Due to COVID-19, the ongoing health and containment emergency measures may cause service delays at logistic couriers and Xiaomi authorized service centers until further notice. Thank you for your understanding and support.×
Home > Support > warranty

warranty

OMEZENÁ ZÁRUKA NA PRODUKT

Společnost Xiaomi zaručuje původnímu kupujícímu, že váš výrobek Xiaomi nebude během záruční doby při běžném používání vykazovat vady v materiálech ani zpracování. Záruka je poskytována v délce dvou (2) let na hostitelskou jednotku, šesti (6) měsíců na vyměnitelnou baterii a nabíječku, dvou (2) let na nevyměnitelnou baterii od data nákupu. Bez ohledu na předchozí ustanovení společnost Xiaomi nevylučuje, neomezuje nebo nezrušuje minimální zákonnou záruční lhůtu stanovenou příslušným zákonem. Společnost Xiaomi nezaručuje, že provoz produktu bude nepřerušovaný nebo bezchybný.

NÁPRAVNÉ PROSTŘEDKY

V případě vady jsou toto v nejširším rozsahu povoleném zákonem vaše jediné a výlučné nápravné prostředky. Mohou být účtovány přepravní a manipulační poplatky s výjimkou případů zakázaných příslušnými zákony. Na jakýkoli náhradní hardwarový produkt bude poskytnuta záruka na zbývající část původní záruční lhůty nebo třicet (30) dnů, podle toho, která doba je delší, nebo na jakoukoli dodatečnou lhůtu, která může být platná ve vaší jurisdikci.

JAK ZAJISTIT ZÁRUČNÍ OPRAVU

V souladu s platnými právními předpisy může společnost Xiaomi požadovat od zákazníka, aby předložil podrobný doklad o nákupu a záruční list s kódem IMEI produktu. Na vaší odpovědnosti je zálohování veškerých dat, softwaru nebo jiných materiálů, které máte ve výrobku uloženy nebo instalovány. Je pravděpodobné, že taková data, software nebo jiné materiály budou během opravy ztraceny nebo přeformátovány a společnost Xiaomi nebude za takové škody nebo ztráty odpovědná.

VÝJIMKY A OMEZENÍ

Nestanoví-li společnost Xiaomi jinak, tato omezená záruka se vztahuje pouze na výrobek vyrobený společností Xiaomi nebo pro společnost Xiaomi, který může být identifikován ochrannou známkou „Xiaomi“ nebo „Mi“, obchodní značkou nebo logem, které jsou na něm uvedeny. Omezená záruka se nevztahuje na žádné: (a) škody způsobené zásahy přírody nebo vyšší moci, například údery blesku, tornády, povodní, požárem, zemětřesením nebo jinými vnějšími příčinami; (b) nedbalosti; (c) komerční využití; (d) změny nebo úpravy jakékoli části Produktu; (e) škody způsobené použitím s produkty jiných výrobců než Xiaomi; (f) škody způsobené nehodou, zneužitím nebo nesprávným použitím; (g) škody způsobené provozem výrobku mimo přípustné nebo předpokládané použití popsané společností Xiaomi nebo s nesprávným napětím nebo zdrojem napájení; (h) škody způsobené opravou (včetně vylepšení a rozšíření) provedenou osobou, která není zástupcem společnosti Xiaomi, nebo (i) nedodržením pokynů týkajících se používání produktu. Na obnovu a reinstalaci softwarových programů a uživatelských dat se tato omezená záruka nevztahuje. Žádný prodejce, agent ani zaměstnanec společnosti Xiaomi není oprávněn provádět jakékoli úpravy, rozšíření nebo doplnění této omezené záruky. Pokud bude jakákoli ze smluvních podmínek shledána nezákonnou nebo nevymahatelnou, zákonnost nebo vymahatelnost zbývajících smluvních podmínek nebude ovlivněna nebo narušena. S výjimkou případů, kdy to zakazují zákony nebo jinak přislíbila společnost Xiaomi, jsou poprodejní služby omezeny na zemi nebo region původního nákupu.

PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY

S výjimkou případů, kdy je to zakázáno platnými právními předpisy, jsou všechny předpokládané záruky (včetně záruk vztahujících se k obchodovatelnosti a vhodnosti pro určitý účel) omezeny na dobu trvání této omezené záruky. Některé jurisdikce nepovolují omezení trvání předpokládané záruky, takže výše uvedené omezení se na vás nemusí vztahovat.

OMEZENÍ NÁHRADY ŠKOD

Společnost Xiaomi neodpovídá za případné náhodné, nepřímé, zvláštní nebo následné škody, včetně ztráty zisku, výnosů nebo dat, škody vyplývající z jakéhokoli porušení výslovné nebo předpokládané záruky nebo podmínky, nebo podle jakékoliv jiné právní teorie, a to i v případě, že společnost Xiaomi byla o možnosti takových škod informována. Některé jurisdikce nepovolují vyloučení nebo omezení odškodnění za zvláštní, nepřímé, náhodné nebo následné škody, takže výše uvedené omezení nebo vyloučení se na vás nemusí vztahovat.

Autorizované centrum informačních služeb Xiaomi


Země
Město Autorizované centrum služeb Adresa Pracovní dny Pracovní hodiny Telefonní číslo webová stránka
Czech Sezimovo Ústí II VSP DATA a.s. Centrum služeb Areál Service Park a.s., Průmyslová 1181, 391 02 Sezimovo Ústí II Pondělí–Pátek 08:00–16:00 +420 381 489 800 //www.vspdata.cz

ZADAT NOVOU OPRAVU : (//services.vspdata.cz/xiaomi/case-new/ )
Czech Tábor VSP DATA a.s. Sběrné místo Údolní 2188, 390 64 Tábor Pondělí–Pátek 08:00–16:00 +420 381 489 800 //www.vspdata.cz

ZADAT NOVOU OPRAVU : (//services.vspdata.cz/xiaomi/case-new/ )
Czech Holešovice VSP DATA a.s. Sběrné místo Jateční 1530/33, 170 00 Praha 7 – Holešovice Pondělí–Pátek 08:00–16:00 +420 730 575 858 – sběrné místo //www.vspdata.cz

ZADAT NOVOU OPRAVU : (//services.vspdata.cz/xiaomi/case-new/ )

PŘED ODESLÁNÍM TELEFONU DO SERVISU::

1.Zálohujte svá data (pomocí aplikace Mi Cloud nebo ShareMe)

2.Vyjměte SIM a paměťovou kartu (pokud je máte v telefonu)

3.Odemkněte Váš telfeon a odhlašte všechny účty (Google, MiAccount)

4.Podrobně popište závadu na Vašem zařízení

5.Zabezpečte box, ve kterém zařízení posíláte.

6.Uschovejte si své IMEI a SN. Tyto údaje můžete použít při kontrole stavu opravy

JAK ZABALIT ZAŘÍZENÍ PŘED ODESLÁNÍM

1.Pokud je to možné, pošlete zařízení v originálním boxu.

2.Pokud nemáte originální box. Využite jakoukoliv kartonovou krabici, které je větší než Vaše zařízení. Pečlivě zařízení vložte a použijte dostatečné množství výplně.

3.Pečlivě ochraňte tělo telefonu včetně LCD.

4.Vypněte své zařízení a zabezpečte jej proti samovolnému zapnutí.

Záruka ochrany displeje – REDMI NOTE 10 5G

Tato dobrovolná dodatečná a bezplatná komerční záruka bude platná pro všechny fyzické osoby, které zakoupili Produkt (jak je definováno v bodě č.2 níže) pro jejich neprofesionální použití („Spotřebitel“), nad rámec obecné obchodní záruky poskytované společností Xiaomi (https://www.mi.com/global/service/warranty) nebo práva udělená spotřebitelům na základě závazných ustanovení zákona (zákonná záruka).

Poskytovatelem komerční záruky je Xiaomi H.K. Limited registrována v Suite 3209, 32/F, Tower 5, The Gateway, Harbour City, 15 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong.

1. Území

Tato komerční záruka se vztahuje pouze pro spotřebitele, kteří si zakoupili originální produkt z České republiky (“Území”).

2. Rozsah

Spotřebitelé, kteří nakoupí a aktivují Redmi Note 10 5G (dále jen “Produkt”) v období od 31.května 2021 do 30.srpna 2021 u jakéhokoliv oficiálního prodejce (online nebo offline) Xiaomi produktů na území České republiky; a

budou mít nárok na jednorázovou (1) bezplatnou opravu v servisním středisku Xiaomi v zemi, ve které byl produkt zakoupen, během prvních šesti (6) měsíců po zakoupení, pokud displej produktu je závadný nebo poškozený neúmyslným jednáním spotřebitele (tj. jako neúmyslné spadnutí produktu).

Oprava (nebo případná výměna) obrazovky bude bezplatná.

Pro využití komerční záruky spotřebitelé musí kontaktovat Xiaomi zákazníckou podporu. Od spotřebitelů může být požadováno zaslání faktury za nákup nebo dodací list.

3. Vyloučení

Tato komerční záruka se nevztahuje na tyto případy:
I. Poškození obrazovky způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti;
II. Poškození ovlivňující pouze povrch obrazovky, jako jsou škrábance nebo jiný estetický vzhled obrazovky;
III. Škody způsobené malwarem, neautorizovaným softwarem nebo aplikacemi třetích stran používanými spotřebitelem.

Kromě výše uvedeného, komerční záruka nebudu uznána v následujících případech:

I. Spotřebitel neposkytne fakturu za nákup nebo dodací list;
II. Sériové číslo a/nebo číslo IMEI je poškozeno, bylo odstraněno nebo neoprávněně upraveno;
III. Produkt je padělaný a nebyl vyroben společností Xiaomi;
IV. Závada je způsobena chybným používáním nebo v rozporu s pokyny, manuály či směrnicemi společnosti Xioami nebo prodávajícího;
V. Závada je způsobena vlastní nebo neautorizovanou opravou/manipulací spotřebitele nebo použitím neautorizovaných/neoriginálních náhradních dílů, softwaru nebo dalších součástek.

Tato komerční záruka se nevztahuje na produkty, které kvůli poškození nebo výměně obrazovky musí být nahrazeny novým výrobkem. Taková výměna bude podléhat pravidlům zákonné záruční doby.

Nic v této obchodní záruce neomezuje práva spotřebitele podle platných právních předpisů

GARANCE VÝMĚNY DISPLEJE - POCO X3 PRO/ POCO F3

Kromě práv spotřebitelů poskytnutých právní zárukou a v souladu s podmínkami, které jsou zveřejněny na //www.po.co/global/service/warranty/; https://www.mi.com/global/service/warranty se následující dodatečná a bezplatná obchodní záruka vztahuje na všechny spotřebitele v České republice („spotřebitel“). Obchodní záruku poskytuje Xiaomi H.K. Limited registrováni v Suite 3209, 32/F, Tower 5, The Gateway, Harbour City, 15 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong.

1. Rozsah

Spotřebitelé, kteří si zakoupí produkt POCO X3 Pro a POCO F3 (dále jen „produkt“) u jakéhokoliv oficiálního prodejce (online nebo offline) v období 19. dubna 2021 – 18. července 2022 a aktiviují produkt v České republice ( dále jen “území”) budou mít nárok na jednorázovou (1) bezplatnou výměnu/opravu displeje v místním servisním středisku Xiaomi po dobu 6 měsíců od zakoupení produktu, pokud obrazovka výše uvedených produktů je poškozena neúmyslným jednáním spotřebitele (tj. například neúmyslný pádu produktu).

Taková oprava obrazovky je bezplatná a v případě potřeby zahrnuje i výměnu obrazovky bez jakýchkoli poplatků.

Aby mohli zákazníci využívat této obchodní záruky, musí se obrátit na servisní středisko Xiaomi. Od spotřebitelů může být požadováno zaslání faktury za nákup nebo dodací list.

2. Vyloučení

Tato obchodní záruka se nevztahuje na tyto případy:

I. Poškození obrazovky způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti;
II. Poškození ovlivňující pouze povrch obrazovky, jako jsou škrábance nebo jiný estetický vzhled obrazovky;
III. Škody způsobené malwarem, neautorizovaným softwarem nebo aplikacemi třetích stran používanými spotřebitelem.

Kromě výše uvedeného, obchodní záruka nebudu uznána v následujících případech:

I. Spotřebitel neposkytne fakturu za nákup nebo dodací list;
II. Sériové číslo a/nebo číslo IMEI je poškozeno, bylo odstraněno nebo neoprávněně upraveno;
III. Produkt je padělaný a nebyl vyroben společností Xiaomi;
IV. Závada je způsobena chybným používáním nebo v rozporu s pokyny, manuály či směrnicemi společnosti Xioami nebo prodávajícího;
V. Závada je způsobena vlastní nebo neautorizovanou opravou/manipulací spotřebitele nebo použitím neautorizovaných/neoriginálních náhradních dílů, softwaru nebo dalších součástek.

Tato komerční záruka se nevztahuje na produkty, které kvůli poškození nebo výměně obrazovky musí být nahrazeny novým výrobkem. Taková výměna bude podléhat pravidlům zákonné záruční doby.

Nic v této obchodní záruce neomezuje práva spotřebitele podle platných právních předpisů.

Speciální dárek od Mi pro Vás

Tématem roku 2021 jsou “Mi fanoušci”

Jako každý rok přichází Mi Fan Festival!

Protože si velmi vážíme Mi fanoušků i v letošním roce můžou naši fanoušci* očekávat celou řadu speciálních nabídek během Mi Fan Festivalu. Kromě slevových nabídek na nákup pro vás máme připraveno: ↓↓↓

  1. Během Mi Fan Festivalu nabízíme 50% slevu** na opravu mobilního telefonu po záruční době (vztahuje se pouze na práci).

Co více bychom řekli k Mi Fan Festivalu 2021?
Sledujte lokální livestream a dozvíte se více nejen o speciálních nabídkách, které jsou časově omezené, ale i o soutěžích. Nenechte si utéct, připraveno právě pro Vás, Mi fanoušky.

A) Období Mi Fan Festivalu:01.04.2021—16.04.2021
B) 50% sleva na pozáruční opravu mobilního telefonu: Slevu lze využít na všechny mobilní telefony mimo Xiaomi záruční dobu běhěm stanoveného období (období Mi Fan Festivalu) v Xiaomi autorizovaných servisech*. Sleva se vztahuje pouze na práci (bez DPH). Další náklady (jako jsou například náhradní díly, přeprava či další náklady mimo práci) nejsou předmětem 50% slevy.

GARANCE VÝMĚNY DISPLEJE - Mi 11

Kromě práv spotřebitelů poskytnutých právní zárukou a v souladu s podmínkami, které jsou zveřejněny na https://www.mi.com/global/service/warranty, se následující dodatečná a bezplatná obchodní záruka vztahuje na všechny spotřebitele v České republice („spotřebitel“). Obchodní záruku nabízí společnost Xiaomi Technology Netherlands B.V. registrovaná v Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Nizozemsko.

1. Rozsah

Spotřebitelé, kteří si zakoupí produkt Xiaomi Mi 11 (dále jen „produkt“) u jakéhokoliv oficiálního prodejce (online nebo offline) v období 18. března 2021 - 17. června 2022 a aktiviují produkt v České republice ( dále jen “území”) budou mít nárok na jednorázovou (1) bezplatnou výměnu/opravu displeje v místním servisním středisku Xiaomi po dobu 12 měsíců od zakoupení produktu, pokud obrazovka výše uvedeného produktu je poškozena nebo vadná neúmyslným jednáním spotřebitele (tj. například neúmyslný pádu produktu).

Taková oprava obrazovky je bezplatná a v případě potřeby zahrnuje i výměnu obrazovky bez jakýchkoli poplatků.

Aby mohli zákazníci využívat této obchodní záruky, musí se obrátit na servisní středisko Xiaomi. Od spotřebitelů může být požadováno zaslání faktury za nákup nebo dodací list.

2. Vyloučení

Tato obchodní záruka se nevztahuje na tyto případy:
I. Poškození obrazovky způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti;
II. Poškození ovlivňující pouze povrch obrazovky, jako jsou škrábance nebo jiný estetický vzhled obrazovky;
III. Škody způsobené malwarem, neautorizovaným softwarem nebo aplikacemi třetích stran používanými spotřebitelem.

Kromě výše uvedeného, obchodní záruka nebudu uznána v následujících případech:
I. Spotřebitel nezveřejní fakturu za nákup nebo dodací list;
II. Sériové číslo a/nebo číslo IMEI je poškozeno, bylo odstraněno nebo neoprávněně upraveno;
III. Produkt je padělaný a nebyl vyroben společností Xiaomi;
IV. Závada je způsobena chybným používáním nebo v rozporu s pokyny, manuály či směrnicemi společnosti Xioami nebo prodávajícího;
V. Závada je způsobena vlastní nebo neautorizovanou opravou/manipulací spotřebitele nebo použitím neautorizovaných/neoriginálních náhradních dílů, softwaru nebo dalších součástek.

Tato komerční záruka se nevztahuje na produkty, které kvůli poškození nebo výměně obrazovky musí být nahrazeny novým výrobkem. Taková výměna bude podléhat pravidlům zákonné záruční doby.

Nic v této obchodní záruce neomezuje práva spotřebitele podle platných právních předpisů.

ZÁRUKA NA OPRAVU DISPLEJE - Mi 10T/ Mi 10T Pro

Nad rámec spotřebitelských práv garantovaných zákonnou zárukou a v souladu s podmínkami uvedenými na webových stránkách https://www.mi.com/global/service/warranty je všem spotřebitelům na území Česká republika („spotřebitel“) poskytována následující dobrovolná, doplňková a bezplatná komerční záruka. Komerční záruku nabízí společnost Xiaomi Technology Netherlands B.V. se sídlem na adrese Prinses Beatrixlaan 582, The Hague 2595BM, Nizozemsko.

1. Rozsah

Spotřebitelé, kteří si v období od 15. října 2020 do 14. ledna 2022 na území Česká republika („území“) zakoupí zařízení Xiaomi Mi 10T nebo Mi 10T Pro („produkt“) prostřednictvím libovolné oficiální (online nebo offline) prodejní cesty společnosti Xiaomi a na daném území chytrý telefon aktivují, získají nárok na jednu (1) bezplatnou opravu v místním servisním středisku společnosti Xiaomi během prvních šesti (6) měsíců od zakoupení, a to v případě neúmyslného poškození obrazovky výše zmíněných produktů spotřebitelem (tj. například neúmyslným pádem produktu) nebo v případě závady.

Taková oprava obrazovky bude provedena zcela bezplatně a v případě potřeby bude zahrnovat rovněž bezplatnou výměnu obrazovky.

Aby spotřebitelé mohli této komerční záruky využít, musí kontaktovat zákaznickou podporu společnosti Xiaomi. Spotřebitelé mohou být požádání o předložení faktury nebo dodacího listu.

2. Výjimky

Tato komerční záruka se nevztahuje na následující případy:

I. poškození obrazovky způsobené úmyslně nebo hrubou nedbalostí,
II. poškození pouze na povrchu obrazovky, jako jsou například škrábance nebo jiná estetická poškození obrazovky,
III. poškození způsobená malwarem, neautorizovaným softwarem nebo aplikacemi třetích stran, které spotřebitel použije.

Komerční záruka dále neplatí v následujících případech:

I. spotřebitel nepředloží fakturu nebo dodací list,
II. sériové číslo nebo číslo IMEI bylo poškozeno, bylo odstraněno nebo s ním bylo manipulováno,
III. produkt je padělaný a nebyl vyroben společností Xiaomi,
IV. závada vznikla při nezamýšleném použití produktu nebo při jeho použití v rozporu s pokyny, příručkami nebo doporučeními společnosti Xioami či prodejce,
V. závada vznikla v důsledku neschválených oprav / úprav provedených uživatelem nebo používání neschválených či neoriginálních náhradních dílů, softwaru nebo součástí.

Tato komerční záruka se nevztahuje na produkty, které musí být kvůli poškození nebo úpravám obrazovky vyměněny za nový produkt. Taková výměna se řídí standardní zákonnou zárukou.

Žádné ustanovení této komerční záruky neomezuje řádná zákonná spotřebitelská práva.

SERVISNÍ PREMIUM MI10 / MI10 PRO SCREEN

Kromě práv spotřebitelů poskytnutých právní zárukou a v souladu s podmínkami, které jsou zveřejněny na https://www.mi.com/global/service/support/warranty/cz.html, se následující dodatečná a bezplatná obchodní záruka vztahuje na všechny spotřebitele v Česká republika („spotřebitel“). Obchodní záruku nabízí společnost Xiaomi Technology Netherlands B.V. registrovaná v Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Nizozemsko.

1. Rozsah

Spotřebitelé, kteří si zakoupili produkt Xiaomi Mi10 / Mi10 Pro (dále jen „produkt“) u jakéhokoliv oficiálního online nebo offline prodejce v České republice, budou mít nárok na jednorázovou (1) bezplatnou opravu v místním servisním středisku Xiaomi během zákonné záruky, pokud obrazovka výše uvedených produktů je poškozena nebo vadná neúmyslným jednáním spotřebitele (tj. například neúmyslný pádu produktu). Taková oprava obrazovky je bezplatná a v případě potřeby zahrnuje i výměnu obrazovky bez jakýchkoli poplatků. Aby mohli zákazníci využívat této obchodní záruky, musí se obrátit na servisní středisko Xiaomi. Od spotřebitelů může být požadováno zaslání faktury za nákup nebo dodací list.

2. Vyloučení

Tato obchodní záruka se nevztahuje na tyto případy: I. Poškození obrazovky způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti; II. Poškození ovlivňující pouze povrch obrazovky, jako jsou škrábance nebo jiný estetický vzhled obrazovky; III. Škody způsobené malwarem, neautorizovaným softwarem nebo aplikacemi třetích stran používanými spotřebitelem.

Kromě toho obchodní záruka rovněž nesmí v žádném z následujících případů: I. Spotřebitel nezveřejní fakturu za nákup nebo dodací listinu; II. Sériové číslo a / nebo číslo IMEI je poškozeno nebo bylo odstraněno nebo neoprávněně manipulováno; III. Produkt je padělaný a nebyl vyroben společností Xiaomi; IV. Závada je způsobena chybným použitím nebo v rozporu s pokyny, manuály nebo směrnicemi společnosti Xioami nebo prodávajícího; V. Závada je způsobena vlastní nebo neautorizovanou opravou / manipulací spotřebitele nebo použitím neautorizovaných nebo neoriginálních náhradních dílů, softwaru nebo součástí.

Tato komerční záruka se nevztahuje na produkty, které kvůli poškození nebo změně obrazovky musí být nahrazeny novým výrobkem. Na takovou výměnu se budou vztahovat zákonné záruční normy.

Nic v této obchodní záruce neomezuje práva spotřebitele podle platných právních předpisů.

ZÁRUČNÍ INFORMACE k EKOLOGICKÉMU PRODUKTU

TATO ZÁRUKA VÁM UDĚLUJE KONKRÉTNÍ PRÁVA A DALŠÍ PRÁVA VÁM MOHOU VYPLÝVAT Z PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PLATNÝCH VE VAŠÍ ZEMI, REGIONU NEBO STÁTĚ. NAVÍC MOHOU V NĚKTERÝCH ZEMÍCH, REGIONECH ČI STÁTECH STANOVIT MINIMÁLNÍ ZÁRUČNÍ LHŮTU ZÁKONY NA OCHRANU SPOTŘEBITELE. SPOLEČNOST XIAOMI NEVYLUČUJE, NEOMEZUJE ANI NEODMÍTÁ V ROZPORU S PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY ŽÁDNÁ JINÁ PRÁVA, KTERÁ VÁM NÁLEŽÍ. ABYSTE SI BYLI PLNĚ VĚDOMI SVÝCH PRÁV, DOPORUČUJEME VÁM SI PROSTUDOVAT PRÁVNÍ PŘEDPISY SVÉ ZEMĚ, REGIONU NEBO STÁTU.

1. OMEZENÁ ZÁRUKA NA PRODUKT

Společnost XIAOMI zaručuje, že produkty nebudou během záruční doby trpět vadami materiálu a zpracování za předpokladu běžného užívání a užívání v souladu s příslušnou uživatelskou příručkou k produktu.

Produkt Záruční doba Rozsah záruky Záruční servis
Tyčový vysavač MI 2 roky Práce a náhradní díly Kontaktní
Chytré elektrické skládací kolo MI
Elektrokoloběžka Mi
Chytrý vysavač MI
Mi Electric Scooter (White) EU
Mi Electric Scooter (Black) EU
Mi Electric Scooter Pro (Black)
Mi Box S EU
Mi Smart Compact Projector
Mi Handheld Vacuum Cleaner 1C
Mi Handheld Vacuum Cleaner
Mi Robot Vacuum-Mop
Mi Robot Vacuum-Mop P (Black)
Mi Robot Vacuum-Mop P (White)
Mi Air Purifier 3H EU
Mi Air Purifier 2H EU
Mi Air Purifier 2C
Mi Air Purifier Pro EU
Xiaomi Luggage Classic 20" (Gray)
Xiaomi Luggage Classic 20" (Blue)
Xiaomi Luggage Classic 20" (Black)
Xiaomi Metal Carry-on Luggage 20" (Silver)
Mi AIoT Router AC2350
Mi Router 4A Giga Version (White)
Mi Router 4A (White)
Mi Router 4C (White)
Mi Home Security Camera 360°1080P
Mi Home Security Camera Basic 1080p
Mi TV Stick EU
Mi Electric Scooter Essential
Mi Electric Scooter Pro 2
Mi Electric Scooter 1S EU

Dobu trvání a podmínky zákonné záruky stanoví příslušné místní právní předpisy.

Společnost Xiaomi zaručuje prvnímu kupujícímu, že její produkt bude po výše uvedenou dobu prostý vad materiálu a zpracování za předpokladu běžného užívání. Společnost Xiaomi nezaručuje, že bude provoz produktu nepřerušovaný či bezchybný. Společnost Xiaomi není odpovědná za vady vyplývající z nedodržení pokynů týkajících se používání produktu.

2. OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

Pokud bude zjištěna vada hardwaru a společnost Xiaomi obdrží během záruční doby platnou reklamaci, společnost Xiaomi buď (1) bezplatně produkt opraví, (2) produkt vymění, nebo (3) vrátí peníze za produkt bez případných nákladů na dopravu.

3. JAK SI ZAJISTIT ZÁRUČNÍ SERVIS

Za účelem zajištění záručního servisu musíte doručit produkt v jeho původním obalu nebo obdobném obalu zajišťujícím stejnou úroveň ochrany na adresu určenou společností Xiaomi. V nejširším rozsahu povoleném platnými právními předpisy po vás může společnost Xiaomi vyžadovat, abyste před poskytnutím záručního servisu předložili důkazy nebo doklad o koupi a/nebo splnili registrační požadavky.

4. VÝJIMKY A OMEZENÍ

Nestanoví-li společnost Xiaomi jinak, tato omezená záruka se bude vztahovat pouze na produkt vyrobený společností Xiaomi nebo pro ni a označený ochrannými známkami, obchodním názvem nebo logem „Xiaomi“ či „Mi“. Tato omezená záruka se nevztahuje na případné (a) škody způsobené zásahem vyšší moci, např. blesk, tornádo, povodeň, požár, zemětřesení nebo jiné externí příčiny; (b) nedbalost; (c) využití ke komerčním účelům; (d) změny nebo úpravy jakékoli části produktu; (e) škody způsobené používáním s jinými produkty než s produkty Xiaomi; (f) škody způsobené vlivem nehody, zneužití nebo nesprávného použití; (g) škody způsobené provozováním produktu v rozporu s povoleným nebo zamýšleným způsobem využití stanoveným společností Xiaomi nebo pod nesprávným napětím nebo napájením; nebo (h) škody způsobené servisem (včetně upgradů a rozšíření), který provede osoba, která není zástupcem společnosti Xiaomi. Je na vaší odpovědnosti zálohovat data, software či jiné materiály, které jste si na produktu uložili nebo uchovávali. Je pravděpodobné, že data, software či jiné materiály na vybavení budou během servisu ztraceny nebo přeformátovány. Společnost Xiaomi neponese za takové škody či ztráty odpovědnost. Žádný prodejce, zástupce ani zaměstnanec společnosti Xiaomi není oprávněn provádět jakékoli úpravy, rozšíření či doplnění této omezené záruky. Bude-li jakékoli ustanovení označeno za nezákonné či nevymahatelné, nebude tím dotčena ani narušena zákonnost ani vymahatelnost ostatních ustanovení. Pokud to nezakazují právní předpisy nebo společnost Xiaomi nesouhlasila jinak, poprodejní služby budou omezeny na zemi nebo region, kde byl produkt původně zakoupen. Tyto záruky se nevztahují na produkty, které nebyly řádně importovány a/nebo nebyly řádně vyrobeny společností Xiaomi a/nebo nebyly zakoupeny u společnosti Xiaomi nebo jejího oficiálního prodejce. V souladu s platnými právními předpisy můžete uplatňovat záruky neoficiálního prodejce, který produkt prodal. Proto vám společnost Xiaomi doporučuje, abyste se obrátili na prodejce, od kterého jste si produkt zakoupili. Tyto záruky neplatí v Hongkongu a na Tchaj-wanu.

5. PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY

V nejširším možném rozsahu povoleném platnými právními předpisy budou mít všechny předpokládané záruky (včetně záruky obchodovatelnosti a vhodnosti pro konkrétní účel) dobu trvání omezenou na maximální dobu trvání této omezené záruky. V některých jurisdikcích není povoleno omezit dobu trvání předpokládané záruky, takže v takových případech se výše uvedené omezení neuplatní.

6. OMEZENÍ ŠKODY

V nejširším možném rozsahu povoleném platnými právními předpisy se společnost Xiaomi zříká odpovědnosti za škody způsobené nehodami, nepřímé, zvláštní i následné škody, zejména ušlý zisk, ztrátu výnosů nebo dat, škody způsobené porušením výslovné či předpokládané záruky nebo podmínky, včetně odpovědnosti vyplývající z jakékoli jiné právní teorie, i pokud byla společnost Xiaomi o možnosti vzniku těchto škod informována. V některých jurisdikcích není povoleno vyloučení nebo omezení zvláštních, nepřímých či následných škod, takže se na vás výše uvedené omezení či vyloučení odpovědnosti nemusí vztahovat.

7. KONTAKTNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI XIAOMI

Kontaktní osobou pro poprodejní služby může být kterákoli osoba v síti autorizovaných servisů společnosti Xiaomi, autorizovaní distributoři společnosti Xiaomi nebo konečný prodejce, který vám produkty prodal. V případě pochybností se obraťte na příslušnou osobu, kterou společnost Xiaomi určí.