Thông tin liên quan đến COVID-19.Xem thêm.×
Home > Support > Phí sửa chữa dịch vụ đối với điện thoại

Phí sửa chữa dịch vụ đối với điện thoại

Phí sửa chữa dịch vụ đối với điện thoại
Dòng điện thoại Thông   số kỹ thuật Bo   mạch chủ Màn   hình Camera trước Camera sau Pin Nắp   lưng
Mi 11 8G+128G 9,840,000 6,152,000 335,000 2,100,000 385,000 402,000
Mi 11 8G+256G 10,434,000 5,922,000 335,000 2,407,000 385,000 525,000
Mi 11 Lite 8G+128G 3,716,000 2,087,000 289,000 897,000 233,000 197,000
Mi 11 Lite 5G 8G+128G 6,159,000 2,114,000 335,000 638,000 233,000 210,000
Mi   10T Lite 6+64GB 3,867,000    1,168,000 239,000 885,000 232,000 339,000
6+128GB 4,661,000 1,510,000 299,000 1,107,000 290,000 424,000
Mi10T   Pro 8+128GB 11,305,000    2,082,000    332,000    2,382,000    332,000    507,000   
8+256GB 11,831,000    2,082,000    332,000    2,382,000    332,000    740,000   
Mi Note 10 6GB+128GB 3,839,000 3,296,000 495,000 4,971,000 348,000 462,000
Mi   Note 10 Lite 6GB+64GB 3,434,000    3,494,000 298,000 1,386,000 348,000 462,000
6GB+128GB 3,664,000    3,494,000 298,000 1,386,000 348,000 462,000
8GB+128GB 3,929,000    3,494,000 298,000 1,386,000 348,000 462,000
Mi Note 10 Pro 8GB+256GB 5,017,000 3,296,000 495,000 7,176,000 348,000 462,000
Mi 9 6GB+64GB 7,257,000    2,721,000 317,000 2,013,000 278,000 582,000
6GB+128GB 7,911,000    2,721,000 317,000 2,013,000 278,000 582,000
Mi 9   Lite 6GB+64GB 3,446,000 2,093,000 478,000 1,033,000 232,000 398,000
6GB+128GB 2,005,000 2,093,000 478,000 1,033,000 232,000 398,000
Mi 9   SE 6GB+64GB 4,077,000 2,459,000 312,000 1,207,000 182,000 344,000
6GB+128GB 4,533,000 2,459,000 312,000 1,207,000 182,000 344,000
Mi   9T 6GB+64GB 4,014,000    2,086,000 1,130,000 1,083,000 245,000 357,000
6GB+128GB 4,550,000    2,086,000 1,130,000 1,083,000 245,000 357,000
Mi   9T Pro 6GB+64GB 5,907,000    2,100,000 1,130,000 1,144,000 254,000 388,000
6GB+128GB 7,172,000 2,100,000 1,130,000 1,144,000 254,000 388,000
Mi 8 6GB+64GB 6,667,000    3,107,000 340,000 1,342,000 252,000 548,000
6GB+128GB 7,191,000    3,107,000 340,000 1,342,000 252,000 548,000
Mi 8   Lite 4GB+64GB 3,869,000    1,641,000 407,000 659,000 255,000 277,000
6GB+128GB 5,054,000    1,641,000 407,000 659,000 255,000 277,000
Mi 8 Pro 8GB+128GB 8,010,000 4,088,000 622,000 1,322,000 250,000 1,143,000
Mi   A1 4GB+32GB 2,782,000    949,000 75,000 699,000 168,000 678,000
4GB+64GB 3,216,000    949,000 75,000 699,000 168,000 678,000
Mi   A2 4GB+32GB 3,103,000    1,137,000 363,000 927,000 233,000 805,000
4GB+64GB 3,377,000    1,137,000 363,000 927,000 233,000 805,000
Mi   A2 Lite 3GB+32GB 2,415,000    1,104,000 77,000 348,000 272,000 263,000
4GB+64GB 3,162,000    1,104,000 77,000 348,000 272,000 263,000
MiA3 4GB+64GB 2,391,000 1,251,000 474,000 879,000 233,000 458,000
4GB+128GB 2,870,000 1,251,000 474,000 879,000 233,000 458,000
Mi MAX 3 4GB+64GB 3,856,000 1,651,000 120,000 642,000 353,000 768,000
Mi   MIX 2S 6GB+64GB 7,122,000    3,223,000 308,000 1,369,000 224,000 1,497,000
6GB+128GB 7,646,000    3,223,000 308,000 1,369,000 224,000 1,497,000
Mi MIX 3 6GB+128GB 7,365,000 2,888,000 563,000 1,308,000 202,000 1,288,000
Redmi Note 10 Pro 6G+128G 3,415,000    1,538,000    224,000    1,536,000    252,000    289,000   
8G+128G 3,739,000    1,538,000    224,000    1,536,000    252,000    289,000   
Redmi Note 10 5G 4G+128G 3,778,000    1,109,000    114,000    502,000    238,000    138,000   
8G+128G 4,183,000    1,109,000    114,000    502,000    238,000    138,000   
Redmi Note 10S 8G+128G 2,888,000    1,053,000    168,000    938,000    268,000    202,000   
Redmi Note 10 4G+64G 2,323,000 1,039,000 168,000 836,000 268,000 107,000
6G+128G 2,576,000 1,039,000 168,000 836,000 268,000 107,000
Redmi   9T 4+64GB 1,569,000 638,000 93,000 489,000 221,000 60,000
4+128GB 1,841,000    638,000 93,000 489,000 221,000 60,000
6+128GB 1,988,000    638,000 93,000 489,000 221,000 60,000
Redmi   9 3GB+32GB 1,696,000 908,000 123,000 527,000 244,000 112,000
4GB+64GB 1,890,000 908,000 123,000 527,000 244,000 112,000
Redmi 9A 2GB+32GB 1,292,000 745,000 75,000 190,000 242,000 89,000
Redmi   Note 9 3GB+64GB 1,824,000    1,059,000 190,000 757,000 244,000 259,000
4GB+128GB 2,379,000    1,059,000 190,000 757,000 244,000 259,000
Redmi   Note 9 Pro 6GB+64GB 2,800,000    1,329,000 235,000 1,296,000 294,000 362,000
6GB+128GB 3,079,000    1,329,000 235,000 1,296,000 294,000 362,000
Redmi   Note 9S 4GB+64GB 2,514,000    1,339,000 235,000 836,000 247,000 365,000
6GB+128GB 2,967,000    1,339,000 235,000 836,000 247,000 365,000
Redmi   9C 2GB+32GB 1,305,000    745,000 75,000 297,000 242,000 85,000
3GB+64GB 1,737,000    745,000 75,000 297,000 242,000 85,000
Redmi   Note 8 3GB+32GB 1,824,000    1,091,000 169,000 878,000 207,000 237,000
4GB+64GB 1,960,000    1,091,000 169,000 878,000 207,000 237,000
4GB+128GB 2,391,000    1,091,000 169,000 878,000 207,000 237,000
Redmi   Note 8 Pro 4GB+64GB 2,848,000    1,368,000 294,000 1,338,000 249,000 349,000
6GB+64GB 2,851,000    1,368,000 294,000 1,338,000 249,000 349,000
6GB+128GB 3,162,000    1,368,000 294,000 1,338,000 249,000 349,000
Redmi   8 3GB+32GB 1,528,000    806,000 119,000 326,000 242,000 237,000
4GB+64GB 1,803,000    806,000 119,000 326,000 242,000 237,000
Redmi 8A 2GB+32GB 1,341,000 826,000 119,000 438,000 242,000 124,000
Redmi   7 2GB+16GB 1,722,000    1,043,000 105,000 349,000 213,000 174,000
3GB+32GB 2,145,000    1,043,000 105,000 349,000 213,000 174,000
3GB+64GB 2,467,000    1,043,000 105,000 349,000 213,000 174,000
Redmi   7A 2GB+16GB 1,432,000    676,000 63,000 238,000 205,000 4,000
2GB+32GB 1,420,000    676,000 63,000 238,000 205,000 4,000
Redmi   Note 7 3GB+32GB 2,671,000    1,529,000 170,000 689,000 222,000 277,000
4GB+64GB 2,798,000    1,529,000 170,000 689,000 222,000 277,000
4GB+128GB 3,608,000    1,529,000 170,000 689,000 222,000 277,000
Redmi   6A 2GB+16GB 1,563,000    684,000 67,000 175,000 174,000 65,000
2GB+32GB 1,722,000    684,000 67,000 175,000 174,000 65,000
Redmi   5 2GB+16GB 1,738,000    862,000 84,000 249,000 219,000 259,000
2GB+32GB 2,353,000    862,000 84,000 249,000 219,000 259,000
Redmi 5A 2GB+16GB 1,780,000 666,000 70,000 192,000 195,000 93,000
Redmi   5 Plus 3GB+32GB 2,901,000    1,091,000 80,000 237,000 263,000 273,000
4GB+64GB 3,091,000    1,091,000 80,000 237,000 263,000 273,000
Redmi   6 3GB+32GB 2,176,000    684,000 67,000 348,000 174,000 63,000
3GB+64GB 2,465,000    684,000 67,000 348,000 174,000 63,000
4GB+64GB 2,930,000    684,000 67,000 348,000 174,000 63,000
Redmi   Note 6 Pro 3GB+32GB 2,690,000    1,180,000 408,000 617,000 232,000 278,000
4GB+64GB 3,522,000    1,180,000 408,000 617,000 232,000 278,000
Redmi   S2 3GB+32GB 2,261,000    866,000 238,000 357,000 175,000 187,000
4GB+64GB 2,953,000    866,000 238,000 357,000 175,000 187,000
Redmi   Go 1GB+8GB 1,148,000    644,000 65,000 117,000 169,000 84,000
1GB+16GB 1,249,000    644,000 65,000 117,000 169,000 84,000
Redmi   Note 5 3GB+32GB 2,647,000    1,021,000 182,000 695,000 268,000 298,000
4GB+64GB 3,464,000    1,021,000 182,000 695,000 268,000 298,000
Redmi   Note 5A 2GB+16GB 1,510,000    868,000    75,000    207,000 235,000 204,000
3GB+32GB 2,085,000    861,000    242,000    207,000 235,000 204,000
Redmi   Note 4X 2GB+32GB 2,411,000    943,000 72,000 237,000 244,000 227,000
4GB+64GB 3,104,000 943,000 72,000 237,000 244,000 227,000
POCO M3 Pro 5G 6G+128G 4,008,000 938,000 114,000 502,000 238,000 112,000
POCO F3 6G+128G 9,533,000    2,129,000    9,533,000    663,000    278,000    488,000   
8G+256G 10,234,000    2,129,000    10,234,000    663,000    278,000    488,000   
POCO X3 Pro 6G+128G 5,338,000    1,410,000    349,000    688,000    285,000    175,000   
8G+256G 6,097,000    1,410,000    349,000    688,000    285,000    175,000   
POCO   F2 Pro 6GB+128GB 10,942,000    2,945,000 605,000 2,031,000 348,000 609,000
8GB+256GB 12,089,000    2,945,000 605,000 2,031,000 348,000 609,000
POCO   F1 6GB+64GB 6,289,000    1,277,000 460,000 748,000 287,000 429,000
6GB+128GB 6,776,000    1,277,000 460,000 748,000 287,000 429,000
Phí nhân công 230,000
Phí thẩm định 160,000

• Giá trên được tính theo VNĐ, đã bao gồm thuế VAT và các khoản thuế khác

• Giá được áp dụng cho các trường hợp sửa chữa dịch vụ được đề cập ở trên và báo giá cuối cùng sau khi được thẩm định nó tương ứng với tổng số tiền trên hóa đơn được cung cấp bởi Trung tâm bảo hành ủy quyền Xiaomi

• Sau khi hoàn thành việc kiểm tra tình trạng máy, Trung tâm bảo hành ủy quyền Xiaomi sẽ xác nhận tổng chi phí sửa chữa và thông báo đến khách hàng. Nếu trong quá trình kiểm tra máy, trung tâm bảo hành ủy quyền phát hiện các lỗi phát sinh khác và cần thay linh kiện, chúng tôi sẽ thông báo đến khách hàng và Quý khách cần thanh toán thêm phần chi phí phát sinh (nếu có)

• Trong trường hợp khách hàng đồng ý với chi phí sửa chữa, chi phí này áp dụng cho cả phần linh kiện thay thế và chi phí nhân công

• Giá sửa chữa cuối cùng do Trung tâm bảo hành ủy quyền Xiaomi cung cấp