Due to COVID-19, the ongoing health and containment emergency measures may cause service delays at logistic couriers and Xiaomi authorized service centers until further notice. Thank you for your understanding and support.×
Home > Support > warranty

warranty

MEDEDELING BETREFFENDE GARANTIE VAN XIAOMI PHONES

DEZE GARANTIE VERLEENT U SPECIFIEKE RECHTEN. MOGELIJK BESCHIKT U OOK OVER ANDERE RECHTEN OP GROND VAN DE WETGEVING IN UW LAND, PROVINCIE OF STAAT. IN SOMMIGE LANDEN, PROVINCIES OF STATEN KAN ER IN DE CONSUMENTENWETGEVING EEN MINIMALE GARANTIEPERIODE WORDEN OPGELEGD. ANDERE RECHTEN WAAROVER U MOGELIJK BESCHIKT, WORDEN DOOR XIAOMI NIET UITGESLOTEN, BEPERKT OF OPGESCHORT, TENZIJ DIT BIJ WET IS TOEGESTAAN. VOOR EEN VOLLEDIG INZICHT IN UW RECHTEN RADEN WE U AAN DE WETGEVING VAN UW LAND, PROVINCIE OF STAAT TE RAADPLEGEN.

Deze contractuele garantie is uitsluitend van toepassing op de hardwareonderdelen van het Xiaomi-product (hierna aangeduid als 'Product') zoals dit oorspronkelijk is geleverd en is niet van toepassing op eventuele software of andere apparatuur die eigendom is van Xiaomi of derden waarvoor een eindgebruikersovereenkomst of afzonderlijke garantieverklaringen of -uitsluitingen zijn verstrekt of waarvan de bedoeling is dat deze van toepassing zijn.

BEPERKTE PRODUCTGARANTIE

Xiaomi garandeert de oorspronkelijke koper dat het Product bij normaal gebruik gedurende de garantieperiode vrij is van defecten in de materialen en het vakmanschap. Tenzij anders is voorzien in toepasselijke wetgeving, is deze garantie geldig voor een periode van twee (2) jaar. Onverminderd de voorgaande clausule sluit Xiaomi de in de toepasselijke wetgeving vastgestelde minimale wettelijke garantieperiode niet uit, noch wordt deze beperkt of opgeschort.

Xiaomi garandeert niet dat de werking van het Product ononderbroken of storingsvrij is.

VERHAAL

Indien er een hardwaredefect optreedt en een geldige claim wordt ontvangen door Xiaomi binnen de garantieperiode, zal Xiaomi 1) het Product kosteloos repareren en hiervoor nieuwe of gerefurbishde vervangende onderdelen gebruiken, 2) het Product vervangen door een nieuw of gerefurbishd product, of 3) het Product terugbetalen, uitgezonderd eventuele verzendkosten.

In het geval van een defect zijn dit, voor zover maximaal wettelijk is toegestaan, uw enige en exclusieve verhaalsmogelijkheden. Er kunnen verzend- en verwerkingskosten van toepassing zijn, tenzij dit op grond van de toepasselijke wetgeving is verboden.

Eventuele vervangende hardwareproducten hebben een garantie voor de resterende duur van de oorspronkelijke garantieperiode of voor dertig (30) dagen, afhankelijk van welke optie het langst is, of voor de eventuele aanvullende periode die van toepassing kan zijn in uw rechtsgebied.

VERKRIJGEN VAN GARANTIESERVICE

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving kan Xiaomi de klant verplichten een aankoopbewijs en garantiekaart met de IMEI van het Product te overleggen. Het is uw verantwoordelijkheid om een reservekopie te maken van eventuele gegevens, software of andere materialen die mogelijk zijn opgeslagen of bewaard op het product. De kans is groot dat dergelijke gegevens, software en andere materialen verloren gaan of opnieuw worden geformatteerd tijdens de servicewerkzaamheden. Xiaomi is niet verantwoordelijk voor dergelijke schade of verlies.

UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN

Tenzij anders vastgelegd door Xiaomi, is deze beperkte garantie uitsluitend van toepassing op het door of voor Xiaomi geproduceerde Product dat kan worden geïdentificeerd door het daarop aangebrachte handelsmerk, de handelsnaam of het logo ('Xiaomi' of 'Mi').

De beperkte garantie is niet van toepassing op: a) schade als gevolg van natuurrampen, zoals blikseminslagen, tornado's, overstromingen, brand, aardbevingen of andere externe oorzaken; b) nalatigheid; c) commercieel gebruik; d) wijzigingen of aanpassingen in enig deel van het Product; e) schade als gevolg van gebruik met niet-Xiaomi-producten; f) schade als gevolg van ongelukken, misbruik of verkeerd gebruik; g) schade als gevolg van het gebruik van het Product buiten het toegestane of beoogde gebruik zoals beschreven door Xiaomi of met een niet-geschikt voltage of elektrische voeding; h) schade als gevolg van servicewerkzaamheden (waaronder upgrades en uitbreidingen) die zijn uitgevoerd door een persoon die geen vertegenwoordiger van Xiaomi is; of i) het niet opvolgen van instructies met betrekking tot het gebruik van het Product.

Het herstel en de herinstallatie van softwareprogramma's en gebruikersgegevens vallen niet onder deze beperkte garantie. Wederverkopers, vertegenwoordigers en werknemers van Xiaomi zijn niet bevoegd om wijzigingen, verlengingen of aanvullingen aan te brengen in deze beperkte garantie. Indien een bepaling als onrechtmatig of niet-afdwingbaar wordt bestempeld, heeft dit geen invloed op noch vormt dit een belemmering van de rechtmatigheid en de afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

Uitgezonderd zoals bij wetgeving verboden of anderszins beloofd door Xiaomi is de klantenservice na verkoop beperkt tot het land of de regio waar de oorspronkelijke aankoop heeft plaatsgevonden.

Producten die niet naar behoren zijn ingevoerd en/of die niet naar behoren zijn geproduceerd door Xiaomi en/of niet naar behoren zijn verkregen van Xiaomi of een officiële wederverkoper van Xiaomi, vallen niet onder deze garanties. Volgens toepasbare wet haalt u mogelijk voordeel uit garanties van de niet-officiële verkoper die het product heeft verkocht. Xiaomi vraagt u daarom contact op te nemen met de verkoper van wie u het product hebt gekocht.

De huidige garanties zijn niet van toepassing in Hong Kong en Taiwan.

IMPLICIETE GARANTIES

Uitgezonderd zoals bij wet verboden, zijn alle impliciete garanties (waaronder garanties betreffende verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel) beperkt tot de duur van deze beperkte garantie. Sommige rechtsgebieden staan geen beperkingen van de duur van een impliciete garantie toe, dus het kan zijn dat bovenstaande beperking niet op u van toepassing is.

BEPERKING VAN SCHADE

Uitgezonderd zoals bij wet verboden, is Xiaomi niet aansprakelijk voor eventuele incidentele, indirecte, speciale of gevolgschade, waaronder, maar niet beperkt tot, het verlies van winst, inkomsten of gegevens, schade als gevolg van een schending van een uitdrukkelijke of impliciete garantie of voorwaarde of op grond van een andere juridische theorie, zelfs niet wanneer Xiaomi is geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade. Sommige rechtsgebieden staan de uitsluiting of beperking van speciale, indirecte, incidentele of gevolgschade niet toe, dus het kan zijn dat bovenstaande beperking of uitsluiting niet op u van toepassing is.

CONTACTINFORMATIE

Neem voor meer informatie contact op met de eindleverancier die u de producten heeft verkocht.

Xiaomi Klantenservice--Nous Contacter: +32 800 31221 (French, Dutch)
maandag - vrijdag(Lundi au vendredi): 09:00-18:00GARANTIE DE PROTECTION DE L'ÉCRAN

Redmi Note 10 5G

En plus des droits du consommateur accordés par la garantie légale et selon les termes publiés surhttps://www.mi.com/global/service/warranty, cette présente garantie commerciale supplémentaire et gratuite s'applique à tous les consommateurs résidant en Belgique (ci-après le "Consommateur"). La garantie commerciale est offerte par Xiaomi Technology Netherlands B.V., enregistrée à C08.01, WTC Den Haag, Prinses Beatrixlaan 582, 2595 BM, La Haye, Pays-Bas (numéro d'enregistrement de la société : 72954914).

1. Champ d’application

Les Consommateurs qui achètent un Xiaomi Redmi Note 10 5G (ci-après le "Produit") entre le 03/06/2021 (le trois juin deux-mille-vingt-et-un) et le 02/09/2021 (le deux septembre deux-mille-vingt-et-un), sur la page web mi.com ou auprès de tout revendeur officiel (en ligne et en magasin) sur le territoire Belge (ci-après le "Territoire") et qui activent le Smartphone sur le Territoire, pourront bénéficier d'un service de réparation gratuit UNIQUE (1) dans le centre de service Xiaomi agréé au cours des SIX (6) premiers mois suivant l'achat, si l'écran des Produits susmentionnés est endommagé ou défectueux suite à une action non intentionnelle du Consommateur (c'est-à-dire une chute non intentionnelle du Produit).

Cette réparation de l'écran est gratuite et comprend, si nécessaire, le remplacement de l'écran qui est également gratuit.

Afin de bénéficier de cette garantie commerciale, les Consommateurs doivent contacter le service clientèle de Xiaomi. Il pourra être demandé aux Consommateurs dr la facture d'achat ou le bon de livraison.

2. Exclusions

Cette garantie commerciale ne s'applique pas et ne couvre pas les cas suivants :

I. Dommages à l'écran causés intentionnellement ou par négligence grave;
II. Les dommages superficiels affectant uniquement la surface de l'écran, tels que les rayures ou tout autre aspect esthétique de l'écran;
III. Les dommages causés par des logiciels malveillants, des logiciels non autorisés ou des applications tierces utilisés par le consommateur.

En outre, la garantie commerciale ne sera pas non plus applicable dans l'un des cas suivants :

I. Le Consommateur ne fournit pas ou ne veut pas divulguer la facture d'achat ou le bon de livraison;
II. Le numéro de série et/ou le numéro IMEI est endommagé ou a été retiré ou altéré;
III. Le Produit est contrefait et n'a pas été fabriqué par Xiaomi;
IV. Le défaut est causé par une utilisation à des fins non prévues ou contraires aux instructions, manuels ou directives de Xiaomi ou du vendeur;
V. Le défaut résulte d'une réparation/manipulation effectuée par le Consommateur lui-même ou non autorisée, ou de l'utilisation de pièces de rechange, de logiciels ou de composants non autorisés ou non originaux.

Cette garantie commerciale n'est pas applicable aux Produits qui, en raison de dommages ou d'altération de l'écran, doivent être remplacés par un nouveau Produit. Ce remplacement sera soumis aux normes de la garantie légale.

Aucune disposition de la présente garantie commerciale ne limite les droits des Consommateurs en vertu de la loi applicable.

Fin du document

SCHERMGARANTIE-POCO F3

In aanvulling op de consumentenrechten die worden verleend door de wettelijke garantie en volgens de voorwaarden die zijn gepubliceerd op https://www.mi.com/global/service/support/warranty/lu.html of //www.po.co/global/service/warranty/ geldt de volgende vrijwillige aanvullende en gratis commerciële garantie voor alle consumenten in Nederland ("Consument"). De commerciële garantie wordt aangeboden door Xiaomi Technology Netherlands B.V., statutair gevestigd aan de Prinses Beatrixlaan 582, Den Haag 2595BM, Nederland.

1. Werkingssfeer

Consumenten die tussen 30 maart 2021 en 30 juni 2022 een POCO F3 ("Product") kopen via een officieel verkoopkanaal (online of offline) van Xiaomi of POCO in Nederland ("Gebied") en de smartphone binnen het Gebied activeert, komen in aanmerking voor een eenmalige (1) gratis reparatieservice bij het lokale Xiaomi of POCO Service Center gedurende de eerste zes (6) maanden na de aankoop, indien het scherm van de hierboven genoemde Producten is beschadigd of defect is geraakt door een niet-opzettelijke handeling van de Consument (d.w.z. zoals het niet-opzettelijk vallen van het Product).

Deze reparatie van het scherm is kosteloos en omvat, indien nodig, de eveneens kosteloze vervanging van het scherm.

Om van deze commerciële garantie gebruik te kunnen maken, dient de consument contact op te nemen met de klantenservice van Xiaomi. De consument kan worden verzocht de factuur van de aankoop of de leveringsbon te overleggen.

2. Uitsluitingen

Deze commerciële garantie is niet van toepassing of dekt de volgende gevallen niet:

I. Schade aan het scherm die opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt;

II. Beschadigingen die alleen het oppervlak van het scherm betreffen, zoals krassen of een ander esthetisch uiterlijk van het scherm;

III. Schade opgelopen door malware, niet-geautoriseerde software of apps van derden die door de Consument worden gebruikt.

Bovendien is de commerciële garantie evenmin van toepassing in een van de volgende gevallen:

I. De consument weigert of is niet in staat de factuur van de aankoop of de leveringsbon te overleggen;

II. Het serienummer en/of het IMEI-nummer is beschadigd of verwijderd of er is mee geknoeid;

III. Het product is namaak en is niet door Xiaomi geproduceerd;

IV. Het defect is veroorzaakt door een niet voor het doel bestemd gebruik of in strijd met de instructies, handleidingen of richtlijnen van Xiaomi of de verkoper; V. Het defect is het gevolg van eigen of niet-geautoriseerde reparatie/manipulatie door de Consument, of het gebruik van niet-geautoriseerde of niet-originele reserveonderdelen, software of onderdelen.

Deze commerciële garantie is niet van toepassing op Producten die, als gevolg van beschadiging of wijziging van het scherm, moeten worden vervangen door een nieuw Product. Deze vervanging zal onderworpen zijn aan de wettelijke garantienormen.

Niets in deze garantievoorwaarden beperkt de rechten van de Consument op grond van de toepasselijke wetgeving.

GARANTIE COMMERCIALE - PROTECTION DE L'ÉCRAN - POCO F3

En plus des droits des Consommateur s accordés par la garantie légale et selon les termes qui sont publiés sur https://www.mi.com/global/service/warranty ou //www.po.co/global/service/warranty/ la garantie commerciale offerte à titre gratuit s'applique à tous les Consommateurs résidents sur le territoire belge ("Consommateur "). La présente garantie commerciale est proposée par Xiaomi Technology Netherlands B.V. ; enregistrée à l'adresse suivante : Prinses Beatrixlaan 582, La Haye 2595BM, Pays-Bas.

1. Champ d’application

Les Consommateurs qui achètent un POCO F3 ("Produit") entre le 30 mars 2021 et le 30 juin 2022, via un canal de vente officiel de Xiaomi ou POCO (en ligne ou hors ligne) sur le territoire belge ("Territoire") et qui activent le smartphone sur le Territoire, seront éligibles à un (1) service de réparation gratuit au centre de réparation agrée de Xiaomi ou POCO en cas de dommage ou de défectuosité de l’écran du fait d'une action non intentionnelle du Consommateur (par exemple, une chute non intentionnelle du produit). L’offre susmentionnée sera valable au cours des six (6) premiers mois suivants l’achat du Produit.

Cette réparation de l'écran sera gratuite et comprendra, le cas échéant, le remplacement de l'écran qui sera également gratuit.

Afin de bénéficier de cette garantie commerciale, les Consommateurs doivent contacter le support client de Xiaomi. Il pourra être demandé au consommateur d'envoyer la facture d'achat ou le bon de livraison.

2. Exclusions

Cette garantie commerciale n'est pas applicable ou ne couvre pas les cas suivants :

I. Dommages à l'écran causés intentionnellement ou par négligence grave ;
II. Dommages n'affectant que la surface de l'écran, tels que des rayures ou autre aspect esthétique de l'écran ;
III. Les dommages causés par des logiciels malveillants, des logiciels non autorisés ou des applications tierces utilisées par le Consommateur.

En outre, la garantie commerciale ne s'applique pas non plus dans les cas suivants :

I. Le Consommateur refuse de de fournir la facture de l'achat ou le bon de livraison ;
II. Le numéro de série et/ou le numéro IMEI est endommagé ou a été retiré ou altéré ;
III. Le Produit est une contrefaçon et n'a pas été fabriqué par Xiaomi ;
IV. Le défaut est causé par une utilisation non intentionnelle ou contraire aux instructions, manuels ou directives de Xiaomi ou du vendeur ;
V. Le défaut résulte d'une réparation/manipulation propre ou non autorisée par le Consommateur, ou de l'utilisation de pièces de rechange, de logiciels ou de composants non autorisés ou non originaux.

Rien dans la présente garantie commerciale ne limite les droits des Consommateurs en vertu de la loi applicable.

FIN DU DOCUMENTSCHERMGARANTIE-POCO X3 PRO

In aanvulling op de consumentenrechten die worden verleend door de wettelijke garantie en volgens de voorwaarden die zijn gepubliceerd op https://www.mi.com/global/service/support/warranty/lu.html of //www.po.co/global/service/warranty/ geldt de volgende vrijwillige aanvullende en gratis commerciële garantie voor alle consumenten in Nederland ("Consument"). De commerciële garantie wordt aangeboden door Xiaomi Technology Netherlands B.V., statutair gevestigd aan de Prinses Beatrixlaan 582, Den Haag 2595BM, Nederland.

1. Werkingssfeer

Consumenten die tussen 26 maart 2021 en 26 juni 2022 een POCO X3 Pro ("Product") kopen via een officieel verkoopkanaal (online of offline) van Xiaomi of POCO in Nederland ("Gebied") en de smartphone binnen het Gebied activeert, komen in aanmerking voor een eenmalige (1) gratis reparatieservice bij het lokale Xiaomi of POCO Service Center gedurende de eerste zes (6) maanden na de aankoop, indien het scherm van de hierboven genoemde Producten is beschadigd of defect is geraakt door een niet-opzettelijke handeling van de Consument (d.w.z. zoals het niet-opzettelijk vallen van het Product).

Deze reparatie van het scherm is kosteloos en omvat, indien nodig, de eveneens kosteloze vervanging van het scherm.

Om van deze commerciële garantie gebruik te kunnen maken, dient de consument contact op te nemen met de klantenservice van Xiaomi. De consument kan worden verzocht de factuur van de aankoop of de leveringsbon te overleggen.

2. Uitsluitingen

Deze commerciële garantie is niet van toepassing of dekt de volgende gevallen niet:

I. Schade aan het scherm die opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt;
II. Beschadigingen die alleen het oppervlak van het scherm betreffen, zoals krassen of een ander esthetisch uiterlijk van het scherm;
III. Schade opgelopen door malware, niet-geautoriseerde software of apps van derden die door de Consument worden gebruikt.

Bovendien is de commerciële garantie evenmin van toepassing in een van de volgende gevallen:

I. De consument weigert of is niet in staat de factuur van de aankoop of de leveringsbon te overleggen;
II. Het serienummer en/of het IMEI-nummer is beschadigd of verwijderd of er is mee geknoeid;
III. Het product is namaak en is niet door Xiaomi geproduceerd;
IV. Het defect is veroorzaakt door een niet voor het doel bestemd gebruik of in strijd met de instructies, handleidingen of richtlijnen van Xiaomi of de verkoper;
V. Het defect is het gevolg van eigen of niet-geautoriseerde reparatie/manipulatie door de Consument, of het gebruik van niet-geautoriseerde of niet-originele reserveonderdelen, software of onderdelen.

Deze commerciële garantie is niet van toepassing op Producten die, als gevolg van beschadiging of wijziging van het scherm, moeten worden vervangen door een nieuw Product. Deze vervanging zal onderworpen zijn aan de wettelijke garantienormen.

Niets in deze garantievoorwaarden beperkt de rechten van de Consument op grond van de toepasselijke wetgeving.

GARANTIE COMMERCIALE - PROTECTION DE L'ÉCRAN - POCO X3 PRO

En plus des droits des Consommateur s accordés par la garantie légale et selon les termes qui sont publiés sur https://www.mi.com/global/service/warranty ou //www.po.co/global/service/warranty/ la garantie commerciale offerte à titre gratuit s'applique à tous les Consommateurs résidents sur le territoire belge ("Consommateur "). La présente garantie commerciale est proposée par Xiaomi Technology Netherlands B.V. ; enregistrée à l'adresse suivante : Prinses Beatrixlaan 582, La Haye 2595BM, Pays-Bas.

1. Champ d’application

Les Consommateurs qui achètent un POCO X3 Pro ("Produit") entre le 26 mars 2021 et le 26 juin 2022, via un canal de vente officiel de Xiaomi ou POCO (en ligne ou hors ligne) sur le territoire belge ("Territoire") et qui activent le smartphone sur le Territoire, seront éligibles à un (1) service de réparation gratuit au centre de réparation agrée de Xiaomi ou POCO en cas de dommage ou de défectuosité de l’écran du fait d'une action non intentionnelle du Consommateur (par exemple, une chute non intentionnelle du produit). L’offre susmentionnée sera valable au cours des six (6) premiers mois suivants l’achat du Produit.

Cette réparation de l'écran sera gratuite et comprendra, le cas échéant, le remplacement de l'écran qui sera également gratuit.

Afin de bénéficier de cette garantie commerciale, les Consommateurs doivent contacter le support client de Xiaomi. Il pourra être demandé au consommateur d'envoyer la facture d'achat ou le bon de livraison.

2. Exclusions

Cette garantie commerciale n'est pas applicable ou ne couvre pas les cas suivants :

I. Dommages à l'écran causés intentionnellement ou par négligence grave ;
II. Dommages n'affectant que la surface de l'écran, tels que des rayures ou autre aspect esthétique de l'écran ;
III. Les dommages causés par des logiciels malveillants, des logiciels non autorisés ou des applications tierces utilisées par le Consommateur.

En outre, la garantie commerciale ne s'applique pas non plus dans les cas suivants :

I. Le Consommateur refuse de de fournir la facture de l'achat ou le bon de livraison ;
II. Le numéro de série et/ou le numéro IMEI est endommagé ou a été retiré ou altéré ;
III. Le Produit est une contrefaçon et n'a pas été fabriqué par Xiaomi ;
IV. Le défaut est causé par une utilisation non intentionnelle ou contraire aux instructions, manuels ou directives de Xiaomi ou du vendeur ;
V. Le défaut résulte d'une réparation/manipulation propre ou non autorisée par le Consommateur, ou de l'utilisation de pièces de rechange, de logiciels ou de composants non autorisés ou non originaux.

Rien dans la présente garantie commerciale ne limite les droits des Consommateurs en vertu de la loi applicable.

FIN DU DOCUMENT

GARANTIE SCHERMBEVEILIGING - MI 11

In aanvulling op de consumentenrechten die worden verleend door de wettelijke garantie en volgens de voorwaarden die zijn gepubliceerd op https://www.mi.com/global/service/warranty geldt de volgende vrijwillige aanvullende en gratis commerciële garantie voor alle consumenten op het grondgebied van België ("Consument"). De commerciële garantie wordt aangeboden door Xiaomi Technology Netherlands B.V. gevestigd te Prinses Beatrixlaan 582, Den Haag 2595BM, Nederland.

1. Werkingssfeer

Consumenten die tussen 25 februari 2021 en 24 mei 2022 een Xiaomi Mi 11 ("Product") kopen bij een officieel verkoopkanaal (online of offline) van Xiaomi in het Territorium van België ("Territorium") en de smartphone binnen het Territorium activeren, komen in aanmerking voor een eenmalige (1) gratis reparatieservice bij het lokale Xiaomi´s Service Center gedurende de eerste twaalf (12) maanden na de aankoop, indien het scherm van de hierboven genoemde Producten is beschadigd of defect is geraakt door een niet-opzettelijke handeling van de Consument (d. w. z.d.w.z. zoals het niet opzettelijk vallen van het Product).

Deze reparatie van het scherm is kosteloos en omvat, indien nodig, de eveneens kosteloze vervanging van het scherm.

Om van deze commerciële garantie te kunnen profiteren, moet de consument contact opnemen met de klantenservice van Xiaomi. De consument kan worden verzocht de factuur van de aankoop of de leveringsbon op te sturen.

2. Uitsluitingen

Deze commerciële garantie is niet van toepassing of dekt de volgende gevallen niet:

I. Schade aan het scherm die opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt;
II. Beschadigingen die alleen het oppervlak van het scherm betreffen, zoals krassen of een ander esthetisch uiterlijk van het scherm;
III. Schade opgelopen door malware, niet-geautoriseerde software of apps van derden die door de Consument worden gebruikt.

De commerciële garantie geldt evenmin in een van de volgende gevallen:

I. De consument maakt de factuur van de aankoop of de leveringsbon niet bekend;
II. Het serienummer en/of het IMEI-nummer is beschadigd of verwijderd of er is mee geknoeid;
III. Het product is namaak en is niet door Xiaomi vervaardigd;
IV. Het defect is veroorzaakt door een niet voor het doel bestemd gebruik of in strijd met de instructies, handleidingen of richtlijnen van Xioami of de verkoper;
V. Het defect is het gevolg van eigen of niet-geautoriseerde reparatie/manipulatie door de Consument, of het gebruik van niet-geautoriseerde of niet-originele reserveonderdelen, software of onderdelen.

Deze commerciële garantie is niet van toepassing op Producten die, als gevolg van beschadiging of wijziging van het scherm, moeten worden vervangen door een nieuw Product. Deze vervanging zal onderworpen zijn aan de wettelijke garantienormen.

Niets in deze Handelsgarantie beperkt de rechten van de Consument op grond van de toepasselijke wetgeving.

GARANTIE VOOR ECOPRODUCT

DEZE GARANTIE VERLEENT U SPECIFIEKE RECHTEN. MOGELIJK BESCHIKT U OOK OVER ANDERE RECHTEN OP GROND VAN DE WETGEVING IN UW LAND, PROVINCIE OF STAAT. IN SOMMIGE LANDEN, PROVINCIES OF STATEN KAN ER IN DE CONSUMENTENWETGEVING EEN MINIMALE GARANTIEPERIODE WORDEN OPGELEGD. ANDERE RECHTEN WAAROVER U MOGELIJK BESCHIKT, WORDEN DOOR XIAOMI NIET UITGESLOTEN, BEPERKT OF OPGESCHORT, TENZIJ DIT BIJ WET IS TOEGESTAAN. VOOR EEN VOLLEDIG INZICHT IN UW RECHTEN RADEN WE U AAN DE WETGEVING VAN UW LAND, PROVINCIE OF STAAT TE RAADPLEGEN.

1. BEPERKTE PRODUCTGARANTIE

XIAOMI garandeert dat de Producten bij normaal gebruik en gebruik in overeenstemming met de gebruikershandleiding voor het betreffende Product gedurende de Garantieperiode vrij zijn van defecten in de materialen en het vakmanschap.

De duur en de voorwaarden die verband houden met juridische garanties worden bepaald in de toepasselijke lokale wetgeving. Xiaomi garandeert de oorspronkelijke koper dat het Xiaomi-product bij normaal gebruik gedurende de hiervoor genoemde periode vrij is van defecten in de materialen en het vakmanschap.

Xiaomi garandeert niet dat de werking van het Product ononderbroken of storingsvrij is.

Xiaomi is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet volgen van de instructies die verband houden met het gebruik van het Product.

2. VERHAAL

Indien er binnen de garantieperiode een hardwaredefect optreedt en een geldige claim wordt ontvangen door Xiaomi, zal Xiaomi 1) het Product kosteloos repareren, 2) het Product vervangen, of 3) de aanschafprijs van het Product terugbetalen, uitgezonderd eventuele verzendkosten.

3. VERKRIJGEN VAN GARANTIESERVICE

Voor het verkrijgen van garantieservice moet u het Product, in de originele verpakking of een soortgelijke verpakking die een gelijke mate van bescherming biedt aan het Product, sturen naar het door Xiaomi verstrekte adres. Xiaomi kan, voor zover niet verboden in de toepasselijke wetgeving, verlangen dat u een aankoopbewijs overlegt en/of voldoet aan de registratievereisten voordat u garantieservice ontvangt.

4. UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN

Tenzij anders voorgeschreven door Xiaomi, is deze beperkte garantie uitsluitend van toepassing op het door of voor Xiaomi geproduceerde Product dat kan worden geïdentificeerd door de handelsmerken, de handelsnaam of het logo 'Xiaomi' of 'Mi'.

De beperkte garantie is niet van toepassing op: a) schade als gevolg van natuurrampen, zoals blikseminslagen, tornado's, overstromingen, brand, aardbevingen of andere externe oorzaken; b) nalatigheid; c) commercieel gebruik; d) wijzigingen of aanpassingen in enig deel van het Product; e) schade als gevolg van gebruik met niet-Xiaomi-producten; f) schade als gevolg van ongelukken, misbruik of verkeerd gebruik; g) schade als gevolg van het gebruik van het Product buiten het toegestane of beoogde gebruik zoals beschreven door Xiaomi of met een niet-geschikt voltage of elektrische voeding; h) schade als gevolg van servicewerkzaamheden (waaronder upgrades en uitbreidingen) die zijn uitgevoerd door een persoon die geen vertegenwoordiger van Xiaomi is; of i) het niet opvolgen van instructies met betrekking tot het gebruik van het Product.

Het is uw verantwoordelijkheid om een reservekopie te maken van eventuele gegevens, software of andere materialen die mogelijk zijn opgeslagen of bewaard op het product. De kans is groot dat de gegevens, software en andere materialen in de apparatuur verloren gaan of opnieuw worden geformatteerd tijdens de servicewerkzaamheden. Xiaomi is niet verantwoordelijk voor dergelijke schade of verlies.

Wederverkopers, vertegenwoordigers en werknemers van Xiaomi zijn niet bevoegd om wijzigingen, verlengingen of aanvullingen aan te brengen in deze beperkte garantie. Indien een bepaling als onrechtmatig of niet-afdwingbaar wordt bestempeld, heeft dit geen invloed op noch vormt dit een belemmering van de rechtmatigheid en de afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

Uitgezonderd zoals bij wetgeving verboden of anderszins beloofd door Xiaomi is de klantenservice na verkoop beperkt tot het land of de regio waar de oorspronkelijke aankoop heeft plaatsgevonden.

Producten die niet naar behoren zijn ingevoerd en/of die niet naar behoren zijn geproduceerd door Xiaomi en/of niet naar behoren zijn verkregen van Xiaomi of een officiële wederverkoper van Xiaomi, vallen niet onder deze garanties. Volgens toepasbare wet haalt u mogelijk voordeel uit garanties van de niet-officiële verkoper die het product heeft verkocht. Xiaomi vraagt u daarom contact op te nemen met de verkoper van wie u het product hebt gekocht.

De huidige garanties zijn niet van toepassing in Hong Kong en Taiwan.

5. IMPLICIETE GARANTIES

Uitgezonderd voor zover bij wet verboden, zijn alle impliciete garanties (waaronder garanties betreffende verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel) beperkt tot de duur van deze beperkte garantie.Sommige rechtsgebieden staan geen beperkingen van de duur van een impliciete garantie toe en de bovenstaande beperking wordt in die gevallen niet toegepast.

6. SCHADEBEPERKING

Uitgezonderd voor zover bij wet verboden, is Xiaomi niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van een ongeluk, indirecte, speciale of gevolgschade, waaronder, maar niet beperkt tot, het verlies van winst, inkomsten of gegevens, schade als gevolg van een schending van een uitdrukkelijke of impliciete garantie of voorwaarde of op grond van een andere juridische theorie, zelfs niet wanneer Xiaomi is geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade. Sommige rechtsgebieden staan de uitsluiting of beperking van speciale, indirecte, of gevolgschade niet toe, dus het kan zijn dat bovenstaande beperking of uitsluiting niet op u van toepassing is.

7. CONTACT MET XIAOMI

Neem voor meer informatie contact op met de eindleverancier die u de producten heeft verkocht. Of stuur een e-mail naar: service.global@xiaomi.com