Due to COVID-19, the ongoing health and containment emergency measures may cause service delays at logistic couriers and Xiaomi authorized service centers until further notice. Thank you for your understanding and support.×
Home > Support > warranty

warranty

OBMEDZENÁ ZÁRUKA NA PRODUKT

Spoločnosť Xiaomi zaručuje pôvodnému kupujúcemu, že výrobok Xiaomi nebude počas záručnej doby pri bežnom používaní vykazovať vady v materiáloch ani spracovaní. Záruka je poskytovaná v dĺžke 24 mesiacov na hostiteľskú jednotku, 6 mesiacov na vymeniteľnú batériu a nabíjačku a 24 mesiacov na nevymeniteľnú batériu od dátumu nákupu. Bez ohľadu na predchádzajúce ustanovenie spoločnosť Xiaomi nevylučuje, neobmedzuje ani neruší minimálnu zákonnú záručnú dobu stanovenú príslušným zákonom. Spoločnosť Xiaomi nezaručuje, že prevádzka produktu bude neprerušovaná alebo bezchybná.

NÁPRAVNÉ PROSTRIEDKY

V prípade vady sú toto v najširšom rozsahu Vaše jediné a výlučné nápravné prostriedky. Môžu Vám byť účtované prepravné a manipulačné poplatky s výnimkou prípadov zakázaných príslušnými zákonmi. Na akýkoľvek náhradný hardvérový produkt bude poskytnutá záruka v trvaní zostávajúcej časti pôvodnej záručnej doby alebo 30 dní, podľa toho, ktorá doba trvá dlhšie, alebo v trvaní doby, ktorá je platná v zmysle Vašej jurisdikcie.

AKO SI UPLATNIŤ ZÁRUČNÚ OPRAVU

V súlade s platnými právnymi predpismi môže spoločnosť Xiaomi požadovať od zákazníka predloženie podrobného dokladu o nákupe a záručného listu s IMEI kódom produktu. Zálohovanie všetkých dát, softvéru alebo iných dát a materiálov, ktoré máte vo výrobku inštalované alebo uložené je na Vašej zodpovednosti. Je pravdepodobné, že všetky takéto dáta budú počas opravy stratené alebo preformátované a spoločnosť Xiaomi nenesie zodpovednosť za ich stratu, zmazanie a následné škody.

VÝNIMKY A OBMEDZENIA

Pokiaľ spoločnosť Xiaomi nestanoví inak, táto obmedzená záruka sa vzťahuje len na výrobok vyrobený spoločnosťou Xiaomi alebo pre spoločnosť Xiaomi, ktorý môže byť identifikovaný ochrannou známkou „Xiaomi“ alebo „Mi“, obchodnou značkou alebo logom, ktoré sú na ňom uvedené. Obmedzená záruka sa nevzťahuje na žiadne škody spôsobené: (a)zásahmi prírody alebo vyššej moci, napríklad údermi blesku, tornádami, požiarmi, povodňami, zemetrasením, alebo inými vonkajšími vplyvmi; (b) nedbalosťou; (c) komerčným využitím; (d) zmenami alebo úpravami ktorejkoľvek časti Produktu; (e) škody spôsobené použitím s produktami iných výrobcov ako Xiaomi; (f) škody spôsobené náhodou, zneužitím, alebo nesprávnym použitím; (g) škody spôsobené prevádzkou výrobku mimo prípustné alebo predpokladané použitie popísané spoločnosťou Xiaomi alebo s nesprávnym napätím alebo zdrojom napájania; (h) škody spôsobené opravou (vrátane vylepšení a rozšírení) realizovanou osobou, ktorá nieje povereným zástupcom spoločnosti Xiaomi alebo (i) nedodržaním pokynov týkajúcich sa používania produktu. Na obnovu a reinštaláciu softvérových programov a užívateľských dát sa táto obmedzená záruka nevzťahuje. Žiadny predajca, agent ani zamestnanec spoločnosti Xiaomi nie je oprávnený vykonávať akékoľvek úpravy, rozšírenia alebo doplnenia tejto obmedzenej záruky. Pokiaľ bude ktorákoľvek zo zmluvných podmienok vyhlásená za nezákonnú alebo nevymožiteľnú, zákonnosť alebo vymožiteľnosť ostatných zmluvných podmienok nebude ovplyvnená alebo narušená. S výnimkou prípadov, kedy to zakazujú zákony alebo inak prisľúbila spoločnosť Xiaomi sú popredajné služby obmedzené na krajinu alebo región pôvodného nákupu.

PREDPOKLADANÉ ZÁRUKY

S výnimkou prípadov, kedy je to zakázané platnými právnymi predpismi sú všetky predpokladané záruky (vrátane záruk vzťahujúcich sa k obchodovateľnosti a vhodnosti pre určitý účel) obmedzené na dobu trvania tejto obmedzenej záruky. Niektoré jurisdikcie nepovoľujú obmedzenie trvania predpokladanej záruky, takže vyššie uvedené obmedzenie sa na Vás nemusí vzťahovať.

OBMEDZENIE NÁHRADY ŠKôD

Spoločnosť Xiaomi nezodpovedá za prípadné náhodné, nepriame, zvláštne alebo následné škody, vrátane straty zisku, výnosov alebo dát, za škody vyplývajúce z akéhokoľvek porušenia výslovnej alebo predpokladanej záruky alebo podmienky, alebo za škody podľa akejkoľvek inej právnej teórie , a to aj v prípade, že spoločnosť Xiaomi bola o možnosti takýchto škôd informovaná. Niektoré jurisdikcie nepovoľujú vylúčenie alebo obmedzenie odškodnenia za zvláštne, nepriame, náhodné alebo následné škody, takže vyššie uvedené ustanovenie o vylúčení alebo obmedzení sa na Vás nemusí vzťahovať.

AUTORIZOVANÉ CENTRUM INFORMAČNÝCH SLUŽIEB XIAOMI

Krajina Mesto Autorizované centrum služieb Adresa Pracovné dni Pracovné hodiny Telefonné číslo Webová stránka
Czech Sezimovo Ústí II VSP DATA a.s. Centrum služeb Areál Service Park a.s., Průmyslová 1181, 391 02 Sezimovo Ústí II Pondelok-Piatok 08:00–16:00 +420 381 489 800 //www.vspdata.cz
ZADAT NOVOU OPRAVU : (//services.vspdata.cz/xiaomi/case-new/ )
Slovakia Bratislava VSP Data SK s.r.o. Nová Rožňavská 3, 831 04 Nové Mesto Pondelok-Piatok 08:00–16:00 +421245691375 Zberné miesto

PRED ODOSLANÍM TELEFÓNU DO SERVISU:

  1. Zálohujte svoje dáta (pomocou aplikácie Mi Cloud alebo ShareMe
  2. Vyberte SIM a pamäťovú kartu zo zariadenia ak boli vložené do telefónu
  3. Odomknite Váš telefón a odhláste všetky prepojené účty
  4. Podrobne popíšte závadu Vášho zariadenia
  5. Zabezpečte box, v ktorom zariadenie odosielate proti poškodeniu
  6. Uschovajte si svoje SN a IMEI zariadenia pre možnosť sledovania stavu opravy

AKO ZABALIŤ ZARIADENIE PRED ODOSLANÍM:

  1. Pokiaľ je to možné, Vaše zariadenie do servisného strediska odošlite v pôvodnom – originálnom boxe
  2. Pokiaľ ho už nemáte k dispozícii, použite kartónovú krabicu, ktorá je väčšia ako Vaše zariadenie, starostlivo do nej vložte zariadenie a použite dostatočné množstvo vhodnej ochrannej výplne tak, aby ste zabezpečili, že sa telo telefónu, displej a iné súčasti počas prepravy nepoškodia
  3. Vypnite svoje zariadenie a zabezpečte ho proti samovoľnému zapnutiu

ZÁRUKA OCHRANY DISPLEJA – REDMI NOTE 10 5G

Táto dobrovoľná dodatočná a bezplatná komerčná záruka sa bude vzťahovať na všetky fyzické osoby, ktoré si kúpili Produkt (ako je definované v bode 2 nižšie) na ich neprofesionálne použitie („Spotrebiteľ“), navyše k všeobecnej komerčnej záruke poskytovanej spoločnosťou Xiaomi (https://www.mi.com/global/service/warranty) alebo práv poskytovaných pre spotrebiteľov na základe povinných ustanovení zákona (zákonná záruka).

Komerčnú záruku poskytuje spoločnosť Xiaomi Technology Netherlands B.V. so sídlom na adrese Prinses Beatrixlaan 582, The Hague 2595BM, Holandsko.

1. Územie

Táto komerčná záruka sa vzťahuje iba na Spotrebiteľov, ktorí si kúpili pôvodný produkt na Slovensku („Územie“).

2. Rozsah

Spotrebitelia, ktorí si zakúpia model Redmi note 10 5G (ďalej len „produkt“) v termíne od 01.06.2021 a 31.08.2021 prostredníctvom ktoréhokoľvek oficiálneho predajného kanála (online alebo offline) spoločnosti Xiaomi na území Slovenska (ďalej len „územie“) a na tomto území si smartfón aktivujú, budú mať nárok na jednorazovú (1) bezplatnú opravu v miestnom servisnom stredisku spoločnosti Xiaomi, počas prvých šiestich (6) mesiacov po zakúpení, ak sa displej produktu uvedeného vyššie poškodí alebo sa stane chybným v dôsledku neúmyselného konania spotrebiteľa (t. j. napr. neúmyselný pád). Takáto oprava displeja bude bezplatná a v prípade potreby bude zhŕňať bezplatnú výmenu displeja.

Aby mohli spotrebitelia využiť túto komerčnú záruku, musia kontaktovať zákaznícku podporu spoločnosti Xiaomi. Od spotrebiteľov sa môže vyžadovať, aby zaslali faktúru z daného nákupu alebo dodací list.

3. Výnimky

Táto komerčná záruka nebude uplatniteľná alebo sa nebude vzťahovať na tieto prípady:

I. poškodenie displeja spôsobené úmyselne alebo z dôvodu hrubej nedbanlivosti; II. poškodenia, ktoré postihujú iba povrch displeja, ako sú škrabance alebo iný estetický vzhľad displeja; III. poškodenia spôsobené malvérom, neoprávneným softvérom alebo aplikáciami tretích strán, ktoré spotrebiteľ používa.

Komerčná záruka sa navyše nebude uplatňovať v žiadnom z nasledujúcich prípadov:

I. spotrebiteľ neposkytne faktúru z daného nákupu alebo dodací list, keď o to bude požiadaný;
II. sériové číslo a/alebo číslo IMEI je poškodené, bolo odstránené alebo sa s ním nepovolene manipulovalo;
III. produkt je falošný a nebol vyrobený spoločnosťou Xiaomi;
IV. chyba je spôsobená používaním na iné ako určené účely alebo v rozpore s pokynmi spoločnosti Xiaomi alebo predávajúceho, návodmi alebo usmerneniami;
V. chyba bola spôsobená spotrebiteľovouopravou/manipuláciou alebo použitím náhradných častí, softvéru alebo komponentov, ktoré nie sú povolené alebo pôvodné.

Táto komerčná záruka sa neuplatňuje na produkty, ktoré musia byť vzhľadom na poškodenie alebo zmenu displeja vymenené za nový produkt. Takáto výmena bude podliehať normám právnej záruky.

Nič v tejto komerčnej záruke nebude obmedzovať práva spotrebiteľa podľa platných právnych predpisov.ZÁRUKA OCHRANY DISPLEJA - POCO F3 (K11A)

Okrem práv spotrebiteľa vyplývajúcich z právnej záruky a práv podľa podmienok uverejnených na stránke //www.po.co/global/service/warranty/ ;https://www.mi.com/global/service/warrantysa bude na všetkých spotrebiteľov na území Slovenska (ďalej len „spotrebiteľ“) vzťahovať táto dobrovoľná dodatočná a bezplatná komerčná záruka. Komerčnú záruku poskytuje spoločnosť Xiaomi Technology Netherlands B.V. so sídlom na adrese Prinses Beatrixlaan 582, The Hague 2595BM, Holandsko.

1. Rozsah

Spotrebitelia, ktorí si zakúpia model POCO F3 (K11A) (ďalej len „produkt“) od 19. apríla 2021 a 18. júla 2022 prostredníctvom ktoréhokoľvek oficiálneho predajného kanála (online alebo offline) spoločnosti Xiaomi na území Slovenska (ďalej len „územie“) a na tomto území si smartfón aktivujú, budú mať nárok na jednorazovú (1) bezplatnú opravu v miestnom servisnom stredisku spoločnosti Xiaomi počas prvých šiestich (6) mesiacov po zakúpení produktu, ak sa displej produktov uvedených vyššie poškodí alebo sa stane chybným v dôsledku neúmyselného konania spotrebiteľa (t. j. napr. neúmyselný pád produktu).

Takáto oprava displeja bude bezplatná a v prípade potreby bude zahŕňať bezplatnú charge.

Aby mohli spotrebitelia využiť túto komerčnú záruku, musia kontaktovať zákaznícku podporu spoločnosti Xiaomi. Od spotrebiteľov sa môže vyžadovať, aby zaslali faktúru z daného nákupu alebo dodací list.

2. Výnimky

Táto komerčná záruka nebude uplatniteľná alebo sa nebude vzťahovať na tieto prípady:

I. poškodenie displeja spôsobené úmyselne alebo z dôvodu hrubej nedbanlivosti;
II. poškodenia, ktoré postihujú iba povrch displeja, ako sú škrabance alebo iný estetický vzhľad displeja;
III. poškodenia spôsobené malvérom, neoprávneným softvérom alebo aplikáciami tretích strán, ktoré spotrebiteľ používa.

Komerčná záruka sa navyše nebude uplatňovať v žiadnom z nasledujúcich prípadov:

I. spotrebiteľ neposkytne faktúru z daného nákupu alebo dodací list;
II. sériové číslo a/alebo číslo IMEI je poškodené, bolo odstránené alebo sa s ním nepovolene manipulovalo;
III. produkt je falošný a nebol vyrobený spoločnosťou Xiaomi;
IV. chyba je spôsobená používaním na iné ako určené účely alebo v rozpore s pokynmi spoločnosti Xiaomi alebo predávajúceho, návodmi alebo usmerneniami;
V. chyba bola spôsobená spotrebiteľovou vlastnou alebo neoprávnenou opravou/manipuláciou alebo použitím náhradných častí, softvéru alebo komponentov, ktoré nie sú povolené alebo pôvodné.

poškodenie alebo zmenu displeja vymenené za nový produkt. Takáto výmena bude podliehať normám právnej záruky.

Nič v tejto komerčnej záruke nebude obmedzovať práva spotrebiteľa podľa platných právnych predpisov.

ZÁRUKA OCHRANY DISPLEJA - POCO X3 Pro (J20S)

Okrem práv spotrebiteľa vyplývajúcich z právnej záruky a práv podľa podmienok uverejnených na stránke //www.po.co/global/service/warranty/ ;https://www.mi.com/global/service/warrantysa bude na všetkých spotrebiteľov na území Slovenska (ďalej len „spotrebiteľ“) vzťahovať táto dobrovoľná dodatočná a bezplatná komerčná záruka. Komerčnú záruku poskytuje spoločnosť Xiaomi Technology Netherlands B.V. so sídlom na adrese Prinses Beatrixlaan 582, The Hague 2595BM, Holandsko.

1. Rozsah

Spotrebitelia, ktorí si zakúpia model POCO X3 Pro (J20S) (ďalej len „produkt“) od 5. apríla 2021 a 4. júla 2022 prostredníctvom ktoréhokoľvek oficiálneho predajného kanála (online alebo offline) spoločnosti Xiaomi na území Slovenska (ďalej len „územie“) a na tomto území si smartfón aktivujú, budú mať nárok na jednorazovú (1) bezplatnú opravu v miestnom servisnom stredisku spoločnosti Xiaomi počas prvých šiestich (6) mesiacov po zakúpení produktu, ak sa displej produktov uvedených vyššie poškodí alebo sa stane chybným v dôsledku neúmyselného konania spotrebiteľa (t. j. napr. neúmyselný pád produktu).

Takáto oprava displeja bude bezplatná a v prípade potreby bude zahŕňať bezplatnú výmenu displeja.

Aby mohli spotrebitelia využiť túto komerčnú záruku, musia kontaktovať zákaznícku podporu spoločnosti Xiaomi. Od spotrebiteľov sa môže vyžadovať, aby zaslali faktúru z daného nákupu alebo dodací list.

2. Výnimky

Táto komerčná záruka nebude uplatniteľná alebo sa nebude vzťahovať na tieto prípady:

I. poškodenie displeja spôsobené úmyselne alebo z dôvodu hrubej nedbanlivosti;
II. poškodenia, ktoré postihujú iba povrch displeja, ako sú škrabance alebo iný estetický vzhľad displeja;
III. poškodenia spôsobené malvérom, neoprávneným softvérom alebo aplikáciami tretích strán, ktoré spotrebiteľ používa.

Komerčná záruka sa navyše nebude uplatňovať v žiadnom z nasledujúcich prípadov:

I. spotrebiteľ neposkytne faktúru z daného nákupu alebo dodací list;
II. sériové číslo a/alebo číslo IMEI je poškodené, bolo odstránené alebo sa s ním nepovolene manipulovalo;
III. produkt je falošný a nebol vyrobený spoločnosťou Xiaomi;
IV. chyba je spôsobená používaním na iné ako určené účely alebo v rozpore s pokynmi spoločnosti Xiaomi alebo predávajúceho, návodmi alebo usmerneniami;
V. chyba bola spôsobená spotrebiteľovou vlastnou alebo neoprávnenou opravou/manipuláciou alebo použitím náhradných častí, softvéru alebo komponentov, ktoré nie sú povolené alebo pôvodné.

Táto komerčná záruka sa neuplatňuje na produkty, ktoré musia byť vzhľadom na poškodenie alebo zmenu displeja vymenené za nový produkt. Takáto výmena bude podliehať normám právnej záruky.

Nič v tejto komerčnej záruke nebude obmedzovať práva spotrebiteľa podľa platných právnych predpisov.

Špeciálny darček pre vás od Mi

Téma roku 2021 je „Pre fanúšikov“!

Áno, každoročný Mi Fan Festival je späť!

V tomto roku môžete naši Mi Fanúšikovia*, ako naše poďakovanie, očakávať celý rad špeciálnych ponúk, tak si ich užite!

  1. Počas trvania Mi Fan Festivalu bude oprava smartfónu na mieste so zľavou 50%** z manuálneho poplatku po záruke (iba náklady na prácu).

K festivalu Mi Fan v roku 2021 by sme radi povedali:
Pridajte sa k nám a využite naše časovo obmedzené ponuky! Je toho toľko v ponuke, doprajte si, je to na nás!

A) Termín festivalu: 01.04.2021—16.04.2021
B) 50% zľava na manuálny poplatok za opravu vášho mobilného zariadenia: Zľava sa vzťahuje na všetky opravy smartfónov mimo komerčnej záruky spoločnosti Xiaomi počas stanoveného obdobia, ktoré vykonajú naši autorizovaní servisní partneri*. Zľava sa vzťahuje iba na prácu (bez DPH). Ostatné náklady (ako napríklad náklady na náhradné diely, prepravu a nesúvisiace s pracovnou silou) nepodliehajú 50% zľave.

**Alebo viac. Propagáciu organizujú naši servisní partneri, ktorí môžu poskytnúť ďalšie zľavy. Kontaktujte našich autorizovaných servisných partnerov na adrese https://www.mi.com/global/service/warranty/ZÁRUKA OCHRANY DISPLEJA - Mi 11

Okrem práv spotrebiteľa vyplývajúcich z právnej záruky a práv podľa podmienok uverejnených na stránke https://www.mi.com/global/service/warranty sa bude na všetkých spotrebiteľov na území Slovenska (ďalej len „spotrebiteľ“) vzťahovať táto dobrovoľná dodatočná a bezplatná komerčná záruka. Komerčnú záruku poskytuje spoločnosť Xiaomi Technology Netherlands B.V. so sídlom na adrese Prinses Beatrixlaan 582, The Hague 2595BM, Holandsko.

1. Rozsah

Spotrebitelia, ktorí si zakúpia model Xiaomi Mi 11 (ďalej len „produkt“) od 18. marca 2021 do 17. Júna 2022 prostredníctvom ktoréhokoľvek oficiálneho predajného kanála (online alebo offline) spoločnosti Xiaomi na území Slovenska (ďalej len „územie“) a na tomto území si smartfón aktivujú, budú mať nárok na jednorazovú (1) bezplatnú opravu v miestnom servisnom stredisku spoločnosti Xiaomi počas prvých dvanástich (12) mesiacov po zakúpení produktu, ak sa displej produktov uvedených vyššie poškodí alebo sa stane chybným v dôsledku neúmyselného konania spotrebiteľa (t. j. napr. neúmyselný pád produktu).

Takáto oprava displeja bude bezplatná a v prípade potreby bude zhŕňať bezplatnú výmenu displeja.

Aby mohli spotrebitelia využiť túto komerčnú záruku, musia kontaktovať zákaznícku podporu spoločnosti Xiaomi. Od spotrebiteľov sa môže vyžadovať, aby zaslali faktúru z daného nákupu

2. Výnimky

Táto komerčná záruka nebude uplatniteľná alebo sa nebude vzťahovať na tieto prípady:

I. poškodenie displeja spôsobené úmyselne alebo z dôvodu hrubej nedbanlivosti;
II. poškodenia, ktoré postihujú iba povrch displeja, ako sú škrabance alebo iný estetický vzhľad displeja;
III. poškodenia spôsobené malvérom, neoprávneným softvérom alebo aplikáciami tretích strán, ktoré spotrebiteľ používa.

Komerčná záruka sa navyše nebude uplatňovať v žiadnom z nasledujúcich prípadov:

I. spotrebiteľ neposkytne faktúru z daného nákupu alebo dodací list;
II. sériové číslo a/alebo číslo IMEI je poškodené, bolo odstránené alebo sa s ním nepovolene manipulovalo;
III. produkt je falošný a nebol vyrobený spoločnosťou Xiaomi;
IV. chyba je spôsobená používaním na iné ako určené účely alebo v rozpore s pokynmi spoločnosti Xiaomi alebo predávajúceho, návodmi alebo usmerneniami;
V. chyba bola spôsobená spotrebiteľovou vlastnou alebo neoprávnenou opravou/manipuláciou alebo použitím náhradných častí, softvéru alebo komponentov, ktoré nie sú povolené alebo pôvodné.

Táto komerčná záruka sa neuplatňuje na produkty, ktoré musia byť vzhľadom na poškodenie alebo zmenu displeja vymenené za nový produkt. Takáto výmena bude podliehať normám právnej záruky.

Nič v tejto komerčnej záruke nebude obmedzovať práva spotrebiteľa podľa platných právnych predpisov.

ZÁRUKA OCHRANY DISPLEJA - Mi 10T/ Mi 10T Pro

Okrem práv spotrebiteľa vyplývajúcich z právnej záruky a práv podľa podmienok uverejnených na stránke https://www.mi.com/global/service/warranty sa bude na všetkých spotrebiteľov na území Slovenska (ďalej len „spotrebiteľ“) vzťahovať táto dobrovoľná dodatočná a bezplatná komerčná záruka. Komerčnú záruku poskytuje spoločnosť Xiaomi Technology Netherlands B.V. so sídlom na adrese Prinses Beatrixlaan 582, The Hague 2595BM, Holandsko.

1. Rozsah

Spotrebitelia, ktorí si zakúpia model Xiaomi Mi 10T alebo Mi 10T Pro (ďalej len „produkt“) od 15. októbra 2020 do 14. januára 2022 prostredníctvom ktoréhokoľvek oficiálneho predajného kanála (online alebo offline) spoločnosti Xiaomi na území Slovenska (ďalej len „územie“) a na tomto území si smartfón aktivujú, budú mať nárok na jednorazovú (1) bezplatnú opravu v miestnom servisnom stredisku spoločnosti Xiaomi počas prvých šiestich (6) mesiacov po zakúpení produktu, ak sa displej produktov uvedených vyššie poškodí alebo sa stane chybným v dôsledku neúmyselného konania spotrebiteľa (t. j. napr. neúmyselný pád produktu).

Takáto oprava displeja bude bezplatná a v prípade potreby bude zhŕňať bezplatnú výmenu displeja.

Aby mohli spotrebitelia využiť túto komerčnú záruku, musia kontaktovať zákaznícku podporu spoločnosti Xiaomi. Od spotrebiteľov sa môže vyžadovať, aby zaslali faktúru z daného nákupu alebo dodací list.

2. Výnimky

Táto komerčná záruka nebude uplatniteľná alebo sa nebude vzťahovať na tieto prípady:

I. poškodenie displeja spôsobené úmyselne alebo z dôvodu hrubej nedbanlivosti;
II. poškodenia, ktoré postihujú iba povrch displeja, ako sú škrabance alebo iný estetický vzhľad displeja;
III. poškodenia spôsobené malvérom, neoprávneným softvérom alebo aplikáciami tretích strán, ktoré spotrebiteľ používa.

Komerčná záruka sa navyše nebude uplatňovať v žiadnom z nasledujúcich prípadov:

I. spotrebiteľ neposkytne faktúru z daného nákupu alebo dodací list;
II. sériové číslo a/alebo číslo IMEI je poškodené, bolo odstránené alebo sa s ním nepovolene manipulovalo;
III. produkt je falošný a nebol vyrobený spoločnosťou Xiaomi;
IV. chyba je spôsobená používaním na iné ako určené účely alebo v rozpore s pokynmi spoločnosti Xiaomi alebo predávajúceho, návodmi alebo usmerneniami;
V. chyba bola spôsobená spotrebiteľovou vlastnou alebo neoprávnenou opravou/manipuláciou alebo použitím náhradných častí, softvéru alebo komponentov, ktoré nie sú povolené alebo pôvodné.

Táto komerčná záruka sa neuplatňuje na produkty, ktoré musia byť vzhľadom na poškodenie alebo zmenu displeja vymenené za nový produkt. Takáto výmena bude podliehať normám právnej záruky.

Nič v tejto komerčnej záruke nebude obmedzovať práva spotrebiteľa podľa platných právnych predpisov.

SLUŽBA PREMIUM PRE DISPLEJ MI10 / MI10 PRO

Dodatočne k právam spotrebiteľov poskytnutých na základe právnej záruky a podľa podmienok uverejnených na stránke https://www.mi.com/global/service/support/warranty/sk.html sa táto dobrovoľná dodatočná a bezplatná záruka vzťahuje na všetkých spotrebiteľov na Slovensku („spotrebiteľ“). Obchodnú záruku ponúka spoločnosť Xiaomi Technology Netherlands B.V. registrovaná v Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595 BM, Holandsko.

1. Rozsah pôsobnosti

Spotrebitelia, ktorí si zakúpili produkt Xiaomi Mi10 / Mi10 Pro (ďalej len „produkt“) u ktoréhokoľvek autorizovaného obchodného predajcu v Slovenskej republike, budú mať nárok na jednorázovú (1) bezplatnú opravu v lokálnom servisnom stredisku Xiaomi počas zákonnej záruky, ak displej vyššie uvedených výrobkov je chybný alebo poškodený neúmyselným konaním spotrebiteľa (tj neúmyselné poškodenie produktu).

Táto oprava displeja je bezplatná a v prípade potreby zahŕňa aj výmenu displeja.

Aby mohli zákazníci využiť túto prémiovú obchodnú záruku, musia sa obrátiť na lokálne servisné stredisko Xiaomi. Od spotrebiteľov sa môže požadovať, aby doložili faktúru za nákup alebo dodací list.

2. Vylúčenie

Táto obchodná záruka sa nevzťahuje na tieto prípady:

I. Poškodenie displeja spôsobené úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti; II. Poškodenia ovplyvňujúce iba povrch displeja, ako sú škrabance alebo iný estetický vzhľad displeja; III. Poškodenia spôsobené škodlivým softvérom, neautorizovaným softvérom alebo aplikáciami tretích strán používaných spotrebiteľom.

Okrem toho obchodná záruka nebude uznaná v žiadnom z týchto prípadov:

I. Spotrebiteľ nezverejní faktúru za kúpu alebo dodaciu faktúru; II. Sériové číslo a / alebo číslo IMEI je poškodené alebo bolo odstránené alebo s ním bolo manipulované; III. Produkt je falošný a nebol vyrobený spoločnosťou Xiaomi; IV. Porucha je spôsobená nesprávnym použitím alebo v rozpore s pokynmi, príručkami alebo usmerneniami spoločnosti Xioami alebo predávajúceho; V. Porucha je spôsobená vlastnou alebo neautorizovanou opravou / manipuláciou spotrebiteľa alebo použitím neautorizovaných alebo neoriginálnych náhradných dielov, softvéru alebo komponentov.

Táto prémiová obchodná záruka sa nevzťahuje na produkty, ktoré v dôsledku poškodenia alebo zmeny displeja musia byť nahradené novým výrobkom. Na takúto výmenu sa vzťahujú zákonné záručné normy.

Nič v tejto komerčnej záruke neobmedzuje práva spotrebiteľov podľa platných právnych predpisov.

OZNÁMENIE O ZÁRUKE PRE EKO-PRODUKT

TÁTO ZÁRUKA VÁM UDEĽUJE ŠPECIFICKÉ PRÁVA, POPRI KTORÝCH MÔŽETE MAŤ TAKTIEŽ INÉ PRÁVA NA ZÁKLADE PRÁVNYCH PREDPISOV VAŠEJ KRAJINY, PROVINCIE ALEBO ŠTÁTU. V NIEKTORÝCH KRAJINÁCH, PROVINCIÁCH ALEBO ŠTÁTOCH MÔŽE SPOTREBITEĽSKÉ PRÁVO STANOVIŤ MINIMÁLNU ZÁRUČNÚ LEHOTU. OKREM PRÍPADOV, V KTORÝCH TO UMOŽŇUJE ZÁKON, SPOLOČNOSŤ XIAOMI NEVYLUČUJE, NEOBMEDZUJE ANI NEPOZASTAVUJE OSTATNÉ PRÁVA, KTORÉ MÔŽETE MAŤ. S CIEĽOM PLNE POROZUMIEŤ SVOJIM PRÁVAM VÁM ODPORÚČAME PREČÍTAŤ SI PRÁVNE PREDPISY PLATNÉ VO VAŠEJ KRAJINE, PROVINCII ALEBO ŠTÁTE.

1. OBMEDZENÁ ZÁRUKA NA PRODUKT

Spoločnosť XIAOMI garantuje, že pri bežnom používaní a používaní v súlade s príslušným návodom na použitie daného produktu sa na týchto produktoch počas záručnej lehoty nebudú vyskytovať chyby materiálu a vypracovania.

Produkt Záručná lehota Rozsah záruky Záručný servis
Tyčový vysávač MI 2 roky Práca a diely Osobná návšteva prevádzky
Elektrický skladací smart bicykel MI
Elektrická kolobežka Mi
Robotický vysávač MI
Mi Electric Scooter (White) EU
Mi Electric Scooter (Black) EU
Mi Electric Scooter Pro (Black)
Mi Box S EU
Mi Smart Compact Projector
Mi Handheld Vacuum Cleaner 1C
Mi Handheld Vacuum Cleaner
Mi Robot Vacuum-Mop
Mi Robot Vacuum-Mop P (Black)
Mi Robot Vacuum-Mop P (White)
Mi Air Purifier 3H EU
Mi Air Purifier 2H EU
Mi Air Purifier 2C
Mi Air Purifier Pro EU
Xiaomi Luggage Classic 20" (Gray)
Xiaomi Luggage Classic 20" (Blue)
Xiaomi Luggage Classic 20" (Black)
Xiaomi Metal Carry-on Luggage 20" (Silver)
Mi AIoT Router AC2350
Mi Router 4A Giga Version (White)
Mi Router 4A (White)
Mi Router 4C (White)
Mi Home Security Camera 360°1080P
Mi Home Security Camera Basic 1080p
Mi TV Stick EU
Mi Electric Scooter Essential
Mi Electric Scooter Pro 2
Mi Electric Scooter 1S EU

Dĺžku trvania a podmienky právnych záruk stanovujú príslušné miestne právne predpisy.

Spoločnosť Xiaomi poskytuje pôvodnému kupujúcemu záruku, že pri bežnom používaní sa na produkte značky Xiaomi nebudú počas uvedeného obdobia vyskytovať chyby materiálu a vyhotovenia. Spoločnosť Xiaomi nezaručuje, že používanie produktu bude neprerušované alebo bez chýb. Spoločnosť Xiaomi nezodpovedá za škody vyplývajúce z nedodržania pokynov k používaniu tohto produktu.

2. NÁPRAVNÉ OPATRENIA

Ak sa zistí chyba hardvéru a spoločnosť Xiaomi dostane v záručnej lehote platnú reklamáciu, spoločnosť Xiaomi buď (1) bezplatne produkt opraví, (2) vymení produkt, alebo (3) poskytne za produkt finančnú náhradu s výnimkou prípadných prepravných nákladov.

3. AKO ZÍSKAŤ ZÁRUČNÝ SERVIS

Ak chcete získať záručný servis, musíte produkt v pôvodnom alebo podobnom obale, ktorý poskytuje produktu rovnakú mieru ochrany, doručiť na adresu určenú spoločnosťou Xiaomi. S výnimkou prípadov, kedy to zakazujú platné právne predpisy, vás spoločnosť Xiaomi môže pred vykonaním záručného servisu požiadať o predloženie dôkazov, ako je napr. dôkaz o nákupe, a/alebo splnenie požiadaviek registrácie.

4. VÝNIMKY A OBMEDZENIA

Pokiaľ spoločnosť Xiaomi nestanovuje inak, táto obmedzená záruka sa vzťahuje len na produkt vyrobený spoločnosťou alebo pre spoločnosť Xiaomi, ktorý je identifikovateľný podľa ochranných známok, obchodného názvu alebo loga „Xiaomi“ alebo „Mi“. Obmedzená záruka sa nevzťahuje na žiadne (a) škody spôsobené pôsobením prírodných alebo vyšších síl, ako sú napríklad zásahy bleskom, tornáda, záplavy, požiare, zemetrasenia alebo iné vonkajšie príčiny; (b) škody spôsobené nedbanlivosťou; (c) komerčné používanie; (d) zmeny alebo úpravy akejkoľvek časti produktu; (e) škody spôsobené používaním s produktmi, ktoré nie sú vyrobené spoločnosťou Xiaomi; (f) škody spôsobené nehodou, zneužitím alebo nesprávnym používaním; (g) škody spôsobené používaním produktu na iný ako povolený alebo zamýšľaný účel popísaný spoločnosťou Xiaomi alebo s nesprávnym napätím či zdrojom napájania; alebo (h) škody spôsobené pri vykonávaní servisu (vrátane modernizácie a rozšírenia) osobou, ktorá nie je zástupcom spoločnosti Xiaomi. Je vašou zodpovednosťou zálohovať akékoľvek údaje, softvér alebo iné materiály, ktoré ste prípadne uložili do produktu alebo zachovali v ňom. Je pravdepodobné, že údaje, softvér alebo iné materiály v zariadení budú počas výkonu servisu vymazané alebo preformátované. Spoločnosť Xiaomi za takúto škodu alebo stratu nezodpovedá. Žiadni predajcovia, obchodní zástupcovia ani zamestnanci spoločnosti Xiaomi nie sú oprávnení meniť, rozširovať ani dopĺňať túto obmedzenú záruku. Ak sa niektoré podmienky považujú za nezákonné alebo nevynútiteľné, neovplyvní ani nenaruší to zákonnosť alebo vynútiteľnosť ostatných podmienok. Pokiaľ to nezakazujú právne predpisy alebo to spoločnosť Xiaomi nestanovuje inak, popredajný servis je obmedzený na krajinu alebo región, v ktorých bol produkt pôvodne zakúpený. Na produkty, ktoré neboli riadne importované a/alebo neboli riadne vyrobené spoločnosťou Xiaomi, a/alebo neboli riadne nadobudnuté od spoločnosti Xiaomi alebo oficiálneho predajcu spoločnosti Xiaomi, sa tieto záruky nevzťahujú. Podľa platných právnych predpisov môžete využívať záruky od neoficiálneho predajcu, ktorý vám produkt predal. Preto vás spoločnosť Xiaomi vyzýva, aby ste kontaktovali predajcu, od ktorého ste si produkt zakúpili. Uvedené záruky neplatia v Hongkongu a Taiwane.

5. IMPLICITNÉ ZÁRUKY

S výnimkou prípadov, kedy to zakazujú platné právne predpisy, všetky implicitné záruky (vrátane záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý účel) budú mať dĺžku trvania obmedzenú na maximálnu dĺžku trvania tejto obmedzenej záruky. Niektoré jurisdikcie neumožňujú obmedzenie dĺžky trvania implicitnej záruky, preto v týchto prípadoch nebude platiť vyššie uvedené obmedzenie.

6. OBMEDZENIE ŠKÔD

S výnimkou prípadov, kedy to zakazujú platné právne predpisy, spoločnosť Xiaomi nezodpovedá za žiadne škody spôsobené nehodou, nepriame, osobitné alebo následné škody vrátane, nie však výlučne, straty zisku, príjmov alebo údajov, škody spôsobené akýmkoľvek porušením výslovnej alebo implicitnej záruky alebo podmienky, ani škody na základe akejkoľvek inej právnej teórie, a to aj v prípade, že spoločnosť Xiaomi bola o možnosti vzniku takýchto škôd informovaná. Niektoré jurisdikcie nepovoľujú výnimku alebo obmedzenie osobitných, nepriamych alebo následných škôd, preto sa vás vyššie uvedené obmedzenie nemusí týkať.

7. KONTAKTNÉ OSOBY SPOLOČNOSTI XIAOMI

Kontaktnou osobou na účely popredajného servisu môže byť akákoľvek osoba v autorizovanej servisnej sieti spoločnosti Xiaomi, autorizovaný distribútor spoločnosti Xiaomi alebo konečný predajca, ktorý vám produkt predal. V prípade pochybností kontaktujte príslušnú osobu, ktorú môže spoločnosť Xiaomi identifikovať.