Chính Sách Về Quyền Riêng Tư

##CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi đã được cập nhật vào ngày 22 tháng 7 năm 2021.
Hãy dành chút thời gian để tìm hiểu về các biện pháp đảm bảo quyền riêng tư của chúng tôi và liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào.

VỀ CHÚNG TÔI

Xiaomi Singapore Pte. Ltd., Xiaomi Technology Netherlands B.V., và các công ty liên kết trong Tập đoàn Xiaomi (sau đây gọi tắt là “Xiaomi”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) rất xem trọng quyền riêng tư của bạn. Chính sách quyền riêng tư này được soạn thảo để hướng đến nhu cầu của bạn, điều quan trọng là bạn hiểu đầy đủ về các cách thức sử dụng và thu thập thông tin cá nhân của chúng tôi và sau cùng là kiểm soát mọi thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho Xiaomi.

VỀ CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ NÀY

Chính sách quyền riêng tư này giải thích cách Xiaomi thu thập, sử dụng, tiết lộ, xử lý và bảo vệ mọi thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi hoặc chúng tôi thu thập từ bạn. Nếu chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin mà qua đó có thể xác định danh tính của bạn khi bạn sử dụng các dịch vụ trên nền tảng của chúng tôi, thông tin đó sẽ chỉ được sử dụng theo Chính sách quyền riêng tư này và/hoặc điều khoản và điều kiện của chúng tôi dành cho người dùng. Theo Chính sách quyền riêng tư này, “thông tin cá nhân” có nghĩa là thông tin có thể được sử dụng để trực tiếp hoặc gián tiếp xác định một cá nhân, dù chỉ từ thông tin đó hay từ thông tin đó kết hợp với thông tin khác mà Xiaomi có thể tiếp cận cá nhân đó, trừ khi được đặc biệt cấp phép tiếp cận bởi luật pháp hiện hành trong khu vực của bạn. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn một cách nghiêm ngặt theo Chính sách quyền riêng tư này.

CHÚNG TÔI CÓ THỂ GIÚP GÌ CHO BẠN

Cuối cùng, chúng tôi mong muốn đem đến những điều tốt đẹp nhất cho tất cả người dùng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về cách thức chúng tôi xử lý dữ liệu theo như những tóm tắt trong Chính sách quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ https://privacy.mi.com/support để trình bày mối quan ngại cụ thể của bạn. Chúng tôi rất sẵn lòng lắng nghe ý kiến của bạn. Nếu bạn có mối quan ngại về quyền riêng tư hoặc việc sử dụng dữ liệu chưa được giải quyết và chúng tôi chưa giải quyết thỏa đáng, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp giải quyết tranh chấp bên thứ ba có trụ sở tại Hoa Kỳ (miễn phí) qua https://feedback-form.truste.com/watchdog/request .

TRUSTe

1 CHÚNG TÔI THU THẬP NHỮNG THÔNG TIN NÀO VÀ CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN ĐÓ NHƯ THẾ NÀO?

1.1 CHÚNG TÔI THU THẬP NHỮNG THÔNG TIN NÀO

Để cung cấp dịch vụ cho bạn, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân cần thiết để chúng tôi cung cấp các dịch vụ đó cho bạn. Chúng tôi sẽ chỉ thu thập thông tin cần thiết cho các mục đích cụ thể, chính xác, rõ ràng và hợp pháp, cũng như không xử lý thêm theo cách không phù hợp với các mục đích đó. Bạn có quyền chọn cung cấp hoặc không cung cấp thông tin mà chúng tôi đã yêu cầu, nhưng trong hầu hết các trường hợp, nếu bạn không cung cấp thông tin cá nhân của mình, chúng tôi có thể không cung cấp cho bạn dịch vụ của chúng tôi hoặc trả lời các thắc mắc của bạn. Tùy thuộc vào dịch vụ bạn chọn, chúng tôi có thể thu thập các loại thông tin sau đây:

1.1.1 THÔNG TIN BẠN CUNG CẤP CHO CHÚNG TÔI

Chúng tôi có thể thu thập mọi thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi, thông tin này cần thiết cho dịch vụ bạn chọn. Ví dụ: bạn có thể cung cấp thông tin Tài khoản Mi của mình khi đăng nhập; bạn có thể cung cấp cho chúng tôi địa chỉ email của bạn nếu bạn muốn nhận tin tức hoặc thông tin cập nhật từ chúng tôi.

1.1.2 THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP TRONG VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA BẠN

Chúng tôi có thể thu thập thông tin nhật ký liên quan đến việc sử dụng của bạn, chẳng hạn như cookie, địa chỉ IP. Thông tin nhật ký là thông tin liên quan đến việc bạn sử dụng các tính năng nhất định của trang web. Ví dụ: cookie và địa chỉ IP, thông tin yêu cầu mạng, nhật ký hệ thống tiêu chuẩn, thông tin sự cố, thông tin nhật ký được tạo bằng cách sử dụng các dịch vụ (chẳng hạn như thời gian truy cập, thời gian hoạt động, v.v.). Chúng tôi sử dụng thông tin đó ở dạng tổng hợp để cải thiện trải nghiệm của bạn khi sử dụng các ứng dụng và trang web của chúng tôi.
Chúng tôi thu thập thông tin chẳng hạn như thông tin về các hoạt động của bạn trên các trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin đó ở dạng tổng hợp để cung cấp cho bạn thêm thông tin hữu ích và để tìm hiểu xem bạn quan tâm nhất đến phần nào trên trang web, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Ở dạng tổng hợp, dữ liệu không phải là thông tin cá nhân và không thể được sử dụng để nhận dạng bạn. Tuy nhiên, nếu chúng tôi kết hợp thông tin không nhận dạng cá nhân với thông tin cá nhân, thông tin đó sẽ được xem là thông tin cá nhân.

1.1.3 THÔNG TIN KHÔNG NHẬN DẠNG CÁ NHÂN

Chúng tôi cũng có thể thu thập các loại thông tin khác không liên kết trực tiếp hoặc gián tiếp với một cá nhân và có thể không phải là thông tin cá nhân theo luật pháp địa phương hiện hành. Thông tin đó có thể bao gồm dữ liệu thống kê được tạo ra khi bạn sử dụng một dịch vụ cụ thể (ví dụ: số lần nhấp chuột của người dùng, hành vi duyệt web, sự kiện truy cập trang). Mục đích của việc thu thập như vậy là để cải thiện các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho bạn. Loại và lượng thông tin được thu thập phụ thuộc vào cách bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
Ở dạng tổng hợp, dữ liệu đó không phải là thông tin cá nhân và không thể được sử dụng để nhận dạng bạn. Tuy nhiên, nếu chúng tôi kết hợp thông tin không nhận dạng cá nhân với thông tin cá nhân, thông tin đó sẽ được xem là thông tin cá nhân.

1.2 CÁCH CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN MÀ CHÚNG TÔI THU THẬP

Mục đích của việc thu thập thông tin cá nhân là để cung cấp dịch vụ cho bạn, đồng thời để đảm bảo rằng chúng tôi tuân thủ luật pháp và quy định hiện hành, cũng như các yêu cầu điều chỉnh khác. Bao gồm:

Cung cấp, xử lý, duy trì, cải tiến và phát triển các dịch vụ của chúng tôi cho bạn.

• Xử lý các câu hỏi hoặc yêu cầu của bạn về các dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như gửi thông báo.

• Thực hiện các hoạt động quảng cáo có liên quan, chẳng hạn như cung cấp các tài liệu và cập nhật thông tin tiếp thị, khuyến mại. Nếu không muốn nhận một số loại tài liệu quảng cáo nữa, bạn có thể chọn không tham gia theo phương thức được cung cấp trong tin nhắn (chẳng hạn như liên kết hủy đăng ký ở cuối tin nhắn) trừ khi được quy định khác theo luật hiện hành. Vui lòng xem thêm “Quyền của bạn” dưới đây.

Các mục đích nội bộ như phân tích dữ liệu, nghiên cứu và phát triển thông tin thống kê liên quan đến việc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi để cải tiến.

Lưu trữ và duy trì thông tin liên quan đến bạn cho hoạt động kinh doanh của chúng tôi (chẳng hạn như số liệu thống kê kinh doanh) hoặc để thực hiện các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi.

Các mục đích khác với sự đồng ý của bạn.

Chúng tôi có thể kết hợp thông tin này với thông tin khác (bao gồm thông tin trên các dịch vụ hoặc thiết bị khác nhau như máy tính, điện thoại di động và các thiết bị được kết nối khác) để cung cấp và cải thiện các dịch vụ và nội dung của chúng tôi. Ví dụ: chúng tôi có thể sử dụng thông tin chi tiết Tài khoản Mi của bạn trong tất cả các dịch vụ mà bạn sử dụng yêu cầu Tài khoản Mi.

2 COOKIE VÀ CÁC CÔNG NGHỆ KHÁC

Các công nghệ như cookie, thẻ và tập lệnh được Xiaomi và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, cũng như các đối tác kinh doanh của chúng tôi sử dụng (để biết thêm thông tin, hãy xem phần “Cách chúng tôi chia sẻ, chuyển giao và tiết lộ công khai thông tin cá nhân của bạn” dưới đây). Các công nghệ này được sử dụng để phân tích xu hướng, quản trị trang web, theo dõi cách di chuyển của người dùng trên trang web và để thu thập thông tin nhân khẩu học về toàn bộ nhóm người dùng của chúng tôi. Chúng tôi có thể nhận các báo cáo dựa trên việc các công ty trên sử dụng những công nghệ này dưới dạng cá nhân cũng như tổng hợp. Những công nghệ này giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về hành vi của người dùng, cho chúng tôi biết mọi người đã truy cập vào phần nào trên trang web của mình, cũng như tạo điều kiện và đo lường hiệu quả tìm kiếm trên web.

Tập tin nhật ký: Đúng như với hầu hết các trang web, chúng tôi thu thập một số thông tin nhất định và lưu trữ thông tin trong các tập tin nhật ký. Thông tin này có thể bao gồm địa chỉ Giao thức Internet (Internet protocol, IP), loại trình duyệt, nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP), các trang giới thiệu và trang thoát, hệ điều hành, dấu ngày/giờ và/hoặc dữ liệu luồng nhấp chuột. Chúng tôi không liên kết dữ liệu được thu thập tự động này với thông tin khác mà chúng tôi thu thập về bạn.

Lưu trữ cục bộ – HTML5/Flash: Chúng tôi sử dụng Đối tượng lưu trữ cục bộ (LSO) như HTML5 hoặc Flash để lưu trữ nội dung và tùy chọn. Các bên thứ ba mà chúng tôi hợp tác để cung cấp một số tính năng nhất định trên các trang web của mình cũng sử dụng cookie HTML5 hoặc Flash để thu thập và lưu trữ thông tin. Các trình duyệt khác nhau có thể đưa ra những công cụ quản lý riêng để xóa các LSO HTML5. Để quản lý các cookie flash, vui lòng nhấp vào đây: http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html .

3 CÁCH CHÚNG TÔI CHIA SẺ, CHUYỂN GIAO VÀ TIẾT LỘ CÔNG KHAI THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

3.1 CHIA SẺ

Chúng tôi không bán bất kỳ thông tin cá nhân nào cho các bên thứ ba.
Đôi khi, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba (như mô tả bên dưới) để cung cấp hoặc cải thiện dịch vụ của chúng tôi, bao gồm cả việc cung cấp dịch vụ dựa trên yêu cầu của bạn. Nếu bạn không muốn cho phép chúng tôi chia sẻ thông tin này nữa, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua https://privacy.mi.com/support.

3.1.1 CHIA SẺ KHI BẠN CHỦ ĐỘNG CHỌN HOẶC YÊU CẦU

Với sự đồng ý rõ ràng hoặc theo yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn trong phạm vi chấp thuận/yêu cầu của bạn với các bên thứ ba cụ thể do bạn chỉ định.

3.1.2 CHIA SẺ THÔNG TIN VỚI TẬP ĐOÀN CHÚNG TÔI

Để thực hiện thành công các hoạt động kinh doanh và cung cấp cho bạn tất cả các chức năng sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, đôi khi chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho các bên liên kết khác của Xiaomi.

3.1.3 CHIA SẺ VỚI CÁC CÔNG TY TRONG HỆ SINH THÁI TẬP ĐOÀN CỦA CHÚNG TÔI

Xiaomi hợp tác với một nhóm các công ty để cùng nhau lập thành Hệ sinh thái Mi. Các công ty thuộc Hệ sinh thái Mi là các thực thể độc lập, được Xiaomi đầu tư và ươm tạo, và là chuyên gia trong lĩnh vực của họ Xiaomi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các công ty thuộc Hệ sinh thái Mi để cung cấp cho bạn và cải tiến các sản phẩm và dịch vụ hiện có (cả phần cứng và phần mềm) từ các công ty thuộc Hệ sinh thái Mi. Một số sản phẩm hoặc dịch vụ này sẽ vẫn mang thương hiệu Xiaomi, trong khi những sản phẩm hoặc dịch vụ khác có thể sử dụng thương hiệu riêng của họ. Các công ty thuộc Hệ sinh thái Mi có thể chia sẻ thông tin với Xiaomi trong từng giai đoạn liên quan đến các sản phẩm hoặc dịch vụ dưới thương hiệu Xiaomi với Xiaomi để cung cấp dịch vụ phần cứng và phần mềm, cung cấp các chức năng và trải nghiệm người dùng tốt hơn. Xiaomi sẽ thực hiện các biện pháp quản lý và kỹ thuật thích hợp để đảm bảo an toàn cho quá trình xử lý thông tin cá nhân của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc mã hóa thông tin cá nhân của bạn.

3.1.4 CHIA SẺ VỚI CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ BÊN THỨ BA VÀ ĐỐI TÁC KINH DOANH

Nhằm giúp chúng tôi cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này, khi cần thiết, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba và các đối tác kinh doanh của mình. Các bên này bao gồm các trung tâm dữ liệu, cơ sở lưu trữ dữ liệu và các đối tác kinh doanh khác của chúng tôi. Các bên thứ ba này có thể xử lý thông tin cá nhân của bạn thay mặt cho Xiaomi hoặc cho một hoặc nhiều mục đích của Chính sách quyền riêng tư này. Chúng tôi đảm bảo rằng việc chia sẻ thông tin cá nhân cần thiết để cung cấp dịch vụ cho bạn chỉ dành cho mục đích chính đáng, hợp pháp, cần thiết, cụ thể và rõ ràng. Xiaomi sẽ tiến hành thẩm định và có hợp đồng để đảm bảo rằng các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba tuân thủ luật pháp hiện hành về quyền riêng tư trong khu vực pháp lý của bạn. Có thể đôi khi các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba có bên xử lý dữ liệu phụ của họ.
Để cung cấp dịch vụ đo lường hiệu suất, phân tích và các dịch vụ kinh doanh khác, chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin (thông tin không nhận dạng cá nhân) với các bên thứ ba dưới dạng tổng hợp. Chúng tôi sử dụng thông tin mà chúng tôi có được để giúp các đối tác kinh doanh của mình đánh giá hiệu quả và mức độ phù hợp của các dịch vụ của họ, đồng thời hiểu được những loại đối tượng sử dụng dịch vụ của họ và cách mọi người tương tác với trang web, ứng dụng và dịch vụ của họ. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ xu hướng sử dụng chung các dịch vụ của mình với họ, chẳng hạn như số lượng khách hàng trong một nhóm người cụ thể mua một số sản phẩm nhất định hoặc tham gia vào một số giao dịch nhất định.

3.1.5 Khác

Theo yêu cầu pháp lý, thủ tục pháp lý, kiện tụng và/hoặc yêu cầu từ các cơ quan công quyền và cơ quan chính phủ, Xiaomi có thể cần tiết lộ thông tin cá nhân của bạn. Nếu việc tiết lộ là cần thiết hoặc thích hợp vì lý do an ninh quốc gia, thực thi pháp luật hoặc các vấn đề quan trọng khác liên quan đến nhiều người, chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin về bạn.
Để thực thi các điều khoản của chúng tôi hoặc bảo vệ doanh nghiệp, quyền, tài sản hoặc dịch vụ của chúng tôi hoặc để bảo vệ người dùng, hoặc nếu việc tiết lộ là cần thiết một cách hợp lý cho các mục đích sau (phát hiện, ngăn chặn và giải quyết hành vi gian lận, sử dụng trái phép dịch vụ, vi phạm các điều khoản hoặc chính sách của chúng tôi, hoặc các hoạt động có hại hoặc bất hợp pháp khác), chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin về bạn. (Đôi khi Xiaomi có thể thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn nếu có mà không có sự đồng ý từ bạn và chỉ trong phạm vi được phép theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành). Điều này có thể bao gồm việc cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho các cơ quan công quyền hoặc chính phủ; trao đổi thông tin với các đối tác bên thứ ba về độ tin cậy của tài khoản của bạn để ngăn chặn hành vi gian lận, vi phạm và các hành vi gây hại khác.

Ngoài ra, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với:

• kế toán viên, kiểm toán viên, luật sư hoặc cố vấn tương tự của chúng tôi khi chúng tôi yêu cầu họ cung cấp tư vấn chuyên môn cho chúng tôi; và

• các nhà đầu tư và các bên thứ ba có liên quan khác trong trường hợp có giao dịch kinh doanh thực tế hoặc tiềm năng hoặc giao dịch công ty khác liên quan đến một tổ chức trong Tập đoàn Xiaomi; và

• bất kỳ bên thứ ba nào khác, nếu được bạn cho phép làm như vậy liên quan đến một tiết lộ cụ thể.

3.2 CHUYỂN GIAO

Xiaomi sẽ không chuyển giao thông tin của bạn cho bất kỳ đối tượng nào trừ các trường hợp sau:

• Trường hợp chúng tôi đã có sự đồng ý rõ ràng từ bạn;

• Nếu Xiaomi tham gia vào việc sáp nhập, mua lại hoặc bán tất cả hoặc một phần tài sản của mình, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về mọi thay đổi trong quyền sở hữu, sử dụng và bất kỳ lựa chọn nào về thông tin cá nhân của bạn mà bạn có thể có qua email và/hoặc bằng cách đăng một thông báo nổi bật trên các trang web của chúng tôi.

3.3 TIẾT LỘ CÔNG KHAI

Xiaomi sẽ chỉ tiết lộ công khai thông tin cá nhân của bạn trong các trường hợp sau:

• Trường hợp chúng tôi đã có sự đồng ý rõ ràng từ bạn;

• Tiết lộ công khai dựa trên cơ sở pháp luật hoặc các cơ sở hợp lý: bao gồm luật pháp và quy định, thủ tục pháp lý, kiện tụng, hoặc theo yêu cầu của các cơ quan chính phủ có thẩm quyền.

4 CÁCH CHÚNG TÔI LƯU TRỮ VÀ BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

4.1 CÁC BIỆN PHÁP BẢO MẬT CỦA XIAOMI

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn. Để ngăn chặn hành vi truy cập trái phép, tiết lộ hoặc các rủi ro tương tự khác, chúng tôi đã áp dụng tất cả các quy trình quản lý, điện tử và vật lý bắt buộc về mặt pháp lý để bảo vệ và bảo mật thông tin mà chúng tôi thu thập từ bạn. Chúng tôi đảm bảo rằng chúng tôi sẽ bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo luật pháp hiện hành.
Ví dụ: khi truy cập Tài khoản Mi của mình, bạn có thể chọn sử dụng chương trình xác thực hai bước của chúng tôi để bảo mật tốt hơn. Khi bạn gửi hoặc nhận dữ liệu từ thiết bị Xiaomi của mình đến máy chủ của chúng tôi, chúng tôi đảm bảo những dữ liệu đó sẽ được mã hóa bằng Giao thức bảo mật tầng giao vận (“TLS”) và các thuật toán khác.
Tất cả thông tin cá nhân của bạn được lưu trữ an toàn trên các máy chủ và được bảo vệ trong các cơ sở có kiểm soát. Chúng tôi phân loại thông tin của bạn dựa trên mức độ quan trọng và độ nhạy cảm, đồng thời đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn có mức độ bảo mật cần thiết. Chúng tôi có các biện pháp kiểm soát truy cập đặc biệt để lưu trữ dữ liệu dựa trên đám mây và chúng tôi thường xuyên xem xét các hoạt động thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin của mình, bao gồm các biện pháp bảo mật vật lý, để đề phòng mọi hành vi truy cập và sử dụng trái phép.
Chúng tôi tiến hành rà soát đối với các đối tác kinh doanh và nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để đảm bảo rằng họ có thể bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi cũng kiểm tra để xem các tiêu chuẩn bảo mật thích hợp có được các bên thứ ba này duy trì hay không bằng cách đưa ra các hạn chế trong hợp đồng phù hợp và khi cần thiết, thực hiện kiểm tra và đánh giá. Ngoài ra, nhân viên của chúng tôi và những đối tác kinh doanh của chúng tôi, cũng như các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba truy cập vào thông tin cá nhân của bạn phải tuân thủ các nghĩa vụ bảo mật theo hợp đồng có khả năng thực thi.
Chúng tôi tiến hành các khóa đào tạo và kiểm tra về bảo mật và quyền riêng tư để nâng cao nhận thức của nhân viên về tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân. Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước có thể thực hiện được và bắt buộc về mặt pháp lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, bạn nên biết rằng việc sử dụng Internet không an toàn tuyệt đối và vì lý do này, chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật hoặc tính toàn vẹn của bất kỳ thông tin cá nhân nào khi được chuyển giao từ bạn hoặc cho bạn qua Internet.
Chúng tôi xử lý các vi phạm dữ liệu cá nhân theo yêu cầu của luật bảo vệ dữ liệu hiện hành, bao gồm, khi được yêu cầu, thông báo vi phạm cho cơ quan giám sát bảo vệ dữ liệu liên quan và các chủ thể dữ liệu.

4.2 NHỮNG ĐIỀU BẠN CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC

Bạn có thể đặt mật khẩu duy nhất cho Xiaomi bằng cách không tiết lộ mật khẩu đăng nhập hoặc thông tin tài khoản của mình cho bất kỳ ai (trừ khi người đó được bạn ủy quyền hợp lệ) để tránh rò rỉ mật khẩu sang các trang web khác có thể gây tổn hại đến bảo mật tài khoản của bạn với Xiaomi. Bất cứ khi nào có thể, vui lòng không tiết lộ mã xác minh bạn nhận được cho bất kỳ ai (bao gồm cả những người tự nhận là thuộc bộ phận dịch vụ khách hàng của Xiaomi). Bất cứ khi nào bạn đăng nhập với tư cách người dùng Tài khoản Mi trên các trang web của Xiaomi, đặc biệt là trên máy tính của người khác hoặc trên các máy đăng nhập Internet công cộng, bạn phải luôn luôn đăng xuất sau khi sử dụng xong.
Xiaomi không thể chịu trách nhiệm về việc mất bảo mật do bên thứ ba truy cập thông tin cá nhân của bạn vì bạn không giữ kín thông tin cá nhân của mình. Bất kể đến những điều nêu trên, bạn phải thông báo cho chúng tôi ngay lập tức nếu có bất kỳ hành vi sử dụng trái phép tài khoản của bạn bởi bất kỳ người dùng Internet nào khác hoặc bất kỳ hành vi vi phạm bảo mật nào khác. Sự giúp đỡ của bạn sẽ giúp chúng tôi giữ bảo mật thông tin cá nhân của bạn.

4.3 CHÍNH SÁCH LƯU GIỮ

Chúng tôi lưu giữ thông tin cá nhân trong khoảng thời gian cần thiết cho mục đích thu thập thông tin được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này hoặc theo yêu cầu của pháp luật hiện hành. Chúng tôi sẽ ngừng lưu giữ và xóa hoặc ẩn danh thông tin cá nhân sau khi hoàn thành mục đích thu thập, hoặc sau khi chúng tôi xác nhận yêu cầu xóa của bạn, hoặc sau khi chúng tôi chấm dứt hoạt động của sản phẩm hoặc dịch vụ tương ứng. Ngoại lệ của điều này là thông tin cá nhân mà chúng tôi đang xử lý vì lợi ích công cộng, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu lịch sử hoặc mục đích thống kê. Xiaomi sẽ tiếp tục giữ lại loại thông tin này lâu hơn thời gian lưu giữ thông tin tiêu chuẩn, nếu được phép dựa trên luật pháp hiện hành hoặc yêu cầu của bạn, ngay cả khi quá trình xử lý dữ liệu tiếp theo không liên quan đến mục đích thu thập ban đầu.

5 CÁC QUYỀN CỦA BẠN

KIỂM SOÁT THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

5.1 CÁC CÀI ĐẶT KIỂM SOÁT

Xiaomi hiểu rằng mối quan tâm về quyền riêng tư của mọi người không giống nhau. Do đó, chúng tôi đưa ra ví dụ về một số cách Xiaomi có thể giúp bạn hạn chế việc thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc xử lý thông tin cá nhân của bạn và kiểm soát cài đặt quyền riêng tư của bạn, chẳng hạn như đăng nhập hoặc đăng xuất khỏi Tài khoản Mi.
Nếu trước đây bạn đã đồng ý cho chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của mình vì những mục đích nêu trên, bạn có thể thay đổi quyết định của mình bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi qua https://privacy.mi.com/support

5.2 CÁC QUYỀN CỦA BẠN ĐỐI VỚI THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA MÌNH

Tùy thuộc vào luật pháp và quy định hiện hành, bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa và xóa bất kỳ thông tin cá nhân nào khác mà chúng tôi nắm giữ của bạn (sau đây gọi là yêu cầu). Bạn cũng có thể truy cập và cập nhật các chi tiết liên quan đến thông tin cá nhân trong Tài khoản Mi của mình qua https://account.xiaomi.com hoặc bằng cách đăng nhập vào tài khoản trên thiết bị của bạn. Để biết thêm thông tin, vui lòng gửi thư cho chúng tôi hoặc liên hệ với chúng tôi qua https://privacy.mi.com/support.

Chính sách quyền riêng tư này quy định rằng yêu cầu của bạn phải đáp ứng các luật pháp và quy định hiện hành, cũng như các điều kiện sau:

(1) Yêu cầu được gửi thông qua kênh yêu cầu độc quyền của Xiaomi được liệt kê bên dưới và yêu cầu của quý vị phải bằng văn bản (trừ khi luật pháp địa phương công nhận rõ ràng cho phép yêu cầu bằng miệng), để bảo vệ tính bảo mật thông tin của bạn;

(2) Bạn cung cấp đầy đủ thông tin để cho phép Xiaomi xác minh danh tính của bạn và đảm bảo rằng bạn là chủ thể của thông tin được yêu cầu hoặc một cá nhân được ủy quyền hợp pháp để hành động thay mặt chủ thể.
Khi chúng tôi có đủ thông tin để xác nhận rằng yêu cầu của bạn có thể được xử lý, chúng tôi sẽ tiến hành trả lời yêu cầu của bạn trong bất kỳ khung thời gian nào được quy định theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành. Chi tiết:

• Bạn có quyền được cung cấp thông tin rõ ràng, minh bạch và dễ hiểu về cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân và các quyền của bạn. Đây là lý do tại sao chúng tôi cung cấp cho bạn thông tin trong Chính sách quyền riêng tư này.

• Dựa trên các yêu cầu của luật pháp hiện hành, một bản sao dữ liệu cá nhân của bạn do chúng tôi thu thập và xử lý sẽ được cung cấp miễn phí cho bạn theo yêu cầu của bạn. Đối với bất kỳ yêu cầu bổ sung nào về thông tin liên quan, chúng tôi có thể tính một khoản phí hợp lý dựa trên chi phí hành chính thực tế theo luật pháp hiện hành.

• Nếu có bất kỳ thông tin nào về bạn mà chúng tôi đang nắm giữ là không chính xác hoặc không đầy đủ, bạn có quyền được sửa hoặc hoàn thiện thông tin cá nhân của mình.

• Dựa trên các yêu cầu của pháp luật, bạn có quyền yêu cầu xóa hoặc gỡ bỏ thông tin cá nhân của mình, khi không có lý do thuyết phục để chúng tôi tiếp tục sử dụng thông tin đó. Chúng tôi sẽ xem xét các căn cứ liên quan đến yêu cầu xóa của bạn và thực hiện các bước hợp lý, bao gồm cả các biện pháp kỹ thuật. Nếu quyền được giữ nguyên, chúng tôi có thể không xóa ngay thông tin khỏi hệ thống sao lưu do luật pháp hiện hành và/hoặc giới hạn về công nghệ. Nếu đúng như vậy, chúng tôi sẽ lưu trữ an toàn thông tin cá nhân của bạn và cô lập thông tin đó khỏi mọi quá trình xử lý cho đến khi bản sao lưu có thể được xóa hoặc ẩn danh.

• Bạn có quyền phản đối một số hình thức xử lý nhất định và trong những trường hợp nhất định, cơ sở pháp lý để xử lý là lợi ích hợp pháp của chúng tôi.

Đặc biệt theo luật pháp của một số khu vực pháp lý:

• Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi hạn chế xử lý thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sẽ xem xét các cơ sở liên quan đến yêu cầu hạn chế của bạn. Nếu các cơ sở đó phù hợp với GDPR, chúng tôi sẽ chỉ xử lý thông tin cá nhân của bạn trong các trường hợp áp dụng theo GDPR và sẽ thông báo cho bạn trước khi gỡ bỏ việc hạn chế xử lý.

• Bạn có quyền không tuân theo quyết định hoàn toàn dựa trên việc xử lý tự động, nếu điều đó có ảnh hưởng pháp lý liên quan tới bạn hoặc có ảnh hưởng đáng kể tương tự đối với bạn.

• Bạn có quyền yêu cầu nhận thông tin cá nhân của mình theo định dạng có cấu trúc, thường được sử dụng và truyền thông tin đến bên kiểm soát dữ liệu khác.

Chúng tôi có quyền từ chối xử lý các yêu cầu không có cơ sở gây tổn hại đến quyền riêng tư của người khác, các yêu cầu cực kỳ phi thực tế, các yêu cầu đòi hỏi công tác kỹ thuật không tương xứng và các yêu cầu không bắt buộc theo luật địa phương, thông tin đã được công khai, thông tin đã được cung cấp trong điều kiện bí mật. Nếu chúng tôi tin rằng một số khía cạnh nhất định của yêu cầu xóa hoặc truy cập thông tin có thể dẫn đến việc chúng tôi không thể sử dụng hợp pháp thông tin cho các mục đích chống gian lận và bảo mật nói trên, thì yêu cầu đó cũng có thể bị từ chối.

5.3 RÚT LẠI CHẤP THUẬN

Bạn có thể rút lại sự chấp thuận trước đó đã cung cấp cho chúng tôi cho một mục đích cụ thể bằng cách gửi yêu cầu, bao gồm thông tin về việc thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi nắm giữ hoặc kiểm soát. Dựa trên dịch vụ cụ thể mà bạn đang sử dụng, bạn có thể rút lại sự chấp thuận của mình bằng cách liên hệ với chúng tôi qua https://account.xiaomi.com/pass/del hoặc liên hệ với chúng tôi qua https://privacy.mi.com/support. Chúng tôi sẽ xử lý yêu cầu của bạn trong một khoảng thời gian hợp lý kể từ khi yêu cầu được đưa ra và sau đó sẽ không thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn theo yêu cầu của bạn.
Tùy thuộc vào phạm vi rút lại sự chấp thuận của bạn, xin lưu ý rằng bạn có thể không tiếp tục nhận được đầy đủ quyền lợi từ các sản phẩm và dịch vụ của Xiaomi. Việc rút lại sự chấp thuận hoặc ủy quyền của bạn sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ khi chúng tôi xử lý thông tin trên cơ sở chấp thuận cho đến thời điểm rút chấp thuận.

5.4 HỦY DỊCH VỤ HOẶC TÀI KHOẢN

Nếu muốn hủy một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua https://privacy.mi.com/support để đăng xuất khỏi dịch vụ.
Nếu bạn muốn hủy Tài khoản Mi, xin lưu ý rằng việc hủy tài khoản sẽ ngăn không cho bạn sử dụng đầy đủ các sản phẩm và dịch vụ của Xiaomi. Việc hủy tài khoản có thể được ngăn lại hoặc trì hoãn trong một số trường hợp nhất định.

6 CÁCH CHUYỂN GIAO THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA QUÝ VỊ TRÊN TOÀN CẦU

Xiaomi xử lý và sao lưu thông tin cá nhân thông qua cơ sở hạ tầng điều hành và kiểm soát toàn cầu. Hiện tại, Xiaomi có các trung tâm dữ liệu ở Hoa Kỳ, Đức và Singapore. Đối với các mục đích được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư, thông tin của bạn có thể được chuyển đến các trung tâm dữ liệu này theo luật pháp hiện hành.
Chúng tôi cũng có thể chuyển giao thông tin cá nhân của bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba và các đối tác kinh doanh và do đó, dữ liệu của bạn cũng có thể được truyền đến các quốc gia hoặc khu vực khác. Khu vực pháp lý nơi đặt các cơ sở toàn cầu này có thể hoặc không thể bảo vệ thông tin cá nhân theo các tiêu chuẩn tương tự như trong khu vực pháp lý của bạn. Có những rủi ro khác nhau theo các luật bảo vệ dữ liệu khác nhau. Tuy nhiên, điều này không làm thay đổi cam kết của chúng tôi trong việc tuân thủ Chính sách quyền riêng tư này và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.
Nếu chúng tôi cần chuyển giao thông tin cá nhân ra ngoài phạm vi lãnh thổ pháp lý của bạn, dù là tới các bên liên kết hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi, chúng tôi sẽ tuân thủ luật pháp hiện hành có liên quan. Chúng tôi đảm bảo rằng toàn bộ hoạt động chuyển giao như vậy đáp ứng các yêu cầu của luật bảo vệ dữ liệu địa phương bằng cách thực hiện các biện pháp bảo vệ thống nhất. Bạn có thể tìm hiểu về các biện pháp bảo vệ mà chúng tôi áp dụng bằng cách liên hệ với chúng tôi qua https://privacy.mi.com/support.

Nếu bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi trong khu vực thuộc Khu vực kinh tế châu Âu (EEA), Xiaomi Technology Netherlands B.V. sẽ đóng vai trò là bên kiểm soát dữ liệu và Xiaomi Singapore Pte. Ltd. sẽ chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu. Bạn có thể tìm thấy thông tin liên hệ trong phần "Liên hệ với chúng tôi".
Nếu Xiaomi chia sẻ dữ liệu cá nhân có được từ bạn trong EEA cho một chủ thể của Tập đoàn Xiaomi hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba bên ngoài EEA, chúng tôi sẽ thực hiện điều đó trên cơ sở các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn của EU hoặc bất kỳ biện pháp bảo vệ nào khác được quy định trong GDPR.

7 BẢO VỆ TRẺ VỊ THÀNH NIÊN

Chúng tôi coi việc giám sát trẻ em sử dụng các sản phẩm hay dịch vụ của chúng tôi là trách nhiệm của phụ huynh hoặc người giám hộ. Tuy nhiên, chúng tôi không cung cấp dịch vụ trực tiếp cho trẻ em hoặc sử dụng thông tin cá nhân của trẻ em cho mục đích tiếp thị.
Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ và bạn tin rằng trẻ vị thành niên đã cung cấp thông tin cá nhân cho Xiaomi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua https://privacy.mi.com/support để đảm bảo rằng thông tin cá nhân sẽ được xóa ngay lập tức và trẻ vị thành niên đó sẽ bị hủy đăng ký bất kỳ dịch vụ nào của Xiaomi.

8 TÔI CÓ PHẢI ĐỒNG Ý VỚI BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀO CỦA BÊN THỨ BA KHÔNG?

Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi không áp dụng cho các sản phẩm hoặc dịch vụ do bên thứ ba cung cấp. Tùy thuộc vào sản phẩm hoặc dịch vụ bạn sử dụng, sản phẩm hoặc dịch vụ đó có thể kết hợp các sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba. Một số sản phẩm hoặc dịch vụ trong số này sẽ được cung cấp dưới dạng liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Thông tin của bạn cũng có thể được thu thập khi bạn sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ này. Vì lý do này, chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên dành thời gian đọc chính sách quyền riêng tư của bên thứ ba giống như bạn đọc chính sách của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm và không thể kiểm soát cách thức bên thứ ba sử dụng những thông tin cá nhân mà họ đã thu thập từ bạn. Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi không áp dụng cho các trang web khác được liên kết từ các dịch vụ của chúng tôi.

9 CÁCH CHÚNG TÔI CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ NÀY

Chúng tôi xem xét Chính sách quyền riêng tư theo định kỳ dựa trên những thay đổi trong kinh doanh và công nghệ, và chúng tôi có thể cập nhật Chính sách quyền riêng tư này. Nếu chúng tôi thực hiện một thay đổi quan trọng trong Chính sách quyền riêng tư này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua thông tin liên hệ đã đăng ký của bạn, chẳng hạn như email (được gửi đến địa chỉ email được chỉ định trong tài khoản của bạn) hoặc thông báo trên các trang web của Xiaomi hoặc thông báo cho bạn qua thiết bị di động để bạn có thể tìm hiểu về thông tin chúng tôi thu thập và cách chúng tôi sử dụng thông tin đó. Những thay đổi này đối với Chính sách quyền riêng tư sẽ được áp dụng kể từ ngày có hiệu lực được nêu trong thông báo hoặc trên trang web. Chúng tôi khuyến khích bạn nên kiểm tra trang này thường xuyên để biết những thông tin mới nhất về các biện pháp bảo mật của chúng tôi. Việc bạn tiếp tục sử dụng các dịch vụ trên trang web, điện thoại di động và/hoặc bất kỳ thiết bị nào khác sẽ được xem là sự xác nhận đối với Chính sách quyền riêng tư mới nhất. Chúng tôi sẽ xin chấp thuận rõ ràng của bạn khi chúng tôi thu thập thêm thông tin cá nhân từ bạn hoặc khi chúng tôi sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích mới.

10 LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Nếu bạn có bất kỳ ý kiến hoặc thắc mắc nào về Chính sách quyền riêng tư này hoặc bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến việc Xiaomi thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ bên dưới để hỏi về “Chính sách quyền riêng tư”. Khi chúng tôi nhận được yêu cầu về quyền riêng tư hoặc thông tin cá nhân về việc truy cập hoặc tải xuống thông tin cá nhân, chúng tôi có một đội ngũ chuyên nghiệp để giải quyết vấn đề của bạn. Nếu câu hỏi của bạn liên quan đến một vấn đề quan trọng, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin. Nếu không hài lòng với phản hồi mà mình nhận được, bạn có thể chuyển khiếu nại đến cơ quan chức năng có thẩm quyền trong khu vực pháp lý của bạn. Nếu bạn tham khảo ý kiến của chúng tôi, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin về các kênh khiếu nại liên quan thích hợp dựa trên tình hình thực tế của bạn.

Xiaomi Communications Co., Ltd.

#019, Tầng 9, Tòa nhà 6, 33 Đường Xi'erqi Middle, Quận Hải Điến, Bắc kinh, Trung Quốc, 100085

Xiaomi Singapore Pte. Ltd.

20 Đường Cross, China Court #02-12, Singapore 048422

Đối với người dùng trong Khu vực kinh tế châu Âu (EEA):

Xiaomi Technology Netherlands B.V.

Phòng 04-106, Wework Strawinskylaan 4117 Tầng 4, Atrium North Tower Amsterdam, 1017XD
Biểu mẫu liên hệ: https://privacy.mi.com/support

Cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi!

THÔNG TIN MỚI DÀNH CHO BẠN

Chúng tôi đã thực hiện một số cập nhật như sau:

• Chúng tôi đã cập nhật các loại thông tin mà chúng tôi thu thập, bao gồm thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi, thông tin mà chúng tôi thu thập trong việc sử dụng dịch vụ của bạn và thông tin không nhận dạng cá nhân.

• Chúng tôi đã mô tả chi tiết hơn về cách thức chúng tôi sẽ sử dụng thông tin của bạn, bao gồm các phương pháp và tình huống cụ thể.

• Phiên bản mới của chính sách quyền riêng tư của chúng tôi sẽ bao gồm các mô tả chi tiết hơn về cách chúng tôi chia sẻ, chuyển giao và tiết lộ công khai thông tin cá nhân của bạn.