúcich zo zákonnej záruky a v súlade s podmienkami, ktoré sú zverejnené na https://www.mi.com/global/service/warranty, sa na všetkých spotrebiteľov, ktorí si zakúpili a aktivovali Xiaomi 12T Pro/Xiaomi 12T (ďalej len „výrobok“) na území Slovenska (ďalej len „spotrebiteľ“), vzťahuje táto dobrovoľná dodatočná a bezplatná záruka. Túto zmluvnú záruku ponúka spoločnosť Xiaomi H.K. Limited so sídlom Suite 3209, 32/F, Tower 5, The Gateway, Harbour City, 15 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hongkong.

1. ZÁRUKA 24 MESIACOV,

Spoločnosť Xiaomi poskytuje spotrebiteľovi záruku, že váš Xiaomi 12T Pro/Xiaomi 12T bude bez vád materiálu a spracovania pri bežnom používaní počas dvadsiatich štyroch (24) mesiacov od dátumu zakúpenia výrobku koncovým používateľom.

2. ZÁRUKA OCHRANY OBRAZOVKY,

A) ROZSAH PÔSOBNOSTI

Spotrebitelia, ktorí si zakúpia Xiaomi 12T Pro/Xiaomi 12T medzi 05. októbrom 2022 a 05. októbrom 2023, v ktoromkoľvek oficiálnom predajnom kanáli (online alebo offline) spoločnosti Xiaomi na území Slovenska („Územie“) a aktivujú Výrobok na Území, bude mať nárok na jednorazovú (1) bezplatnú opravu v miestnom servisnom stredisku spoločnosti Xiaomi počas prvých šiestich (6) mesiacov od zakúpenia, ak je obrazovka vyššie uvedených Výrobkov poškodená alebo chybná neúmyselným konaním Spotrebiteľa (t. j. napr. neúmyselným pádom Výrobku).

Takáto oprava obrazovky je bezplatná a v prípade potreby zahŕňa aj bezplatnú výmenu obrazovky.

B) VÝNIMKY

Táto poskytnutá záruka sa neuplatní ani sa nevzťahuje na nasledujúce prípady:
I. Poškodenie obrazovky spôsobené úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti;
II. Poškodenia, ktoré majú vplyv len na povrch obrazovky, ako sú škrabance alebo iný estetický vzhľad obrazovky;
III. Poškodenia spôsobené škodlivým softvérom, neautorizovaným softvérom alebo aplikáciami tretích strán, ktoré spotrebiteľ používa.

Okrem toho sa táto záruka nevzťahuje ani na žiadny z nasledujúcich prípadov:
I. Spotrebiteľ nezverejní faktúru o kúpe alebo dodací list;
II. Sériové číslo a/alebo číslo IMEI je poškodené alebo bolo odstránené alebo s ním bolo manipulované;
III. Výrobok je falzifikát a nebol vyrobený spoločnosťou Xiaomi;
IV. Vada je spôsobená použitím na iné účely, ako je zamýšľané, alebo v rozpore s pokynmi, príručkami alebo usmerneniami spoločnosti Xiaomi alebo predajcu;
V. Vada vznikla vlastnou alebo neoprávnenou opravou/manipuláciou spotrebiteľa alebo použitím neautorizovaných alebo neoriginálnych náhradných dielov, softvéru alebo komponentov.

Táto záruka sa nevzťahuje na Výrobky, ktoré sa v dôsledku poškodenia alebo úpravy obrazovky musia vymeniť za nový Výrobok. Takáto výmena bude podliehať zákonným záručným normám.

Nič v tejto záruke neobmedzuje práva Spotrebiteľa podľa platných zákonov.

ZĽAVOVÁ AKCIA NA OPRAVY

Modely, na ktoré sa akcia vzťahuje:
Všetky smartfóny (séria Xiaomi, séria Redmi a séria POCO) zakúpené na //www.mi-store.sk a u miestnych autorizovaných predajcov Xiaomi („Produkt“).

ROZSAH SLUŽBY:
Pre príjemcov, ktorí využijú zákaznícky servis Xiaomi a prídu do autorizovaného servisného strediska Xiaomi na opravu produktu počas obdobia akcie, bude poskytnutá 20 % zľava na poplatok za prácu pri mimozáručnej oprave.
Každý príjemca, ktorý sa dostaví do servisného strediska počas obdobia akcie, dostane špeciálny darček v podobe ekologickej tašky Xiaomi alebo šálky na kávu. Množstvo ekologických tašiek a šálok na kávu je obmedzené.
Každý používateľ a/alebo majiteľ vybraných smartfónov Xiaomi (platí len pre nasledujúce konkrétne modely: Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro a Xiaomi 12 X) (VIP príjemca), ktorý počas obdobia akcie navštívi servisné stredisko, dostane ďalší špeciálny darček v podobe šálky na kávu, tašky alebo magnetky. Množstvo VIP darčekov je obmedzené.


PODMIENKY A USTANOVENIA

1. PROMOTÉR A PROPAGÁCIA

Pre krajiny Európskej únie: Spoločnosť Xiaomi Technology Netherlands B.V., so sídlom Prinses Beatrixlaan 582, 259 BM, Haag, Holandsko (ďalej len „organizátor“ alebo „Xiaomi“), ponúka zľavu na opravu.

Pre Spojené kráľovstvo: Táto akcia na zľavu na opravu („Akcia“) je ponúkaná spoločnosťou Xiaomi Technology UK Limited, so sídlom na adrese 100 Brook Drive, Green Park, Reading RG2 6UJ, Spojené kráľovstvo („Usporiadateľ“ alebo „Xiaomi“).

2.OBDOBIE PROPAGÁCIE

Táto akcia platí od 16/09/2022 a končí sa 30/09/2022. (ďalej len „obdobie akcie“).

3.TERITÓRIA

Akcia je platná iba na Slovensku.

4.PRÍJEMCOVIA A MECHANIZMUS

A.-PRÍJEMCOVIA

Ak ste si zakúpili niektorý z produktov (séria Xiaomi, séria Redmi a séria POCO) na stránke www.mi-strore.sk u autorizovaného predajcu Xiaomi a oprava produktu je mimo záruky (či už časovej alebo rozsahovej), ak požiadate o zákaznícky servis na stránke www.mi-store.sk alebo navštívite autorizované servisné stredisko Xiaomi počas obdobia trvania akcie a ste („príjemca“) tejto akcie, poskytneme vám JEDNORAZOVÚ (1) zľavu 20 %* na náklady na prácu súvisiacu s opravou produktu v súlade s podmienkami uvedenými v týchto VOP. („VOP“).

*Upozorňujeme, že náklady na náhradné diely nie sú zahrnuté do 20% zľavy.

Každý Príjemca, ktorý počas obdobia akcie navštívi servisné stredisko, dostane špeciálny darček v podobe ekologickej tašky Xiaomi alebo šálky na kávu. Množstvo ekologických tašiek a šálok na kávu je obmedzené. Každý používateľ a/alebo majiteľ vybraných smartfónov Xiaomi (platí len pre nasledujúce konkrétne modely: Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro a Xiaomi 12 X) (VIP príjemca), ktorý počas obdobia akcie navštívi servisné stredisko, dostane ďalší špeciálny darček _. Množstvo VIP darčekov je obmedzené.

B.-MECHANIZMUS

Mechanizmus
Príjemcovia môžu službu využívať dvoma (2) spôsobmi:
i. Odneste výrobok do autorizovaného servisného strediska Xiaomi na opravu na mieste
Príjemcovia môžu priamo odniesť Výrobky na opravu do jedného z autorizovaných servisných stredísk Xiaomi uvedených nižšie v Prílohe I „ Autorizované servisné strediská Xiaomi“.

Autorizované servisné stredisko Xiaomi overí splnenie všetkých podmienok stanovených pre oprávnenosť tejto služby v rámci tejto zmluvy: vlastníctvo a oprávnenosť výrobku.

Autorizované servisné stredisko Xiaomi vykoná kontrolu a poskytne Príjemcovi odhad prác na opravu Výrobku. Náklady na prácu budú už vyňaté z tejto ponuky. Upozorňujeme, že náklady na náhradné diely a v prípade potreby na logistiku nie sú súčasťou tohto servisu a znáša ich Príjemca.

Na základe odhadu prác sa Príjemcovia rozhodnú, či budú v oprave pokračovať alebo nie. V druhom prípade budú Výrobky vrátené a náklady na kontrolu budú znášať Príjemcovia.

ii. Kontaktujte zákaznícky servis Xiaomi prostredníctvom miestnej stránky mi.com a požiadajte o opravu poštou Príjemcovia môžu kontaktovať zákaznícky servis Xiaomi počas obdobia akcie prostredníctvom kontaktných údajov uvedených nižšie v prílohe I a požiadať o službu.
Zákaznícky servis Xiaomi požiada Príjemcov o predloženie faktúry o kúpe alebo dodacieho listu a čísla IMEI Výrobku, aby mohol skontrolovať, či sú splnené podmienky Služby a zabezpečiť opravu poštou.
Po doručení zariadenia do centra pre opravu poštou sa vykoná kontrola Výrobku a vypracuje sa podrobná ponuka na opravu Výrobku. Z tejto ponuky už budú vyňaté náklady na prácu. Upozorňujeme, že náklady na náhradné diely a logistiku nie sú súčasťou tejto služby a znáša ich Príjemca. Príjemcovia sa potom môžu rozhodnúť, či ponuku prijmú a Výrobok si nechajú opraviť, alebo nie. V druhom prípade bude Výrobok vrátený, náklady na kontrolu a logistický poplatok znášajú Príjemcovia.

5. VYLÚČENIA

Táto propagačná akcia sa nevzťahuje na nasledujúce situácie:
a. Príjemca nie je schopný alebo ochotný predložiť doklad o kúpe a/alebo dodací list.
b. Sériové číslo a/alebo číslo IMEI je poškodené alebo bolo odstránené alebo s ním bolo manipulované;
c. Výrobok je falzifikát a nebol vyrobený spoločnosťou Xiaomi.

6. RÔZNE

1) Ochrana osobných údajov: Spoločnosť Xiaomi prikladá veľký význam ochrane osobných údajov našich Používateľov a zaväzuje sa zabezpečiť bezpečnosť vašich osobných údajov. Spoločnosť Xiaomi prísne dodržiava všetky platné zákony a zásady ochrany osobných údajov pri spracovaní vašich osobných údajov potrebných na poskytovanie popredajných služieb (vrátane údržby a/alebo opravy. Na účely poskytovania služieb podľa tejto zmluvy bude spoločnosť Xiaomi vystupovať ako správca údajov a budeme zhromažďovať, uchovávať a používať vaše nevyhnutne potrebné kontaktné údaje (meno, telefónne číslo, e-mailovú adresu, číslo občianskeho preukazu) a informácie o zariadení. Upozorňujeme, že v prípade potreby môžeme tieto informácie poskytnúť aj niektorému z našich autorizovaných servisných stredísk. Ak chcete uplatniť svoje práva na ochranu údajov a dozvedieť sa viac o našich zásadách ochrany osobných údajov, navštívte stránku: https://privacy.mi.com/all/languages/.

2) Usporiadateľ bude propagovať Akciu na stránke www.mi-store.sk a akýmikoľvek inými prostriedkami, ktoré považuje za vhodné na informovanie verejnosti, pričom propagačné materiály budú podliehať týmto VOP.

3) Usporiadateľ bude interpretovať a vysvetľovať podmienky tejto Akcie v súlade s právnymi požiadavkami. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zrušiť a/alebo zmeniť túto Akciu s predchádzajúcim oznámením a s prihliadnutím na už uskutočnené objednávky Príjemcov.

4) Príjemcovia budú automaticky a okamžite vylúčení z tejto a všetkých ostatných Akcií mi.com, ak sa budú správať zlomyseľne, neprimerane, zavádzajúco alebo nevhodne, ak budú používať neprimerané, podvodné alebo nevhodné prostriedky alebo porušovať platné právne požiadavky.

5) Nič v tejto ponuke neobmedzuje práva Príjemcov podľa platných právnych predpisov.

6) Príjemca berie na vedomie, že všeobecné podmienky uvedené na stránke https://www.mi.com/global/service/support/warranty/sk.html zostávajú v platnosti. V prípade rozporu medzi týmito podmienkami a všeobecnými podmienkami popísanými na príslušnej stránke www.mi.com majú prednosť tieto podmienky. Tieto podmienky podliehajú holandskému právu. Príjemcovia majú možnosť podať žalobu na príslušnom súde v krajine, v ktorej majú bydlisko.

XIAOMI SERVICE MONTH 2022- PODMIENKY

Spoločnosť Xiaomi oslavuje Mesiac servisu 2022. Z tohto dôvodu spoločnosť Xiaomi pripravila pre spotrebiteľov nižšie uvedenú akciu.

1. AKCIA NA ZĽAVU NA OPRAVU

Oprávnené modely:
Všetky smartfóny (séria Mi, séria Redmi a séria POCO) (ďalej len „produkt“) zakúpené v ktoromkoľvek oficiálnom predajnom kanáli (online alebo offline) spoločnosti Xiaomi na území Slovenska (ďalej len „územie“) a smartfóny aktivované na území.

ROZSAH SLUŽBY:
V prípade príjemcov, ktorí využijú služby zákazníckeho servisu Xiaomi a ktorí sa dostavia do autorizovaného servisného strediska Xiaomi, bude poskytnutá 100 % zľava z poplatku za prácu pri mimozáručnej oprave produktu počas obdobia trvania akcie.

PODMIENKY A USTANOVENIA

1. ORGANIZÁTOR A PROPAGÁCIA

Túto akciu na zľavu na opravu (ďalej len „akcia“) ponúka spoločnosť [Xiaomi Technology Netherlands B.V., registrovaná na adrese Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Holandsko] (ďalej len „organizátor“).

2. OBDOBIE TRVANIA AKCIE

Táto propagačná akcia je platná od 1. 7. 2022 a končí 31. 7. 2022. (ďalej len „obdobie propagačnej akcie“).

3. TERITÓRIA

Propagačná akcia je platná len na území Slovenska.

4. OPRÁVNENÍ PRÍJEMCOVIA A MECHANIZMUS

Aktivita 1:
a.- Oprávnení príjemcovia
Ak ste si zakúpili niektorý z Výrobkov (séria Mi, séria Redmi a séria POCO) na https://www.mi.com/global/service/support/warranty/sk.html https://www.mi.com/global/service/support/warranty/cz.html , alebo u autorizovaného predajcu Xiaomi a oprava Výrobku je po záruke (či už časovej alebo rozsahovej), ak požiadate o zákaznícky servis prostredníctvom https://www.mi.com/global/service/support/warranty/sk.html, alebo zájdete do autorizovaného servisného strediska Xiaomi počas obdobia trvania Akcie a ste („Príjemca“) tejto Akcie, poskytneme vám JEDNORAZOVÚ (1) 100 % zľavu* z ceny práce spojenej s opravou Výrobku v súlade s podmienkami uvedenými v týchto Podmienkach a ustanoveniach.

*Upozorňujeme, že náklady na náhradné diely sú zo 100 % zľavy vylúčené.

b.- Mechanizmus
Informujeme vás o spôsobe odoslania chybného Výrobku do nášho servisu na kontrolu a príjemcov požiadame o zaslanie dokladu o kúpe alebo dodacieho listu. Obráťte sa na naše oddelenie služieb zákazníkom:

Najneskôr po prijatí zariadenia vám potvrdíme, či sa na vás tieto podmienky vzťahujú, a ak áno, servis vám poskytne podrobnú ponuku na uplatnenie 100 % zľavy na cenu práce (náklady na náhradné diely sa do zľavy nezapočítavajú). Príjemcovia sa môžu rozhodnúť, či ponuku prijmú a dajú si telefón opraviť alebo nie. V druhom prípade vám telefón vrátime neopravený a vy budete znášať náklady na kontrolu a dopravu (doručenie a vrátenie).

Aktivita 2: Darček pre VIP používateľov
Počas aktivity môžu používatelia, ktorí používajú telefóny Xiaomi12, Xiaomi12Pro a Xiaomi12X (VIP používatelia), získať nálepku na chladničku (náhodný štýl), keď pôjdu do autorizovaného servisného strediska uvedeného v aktivite 1, bod b. Množstvo je obmedzené. Kto skôr príde, ten skôr berie.

1. RÔZNE

1) Usporiadateľ bude propagovať Akciu na stránke https://www.mi.com/global/service/support/warranty/sk.html a akýmikoľvek inými prostriedkami, ktoré považuje za vhodné na informovanie verejnosti, pričom propagačné materiály budú podliehať týmto podmienkam a ustanoveniam.

2) Usporiadateľ bude interpretovať a vysvetľovať podmienky tejto Akcie v súlade s právnymi požiadavkami. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zrušiť túto Akciu s predchádzajúcim oznámením a s prihliadnutím na už uskutočnené objednávky Príjemcov.

3) Príjemcovia budú automaticky a okamžite vylúčení z tejto a všetkých ostatných mi.com Akcií, ak sa dopustia zlomyseľného, neprimeraného, zavádzajúceho alebo nevhodného správania, použijú neprimerané, podvodné alebo nevhodné prostriedky alebo porušia akékoľvek platné právne požiadavky.

2. VÝNIMKY

Táto propagačná akcia sa nevzťahuje ani nepokrýva nasledujúce situácie:
a. Príjemca nie je schopný alebo ochotný predložiť doklad o kúpe a/alebo dodací list.
b. Sériové číslo a/alebo číslo IMEI je poškodené alebo bolo odstránené alebo s ním bolo manipulované.
c. Výrobok je falzifikát a nebol vyrobený spoločnosťou Xiaomi.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY:
Ak je podávanie žiadosti o opravu v období aktivity, ale čas, kedy je výrobok odoslaný do opravárenského centra, prekročil obdobie aktivity. Mám nárok na bezplatný poplatok za prácu opravy?
Čas vytvorenia pracovného príkazu musí byť v rámci obdobia aktivity a rozhodujúce sú konkrétne poplatky účtované popredajným opravárenským centrom.

PRÉMIOVÁ SLUŽBA - POCO F4 GT

Okrem práv spotrebiteľa vyplývajúcich z právnej záruky a práv podľa podmienok uverejnených na stránke //www.po.co/global/service/warranty/ sa bude na všetkých spotrebiteľov na území Slovenska (ďalej len „spotrebiteľ“), ktorí si zakúpia a aktivujú POCO F4 GT (ďalej len „produkt“) vzťahovať táto dobrovoľná dodatočná a bezplatná komerčná záruka. Komerčnú záruku poskytuje spoločnosť Xiaomi H. K. Limited so sídlom na adrese Suite 3209, 32/F, Tower 5, The Gateway, Harbour City, 15 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong.

1. ZÁRUKA OCHRANY DISPLEJA

A) ROZSAH

Spotrebitelia, ktorí si zakúpia model POCO F4 GT(ďalej len „produkt“) od 2. mája 2022 do 2. mája 2023 prostredníctvom ktoréhokoľvek oficiálneho predajného kanála (online alebo offline) spoločnosti Xiaomi na území Slovenska (ďalej len „územie“) a na tomto území si Produkt aktivujú, budú mať nárok na jednorazovú (1) bezplatnú opravu v miestnom servisnom stredisku spoločnosti Xiaomi počas prvých šiestich (6) mesiacov po zakúpení produktu, ak sa displej produktov uvedených vyššie poškodí alebo sa stane chybným v dôsledku neúmyselného konania spotrebiteľa (t. j. napr. neúmyselný pád produktu).

Takáto oprava displeja bude bezplatná a v prípade potreby bude zhŕňať bezplatnú výmenu displeja. Od spotrebiteľov sa môže vyžadovať, aby zaslali faktúru z daného nákupu alebo dodací list.

B) VÝNIMKY

Táto komerčná záruka nebude uplatniteľná alebo sa nebude vzťahovať na tieto prípady:
I. poškodenie displeja spôsobené úmyselne alebo z dôvodu hrubej nedbanlivosti;
II. poškodenia, ktoré postihujú iba povrch displeja, ako sú škrabance alebo iný estetický vzhľad displeja;
III. poškodenia spôsobené malvérom, neoprávneným softvérom alebo aplikáciami tretích strán, ktoré spotrebiteľ používa.

Komerčná záruka sa navyše nebude uplatňovať v žiadnom z nasledujúcich prípadov:
I. spotrebiteľ neposkytne faktúru z daného nákupu alebo dodací list;
II. sériové číslo a/alebo číslo IMEI je poškodené, bolo odstránené alebo sa s ním nepovolene manipulovalo;
III. produkt je falošný a nebol vyrobený spoločnosťou Xiaomi;
IV. chyba je spôsobená používaním na iné ako určené účely alebo v rozpore s pokynmi spoločnosti Xiaomi alebo predávajúceho, návodmi alebo usmerneniami;
V. chyba bola spôsobená spotrebiteľovou vlastnou alebo neoprávnenou opravou/manipuláciou alebo použitím náhradných častí, softvéru alebo komponentov, ktoré nie sú povolené alebo pôvodné.

Táto komerčná záruka sa neuplatňuje na produkty, ktoré musia byť vzhľadom na poškodenie alebo zmenu displeja vymenené za nový produkt. Takáto výmena bude podliehať normám právnej záruky.

Nič v tejto komerčnej záruke nebude obmedzovať práva spotrebiteľa podľa platných právnych predpisov.

JARNÝ TÝŽDEŇ XIAOMI 2022

PODMIENKY A USTANOVENIA

Nasledujúcu popredajnú akciu (ďalej len "akcia") ponúka spoločnosť Xiaomi Technology Netherlands B.V., so sídlom Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595 BM, Holandsko, registračné číslo 72954914 (ďalej len "organizátor" a/alebo "Xiaomi").

1. ROZSAH PÔSOBNOSTI A PRÍJEMCOVIA

Používatelia s akýmkoľvek smartfónom Xiaomi (ďalej len "produkt(y)") zakúpeným prostredníctvom akéhokoľvek oficiálneho predajného kanála Xiaomi (online alebo offline) v rámci EÚ sú oprávnení zúčastniť sa tejto propagačnej akcie (ďalej len "príjemcovia") na SLOVENSKU v servisných strediskách Xiaomi uvedených nižšie v bode 4

2. DOBA TRVANIA PROPAGAČNEJ AKCIE

Propagačná akcia sa realizuje od utorka 6 apríla 2022 do nedele 1. mája 2022 (v oboch prípadoch vrátane). (ďalej len "Obdobie akcie")

Príjemcovia sa budú môcť zúčastniť na tejto Akcii:
a. ak sa počas Obdobia akcie dostavia priamo do servisného strediska spoločnosti Xiaomi uvedeného nižšie v bode 4;
alebo
b. zaslaním zariadenia priamo do servisného strediska spoločnosti Xiaomi uvedeného nižšie v bode 4 prostredníctvom kuriéra odporúčaného týmto servisným strediskom spoločnosti Xiaomi počas Obdobia akcie. Náklady na kuriéra musia hradiť Príjemcovia.

3. SYSTÉM AKCIE

Za vykonanie mimozáručnej opravy (ďalej len "Oprava") budú Príjemcovia využívať 50 % zľavu z poplatkov za prácu (bez nákladov na náhradné diely, ktoré znášajú Príjemcovia). Platí len pre mimozáručné Výrobky.

Počas obdobia trvania Akcie môžu Príjemcovia uplatniť Akciu nasledovne:
i. Odniesť Výrobok do servisného strediska Xiaomi
Príjemcovia môžu priamo odniesť Výrobok na opravu do jedného zo servisných stredísk Xiaomi uvedených nižšie v bode 4 "Servisné strediská Xiaomi".
ii. Zaslaním Výrobku do servisného strediska Xiaomi
Príjemcovia môžu počas Obdobia akcie zaslať zariadenie priamo do servisného strediska Xiaomi uvedeného nižšie v bode 4 "Servisné stredisko Xiaomi" prostredníctvom kuriéra odporúčaného týmto servisným strediskom Xiaomi. Náklady na kuriéra hradia Príjemcovia.

Servisné stredisko overí splnenie všetkých podmienok pre uplatnenie tejto Akcie a v prípade splnenia podmienok (t. j. uplynutie zákonnej záručnej lehoty, fyzické poškodenie na výrobku atď.) autorizované servisné stredisko poskytne Príjemcovi podrobnú propozíciu, ktorá bude zahŕňať 50 % zľavu z ceny za prácu (bez nákladov na náhradné diely). Príjemca sa potom môže rozhodnúť, či ponuku prijme a Výrobok nechá opraviť, alebo nie. V druhom prípade bude Výrobok vrátený a náklady na kontrolu bude znášať Príjemca.

Táto Akcia sa nevzťahuje na nasledujúce situácie:
a. Výrobky Xiaomi, ktoré neboli zakúpené v rámci oficiálnych predajných kanálov v EÚ (online alebo offline);
b. Sériové číslo a/alebo číslo IMEI je poškodené alebo bolo odstránené alebo s ním bolo manipulované;
c. Výrobok je falzifikát a nebol vyrobený spoločnosťou Xiaomi.

Počet mimozáručných opráv toho istého výrobku počas obdobia akcie nie je obmedzený.

4. SERVISNÉ CENTRÁ XIAOMI A KONTAKTNÉ INFORMÁCIE ZÁKAZNÍCKEHO SERVISU

Servisné centrá Xiaomi


Krajina


Mesto


Autorizované centrum služieb


Adresa


Pracovné dni


Pracovné hodiny


Telefonné číslo


Webová stránka


Czech


Sezimovo Ústí II


VSP DATA a.s. Centrum služeb


Areál Service Park a.s., Průmyslová 1181, 391 02 Sezimovo Ústí II


Pondelok-Piatok


08:00–16:00


+420 381 489 800


//www.vspdata.cz


ZADAT NOVOU OPRAVU : (//services.vspdata.cz/xiaomi/case-new/ )


Slovakia


Bratislava


VSP Data SK s.r.o.


Nová Rožňavská 3, 831 04 Nové Mesto


Pondelok-Piatok


08:00–16:00


+421245691375


Zberné miesto

5. RÔZNE

1) Usporiadateľ bude propagovať Akciu na stránke https://www.mi.com/global/service/warranty/ a akýmikoľvek inými prostriedkami, ktoré považuje za vhodné na informovanie verejnosti, pričom propagačné materiály budú podliehať týmto Podmienkam a ustanoveniam.
2) Usporiadateľ bude interpretovať a vysvetľovať podmienky tejto Akcie v súlade s právnymi požiadavkami. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zrušiť túto Akciu po predchádzajúcom upozornení a s prihliadnutím na už podané žiadosti Príjemcov.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov:

  1. Pri poskytovaní služby údržby a opravy spoločnosťou Xiaomi budeme zhromažďovať, uchovávať a používať vaše meno, telefónne číslo, e-mailovú adresu a informácie o zariadení na účely realizácie propagačnej akcie. Ak neposkytnete príslušné požadované informácie, nebudete môcť využívať nami poskytované služby údržby a opravy.

  2. Spoločnosť Xiaomi a jej autorizované servisné strediská budú používať vaše informácie len na služby údržby a opravy.

  3. Ak informácie, ktoré ste poskytli, nie sú pravdivé, spoločnosť Xiaomi a jej autorizované Servisné strediská majú právo odmietnuť poskytnúť vám služby údržby a/alebo opravy.

  4. Máte právo zobraziť, doplniť alebo opraviť svoje nesprávne údaje.

Všeobecné informácie:
Príjemca berie na vedomie, že na Akciu sa naďalej vzťahujú všeobecné podmienky opísané na stránke https://www.mi.com/global/service/warranty/. V prípade rozporu medzi týmito podmienkami a všeobecnými podmienkami popísanými na www.mi.com majú prednosť tieto podmienky.

KONIEC DOKUMENTU

XIAOMI 12 PRO/XIAOMI 12/XIAOMI 12X

PRÉMIOVÁ SLUŽBA

Okrem práv spotrebiteľa vyplývajúcich z právnej záruky a práv podľa podmienok uverejnených na stránke https://www.mi.com/global/service/warranty sa bude na všetkých spotrebiteľov na území Slovenska (ďalej len „spotrebiteľ“), ktorí si zakúpia a aktivujú Xiaomi 12 Pro/Xiaomi 12/Xiaomi 12X (ďalej len „produkt“) vzťahovať táto dobrovoľná dodatočná a bezplatná komerčná záruka. Komerčnú záruku poskytuje spoločnosť Xiaomi Technology Netherlands B.V. so sídlom na adrese Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Holland.

1. ZÁRUKA 24 MESIACOV

Xiaomi zaručuje spotrebiteľovi, že váš Xiaomi 12 Pro/Xiaomi 12/Xiaomi 12X bude bez chýb v materiáloch a spracovaní pri bežnom používaní dvadsaťštyri (24) mesiacov od dátumu zakúpenia Produktu koncovým používateľom.

2. ZÁRUKA OCHRANY DISPLEJA

A) ROZSAH

Spotrebitelia, ktorí si zakúpia model Xiaomi 12 Pro/Xiaomi 12/Xiaomi 12X (ďalej len „produkt“) od 11. apríla 2022 do 11. apríla 2023 prostredníctvom ktoréhokoľvek oficiálneho predajného kanála (online alebo offline) spoločnosti Xiaomi na území Slovenska (ďalej len „územie“) a na tomto území si smartfón aktivujú, budú mať nárok na jednorazovú (1) bezplatnú opravu v miestnom servisnom stredisku spoločnosti Xiaomi počas prvých šiestich (6) mesiacov po zakúpení produktu, ak sa displej produktov uvedených vyššie poškodí alebo sa stane chybným v dôsledku neúmyselného konania spotrebiteľa (t. j. napr. neúmyselný pád produktu).

Takáto oprava displeja bude bezplatná a v prípade potreby bude zhŕňať bezplatnú výmenu displeja.

Od spotrebiteľov sa môže vyžadovať, aby zaslali faktúru z daného nákupu alebo dodací list.

B) VÝNIMKY

Táto komerčná záruka nebude uplatniteľná alebo sa nebude vzťahovať na tieto prípady:
I. poškodenie displeja spôsobené úmyselne alebo z dôvodu hrubej nedbanlivosti;
II. poškodenia, ktoré postihujú iba povrch displeja, ako sú škrabance alebo iný estetický vzhľad displeja;
III. poškodenia spôsobené malvérom, neoprávneným softvérom alebo aplikáciami tretích strán, ktoré spotrebiteľ používa.

Komerčná záruka sa navyše nebude uplatňovať v žiadnom z nasledujúcich prípadov:
I. spotrebiteľ neposkytne faktúru z daného nákupu alebo dodací list;
II. sériové číslo a/alebo číslo IMEI je poškodené, bolo odstránené alebo sa s ním nepovolene manipulovalo;
III. produkt je falošný a nebol vyrobený spoločnosťou Xiaomi;
IV. chyba je spôsobená používaním na iné ako určené účely alebo v rozpore s pokynmi spoločnosti Xiaomi alebo predávajúceho, návodmi alebo usmerneniami;
V. chyba bola spôsobená spotrebiteľovou vlastnou alebo neoprávnenou opravou/manipuláciou alebo použitím náhradných častí, softvéru alebo

komponentov, ktoré nie sú povolené alebo pôvodné.

Táto komerčná záruka sa neuplatňuje na produkty, ktoré musia byť vzhľadom na poškodenie alebo zmenu displeja vymenené za nový produkt. Takáto výmena bude podliehať normám právnej záruky. Nič v tejto komerčnej záruke nebude obmedzovať práva spotrebiteľa podľa platných právnych predpisov.

ZÁRUKA OCHRANY DISPLEJA – REDMI NOTE 11

Táto dobrovoľná dodatočná a bezplatná komerčná záruka sa bude vzťahovať na všetky fyzické osoby, ktoré si kúpili Produkt (ako je definované v bode 2 nižšie) na ich neprofesionálne použitie („Spotrebiteľ“), navyše k všeobecnej komerčnej záruke poskytovanej spoločnosťou Xiaomi (https://www.mi.com/global/service/warranty) alebo práv poskytovaných pre spotrebiteľov na základe povinných ustanovení zákona (zákonná záruka).

Komerčnú záruku poskytuje spoločnosť Xiaomi Technology Netherlands B.V. so sídlom na adrese Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Holland.

1. ÚZEMIE

Táto komerčná záruka sa vzťahuje iba na Spotrebiteľov, ktorí si kúpili pôvodný produkt na Slovensku („Územie“).

2. ROZSAH

Spotrebitelia, ktorí si zakúpia model Redmi Note 11 (ďalej len „produkt“) v termíne od 2022.02.21 a 2022.03.23 prostredníctvom ktoréhokoľvek oficiálneho predajného kanála (online alebo offline) spoločnosti Xiaomi na území Slovenska (ďalej len „územie“) a na tomto území si smartfón aktivujú, budú mať nárok na jednorazovú (1) bezplatnú opravu v miestnom servisnom stredisku spoločnosti Xiaomi, počas prvých šiestich (6) mesiacov po zakúpení, ak sa displej produktu uvedeného vyššie poškodí alebo sa stane chybným v dôsledku neúmyselného konania spotrebiteľa (t. j. napr. neúmyselný pád

Takáto oprava displeja bude bezplatná a v prípade potreby bude zhŕňať bezplatnú výmenu displeja.

Od spotrebiteľov sa môže vyžadovať, aby zaslali faktúru z daného nákupu alebo dodací list.

3. VÝNIMKY

Táto komerčná záruka nebude uplatniteľná alebo sa nebude vzťahovať na tieto prípady:
I. poškodenie displeja spôsobené úmyselne alebo z dôvodu hrubej nedbanlivosti;
II. poškodenia, ktoré postihujú iba povrch displeja, ako sú škrabance alebo iný estetický vzhľad displeja;
III. poškodenia spôsobené malvérom, neoprávneným softvérom alebo aplikáciami tretích strán, ktoré spotrebiteľ používa.

Komerčná záruka sa navyše nebude uplatňovať v žiadnom z nasledujúcich prípadov:
I. spotrebiteľ neposkytne faktúru z daného nákupu alebo dodací list, keď o to bude požiadaný;
II. sériové číslo a/alebo číslo IMEI je poškodené, bolo odstránené alebo sa s ním nepovolene manipulovalo;
III. produkt je falošný a nebol vyrobený spoločnosťou Xiaomi;
IV. chyba je spôsobená používaním na iné ako určené účely alebo v rozpore s pokynmi spoločnosti Xiaomi alebo predávajúceho, návodmi alebo usmerneniami;
V. chyba bola spôsobená spotrebiteľovou

vlastnou alebo neoprávnenou opravou/manipuláciou alebo použitím náhradných častí, softvéru alebo komponentov, ktoré nie sú povolené alebo pôvodné.

Táto komerčná záruka sa neuplatňuje na produkty, ktoré musia byť vzhľadom na poškodenie alebo zmenu displeja vymenené za nový produkt. Takáto výmena bude podliehať normám právnej záruky.

Nič v tejto komerčnej záruke nebude obmedzovať práva spotrebiteľa podľa platných právnych predpisov.

ZÁRUKA OCHRANY DISPLEJA – XIAOMI 11T/XIAOMI 11T PRO

Táto dobrovoľná dodatočná a bezplatná komerčná záruka sa bude vzťahovať na všetky fyzické osoby, ktoré si kúpili Produkt (ako je definované v bode 2 nižšie) na ich neprofesionálne použitie („Spotrebiteľ“), navyše k všeobecnej komerčnej záruke poskytovanej spoločnosťou Xiaomi (https://www.mi.com/global/service/warranty) alebo práv poskytovaných pre spotrebiteľov na základe povinných ustanovení zákona (zákonná záruka).

Komerčnú záruku poskytuje spoločnosť Xiaomi Technology Netherlands B.V. so sídlom na adrese Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Holland.

1. ÚZEMIE

Táto komerčná záruka sa vzťahuje iba na Spotrebiteľov, ktorí si kúpili pôvodný produkt na Slovensku („Územie“).

2. ROZSAH

Spotrebitelia, ktorí si zakúpia model Xiaomi 11T/Xiaomi 11T Pro (ďalej len „produkt“) v termíne od 2021.10.07 a 2021.11.06 prostredníctvom ktoréhokoľvek oficiálneho predajného kanála (online alebo offline) spoločnosti Xiaomi na území Slovenska (ďalej len „územie“) a na tomto území si smartfón aktivujú, budú mať nárok na jednorazovú (1) bezplatnú opravu v miestnom servisnom stredisku spoločnosti Xiaomi, počas prvých šiestich (6) mesiacov po zakúpení, ak sa displej produktu uvedeného vyššie poškodí alebo sa stane chybným v dôsledku neúmyselného konania spotrebiteľa (t. j. napr. neúmyselný pád

Takáto oprava displeja bude bezplatná a v prípade potreby bude zhŕňať bezplatnú výmenu displeja.

Od spotrebiteľov sa môže vyžadovať, aby zaslali faktúru z daného nákupu alebo dodací list.

3. VÝNIMKY

Táto komerčná záruka nebude uplatniteľná alebo sa nebude vzťahovať na tieto prípady:
I. poškodenie displeja spôsobené úmyselne alebo z dôvodu hrubej nedbanlivosti;
II. poškodenia, ktoré postihujú iba povrch displeja, ako sú škrabance alebo iný estetický vzhľad displeja;
III. poškodenia spôsobené malvérom, neoprávneným softvérom alebo aplikáciami tretích strán, ktoré spotrebiteľ používa.

Komerčná záruka sa navyše nebude uplatňovať v žiadnom z nasledujúcich prípadov:
I. spotrebiteľ neposkytne faktúru z daného nákupu alebo dodací list, keď o to bude požiadaný;
II. sériové číslo a/alebo číslo IMEI je poškodené, bolo odstránené alebo sa s ním nepovolene manipulovalo;
III. produkt je falošný a nebol vyrobený spoločnosťou Xiaomi;
IV. chyba je spôsobená používaním na iné ako určené účely alebo v rozpore s pokynmi spoločnosti Xiaomi alebo predávajúceho, návodmi alebo usmerneniami;
V. chyba bola spôsobená spotrebiteľovou

ZÁRUKA OCHRANY DISPLEJA – REDMI NOTE 10 5G

Táto dobrovoľná dodatočná a bezplatná komerčná záruka sa bude vzťahovať na všetky fyzické osoby, ktoré si kúpili Produkt (ako je definované v bode 2 nižšie) na ich neprofesionálne použitie („Spotrebiteľ“), navyše k všeobecnej komerčnej záruke poskytovanej spoločnosťou Xiaomi (https://www.mi.com/global/service/warranty) alebo práv poskytovaných pre spotrebiteľov na základe povinných ustanovení zákona (zákonná záruka).

Komerčnú záruku poskytuje spoločnosť Xiaomi Technology Netherlands B.V. so sídlom na adrese Prinses Beatrixlaan 582, The Hague 2595BM, Holandsko.

1. ÚZEMIE

Táto komerčná záruka sa vzťahuje iba na Spotrebiteľov, ktorí si kúpili pôvodný produkt na Slovensku („Územie“).

2. ROZSAH

Spotrebitelia, ktorí si zakúpia model Redmi note 10 5G (ďalej len „produkt“) v termíne od 01.06.2021 a 31.08.2021 prostredníctvom ktoréhokoľvek oficiálneho predajného kanála (online alebo offline) spoločnosti Xiaomi na území Slovenska (ďalej len „územie“) a na tomto území si smartfón aktivujú, budú mať nárok na jednorazovú (1) bezplatnú opravu v miestnom servisnom stredisku spoločnosti Xiaomi, počas prvých šiestich (6) mesiacov po zakúpení, ak sa displej produktu uvedeného vyššie poškodí alebo sa stane chybným v dôsledku neúmyselného konania spotrebiteľa (t. j. napr. neúmyselný pád). Takáto oprava displeja bude bezplatná a v prípade potreby bude zhŕňať bezplatnú výmenu displeja.

Od spotrebiteľov sa môže vyžadovať, aby zaslali faktúru z daného nákupu alebo dodací list.

3. VÝNIMKY

Táto komerčná záruka nebude uplatniteľná alebo sa nebude vzťahovať na tieto prípady:

I. poškodenie displeja spôsobené úmyselne alebo z dôvodu hrubej nedbanlivosti; II. poškodenia, ktoré postihujú iba povrch displeja, ako sú škrabance alebo iný estetický vzhľad displeja; III. poškodenia spôsobené malvérom, neoprávneným softvérom alebo aplikáciami tretích strán, ktoré spotrebiteľ používa.

Komerčná záruka sa navyše nebude uplatňovať v žiadnom z nasledujúcich prípadov:

I. spotrebiteľ neposkytne faktúru z daného nákupu alebo dodací list, keď o to bude požiadaný;
II. sériové číslo a/alebo číslo IMEI je poškodené, bolo odstránené alebo sa s ním nepovolene manipulovalo;
III. produkt je falošný a nebol vyrobený spoločnosťou Xiaomi;
IV. chyba je spôsobená používaním na iné ako určené účely alebo v rozpore s pokynmi spoločnosti Xiaomi alebo predávajúceho, návodmi alebo usmerneniami;
V. chyba bola spôsobená spotrebiteľovouopravou/manipuláciou alebo použitím náhradných častí, softvéru alebo komponentov, ktoré nie sú povolené alebo pôvodné.

Táto komerčná záruka sa neuplatňuje na produkty, ktoré musia byť vzhľadom na poškodenie alebo zmenu displeja vymenené za nový produkt. Takáto výmena bude podliehať normám právnej záruky.

Nič v tejto komerčnej záruke nebude obmedzovať práva spotrebiteľa podľa platných právnych predpisov.


ZÁRUKA OCHRANY DISPLEJA - POCO F3 (K11A)

Okrem práv spotrebiteľa vyplývajúcich z právnej záruky a práv podľa podmienok uverejnených na stránke //www.po.co/global/service/warranty/ ;https://www.mi.com/global/service/warrantysa bude na všetkých spotrebiteľov na území Slovenska (ďalej len „spotrebiteľ“) vzťahovať táto dobrovoľná dodatočná a bezplatná komerčná záruka. Komerčnú záruku poskytuje spoločnosť Xiaomi Technology Netherlands B.V. so sídlom na adrese Prinses Beatrixlaan 582, The Hague 2595BM, Holandsko.

1. ROZSAH

Spotrebitelia, ktorí si zakúpia model POCO F3 (K11A) (ďalej len „produkt“) od 19. apríla 2021 a 18. júla 2022 prostredníctvom ktoréhokoľvek oficiálneho predajného kanála (online alebo offline) spoločnosti Xiaomi na území Slovenska (ďalej len „územie“) a na tomto území si smartfón aktivujú, budú mať nárok na jednorazovú (1) bezplatnú opravu v miestnom servisnom stredisku spoločnosti Xiaomi počas prvých šiestich (6) mesiacov po zakúpení produktu, ak sa displej produktov uvedených vyššie poškodí alebo sa stane chybným v dôsledku neúmyselného konania spotrebiteľa (t. j. napr. neúmyselný pád produktu).

Takáto oprava displeja bude bezplatná a v prípade potreby bude zahŕňať bezplatnú charge.

Od spotrebiteľov sa môže vyžadovať, aby zaslali faktúru z daného nákupu alebo dodací list.

2. VÝNIMKY

Táto komerčná záruka nebude uplatniteľná alebo sa nebude vzťahovať na tieto prípady:

I. poškodenie displeja spôsobené úmyselne alebo z dôvodu hrubej nedbanlivosti;
II. poškodenia, ktoré postihujú iba povrch displeja, ako sú škrabance alebo iný estetický vzhľad displeja;
III. poškodenia spôsobené malvérom, neoprávneným softvérom alebo aplikáciami tretích strán, ktoré spotrebiteľ používa.

Komerčná záruka sa navyše nebude uplatňovať v žiadnom z nasledujúcich prípadov:

I. spotrebiteľ neposkytne faktúru z daného nákupu alebo dodací list;
II. sériové číslo a/alebo číslo IMEI je poškodené, bolo odstránené alebo sa s ním nepovolene manipulovalo;
III. produkt je falošný a nebol vyrobený spoločnosťou Xiaomi;
IV. chyba je spôsobená používaním na iné ako určené účely alebo v rozpore s pokynmi spoločnosti Xiaomi alebo predávajúceho, návodmi alebo usmerneniami;
V. chyba bola spôsobená spotrebiteľovou vlastnou alebo neoprávnenou opravou/manipuláciou alebo použitím náhradných častí, softvéru alebo komponentov, ktoré nie sú povolené alebo pôvodné.

poškodenie alebo zmenu displeja vymenené za nový produkt. Takáto výmena bude podliehať normám právnej záruky.

Nič v tejto komerčnej záruke nebude obmedzovať práva spotrebiteľa podľa platných právnych predpisov.

ZÁRUKA OCHRANY DISPLEJA - POCO X3 PRO (J20S)

Okrem práv spotrebiteľa vyplývajúcich z právnej záruky a práv podľa podmienok uverejnených na stránke //www.po.co/global/service/warranty/ ;https://www.mi.com/global/service/warrantysa bude na všetkých spotrebiteľov na území Slovenska (ďalej len „spotrebiteľ“) vzťahovať táto dobrovoľná dodatočná a bezplatná komerčná záruka. Komerčnú záruku poskytuje spoločnosť Xiaomi Technology Netherlands B.V. so sídlom na adrese Prinses Beatrixlaan 582, The Hague 2595BM, Holandsko.

1. ROZSAH

Spotrebitelia, ktorí si zakúpia model POCO X3 Pro (J20S) (ďalej len „produkt“) od 5. apríla 2021 a 4. júla 2022 prostredníctvom ktoréhokoľvek oficiálneho predajného kanála (online alebo offline) spoločnosti Xiaomi na území Slovenska (ďalej len „územie“) a na tomto území si smartfón aktivujú, budú mať nárok na jednorazovú (1) bezplatnú opravu v miestnom servisnom stredisku spoločnosti Xiaomi počas prvých šiestich (6) mesiacov po zakúpení produktu, ak sa displej produktov uvedených vyššie poškodí alebo sa stane chybným v dôsledku neúmyselného konania spotrebiteľa (t. j. napr. neúmyselný pád produktu).

Takáto oprava displeja bude bezplatná a v prípade potreby bude zahŕňať bezplatnú výmenu displeja.

Od spotrebiteľov sa môže vyžadovať, aby zaslali faktúru z daného nákupu alebo dodací list.

2. VÝNIMKY

Táto komerčná záruka nebude uplatniteľná alebo sa nebude vzťahovať na tieto prípady:

I. poškodenie displeja spôsobené úmyselne alebo z dôvodu hrubej nedbanlivosti;
II. poškodenia, ktoré postihujú iba povrch displeja, ako sú škrabance alebo iný estetický vzhľad displeja;
III. poškodenia spôsobené malvérom, neoprávneným softvérom alebo aplikáciami tretích strán, ktoré spotrebiteľ používa.

Komerčná záruka sa navyše nebude uplatňovať v žiadnom z nasledujúcich prípadov:

I. spotrebiteľ neposkytne faktúru z daného nákupu alebo dodací list;
II. sériové číslo a/alebo číslo IMEI je poškodené, bolo odstránené alebo sa s ním nepovolene manipulovalo;
III. produkt je falošný a nebol vyrobený spoločnosťou Xiaomi;
IV. chyba je spôsobená používaním na iné ako určené účely alebo v rozpore s pokynmi spoločnosti Xiaomi alebo predávajúceho, návodmi alebo usmerneniami;
V. chyba bola spôsobená spotrebiteľovou vlastnou alebo neoprávnenou opravou/manipuláciou alebo použitím náhradných častí, softvéru alebo komponentov, ktoré nie sú povolené alebo pôvodné.

Táto komerčná záruka sa neuplatňuje na produkty, ktoré musia byť vzhľadom na poškodenie alebo zmenu displeja vymenené za nový produkt. Takáto výmena bude podliehať normám právnej záruky.

Nič v tejto komerčnej záruke nebude obmedzovať práva spotrebiteľa podľa platných právnych predpisov.

ŠPECIÁLNY DARČEK PRE VÁS OD MI

TÉMA ROKU 2021 JE „PRE FANÚŠIKOV“!

ÁNO, KAŽDOROČNÝ MI FAN FESTIVAL JE SPÄŤ!

V tomto roku môžete naši Mi Fanúšikovia*, ako naše poďakovanie, očakávať celý rad špeciálnych ponúk, tak si ich užite!

  1. Počas trvania Mi Fan Festivalu bude oprava smartfónu na mieste so zľavou 50%** z manuálneho poplatku po záruke (iba náklady na prácu).

K festivalu Mi Fan v roku 2021 by sme radi povedali:
Pridajte sa k nám a využite naše časovo obmedzené ponuky! Je toho toľko v ponuke, doprajte si, je to na nás!

A) Termín festivalu: 01.04.2021—16.04.2021
B) 50% zľava na manuálny poplatok za opravu vášho mobilného zariadenia: Zľava sa vzťahuje na všetky opravy smartfónov mimo komerčnej záruky spoločnosti Xiaomi počas stanoveného obdobia, ktoré vykonajú naši autorizovaní servisní partneri*. Zľava sa vzťahuje iba na prácu (bez DPH). Ostatné náklady (ako napríklad náklady na náhradné diely, prepravu a nesúvisiace s pracovnou silou) nepodliehajú 50% zľave.

**Alebo viac. Propagáciu organizujú naši servisní partneri, ktorí môžu poskytnúť ďalšie zľavy. Kontaktujte našich autorizovaných servisných partnerov na adrese https://www.mi.com/global/service/warranty/


ZÁRUKA OCHRANY DISPLEJA - MI 11

Okrem práv spotrebiteľa vyplývajúcich z právnej záruky a práv podľa podmienok uverejnených na stránke https://www.mi.com/global/service/warranty sa bude na všetkých spotrebiteľov na území Slovenska (ďalej len „spotrebiteľ“) vzťahovať táto dobrovoľná dodatočná a bezplatná komerčná záruka. Komerčnú záruku poskytuje spoločnosť Xiaomi Technology Netherlands B.V. so sídlom na adrese Prinses Beatrixlaan 582, The Hague 2595BM, Holandsko.

1. ROZSAH

Spotrebitelia, ktorí si zakúpia model Xiaomi Mi 11 (ďalej len „produkt“) od 18. marca 2021 do 17. Júna 2022 prostredníctvom ktoréhokoľvek oficiálneho predajného kanála (online alebo offline) spoločnosti Xiaomi na území Slovenska (ďalej len „územie“) a na tomto území si smartfón aktivujú, budú mať nárok na jednorazovú (1) bezplatnú opravu v miestnom servisnom stredisku spoločnosti Xiaomi počas prvých dvanástich (12) mesiacov po zakúpení produktu, ak sa displej produktov uvedených vyššie poškodí alebo sa stane chybným v dôsledku neúmyselného konania spotrebiteľa (t. j. napr. neúmyselný pád produktu).

Takáto oprava displeja bude bezplatná a v prípade potreby bude zhŕňať bezplatnú výmenu displeja.

Od spotrebiteľov sa môže vyžadovať, aby zaslali faktúru z daného nákupu

2. VÝNIMKY

Táto komerčná záruka nebude uplatniteľná alebo sa nebude vzťahovať na tieto prípady:

I. poškodenie displeja spôsobené úmyselne alebo z dôvodu hrubej nedbanlivosti;
II. poškodenia, ktoré postihujú iba povrch displeja, ako sú škrabance alebo iný estetický vzhľad displeja;
III. poškodenia spôsobené malvérom, neoprávneným softvérom alebo aplikáciami tretích strán, ktoré spotrebiteľ používa.

Komerčná záruka sa navyše nebude uplatňovať v žiadnom z nasledujúcich prípadov:

I. spotrebiteľ neposkytne faktúru z daného nákupu alebo dodací list;
II. sériové číslo a/alebo číslo IMEI je poškodené, bolo odstránené alebo sa s ním nepovolene manipulovalo;
III. produkt je falošný a nebol vyrobený spoločnosťou Xiaomi;
IV. chyba je spôsobená používaním na iné ako určené účely alebo v rozpore s pokynmi spoločnosti Xiaomi alebo predávajúceho, návodmi alebo usmerneniami;
V. chyba bola spôsobená spotrebiteľovou vlastnou alebo neoprávnenou opravou/manipuláciou alebo použitím náhradných častí, softvéru alebo komponentov, ktoré nie sú povolené alebo pôvodné.

Táto komerčná záruka sa neuplatňuje na produkty, ktoré musia byť vzhľadom na poškodenie alebo zmenu displeja vymenené za nový produkt. Takáto výmena bude podliehať normám právnej záruky.

Nič v tejto komerčnej záruke nebude obmedzovať práva spotrebiteľa podľa platných právnych predpisov.

ZÁRUKA OCHRANY DISPLEJA - MI 10T/ MI 10T PRO

Okrem práv spotrebiteľa vyplývajúcich z právnej záruky a práv podľa podmienok uverejnených na stránke https://www.mi.com/global/service/warranty sa bude na všetkých spotrebiteľov na území Slovenska (ďalej len „spotrebiteľ“) vzťahovať táto dobrovoľná dodatočná a bezplatná komerčná záruka. Komerčnú záruku poskytuje spoločnosť Xiaomi Technology Netherlands B.V. so sídlom na adrese Prinses Beatrixlaan 582, The Hague 2595BM, Holandsko.

1. ROZSAH

Spotrebitelia, ktorí si zakúpia model Xiaomi Mi 10T alebo Mi 10T Pro (ďalej len „produkt“) od 15. októbra 2020 do 14. januára 2022 prostredníctvom ktoréhokoľvek oficiálneho predajného kanála (online alebo offline) spoločnosti Xiaomi na území Slovenska (ďalej len „územie“) a na tomto území si smartfón aktivujú, budú mať nárok na jednorazovú (1) bezplatnú opravu v miestnom servisnom stredisku spoločnosti Xiaomi počas prvých šiestich (6) mesiacov po zakúpení produktu, ak sa displej produktov uvedených vyššie poškodí alebo sa stane chybným v dôsledku neúmyselného konania spotrebiteľa (t. j. napr. neúmyselný pád produktu).

Takáto oprava displeja bude bezplatná a v prípade potreby bude zhŕňať bezplatnú výmenu displeja.

Od spotrebiteľov sa môže vyžadovať, aby zaslali faktúru z daného nákupu alebo dodací list.

2. VÝNIMKY

Táto komerčná záruka nebude uplatniteľná alebo sa nebude vzťahovať na tieto prípady:

I. poškodenie displeja spôsobené úmyselne alebo z dôvodu hrubej nedbanlivosti;
II. poškodenia, ktoré postihujú iba povrch displeja, ako sú škrabance alebo iný estetický vzhľad displeja;
III. poškodenia spôsobené malvérom, neoprávneným softvérom alebo aplikáciami tretích strán, ktoré spotrebiteľ používa.

Komerčná záruka sa navyše nebude uplatňovať v žiadnom z nasledujúcich prípadov:

I. spotrebiteľ neposkytne faktúru z daného nákupu alebo dodací list;
II. sériové číslo a/alebo číslo IMEI je poškodené, bolo odstránené alebo sa s ním nepovolene manipulovalo;
III. produkt je falošný a nebol vyrobený spoločnosťou Xiaomi;
IV. chyba je spôsobená používaním na iné ako určené účely alebo v rozpore s pokynmi spoločnosti Xiaomi alebo predávajúceho, návodmi alebo usmerneniami;
V. chyba bola spôsobená spotrebiteľovou vlastnou alebo neoprávnenou opravou/manipuláciou alebo použitím náhradných častí, softvéru alebo komponentov, ktoré nie sú povolené alebo pôvodné.

Táto komerčná záruka sa neuplatňuje na produkty, ktoré musia byť vzhľadom na poškodenie alebo zmenu displeja vymenené za nový produkt. Takáto výmena bude podliehať normám právnej záruky.

Nič v tejto komerčnej záruke nebude obmedzovať práva spotrebiteľa podľa platných právnych predpisov.

SLUŽBA PREMIUM PRE DISPLEJ MI10 / MI10 PRO

Dodatočne k právam spotrebiteľov poskytnutých na základe právnej záruky a podľa podmienok uverejnených na stránke https://www.mi.com/global/service/support/warranty/sk.html sa táto dobrovoľná dodatočná a bezplatná záruka vzťahuje na všetkých spotrebiteľov na Slovensku („spotrebiteľ“). Obchodnú záruku ponúka spoločnosť Xiaomi Technology Netherlands B.V. registrovaná v Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595 BM, Holandsko.

1. ROZSAH PÔSOBNOSTI

Spotrebitelia, ktorí si zakúpili produkt Xiaomi Mi10 / Mi10 Pro (ďalej len „produkt“) u ktoréhokoľvek autorizovaného obchodného predajcu v Slovenskej republike, budú mať nárok na jednorázovú (1) bezplatnú opravu v lokálnom servisnom stredisku Xiaomi počas zákonnej záruky, ak displej vyššie uvedených výrobkov je chybný alebo poškodený neúmyselným konaním spotrebiteľa (tj neúmyselné poškodenie produktu).

Táto oprava displeja je bezplatná a v prípade potreby zahŕňa aj výmenu displeja.

Aby mohli zákazníci využiť túto prémiovú obchodnú záruku, musia sa obrátiť na lokálne servisné stredisko Xiaomi. Od spotrebiteľov sa môže požadovať, aby doložili faktúru za nákup alebo dodací list.

2. VYLÚČENIE

Táto obchodná záruka sa nevzťahuje na tieto prípady:

I. Poškodenie displeja spôsobené úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti; II. Poškodenia ovplyvňujúce iba povrch displeja, ako sú škrabance alebo iný estetický vzhľad displeja; III. Poškodenia spôsobené škodlivým softvérom, neautorizovaným softvérom alebo aplikáciami tretích strán používaných spotrebiteľom.

Okrem toho obchodná záruka nebude uznaná v žiadnom z týchto prípadov:

I. Spotrebiteľ nezverejní faktúru za kúpu alebo dodaciu faktúru; II. Sériové číslo a / alebo číslo IMEI je poškodené alebo bolo odstránené alebo s ním bolo manipulované; III. Produkt je falošný a nebol vyrobený spoločnosťou Xiaomi; IV. Porucha je spôsobená nesprávnym použitím alebo v rozpore s pokynmi, príručkami alebo usmerneniami spoločnosti Xioami alebo predávajúceho; V. Porucha je spôsobená vlastnou alebo neautorizovanou opravou / manipuláciou spotrebiteľa alebo použitím neautorizovaných alebo neoriginálnych náhradných dielov, softvéru alebo komponentov.

Táto prémiová obchodná záruka sa nevzťahuje na produkty, ktoré v dôsledku poškodenia alebo zmeny displeja musia byť nahradené novým výrobkom. Na takúto výmenu sa vzťahujú zákonné záručné normy.

Nič v tejto komerčnej záruke neobmedzuje práva spotrebiteľov podľa platných právnych predpisov.

OZNÁMENIE O ZÁRUKE PRE EKO-PRODUKT

TÁTO ZÁRUKA VÁM UDEĽUJE ŠPECIFICKÉ PRÁVA, POPRI KTORÝCH MÔŽETE MAŤ TAKTIEŽ INÉ PRÁVA NA ZÁKLADE PRÁVNYCH PREDPISOV VAŠEJ KRAJINY, PROVINCIE ALEBO ŠTÁTU. V NIEKTORÝCH KRAJINÁCH, PROVINCIÁCH ALEBO ŠTÁTOCH MÔŽE SPOTREBITEĽSKÉ PRÁVO STANOVIŤ MINIMÁLNU ZÁRUČNÚ LEHOTU. OKREM PRÍPADOV, V KTORÝCH TO UMOŽŇUJE ZÁKON, SPOLOČNOSŤ XIAOMI NEVYLUČUJE, NEOBMEDZUJE ANI NEPOZASTAVUJE OSTATNÉ PRÁVA, KTORÉ MÔŽETE MAŤ. S CIEĽOM PLNE POROZUMIEŤ SVOJIM PRÁVAM VÁM ODPORÚČAME PREČÍTAŤ SI PRÁVNE PREDPISY PLATNÉ VO VAŠEJ KRAJINE, PROVINCII ALEBO ŠTÁTE.

1. OBMEDZENÁ ZÁRUKA NA PRODUKT

Spoločnosť XIAOMI garantuje, že pri bežnom používaní a používaní v súlade s príslušným návodom na použitie daného produktu sa na týchto produktoch počas záručnej lehoty nebudú vyskytovať chyby materiálu a vypracovania.

Produkt

Záručná lehota

Rozsah záruky

Záručný servis

Tyčový vysávač MI

2 roky

Práca a diely

Osobná návšteva prevádzky

Elektrický skladací smart bicykel MI

Elektrická kolobežka Mi

Robotický vysávač MI

Mi Electric Scooter (White) EU

Mi Electric Scooter (Black) EU

Mi Electric Scooter Pro (Black)

Mi Box S EU

Mi Smart Compact Projector

Mi Handheld Vacuum Cleaner 1C

Mi Handheld Vacuum Cleaner

Mi Robot Vacuum-Mop

Mi Robot Vacuum-Mop P (Black)

Mi Robot Vacuum-Mop P (White)

Mi Air Purifier 3H EU

Mi Air Purifier 2H EU

Mi Air Purifier 2C

Mi Air Purifier Pro EU

Xiaomi Luggage Classic 20" (Gray)

Xiaomi Luggage Classic 20" (Blue)

Xiaomi Luggage Classic 20" (Black)

Xiaomi Metal Carry-on Luggage 20" (Silver)

Mi AIoT Router AC2350

Mi Router 4A Giga Version (White)

Mi Router 4A (White)

Mi Router 4C (White)

Mi Home Security Camera 360°1080P

Mi Home Security Camera Basic 1080p

Mi TV Stick EU

Mi Electric Scooter Essential

Mi Electric Scooter Pro 2

Mi Electric Scooter 1S EU

Dĺžku trvania a podmienky právnych záruk stanovujú príslušné miestne právne predpisy.

Spoločnosť Xiaomi poskytuje pôvodnému kupujúcemu záruku, že pri bežnom používaní sa na produkte značky Xiaomi nebudú počas uvedeného obdobia vyskytovať chyby materiálu a vyhotovenia. Spoločnosť Xiaomi nezaručuje, že používanie produktu bude neprerušované alebo bez chýb. Spoločnosť Xiaomi nezodpovedá za škody vyplývajúce z nedodržania pokynov k používaniu tohto produktu.

2. NÁPRAVNÉ OPATRENIA

Ak sa zistí chyba hardvéru a spoločnosť Xiaomi dostane v záručnej lehote platnú reklamáciu, spoločnosť Xiaomi buď (1) bezplatne produkt opraví, (2) vymení produkt, alebo (3) poskytne za produkt finančnú náhradu s výnimkou prípadných prepravných nákladov.

3. AKO ZÍSKAŤ ZÁRUČNÝ SERVIS

Ak chcete získať záručný servis, musíte produkt v pôvodnom alebo podobnom obale, ktorý poskytuje produktu rovnakú mieru ochrany, doručiť na adresu určenú spoločnosťou Xiaomi. S výnimkou prípadov, kedy to zakazujú platné právne predpisy, vás spoločnosť Xiaomi môže pred vykonaním záručného servisu požiadať o predloženie dôkazov, ako je napr. dôkaz o nákupe, a/alebo splnenie požiadaviek registrácie.

4. VÝNIMKY A OBMEDZENIA

Pokiaľ spoločnosť Xiaomi nestanovuje inak, táto obmedzená záruka sa vzťahuje len na produkt vyrobený spoločnosťou alebo pre spoločnosť Xiaomi, ktorý je identifikovateľný podľa ochranných známok, obchodného názvu alebo loga „Xiaomi“ alebo „Mi“. Obmedzená záruka sa nevzťahuje na žiadne (a) škody spôsobené pôsobením prírodných alebo vyšších síl, ako sú napríklad zásahy bleskom, tornáda, záplavy, požiare, zemetrasenia alebo iné vonkajšie príčiny; (b) škody spôsobené nedbanlivosťou; (c) komerčné používanie; (d) zmeny alebo úpravy akejkoľvek časti produktu; (e) škody spôsobené používaním s produktmi, ktoré nie sú vyrobené spoločnosťou Xiaomi; (f) škody spôsobené nehodou, zneužitím alebo nesprávnym používaním; (g) škody spôsobené používaním produktu na iný ako povolený alebo zamýšľaný účel popísaný spoločnosťou Xiaomi alebo s nesprávnym napätím či zdrojom napájania; alebo (h) škody spôsobené pri vykonávaní servisu (vrátane modernizácie a rozšírenia) osobou, ktorá nie je zástupcom spoločnosti Xiaomi. Je vašou zodpovednosťou zálohovať akékoľvek údaje, softvér alebo iné materiály, ktoré ste prípadne uložili do produktu alebo zachovali v ňom. Je pravdepodobné, že údaje, softvér alebo iné materiály v zariadení budú počas výkonu servisu vymazané alebo preformátované. Spoločnosť Xiaomi za takúto škodu alebo stratu nezodpovedá. Žiadni predajcovia, obchodní zástupcovia ani zamestnanci spoločnosti Xiaomi nie sú oprávnení meniť, rozširovať ani dopĺňať túto obmedzenú záruku. Ak sa niektoré podmienky považujú za nezákonné alebo nevynútiteľné, neovplyvní ani nenaruší to zákonnosť alebo vynútiteľnosť ostatných podmienok. Pokiaľ to nezakazujú právne predpisy alebo to spoločnosť Xiaomi nestanovuje inak, popredajný servis je obmedzený na krajinu alebo región, v ktorých bol produkt pôvodne zakúpený. Na produkty, ktoré neboli riadne importované a/alebo neboli riadne vyrobené spoločnosťou Xiaomi, a/alebo neboli riadne nadobudnuté od spoločnosti Xiaomi alebo oficiálneho predajcu spoločnosti Xiaomi, sa tieto záruky nevzťahujú. Podľa platných právnych predpisov môžete využívať záruky od neoficiálneho predajcu, ktorý vám produkt predal. Preto vás spoločnosť Xiaomi vyzýva, aby ste kontaktovali predajcu, od ktorého ste si produkt zakúpili. Uvedené záruky neplatia v Hongkongu a Taiwane.

5. IMPLICITNÉ ZÁRUKY

S výnimkou prípadov, kedy to zakazujú platné právne predpisy, všetky implicitné záruky (vrátane záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý účel) budú mať dĺžku trvania obmedzenú na maximálnu dĺžku trvania tejto obmedzenej záruky. Niektoré jurisdikcie neumožňujú obmedzenie dĺžky trvania implicitnej záruky, preto v týchto prípadoch nebude platiť vyššie uvedené obmedzenie.

6. OBMEDZENIE ŠKÔD

S výnimkou prípadov, kedy to zakazujú platné právne predpisy, spoločnosť Xiaomi nezodpovedá za žiadne škody spôsobené nehodou, nepriame, osobitné alebo následné škody vrátane, nie však výlučne, straty zisku, príjmov alebo údajov, škody spôsobené akýmkoľvek porušením výslovnej alebo implicitnej záruky alebo podmienky, ani škody na základe akejkoľvek inej právnej teórie, a to aj v prípade, že spoločnosť Xiaomi bola o možnosti vzniku takýchto škôd informovaná. Niektoré jurisdikcie nepovoľujú výnimku alebo obmedzenie osobitných, nepriamych alebo následných škôd, preto sa vás vyššie uvedené obmedzenie nemusí týkať.

7. KONTAKTNÉ OSOBY SPOLOČNOSTI XIAOMI

Kontaktnou osobou na účely popredajného servisu môže byť akákoľvek osoba v autorizovanej servisnej sieti spoločnosti Xiaomi, autorizovaný distribútor spoločnosti Xiaomi alebo konečný predajca, ktorý vám produkt predal. V prípade pochybností kontaktujte príslušnú osobu, ktorú môže spoločnosť Xiaomi identifikovať.