Warranty(BE)

MEDEDELING BETREFFENDE GARANTIE VAN XIAOMI PHONES (DUTCH)

DEZE GARANTIE VERLEENT U SPECIFIEKE RECHTEN. MOGELIJK BESCHIKT U OOK OVER ANDERE RECHTEN OP GROND VAN DE WETGEVING IN UW LAND, PROVINCIE OF STAAT. IN SOMMIGE LANDEN, PROVINCIES OF STATEN KAN ER IN DE CONSUMENTENWETGEVING EEN MINIMALE GARANTIEPERIODE WORDEN OPGELEGD. ANDERE RECHTEN WAAROVER U MOGELIJK BESCHIKT, WORDEN DOOR XIAOMI NIET UITGESLOTEN, BEPERKT OF OPGESCHORT, TENZIJ DIT BIJ WET IS TOEGESTAAN. VOOR EEN VOLLEDIG INZICHT IN UW RECHTEN RADEN WE U AAN DE WETGEVING VAN UW LAND, PROVINCIE OF STAAT TE RAADPLEGEN.

Deze contractuele garantie is uitsluitend van toepassing op de hardwareonderdelen van het Xiaomi-product (hierna aangeduid als 'Product') zoals dit oorspronkelijk is geleverd en is niet van toepassing op eventuele software of andere apparatuur die eigendom is van Xiaomi of derden waarvoor een eindgebruikersovereenkomst of afzonderlijke garantieverklaringen of -uitsluitingen zijn verstrekt of waarvan de bedoeling is dat deze van toepassing zijn.

BEPERKTE PRODUCTGARANTIE

Xiaomi garandeert de oorspronkelijke koper dat het Product bij normaal gebruik gedurende de garantieperiode vrij is van defecten in de materialen en het vakmanschap. Tenzij anders is voorzien in toepasselijke wetgeving, is deze garantie geldig voor een periode van twee (2) jaar. Onverminderd de voorgaande clausule sluit Xiaomi de in de toepasselijke wetgeving vastgestelde minimale wettelijke garantieperiode niet uit, noch wordt deze beperkt of opgeschort.

Xiaomi garandeert niet dat de werking van het Product ononderbroken of storingsvrij is.

VERHAAL

Indien er een hardwaredefect optreedt en een geldige claim wordt ontvangen door Xiaomi binnen de garantieperiode, zal Xiaomi 1) het Product kosteloos repareren en hiervoor nieuwe of gerefurbishde vervangende onderdelen gebruiken, 2) het Product vervangen door een nieuw of gerefurbishd product, of 3) het Product terugbetalen, uitgezonderd eventuele verzendkosten.

In het geval van een defect zijn dit, voor zover maximaal wettelijk is toegestaan, uw enige en exclusieve verhaalsmogelijkheden. Er kunnen verzend- en verwerkingskosten van toepassing zijn, tenzij dit op grond van de toepasselijke wetgeving is verboden.

Eventuele vervangende hardwareproducten hebben een garantie voor de resterende duur van de oorspronkelijke garantieperiode of voor dertig (30) dagen, afhankelijk van welke optie het langst is, of voor de eventuele aanvullende periode die van toepassing kan zijn in uw rechtsgebied.

VERKRIJGEN VAN GARANTIESERVICE

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving kan Xiaomi de klant verplichten een aankoopbewijs en garantiekaart met de IMEI van het Product te overleggen. Het is uw verantwoordelijkheid om een reservekopie te maken van eventuele gegevens, software of andere materialen die mogelijk zijn opgeslagen of bewaard op het product. De kans is groot dat dergelijke gegevens, software en andere materialen verloren gaan of opnieuw worden geformatteerd tijdens de servicewerkzaamheden. Xiaomi is niet verantwoordelijk voor dergelijke schade of verlies.

UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN

Tenzij anders vastgelegd door Xiaomi, is deze beperkte garantie uitsluitend van toepassing op het door of voor Xiaomi geproduceerde Product dat kan worden geïdentificeerd door het daarop aangebrachte handelsmerk, de handelsnaam of het logo ('Xiaomi' of 'Mi').

De beperkte garantie is niet van toepassing op: a) schade als gevolg van natuurrampen, zoals blikseminslagen, tornado's, overstromingen, brand, aardbevingen of andere externe oorzaken; b) nalatigheid; c) commercieel gebruik; d) wijzigingen of aanpassingen in enig deel van het Product; e) schade als gevolg van gebruik met niet-Xiaomi-producten; f) schade als gevolg van ongelukken, misbruik of verkeerd gebruik; g) schade als gevolg van het gebruik van het Product buiten het toegestane of beoogde gebruik zoals beschreven door Xiaomi of met een niet-geschikt voltage of elektrische voeding; h) schade als gevolg van servicewerkzaamheden (waaronder upgrades en uitbreidingen) die zijn uitgevoerd door een persoon die geen vertegenwoordiger van Xiaomi is; of i) het niet opvolgen van instructies met betrekking tot het gebruik van het Product.

Het herstel en de herinstallatie van softwareprogramma's en gebruikersgegevens vallen niet onder deze beperkte garantie. Wederverkopers, vertegenwoordigers en werknemers van Xiaomi zijn niet bevoegd om wijzigingen, verlengingen of aanvullingen aan te brengen in deze beperkte garantie. Indien een bepaling als onrechtmatig of niet-afdwingbaar wordt bestempeld, heeft dit geen invloed op noch vormt dit een belemmering van de rechtmatigheid en de afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

Uitgezonderd zoals bij wetgeving verboden of anderszins beloofd door Xiaomi is de klantenservice na verkoop beperkt tot het land of de regio waar de oorspronkelijke aankoop heeft plaatsgevonden.

Producten die niet naar behoren zijn ingevoerd en/of die niet naar behoren zijn geproduceerd door Xiaomi en/of niet naar behoren zijn verkregen van Xiaomi of een officiële wederverkoper van Xiaomi, vallen niet onder deze garanties. Volgens toepasbare wet haalt u mogelijk voordeel uit garanties van de niet-officiële verkoper die het product heeft verkocht. Xiaomi vraagt u daarom contact op te nemen met de verkoper van wie u het product hebt gekocht.

De huidige garanties zijn niet van toepassing in Hong Kong en Taiwan.

IMPLICIETE GARANTIES

Uitgezonderd zoals bij wet verboden, zijn alle impliciete garanties (waaronder garanties betreffende verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel) beperkt tot de duur van deze beperkte garantie. Sommige rechtsgebieden staan geen beperkingen van de duur van een impliciete garantie toe, dus het kan zijn dat bovenstaande beperking niet op u van toepassing is.

BEPERKING VAN SCHADE

Uitgezonderd zoals bij wet verboden, is Xiaomi niet aansprakelijk voor eventuele incidentele, indirecte, speciale of gevolgschade, waaronder, maar niet beperkt tot, het verlies van winst, inkomsten of gegevens, schade als gevolg van een schending van een uitdrukkelijke of impliciete garantie of voorwaarde of op grond van een andere juridische theorie, zelfs niet wanneer Xiaomi is geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade. Sommige rechtsgebieden staan de uitsluiting of beperking van speciale, indirecte, incidentele of gevolgschade niet toe, dus het kan zijn dat bovenstaande beperking of uitsluiting niet op u van toepassing is.

CONTACTINFORMATIE

Neem voor meer informatie contact op met de eindleverancier die u de producten heeft verkocht.

Xiaomi Klantenservice--Nous Contacter: +32 800 31221 (French, Dutch)
maandag - vrijdag(Lundi au vendredi): 09:00-18:00

NOTICE SUR LA GARANTIE LEGALE DES TÉLÉPHONES XIAOMI (FRENCH)

CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS SPÉCIFIQUES. VOUS POUVEZ ÉGALEMENT AVOIR D'AUTRES DROITS EN VERTU DE LA LOI DE VOTRE PAYS, PROVINCE OU ÉTAT. CERTAINS PAYS, PROVINCES OU ÉTATS PEUVENT IMPOSER UNE PÉRIODE DE GARANTIE MINIMALE EN VERTU DE LEUR LÉGISLATION. XIAOMI N'EXCLUT PAS, NE LIMITE PAS ET NE SUSPEND PAS LES AUTRES DROITS QUE VOUS POUVEZ AVOIR, SAUF SI LA LOI LE PERMET. POUR BIEN COMPRENDRE VOS DROITS, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AUX LOIS DE VOTRE PAYS, PROVINCE OU ÉTAT.

Cette garantie légale s'applique uniquement aux composants matériels du produit Xiaomi (ci-après dénommé "Produit") tel qu'il a été fourni à l'origine et ne s'applique pas aux logiciels ou autres équipements appartenant à Xiaomi ou à des tiers pour lesquels un accord d'utilisateur final ou des déclarations de garantie distinctes ou des exclusions ont été émises ou sont censées s'appliquer.

GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT

Xiaomi garantit à l'acheteur que le produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation pendant la durée de la période de garantie légale. Sauf disposition contraire de la loi applicable, la présente garantie est valable pour une période de deux (2) ans. Nonobstant la clause précédente, Xiaomi n'exclut, ne limite ou ne suspend pas la période minimale de garantie légale prévue par la loi applicable.

DROIT DE RECOURS

Si un défaut matériel se produit et qu'une réclamation valide est reçue par Xiaomi au cours de la période de garantie, Xiaomi 1) réparera le produit gratuitement en utilisant des pièces de rechange neuves ou remises à neuf, 2) remplacera le produit par un produit neuf ou remis à neuf, ou 3) remboursera le produit.

En cas de défaut, il s'agit, dans la mesure maximale autorisée par la loi, de vos seuls et uniques recours. Des frais d'expédition et de manutention peuvent s'appliquer, sauf si la loi applicable l'interdit.

Tout produit matériel de remplacement sera garanti pour le reste de la période de garantie initiale ou pour trente (30) jours, la période la plus longue étant retenue, ou pour toute période supplémentaire applicable dans votre juridiction.

BENEFICIER DE LA GARANTIE

Conformément aux lois applicables, Xiaomi peut demander au client de fournir une preuve d'achat et une carte de garantie avec l'IMEI du produit. Il est de votre responsabilité de sauvegarder toutes les données, logiciels ou autres matériels qui ont pu être stockés ou conservés sur le Produit. Ces données, logiciels et autres matériels peuvent être perdus ou reformatés pendant les opérations de service. Xiaomi ne peut être tenu responsable de tels dommages ou pertes.

EXCLUSIONS ET LIMITATIONS

Sauf indication contraire de Xiaomi, la présente garantie s'applique uniquement au produit fabriqué par ou pour Xiaomi, qui est identifié par la marque, le nom commercial ou le logo (" Xiaomi " ou " Mi ") qui y est apposé.

La garantie ne s'applique pas à : a) les dommages résultant de catastrophes naturelles, telles que la foudre, les tornades, les inondations, les incendies, les tremblements de terre ou d'autres causes externes ; b) la négligence ; c) l'utilisation commerciale ; d) les altérations ou les modifications de toute partie du produit ; e) les dommages résultant de l'utilisation avec des produits non Xiaomi ; f) les dommages résultant d'accidents, d'une mauvaise utilisation ou d'un abus. g) les dommages résultant de l'utilisation du produit au-delà de l'utilisation autorisée ou prévue telle que décrite par Xiaomi ou avec une tension ou une alimentation électrique inadaptée ; h) les dommages résultant de travaux de service (y compris les mises à niveau et les extensions) effectués par une personne qui n'est pas un représentant de Xiaomi ; ou i) le non-respect des instructions concernant l'utilisation du produit.

La réparation et la réinstallation des programmes logiciels et des données utilisateur ne sont pas couvertes par la présente garantie limitée. Les revendeurs, agents et employés de Xiaomi ne sont pas autorisés à apporter des modifications, extensions ou ajouts à cette garantie limitée. Si une disposition est jugée illégale ou inapplicable, elle n'affectera ni n'entravera la légalité et l'applicabilité des autres dispositions.

Sauf interdiction par la loi ou promesse contraire de Xiaomi, le service après-vente est limité au pays ou à la région de l'achat initial.

Les produits qui n'ont pas été dûment importés et/ou n'ont pas été dûment fabriqués par Xiaomi et/ou n'ont pas été dûment obtenus auprès de Xiaomi ou d'un revendeur officiel de Xiaomi ne sont pas couverts par la garantie légale. Selon la loi applicable, vous pouvez bénéficier des garanties fournies par le revendeur non officiel qui a vendu le produit. Xiaomi vous demande donc de contacter le vendeur auprès duquel vous avez acheté le produit. Cette garantie s'applique pas à Hong Kong et à Taiwan.

VICES CACHÉS

Sauf interdiction par la loi, toutes les garanties implicites (y compris les garanties de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier) sont limitées à la durée de la présente garantie limitée. Certaines juridictions ne permettent pas de limiter la durée de la garantie des vices cachés, de sorte que la limitation ci-dessus peut ne pas s'appliquer à vous.

LIMITATION DES DOMMAGES

Sauf si la loi l'interdit, Xiaomi ne sera pas responsable des dommages accessoires, indirects, spéciaux ou consécutifs, y compris, mais sans s'y limiter, la perte de profits, de revenus ou de données, les dommages résultant de la violation de toute garantie ou condition expresse ou implicite ou en vertu de toute autre théorie juridique, même si Xiaomi a été informé de la possibilité de tels dommages. Certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages spéciaux, indirects, accessoires ou consécutifs, de sorte que la limitation ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas s'appliquer à vous.

INFORMATIONS DE CONTACT

Pour plus d'informations, veuillez contacter le fournisseur final qui vous a vendu les produits.
Xiaomi Customer Service--Nous Contacter : +32 800 31221 (Français, Néerlandais)
Lundi - Vendredi(Lundi au vendredi) : 09:00-18:00

Xiaomi 14 - CONDITIONS D'UTILISATION DES SERVICES EXCLUSIFS

Cette offre s'ajoute aux droits du consommateur accordés par la garantie légale, conformément aux termes et conditions publiés sur : https://www.mi.com/global/service/warranty/.

1.       CHAMP D'APPLICATION ET BÉNÉFICIAIRES

Cette offre est limitée à une sélection de smartphones Xiaomi (uniquement applicable aux modèles spécifiques suivants : Xiaomi 14) (ci-après le(s) "Produit(s)") achetés par l'intermédiaire des canaux de vente officiels de Xiaomi (en ligne ou hors ligne) et activés sur le territoire de Belgique (ci-après le "Territoire"). Cette offre est fournie par Xiaomi Technology Netherlands B.V., ayant son siège à E5, WTC The Hague, Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague, The Netherlands (ci-après "Xiaomi" ou "nous").

Seuls les consommateurs ayant acheté et activé les Produits susmentionnés peuvent bénéficier de cette offre (ci-après "Bénéficiaires" ou "vous") aux conditions décrites ci-dessous.  

2.       SERVICES APRÈS-VENTE

Cette offre comprendra les services après-vente supplémentaires suivants :

i.                     100 Go de stockage dans le Cloud Google One pendant six (6) mois. Pour profiter de ce service, les Bénéficiaires doivent acheter et activer le Produit avant le 31 juillet 2024 23h59. L'offre expire et doit être utilisée avant le 31 août 2024 à 23h59. (veuillez vous référer au point‎ 3.1.) ;

ii.                   Accès à YouTube Premium pendant trois (3) mois. Pour profiter de ce service, les Bénéficiaires doivent acheter et activer le produit avant le 31 juillet 2024 23h59. L'offre expire et doit être utilisée avant le 31 août 2024 à 23h59.  (veuillez vous référer au point‎ 3.2.) ;

iii.                 Une (1) garantie limitée en cas de bris d'écran :  Six (6) mois à compter de la date du premier achat du Produit par le Bénéficiaire. La date du premier achat doit être antérieure au 25 février 2025  (veuillez vous référer au point ‎3.3.) ;

iv.                  Une (1) réparation hors garantie avec frais de main d'œuvre gratuits dans les douze (12) mois suivant la date du premier achat du Produit par le Bénéficiaire (veuillez vous référer au point ‎3.4.) ;

v.                   Vingt-quatre (24) mois de services clientèle exclusifs à compter de la date du premier achat du produit par le Bénéficiaire (veuillez vous référer au point ‎3.5.).

 (ci-après dénommés "services")

3.       DESCRIPTION DES SERVICES

 

3.1   100GB de stockage dans le Cloud Google One pendant six (6) mois

Cette offre d'adhésion à Google One permet aux Bénéficiaires de profiter gratuitement des avantages de l'abonnement pendant une période de six (6) mois à compter de la date de souscription de l'offre ("Période d'avantages Google One"). Pour profiter de ces cent (100) Go de stockage dans le Cloud Google One, les Bénéficiaires doivent acheter et activer le Produit avant le 31 juillet 2024 à 23h59. Cette offre expire et doit être utilisée avant le 31 août 2024 à 23h59. Cette offre est limitée aux nouveaux utilisateurs de Google One et ne peut être combinée avec d'autres offres Google One.

Pour bénéficier de cette offre, les Bénéficiaires doivent ouvrir l'application Google One sur leur appareil et l'offre s'affichera à l'écran. Les Bénéficiaires peuvent alors suivre les instructions pour souscrire à l'offre. Cette offre Google One nécessite également un compte Google Payments avec un moyen de paiement admissible lors de l'inscription. Durant la période de l'offre Google One, les conditions d'utilisation de Google One s'appliquent à l'abonnement. <https://one.google.com/terms-of-service> . Les règles de confidentialité de Google s'appliquent également <https://policies.google.com/privacy>.

Après avoir bénéficié de l'offre Google One, les Bénéficiaires peuvent être informés de la date de fin de l'abonnement sur la page des abonnements du Google Play Store. À la date d'expiration de la période de validité de l'offre Google One, l'abonnement débutera et un mode de paiement sera automatiquement prélevé au prix de l'abonnement mensuel standard à Google One, jusqu'à ce que l'abonnement soit résilié. Ces frais supplémentaires ne sont pas remboursés. Les Bénéficiaires peuvent annuler l'abonnement à tout moment. Pour éviter d'être facturé, vous devez annuler votre abonnement avant la fin de cette offre Google One.

Si l'abonnement est annulé pendant la période de l'offre Google One, l'adhésion restera active jusqu'à la fin de la période de l'offre. Si vous annulez votre abonnement et que vous avez dépassé la limite de stockage de votre compte Google pendant la période de l'offre, vous ne pourrez plus rien stocker jusqu'à ce que vous libériez de l'espace ou que vous achetiez un abonnement Google One.

Veuillez consulter [https://event.mi.com/global/google-one] et [https://www.mi.com/global/support/terms/google-one-terms]pour obtenir plus d'informations sur le service Google One.

3.2   YouTube Premium trois (3) mois d'accès

Le participant à l'offre YouTube Premium a droit à trois (3) mois d'abonnement d'essai gratuit à YouTube Premium selon le modèle d'appareil acheté (" la période d'essai "). Pour profiter de ce service YouTube Premium, les Bénéficiaires doivent acheter et activer le Produit avant le 31 juillet 2024 23h59. Cette offre YouTube Premium expire et doit être échangée avant le 31 août 2024 23h59. Cette offre YouTube Premium est limitée aux nouveaux utilisateurs de YouTube Premium. Pour bénéficier de l'offre, les Bénéficiaires ne doivent pas être des abonnés actuels de YouTube Premium ou YouTube Music Premium et ne doivent pas avoir été abonnés à YouTube Premium, YouTube Music Premium, YouTube Red ou Google Play Music auparavant. Pour connaître la durée complète de cette offre, rendez-vous sur : //www.youtube.com/premium/restrictions.

Pour bénéficier de cette offre, les Bénéficiaires doivent ouvrir l'application YouTube sur leur appareil. Ensuite, vous devez aller dans "Mon compte" et cliquer sur "Obtenir YouTube Premium". L'offre apparaîtra alors à l'écran et les Bénéficiaires pourront suivre les instructions pour l'utiliser. Un moyen de paiement valide est requis lors de l'inscription, mais les Bénéficiaires ne seront pas facturés avant l'expiration de la période d'essai. Aucun remboursement pour des périodes de facturation partielles n'est possible.

À la fin de la période d'essai, les Bénéficiaires se verront automatiquement facturer le prix de l'abonnement individuel sur une base mensuelle récurrente, le prix variant selon les pays. L'abonnement peut être annulé à tout moment. Pour éviter d'être facturé, vous devez annuler votre abonnement avant la fin de la période d'essai.

Veuillez consulter [https://event.mi.com/global/youtubepremium] et [https://www.mi.com/global/service/support/youtube-premium.html] pour obtenir plus d'informations sur le service Google One.

 

3.3   Une (1) garantie limitée en cas de bris d'écran

Les Bénéficiaires qui achètent le produit entre le 25 février 2025 et le 25 février 2025 peuvent bénéficier d'un (1) remplacement d'écran ou d'un service de réparation gratuit pendant les six (6) premiers mois suivant la date du premier achat du produit par le Bénéficiaire (ci-après, "Période de Réparation de l'Ecran"), si l'écran des produits susmentionnés est endommagé ou défectueux à la suite d'une action non intentionnelle de la part des utilisateurs finaux (c'est-à-dire une chute non intentionnelle du produit, par exemple).

La réparation de l'écran est gratuite. Si le centre de service agréé Xiaomi estime que l'écran doit être remplacé, le remplacement de l'écran sera également gratuit.

Pour bénéficier de cette offre, les Bénéficiaires doivent contacter le service clientèle de Xiaomi. Il pourra être demandé aux Bénéficiaires de fournir la facture d'achat ou le bon de livraison.

a)        Exclusions

Ce service ne s'applique pas et ne couvre pas les situations suivantes : 

 1. Le numéro de série et/ou le numéro IMEI du produit est endommagé ou a été retiré ou altéré ;

 2. Le produit est une contrefaçon et n'a pas été fabriqué par Xiaomi ;

 3. Les dommages à l'écran sont causés intentionnellement ou par négligence grave ;

 4. Les dommages n'affectent que la surface de l'écran, tels que les rayures ou autres aspects esthétiques de l'écran ;

 5. Les dommages sont causés par des logiciels malveillants, des logiciels non autorisés ou des applications tierces utilisées par les utilisateurs finaux ;

 6. Le Bénéficiaire ne fournit pas la facture d'achat ou de livraison si elle est exigée ;

 7. Le défaut est causé par une utilisation non conforme à l'usage prévu ou contraire aux instructions, manuels ou directives de Xiaomi ou du vendeur ;

 8. Le défaut résulte d'une réparation/manipulation effectuée par le Bénéficiaire lui-même ou sans autorisation, ou de l'utilisation de pièces détachées, de logiciels ou de composants non autorisés ou non originaux.

Ce service ne s'applique pas non plus aux produits qui, en raison de dommages ou d'une altération de l'écran, doivent être remplacés par un nouveau produit. Ce remplacement sera soumis aux normes de garantie légales.

Rien dans cette offre ne limite les droits des Bénéficiaires en vertu de la loi applicable.

 

3.4   UNE (1) RÉPARATION HORS GARANTIE AVEC FRAIS DE MAIN-D'ŒUVRE GRATUITS

Les Bénéficiaires ont droit à UNE (1) réparation hors garantie (" Réparation OOW ") avec des frais de main-d'œuvre gratuits dans les DOUZE (12) mois à compter de la date d'achat du Produit par les Bénéficiaires (ci-après, " Période de Réparation OOW "). Seuls les frais de main-d'œuvre peuvent être exemptés, les autres coûts de pièces détachées et/ou les coûts logistiques seront soumis au centre de service agréé Xiaomi respectif où la réparation OOW est effectuée.

 1. Mécanisme de réparation des OOW

Pour l'exécution de la réparation hors garantie (ci-après "Réparation"), les Bénéficiaires bénéficieront gratuitement des frais de main d'œuvre (les coûts des pièces détachées et/ou les coûts logistiques sont exclus comme mieux spécifié sous A (i) ci-dessous).

Pendant la période de Réparation OOW, les Bénéficiaires peuvent utiliser le service d’une seule manière :

i.                     Contacter le service clientèle de Xiaomi via mi.com local pour une réparation par courrier.

Les Bénéficiaires peuvent contacter le service clientèle de Xiaomi pendant la période de Réparation OOW en utilisant les coordonnées indiquées ci-dessous à l'annexe I et demander à bénéficier du service.

Le service clientèle de Xiaomi demandera aux Bénéficiaires de fournir la facture d'achat ou de livraison et le numéro IMEI du produit, afin de vérifier si les conditions du service sont remplies et d'organiser la réparation par correspondance.

Une fois l'appareil arrivé au centre de réparation par correspondance, une inspection du Produit sera effectuée et une offre détaillée sera faite pour la réparation du Produit. Le coût de la main-d'œuvre sera déjà extrait de cette offre. Veuillez noter que le coût des pièces détachées et de la logistique ne font pas partie de ce service et sont à la charge du Bénéficiaire. Le Bénéficiaire peut alors décider d'accepter l'offre et de faire réparer le Produit ou non. Dans ce dernier cas, le Produit sera retourné, les frais d'inspection et de logistique seront à la charge des Bénéficiaires.

 1. Le présent avis de réparation ne s'applique pas et ne couvre pas les situations suivantes

 1. Le numéro de série et/ou le numéro IMEI est endommagé ou a été retiré ou altéré ;

 2. Le Produit est une contrefaçon et n'a pas été fabriqué par Xiaomi.

 

3.5   Service clientèle exclusif pendant vingt-quatre (24) mois

Pendant la période de Service, les Bénéficiaires peuvent également bénéficier de services d'assistance téléphonique supplémentaires : 

-          Vous pouvez contacter le service clientèle de XIAOMI au numéro +32 800 31221 (French,Dutch)maandag - vrijdag(Lundi au vendredi): 09:00-18:00).

Dans tous les cas, les Bénéficiaires peuvent contacter le service clientèle habituel de Xiaomi en utilisant les coordonnées fournies à l'annexe I.

 

4.       DIVERS

4.1   Confidentialité des données : Xiaomi attache une grande importance à la vie privée de ses utilisateurs et s'engage à garantir la sécurité de vos informations personnelles. Xiaomi se conforme strictement à toutes les lois et politiques de confidentialité applicables au traitement de vos informations personnelles nécessaires pour vous fournir des services après-vente (y compris des services d'entretien, de réparation et/ou de prêt de téléphones de rechange).

Dans le but de vous fournir les services dans le cadre de cet accord, Xiaomi agira en tant que contrôleur de données et nous collecterons, stockerons et utiliserons vos informations de contact strictement nécessaires (nom, numéro de téléphone, adresse électronique, numéro d'identification) et les informations relatives à l'appareil. Veuillez noter que nous pouvons également partager ces informations avec l'un de nos centres de service agréés, si nécessaire.

Pour exercer vos droits en matière de protection des données et en savoir plus sur nos politiques de confidentialité, veuillez consulter : https://privacy.mi.com/all/languages/.  

4.2   L'entretien de certains composants peut nécessiter le remplacement de pièces détachées. Par conséquent, les produits ou les pièces réparés peuvent ne pas être d'origine.

4.3   Cette offre ne s'applique qu'aux Produits décrits ci-dessus dans la clause 1. Les autres smartphones ou produits Xiaomi ne seront pas éligibles à cette offre.

4.4   Le Bénéficiaire reconnaît que les conditions générales décrites sur le site https://www.mi.com/global/service/warranty/ restent d'application. En cas de contradiction entre les présentes conditions générales et les conditions générales décrites sur la page www.mi.com concernée, les présentes conditions générales prévaudront. Les présentes conditions générales sont soumises au droit belge.

 

CETTE OFFRE D'APRÈS-VENTE N'EXCLUT PAS, NE LIMITE PAS ET NE SUSPEND PAS D'AUTRES DROITS QUE VOUS POURRIEZ AVOIR. POUR UNE PARFAITE COMPRÉHENSION DE VOS DROITS, NOUS VOUS INVITONS À CONSULTER LES LOIS DE VOTRE PAYS, PROVINCE OU ÉTAT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE I

CENTRES DE SERVICE AGRÉÉS XIAOMI ET COORDONNÉES DU SERVICE XIAOMI

Xiaomi Service contact

Téléphone du service clientèle de Xiaomi : +32 800 31221 (French, Dutch)maandag - vrijdag(Lundi au vendredi): 09:00-18:00

Xiaomi 14 Ultra - CONDITIONS D'UTILISATION DES SERVICES EXCLUSIFS

Cette offre s'ajoute aux droits du consommateur accordés par la garantie légale, conformément aux termes et conditions publiés sur : https://www.mi.com/global/service/warranty/.

1.       CHAMP D'APPLICATION ET BÉNÉFICIAIRES

Cette offre est limitée à une sélection de smartphones Xiaomi (uniquement applicable aux modèles spécifiques suivants : Xiaomi 14 Ultra) (ci-après le(s) "Produit(s)") achetés par l'intermédiaire des canaux de vente officiels de Xiaomi (en ligne ou hors ligne) et activés sur le territoire de Belgique (ci-après le "Territoire"). Cette offre est fournie par Xiaomi Technology Netherlands B.V., ayant son siège à E5, WTC The Hague, Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague, The Netherlands (ci-après "Xiaomi" ou "nous").

Seuls les consommateurs ayant acheté et activé les Produits susmentionnés peuvent bénéficier de cette offre (ci-après "Bénéficiaires" ou "vous") aux conditions décrites ci-dessous.  

2.       SERVICES APRÈS-VENTE

Cette offre comprendra les services après-vente supplémentaires suivants :

i.                     100 Go de stockage dans le Cloud Google One pendant six (6) mois. Pour profiter de ce service, les Bénéficiaires doivent acheter et activer le Produit avant le 31 juillet 2024 23h59. L'offre expire et doit être utilisée avant le 31 août 2024 à 23h59. (veuillez vous référer au point‎ 3.1.) ;

ii.                   Accès à YouTube Premium pendant trois (3) mois. Pour profiter de ce service, les Bénéficiaires doivent acheter et activer le produit avant le 31 juillet 2024 23h59. L'offre expire et doit être utilisée avant le 31 août 2024 à 23h59.  (veuillez vous référer au point‎ 3.2.) ;

iii.                 Une (1) garantie limitée en cas de bris d'écran :  Six (6) mois à compter de la date du premier achat du Produit par le Bénéficiaire. La date du premier achat doit être antérieure au 25 février 2025  (veuillez vous référer au point ‎3.3.) ;

iv.                  Une (1) réparation hors garantie avec frais de main d'œuvre gratuits dans les douze (12) mois suivant la date du premier achat du Produit par le Bénéficiaire (veuillez vous référer au point ‎3.4.) ;

v.                   Vingt-quatre (24) mois de services clientèle exclusifs à compter de la date du premier achat du produit par le Bénéficiaire (veuillez vous référer au point ‎3.5.).

vi.                  Service   de   garantie   internationale   des   smartphones   Xiaomi   (voir   le  point3.6)

(ci-après dénommés "services")

 

3.       DESCRIPTION DES SERVICES

 

3.1   100GB de stockage dans le Cloud Google One pendant six (6) mois

Cette offre d'adhésion à Google One permet aux Bénéficiaires de profiter gratuitement des avantages de l'abonnement pendant une période de six (6) mois à compter de la date de souscription de l'offre ("Période d'avantages Google One"). Pour profiter de ces cent (100) Go de stockage dans le Cloud Google One, les Bénéficiaires doivent acheter et activer le Produit avant le 31 juillet 2024 à 23h59. Cette offre expire et doit être utilisée avant le 31 août 2024 à 23h59. Cette offre est limitée aux nouveaux utilisateurs de Google One et ne peut être combinée avec d'autres offres Google One.

Pour bénéficier de cette offre, les Bénéficiaires doivent ouvrir l'application Google One sur leur appareil et l'offre s'affichera à l'écran. Les Bénéficiaires peuvent alors suivre les instructions pour souscrire à l'offre. Cette offre Google One nécessite également un compte Google Payments avec un moyen de paiement admissible lors de l'inscription. Durant la période de l'offre Google One, les conditions d'utilisation de Google One s'appliquent à l'abonnement. <https://one.google.com/terms-of-service> . Les règles de confidentialité de Google s'appliquent également <https://policies.google.com/privacy>.

Après avoir bénéficié de l'offre Google One, les Bénéficiaires peuvent être informés de la date de fin de l'abonnement sur la page des abonnements du Google Play Store. À la date d'expiration de la période de validité de l'offre Google One, l'abonnement débutera et un mode de paiement sera automatiquement prélevé au prix de l'abonnement mensuel standard à Google One, jusqu'à ce que l'abonnement soit résilié. Ces frais supplémentaires ne sont pas remboursés. Les Bénéficiaires peuvent annuler l'abonnement à tout moment. Pour éviter d'être facturé, vous devez annuler votre abonnement avant la fin de cette offre Google One.

Si l'abonnement est annulé pendant la période de l'offre Google One, l'adhésion restera active jusqu'à la fin de la période de l'offre. Si vous annulez votre abonnement et que vous avez dépassé la limite de stockage de votre compte Google pendant la période de l'offre, vous ne pourrez plus rien stocker jusqu'à ce que vous libériez de l'espace ou que vous achetiez un abonnement Google One.

Veuillez consulter [https://event.mi.com/global/google-one] et [https://www.mi.com/global/support/terms/google-one-terms]pour obtenir plus d'informations sur le service Google One.

3.2   YouTube Premium trois (3) mois d'accès

Le participant à l'offre YouTube Premium a droit à trois (3) mois d'abonnement d'essai gratuit à YouTube Premium selon le modèle d'appareil acheté (" la période d'essai "). Pour profiter de ce service YouTube Premium, les Bénéficiaires doivent acheter et activer le Produit avant le 31 juillet 2024 23h59. Cette offre YouTube Premium expire et doit être échangée avant le 31 août 2024 23h59. Cette offre YouTube Premium est limitée aux nouveaux utilisateurs de YouTube Premium. Pour bénéficier de l'offre, les Bénéficiaires ne doivent pas être des abonnés actuels de YouTube Premium ou YouTube Music Premium et ne doivent pas avoir été abonnés à YouTube Premium, YouTube Music Premium, YouTube Red ou Google Play Music auparavant. Pour connaître la durée complète de cette offre, rendez-vous sur : //www.youtube.com/premium/restrictions.

Pour bénéficier de cette offre, les Bénéficiaires doivent ouvrir l'application YouTube sur leur appareil. Ensuite, vous devez aller dans "Mon compte" et cliquer sur "Obtenir YouTube Premium". L'offre apparaîtra alors à l'écran et les Bénéficiaires pourront suivre les instructions pour l'utiliser. Un moyen de paiement valide est requis lors de l'inscription, mais les Bénéficiaires ne seront pas facturés avant l'expiration de la période d'essai. Aucun remboursement pour des périodes de facturation partielles n'est possible.

À la fin de la période d'essai, les Bénéficiaires se verront automatiquement facturer le prix de l'abonnement individuel sur une base mensuelle récurrente, le prix variant selon les pays. L'abonnement peut être annulé à tout moment. Pour éviter d'être facturé, vous devez annuler votre abonnement avant la fin de la période d'essai.

Veuillez consulter [https://event.mi.com/global/youtubepremium] et [https://www.mi.com/global/service/support/youtube-premium.html] pour obtenir plus d'informations sur le service Google One.

 

3.3   Une (1) garantie limitée en cas de bris d'écran

Les Bénéficiaires qui achètent le produit entre le 25 février 2025 et le 25 février 2025 peuvent bénéficier d'un (1) remplacement d'écran ou d'un service de réparation gratuit pendant les six (6) premiers mois suivant la date du premier achat du produit par le Bénéficiaire (ci-après, "Période de Réparation de l'Ecran"), si l'écran des produits susmentionnés est endommagé ou défectueux à la suite d'une action non intentionnelle de la part des utilisateurs finaux (c'est-à-dire une chute non intentionnelle du produit, par exemple).

La réparation de l'écran est gratuite. Si le centre de service agréé Xiaomi estime que l'écran doit être remplacé, le remplacement de l'écran sera également gratuit.

Pour bénéficier de cette offre, les Bénéficiaires doivent contacter le service clientèle de Xiaomi. Il pourra être demandé aux Bénéficiaires de fournir la facture d'achat ou le bon de livraison.

a)        Exclusions

Ce service ne s'applique pas et ne couvre pas les situations suivantes : 

 1. Le numéro de série et/ou le numéro IMEI du produit est endommagé ou a été retiré ou altéré ;

 2. Le produit est une contrefaçon et n'a pas été fabriqué par Xiaomi ;

 3. Les dommages à l'écran sont causés intentionnellement ou par négligence grave ;

 4. Les dommages n'affectent que la surface de l'écran, tels que les rayures ou autres aspects esthétiques de l'écran ;

 5. Les dommages sont causés par des logiciels malveillants, des logiciels non autorisés ou des applications tierces utilisées par les utilisateurs finaux ;

 6. Le Bénéficiaire ne fournit pas la facture d'achat ou de livraison si elle est exigée ;

 7. Le défaut est causé par une utilisation non conforme à l'usage prévu ou contraire aux instructions, manuels ou directives de Xiaomi ou du vendeur ;

 8. Le défaut résulte d'une réparation/manipulation effectuée par le Bénéficiaire lui-même ou sans autorisation, ou de l'utilisation de pièces détachées, de logiciels ou de composants non autorisés ou non originaux.

Ce service ne s'applique pas non plus aux produits qui, en raison de dommages ou d'une altération de l'écran, doivent être remplacés par un nouveau produit. Ce remplacement sera soumis aux normes de garantie légales.

Rien dans cette offre ne limite les droits des Bénéficiaires en vertu de la loi applicable.

 

3.4   UNE (1) RÉPARATION HORS GARANTIE AVEC FRAIS DE MAIN-D'ŒUVRE GRATUITS

Les Bénéficiaires ont droit à UNE (1) réparation hors garantie (" Réparation OOW ") avec des frais de main-d'œuvre gratuits dans les DOUZE (12) mois à compter de la date d'achat du Produit par les Bénéficiaires (ci-après, " Période de Réparation OOW "). Seuls les frais de main-d'œuvre peuvent être exemptés, les autres coûts de pièces détachées et/ou les coûts logistiques seront soumis au centre de service agréé Xiaomi respectif où la réparation OOW est effectuée.

 1. Mécanisme de réparation des OOW

Pour l'exécution de la réparation hors garantie (ci-après "Réparation"), les Bénéficiaires bénéficieront gratuitement des frais de main d'œuvre (les coûts des pièces détachées et/ou les coûts logistiques sont exclus comme mieux spécifié sous A (i) ci-dessous).

Pendant la période de Réparation OOW, les Bénéficiaires peuvent utiliser le service d’une seule manière :

i.                     Contacter le service clientèle de Xiaomi via mi.com local pour une réparation par courrier.

Les Bénéficiaires peuvent contacter le service clientèle de Xiaomi pendant la période de Réparation OOW en utilisant les coordonnées indiquées ci-dessous à l'annexe I et demander à bénéficier du service.

Le service clientèle de Xiaomi demandera aux Bénéficiaires de fournir la facture d'achat ou de livraison et le numéro IMEI du produit, afin de vérifier si les conditions du service sont remplies et d'organiser la réparation par correspondance.

Une fois l'appareil arrivé au centre de réparation par correspondance, une inspection du Produit sera effectuée et une offre détaillée sera faite pour la réparation du Produit. Le coût de la main-d'œuvre sera déjà extrait de cette offre. Veuillez noter que le coût des pièces détachées et de la logistique ne font pas partie de ce service et sont à la charge du Bénéficiaire. Le Bénéficiaire peut alors décider d'accepter l'offre et de faire réparer le Produit ou non. Dans ce dernier cas, le Produit sera retourné, les frais d'inspection et de logistique seront à la charge des Bénéficiaires.

 1. Le présent avis de réparation ne s'applique pas et ne couvre pas les situations suivantes

 1. Le numéro de série et/ou le numéro IMEI est endommagé ou a été retiré ou altéré ;

 2. Le Produit est une contrefaçon et n'a pas été fabriqué par Xiaomi.

 

3.5   Service clientèle exclusif pendant vingt-quatre (24) mois

Pendant la période de Service, les Bénéficiaires peuvent également bénéficier de services d'assistance téléphonique supplémentaires : 

-          Vous pouvez contacter le service clientèle de XIAOMI au numéro +32 800 31221 (French,Dutch)maandag - vrijdag(Lundi au vendredi): 09:00-18:00).

Dans tous les cas, les Bénéficiaires peuvent contacter le service clientèle habituel de Xiaomi en utilisant les coordonnées fournies à l'annexe I.

3.6   Xiaomi Smartphone International Warranty Service

 Les Bénéficiaires qui ont acheté le Xiaomi 14 Ultra pourront bénéficier du service de garantie internationale du smartphone Xiaomi (y compris le service de réparation SWAP et le service de mise à jour du logiciel) dans le(s) centre(s) de service désigné(s) par Xiaomi dans les marchés énumérés dans les conditions générales du service de garantie internationale du smartphone Xiaomi pour le Xiaomi 14 Ultra. Les services dans le cadre de ce service de garantie internationale seront fournis : (1) conformément aux lois et normes du marché où les services sont fournis, dans la mesure permise par les lois locales, et (2) en fonction de la disponibilité des matériaux sur ce marché, afin de s'assurer que le produit peut être utilisé normalement sur le marché où les services sont fournis.

Veuillez vous référer aux termes et conditions du service de garantie internationale des smartphones Xiaomi pour Xiaomi 14 Ultra [ https://www.mi.com/global/support/warranty/be/] pour obtenir plus d'informations.

4.       DIVERS

4.1   Confidentialité des données : Xiaomi attache une grande importance à la vie privée de ses utilisateurs et s'engage à garantir la sécurité de vos informations personnelles. Xiaomi se conforme strictement à toutes les lois et politiques de confidentialité applicables au traitement de vos informations personnelles nécessaires pour vous fournir des services après-vente (y compris des services d'entretien, de réparation et/ou de prêt de téléphones de rechange).

Dans le but de vous fournir les services dans le cadre de cet accord, Xiaomi agira en tant que contrôleur de données et nous collecterons, stockerons et utiliserons vos informations de contact strictement nécessaires (nom, numéro de téléphone, adresse électronique, numéro d'identification) et les informations relatives à l'appareil. Veuillez noter que nous pouvons également partager ces informations avec l'un de nos centres de service agréés, si nécessaire.

Pour exercer vos droits en matière de protection des données et en savoir plus sur nos politiques de confidentialité, veuillez consulter : https://privacy.mi.com/all/languages/.  

4.2   L'entretien de certains composants peut nécessiter le remplacement de pièces détachées. Par conséquent, les produits ou les pièces réparés peuvent ne pas être d'origine.

4.3   Cette offre ne s'applique qu'aux Produits décrits ci-dessus dans la clause 1. Les autres smartphones ou produits Xiaomi ne seront pas éligibles à cette offre.

4.4   Le Bénéficiaire reconnaît que les conditions générales décrites sur le site https://www.mi.com/global/service/warranty/ restent d'application. En cas de contradiction entre les présentes conditions générales et les conditions générales décrites sur la page www.mi.com concernée, les présentes conditions générales prévaudront. Les présentes conditions générales sont soumises au droit belge.

 

CETTE OFFRE D'APRÈS-VENTE N'EXCLUT PAS, NE LIMITE PAS ET NE SUSPEND PAS D'AUTRES DROITS QUE VOUS POURRIEZ AVOIR. POUR UNE PARFAITE COMPRÉHENSION DE VOS DROITS, NOUS VOUS INVITONS À CONSULTER LES LOIS DE VOTRE PAYS, PROVINCE OU ÉTAT.

 

 

 

 

 

ANNEXE I

CENTRES DE SERVICE AGRÉÉS XIAOMI ET COORDONNÉES DU SERVICE XIAOMI

Xiaomi Service contact

Téléphone du service clientèle de Xiaomi : +32 800 31221 (French, Dutch)maandag - vrijdag(Lundi au vendredi): 09:00-18:00

Service de garantie internationale des smartphones de Xiaomi pour le Xiaomi 14 Ultra 

CE SERVICE DE GARANTIE INTERNATIONALE DE SMARTPHONES XIAOMI POUR LE XIAOMI 14 ULTRA ("GARANTIE") EST UNE GARANTIE COMMERCIALE VOLONTAIRE DU FABRICANT, EN PLUS DES DROITS DU CONSOMMATEUR ACCORDÉS PAR LA GARANTIE LÉGALE EN VERTU DES LOIS APPLICABLES ET DE TOUTE AUTRE GARANTIE COMMERCIALE QUI EST FOURNIE CONFORMÉMENT AUX TERMES ET CONDITIONS PUBLIÉS SUR : https://www.mi.com/global/support/warranty.

 

La garantie de service internationale est particulièrement utile aux clients qui achètent un produit sur les marchés inclus et qui ont besoin d'un service de garantie dans un autre pays participant.

 

a)      Portée de la garantie

Les utilisateurs finaux qui ont acheté un Xiaomi 14 Ultra ("Produit") auprès d'un canal de vente officiel autorisé de Xiaomi sur un marché listé dans le "Tableau 1" et qui ont activé leur Produit sur ce marché ou qui ont satisfait aux conditions autrement publiées par Xiaomi ("Consommateurs") seront éligibles pour les services (y compris le service de réparation SWAP et le service de mise à jour du logiciel) sous cette garantie au(x) centre(s) de service désigné(s) de Xiaomi sur les autres marchés listés dans le "Tableau 1", qui est (sont) offert(s) par Xiaomi H. K. Limited. enregistré au Suite 3209, 32/F, Tower 5, The Gateway, Harbour City, 15 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong. La période de cette garantie est de 24 mois à compter de la date d'achat du produit.

 

Les services au titre de la présente Garantie seront fournis : (1) conformément aux lois et normes du marché où les services sont fournis, dans la mesure où les lois locales le permettent, et (2) en fonction de la disponibilité des matériaux sur ce marché, afin de garantir que le Produit peut être utilisé normalement sur le marché où les services sont fournis. Veuillez consulter le site https://www.mi.com/global/service/warranty pour obtenir de plus amples informations sur les services de garantie fournis sur chaque marché.

 

Tableau 1. Marchés couverts par la garantie

Région

Marché

Europe occidentale

Espagne, Italie, France, Royaume-Uni, Allemagne, Pays-Bas, Portugal, Belgique, Luxembourg, Irlande, Suisse

Europe de l'Est et du Nord

Pologne, République tchèque, Roumanie, Grèce, Slovaquie, Autriche, Hongrie, Croatie, Bulgarie, Suède, Lituanie, Estonie, Lettonie

Asie du Sud-Est

Malaisie, Thaïlande, Singapour

CEI

Russie, Belarus, Kazakhstan

Moyen-Orient

Arabie Saoudite, Émirats arabes unis

HTM

Hong Kong, Taïwan

Amérique latine

Chili

Asie de l'Est

Japon

 

 

Cette garantie comprendra les types de services suivants :

1.     Service sous garantie : Fournissez une preuve d'achat valide, et après que le centre de service Xiaomi concerné ait détecté et confirmé que les conditions de garantie sont remplies, vous pourrez bénéficier de services de garantie gratuits. Les procédures de service peuvent varier selon les marchés.

2.     Service hors garantie : Pour les smartphones dont la période de garantie a expiré ou qui ne sont pas couverts par la garantie, les pièces de rechange défectueuses peuvent être remplacées dans le centre de service local de Xiaomi concerné, moyennant des frais.

Le prix des pièces de rechange et les frais de main d'œuvre sont selon le centre de service local de Xiaomi où le service est fourni.

Et les pièces détachées disponibles pour le service hors garantie du service de garantie internationale des Smartphones Xiaomi comprennent : Carte mère, écran, batterie, couvercle de batterie et autres. La disponibilité est selon le centre de service local de Xiaomi.

 

Veuillez noter que l'apparence/fonctionnement de votre smartphone/matériel réparé peut varier en raison du service fourni, et que les normes/marques de qualification de sécurité pour votre smartphone/matériel réparé peuvent être applicables uniquement à l'endroit où le service de garantie internationale pour smartphone Xiaomi est fourni en raison des exigences des lois locales pouvant différer des exigences des lois de l'endroit où vous avez acheté et activé votre smartphone.

 

b)      Exclusion

Cette garantie commerciale ne s'applique pas dans les cas suivants :

1.     Le service de garantie internationale des Smartphones Xiaomi ne prend en charge que la réparation (y compris la réparation SWAP et le service de mise à niveau) des modèles désignés sur les marchés couverts, mais pas les retours de Smartphones. Les autres services sont soumis aux conditions de l'endroit où le service est fourni.

2.     Les Consommateurs sont tenus de donner l'autorisation de collecter les informations nécessaires pour fournir le service de garantie internationale du Smartphone de Xiaomi, et de signer le formulaire de remise et le formulaire d'instruction, sinon le centre de service de Xiaomi concerné a le droit de refuser de fournir le service de garantie internationale du Smartphone de Xiaomi.

3.     Pour les smartphones achetés par des canaux non officiels, le centre de service a le droit de refuser de fournir des services. Veuillez acheter l'appareil par le biais d'un canal officiel reconnu par Xiaomi.

De plus, cette garantie commerciale ne couvrira pas les cas suivants lorsque :

1.     Le modèle de smartphone n'est pas couvert par le service de garantie internationale de Xiaomi Smartphone.

2.     Les smartphones ne sont pas vendus et activés sur les marchés indiqués dans le "Tableau 1".

3.     Les smartphones sont vendus par des canaux non officiels sur les marchés indiqués dans le "Tableau 1".

4.     Toute modification, démontage ou réparation qui n'est pas autorisée par Xiaomi.

5.     Les smartphones dépassent la limite de temps du service à l'endroit où le service est fourni.

6.     Un remboursement est demandé, ou un remplacement est demandé en cas d'absence de problème de qualité du produit.

7.     L'appareil ne peut pas être utilisé en raison d'une défaillance de la région plutôt que de l'appareil (par exemple, il ne prend pas en charge les normes des autres réseaux régionaux et ne peut pas accéder à Internet, etc.)

8.     Cas au-delà du champ d'application de la politique de service statutaire du lieu de service.

 

Rien dans la présente garantie commerciale ne limite les droits des consommateurs en vertu de la loi applicable.

XIAOMI 13T/Xiaomi 13T Pro - EXCLUSIEVE SERVICEVOORWAARDEN(DUTCH)

Dit aanbod is een aanvulling op de consumentenrechten die worden verleend door de wettelijke garantie, volgens de voorwaarden gepubliceerd op: https://www.mi.com/global/service/warranty/.

1.       TOEPASSINGSGEBIED EN BEGUNSTIGDEN

Deze aanbieding is beperkt tot geselecteerde Xiaomi smartphones (alleen van toepassing op de volgende specifieke modellen: Xiaomi 13T en Xiaomi 13T Pro) (hierna de "Product(en)") die zijn aangeschaft via een van de officiële verkoopkanalen van Xiaomi (online of offline) en geactiveerd binnen Belgie (hierna het "Grondgebied"). Deze aanbieding wordt aangeboden door Xiaomi Technology Netherlands B.V., gevestigd te E5, WTC Den Haag, Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, Den Haag, Nederland (hierna "Xiaomi" of "wij").

Alleen consumenten die de bovengenoemde Producten hebben gekocht en geactiveerd, komen in aanmerking voor deze aanbieding (hierna "Begunstigden" of "jij") onder de hieronder beschreven voorwaarden.  

2.       SERVICE NA AANKOOP

Deze aanbieding omvat de volgende extra service na verkoop:

i.                     100 GB cloudopslag bij Google One gedurende 6 maanden. Om van deze service te kunnen genieten, moeten Begunstigden het product vóór 31 juli 2024 23:59 uur aanschaffen en activeren. De aanbieding vervalt en moet uiterlijk op 31 augustus 2024 11:59 PM worden ingewisseld. (zie punt‎ 3.1.);

ii.                   YouTube Premium 3 maanden toegang. Om van deze service te genieten, moeten Begunstigden het product kopen en activeren voor 31 juli 2024 23.59 uur. De aanbieding vervalt en moet uiterlijk op 31 augustus 2024 11:59 PM worden ingewisseld.  (zie punt‎ 3.2.);

iii.                 Eén (1) beperkte garantie op defecte schermen:  Zes (6) maanden vanaf de datum van eerste aankoop van het Product door de Begunstigde. De eerste aankoopdatum moet vóór 26th september 2024  liggen (zie punt ‎3.3.);

iv.                 Eén (1) buiten de garantie vallende reparatie met gratis arbeidskosten binnen 12 maanden vanaf de datum van eerste aankoop van het Product door Begunstigde (zie punt ‎3.4.);

v.                   24 maanden Exclusieve klantenservices vanaf de datum van eerste aankoop van het Product door Begunstige (zie punt ‎3.5.).;

(hierna "Diensten")

3.       BESCHRIJVING VAN DIENSTEN

3.1   100 GB van Google One cloudopslag voor 6 maanden

Deze Google One-lidmaatschapsaanbieding biedt Begunstigden gratis abonnementsvoordelen voor een periode van 6 maanden vanaf de dag dat u de aanbieding inwisselt ('Google One-voordeelperiode'). Om te profiteren van deze 100 GB aan Google One-cloudopslag, moeten Begunstigden het product vóór 31 juli 2024 23:59 uur aanschaffen en activeren. Deze aanbieding vervalt en moet uiterlijk op 31 augustus 2024 23:59 uur zijn ingewisseld. Deze aanbieding is beperkt tot nieuwe gebruikers van Google One en kan niet worden gecombineerd met andere Google One-aanbiedingen.

Om deze aanbieding in te wisselen, moeten Begunstigden de Google One-app op hun apparaat openen, waarna de aanbieding op het scherm verschijnt. Vervolgens kunnen Begunstigden de instructies volgen om de aanbieding in te wisselen. Voor deze Google One-aanbieding is ook een Google Payments-account met een in aanmerking komend betaalmiddel vereist. Tijdens de aanbiedingsperiode van Google One zijn de Servicevoorwaarden van Google One van toepassing op het abonnement. <https://one.google.com/terms-of-service> . Het Privacybeleid van Google is ook van toepassing <https://policies.google.com/privacy>.

Nadat Begunstigden het Google One-aanbod hebben ingewisseld, kunnen Begunstigden op de pagina Abonnementen in de Google Play Store een bevestiging krijgen van de einddatum. Op de datum waarop de Google One Voordeelperiode eindigt, gaat het abonnement in en wordt automatisch een vorm van betaling in rekening gebracht tegen de standaard maandelijkse Google One abonnementsprijs, totdat het abonnement wordt geannuleerd. Er is geen restitutie mogelijk voor deze extra kosten. Begunstigden kunnen het abonnement op elk gewenst moment annuleren. Om te voorkomen dat kosten in rekening worden gebracht, moet u vóór het einde van deze Google One-aanbieding opzeggen.

Als het abonnement tijdens de aanbiedingsperiode van Google One wordt geannuleerd, blijft het lidmaatschap actief tot het einde van de aanbiedingsperiode. Als u uw abonnement annuleert en tijdens de aanbiedingsperiode de opslaglimiet van uw Google-account hebt overschreden, kunt u niets nieuws opslaan totdat u ruimte hebt gemaakt of een Google One-lidmaatschap hebt gekocht.

Raadpleeg [https://event.mi.com/global/google-one] en [https://www.mi.com/global/support/terms/google-one-terms]voor meer informatie over de Google One-service.

3.2   YouTube Premium 3 maanden toegang

De deelnemer aan het YouTube Premium-aanbod heeft recht op 3 maanden gratis proeflidmaatschap van YouTube Premium, afhankelijk van het aangeschafte Product ('de proefperiode'). Om gebruik te kunnen maken van deze YouTube Premium-service, moeten Begunstigden het Product vóór 31 juli 2024 11:59 PM aanschaffen en activeren. Dit YouTube Premium-aanbod verloopt en moet uiterlijk op 31 augustus 2024 23:59 uur zijn ingewisseld. Deze YouTube Premium-aanbieding is beperkt tot nieuwe gebruikers van YouTube Premium. Om de aanbieding succesvol te kunnen inwisselen, mogen de Begunstigden geen huidige YouTube Premium- of YouTube Music Premium-abonnees zijn en niet eerder YouTube Premium-, YouTube Music Premium-, YouTube Red- of Google Play Music-abonnees zijn geweest. Ga voor de volledige voorwaarden van deze aanbieding naar: //www.youtube.com/premium/restrictions.

Om deze aanbieding te verzilveren, moeten begunstigden de YouTube-app openen op hun apparaat. Daarna moet je naar "Mijn account" gaan en klikken op "krijg YouTube Premium". Vervolgens verschijnt de aanbieding op het scherm en kunnen Begunstigden de instructies volgen om deze in te wisselen. Bij aanmelding is een geldige betalingsvorm vereist, maar Begunstigden worden niet gefactureerd totdat de proefperiode is verlopen. Restituties voor gedeeltelijke factureringsperioden zijn niet beschikbaar.

Aan het einde van de proefperiode wordt de individuele abonnementsprijs automatisch in rekening gebracht aan Begunstigden op een maandelijks terugkerende basis, prijs varieert per land. Het abonnement kan op elk moment worden geannuleerd. Om te voorkomen dat dit in rekening wordt gebracht, moet u vóór het einde van de Proefperiode opzeggen.

Raadpleeg [https://event.mi.coml/global/youtubepremium] en [https://www.mi.com/global/service/support/youtube-premium.html] voor meer informatie over de Google One-service.

 

3.3   Eén (1) beperkte garantie op defecte schermen

Begunstigden die het Product kopen tussen 26 september 2023 en 26 september 2024 komen in aanmerking voor een eenmalige (1) gratis schermvervanging of reparatieservice gedurende de eerste zes (6) maanden na de datum van eerste aankoop van het Product door de Begunstigde (hierna "Schermreparatieperiode"), als het scherm van de hierboven genoemde Producten beschadigd of defect raakt door een niet-opzettelijke handeling van eindgebruikers (d.w.z. zoals het niet-opzettelijk vallen van het Product).

Dergelijke reparatie van het scherm is kosteloos. Indien het door Xiaomi erkende servicecentrum van oordeel is dat het scherm vervangen dient te worden, zal een dergelijke vervanging van het scherm eveneens kosteloos zijn.

Om van deze aanbieding gebruik te kunnen maken, dienen Begunstigden contact op te nemen met de Xiaomi Customer Support. Begunstigden kan worden gevraagd om de factuur van de aankoop of de leveringsbon te overleggen.

a)        Uitsluitingen

Deze service is niet van toepassing op of dekt de volgende situaties niet: 

 1. Het serienummer en/of IMEI-nummer van het Product is beschadigd of verwijderd of er is mee geknoeid;

 2. Het product is namaak en is niet vervaardigd door Xiaomi;

 3. Schade aan het scherm is opzettelijk of door grove nalatigheid veroorzaakt;

 4. Beschadigingen hebben alleen invloed op het oppervlak van het scherm, zoals krassen of een ander esthetisch uiterlijk van het scherm;

 5. Schade wordt veroorzaakt door malware, ongeautoriseerde software of apps van derden die door de eindgebruikers worden gebruikt;

 6. De Begunstigde verstrekt de factuur van de aankoop of de leveringsbon niet als deze vereist is;

 7. Het defect is veroorzaakt door een niet-bedoeld gebruik of in strijd met de instructies, handleidingen of richtlijnen van Xiaomi of de verkoper;

 8. Het defect is het gevolg van eigen of niet-geautoriseerde reparatie/manipulatie door de Begunstigde, of het gebruik van niet-geautoriseerde of niet-originele reserveonderdelen, software of onderdelen.

Deze service is ook niet van toepassing op Producten die, als gevolg van beschadiging of verandering van het scherm, moeten worden vervangen door een nieuw Product. Voor een dergelijke vervanging gelden de wettelijke garantienormen.

Niets in dit aanbod zal de rechten van Begunstigden onder de toepasselijke wetgeving beperken.

 

3.4   ÉÉN (1) BUITEN DE GARANTIE VALLENDE REPARATIE MET GRATIS ARBEIDSKOSTEN

Begunstigden komen in aanmerking voor ÉÉN (1) buiten de garantie vallende reparatie ("OOW reparatie") met gratis arbeidskosten binnen TWAALF (12) maanden vanaf de datum waarop Begunstigden het Product hebben aangeschaft (hierna: "OOW reparatieperiode"). Alleen arbeidskosten kunnen worden vrijgesteld, andere kosten voor reserveonderdelen en/of logistieke kosten zijn afhankelijk van het respectieve door Xiaomi erkende servicecentrum waar de OOW-reparatie wordt uitgevoerd.

 1. Mechanisme van de OOW-reparatie

Voor de uitvoering van de buiten de garantie vallende reparatie (hierna "Reparatie" genoemd), ontvangen de Begunstigden gratis arbeidskosten (kosten voor reserveonderdelen en/of verzendkosten uitgesloten zoals hieronder verder gespecificeerd onder A (i)).

Tijdens de OOW-reparatieperiode kunnen Begunstigden op de volgende manier gebruik maken van de Dienst:

i. Neem contact op met de Xiaomi Klantenservice via lokale mi.com voor reparatie per post

Begunstigden kunnen tijdens de OOW reparatieperiode contact opnemen met de Xiaomi Klantenservice via de contactgegevens zoals hieronder vermeld in Bijlage I en de Service aanvragen.

De Xiaomi Klantenservice zal de Begunstigden vragen om de factuur van de aankoop of de leveringsbon en het IMEI-nummer van het Product, om te controleren of aan de voorwaarden van de Service wordt voldaan en om een reparatie per post te regelen.

Nadat het apparaat is aangekomen bij het mail-in reparatiecentrum, wordt het product geïnspecteerd en wordt een gedetailleerde offerte gemaakt voor de reparatie van het product. De arbeidskosten worden al uit deze offerte gehaald. Houd er rekening mee dat de kosten van reserveonderdelen en logistiek geen deel uitmaken van deze Service en worden gedragen door de Begunstigde. De Begunstigde kan vervolgens beslissen of hij het aanbod accepteert en het Product laat repareren of niet. In het laatste geval wordt het Product geretourneerd en zijn de inspectiekosten en logistieke kosten voor rekening van de Begunstigde.

 1. Deze OOW-reparatie is niet van toepassing op of dekt de volgende situaties niet

 1. Het serienummer en/of IMEI-nummer is beschadigd of verwijderd of er is mee geknoeid;

 2. Het product is namaak en is niet vervaardigd door Xiaomi.

 

3.5   24 maanden exclusieve klantenservice

Tijdens de Serviceperiode kunnen Begunstigden ook profiteren van aanvullende hotlinediensten: 

-          Begunstigden kunnen de klantenservice bereiken via: +32 800 31221 (French, Dutch) maandag - vrijdag(Lundi au vendredi): 09:00-18:00

In ieder geval kunnen Begunstigden contact opnemen met de reguliere Xiaomi Klantenservice via de contactgegevens in Bijlage I.

 

4.       DIVERSEN

4.1   Privacy van gegevens: Xiaomi hecht veel waarde aan de privacy van onze gebruikers en doet er alles aan om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen. Xiaomi houdt zich strikt aan alle toepasselijke wetten en privacybeleidsregels voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens die nodig zijn om after-sales diensten aan u te leveren (waaronder onderhoud, reparatie en/of het uitlenen van reservetelefoons).

Om u de services krachtens deze overeenkomst te kunnen leveren, treedt Xiaomi op als gegevensbeheerder en verzamelen, bewaren en gebruiken we uw strikt noodzakelijke contactgegevens (naam, telefoonnummer, e-mailadres, ID-nummer) en de informatie over het apparaat. Houd er rekening mee dat we deze informatie indien nodig ook kunnen delen met een van onze geautoriseerde servicecentra.

Om uw rechten op het gebied van gegevensbescherming uit te oefenen en meer te weten te komen over ons privacybeleid, kunt u terecht op: https://privacy.mi.com/all/languages/.  

4.2   Het onderhoud van sommige onderdelen kan vervanging van reserveonderdelen vereisen. Daarom is het mogelijk dat de gerepareerde producten of onderdelen niet de originele zijn.

4.3   Deze aanbieding is alleen van toepassing op de hierboven in clausule 1 beschreven producten. Andere Xiaomi smartphones of producten komen niet in aanmerking voor deze aanbieding.

4.4   De Begunstigde erkent dat de algemene voorwaarden beschreven op https://www.mi.com/global/service/warranty/ van toepassing blijven. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en de algemene voorwaarden beschreven op de relevante pagina www.mi.com, prevaleren deze Algemene Voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan Nederlands recht.

DIT AFTERSALESAANBOD SLUIT ANDERE RECHTEN DIE U MOGELIJK HEBT NIET UIT, BEPERKT DEZE NIET OF SCHORT DEZE NIET OP. VOOR EEN VOLLEDIG BEGRIP VAN UW RECHTEN, NODIGEN WIJ U UIT OM DE WETTEN VAN UW LAND, PROVINCIE OF STAAT TE RAADPLEGEN.

 

 

 BIJLAGE I

GEAUTORISEERDE XIAOMI SERVICECENTRA EN CONTACTINFORMATIE VOOR XIAOMI SERVICE

Contact Xiaomi Service

Xiaomi Klantenservice telefoon: +32 800 31221 (French, Dutch)
maandag - vrijdag(Lundi au vendredi): 09:00-18:00

XIAOMI 13T/Xiaomi 13T Pro - CONDITIONS D'UTILISATION DES SERVICES EXCLUSIFS (FRENCH)

Cette offre s'ajoute aux droits du consommateur accordés par la garantie légale, conformément aux termes et conditions publiés sur : https://www.mi.com/global/support/warranty/be .

1.       CHAMP D'APPLICATION ET BÉNÉFICIAIRES

Cette offre est limitée à une sélection de smartphones Xiaomi (uniquement applicable aux modèles spécifiques suivants : Xiaomi 13T et Xiaomi 13T Pro) (ci-après le(s) "Produit(s)") achetés par l'intermédiaire des canaux de vente officiels de Xiaomi (en ligne ou hors ligne) et activés sur le territoire de Belgique (ci-après le "Territoire"). Cette offre est fournie par Xiaomi Technology Netherlands B.V., ayant son siège à E5, WTC The Hague, Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague, The Netherlands (ci-après "Xiaomi" ou "nous").

Seuls les consommateurs ayant acheté et activé les Produits susmentionnés peuvent bénéficier de cette offre (ci-après "Bénéficiaires" ou "vous") aux conditions décrites ci-dessous.  

2.       SERVICES APRÈS-VENTE

Cette offre comprendra les services après-vente supplémentaires suivants :

i.                     100 Go de stockage dans le Cloud Google One pendant six (6) mois. Pour profiter de ce service, les Bénéficiaires doivent acheter et activer le Produit avant le 31 juillet 2024 23h59. L'offre expire et doit être utilisée avant le 31 août 2024 à 23h59. (veuillez vous référer au point‎ 3.1.) ;

ii.                   Accès à YouTube Premium pendant trois (3) mois. Pour profiter de ce service, les Bénéficiaires doivent acheter et activer le produit avant le 31 juillet 2024 23h59. L'offre expire et doit être utilisée avant le 31 août 2024 à 23h59.  (veuillez vous référer au point‎ 3.2.) ;

iii.                 Une (1) garantie limitée en cas de bris d'écran :  Six (6) mois à compter de la date du premier achat du Produit par le Bénéficiaire. La date du premier achat doit être antérieure au 26 septembre 2024  (veuillez vous référer au point ‎3.3.) ;

iv.                 Une (1) réparation hors garantie avec frais de main d'œuvre gratuits dans les douze (12) mois suivant la date du premier achat du Produit par le Bénéficiaire (veuillez vous référer au point ‎3.4.) ;

v.                   Vingt-quatre (24) mois de services clientèle exclusifs à compter de la date du premier achat du produit par le Bénéficiaire (veuillez vous référer au point ‎3.5.).

(ci-après dénommés "services")

3.       DESCRIPTION DES SERVICES

3.1   100GB de stockage dans le Cloud Google One pendant six (6) mois

Cette offre d'adhésion à Google One permet aux Bénéficiaires de profiter gratuitement des avantages de l'abonnement pendant une période de six (6) mois à compter de la date de souscription de l'offre ("Période d'avantages Google One"). Pour profiter de ces cent (100) Go de stockage dans le Cloud Google One, les Bénéficiaires doivent acheter et activer le Produit avant le 31 juillet 2024 à 23h59. Cette offre expire et doit être utilisée avant le 31 août 2024 à 23h59. Cette offre est limitée aux nouveaux utilisateurs de Google One et ne peut être combinée avec d'autres offres Google One.

Pour bénéficier de cette offre, les Bénéficiaires doivent ouvrir l'application Google One sur leur appareil et l'offre s'affichera à l'écran. Les Bénéficiaires peuvent alors suivre les instructions pour souscrire à l'offre. Cette offre Google One nécessite également un compte Google Payments avec un moyen de paiement admissible lors de l'inscription. Durant la période de l'offre Google One, les conditions d'utilisation de Google One s'appliquent à l'abonnement. <https://one.google.com/terms-of-service> . Les règles de confidentialité de Google s'appliquent également <https://policies.google.com/privacy>.

Après avoir bénéficié de l'offre Google One, les Bénéficiaires peuvent être informés de la date de fin de l'abonnement sur la page des abonnements du Google Play Store. À la date d'expiration de la période de validité de l'offre Google One, l'abonnement débutera et un mode de paiement sera automatiquement prélevé au prix de l'abonnement mensuel standard à Google One, jusqu'à ce que l'abonnement soit résilié. Ces frais supplémentaires ne sont pas remboursés. Les Bénéficiaires peuvent annuler l'abonnement à tout moment. Pour éviter d'être facturé, vous devez annuler votre abonnement avant la fin de cette offre Google One.

Si l'abonnement est annulé pendant la période de l'offre Google One, l'adhésion restera active jusqu'à la fin de la période de l'offre. Si vous annulez votre abonnement et que vous avez dépassé la limite de stockage de votre compte Google pendant la période de l'offre, vous ne pourrez plus rien stocker jusqu'à ce que vous libériez de l'espace ou que vous achetiez un abonnement Google One.

Veuillez consulter [https://event.mi.com/global/google-one] et [https://www.mi.com/global/support/terms/google-one-terms]pour obtenir plus d'informations sur le service Google One.

3.2   YouTube Premium trois (3) mois d'accès

Le participant à l'offre YouTube Premium a droit à trois (3) mois d'abonnement d'essai gratuit à YouTube Premium selon le modèle d'appareil acheté (" la période d'essai "). Pour profiter de ce service YouTube Premium, les Bénéficiaires doivent acheter et activer le Produit avant le 31 juillet 2024 23h59. Cette offre YouTube Premium expire et doit être échangée avant le 31 août 2024 23h59. Cette offre YouTube Premium est limitée aux nouveaux utilisateurs de YouTube Premium. Pour bénéficier de l'offre, les Bénéficiaires ne doivent pas être des abonnés actuels de YouTube Premium ou YouTube Music Premium et ne doivent pas avoir été abonnés à YouTube Premium, YouTube Music Premium, YouTube Red ou Google Play Music auparavant. Pour connaître la durée complète de cette offre, rendez-vous sur : //www.youtube.com/premium/restrictions.

Pour bénéficier de cette offre, les Bénéficiaires doivent ouvrir l'application YouTube sur leur appareil. Ensuite, vous devez aller dans "Mon compte" et cliquer sur "Obtenir YouTube Premium". L'offre apparaîtra alors à l'écran et les Bénéficiaires pourront suivre les instructions pour l'utiliser. Un moyen de paiement valide est requis lors de l'inscription, mais les Bénéficiaires ne seront pas facturés avant l'expiration de la période d'essai. Aucun remboursement pour des périodes de facturation partielles n'est possible.

À la fin de la période d'essai, les Bénéficiaires se verront automatiquement facturer le prix de l'abonnement individuel sur une base mensuelle récurrente, le prix variant selon les pays. L'abonnement peut être annulé à tout moment. Pour éviter d'être facturé, vous devez annuler votre abonnement avant la fin de la période d'essai.

Veuillez consulter [https://event.mi.com/global/youtubepremium] et [https://www.mi.com/global/service/support/youtube-premium.html] pour obtenir plus d'informations sur le service Google One.

 

3.3   Une (1) garantie limitée en cas de bris d'écran

Les Bénéficiaires qui achètent le produit entre le 26 septembre 2023 et le 26 septembre 2024 peuvent bénéficier d'un (1) remplacement d'écran ou d'un service de réparation gratuit pendant les six (6) premiers mois suivant la date du premier achat du produit par le Bénéficiaire (ci-après, "Période de Réparation de l'Ecran"), si l'écran des produits susmentionnés est endommagé ou défectueux à la suite d'une action non intentionnelle de la part des utilisateurs finaux (c'est-à-dire une chute non intentionnelle du produit, par exemple).

La réparation de l'écran est gratuite. Si le centre de service agréé Xiaomi estime que l'écran doit être remplacé, le remplacement de l'écran sera également gratuit.

Pour bénéficier de cette offre, les Bénéficiaires doivent contacter le service clientèle de Xiaomi. Il pourra être demandé aux Bénéficiaires de fournir la facture d'achat ou le bon de livraison.

a)        Exclusions

Ce service ne s'applique pas et ne couvre pas les situations suivantes : 

 1. Le numéro de série et/ou le numéro IMEI du produit est endommagé ou a été retiré ou altéré ;

 2. Le produit est une contrefaçon et n'a pas été fabriqué par Xiaomi ;

 3. Les dommages à l'écran sont causés intentionnellement ou par négligence grave ;

 4. Les dommages n'affectent que la surface de l'écran, tels que les rayures ou autres aspects esthétiques de l'écran ;

 5. Les dommages sont causés par des logiciels malveillants, des logiciels non autorisés ou des applications tierces utilisées par les utilisateurs finaux ;

 6. Le Bénéficiaire ne fournit pas la facture d'achat ou de livraison si elle est exigée ;

 7. Le défaut est causé par une utilisation non conforme à l'usage prévu ou contraire aux instructions, manuels ou directives de Xiaomi ou du vendeur ;

 8. Le défaut résulte d'une réparation/manipulation effectuée par le Bénéficiaire lui-même ou sans autorisation, ou de l'utilisation de pièces détachées, de logiciels ou de composants non autorisés ou non originaux.

Ce service ne s'applique pas non plus aux produits qui, en raison de dommages ou d'une altération de l'écran, doivent être remplacés par un nouveau produit. Ce remplacement sera soumis aux normes de garantie légales.

Rien dans cette offre ne limite les droits des Bénéficiaires en vertu de la loi applicable.

 

3.4   UNE (1) RÉPARATION HORS GARANTIE AVEC FRAIS DE MAIN-D'ŒUVRE GRATUITS

Les Bénéficiaires ont droit à UNE (1) réparation hors garantie (" Réparation OOW ") avec des frais de main-d'œuvre gratuits dans les DOUZE (12) mois à compter de la date d'achat du Produit par les Bénéficiaires (ci-après, " Période de Réparation OOW "). Seuls les frais de main-d'œuvre peuvent être exemptés, les autres coûts de pièces détachées et/ou les coûts logistiques seront soumis au centre de service agréé Xiaomi respectif où la réparation OOW est effectuée.

 1. Mécanisme de réparation des OOW

Pour l'exécution de la réparation hors garantie (ci-après "Réparation"), les Bénéficiaires bénéficieront gratuitement des frais de main d'œuvre (les coûts des pièces détachées et/ou les coûts logistiques sont exclus comme mieux spécifié sous A (i) ci-dessous).

Pendant la période de Réparation OOW, les Bénéficiaires peuvent utiliser le service d’une seule manière :

i.                     Contacter le service clientèle de Xiaomi via mi.com local pour une réparation par courrier.

Les Bénéficiaires peuvent contacter le service clientèle de Xiaomi pendant la période de Réparation OOW en utilisant les coordonnées indiquées ci-dessous à l'annexe I et demander à bénéficier du service.

Le service clientèle de Xiaomi demandera aux Bénéficiaires de fournir la facture d'achat ou de livraison et le numéro IMEI du produit, afin de vérifier si les conditions du service sont remplies et d'organiser la réparation par correspondance.

Une fois l'appareil arrivé au centre de réparation par correspondance, une inspection du Produit sera effectuée et une offre détaillée sera faite pour la réparation du Produit. Le coût de la main-d'œuvre sera déjà extrait de cette offre. Veuillez noter que le coût des pièces détachées et de la logistique ne font pas partie de ce service et sont à la charge du Bénéficiaire. Le Bénéficiaire peut alors décider d'accepter l'offre et de faire réparer le Produit ou non. Dans ce dernier cas, le Produit sera retourné, les frais d'inspection et de logistique seront à la charge des Bénéficiaires.

 1. Le présent avis de réparation ne s'applique pas et ne couvre pas les situations suivantes

 1. Le numéro de série et/ou le numéro IMEI est endommagé ou a été retiré ou altéré ;

 2. Le Produit est une contrefaçon et n'a pas été fabriqué par Xiaomi.

 

3.5   Service clientèle exclusif pendant vingt-quatre (24) mois

Pendant la période de Service, les Bénéficiaires peuvent également bénéficier de services d'assistance téléphonique supplémentaires : 

-          Vous pouvez contacter le service clientèle de XIAOMI au numéro +32 800 31221 (French,Dutch)maandag - vrijdag(Lundi au vendredi): 09:00-18:00).

Dans tous les cas, les Bénéficiaires peuvent contacter le service clientèle habituel de Xiaomi en utilisant les coordonnées fournies à l'annexe I.

 

4.       DIVERS

4.1   Confidentialité des données : Xiaomi attache une grande importance à la vie privée de ses utilisateurs et s'engage à garantir la sécurité de vos informations personnelles. Xiaomi se conforme strictement à toutes les lois et politiques de confidentialité applicables au traitement de vos informations personnelles nécessaires pour vous fournir des services après-vente (y compris des services d'entretien, de réparation et/ou de prêt de téléphones de rechange).

Dans le but de vous fournir les services dans le cadre de cet accord, Xiaomi agira en tant que contrôleur de données et nous collecterons, stockerons et utiliserons vos informations de contact strictement nécessaires (nom, numéro de téléphone, adresse électronique, numéro d'identification) et les informations relatives à l'appareil. Veuillez noter que nous pouvons également partager ces informations avec l'un de nos centres de service agréés, si nécessaire.

Pour exercer vos droits en matière de protection des données et en savoir plus sur nos politiques de confidentialité, veuillez consulter : https://privacy.mi.com/all/languages/.  

4.2   L'entretien de certains composants peut nécessiter le remplacement de pièces détachées. Par conséquent, les produits ou les pièces réparés peuvent ne pas être d'origine.

4.3   Cette offre ne s'applique qu'aux Produits décrits ci-dessus dans la clause 1. Les autres smartphones ou produits Xiaomi ne seront pas éligibles à cette offre.

4.4   Le Bénéficiaire reconnaît que les conditions générales décrites sur le site https://www.mi.com/global/support/warranty/be restent d'application. En cas de contradiction entre les présentes conditions générales et les conditions générales décrites sur la page www.mi.com concernée, les présentes conditions générales prévaudront. Les présentes conditions générales sont soumises au droit des Pays-Bas.

 

CETTE OFFRE D'APRÈS-VENTE N'EXCLUT PAS, NE LIMITE PAS ET NE SUSPEND PAS D'AUTRES DROITS QUE VOUS POURRIEZ AVOIR. POUR UNE PARFAITE COMPRÉHENSION DE VOS DROITS, NOUS VOUS INVITONS À CONSULTER LES LOIS DE VOTRE PAYS, PROVINCE OU ÉTAT.

 

ANNEXE I

CENTRES DE SERVICE AGRÉÉS XIAOMI ET COORDONNÉES DU SERVICE XIAOMI

Xiaomi Service contact

Téléphone du service clientèle de Xiaomi: +32 800 31221 (French, Dutch) maandag - vrijdag(Lundi au vendredi): 09:00-18:00

Service de garantie internationale des smartphones de Xiaomi pour le Xiaomi 13 Pro 

CE SERVICE DE GARANTIE INTERNATIONALE DE SMARTPHONES XIAOMI POUR LE XIAOMI 13 PRO ("GARANTIE") EST UNE GARANTIE COMMERCIALE VOLONTAIRE DU FABRICANT, EN PLUS DES DROITS DU CONSOMMATEUR ACCORDÉS PAR LA GARANTIE LÉGALE EN VERTU DES LOIS APPLICABLES ET DE TOUTE AUTRE GARANTIE COMMERCIALE QUI EST FOURNIE CONFORMÉMENT AUX TERMES ET CONDITIONS PUBLIÉS SUR : https://www.mi.com/global/support/warranty.

 

La garantie de service internationale est particulièrement utile aux clients qui achètent un produit sur les marchés inclus et qui ont besoin d'un service de garantie dans un autre pays participant.

 

a)      Portée de la garantie

Les utilisateurs finaux qui ont acheté un Xiaomi 13 Pro ("Produit") auprès d'un canal de vente officiel autorisé de Xiaomi sur un marché listé dans le "Tableau 1" et qui ont activé leur Produit sur ce marché ou qui ont satisfait aux conditions autrement publiées par Xiaomi ("Consommateurs") seront éligibles pour les services (y compris le service de réparation SWAP et le service de mise à jour du logiciel) sous cette garantie au(x) centre(s) de service désigné(s) de Xiaomi sur les autres marchés listés dans le "Tableau 1", qui est (sont) offert(s) par Xiaomi H. K. Limited. enregistré au Suite 3209, 32/F, Tower 5, The Gateway, Harbour City, 15 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong. La période de cette garantie est de 24 mois à compter de la date d'achat du produit.

 

Les services au titre de la présente Garantie seront fournis : (1) conformément aux lois et normes du marché où les services sont fournis, dans la mesure où les lois locales le permettent, et (2) en fonction de la disponibilité des matériaux sur ce marché, afin de garantir que le Produit peut être utilisé normalement sur le marché où les services sont fournis. Veuillez consulter le site https://www.mi.com/global/service/warranty pour obtenir de plus amples informations sur les services de garantie fournis sur chaque marché.

 

Tableau 1. Marchés couverts par la garantie

Région

Marchés

Asie

Hong Kong, Kazakhstan, Kirghizstan, Macao, Malaisie, Philippines, Thaïlande, Turquie, Arabie Saoudite, Singapour, Taiwan, EAU, Vietnam.

Europe

Allemagne, Autriche, Bélarus, Belgique, Bulgarie, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, France, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Pologne, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Slovaquie, Suède et Suisse.

 

Cette garantie comprendra les types de services suivants :

1.     Service sous garantie : Fournissez une preuve d'achat valide, et après que le centre de service Xiaomi concerné ait détecté et confirmé que les conditions de garantie sont remplies, vous pourrez bénéficier de services de garantie gratuits. Les procédures de service peuvent varier selon les marchés.

2.     Service hors garantie : Pour les smartphones dont la période de garantie a expiré ou qui ne sont pas couverts par la garantie, les pièces de rechange défectueuses peuvent être remplacées dans le centre de service local de Xiaomi concerné, moyennant des frais.

Le prix des pièces de rechange et les frais de main d'œuvre sont selon le centre de service local de Xiaomi où le service est fourni.

Et les pièces détachées disponibles pour le service hors garantie du service de garantie internationale des Smartphones Xiaomi comprennent : Carte mère, écran, batterie, couvercle de batterie et autres. La disponibilité est selon le centre de service local de Xiaomi.

 

Veuillez noter que l'apparence/fonctionnement de votre smartphone/matériel réparé peut varier en raison du service fourni, et que les normes/marques de qualification de sécurité pour votre smartphone/matériel réparé peuvent être applicables uniquement à l'endroit où le service de garantie internationale pour smartphone Xiaomi est fourni en raison des exigences des lois locales pouvant différer des exigences des lois de l'endroit où vous avez acheté et activé votre smartphone.

 

b)      Exclusion

Cette garantie commerciale ne s'applique pas dans les cas suivants :

1.     Le service de garantie internationale des Smartphones Xiaomi ne prend en charge que la réparation (y compris la réparation SWAP et le service de mise à niveau) des modèles désignés sur les marchés couverts, mais pas les retours de Smartphones. Les autres services sont soumis aux conditions de l'endroit où le service est fourni.

2.     Les Consommateurs sont tenus de donner l'autorisation de collecter les informations nécessaires pour fournir le service de garantie internationale du Smartphone de Xiaomi, et de signer le formulaire de remise et le formulaire d'instruction, sinon le centre de service de Xiaomi concerné a le droit de refuser de fournir le service de garantie internationale du Smartphone de Xiaomi.

3.     Pour les smartphones achetés par des canaux non officiels, le centre de service a le droit de refuser de fournir des services. Veuillez acheter l'appareil par le biais d'un canal officiel reconnu par Xiaomi.

De plus, cette garantie commerciale ne couvrira pas les cas suivants lorsque :

1.     Le modèle de smartphone n'est pas couvert par le service de garantie internationale de Xiaomi Smartphone.

2.     Les smartphones ne sont pas vendus et activés sur les marchés indiqués dans le "Tableau 1".

3.     Les smartphones sont vendus par des canaux non officiels sur les marchés indiqués dans le "Tableau 1".

4.     Toute modification, démontage ou réparation qui n'est pas autorisée par Xiaomi.

5.     Les smartphones dépassent la limite de temps du service à l'endroit où le service est fourni.

6.     Un remboursement est demandé, ou un remplacement est demandé en cas d'absence de problème de qualité du produit.

7.     L'appareil ne peut pas être utilisé en raison d'une défaillance de la région plutôt que de l'appareil (par exemple, il ne prend pas en charge les normes des autres réseaux régionaux et ne peut pas accéder à Internet, etc.)

8.     Cas au-delà du champ d'application de la politique de service statutaire du lieu de service.

 

Rien dans la présente garantie commerciale ne limite les droits des consommateurs en vertu de la loi applicable.

XIAOMI 13/XIAOMI 13 PRO - EXCLUSIEVE

ALGEMENE VOORWAARDEN (DUTCH)

Deze aftersales actie (hierna de "Actie") wordt aangeboden door Xiaomi Technology Netherlands B.V. gevestigd aan de Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, Den Haag, Nederland (hierna "Xiaomi" of "wij"), en die vrijwillig en kosteloos is toegevoegd, geldt naast de consumentenrechten die door de wettelijke garantie worden verleend, volgens de voorwaarden gepubliceerd op https://www.mi.com/be/service/warranty/ Voor een volledig begrip van uw rechten raden wij u aan de toepasselijke wetgeving van uw woonplaats te raadplegen. Deze promotie is alleen van toepassing op de hardwarecomponenten van het Xiaomi-product zoals dat oorspronkelijk is geleverd en is niet van toepassing op software of andere apparatuur die eigendom is van Xiaomi of derden waarvoor een licentieovereenkomst voor eindgebruikers of afzonderlijke garantieverklaringen of uitsluitingen zijn verstrekt of bedoeld.

 1. TOEPASSINGSGEBIED EN BEGUNSTIGDEN Dit aanbod is beperkt tot geselecteerde Xiaomi smartphones (alleen van toepassing op de volgende specifieke modellen: Xiaomi 13 en Xiaomi 13 Pro) (hierna de "Product(en)" ) gekocht via officiële Xiaomi verkoopkanalen (online of offline) binnen Nederland (hierna het "Grondgebied"). Alleen consumenten die de bovengenoemde Producten hebben gekocht en geactiveerd, komen in aanmerking voor dit aanbod (hierna "Begunstigden") onder de hieronder beschreven voorwaarden.

 2. DIENSTEN NA VERKOOP Dit aanbod omvat de volgende aanvullende diensten na aankoop: i. Buiten de garantie vallende reparatei met gratis arbeidskosten (zie punt 4.1.); ii. Exclusieve klantenservice (zie punt ‎4.2.); (hierna, "Diensten")

 3. PERIODE VAN DE DIENSTEN

 4. Buiten de garantie vallende reparatie met gratis arbeidskosten: twaalf (12) maanden vanaf de datum van de eerste aankoop van het Product door de eindgebruiker.

 5. Exclusieve klantenservice : vierentwintig (24) maanden vanaf de datum van de eerste aankoop van het Product door de eindgebruiker.

 6. BESCHRIJVING VAN DE DIENSTEN

4.1 REPARATIES BUITEN DE GARANTIE MET GRATIS ARBEIDSKOSTEN Begunstigden komen in aanmerking voor ÉÉN (1) gratis buiten de garantie vallende reparatie binnen twaalf (12) maanden na de datum van eerste aankoop van het Product door de eindgebruiker (hierna "OOW-reparatieperiode"). A. Mechanisme van de OOW-reparatie Voor de uitvoering van de buiten de garantie vallende reparatie (hierna "Reparatie" genoemd) zullen de Begunstigden genieten van gratis arbeidkosten (kosten voor reserveonderdelen en/of verzendkosten uitgesloten zoals hieronder verder gespecificeerd onder A (i) . Tijdens de OOW-reparatieperiode kunnen Begunstigden op de volgende manier gebruik maken van de Dienst: i. Neem contact op met de Xiaomi klantenservice via lokale mi.com voor mail-in reparatie Begunstigden kunnen tijdens de OOW reparatieperiode contact opnemen met de Xiaomi Klantenservice via de contactgegevens zoals vermeld in bijlage I en de Service aanvragen. De Xiaomi Customer Service zal de Begunstigden vragen om de factuur van de aankoop of de leveringsbon en het IMEI-nummer van het Product, om te controleren of aan de voorwaarden van de Service is voldaan en om een reparatie per post te regelen. Nadat het apparaat in het reparatiecentrum is aangekomen, zal een inspectie van het Product worden uitgevoerd en een gedetailleerde offerte voor de reparatie van het product worden opgesteld. De arbeidskosten zullen reeds uit deze offerte worden gehaald. De kosten van reserveonderdelen en logistiek maken geen deel uit van deze dienst en komen voor rekening van de begunstigde. De Begunstigde kan dan beslissen of hij het aanbod aanvaardt en het Product laat repareren, of niet. In het laatste geval wordt het Product geretourneerd en komen de kosten van de inspectie en de logistieke kosten voor rekening van de Begunstigde. Deze dienst is niet van toepassing op of dekt de volgende situaties niet:
a. Het serienummer en/of IMEI-nummer is beschadigd of verwijderd of er is mee geknoeid; b. Het product is een vervalsing en is niet vervaardigd door Xiaomi.

4.2 EXCLUSIEVE KLANTENSERVICE Tijdens de Actie kunnen Begunstigden ook profiteren van aanvullende hotline-diensten:

OVERIGE 5.1. Privacy: Xiaomi hecht groot belang aan de privacy van onze gebruikers en zet zich in om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen. Xiaomi houdt zich strikt aan alle toepasselijke wetten en het privacybeleid voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens die nodig zijn om after-sales diensten (waaronder onderhoud, reparatie en/of het uitlenen van reservetelefoons) aan u te leveren. Om u de diensten krachtens deze overeenkomst te verlenen, treedt Xiaomi op als gegevensbeheerder en verzamelen, bewaren en gebruiken wij uw strikt noodzakelijke contactgegevens (naam, telefoonnummer, e-mailadres, ID-nummer) en de informatie over het apparaat. Houd er rekening mee dat we deze informatie ook kunnen delen met een van onze erkende servicecentra, indien nodig. Om uw rechten inzake gegevensbescherming uit te oefenen en meer te weten te komen over ons privacybeleid, kunt u terecht op: https://privacy.mi.com/all/languages/.


Zorg ervoor dat u al uw persoonlijke en/of vertrouwelijke documenten en gegevens wist, log uit bij uw Xiaomi-account en schakel uw beveiligingswachtwoord uit. De Gebruiker is verantwoordelijk voor: (a) het wissen van alle gegevens (inclusief persoonlijke en/of vertrouwelijke bestanden en gegevens van de Gebruiker); en (b) het maken van reservekopieën van alle gegevens die u wilt behouden, voordat u de reservetelefoon terugstuurt naar het door Xiaomi erkende servicecentrum. Xiaomi aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor gegevensverlies en privacyproblemen die worden veroorzaakt doordat uw persoonlijke documenten of gegevens op de reservetelefoon blijven staan of niet worden gewist wanneer u deze terugstuurt. 5.2. Voor het onderhoud van sommige onderdelen kunnen onderdelen vervangen moeten worden. Daarom is het mogelijk dat de gerepareerde producten of onderdelen niet de originele zijn. 5.3. Deze aanbieding is alleen van toepassing op de hierboven in clausule 1 beschreven producten. Andere Xiaomi smartphones of producten komen niet in aanmerking voor deze Actie. 5.4. De Begunstigde erkent dat de algemene voorwaarden beschreven op https://www.mi.com/be/service/warranty/ van toepassing blijven. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze voorwaarden en de algemene voorwaarden beschreven op de relevante pagina www.mi.com, prevaleren deze voorwaarden. Deze voorwaarden zijn onderworpen aan Nederlands recht.

DIT AFTERSALESAANBOD SLUIT ANDERE RECHTEN DIE U MOGELIJK HEEFT NIET UIT, BEPERKT OF SCHORST DEZE NIET. VOOR EEN VOLLEDIG BEGRIP VAN UW RECHTEN NODIGEN WIJ U UIT DE WETTEN VAN UW LAND, PROVINCIE OF STAAT TE RAADPLEGEN.

BIJLAGE I

CONTACTINFORMATIE VOOR XIAOMI SERVICE

Xiaomi Service contact Xiaomi Klantenservice telefoon: 80031221

XIAOMI 13/XIAOMI 13 PRO - SERVICES EXCLUSIFS

CONDITIONS GÉNÉRALES (FRENCH)

Cette garantie commerciale (ci-après la "Promotion") est offerte par Xiaomi Technology Netherlands B.V., immatriculée Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, La Haye, Pays-Bas (ci-après "Xiaomi" ou "nous"), et qui a été ajoutée volontairement et gratuitement, s'applique en plus des droits du consommateur accordés par la garantie légale, selon les termes et conditions publiés sur https://www.mi.com/global/support/warranty. Pour une compréhension complète de vos droits, nous vous recommandons de consulter les lois applicables du lieu où vous résidez.

Cette Promotion s'applique uniquement aux composants matériels du produit Xiaomi tels qu'ils ont été fournis à l'origine et ne s'applique pas aux logiciels ou autres équipements appartenant à Xiaomi ou à des tiers pour lesquels un accord de licence d'utilisateur final ou des déclarations ou exclusions de garantie distinctes sont prévus ou censés s'appliquer.

1. SCOPE OF APPLICATION AND BENEFICIARIES

Cette offre est limitée aux smartphones Xiaomi sélectionnés (uniquement applicable aux modèles spécifiques suivants : Xiaomi 13 et Xiaomi 13 Pro) (ci-après le (s) "Produit(s)" ) achetés par le biais des canaux de vente officiels de Xiaomi (en ligne ou hors ligne) sur le territoire de Belgique(ci-après le "Territoire").

Seuls les consommateurs ayant acheté et activé les Produits susmentionnés peuvent bénéficier de cette offre (ci-après "Bénéficiaires") aux conditions décrites ci-dessous.

2. SERVICES APRÈS-VENTE

Cette offre comprendra les services après-vente supplémentaires suivants :

i. Réparations hors garantie avec frais de main d'œuvre gratuits (veuillez vous référer au point 4.1.) ;

ii. Service clientèle exclusif (veuillez vous référer au point ‎4.2.). ; (ci-après, "les services")

3. PÉRIODE DES SERVICES

4. DESCRIPTION DES SERVICES

4.1 RÉPARATIONS HORS GARANTIE AVEC FRAIS DE MAIN-D'ŒUVRE GRATUITS

Les Bénéficiaires ont droit à UNE (1) réparation hors garantie gratuite dans les DOUZE (12) mois suivant la date du premier achat du Produit par l'utilisateur final (ci-après, " Période de réparation OOW ").

A. MÉCANISME DE RÉPARATION DE L'OOW

Pour l'exécution de la réparation hors garantie (ci-après "Réparation"), les Bénéficiaires bénéficieront de la gratuité des frais de main d'œuvre (à l'exclusion des frais de pièces détachées et/ou des frais de logistique, comme mieux précisé au point A (i) ci-dessous).

Pendant la période de réparation de l'OOW, les Bénéficiaires peuvent utiliser le Service de la façon suivante:

i. Contactez le service clientèle de Xiaomi via le site mi.com pour une réparation par courrier.

Les Bénéficiaires peuvent contacter le service clientèle de Xiaomi pendant la période de réparation de l'OOW en utilisant les coordonnées indiquées ci-dessous à l'annexe I et demander le service.

Le service clientèle de Xiaomi demandera aux Bénéficiaires de fournir la facture d'achat ou de livraison et le numéro IMEI du Produit, afin de vérifier si les conditions du service sont remplies et d'organiser la Réparation par courrier.

Après l'arrivée de l'appareil au centre de réparation par correspondance, une inspection du Produit sera effectuée et une offre détaillée pour la Réparation du Produit sera faite. Le coût de la main-d'œuvre sera déjà extrait de cette offre. Veuillez noter que le coût des pièces détachées et de la logistique ne font pas partie de ce Service et sont à la charge du Bénéficiaire. Le Bénéficiaire peut alors décider d'accepter l'offre et de faire réparer le Produit, ou non. Dans ce dernier cas, le Produit sera retourné, les frais de contrôle et de logistique seront à la charge des Bénéficiaires.

B. CE SERVICE NE S'APPLIQUE PAS ET NE COUVRE PAS LES SITUATIONS SUIVANTES :

a. Le numéro de série et/ou le numéro IMEI est endommagé ou a été retiré ou altéré ;

b. Le Produit est une contrefaçon et n'a pas été fabriqué par Xiaomi.

4.2 UN SERVICE CLIENTÈLE EXCLUSIF

Pendant la période de service, les Bénéficiaires peuvent également bénéficier de services d'assistance téléphonique supplémentaires :

Dans tous les cas, les Bénéficiaires peuvent également joindre le service clientèle habituel de Xiaomi en utilisant les coordonnées fournies à l'annexe I.

5. DIVERS

5.1. Confidentialité des données : Xiaomi attache une grande importance à la confidentialité de ses utilisateurs et s'engage à assurer la sécurité de vos informations personnelles. Xiaomi respecte strictement toutes les lois et politiques de confidentialité applicables pour le traitement de vos informations personnelles nécessaires pour vous fournir des services après-vente (y compris les services de maintenance, de réparation et/ou de prêt de téléphones de rechange).

Afin de vous fournir les services prévus par cet accord, Xiaomi agira en tant que contrôleur de données et nous collecterons, stockerons et utiliserons vos informations de contact strictement nécessaires (nom, numéro de téléphone, adresse e-mail, numéro d'identification) et les informations relatives à l'appareil. Veuillez noter que nous pouvons également partager ces informations avec l'un de nos centres de service agréés, si nécessaire.

Pour exercer vos droits en matière de protection des données et en savoir plus sur nos politiques de confidentialité, veuillez consulter le site : https://privacy.mi.com/all/languages/.

Veuillez à supprimer tous vos documents et données personnels et/ou confidentiels, à vous déconnecter de votre compte Xiaomi et à désactiver votre mot de passe de sécurité. L'utilisateur est responsable : (a) d'effacer toutes les données (y compris les fichiers et données personnels et/ou confidentiels de l'utilisateur) ; et (b) de faire des copies de sauvegarde de toutes les données que vous souhaitez conserver, avant de retourner le téléphone de rechange au centre de service agréé Xiaomi. Xiaomi n'assume aucune responsabilité en cas de perte de données et de problèmes de confidentialité causés par le fait que vos documents ou données personnels restent sur le téléphone de rechange ou ne sont pas effacés lorsque vous le retournez.

5.2. L'entretien de certains composants peut nécessiter le remplacement de pièces de rechange. Par conséquent, les produits ou pièces réparés peuvent ne pas être ceux d'origine.

5.3. Cette offre est uniquement applicable aux Produits décrits ci-dessus à la clause 1. Les autres smartphones ou produits Xiaomi ne seront pas éligibles à cette offre.

5.4. Le Bénéficiaire reconnait que les conditions générales décrites sur https://www.mi.com/global/support/warranty restent applicables. En cas de contradiction entre les présentes conditions générales et les conditions générales décrites sur la page www.mi.com concernée, les présentes conditions générales prévaudront. Les présentes conditions générales sont soumises à la loi des Pays- bas.

CETTE OFFRE D'APRÈS-VENTE N'EXCLUT PAS, NE LIMITE PAS ET NE SUSPEND PAS LES AUTRES DROITS QUE VOUS POUVEZ AVOIR. POUR UNE COMPRÉHENSION COMPLÈTE DE VOS DROITS, NOUS VOUS INVITONS À CONSULTER LES LOIS DE VOTRE PAYS, PROVINCE OU ÉTAT.##ANNEXE I##COORDONNÉES DU SERVICE XIAOMI

Contact du service Xiaomi

Téléphone du service clientèle de Xiaomi : 80031221

XIAOMI 12T/XIAOMI 12T PRO - EXCLUSIEVE DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

Dit aanbod geldt in aanvulling op de consumentenrechten die worden verleend door de wettelijke garantie, volgens de voorwaarden die zijn gepubliceerd op: https://www.mi.com/global/service/warranty/.

1. TOEPASSINGSGEBIED EN BEGUNSTIGDEN

Deze aanbieding is beperkt tot geselecteerde Xiaomi smartphones en alleen van toepassing op de volgende specifieke modellen: Xiaomi 12T en Xiaomi 12T Pro (hierna de "Product(en)") die via een officieel verkoopkanaal van Xiaomi (online of offline) in België (hierna het "Territorium") zijn gekocht. Dit aanbod wordt aangeboden door Xiaomi Technology Belgium B.V., gevestigd te Place du Champs de Mars 5, 1050, Brussel (hierna "Xiaomi" of "wij").

Alleen consumenten die de bovengenoemde Producten hebben gekocht en geactiveerd, komen in aanmerking voor dit aanbod (hierna "Begunstigden") onder de hieronder beschreven voorwaarden.

2. AFTERSALES SERVICES

Dit aanbod omvat de volgende extra services na verkoop:

i. Eén gratis vervanging of reparatie van het scherm (zie punt ‎4.1.); ii. Buiten de garantie vallende reparaties met gratis arbeidskosten (zie punt ‎4.2.);

3. PERIODE VAN DE DIENSTEN

4. DIENSTENOMSCHRIJVING

4.1 ÉÉN GRATIS VERVANGING OF REPARATIE VAN HET SCHERM BINNEN 6 MAANDEN

Begunstigden die het Product tussen 04.10.2022 en 03.10.2023 kopen, komen in aanmerking voor een EENMALIGE (1) gratis vervanging of reparatie van het scherm gedurende de eerste zes (6) maanden na de datum van eerste aankoop van het Product door de Begunstigde (hierna de "Schermreparatieperiode" ), indien het scherm van de hierboven vermelde Producten is beschadigd of defect is geraakt door een niet-opzettelijke handeling van eindgebruikers (d.w.z. zoals het niet-opzettelijk vallen van het Product).

Dergelijke reparatie van het scherm zal gratis zijn. Als het erkende servicecentrum van Xiaomi van mening is dat het scherm vervangen moet worden, zal de vervanging van het scherm ook gratis zijn.

Om van dit aanbod gebruik te kunnen maken, moeten de Begunstigde contact opnemen met de klantenservice van Xiaomi. De Begunstigde kan worden gevraagd de factuur van de aankoop of de leveringsbon te verstrekken.

A) UITSLUITINGEN

Deze Service is niet van toepassing op, of dekt niet de volgende situaties:

a. Het serienummer en/of IMEI-nummer van het Product is beschadigd of verwijderd of er is mee geknoeid;

b. Het Product is een vervalsing en is niet door Xiaomi vervaardigd;

c. Schade aan het scherm is opzettelijk of door grove nalatigheid veroorzaakt;

d. Beschadigingen hebben alleen betrekking op het oppervlak van het scherm, zoals krassen of een ander esthetisch uiterlijk van het scherm;

e. De schade wordt veroorzaakt door malware, niet-geautoriseerde software of apps van derden die door de Begunstigde worden gebruikt;

f. De Begunstigde verstrekt de factuur van de aankoop of de leveringsbon niet indien deze vereist is;

g. Het defect is veroorzaakt door gebruik voor niet-beoogde doeleinden of in strijd met de instructies, handleidingen of richtlijnen van Xiaomi of de verkoper;

h. Het defect is het gevolg van eigen of ongeoorloofde reparatie/manipulatie door de Begunstigde, of het gebruik van niet-geautoriseerde of niet-originele reserveonderdelen, software of onderdelen.

Deze service is niet van toepassing op Producten die, als gevolg van beschadiging of wijziging van het scherm, vervangen moeten worden door een nieuw Product. Een dergelijke vervanging zal onderworpen zijn aan de wettelijke garantienormen. Niets in dit aanbod zal de rechten van de Begunstigden krachtens het toepasselijke recht beperken.

4.2 BUITEN DE GARANTIE VALLENDE REPARATIES MET GRATIS ARBEIDSKOSTEN

Begunstigden komen in aanmerking voor ÉÉN (1) buiten de garantie vallende reparatie met gratis arbeidskosten binnen TWAALF (12) maanden na de datum van eerste aankoop van het Product door de Begunstigde (hierna “Reparatieperiode").

A. MECHANISME VAN DE BUITEN DE GARANTIE VALLENDE REPARATIES MET GRATIS ARBEIDSKOSTEN

Voor de uitvoering van de buiten de garantie vallende reparatie (hierna "Reparatie"), zal de Begunstigde genieten van gratis arbeidskosten" (kosten voor reserveonderdelen en/of logistieke kosten uitgesloten zoals beter gespecificeerd onder A (i) en A (ii) hieronder).

Tijdens de Reparatieperiode kunnen Begunstigden op de volgende manier gebruikmaken van de Promotie:

I. NEEM CONTACT OP MET DE XIAOMI KLANTENSERVICE

Begunstigden kunnen tijdens de Reparatieperiode contact opnemen met de klantendienst van Xiaomi via de contactgegevens die hieronder in Bijlage I worden vermeld en de Service aanvragen.

De Xiaomi Klantendienst zal Begunstigde vragen om de factuur van de aankoop of de leveringsbon en het IMEI-nummer van het Product te verstrekken, om te controleren of aan de voorwaarden van de Service is voldaan en om de reparatie per post te regelen.

Nadat het apparaat is aangekomen bij het mail-in reparatiecentrum, zal een inspectie van het Product worden uitgevoerd en een gedetailleerde offerte voor de reparatie van het Product worden opgesteld. De arbeidskosten zullen reeds uit deze offerte worden gehaald. De kosten voor reserveonderdelen en logistiek maken geen deel uit van deze Service en komen ten laste van de Begunstigde. Op basis van de offerte kan de Begunstigde beslissen of de Reparatie al dan niet wordt uitgevoerd. Indien de Begunstigde ervoor kiest de Reparatie niet uit te laten voeren, wordt het Producten teruggezonden en zijn de inspectie- en verzendkosten ten laste van de Begunstigde.

Deze Service is niet van toepassing op, of dekt niet de volgende situaties:

a. Het serienummer en/of IMEI-nummer is beschadigd of verwijderd of er is mee geknoeid;

b. Het product is een vervalsing en is niet door Xiaomi gemaakt.

5. DIVERSE

5.1. Privacy : Xiaomi hecht veel waarde aan de privacy van onze gebruikers en doet er alles aan om de veiligheid van uw persoonlijke informatie te waarborgen. Xiaomi houdt zich strikt aan alle toepasselijke wetten en privacyregels voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens die nodig zijn om after-sales services (waaronder onderhoud en reparatie) aan u te leveren.

Om u de diensten onder deze overeenkomst te kunnen leveren, treedt Xiaomi op als gegevensbeheerder en zullen wij uw strikt noodzakelijke contactgegevens (naam, telefoonnummer, e-mailadres) productinformatie verzamelen, opslaan en gebruiken. Wij wijzen u erop dat wij deze informatie indien nodig ook met een van onze geautoriseerde servicecentra kunnen delen.

Om uw rechten inzake gegevensbescherming uit te oefenen en meer te weten te komen over ons privacybeleid, kunt u terecht op: https://privacy.mi.com/all/languages/.

5.2. Voor het onderhoud van sommige onderdelen kunnen reserveonderdelen moeten worden vervangen. Daarom is het mogelijk dat de gerepareerde producten of onderdelen niet de originele zijn.

5.3. Deze aanbieding is alleen van toepassing op de hierboven in clausule 1 beschreven Producten. Andere Xiaomi smartphones of producten komen niet in aanmerking voor deze aanbieding.

5.4. Deze voorwaarden zijn onderworpen aan Belgisch recht.

DIT AFTERSALES AANBOD SLUIT ANDERE RECHTEN DIE U MOGELIJK HEEFT NIET UIT, BEPERKT DEZE NIET OF SCHORT ZE NIET OP. VOOR EEN VOLLEDIG BEGRIP VAN UW RECHTEN, NODIGEN WIJ U UIT DE WETTEN VAN UW LAND, PROVINCIE OF STAAT TE RAADPLEGEN.


XIAOMI 12T/XIAOMI 12T PRO - SERVICES EXCLUSIFS

CONDITIONS GÉNÉRALES

Cette promotion après-vente (ci-après la "Promotion") est offerte par Xiaomi Technology Belgium B.V. ("Xiaomi ou "nous") enregistrée à Place du Champs de Mars 5, 1050, Bruxelles, et s'applique en plus des droits du consommateur accordés par la garantie légale, selon les termes et conditions publiés sur https://www.mi.com/gloabl/service/garantie/ . Pour une compréhension complète de vos droits, nous vous recommandons de consulter les lois applicables du lieu où vous résidez.

Cette Promotion s'applique uniquement aux composants matériels du produit Xiaomi tels qu'ils ont été fournis à l'origine et ne s'applique pas aux logiciels ou autres équipements appartenant à Xiaomi ou à des tiers pour lesquels un accord de licence d'utilisateur final ou des déclarations ou exclusions de garantie distinctes sont prévus ou censés s'appliquer.

1. CHAMP D’APPLICATION

Cette offre est limitée aux smartphones Xiaomi sélectionnés (uniquement applicable aux modèles spécifiques suivants : Xiaomi 12T et Xiaomi 12T Pro) (ci-après le(s) "Produit(s)" ) achetés par le biais des canaux de vente officiels de Xiaomi (en ligne ou hors ligne) sur le territoire de la Belgique (ci-après le "Territoire").

Seuls les consommateurs ayant acheté et activé les Produits susmentionnés peuvent bénéficier de cette offre (ci-après "Bénéficiaires") aux conditions décrites ci-dessous.

2. SERVICES APRÈS-VENTE

Cette offre comprendra les services après-vente supplémentaires suivants :

i. Un remplacement ou une réparation gratuite de l'écran pendant six (6) mois (veuillez-vous référer au point ‎4.1. ) ;

ii. Réparations hors garantie avec frais de main-d'œuvre gratuits (veuillez-vous référer au point ‎4.2. ) ;

3. PÉRIODE DES SERVICES

4. DESCRIPTION DES SERVICES

4.1 UN REMPLACEMENT OU UNE RÉPARATION GRATUITE DE L'ÉCRAN PENDANT 6 MOIS

Les Bénéficiaires qui achètent le Produit entre la 04/10/2022 et le 03/10/2023 , peuvent bénéficier d'un service de remplacement ou de réparation gratuit de l'écran une (1) fois pendant les six (6) premiers mois suivant la date du premier achat du Produit par l'utilisateur final (ci-après, " Période de réparation de l'écran "), si l'écran des Produits susmentionnés est endommagé ou défectueux en raison d'une action non intentionnelle de l'utilisateur final (par exemple, une chute non intentionnelle du Produit).

La réparation de l'écran est gratuite. Si le centre de service agréé Xiaomi estime que l'écran doit être remplacé, le remplacement de l'écran sera également gratuit.

Afin de bénéficier de cette offre, les Bénéficiaires doivent contacter le service clientèle de Xiaomi. Il pourra être demandé aux Bénéficiaires de fournir la facture d'achat ou le bon de livraison.

A) EXCLUSIONS

Ce service ne s'applique pas et ne couvre pas les situations suivantes :

a. Le numéro de série et/ou le numéro IMEI du Produit est endommagé ou a été retiré ou altéré ;

b. Le Produit est une contrefaçon et n'a pas été fabriqué par Xiaomi ;

c. Les dommages à l'écran sont causés intentionnellement ou par négligence grave ;

d. Les dommages affectant uniquement la surface de l'écran, tels que les rayures ou tout autre aspect esthétique de l'écran ;

e. Les dommages sont causés par des logiciels malveillants, des logiciels non autorisés ou des applications tierces utilisées par les utilisateurs finaux ;

f. Le Bénéficiaire ne fournit pas la facture d'achat ou le bon de livraison s'ils sont requis ;

g. Le défaut est causé par une utilisation à des fins non prévues ou contraires aux instructions, manuels ou directives de Xiaomi ou du vendeur ;

h. Le défaut résulte d'une réparation/manipulation effectuée par le Bénéficiaire lui-même ou non autorisée, ou de l'utilisation de pièces de rechange, de logiciels ou de composants non autorisés ou non originaux.

Ce service ne s'applique pas non plus aux Produits qui, en raison de dommages ou d'altérations de l'écran, doivent être remplacés par un nouveau Produit. Ce remplacement sera soumis aux normes de garantie légales.

Rien dans cette offre ne limite les droits des Bénéficiaires en vertu de la loi applicable.

4.2 RÉPARATIONS HORS GARANTIE AVEC FRAIS DE MAIN-D'ŒUVRE GRATUITS

Les Bénéficiaires ont droit à UNE (1) réparation hors garantie gratuite dans les DOUZE (12) mois suivant la date du premier achat du Produit par l'utilisateur final (ci-après, " Période de réparation H.G ").

A. MÉCANISME DE RÉPARATION DE LA PÉRIODE H.G

Pendant la Période de Réparation H.G l'exécution de la réparation hors garantie (ci-après "Réparation"), les Bénéficiaires bénéficieront de la gratuité des frais de main d'œuvre (à l'exclusion des frais de pièces détachées et/ou des frais de logistique, comme mieux précisé aux points A (i) ci-dessous).

Les Bénéficiaires peuvent utiliser le service d'une (1) façon :

I. CONTACTEZ LE SERVICE CLIENTÈLE DE XIAOMI POUR UNE RÉPARATION PAR COURRIER.

Les Bénéficiaires peuvent contacter le Service Clientèle de Xiaomi pendant la Période de Réparation H.G en utilisant les coordonnées indiquées ci-dessous à l'annexe I et demander à bénéficier du service.

Le Service Clientèle de Xiaomi demandera aux Bénéficiaires de fournir la facture d'achat ou de livraison et le numéro IMEI du Produit, afin de vérifier si les conditions du service sont remplies et d'organiser la Réparation par courrier.

Après l'arrivée de l'appareil au centre de réparation par correspondance, une inspection du Produit sera effectuée et une offre détaillée pour la Réparation du Produit sera émise. Le coût de la main-d'œuvre sera déjà extrait de cette offre. Veuillez noter que le coût des pièces détachées et de la logistique ne font pas partie de ce Service et sont à la charge du Bénéficiaire. Le Bénéficiaire peut alors décider d'accepter l'offre et de faire réparer le Produit, ou non. Dans ce dernier cas, le Produit sera retourné, les frais de contrôle et de logistique seront à la charge des Bénéficiaires.

B. CE SERVICE NE S'APPLIQUE PAS ET NE COUVRE PAS LES SITUATIONS SUIVANTES :

a. Le numéro de série et/ou le numéro IMEI est endommagé ou a été retiré ou altéré ;

b. Le produit est une contrefaçon et n'a pas été fabriqué par Xiaomi.

5. DIVERS

5.1. Confidentialité des données : Xiaomi attache une grande importance à la confidentialité de ses utilisateurs et s'engage à assurer la sécurité de vos informations personnelles. Xiaomi respecte strictement toutes les lois et politiques de confidentialité applicables pour le traitement de vos informations personnelles nécessaires pour vous fournir des services après-vente (y compris les services de maintenance, de réparation et/ou de prêt de téléphones de rechange). Afin de vous fournir les services prévus par cet accord, Xiaomi agira en tant que contrôleur de données et nous collecterons, stockerons et utiliserons vos informations de contact strictement nécessaires (nom, numéro de téléphone, adresse e-mail, numéro d'identification) et les informations sur l'appareil. Veuillez noter que nous pouvons également partager ces informations avec l'un de nos centres de service agréés, si nécessaire.

Pour exercer vos droits en matière de protection des données et en savoir plus sur nos politiques de confidentialité, veuillez consulter le site : https://privacy.mi.com/all/languages/.

Veillez à supprimer tous vos fichiers, à vous déconnecter de votre compte Xiaomi et à désactiver votre mot de passe de sécurité lors du retour du téléphone de rechange, y compris, mais sans s'y limiter, vos documents et données personnels et/ou confidentiels. L'utilisateur est responsable du fait : (a) d'effacer toutes les données (y compris les fichiers et données personnelles et/ou confidentiels de l'utilisateur) ; et (b) de faire des copies de sauvegarde de toutes les données qu’il souhaite conserver, avant de retourner le téléphone de rechange au centre de service agréé Xiaomi. Xiaomi n'assume aucune responsabilité en cas de perte de données et de problèmes de confidentialité causés par le fait que vos documents ou données personnels restent sur le téléphone de rechange ou ne sont pas effacés lorsque vous le retournez.

5.2. L'entretien de certains composants peut nécessiter le remplacement de pièces de rechange. Par conséquent, les produits ou pièces réparés peuvent ne pas être ceux d'origine.

5.3. Cette offre s'applique uniquement aux Produits décrits ci-dessus à la clause 1. Les autres smartphones ou produits Xiaomi ne seront pas éligibles à cette offre.

5.4. Le Bénéficiaire reconnaît que les conditions générales décrites sur https://www.mi.com/global/service/garantie/ restent applicables. En cas de contradiction entre les présentes conditions générales et les conditions générales décrites sur la page www.mi.com concernée, les présentes conditions générales prévaudront. Les présentes conditions générales sont soumises à la loi de la Belgique.

CETTE OFFRE D'APRÈS-VENTE N'EXCLUT PAS, NE LIMITE PAS ET NE SUSPEND PAS LES AUTRES DROITS QUE VOUS POUVEZ AVOIR. POUR UNE COMPRÉHENSION COMPLÈTE DE VOS DROITS, NOUS VOUS INVITONS À CONSULTER LES LOIS DE VOTRE PAYS, PROVINCE OU ÉTAT.

REPARATIEKORTING PROMOTIE (DUTCH)

2022 BACK-TO-SCHOOL

In aanmerking komende modellen:
Alle smartphones (Xiaomi series, Redmi series en POCO series) gekocht via lokale geautoriseerde Xiaomi verkopers ("Product").

OMVANG VAN DE DIENST:
Er geldt een korting van 20% op de arbeidskosten voor buiten de garantie vallende reparaties buiten de voor Begunstigden die gebruik maken van de klantenservice van Xiaomi voor productreparaties tijdens de Promotieperiode .


ALGEMENE VOORWAARDEN

1. PROMOTOR EN PROMOTIE

De kortingsactie voor buiten de garantie vallende reparaties (de "Promotie") wordt aangeboden door Xiaomi Technology Netherlands B.V., gevestigd te Prinses Beatrixlaan 582, 259 BM, Den Haag, Nederland (de "Promotor" of "Xiaomi").

2. PROMOTIEPERIODE

Deze promotie is geldig vanaf 16/09/2022 en eindigt op 30/09/2022. (de "Promotieperiode").

3. GEBIED

De Promotie is alleen geldig in België.

4. BEGUNSTIGDEN EN MECHANISME

A.- BEGUNSTIGDEN

Als u een van de producten (Mi series, Redmi series, en POCO series) hebt gekocht via een erkende Xiaomi verkoper en de reparatie van het product valt buiten de garantieperiode (hetzij tijd of omvang), en als u de klantenservice verzoekt tijdens de Promotieperiode, en u bent ("Begunstigde") van deze Promotie, zullen wij u één (1) keer 20% korting* geven op de arbeidskosten in verband met de buiten de garantie vallende reparatie van het Product in overeenstemming met de bepalingen en voorwaarden in deze AV. ("AV").

*De kosten van vervangingsonderdelen zijn uitgesloten van de 20% korting.

B.- MECHANISME

BEGUNSTIGDEN KUNNEN OP DE VOLGENDE MANIER GEBRUIK MAKEN VAN DE SERVICE:

i. Neem contact op met de Xiaomi klantenservice via lokale mi.com voor mail-in reparatie
Begunstigden kunnen tijdens de Promotieperiode contact opnemen met de klantenservice van Xiaomi via de contactgegevens in Bijlage I en een aanvraag voor de Service indienen.
De Xiaomi Klantenservice zal Begunstigden vragen om de factuur van de aankoop of de leveringsbon en het IMEI-nummer van het Product te verstrekken, om te controleren of aan de voorwaarden van de Service is voldaan en om de reparatie per post te regelen.
Nadat het apparaat is aangekomen bij het reparatiecentrum, zal een inspectie van het Product worden uitgevoerd en een gedetailleerde offerte voor de reparatie van het Product worden opgesteld. De arbeidskosten zullen reeds uit deze offerte worden gehaald. De kosten voor reserveonderdelen en het verzenden maken geen deel uit van deze Service en komen ten laste van de Begunstigde. De Begunstigde kan dan beslissen of hij het aanbod aanvaardt en het Product laat repareren, of niet. In het laatste geval wordt het Product geretourneerd, waarbij de kosten voor inspectie en verzenden voor rekening van de Begunstigden komen.

5. UITSLUITINGEN

Deze Promotie is niet van toepassing op de volgende situaties:
a. De Begunstigde kan of wil geen aankoopbewijs en/of leveringsbonnen overleggen.
b. Het serienummer en/of IMEI-nummer is beschadigd of verwijderd of er is mee geknoeid;
c. Het product is een vervalsing en is niet door Xiaomi gemaakt.

6. DIVERSEN

1) Privacy: Xiaomi hecht veel belang aan de privacy van onze Gebruikers en zet zich in om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen. Xiaomi houdt zich strikt aan alle toepasselijke wetgeving en privacybeleid voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het leveren van after-sales services (inclusief onderhoud en/of reparatie). Om u de diensten onder deze overeenkomst te kunnen leveren, treedt Xiaomi op als gegevensbeheerder en verzamelen, bewaren en gebruiken wij uw strikt noodzakelijke contactgegevens (naam, telefoonnummer, e-mailadres) en de productformatie. Wij wijzen u erop dat wij deze informatie indien nodig ook met een van onze geautoriseerde servicecentra kunnen delen. Om uw rechten inzake gegevensbescherming uit te oefenen en meer te weten te komen over ons privacybeleid, kunt u terecht op: https://privacy.mi.com/all/languages/.

2) De Organisator zal reclame maken voor de Promotie op www.mi.com/global en via alle andere middelen die hij geschikt acht om het publiek te informeren en het promotiemateriaal zal onderworpen zijn aan deze AV.

3) De Organisator zal de voorwaarden van deze Promotie interpreteren en uitleggen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. De Organisator behoudt zich het recht voor om deze Promotie te annuleren en/of te wijzigen met voorafgaande kennisgeving en rekening houdend met de bestellingen die reeds door de Begunstigden zijn geplaatst.

4) Begunstigden zullen automatisch en onmiddellijk uitgesloten worden van deze en alle andere mi.com Promoties als zij zich schuldig maken aan kwaadwillig, onredelijk, misleidend of ongepast gedrag, onevenredige, frauduleuze of ongepaste middelen gebruiken of toepasselijke wettelijke vereisten schenden.

5) Niets in dit aanbod zal de rechten van de Begunstigden krachtens het toepasselijke recht beperken.

6) Deze voorwaarden zijn onderworpen aan Nederlands recht. Begunstigden hebben de mogelijkheid vorderingen in te stellen bij een bevoegde rechter in het land waar zij woonachtig zijn.

BIJLAGE 1

PROMOTION SUR LES RÉPARATIONS (FRENCH)

2022 BACK-TO-SCHOOL

Modèles éligibles :
Tous les smartphones (séries Xiaomi, Redmi et POCO) achetés auprès des vendeurs locaux agréés Xiaomi ("Produit").

L'ÉTENDUE DU SERVICE :
Une remise de vingt pourcent (20 %) sur les frais de main-d'œuvre pour les réparations hors garantie sera accordée aux Bénéficiaires qui utilisent le service clientèle de Xiaomi pour faire réparer leur Produit pendant la Période de Promotion.


CONDITIONS GÉNÉRALES

1. PROMOTEUR ET PROMOTION

Pour les pays de l'Union européenne : La promotion de réduction de frais de réparation (la "Promotion") est offerte par Xiaomi Technology Netherlands B.V., ayant son adresse à Prinses Beatrixlaan 582, 259 BM, La Haye, Pays-Bas (le "Promoteur" ou "Xiaomi").

2. PÉRIODE DE PROMOTION

Cette Promotion est valable à partir du 16/09/2022 et se termine le 30/09/2022 (la "Période de Promotion").

3. TERRITOIRE

La Promotion est uniquement valable en Belgique.

4. BÉNÉFICIAIRES ET MÉCANISME

A.- BÉNÉFICIAIRES

Si vous avez acheté l'un des Produits (série Mi, série Redmi et série POCO) auprès d'un vendeur Xiaomi agréé et que la réparation du produit est hors garantie (que ce soit dans le temps ou dans l'espace) ; si vous demandez le service client pendant la Période de Promotion, et que vous êtes ("Bénéficiaire") de cette Promotion, nous vous accorderons, et ce valable UNE (1) fois, vingt pourcent (20%) de réduction* sur le coût de la main d'œuvre liée à la réparation du Produit conformément aux termes et conditions énoncés dans les présents conditions Générales. ("Conditions Générales").

*Veuillez noter que le coût des pièces de rechange est exclu de la remise de vingt pourcent (20%).

B.- MÉCANISME

Les bénéficiaires peuvent utiliser le service d'une (1) façon :
i. Contactez le Service Clientèle de Xiaomi via le site mi.com pour une réparation par courrier.
Les Bénéficiaires peuvent contacter le Service Clientèle de Xiaomi pendant la Période de Promotion en utilisant les coordonnées indiquées ci-dessous à l'annexe I et demander à bénéficier du service.
Le Service Clientèle de Xiaomi demandera aux Bénéficiaires de fournir la facture d'achat ou de livraison et le numéro IMEI du Produit, afin de vérifier si les conditions du service sont remplies et d'organiser la réparation par courrier.
Après l'arrivée de l'appareil au centre de réparation par correspondance, une inspection du Produit sera effectuée et une offre détaillée pour la réparation du Produit sera émise. Le coût de la main-d'œuvre sera déjà extrait de cette offre. Veuillez noter que le coût des pièces détachées et de la logistique ne font pas partie de ce Service et sont à la charge du Bénéficiaire. Le Bénéficiaire peut alors décider d'accepter l'offre et de faire réparer le Produit, ou non. Dans ce dernier cas, le Produit sera retourné, les frais de contrôle et de logistique seront à la charge des Bénéficiaires.

5. EXCLUSIONS

Cette Promotion ne s'applique pas et ne couvre pas les situations suivantes :
a. Le Bénéficiaire ne peut ou ne veut pas produire la preuve d'achat et/ou les bons de livraison.
b. Le numéro de série et/ou le numéro IMEI est endommagé ou a été retiré ou altéré ;
c. Le Produit est une contrefaçon et n'a pas été fabriqué par Xiaomi.

6. DIVERS

1) Confidentialité des données : Xiaomi attache une grande importance à la confidentialité de ses utilisateurs et s'engage à assurer la sécurité de vos informations personnelles. Xiaomi se conforme strictement à toutes les lois et politiques de confidentialité applicables pour le traitement de vos informations personnelles nécessaires à la fourniture de services après-vente (y compris la maintenance et/ou la réparation. Afin de vous fournir les services prévus par cet accord, Xiaomi agira en tant que contrôleur de données et nous collecterons, stockerons et utiliserons vos informations de contact strictement nécessaires (nom, numéro de téléphone, adresse e-mail) et les informations sur l'appareil. Veuillez noter que nous pouvons également partager ces informations avec l'un de nos Centres de Service Agréés, si nécessaire. Pour exercer vos droits en matière de protection des données et en savoir plus sur nos politiques de confidentialité, veuillez consulter le site : https://privacy.mi.com/all/languages/.

2) Le Promoteur annoncera la Promotion sur www.mi.com/fr et par tout autre moyen qu'il jugera approprié pour informer le public et le matériel promotionnel sera soumis aux présentes Conditions Générales.

3) Le Promoteur interprétera et expliquera les conditions de cette Promotion conformément aux exigences légales. Le Promoteur se réserve le droit d'annuler et/ou de modifier cette Promotion avec un préavis et en tenant compte des commandes déjà passées par les Bénéficiaires.

4) Les Bénéficiaires seront automatiquement et immédiatement exclus de cette Promotion et de toutes les autres promotions mi.com s'ils adoptent un comportement malveillant, déraisonnable, trompeur ou inapproprié, s'ils utilisent des moyens disproportionnés, frauduleux ou inappropriés ou s'ils violent toute exigence légale applicable.

5) Rien dans cette offre ne limite les droits des Bénéficiaires en vertu de la loi applicable.

6) Le Bénéficiaire reconnaît que les conditions générales décrites sur https://www.mi.com/ global/service/garantie/ restent applicables. En cas de contradiction entre les présentes Conditions Générales et les conditions générales décrites sur la page www.mi.com concernée, les présentes Conditions Générales prévaudront. Les présentes Conditions Générales sont soumises au droit Néerlandais. Les bénéficiaires ont la possibilité de déposer des réclamations auprès d'un tribunal compétent dans le pays où ils résident.

ANNEXE 1

Téléphone du service clientèle de Xiaomi : 80031221
Mon-Fri 9:00-18:00

SERVICE MAAND

ALGEMENE VOORWAARDEN (DUTCH)

De volgende service promotie (hierna de "Promotie") wordt aangeboden door Xiaomi Technology Netherlands B.V. en registratienummer 72954914 (hierna de "Promotor" en/of "Xiaomi").

1. TOEPASSINGSGEBIED EN BEGUNSTIGDEN

Gebruikers met een Xiaomi- of POCO-smartphone (hierna de "producten") die in een officieel Xiaomi-verkoopkanaal (online of offline) binnen de EU is gekocht, komen in aanmerking voor deelname aan deze promotie (hierna de "begunstigden") in België onder de hieronder, onder punt 3, beschreven voorwaarden.

2. PROMOTIEPERIODE

De Actie zal plaatsvinden tussen 00:00 uur vrijdag 1st juli 2022 en 23:59 uur zondag 31st juli 2022.
(hierna de "Promotieperiode")
Begunstigden komen in aanmerking om deel te nemen aan deze Promotie:
a. wanneer u tijdens de Actieperiode rechtstreeks naar het hieronder onder punt 4 vermelde servicecentrum van Xiaomi gaat;
of;
b. bij het aanvragen van een reparatie van het product buiten de wettelijke garantieperiode via de lokale mi.com Klantenservice zoals hieronder vermeld onder punt 4 gedurende de Promotie periode.

3. MECHANISMEN VAN DE PROMOTIE

Voor de uitvoering van de herstelling buiten garantie (hierna "Herstelling"), zullen de Begunstigden kunnen genieten van een gratis arbeidskost (kosten voor wisselstukken en/of logistieke kosten uitgesloten zoals beter gespecificeerd onder 3 (i) en 3 (ii) hieronder).

Het is slechts geldig ÉÉN (1) gratis reparatie tegen arbeidskosten voor hetzelfde Product binnen de Promotieperiode. Alleen voor Producten die buiten de wettelijke garantieperiode vallen (d.w.z. de wettelijke garantieperiode is verstreken of het Product heeft fysieke schade opgelopen).

Tijdens de Promotieperiode kunnen Begunstigden op twee (2) manieren aanspraak maken op de Promotie:
i. Breng het product naar het front-end Xiaomi Service Center voor reparatie ter plaatse
Begunstigden kunnen het Product rechtstreeks naar een van de hieronder onder punt 4 "Xiaomi Service Centers" vermelde Xiaomi Service Centers brengen voor de reparatie.

Het Service Center zal nagaan of aan alle voorwaarden voor de toepassing van deze Promotie is voldaan, en indien aan de voorwaarden is voldaan: d.w.z. de gebruiker is een Begunstigde van de Promotie en het Product komt in aanmerking (de wettelijke garantieperiode is verstreken of het Product heeft fysieke schade opgelopen); zal het erkende Service Center een inspectie uitvoeren en de Begunstigde een gedetailleerde offerte doen toekomen die gratis arbeidskosten zal omvatten (kosten voor reserveonderdelen zijn uitgesloten). De Begunstigde kan dan beslissen of hij de offerte aanvaardt en het Product laat herstellen, of niet. In het laatste geval wordt het Product geretourneerd en zijn de inspectiekosten voor rekening van de Begunstigden.

ii. Contacteer de klantendienst via mi.com voor mail-in herstelling
Begunstigden kunnen tijdens de Promotieperiode contact opnemen met de klantenservice van Xiaomi via de contactgegevens zoals hieronder vermeld onder punt 4 en zich aanmelden voor de Promotie.

De Klantenservice zal de Begunstigden vragen om de factuur van de aankoop of de leveringsbon en het IMEI-nummer van het Product, om te controleren of de voorwaarden van de Promotie van toepassing zijn en om de reparatie per post te regelen.

Nadat het apparaat bij het post-in reparatiecentrum is aangekomen, wordt het Product geïnspecteerd en wordt de Begunstigde een gedetailleerde offerte met gratis arbeidskosten (exclusief kosten voor reserveonderdelen en/of logistieke kosten) toegezonden. De begunstigde kan dan beslissen of hij het aanbod aanvaardt en het product al dan niet laat repareren.

In het laatste geval wordt het Product teruggezonden, waarbij de inspectiekosten en de logistieke kosten ten laste van de Begunstigden komen.

Deze Promotie is niet van toepassing op de volgende situaties:
a. Xiaomi-producten die niet binnen de officiële verkoopkanalen van de EU (online of offline) zijn gekocht;
b. Het serienummer en/of IMEI-nummer is beschadigd of verwijderd of er is mee geknoeid;
c. Het product is een vervalsing en is niet door Xiaomi gemaakt.

4. XIAOMI SERVICE CENTERS EN KLANTENSERVICE CONTACT INFORMATIE

Xiaomi Service Centra
Xiaomi Mi Store Benelux
Korte Lijnbaan 11, 3012 EC Rotterdam, Netherlands
Dinsdag tot zaterdag 10:30-17:00

Contact Klantenservice
Xiaomi klantenservice telefoon: 80031221 (Openingstijden: maandag - vrijdag 09:00-18:00)

5. DIVERSEN

1) De Organisator zal reclame maken voor de Promotie op www.mi.com/global en op enige andere wijze die hij geschikt acht om het publiek te informeren en het promotiemateriaal zal onderhevig zijn aan deze Algemene Voorwaarden.

2) De Organisator zal de voorwaarden van deze Promotie interpreteren en uitleggen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. De Organisator behoudt zich het recht voor om deze Promotie te annuleren met voorafgaande kennisgeving en rekening houdend met de reeds door de Begunstigden ingediende verzoeken.

Verklaring inzake het privacybeleid:
1) Xiaomi hecht veel waarde aan de privacy van onze gebruikers en doet er alles aan om de veiligheid van uw persoonlijke informatie te waarborgen. Xiaomi houdt zich strikt aan alle toepasselijke wetten en privacybeleidsregels voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens die nodig zijn om diensten voor klanten (waaronder onderhoud, reparatie en/of uitleendiensten voor reserve-telefoons) aan u te leveren.

2) Met het oog op het verlenen van de diensten onder deze overeenkomst, zal (zullen) het (de) desbetreffende aan Xiaomi gelieerde bedrijf (bedrijven) dat in de titel van dit document wordt (worden) genoemd, optreden als de gegevensbeheerder en zullen wij uw strikt noodzakelijke contactgegevens (naam, telefoonnummer, e-mailadres, ID-nummer) en de apparaatinformatie verzamelen, opslaan en gebruiken. Wij wijzen u erop dat wij deze informatie indien nodig ook kunnen delen met een van onze geautoriseerde servicecentra.

3) Om uw rechten inzake gegevensbescherming uit te oefenen en meer te weten te komen over ons privacybeleid, kunt u terecht op https://www.mi.com/global/about/privacy.

Generaal:
De Begunstigde erkent dat de algemene voorwaarden beschreven op de website www.mi.com/global van toepassing blijven op de Actie. In het geval van een tegenstrijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en de algemene voorwaarden beschreven op www.mi. com, zullen deze Algemene Voorwaarden prevaleren.

EINDE VAN DOCUMENT

MOIS DE SERVICE CONDITIONS GÉNÉRALES (FRENCH)

La promotion après-vente suivante (ci-après la "Promotion") est proposée par Xiaomi Technology Netherlands B.V., dont le siège social est situé à C08.01, WTC Den Haag, Prinses Beatrixlaan 582, 2595 BM, Den Haag et dont le numéro d'enregistrement est 72954914 (ci-après le "Promoteur" et/ou "Xiaomi").

1. CHAMP D'APPLICATION ET BÉNÉFICIAIRES

Les utilisateurs de smartphones Xiaomi et POCO (ci-après "le(s) Produit(s)") achetés dans n'importe quel canal de vente officiel de Xiaomi (en ligne ou hors ligne) au sein de l'UE peuvent participer à cette Promotion (ci-après "les Bénéficiaires") à Belgique aux conditions décrites ci-dessous, au point 3.

2. PÉRIODE DE PROMOTION

La Promotion aura lieu entre 00h00 le vendredi 1erst juillet 2022 et 23h59 le dimanche 31st juillet 2022.
(ci-après, la "Période de Promotion")
Les Bénéficiaires pourront participer à cette Promotion :
a. en se rendant directement au centre de service de Xiaomi indiqué ci-dessous au point 4 pendant la période de Promotion ;
ou ;
b. lors de la demande de réparation hors garantie du produit via le contact local du service clientèle de mi.com, comme indiqué ci-dessous au point 4, pendant la Période de Promotion.

3. LES MÉCANISMES DE LA PROMOTION

Pour l'exécution de la réparation hors garantie (ci-après "Réparation"), les Bénéficiaires bénéficieront d'un tarif de main d'œuvre gratuit (à l'exclusion du coût des pièces détachées et/ou des frais de logistique, comme mieux précisé aux points 3 (i) et 3 (ii) ci-dessous).

Il n'est possible d'effectuer qu'UNE (1) seule réparation gratuite avec frais de main-d'œuvre pour le même Produit pendant la Période de Promotion. Uniquement pour les Produits hors garantie (c'est-à-dire que la période de garantie légale a expiré ou que le Produit a subi des dommages physiques).

Pendant la Période de Promotion, les Bénéficiaires peuvent s'inscrire à la Promotion de deux (2) façons :
i. Apportez le Produit au centre de service Xiaomi pour une Réparation sur place.
Les Bénéficiaires peuvent directement apporter le Produit à l'un des centres de service Xiaomi énumérés ci-dessous au point 4 "Centres de service Xiaomi" pour la Réparation.

Le centre de service vérifiera l'existence de toutes les conditions pour l'application de cette Promotion et, si les conditions sont remplies, c'est-à-dire si l'utilisateur est un Bénéficiaire de la Promotion et si le Produit est éligible (expiration de la période de garantie légale ou dommages physiques sur le Produit), le centre de service autorisé effectuera une inspection et fournira au Bénéficiaire une offre détaillée qui comprendra des frais de main-d'œuvre gratuits (à l'exclusion des coûts des pièces de rechange). Le Bénéficiaire peut alors décider d'accepter l'offre et de faire réparer le Produit, ou non. Dans ce dernier cas, le Produit sera retourné et les frais d'inspection seront à la charge des Bénéficiaires.

ii. Contactez le service clientèle via le site local mi.com pour une Réparation par courrier.
Les Bénéficiaires peuvent contacter le service clientèle de Xiaomi pendant la Période de Promotion en utilisant les coordonnées indiquées ci-dessous au point 4 et s'inscrire à la Promotion.

Le service clientèle demandera aux Bénéficiaires de fournir la facture d'achat ou de livraison et le numéro IMEI du produit, afin de vérifier si les conditions de la Promotion s'appliquent et d'organiser la Réparation par courrier.

Après l'arrivée de l'appareil au centre de réparation par correspondance, une inspection du Produit sera effectuée et une offre détaillée comprenant les frais de main-d'œuvre gratuite (à l'exclusion des coûts des pièces de rechange et/ou des coûts logistiques) sera fournie aux Bénéficiaires. Les Bénéficiaires peuvent alors décider d'accepter l'offre et de faire réparer le Produit, ou non.

Dans ce dernier cas, le Produit sera retourné, les frais d'inspection et de logistique seront à la charge des Bénéficiaires.

Cette promotion ne s'applique pas et ne couvre pas les situations suivantes :
a. Produits Xiaomi non achetés dans les canaux de vente officiels de l'UE (en ligne ou hors ligne);
b. Le numéro de série et/ou le numéro IMEI est endommagé ou a été retiré ou altéré ;
c. Le Produit est une contrefaçon et n'a pas été fabriqué par Xiaomi.

4. CENTRES DE SERVICE ET INFORMATIONS DE CONTACT DU SERVICE CLIENTÈLE DE XIAOMI

Centres de service Xiaomi
Xiaomi Mi Store Benelux
Korte Lijnbaan 11, 3012 EC Rotterdam, Netherlands
mardi - samedi 10:30-17:00

Contact du service clientèle
Téléphone du service clientèle de Xiaomi : 80031221

5. DIVERS

1) Le Promoteur annoncera la Promotion sur www.mi.com/global et par tout autre moyen qu'il jugera approprié pour informer le public, et le matériel promotionnel sera soumis aux présentes conditions.

2) Le Promoteur interprétera et expliquera les conditions de cette Promotion conformément aux exigences légales. Le Promoteur se réserve le droit d'annuler cette Promotion avec un préavis et en tenant compte des demandes déjà formulées par les Bénéficiaires.

Déclaration de politique de confidentialité :
1) Xiaomi attache une grande importance à la confidentialité de ses utilisateurs et s'engage à garantir la sécurité de vos informations personnelles. Xiaomi se conforme strictement à toutes les lois et politiques de confidentialité applicables pour le traitement de vos informations personnelles nécessaires pour vous fournir des services après-vente (y compris les services de maintenance, de réparation et/ou de prêt de téléphones de rechange).

2) Afin de vous fournir les services prévus par le présent accord, la ou les sociétés affiliées de Xiaomi figurant dans l'en-tête du présent document agiront en tant que contrôleur des données et nous collecterons, stockerons et utiliserons vos informations de contact strictement nécessaires (nom, numéro de téléphone, adresse e-mail, numéro d'identification) et les informations relatives à l'appareil. Veuillez noter que nous pouvons également partager ces informations avec l'un de nos centres de service agréés, si nécessaire.

3) Pour exercer vos droits en matière de protection des données et en savoir plus sur nos politiques de confidentialité, veuillez consulter le site : https://privacy.mi.com/all/languages/.

Général :
Le Bénéficiaire reconnaît que les conditions générales décrites sur le site www.mi.com/global resteront applicables à la Promotion. En cas de contradiction entre les présentes conditions générales et les conditions générales décrites sur le site www.mi. com, les présentes conditions générales prévaudront.

FIN DU DOCUMENT

SCHERMGARANTIE - REDMI NOTE 11 (DUTCH)

In aanvulling op de consumentenrechten die door de wettelijke garantie worden verleend en volgens de voorwaarden die op https://www.mi.com/global/service/warranty zijn gepubliceerd, geldt de volgende vrijwillige aanvullende en gratis commerciële garantie voor alle consumenten in België (hierna de "Consument"). De commerciële garantie wordt aangeboden door Xiaomi Technology Nederland B.V. (hierna “Xiaomi”), geregistreerd te C08.01, WTC Den Haag, Prinses Beatrixlaan 582, 2595 BM, Den Haag, Nederland (kvk-nummer: 72954914).

1. DE GARANTIE

Consumenten die tussen 6 april 2022 en 6 mei 2023 een Xiaomi Redmi Note 11 (hierna het "Product") kopen via een geautoriseerde verkoper (online en offline) in België (hierna het "Grondgebied") en de smartphone binnen het Grondgebied activeren, komen in aanmerking voor een EENMALIGE (1) gratis reparatieservice bij het lokale Xiaomi´s Service Center gedurende de eerste ZES (6) maanden na de aankoop, indien het scherm van het Product is beschadigd of defect is geraakt door een niet-opzettelijke actie van de Consument (d.w.z. zoals het niet-opzettelijk vallen van het Product).

Deze reparatie van het scherm is kosteloos en omvat, indien nodig, de eveneens kosteloze vervanging van het scherm.

Om van deze commerciële garantie te kunnen profiteren, moet de consument contact opnemen met de klantenservice van Xiaomi. De consument kan worden verzocht de factuur van de aankoop of de leveringsbon op te sturen.

2. UITSLUITINGEN

Deze commerciële garantie is niet van toepassing of dekt de volgende gevallen niet:
I. Schade aan het scherm die opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt;
II. Beschadigingen die alleen het oppervlak van het scherm betreffen, zoals krassen of een ander esthetisch uiterlijk van het scherm;
III. Schade opgelopen door malware, niet-geautoriseerde software of apps van derden die door de Consument worden gebruikt.

De commerciële garantie geldt evenmin in een van de volgende gevallen:
I. De consument weigert of is niet in staat de factuur van de aankoop of de leveringsbon te overleggen;
II. Het serienummer en/of het IMEI-nummer is beschadigd of verwijderd of er is mee geknoeid;
III. Het product is namaak en is niet door Xiaomi geproduceerd;
IV. Het defect is veroorzaakt door gebruik voor niet-beoogde doeleinden of in strijd is met de instructies, handleidingen of richtlijnen van Xiaomi of de verkoper;
V. Het defect is het gevolg van eigen of niet-geautoriseerde reparatie/manipulatie door de Consument, of het gebruik van niet-geautoriseerde of niet-originele onderdelen of software.

Deze commerciële garantie is niet van toepassing op Producten die als gevolg van beschadiging of wijziging van het scherm, moeten worden vervangen door een nieuw Product. Een dergelijke vervanging zal onderworpen zijn aan de wettelijke garantienormen.

Niets in deze commerciële garantie beperkt de rechten van de consument op grond van de toepasselijke wetgeving.

GARANTIE DE PROTECTION DE L'ÉCRAN - REDMI NOTE 11 (FRENCH)

En plus des droits du consommateur accordés par la garantie légale et selon les termes publiés surhttps://www.mi.com/global/service/warranty, la présente garantie commerciale complémentaire et gratuite s'applique à tous les consommateurs résidant au Belgique (ci-après le "Consommateur"). La garantie commerciale est offerte par Xiaomi Technology Netherlands B.V., enregistrée à C08.01, WTC Den Haag, Prinses Beatrixlaan 582, 2595 BM, La Haye, Pays-Bas (numéro d'enregistrement de la société : 72954914).

1. CHAMP D’APPLICATION

Les Consommateurs qui achètent un Xiaomi Redmi Note 11 (ci-après le "Produit") entre 06/04/2022 (le six avril deux-mille-vingt-deux) et le 06/05/2023 (le six mai deux-mille-vingt-deux), sur la page web mi.com ou tout revendeur agréé (en ligne et hors ligne) sur le territoire Belgique (ci-après le "Territoire") et qui activent le Smartphone sur le Territoire, pourront bénéficier d'un service de réparation gratuit UNIQUE (1) dans le centre de service Xiaomi agréé au cours des SIX (6) premiers mois suivant l'achat, si l'écran des Produits susmentionnés est endommagé ou défectueux suite à une action non intentionnelle du Consommateur (c'est-à-dire une chute non intentionnelle du Produit).

Cette réparation de l'écran est gratuite et comprend, si nécessaire, le remplacement de l'écran qui est également gratuit.

Afin de bénéficier de cette garantie commerciale, les Consommateurs doivent contacter le service clientèle de Xiaomi. Il pourra être demandé aux Consommateurs dr la facture d'achat ou le bon de livraison.

2. EXCLUSIONS

Cette garantie commerciale ne s'applique pas et ne couvre pas les cas suivants :
I. Dommages à l'écran causés intentionnellement ou par négligence grave ;
II. Les dommages superficiels affectant uniquement la surface de l'écran, tels que les rayures ou tout autre aspect esthétique de l'écran ;
III. Les dommages causés par des logiciels malveillants, des logiciels non autorisés ou des applications tierces utilisés par le consommateur.

En outre, la garantie commerciale ne sera pas non plus applicable dans l'un des cas suivants :
I. Le Consommateur ne fournit pas ou ne veut pas divulguer la facture d'achat ou le bon de livraison ;
II. Le numéro de série et/ou le numéro IMEI est endommagé ou a été retiré ou altéré ;
III. Le Produit est contrefait et n'a pas été fabriqué par Xiaomi ;
IV. Le défaut est causé par une utilisation à des fins non prévues ou contraires aux instructions, manuels ou directives de Xiaomi ou du vendeur ;
V. Le défaut résulte d'une réparation/manipulation effectuée par le Consommateur lui-même ou non autorisée, ou de l'utilisation de pièces de rechange, de logiciels ou de composants non autorisés ou non originaux.

Cette garantie commerciale n'est pas applicable aux Produits qui, en raison de dommages ou d'altération de l'écran, doivent être remplacés par un nouveau Produit. Ce remplacement sera soumis aux normes de la garantie légale.

Aucune disposition de la présente garantie commerciale ne limite les droits des Consommateurs en vertu de la loi applicable.

Fin du document

BILDSCHIRMSCHUTZ-GARANTIE - REDMI NOTE 11 (DEUTSCH)

Zusätzlich zu den Verbraucherrechten, die durch die gesetzliche Gewährleistung gewährt werden, und gemäß den Bedingungen, die auf https://www.mi.com/global/service/warranty veröffentlicht sind, gilt für alle Verbraucher in Belgien (nachfolgend „Verbraucher“) die folgende freiwillige zusätzliche und kostenlose Garantie. Die Garantie wird von Xiaomi Technology Netherlands B.V. mit Sitz in C08.01, Prinses Beatrixlaan 582, Den Haag 2595BM, Niederlande (Registrierungsnummer: 72954914), angeboten.

1. GELTUNGSBEREICH

Verbraucher, die zwischen dem 6. Apr.2022 und dem 6. Mai 2023 ein Redmi Note 11 (nachfolgend das „Produkt“) bei einem autorisierten Händler (online und offline) in Belgien (nachfolgend das „Gebiet“ ) kaufen und das Produkt innerhalb des Gebiets aktivieren, haben innerhalb der ersten SECHS (6) Monate nach dem Kauf Anspruch auf eine EINMALIGE (1) kostenlose Reparatur in einem lokal autorisierten Xiaomi Service Center, wenn der Bildschirm des oben genannten Produkts durch eine nicht vorsätzliche Handlung des Verbrauchers (z.B. durch einen nicht vorsätzlichen Sturz des Produkts) beschädigt oder fehlerhaft ist.

Eine solche Reparatur des Bildschirms ist kostenlos und beinhaltet, falls erforderlich, auch den kostenlosen Austausch des Bildschirms.

Um Anspruch von dieser Garantie nehmen zu können, müssen sich Verbraucher an den Xiaomi-Kundendienst wenden. Verbraucher können aufgefordert werden, den Kaufbeleg oder die Rechnung einzusenden.

2. AUSSCHLÜSSE

Diese kommerzielle Garantie gilt nicht für die folgenden Fälle:
I. Schäden am Bildschirm, die vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurden;
II. Schäden, die nur die Oberfläche des Bildschirms betreffen, wie z. B. Kratzer oder andere ästhetische Erscheinungen des Bildschirms;
III. Schäden, die durch Schadsoftware, nicht autorisierte Software oder Apps von Drittanbietern verursacht werden, die der Verbraucher verwendet.

Darüber hinaus wird die Garantie auch in keinem der folgenden Fälle gewährt:
I. Der Verbraucher legt den Kaufbeleg oder die Rechnung nicht vor oder kann sie nicht vorlegen;
II. Die Seriennummer und/oder die IMEI-Nummer ist beschädigt oder wurde entfernt oder manipuliert;
III. Das Produkt ist eine Fälschung und wurde nicht von Xiaomi hergestellt;
IV. Der Defekt wird durch eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung oder entgegen den Anweisungen, Handbüchern oder Richtlinien von Xiaomi oder des Verkäufers verursacht;
V. Der Mangel entsteht durch eigene oder nicht autorisierte Reparatur/Manipulation des Verbrauchers oder durch die Verwendung von nicht autorisierten oder nicht originalen Ersatzteilen, Software oder Komponenten.

Diese Garantie ist nicht anwendbar auf Produkte, die aufgrund der Beschädigung oder Veränderung des Bildschirms durch ein neues Produkt ersetzt werden müssen. Ein solcher Ersatz unterliegt den gesetzlichen Gewährleistungsnormen.

Nichts in dieser Garantie schränkt die Rechte des Verbrauchers nach geltendem Recht ein.

LE FESTIVAL DES FANS XIAOMI 2022

CONDITIONS GÉNÉRALES (FRENCH)

La promotion après-vente suivante (ci-après la " Promotion") est proposée par Xiaomi Technology Netherlands B.V., dont le siège social est situé Prinses Beatrixlaan 582, La Haye 2595 BM, Pays-Bas, numéro d'enregistrement 72954914 (ci-après le " Promoteur " et/ou " Xiaomi ").

1. CHAMP D'APPLICATION ET BÉNÉFICIAIRES

Les utilisateurs possédant un smartphone Xiaomi (uniquement applicable aux smartphones des séries Xiaomi et Redmi) (ci-après le(s) "Produit(s)") acheté(s) dans n'importe quel canal de vente officiel de Xiaomi (en ligne ou hors ligne) au sein de l'UE peuvent participer à cette promotion (ci-après "Bénéficiaires") en Belgique aux conditions décrites ci-dessous, au point 3 .

2. PÉRIODE DE PROMOTION

La Promotion aura lieu entre 00:00 heures le mercredi 6st avril 2022 et 23:59 haeures le vendredi 15th avril 2022.
(ci-après, la "période de Promotion")
Les Bénéficiaires pourront participer à cette promotion :
a. lors de la demande de réparation hors garantie du produit via le contact du service clientèle de mi.com comme indiqué ci-dessous au point 4 pendant la période de Promotion.

3. LES MÉCANISMES DE LA PROMOTION

Pour l'exécution de la réparation hors garantie (ci-après "Réparation"), les Bénéficiaires bénéficieront d'une réduction de 50% sur les frais de main d'œuvre (à l'exclusion des frais de pièces détachées et/ou des frais de logistique mieux spécifiés aux points 3 (i) et 3 (ii) ci-dessous). Uniquement pour les Produits hors garantie.

Pendant la période de Promotion, les Bénéficiaires peuvent s'inscrire à la Promotion de deux (2) façons :
i. Apportez le Produit au centre de service Xiaomi pour une réparation sur place.
Les bénéficiaires peuvent apporter directement le Produit à l'un des centres de service Xiaomi énumérés ci-dessous au point 4 "Centres de service Xiaomi" pour la Réparation.

Le Centre de service vérifiera l'existence de toutes les conditions pour l'application de cette Promotion et, si les conditions sont remplies, c'est-à-dire si l'utilisateur est un Bénéficiaire de la Promotion et si le Produit est éligible (expiration de la période de garantie légale ou dommages physiques sur le produit), le Centre de service autorisé effectuera une inspection et fournira au Bénéficiaire une offre détaillée qui comprendra une réduction de 50 % sur le coût de la main-d'œuvre (à l'exclusion du coût des pièces de rechange). Le Bénéficiaire peut alors décider d'accepter l'offre et de faire réparer le Produit, ou non. Dans ce dernier cas, le Produit sera retourné et les frais d'inspection seront à la charge des Bénéficiaires.

ii. Contactez le service clientèle via le site local mi.com pour une réparation par courrier.
Les Bénéficiaires peuvent contacter le service clientèle de Xiaomi pendant la période de Promotion en utilisant les coordonnées indiquées ci-dessous au point 4 et s'inscrire à la promotion.

Le service clientèle demandera aux Bénéficiaires de fournir la facture d'achat ou de livraison et le numéro IMEI du Produit, afin de vérifier si les conditions de la Promotion s'appliquent et d'organiser la réparation par courrier.

Après l'arrivée de l'appareil au centre de réparation par correspondance, une inspection du Produit sera effectuée et une offre détaillée comprenant une réduction de 50 % sur le coût de la main-d'œuvre (à l'exclusion du coût des pièces de rechange et des frais de logistique) sera fournie aux Bénéficiaires. Les Bénéficiaires peuvent alors décider d'accepter l'offre et de faire réparer le Produit, ou non.

Dans ce dernier cas, le Produit sera retourné, les frais d'inspection et de logistique seront à la charge des Bénéficiaires.

Cette Promotion ne s'applique pas et ne couvre pas les situations suivantes :
a. Produits Xiaomi non achetés dans les canaux de vente officiels de l'UE (en ligne ou hors ligne);
b. Le numéro de série et/ou le numéro IMEI est endommagé ou a été retiré ou altéré ;
c. Le Produit est une contrefaçon et n'a pas été fabriqué par Xiaomi.

Il n'y a pas de limite au nombre de Réparations hors garantie pour le même Produit pendant la période de Promotion.

Les Bénéficiaires sont responsables de la sauvegarde de toutes les données, logiciels ou autres informations qui sont stockés ou conservés sur le Produit.

4. CENTRES DE RÉPARATION ET INFORMATIONS DE CONTACT DU SERVICE CLIENTÈLE DE XIAOMI

Contact du service clientèle
Chat web : www.mi.com/fr
Téléphone
du service clientèle de Xiaomi : 0 805 37 09 16
Adresse électronique: service.fr@xiaomi.com

5. DIVERS

1) Le Promoteur annoncera la Promotion sur www.mi.com et par tout autre moyen qu'il jugera approprié pour informer le public, et le matériel promotionnel sera soumis aux présentes conditions générales.

2) Le Promoteur interprétera et expliquera les conditions de cette Promotion conformément aux exigences légales. Le Promoteur se réserve le droit d'annuler cette Promotion avec un préavis et en tenant compte des demandes déjà formulées par les Bénéficiaires.

Déclaration de politique de confidentialité :

 1. Lorsque Xiaomi fournit le service de maintenance et de réparation, nous collectons, stockons et utilisons votre nom, votre numéro de téléphone, votre adresse e-mail et les informations relatives à votre équipement pour la réalisation de la Promotion. Si vous ne fournissez pas les informations pertinentes demandées, vous ne pourrez pas bénéficier des services de maintenance et de Réparation que nous fournissons.

 2. Xiaomi et ses centres de service agréés n'utiliseront vos informations que pour les services de maintenance et de réparation.

 3. Si les informations que vous fournissez ne sont pas vraies, Xiaomi et ses centres de service agréés ont le droit de refuser de vous fournir des services de maintenance et/ou de Réparation.

 4. Vous avez le droit de consulter, de compléter ou de corriger vos données incorrectes.

Général :
Le Bénéficiaire reconnaît que les conditions générales décrites sur le site www.mi.com resteront applicables à la Promotion. En cas de contradiction entre les présentes conditions générales et les conditions générales décrites sur le site www.mi.com, les présentes conditions générales prévaudront.

FIN DU DOCUMENT

XIAOMI FAN FESTIVAL 2022

ALGEMENE VOORWAARDEN (DUTCH)

De volgende aftersales promotie (hierna de "Promotie") wordt aangeboden door Xiaomi Technology Netherlands B.V., statutair gevestigd te Prinses Beatrixlaan 582, Den Haag 2595 BM, Nederland, registratienummer 72954914 (hierna de "Promotor" en/of "Xiaomi").

1. TOEPASSINGSGEBIED EN BEGUNSTIGDEN

Gebruikers met een Xiaomi smartphone (hierna de "Producten") die via een officieel Xiaomi verkoopkanaal (online of offline) binnen de EU zijn aangeschaft, komen in aanmerking voor deelname aan deze Promotie (hierna "Begunstigden") in België onder de hieronder onder punt 3 beschreven voorwaarden.

2. PROMOTIEPERIODE

De Promotie zal plaatsvinden tussen woensdag 6 april 2022 en vrijdag 15 april 2022 (beide inbegrepen).
(hierna de "Promotieperiode")
Begunstigden komen in aanmerking om deel te nemen aan deze Promotie:
a. bij het aanvragen van de reparatie van het product buiten garantie via de mi.com Klantenservice zoals hieronder vermeld onder punt 4 gedurende de Actieperiode.

3. MECHANISMEN VAN DE PROMOTIE

Deze Promotie geldt enkel voor Producten die buiten de wettelijke garantietermijn vallen. Voor de uitvoering van buiten de garantie vallende reparaties (hierna "Reparatie"), genieten de Begunstigden een korting van 50% op de arbeidskosten (exclusief kosten voor onderdelen en logistieke kosten, ten laste van de Begunstigden).

Tijdens de Promotieperiode kunnen Begunstigden op twee (2) manieren aanspraak maken op de Promotie:
i. Breng het product naar het Xiaomi Service Center
Begunstigden kunnen het Product rechtstreeks naar een van de hieronder onder punt 4 vermelde Xiaomi Service Centers brengen voor de Reparatie.

Het Service Center zal nagaan of aan alle voorwaarden voor de toepassing van deze Promotie is voldaan, en als aan de voorwaarden is voldaan (d.w.z. wettelijke garantieperiode is verstreken, fysieke schade aan het Product, enz.), zal het erkende Service Center een inspectie uitvoeren en de Begunstigde een gedetailleerde offerte doen toekomen met 50% korting op de arbeidskosten (kosten voor reserveonderdelen niet inbegrepen). De Begunstigde kan dan beslissen of hij het aanbod aanvaardt en het Product laat herstellen, of niet. In het laatste geval wordt het product geretourneerd en zijn de inspectiekosten voor rekening van Begunstigde.

ii. Neem contact op met de klantenservice via mi.com
Begunstigden kunnen contact opnemen met de klantenservice van Xiaomi via de contactgegevens zoals hieronder vermeld onder punt 4 en aldaar de Promotie aanvragen.

De Klantenservice zal de Begunstigden vragen om de factuur van de aankoop of de leveringsbon en IMEI-nummer van het product voor te leggen, om na te gaan of de voorwaarden van de Promotie van toepassing zijn op het betreffende Product. Indien van toepassing zal de Klantenservice een inspectie uitvoeren en de Begunstigde een gedetailleerde offerte doen toekomen die 50% korting op de arbeidskosten zal omvatten (kosten voor reserveonderdelen en logistieke kosten niet inbegrepen). De begunstigde kan dan beslissen of hij het aanbod aanvaardt en het product laat repareren of niet. In het laatste geval wordt het Product geretourneerd, de inspectiekosten en de logistieke kosten komen ten laste van de Begunstigde.

Deze Promotie is niet van toepassing op de volgende situaties:
a. Xiaomi-producten die niet via een van de officiële verkoopkanalen binnen de EU (online of offline) zijn gekocht;
b. Het serienummer en/of IMEI-nummer is beschadigd of verwijderd of er is mee geknoeid;
c. Het product is een vervalsing en is niet door Xiaomi gemaakt.

Er is geen limiet aan het aantal Reparaties buiten garantie voor hetzelfde Product binnen de Promotieperiode.

4. XIAOMI KLANTENSERVICE CONTACT INFORMATIE

Contact Klantenservice
Webchat: www.mi.com/nl
Xiaomi
klantenservice telefoon: 0800 3344553
E-mail adres: service.nl@xiaomi.com

5. OVERIG

1) De Organisator zal reclame maken voor de Promotie op www.mi.com en op enige andere wijze die hij geschikt acht om het publiek te informeren en het promotiemateriaal zal onderhevig zijn aan deze Algemene Voorwaarden.

2) De Organisator zal de voorwaarden van deze Promotie interpreteren en uitleggen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van het land waar hij zijn zetel heeft. De Organisator behoudt zich het recht voor om deze Promotie te annuleren met voorafgaande kennisgeving en rekening houdend met de reeds door Begunstigden ingediende verzoeken.

Verklaring inzake het privacybeleid:

 1. Wanneer Xiaomi de onderhouds- en reparatieservice verleent, zullen wij uw naam, telefoonnummer, e-mailadres en apparatuurinformatie verzamelen, opslaan en gebruiken voor de uitvoering van de promotie. Indien u de gevraagde relevante informatie niet verstrekt, kunt u geen gebruik maken van de door ons geleverde onderhouds- en reparatieservices.

 2. Xiaomi en haar geautoriseerde servicecentra zullen uw gegevens alleen gebruiken voor onderhouds- en reparatiediensten.

 3. Als de door u verstrekte informatie niet correct of onvolledig is, hebben Xiaomi en haar geautoriseerde servicecentra het recht om te weigeren u onderhouds- en/of reparatiediensten te verlenen.

 4. U heeft het recht om uw (onjuiste) gegevens in te zien, aan te vullen of te corrigeren.

ALGEMEEN:
De Begunstigde erkent dat de algemene voorwaarden beschreven op www.mi.com van toepassing blijven op de Promotie. In het geval van een tegenstrijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en de algemene voorwaarden beschreven op www.mi.com, zullen deze Algemene Voorwaarden prevaleren.

EINDE VAN DOCUMENT

SCHERMGARANTIE (DUTCH)

In aanvulling op de consumentenrechten die door de wettelijke garantie worden verleend en volgens de voorwaarden die op https://www.mi.com/global/service/warranty zijn gepubliceerd, geldt de volgende vrijwillige aanvullende en gratis commerciële garantie voor alle consumenten in Nederland (hierna de "Consument"). De commerciële garantie wordt aangeboden door Xiaomi Technology Nederland B.V. (hierna “Xiaomi”), geregistreerd te C08.01, WTC Den Haag, Prinses Beatrixlaan 582, 2595 BM, Den Haag, Nederland (kvk-nummer: 72954914).

1. DE GARANTIE

Consumenten die tussen 15/03/2022 en 15/03/2023 een Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12 of Xiaomi 12X (hierna het "Product") kopen via een geautoriseerde verkoper (online en offline) in België (hierna het "Grondgebied") en de smartphone binnen het Grondgebied activeren, komen in aanmerking voor een EENMALIGE (1) gratis reparatieservice bij het lokale Xiaomi´s Service Center gedurende de eerste ZES (6) maanden na de aankoop, indien het scherm van het Product is beschadigd of defect is geraakt door een niet-opzettelijke actie van de Consument (d.w.z. zoals het niet-opzettelijk vallen van het Product).

Deze reparatie van het scherm is kosteloos en omvat, indien nodig, de eveneens kosteloze vervanging van het scherm.

Om van deze commerciële garantie te kunnen profiteren, moet de consument contact opnemen met de klantenservice van Xiaomi. De consument kan worden verzocht de factuur van de aankoop of de leveringsbon op te sturen.

2. UITSLUITINGEN

Deze commerciële garantie is niet van toepassing of dekt de volgende gevallen niet:
I. Schade aan het scherm die opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt;
II. Beschadigingen die alleen het oppervlak van het scherm betreffen, zoals krassen of een ander esthetisch uiterlijk van het scherm;
III. Schade opgelopen door malware, niet-geautoriseerde software of apps van derden die door de Consument worden gebruikt.

De commerciële garantie geldt evenmin in een van de volgende gevallen:
I. De consument weigert of is niet in staat de factuur van de aankoop of de leveringsbon te overleggen;
II. Het serienummer en/of het IMEI-nummer is beschadigd of verwijderd of er is mee geknoeid; III. Het product is namaak en is niet door Xiaomi geproduceerd;
IV. Het defect is veroorzaakt door gebruik voor niet-beoogde doeleinden of in strijd is met de instructies, handleidingen of richtlijnen van Xiaomi of de verkoper;
V. Het defect is het gevolg van eigen of niet-geautoriseerde reparatie/manipulatie door de Consument, of het gebruik van niet-geautoriseerde of niet-originele onderdelen of software.

Deze commerciële garantie is niet van toepassing op Producten die als gevolg van beschadiging of wijziging van het scherm, moeten worden vervangen door een nieuw Product. Een dergelijke vervanging zal onderworpen zijn aan de wettelijke garantienormen.

Niets in deze commerciële garantie beperkt de rechten van de consument op grond van de toepasselijke wetgeving.

GARANTIE DE PROTECTION DE L'ÉCRAN (FRENCH)

En plus des droits du consommateur accordés par la garantie légale et selon les termes publiés surhttps://www.mi.com/global/service/warranty, la présente garantie commerciale complémentaire et gratuite s'applique à tous les consommateurs résidant au Luxembourg (ci-après le "Consommateur"). La garantie commerciale est offerte par Xiaomi Technology Netherlands B.V., enregistrée à C08.01, WTC Den Haag, Prinses Beatrixlaan 582, 2595 BM, La Haye, Pays-Bas (numéro d'enregistrement de la société : 72954914).

1. CHAMP D’APPLICATION

Les Consommateurs qui achètent un produit de la série Xiaomi 12 (Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12, Xiaomi 12X) (ci-après le "Produit") entre le 15/03/2022 et le 15/03/2023 sur la page web mi.com ou tout revendeur agréé (en ligne et hors ligne) sur le territoire Belgique (ci-après le "Territoire") et qui activent le Smartphone sur le Territoire, pourront bénéficier d'un service de réparation gratuit UNIQUE (1) dans le centre de service Xiaomi agréé au cours des SIX (6) premiers mois suivant l'achat, si l'écran des Produits susmentionnés est endommagé ou défectueux suite à une action non intentionnelle du Consommateur (c'est-à-dire une chute non intentionnelle du Produit).

Cette réparation de l'écran est gratuite et comprend, si nécessaire, le remplacement de l'écran qui est également gratuit.

Afin de bénéficier de cette garantie commerciale, les Consommateurs doivent contacter le service clientèle de Xiaomi. Il pourra être demandé aux Consommateurs dr la facture d'achat ou le bon de livraison.

2. EXCLUSIONS

Cette garantie commerciale ne s'applique pas et ne couvre pas les cas suivants :
I. Dommages à l'écran causés intentionnellement ou par négligence grave ;
II. Les dommages superficiels affectant uniquement la surface de l'écran, tels que les rayures ou tout autre aspect esthétique de l'écran ;
III. Les dommages causés par des logiciels malveillants, des logiciels non autorisés ou des applications tierces utilisés par le consommateur.

En outre, la garantie commerciale ne sera pas non plus applicable dans l'un des cas suivants :
I. Le Consommateur ne fournit pas ou ne veut pas divulguer la facture d'achat ou le bon de livraison ;
II. Le numéro de série et/ou le numéro IMEI est endommagé ou a été retiré ou altéré ;
III. Le Produit est contrefait et n'a pas été fabriqué par Xiaomi ;
IV. Le défaut est causé par une utilisation à des fins non prévues ou contraires aux instructions, manuels ou directives de Xiaomi ou du vendeur ;
V. Le défaut résulte d'une réparation/manipulation effectuée par le Consommateur lui-même ou non autorisée, ou de l'utilisation de pièces de rechange, de logiciels ou de composants non autorisés ou non originaux.

Cette garantie commerciale n'est pas applicable aux Produits qui, en raison de dommages ou d'altération de l'écran, doivent être remplacés par un nouveau Produit. Ce remplacement sera soumis aux normes de la garantie légale.

Aucune disposition de la présente garantie commerciale ne limite les droits des Consommateurs en vertu de la loi applicable.

Fin du document

BILDSCHIRMSCHUTZ-GARANTIE (GERMAN)

Zusätzlich zu den Verbraucherrechten, die durch die gesetzliche Gewährleistung gewährt werden, und gemäß den Bedingungen, die auf https://www.mi.com/global/service/warranty veröffentlicht sind, gilt für alle Verbraucher in Belgien (nachfolgend „Verbraucher“) die folgende freiwillige zusätzliche und kostenlose Garantie. Die Garantie wird von Xiaomi Technology Netherlands B.V. mit Sitz in C08.01, Prinses Beatrixlaan 582, Den Haag 2595BM, Niederlande (Registrierungsnummer: 72954914), angeboten.

1. GELTUNGSBEREICH

Verbraucher, die zwischen dem 15. März 2022 und dem 15. März 2023 ein Xiaomi 12 Pro oder Xiaomi 12 oder Xiaomi 12X (nachfolgend das „Produkt“) bei einem autorisierten Händler (online und offline) in Belgien (nachfolgend das „Gebiet“ ) kaufen und das Produkt innerhalb des Gebiets aktivieren, haben innerhalb der ersten SECHS (6) Monate nach dem Kauf Anspruch auf eine EINMALIGE (1) kostenlose Reparatur in einem lokal autorisierten Xiaomi Service Center, wenn der Bildschirm des oben genannten Produkts durch eine nicht vorsätzliche Handlung des Verbrauchers (z.B. durch einen nicht vorsätzlichen Sturz des Produkts) beschädigt oder fehlerhaft ist.

Eine solche Reparatur des Bildschirms ist kostenlos und beinhaltet, falls erforderlich, auch den kostenlosen Austausch des Bildschirms.

Um Anspruch von dieser Garantie nehmen zu können, müssen sich Verbraucher an den Xiaomi-Kundendienst wenden. Verbraucher können aufgefordert werden, den Kaufbeleg oder die Rechnung einzusenden.

2. AUSSCHLÜSSE

Diese kommerzielle Garantie gilt nicht für die folgenden Fälle:
I. Schäden am Bildschirm, die vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurden;
II. Schäden, die nur die Oberfläche des Bildschirms betreffen, wie z. B. Kratzer oder andere ästhetische Erscheinungen des Bildschirms;
III. Schäden, die durch Schadsoftware, nicht autorisierte Software oder Apps von Drittanbietern verursacht werden, die der Verbraucher verwendet.

Darüber hinaus wird die Garantie auch in keinem der folgenden Fälle gewährt:
I. Der Verbraucher legt den Kaufbeleg oder die Rechnung nicht vor oder kann sie nicht vorlegen;
II. Die Seriennummer und/oder die IMEI-Nummer ist beschädigt oder wurde entfernt oder manipuliert;
III. Das Produkt ist eine Fälschung und wurde nicht von Xiaomi hergestellt;
IV. Der Defekt wird durch eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung oder entgegen den Anweisungen, Handbüchern oder Richtlinien von Xiaomi oder des Verkäufers verursacht;
V. Der Mangel entsteht durch eigene oder nicht autorisierte Reparatur/Manipulation des Verbrauchers oder durch die Verwendung von nicht autorisierten oder nicht originalen Ersatzteilen, Software oder Komponenten.

Diese Garantie ist nicht anwendbar auf Produkte, die aufgrund der Beschädigung oder Veränderung des Bildschirms durch ein neues Produkt ersetzt werden müssen. Ein solcher Ersatz unterliegt den gesetzlichen Gewährleistungsnormen.

Nichts in dieser Garantie schränkt die Rechte des Verbrauchers nach geltendem Recht ein.

SERVICE DE GARANTIE INTERNATIONALE DE SMARTPHONE XIAOMI POUR LE XIAOMI 12 PRO

En plus des droits des consommateurs accordés par la garantie légale en vertu des lois applicables et selon les termes qui sont publiés sur : https://www.mi.com/global/service/warranty le(s) consommateur(s) (ci-après " Consommateur(s)") qui achète un smartphone Xiaomi 12 Pro ("Produit") auprès d'un canal de vente officiel (en ligne ou hors ligne) de Xiaomi dans l'un des pays décrits ci-dessous dans le "Tableau 1" (ci-après "Territoire(s)") et qui active le Produit sur le Territoire entre le 15th mars 2022 et le 15th mars 2023 (les deux dates étant incluses), sera éligible pour obtenir ce Service de Garantie Internationale au Centre de Service local désigné de Xiaomi (et qui peut être trouvé sous le lien suivant :www.mi.com/global/support/xiaomi-iws). Le consommateur choisit sur le site web la zone géographique qui lui convient le mieux.

Ce service de garantie internationale du Smartphone Xiaomi est offert par Xiaomi H.K. Limited: Suite 3209, 32/F, Tower 5, The Gateway, Harbour City, 15 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong.

La période du service de garantie internationale de Xiaomi Smartphone est de VINGT QUATRE (24) mois à compter de la date d'achat du produit*.

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, LE PRÉSENT SERVICE DE GARANTIE INTERNATIONALE NE LIMITE PAS LES DROITS DU CONSOMMATEUR EN VERTU DES LOIS APPLICABLES. *

Tableau 1. Pays couverts par le service de garantie internationale des smartphones Xiaomi


Région


Pays


Europe occidentale


Allemagne, Espagne, Portugal, Italie, France, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, Royaume-Uni, Irlande.


Europe de l'Est et du Nord


Pologne, Danemark, Suède, Norvège, Finlande, Autriche, Croatie, République tchèque, Slovaquie, Hongrie, Lituanie, Lettonie, Estonie, Bulgarie, Grèce, Roumanie, Slovénie.


Asie du Sud-Est


Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Singapour, Philippines


Moyen-Orient


EAU, Arabie Saoudite, Pakistan, Turquie


HTM


Hong Kong, Macao, Taiwan


Amérique Latine


Mexique, Chili, Pérou, Colombie


CIS


Russie, Belarus, Kazakhstan, Ouzbékistan


Indonésie


Indonésie


Afrique


Égypte, Maroc, Nigeria, Kenya


Le centre de service désigné par Xiaomi dans les Territoires fournira au(x) Consommateur(s) les services de garantie autorisés par les lois locales et qui pourraient inclure les services suivants :

 1. Réparation dans le cadre de la garantie : pour les produits qui sont toujours sous garantie, les consommateurs devront fournir une preuve d'achat et/ou une carte de garantie valide, et après que le centre de service de Xiaomi aura détecté et confirmé que les conditions de garantie sont remplies (les conditions de garantie peuvent être trouvées sur https://www.mi.com/global/service/support/warranty/be.html), les consommateurs pourront bénéficier de services de réparation dans le cadre de la garantie

Réparation hors garantie : pour les produits qui ne sont pas sous garantie (c'est-à-dire que la période de garantie a expiré et/ou que le produit présente des défauts hors garantie), les pièces de rechange défectueuses peuvent être remplacées dans le centre de service local de Xiaomi moyennant des frais (qui peuvent inclure le coût des pièces de rechange, les frais de main-d'œuvre et les frais de logistique)*. Les pièces détachées incluses dans cette réparation hors garantie sont les suivantes : Carte mère, écran, batterie, couvercle de batterie et autres .

*La disponibilité des pièces de rechange et le prix des pièces de rechange et des frais de main d'œuvre peuvent varier en fonction du centre de service Xiaomi local où le service est fourni, veuillez vérifier dans le centre de service Xiaomi local.

VEUILLEZ NOTER QUE LES DIFFÉRENTS CENTRES DE SERVICE XIAOMI PAR TERRITOIRE PEUVENT AVOIR LEURS PROPRES EXIGENCES LOCALES ET SERONT SOUMIS À LA LOI LOCALE. PAR CONSÉQUENT, LES NORMES DE QUALIFICATION DE SÉCURITÉ ET LES MATÉRIAUX D'APPARENCE/FONCTION DU PRODUIT PEUVENT VARIER EN FONCTION DU SERVICE FOURNI PAR LE CENTRE DE SERVICE XIAOMI LOCAL.

Exclusion
La présente garantie du service international ne s'applique pas dans les cas suivants :

 1. Le service de garantie internationale des smartphones Xiaomi ne prend en charge que la réparation (sous garantie ou hors garantie) des modèles désignés dans les territoires couverts. (Les remplacements ou les remboursements sont exclus).

 2. Si le consommateur ne fournit pas au centre de service toutes les informations nécessaires à l'établissement d'un ordre de travail (c'est-à-dire son nom, son numéro de téléphone, son adresse, son adresse électronique, l'IMEI de l'appareil et la panne) ou ne signe pas l'autorisation de réparation demandée par le centre de service (si nécessaire).

 3. Pour les smartphones Xiaomi achetés par des canaux de vente non officiels.

De plus, cette garantie de service internationale ne couvrira pas les cas suivants lorsque :

 1. Smartphones non achetés et activés dans les territoires du "Tableau 1".

 2. Toute modification, tout démontage ou toute réparation qui n'est pas autorisée par Xiaomi.

 3. Les téléphones intelligents qui dépassent la limite de temps du service indiquée à l'endroit où le service est fourni.

 4. Seul un remboursement ou un remplacement est demandé par le consommateur.

 5. L'appareil ne peut pas être utilisé en raison d'une défaillance de la région plutôt que de l'appareil (par exemple, il ne prend pas en charge les normes des autres réseaux régionaux et ne peut pas accéder à Internet, etc.)

- RIEN DANS CE DOCUMENT N’A VOCATION A LIMITER LES DROITS DU CONSOMMATEUR DANS LE CADRE DE LA LOI APPLICABLE-

XIAOMI SMARTPHONE INTERNATIONALE GARANTIE SERVICE VOOR XIAOMI 12 PRO

Aanvullend op de consumentenrechten die door wettelijke garantie onder de relevante wetten en volgens de voorwaarden die gepubliceerd zijn op: https://www.mi.com/global/service/warranty komen consumenten die een Xiaomi 12 Pro smartphone (hierna "Product" genoemd) aanschaffen via een officieel Xiaomi verkoopkanaal (online of offline) in een van de landen die hieronder in "Tabel 1" worden beschreven (hierna “Regio(‘s)" genoemd) en het product tussen 15 maart 2022 en 15 maart 2023 (inclusief deze dagen) binnen de Regio activeren, in aanmerking voor deze internationale garantieservice bij het aangewezen lokale servicecentrum van Xiaomi (te vinden onder de volgende link: www.mi.com/global/support/xiaomi-iws. De Consument selecteert op de website het gebied dat voor hem/haar van toepassing is.

Deze internationale garantieservice voor Xiaomi smartphones wordt aangeboden door Xiaomi H.K. Limited, gevestigd te Suite 3209, 32/F, Tower 5, The Gateway, Harbour City, 15 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong.

De periode van de internationale garantieservice voor Xiaomi smartphones bedraagt vierentwintig (24) maanden, gerekend vanaf de aankoopdatum van het product*.

IN GEEN ENKEL GEVAL BEPERKT DEZE INTERNATIONALE GARANTIESERVICE DE RECHTEN VAN DE CONSUMENT ONDER DE RELEVANTE TOEPASSELIJKE WETTEN.

Tabel 1. Landen gedekt door de internationale garantieservice voor Xiaomi smartphones


Regio


Land


West-Europa


Duitsland, Spanje, Portugal, Italië, Frankrijk, Nederland, België, Luxemburg, Verenigd Koninkrijk, Ierland


Oost- en Noord-Europa


Polen, Denemarken, Zweden, Noorwegen, Finland, Oostenrijk, Kroatië, Tsjechische Republiek, Slowakije, Hongarije, Litouwen, Letland, Estland, Bulgarije, Griekenland, Roemenië, Slovenië


Zuidoost-Azië


Maleisië, Thailand, Vietnam, Singapore, Filippijnen


Midden-Oosten


VAE, Saudi-Arabië, Pakistan, Turkije


HTM


Hong Kong, Macau, Taiwan


Latijns-Amerika


Mexico, Chili, Peru, Colombia


CIS


Rusland, Wit-Rusland, Kazachstan, Oezbekistan


Indonesië


Indonesië


Afrika


Egypte, Marokko, Nigeria, Kenia


Het door Xiaomi aangewezen servicecentrum in de relevante Regio’s zal consumenten garantieservices bieden die door de plaatselijke wetgeving zijn toegestaan en die de volgende services kunnen omvatten:

 1. Reparatie binnen de garantie: voor producten die nog onder de garantie vallen, wordt de consument verzocht een geldig aankoopbewijs en/of garantiebewijs te overleggen, en nadat het servicecentrum van Xiaomi heeft vastgesteld en bevestigd dat aan de garantievoorwaarden is voldaan (garantievoorwaarden zijn te vinden op https://www.mi.com/global/service/support/warranty/be.html), kan de consument gebruikmaken van diensten binnen de garantie.

Reparatie buiten de garantie: voor Producten die niet onder de garantie vallen (d.w.z. de garantieperiode is verstreken en/of het Product vertoont gebreken die buiten de garantie vallen) kunnen defecte reserveonderdelen tegen betaling* worden vervangen bij het lokale Xiaomi Service Center. Reserveonderdelen die bij deze reparatie buiten de garantie vallen zijn: Moederbord, Scherm, Batterij, Batterijdeksel en andere.

*De beschikbaarheid van reserveonderdelen en de prijs van reserveonderdelen en arbeidskosten kunnen variëren afhankelijk van het lokale Xiaomi Service Center waar de service wordt verleend, controleer dit a.u.b. in het lokale Xiaomi Service Center.

LET OP: DE VERSCHILLENDE XIAOMI SERVICE CENTERS PER REGIO KUNNEN HUN EIGEN LOKALE VEREISTEN HEBBEN EN ZULLEN ONDERHEVIG ZIJN AAN DE LOKALE WETGEVING. DAAROM KUNNEN DE VEILIGHEIDSKWALIFICATIENORMEN/MERKTEKENS EN HET UITERLIJK/FUNCTIONELE MATERIALEN VAN HET PRODUCT VARIËREN ALS GEVOLG VAN DE SERVICE DIE DOOR HET LOKALE XIAOMI SERVICE CENTER GELEVERD WORDT.

Uitsluiting
Deze Internationale Service Garantie is niet van toepassing in de volgende gevallen:

 1. De internationale garantieservice voor Xiaomi smartphones biedt alleen ondersteuning voor reparatie (binnen of buiten de garantie) van de aangewezen modellen in de gedekte Regio’s. (Vervangingen of terugbetalingen zijn uitgesloten).

 2. Indien Consument geen machtiging of toestemming geeft om door het Service Center geïnformeerd te worden.

 3. Voor Producten gekocht via niet-officiële verkoopkanalen.

Bovendien zal deze Internationale Service Garantie de volgende gevallen niet dekken wanneer:

 1. Producten die niet zijn aangeschaft en geactiveerd in de gedekte Regio’s in "Tabel 1".

 2. Een wijziging, demontage of reparatie van het Product die heeft plaatsgevonden door een niet-geautoriseerde partij.

 3. Claims die buiten de dekkingsperiode ingediend worden.

 4. De Consument terugbetaling of vervanging van het Product vraagt.

 5. Het Product niet kan worden gebruikt omdat het regio-overschrijdend is en niet omdat het apparaat defect is (het ondersteunt bijvoorbeeld geen andere regionale netwerkstandaarden en heeft geen toegang tot het internet, enz.)

- NIETS IN DIT DOCUMENT BEPERKT DE RECHTEN VAN DE CONSUMENT OP GROND VAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

BILDSCHIRMSCHUTZ-GARANTIE (GERMAN)

XIAOMI 11T ODER XIAOMI 11T PRO

Zusätzlich zu den Verbraucherrechten, die durch die gesetzliche Gewährleistung gewährt werden, und gemäß den Bedingungen, die auf https://www.mi.com/global/service/warranty veröffentlicht sind, gilt für alle Verbraucher in Belgien (nachfolgend „Verbraucher“) die folgende freiwillige zusätzliche und kostenlose Garantie. Die Garantie wird von Xiaomi Technology Netherlands B.V. mit Sitz in C08.01, Prinses Beatrixlaan 582, Den Haag 2595BM, Niederlande (Registrierungsnummer: 72954914), angeboten.

1. GELTUNGSBEREICH

Verbraucher, die zwischen dem 15. Oktober 2021 und dem 14. November 2021 ein Xiaomi 11T oder Xiaomi 11T Pro (nachfolgend das „Produkt“) bei einem autorisierten Händler (online und offline) in Belgien (nachfolgend das „Gebiet“ ) kaufen und das Produkt innerhalb des Gebiets aktivieren, haben innerhalb der ersten SECHS (6) Monate nach dem Kauf Anspruch auf eine EINMALIGE (1) kostenlose Reparatur in einem lokal autorisierten Xiaomi Service Center, wenn der Bildschirm des oben genannten Produkts durch eine nicht vorsätzliche Handlung des Verbrauchers (z.B. durch einen nicht vorsätzlichen Sturz des Produkts) beschädigt oder fehlerhaft ist.

Eine solche Reparatur des Bildschirms ist kostenlos und beinhaltet, falls erforderlich, auch den kostenlosen Austausch des Bildschirms.

Um Anspruch von dieser Garantie nehmen zu können, müssen sich Verbraucher an den Xiaomi-Kundendienst wenden. Verbraucher können aufgefordert werden, den Kaufbeleg oder die Rechnung einzusenden.

2. AUSSCHLÜSSE

Diese kommerzielle Garantie gilt nicht für die folgenden Fälle:
I. Schäden am Bildschirm, die vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurden;
II. Schäden, die nur die Oberfläche des Bildschirms betreffen, wie z. B. Kratzer oder andere ästhetische Erscheinungen des Bildschirms;
III. Schäden, die durch Schadsoftware, nicht autorisierte Software oder Apps von Drittanbietern verursacht werden, die der Verbraucher verwendet.

Darüber hinaus wird die Garantie auch in keinem der folgenden Fälle gewährt:
I. Der Verbraucher legt den Kaufbeleg oder die Rechnung nicht vor oder kann sie nicht vorlegen;
II. Die Seriennummer und/oder die IMEI-Nummer ist beschädigt oder wurde entfernt oder manipuliert;
III. Das Produkt ist eine Fälschung und wurde nicht von Xiaomi hergestellt;
IV. Der Defekt wird durch eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung oder entgegen den Anweisungen, Handbüchern oder Richtlinien von Xiaomi oder des Verkäufers verursacht;
V. Der Mangel entsteht durch eigene oder nicht autorisierte Reparatur/Manipulation des Verbrauchers oder durch die Verwendung von nicht autorisierten oder nicht originalen Ersatzteilen, Software oder Komponenten.

Diese Garantie ist nicht anwendbar auf Produkte, die aufgrund der Beschädigung oder Veränderung des Bildschirms durch ein neues Produkt ersetzt werden müssen. Ein solcher Ersatz unterliegt den gesetzlichen Gewährleistungsnormen.

Nichts in dieser Garantie schränkt die Rechte des Verbrauchers nach geltendem Recht ein.

GARANTIE DE PROTECTION DE L'ÉCRAN (FRENCH)

XIAOMI 11T ODER XIAOMI 11T PRO

En plus des droits du consommateur accordés par la garantie légale et selon les termes publiés surhttps://www.mi.com/global/service/warranty, la présente garantie commerciale complémentaire et gratuite s'applique à tous les consommateurs résidant au Luxembourg (ci-après le "Consommateur"). La garantie commerciale est offerte par Xiaomi Technology Netherlands B.V., enregistrée à C08.01, WTC Den Haag, Prinses Beatrixlaan 582, 2595 BM, La Haye, Pays-Bas (numéro d'enregistrement de la société : 72954914).

1. CHAMP D’APPLICATION

Les Consommateurs qui achètent un Xiaomi 11T ou Xiaomi 11T Pro (ci-après le "Produit") entre 15/10/2021 (le quinze septembre deux-mille-vingt-et-un) et le 14/11/2021 (le quatorze novembre deux-mille-vingt-et-un), sur la page web mi.com ou tout revendeur agréé (en ligne et hors ligne) sur le territoire Belgique (ci-après le "Territoire") et qui activent le Smartphone sur le Territoire, pourront bénéficier d'un service de réparation gratuit UNIQUE (1) dans le centre de service Xiaomi agréé au cours des SIX (6) premiers mois suivant l'achat, si l'écran des Produits susmentionnés est endommagé ou défectueux suite à une action non intentionnelle du Consommateur (c'est-à-dire une chute non intentionnelle du Produit).

Cette réparation de l'écran est gratuite et comprend, si nécessaire, le remplacement de l'écran qui est également gratuit.

Afin de bénéficier de cette garantie commerciale, les Consommateurs doivent contacter le service clientèle de Xiaomi. Il pourra être demandé aux Consommateurs dr la facture d'achat ou le bon de livraison.

2. EXCLUSIONS

Cette garantie commerciale ne s'applique pas et ne couvre pas les cas suivants :
I. Dommages à l'écran causés intentionnellement ou par négligence grave ;
II. Les dommages superficiels affectant uniquement la surface de l'écran, tels que les rayures ou tout autre aspect esthétique de l'écran ;
III. Les dommages causés par des logiciels malveillants, des logiciels non autorisés ou des applications tierces utilisés par le consommateur.

En outre, la garantie commerciale ne sera pas non plus applicable dans l'un des cas suivants :
I. Le Consommateur ne fournit pas ou ne veut pas divulguer la facture d'achat ou le bon de livraison ;
II. Le numéro de série et/ou le numéro IMEI est endommagé ou a été retiré ou altéré ;
III. Le Produit est contrefait et n'a pas été fabriqué par Xiaomi ;
IV. Le défaut est causé par une utilisation à des fins non prévues ou contraires aux instructions, manuels ou directives de Xiaomi ou du vendeur ;
V. Le défaut résulte d'une réparation/manipulation effectuée par le Consommateur lui-même ou non autorisée, ou de l'utilisation de pièces de rechange, de logiciels ou de composants non autorisés ou non originaux.

Cette garantie commerciale n'est pas applicable aux Produits qui, en raison de dommages ou d'altération de l'écran, doivent être remplacés par un nouveau Produit. Ce remplacement sera soumis aux normes de la garantie légale.

Aucune disposition de la présente garantie commerciale ne limite les droits des Consommateurs en vertu de la loi applicable.

Fin du document

SCHERMGARANTIE (DUTCH)

XIAOMI 11T OF XIAOMI 11T PRO

In aanvulling op de consumentenrechten die door de wettelijke garantie worden verleend en volgens de voorwaarden die op https://www.mi.com/global/service/warranty zijn gepubliceerd, geldt de volgende vrijwillige aanvullende en gratis commerciële garantie voor alle consumenten in Nederland (hierna de "Consument"). De commerciële garantie wordt aangeboden door Xiaomi Technology Nederland B.V. (hierna “Xiaomi”), geregistreerd te C08.01, WTC Den Haag, Prinses Beatrixlaan 582, 2595 BM, Den Haag, Nederland (kvk-nummer: 72954914).

1. DE GARANTIE

Consumenten die tussen 15 oktober 2021 en 14 november 2021 een Xiaomi 11T of Xiaomi 11T Pro (hierna het "Product") kopen via een geautoriseerde verkoper (online en offline) in België (hierna het "Grondgebied") en de smartphone binnen het Grondgebied activeren, komen in aanmerking voor een EENMALIGE (1) gratis reparatieservice bij het lokale Xiaomi´s Service Center gedurende de eerste ZES (6) maanden na de aankoop, indien het scherm van het Product is beschadigd of defect is geraakt door een niet-opzettelijke actie van de Consument (d.w.z. zoals het niet-opzettelijk vallen van het Product).

Deze reparatie van het scherm is kosteloos en omvat, indien nodig, de eveneens kosteloze vervanging van het scherm.

Om van deze commerciële garantie te kunnen profiteren, moet de consument contact opnemen met de klantenservice van Xiaomi. De consument kan worden verzocht de factuur van de aankoop of de leveringsbon op te sturen.

2. UITSLUITINGEN

Deze commerciële garantie is niet van toepassing of dekt de volgende gevallen niet:
I. Schade aan het scherm die opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt;
II. Beschadigingen die alleen het oppervlak van het scherm betreffen, zoals krassen of een ander esthetisch uiterlijk van het scherm;
III. Schade opgelopen door malware, niet-geautoriseerde software of apps van derden die door de Consument worden gebruikt.

De commerciële garantie geldt evenmin in een van de volgende gevallen:
I. De consument weigert of is niet in staat de factuur van de aankoop of de leveringsbon te overleggen;
II. Het serienummer en/of het IMEI-nummer is beschadigd of verwijderd of er is mee geknoeid;
III. Het product is namaak en is niet door Xiaomi geproduceerd;
IV. Het defect is veroorzaakt door gebruik voor niet-beoogde doeleinden of in strijd is met de instructies, handleidingen of richtlijnen van Xiaomi of de verkoper;
V. Het defect is het gevolg van eigen of niet-geautoriseerde reparatie/manipulatie door de Consument, of het gebruik van niet-geautoriseerde of niet-originele onderdelen of software.

Deze commerciële garantie is niet van toepassing op Producten die als gevolg van beschadiging of wijziging van het scherm, moeten worden vervangen door een nieuw Product. Een dergelijke vervanging zal onderworpen zijn aan de wettelijke garantienormen.

Niets in deze commerciële garantie beperkt de rechten van de consument op grond van de toepasselijke wetgeving.

GARANTIE DE PROTECTION DE L'ÉCRAN

REDMI NOTE 10 5G

En plus des droits du consommateur accordés par la garantie légale et selon les termes publiés surhttps://www.mi.com/global/service/warranty, cette présente garantie commerciale supplémentaire et gratuite s'applique à tous les consommateurs résidant en Belgique (ci-après le "Consommateur"). La garantie commerciale est offerte par Xiaomi Technology Netherlands B.V., enregistrée à C08.01, WTC Den Haag, Prinses Beatrixlaan 582, 2595 BM, La Haye, Pays-Bas (numéro d'enregistrement de la société : 72954914).

1. CHAMP D’APPLICATION

Les Consommateurs qui achètent un Xiaomi Redmi Note 10 5G (ci-après le "Produit") entre le 03/06/2021 (le trois juin deux-mille-vingt-et-un) et le 02/09/2021 (le deux septembre deux-mille-vingt-et-un), sur la page web mi.com ou auprès de tout revendeur officiel (en ligne et en magasin) sur le territoire Belge (ci-après le "Territoire") et qui activent le Smartphone sur le Territoire, pourront bénéficier d'un service de réparation gratuit UNIQUE (1) dans le centre de service Xiaomi agréé au cours des SIX (6) premiers mois suivant l'achat, si l'écran des Produits susmentionnés est endommagé ou défectueux suite à une action non intentionnelle du Consommateur (c'est-à-dire une chute non intentionnelle du Produit).

Cette réparation de l'écran est gratuite et comprend, si nécessaire, le remplacement de l'écran qui est également gratuit.

Afin de bénéficier de cette garantie commerciale, les Consommateurs doivent contacter le service clientèle de Xiaomi. Il pourra être demandé aux Consommateurs dr la facture d'achat ou le bon de livraison.

2. EXCLUSIONS

Cette garantie commerciale ne s'applique pas et ne couvre pas les cas suivants :

I. Dommages à l'écran causés intentionnellement ou par négligence grave;
II. Les dommages superficiels affectant uniquement la surface de l'écran, tels que les rayures ou tout autre aspect esthétique de l'écran;
III. Les dommages causés par des logiciels malveillants, des logiciels non autorisés ou des applications tierces utilisés par le consommateur.

En outre, la garantie commerciale ne sera pas non plus applicable dans l'un des cas suivants :

I. Le Consommateur ne fournit pas ou ne veut pas divulguer la facture d'achat ou le bon de livraison;
II. Le numéro de série et/ou le numéro IMEI est endommagé ou a été retiré ou altéré;
III. Le Produit est contrefait et n'a pas été fabriqué par Xiaomi;
IV. Le défaut est causé par une utilisation à des fins non prévues ou contraires aux instructions, manuels ou directives de Xiaomi ou du vendeur;
V. Le défaut résulte d'une réparation/manipulation effectuée par le Consommateur lui-même ou non autorisée, ou de l'utilisation de pièces de rechange, de logiciels ou de composants non autorisés ou non originaux.

Cette garantie commerciale n'est pas applicable aux Produits qui, en raison de dommages ou d'altération de l'écran, doivent être remplacés par un nouveau Produit. Ce remplacement sera soumis aux normes de la garantie légale.

Aucune disposition de la présente garantie commerciale ne limite les droits des Consommateurs en vertu de la loi applicable.

Fin du document

SCHERMGARANTIE-POCO F3

In aanvulling op de consumentenrechten die worden verleend door de wettelijke garantie en volgens de voorwaarden die zijn gepubliceerd op https://www.mi.com/global/service/support/warranty/lu.html of //www.po.co/global/service/warranty/ geldt de volgende vrijwillige aanvullende en gratis commerciële garantie voor alle consumenten in Nederland ("Consument"). De commerciële garantie wordt aangeboden door Xiaomi Technology Netherlands B.V., statutair gevestigd aan de Prinses Beatrixlaan 582, Den Haag 2595BM, Nederland.

1. WERKINGSSFEER

Consumenten die tussen 30 maart 2021 en 30 juni 2022 een POCO F3 ("Product") kopen via een officieel verkoopkanaal (online of offline) van Xiaomi of POCO in Nederland ("Gebied") en de smartphone binnen het Gebied activeert, komen in aanmerking voor een eenmalige (1) gratis reparatieservice bij het lokale Xiaomi of POCO Service Center gedurende de eerste zes (6) maanden na de aankoop, indien het scherm van de hierboven genoemde Producten is beschadigd of defect is geraakt door een niet-opzettelijke handeling van de Consument (d.w.z. zoals het niet-opzettelijk vallen van het Product).

Deze reparatie van het scherm is kosteloos en omvat, indien nodig, de eveneens kosteloze vervanging van het scherm.

Om van deze commerciële garantie gebruik te kunnen maken, dient de consument contact op te nemen met de klantenservice van Xiaomi. De consument kan worden verzocht de factuur van de aankoop of de leveringsbon te overleggen.

2. UITSLUITINGEN

Deze commerciële garantie is niet van toepassing of dekt de volgende gevallen niet:

I. Schade aan het scherm die opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt;

II. Beschadigingen die alleen het oppervlak van het scherm betreffen, zoals krassen of een ander esthetisch uiterlijk van het scherm;

III. Schade opgelopen door malware, niet-geautoriseerde software of apps van derden die door de Consument worden gebruikt.

Bovendien is de commerciële garantie evenmin van toepassing in een van de volgende gevallen:

I. De consument weigert of is niet in staat de factuur van de aankoop of de leveringsbon te overleggen;

II. Het serienummer en/of het IMEI-nummer is beschadigd of verwijderd of er is mee geknoeid;

III. Het product is namaak en is niet door Xiaomi geproduceerd;

IV. Het defect is veroorzaakt door een niet voor het doel bestemd gebruik of in strijd met de instructies, handleidingen of richtlijnen van Xiaomi of de verkoper; V. Het defect is het gevolg van eigen of niet-geautoriseerde reparatie/manipulatie door de Consument, of het gebruik van niet-geautoriseerde of niet-originele reserveonderdelen, software of onderdelen.

Deze commerciële garantie is niet van toepassing op Producten die, als gevolg van beschadiging of wijziging van het scherm, moeten worden vervangen door een nieuw Product. Deze vervanging zal onderworpen zijn aan de wettelijke garantienormen.

Niets in deze garantievoorwaarden beperkt de rechten van de Consument op grond van de toepasselijke wetgeving.

GARANTIE COMMERCIALE - PROTECTION DE L'ÉCRAN - POCO F3

En plus des droits des Consommateur s accordés par la garantie légale et selon les termes qui sont publiés sur https://www.mi.com/global/service/warranty ou //www.po.co/global/service/warranty/ la garantie commerciale offerte à titre gratuit s'applique à tous les Consommateurs résidents sur le territoire belge ("Consommateur "). La présente garantie commerciale est proposée par Xiaomi Technology Netherlands B.V. ; enregistrée à l'adresse suivante : Prinses Beatrixlaan 582, La Haye 2595BM, Pays-Bas.

1. CHAMP D’APPLICATION

Les Consommateurs qui achètent un POCO F3 ("Produit") entre le 30 mars 2021 et le 30 juin 2022, via un canal de vente officiel de Xiaomi ou POCO (en ligne ou hors ligne) sur le territoire belge ("Territoire") et qui activent le smartphone sur le Territoire, seront éligibles à un (1) service de réparation gratuit au centre de réparation agrée de Xiaomi ou POCO en cas de dommage ou de défectuosité de l’écran du fait d'une action non intentionnelle du Consommateur (par exemple, une chute non intentionnelle du produit). L’offre susmentionnée sera valable au cours des six (6) premiers mois suivants l’achat du Produit.

Cette réparation de l'écran sera gratuite et comprendra, le cas échéant, le remplacement de l'écran qui sera également gratuit.

Afin de bénéficier de cette garantie commerciale, les Consommateurs doivent contacter le support client de Xiaomi. Il pourra être demandé au consommateur d'envoyer la facture d'achat ou le bon de livraison.

2. EXCLUSIONS

Cette garantie commerciale n'est pas applicable ou ne couvre pas les cas suivants :

I. Dommages à l'écran causés intentionnellement ou par négligence grave ;
II. Dommages n'affectant que la surface de l'écran, tels que des rayures ou autre aspect esthétique de l'écran ;
III. Les dommages causés par des logiciels malveillants, des logiciels non autorisés ou des applications tierces utilisées par le Consommateur.

En outre, la garantie commerciale ne s'applique pas non plus dans les cas suivants :

I. Le Consommateur refuse de de fournir la facture de l'achat ou le bon de livraison ;
II. Le numéro de série et/ou le numéro IMEI est endommagé ou a été retiré ou altéré ;
III. Le Produit est une contrefaçon et n'a pas été fabriqué par Xiaomi ;
IV. Le défaut est causé par une utilisation non intentionnelle ou contraire aux instructions, manuels ou directives de Xiaomi ou du vendeur ;
V. Le défaut résulte d'une réparation/manipulation propre ou non autorisée par le Consommateur, ou de l'utilisation de pièces de rechange, de logiciels ou de composants non autorisés ou non originaux.

Rien dans la présente garantie commerciale ne limite les droits des Consommateurs en vertu de la loi applicable.

FIN DU DOCUMENT


SCHERMGARANTIE-POCO X3 PRO

In aanvulling op de consumentenrechten die worden verleend door de wettelijke garantie en volgens de voorwaarden die zijn gepubliceerd op https://www.mi.com/global/service/support/warranty/lu.html of //www.po.co/global/service/warranty/ geldt de volgende vrijwillige aanvullende en gratis commerciële garantie voor alle consumenten in Nederland ("Consument"). De commerciële garantie wordt aangeboden door Xiaomi Technology Netherlands B.V., statutair gevestigd aan de Prinses Beatrixlaan 582, Den Haag 2595BM, Nederland.

1. WERKINGSSFEER

Consumenten die tussen 26 maart 2021 en 26 juni 2022 een POCO X3 Pro ("Product") kopen via een officieel verkoopkanaal (online of offline) van Xiaomi of POCO in Nederland ("Gebied") en de smartphone binnen het Gebied activeert, komen in aanmerking voor een eenmalige (1) gratis reparatieservice bij het lokale Xiaomi of POCO Service Center gedurende de eerste zes (6) maanden na de aankoop, indien het scherm van de hierboven genoemde Producten is beschadigd of defect is geraakt door een niet-opzettelijke handeling van de Consument (d.w.z. zoals het niet-opzettelijk vallen van het Product).

Deze reparatie van het scherm is kosteloos en omvat, indien nodig, de eveneens kosteloze vervanging van het scherm.

Om van deze commerciële garantie gebruik te kunnen maken, dient de consument contact op te nemen met de klantenservice van Xiaomi. De consument kan worden verzocht de factuur van de aankoop of de leveringsbon te overleggen.

2. UITSLUITINGEN

Deze commerciële garantie is niet van toepassing of dekt de volgende gevallen niet:

I. Schade aan het scherm die opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt;
II. Beschadigingen die alleen het oppervlak van het scherm betreffen, zoals krassen of een ander esthetisch uiterlijk van het scherm;
III. Schade opgelopen door malware, niet-geautoriseerde software of apps van derden die door de Consument worden gebruikt.

Bovendien is de commerciële garantie evenmin van toepassing in een van de volgende gevallen:

I. De consument weigert of is niet in staat de factuur van de aankoop of de leveringsbon te overleggen;
II. Het serienummer en/of het IMEI-nummer is beschadigd of verwijderd of er is mee geknoeid;
III. Het product is namaak en is niet door Xiaomi geproduceerd;
IV. Het defect is veroorzaakt door een niet voor het doel bestemd gebruik of in strijd met de instructies, handleidingen of richtlijnen van Xiaomi of de verkoper;
V. Het defect is het gevolg van eigen of niet-geautoriseerde reparatie/manipulatie door de Consument, of het gebruik van niet-geautoriseerde of niet-originele reserveonderdelen, software of onderdelen.

Deze commerciële garantie is niet van toepassing op Producten die, als gevolg van beschadiging of wijziging van het scherm, moeten worden vervangen door een nieuw Product. Deze vervanging zal onderworpen zijn aan de wettelijke garantienormen.

Niets in deze garantievoorwaarden beperkt de rechten van de Consument op grond van de toepasselijke wetgeving.

GARANTIE COMMERCIALE - PROTECTION DE L'ÉCRAN - POCO X3 PRO

En plus des droits des Consommateur s accordés par la garantie légale et selon les termes qui sont publiés sur https://www.mi.com/global/service/warranty ou //www.po.co/global/service/warranty/ la garantie commerciale offerte à titre gratuit s'applique à tous les Consommateurs résidents sur le territoire belge ("Consommateur "). La présente garantie commerciale est proposée par Xiaomi Technology Netherlands B.V. ; enregistrée à l'adresse suivante : Prinses Beatrixlaan 582, La Haye 2595BM, Pays-Bas.

1. CHAMP D’APPLICATION

Les Consommateurs qui achètent un POCO X3 Pro ("Produit") entre le 26 mars 2021 et le 26 juin 2022, via un canal de vente officiel de Xiaomi ou POCO (en ligne ou hors ligne) sur le territoire belge ("Territoire") et qui activent le smartphone sur le Territoire, seront éligibles à un (1) service de réparation gratuit au centre de réparation agrée de Xiaomi ou POCO en cas de dommage ou de défectuosité de l’écran du fait d'une action non intentionnelle du Consommateur (par exemple, une chute non intentionnelle du produit). L’offre susmentionnée sera valable au cours des six (6) premiers mois suivants l’achat du Produit.

Cette réparation de l'écran sera gratuite et comprendra, le cas échéant, le remplacement de l'écran qui sera également gratuit.

Afin de bénéficier de cette garantie commerciale, les Consommateurs doivent contacter le support client de Xiaomi. Il pourra être demandé au consommateur d'envoyer la facture d'achat ou le bon de livraison.

2. EXCLUSIONS

Cette garantie commerciale n'est pas applicable ou ne couvre pas les cas suivants :

I. Dommages à l'écran causés intentionnellement ou par négligence grave ;
II. Dommages n'affectant que la surface de l'écran, tels que des rayures ou autre aspect esthétique de l'écran ;
III. Les dommages causés par des logiciels malveillants, des logiciels non autorisés ou des applications tierces utilisées par le Consommateur.

En outre, la garantie commerciale ne s'applique pas non plus dans les cas suivants :

I. Le Consommateur refuse de de fournir la facture de l'achat ou le bon de livraison ;
II. Le numéro de série et/ou le numéro IMEI est endommagé ou a été retiré ou altéré ;
III. Le Produit est une contrefaçon et n'a pas été fabriqué par Xiaomi ;
IV. Le défaut est causé par une utilisation non intentionnelle ou contraire aux instructions, manuels ou directives de Xiaomi ou du vendeur ;
V. Le défaut résulte d'une réparation/manipulation propre ou non autorisée par le Consommateur, ou de l'utilisation de pièces de rechange, de logiciels ou de composants non autorisés ou non originaux.

Rien dans la présente garantie commerciale ne limite les droits des Consommateurs en vertu de la loi applicable.

FIN DU DOCUMENT

GARANTIE SCHERMBEVEILIGING - MI 11

In aanvulling op de consumentenrechten die worden verleend door de wettelijke garantie en volgens de voorwaarden die zijn gepubliceerd op https://www.mi.com/global/service/warranty geldt de volgende vrijwillige aanvullende en gratis commerciële garantie voor alle consumenten op het grondgebied van België ("Consument"). De commerciële garantie wordt aangeboden door Xiaomi Technology Netherlands B.V. gevestigd te Prinses Beatrixlaan 582, Den Haag 2595BM, Nederland.

1. WERKINGSSFEER

Consumenten die tussen 25 februari 2021 en 24 mei 2022 een Xiaomi Mi 11 ("Product") kopen bij een officieel verkoopkanaal (online of offline) van Xiaomi in het Territorium van België ("Territorium") en de smartphone binnen het Territorium activeren, komen in aanmerking voor een eenmalige (1) gratis reparatieservice bij het lokale Xiaomi´s Service Center gedurende de eerste twaalf (12) maanden na de aankoop, indien het scherm van de hierboven genoemde Producten is beschadigd of defect is geraakt door een niet-opzettelijke handeling van de Consument (d. w. z.d.w.z. zoals het niet opzettelijk vallen van het Product).

Deze reparatie van het scherm is kosteloos en omvat, indien nodig, de eveneens kosteloze vervanging van het scherm.

Om van deze commerciële garantie te kunnen profiteren, moet de consument contact opnemen met de klantenservice van Xiaomi. De consument kan worden verzocht de factuur van de aankoop of de leveringsbon op te sturen.

2. UITSLUITINGEN

Deze commerciële garantie is niet van toepassing of dekt de volgende gevallen niet:

I. Schade aan het scherm die opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt;
II. Beschadigingen die alleen het oppervlak van het scherm betreffen, zoals krassen of een ander esthetisch uiterlijk van het scherm;
III. Schade opgelopen door malware, niet-geautoriseerde software of apps van derden die door de Consument worden gebruikt.

De commerciële garantie geldt evenmin in een van de volgende gevallen:

I. De consument maakt de factuur van de aankoop of de leveringsbon niet bekend;
II. Het serienummer en/of het IMEI-nummer is beschadigd of verwijderd of er is mee geknoeid;
III. Het product is namaak en is niet door Xiaomi vervaardigd;
IV. Het defect is veroorzaakt door een niet voor het doel bestemd gebruik of in strijd met de instructies, handleidingen of richtlijnen van Xioami of de verkoper;
V. Het defect is het gevolg van eigen of niet-geautoriseerde reparatie/manipulatie door de Consument, of het gebruik van niet-geautoriseerde of niet-originele reserveonderdelen, software of onderdelen.

Deze commerciële garantie is niet van toepassing op Producten die, als gevolg van beschadiging of wijziging van het scherm, moeten worden vervangen door een nieuw Product. Deze vervanging zal onderworpen zijn aan de wettelijke garantienormen.

Niets in deze Handelsgarantie beperkt de rechten van de Consument op grond van de toepasselijke wetgeving.

GARANTIE VOOR ECOPRODUCT

DEZE GARANTIE VERLEENT U SPECIFIEKE RECHTEN. MOGELIJK BESCHIKT U OOK OVER ANDERE RECHTEN OP GROND VAN DE WETGEVING IN UW LAND, PROVINCIE OF STAAT. IN SOMMIGE LANDEN, PROVINCIES OF STATEN KAN ER IN DE CONSUMENTENWETGEVING EEN MINIMALE GARANTIEPERIODE WORDEN OPGELEGD. ANDERE RECHTEN WAAROVER U MOGELIJK BESCHIKT, WORDEN DOOR XIAOMI NIET UITGESLOTEN, BEPERKT OF OPGESCHORT, TENZIJ DIT BIJ WET IS TOEGESTAAN. VOOR EEN VOLLEDIG INZICHT IN UW RECHTEN RADEN WE U AAN DE WETGEVING VAN UW LAND, PROVINCIE OF STAAT TE RAADPLEGEN.

1. BEPERKTE PRODUCTGARANTIE

XIAOMI garandeert dat de Producten bij normaal gebruik en gebruik in overeenstemming met de gebruikershandleiding voor het betreffende Product gedurende de Garantieperiode vrij zijn van defecten in de materialen en het vakmanschap.

De duur en de voorwaarden die verband houden met juridische garanties worden bepaald in de toepasselijke lokale wetgeving. Xiaomi garandeert de oorspronkelijke koper dat het Xiaomi-product bij normaal gebruik gedurende de hiervoor genoemde periode vrij is van defecten in de materialen en het vakmanschap.

Xiaomi garandeert niet dat de werking van het Product ononderbroken of storingsvrij is.

Xiaomi is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet volgen van de instructies die verband houden met het gebruik van het Product.

2. VERHAAL

Indien er binnen de garantieperiode een hardwaredefect optreedt en een geldige claim wordt ontvangen door Xiaomi, zal Xiaomi 1) het Product kosteloos repareren, 2) het Product vervangen, of 3) de aanschafprijs van het Product terugbetalen, uitgezonderd eventuele verzendkosten.

3. VERKRIJGEN VAN GARANTIESERVICE

Voor het verkrijgen van garantieservice moet u het Product, in de originele verpakking of een soortgelijke verpakking die een gelijke mate van bescherming biedt aan het Product, sturen naar het door Xiaomi verstrekte adres. Xiaomi kan, voor zover niet verboden in de toepasselijke wetgeving, verlangen dat u een aankoopbewijs overlegt en/of voldoet aan de registratievereisten voordat u garantieservice ontvangt.

4. UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN

Tenzij anders voorgeschreven door Xiaomi, is deze beperkte garantie uitsluitend van toepassing op het door of voor Xiaomi geproduceerde Product dat kan worden geïdentificeerd door de handelsmerken, de handelsnaam of het logo 'Xiaomi' of 'Mi'.

De beperkte garantie is niet van toepassing op: a) schade als gevolg van natuurrampen, zoals blikseminslagen, tornado's, overstromingen, brand, aardbevingen of andere externe oorzaken; b) nalatigheid; c) commercieel gebruik; d) wijzigingen of aanpassingen in enig deel van het Product; e) schade als gevolg van gebruik met niet-Xiaomi-producten; f) schade als gevolg van ongelukken, misbruik of verkeerd gebruik; g) schade als gevolg van het gebruik van het Product buiten het toegestane of beoogde gebruik zoals beschreven door Xiaomi of met een niet-geschikt voltage of elektrische voeding; h) schade als gevolg van servicewerkzaamheden (waaronder upgrades en uitbreidingen) die zijn uitgevoerd door een persoon die geen vertegenwoordiger van Xiaomi is; of i) het niet opvolgen van instructies met betrekking tot het gebruik van het Product.

Het is uw verantwoordelijkheid om een reservekopie te maken van eventuele gegevens, software of andere materialen die mogelijk zijn opgeslagen of bewaard op het product. De kans is groot dat de gegevens, software en andere materialen in de apparatuur verloren gaan of opnieuw worden geformatteerd tijdens de servicewerkzaamheden. Xiaomi is niet verantwoordelijk voor dergelijke schade of verlies.

Wederverkopers, vertegenwoordigers en werknemers van Xiaomi zijn niet bevoegd om wijzigingen, verlengingen of aanvullingen aan te brengen in deze beperkte garantie. Indien een bepaling als onrechtmatig of niet-afdwingbaar wordt bestempeld, heeft dit geen invloed op noch vormt dit een belemmering van de rechtmatigheid en de afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

Uitgezonderd zoals bij wetgeving verboden of anderszins beloofd door Xiaomi is de klantenservice na verkoop beperkt tot het land of de regio waar de oorspronkelijke aankoop heeft plaatsgevonden.

Producten die niet naar behoren zijn ingevoerd en/of die niet naar behoren zijn geproduceerd door Xiaomi en/of niet naar behoren zijn verkregen van Xiaomi of een officiële wederverkoper van Xiaomi, vallen niet onder deze garanties. Volgens toepasbare wet haalt u mogelijk voordeel uit garanties van de niet-officiële verkoper die het product heeft verkocht. Xiaomi vraagt u daarom contact op te nemen met de verkoper van wie u het product hebt gekocht.

De huidige garanties zijn niet van toepassing in Hong Kong en Taiwan.

5. IMPLICIETE GARANTIES

Uitgezonderd voor zover bij wet verboden, zijn alle impliciete garanties (waaronder garanties betreffende verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel) beperkt tot de duur van deze beperkte garantie.Sommige rechtsgebieden staan geen beperkingen van de duur van een impliciete garantie toe en de bovenstaande beperking wordt in die gevallen niet toegepast.

6. SCHADEBEPERKING

Uitgezonderd voor zover bij wet verboden, is Xiaomi niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van een ongeluk, indirecte, speciale of gevolgschade, waaronder, maar niet beperkt tot, het verlies van winst, inkomsten of gegevens, schade als gevolg van een schending van een uitdrukkelijke of impliciete garantie of voorwaarde of op grond van een andere juridische theorie, zelfs niet wanneer Xiaomi is geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade. Sommige rechtsgebieden staan de uitsluiting of beperking van speciale, indirecte, of gevolgschade niet toe, dus het kan zijn dat bovenstaande beperking of uitsluiting niet op u van toepassing is.

7. CONTACT MET XIAOMI

Neem voor meer informatie contact op met de eindleverancier die u de producten heeft verkocht. Of stuur een e-mail naar: support.global@support.mi.com