หน้าหลัก > สนับสนุน > ข้อกำหนด และ เงื่อนไข บริการเปลี่ยนหน้าจอฟรี

ข้อกำหนด และ เงื่อนไข บริการเปลี่ยนหน้าจอฟรี

ข้อกำหนด และ เงื่อนไข บริการเปลี่ยนหน้าจอฟรี 1 ครั้ง ของ Redmi Note 11

1. บทนำ

บริการเปลี่ยนหน้าจอฟรี 1 ครั้ง ของ Redmi Note 11 (“แคมเปญ”) เป็นการจัดให้มีขึ้นโดย
บริษัท เสียวหมี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทฯ”), ช่วงเวลาของแคมเปญนี้คือ
ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2565 จนถึงวันที่ 10 เมษายน 2565

2. คุณสมบัติ

แคมเปญนี้เปิดให้กับผู้บริโภคในประเทศไทย (“ลูกค้า”) ผู้ซึ่งทำการซื้อ Redmi Note 11 (“สินค้า”) จากช่องทางการจัดจำหน่ายที่ได้รับการอนุญาต และมีการเปิดใช้งานครั้งแรกภายในประเทศไทย ในช่วงระยะเวลาที่กำหนด

3. รายละเอียดของแคมเปญ

(ก) ในช่วงระยะเวลา หก(6) เดือน, นับเริ่มจากวันที่ดำเนินการซื้อสินค้า ภายในช่วงเวลาของแคมเปญ บริษัทฯจะให้บริการลูกค้าสำหรับการเปลี่ยนหน้าจอฟรี 1 ครั้ง ให้กับสินค้าที่มีหน้าจอแตก, ร้าว แคมเปญนี้จะรวมถึงความเสียหายที่มีต่อหน้าจอของสินค้าที่เกิดจากความไม่ตั้งใจของลูกค้า (ยกตัวอย่างเช่น เป็นการตกหล่นโดยไม่ตั้งใจ)
(ข) ลูกค้าจะต้องแสดงหลักฐานการซื้อสินค้า Redmi Note 11 เพื่อดำเนินการตรวจสอบ และศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจะดำเนินการตรวจสอบหลักฐานการซื้อสินค้าว่า อยู่ในเงื่อนไขของบริการเปลี่ยนหน้าจอฟรี 1 ครั้งนี้ หรือไม่
(ค) ลูกค้ามีสิทธิ์เข้าร่วมในแคมเปญนี้เพียงครั้งเดียว และการซ่อมแซม รวมถึงการเปลี่ยนหน้าจอ (ถ้าจำเป็น) ในครั้งนี้ จะไม่มีค่าใช้จ่าย

4. ข้อยกเว้น

บริการเปลี่ยนหน้าจอฟรี 1 ครั้งนี้ ไม่สามารถใช้ได้กับสถานการณ์ดังต่อไปนี้
(ก) ความเสียหายต่อหน้าจอที่เกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่อหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
(ข) ความเสียหายที่ส่งผลต่อพื้นผิวของหน้าจอเท่านั้น เช่น รอยขีดข่วนหรือรูปลักษณ์ที่สวยงามอื่นๆ ของหน้าจอ
(ค) ความเสียหายที่เกิดจากมัลแวร์ ซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือแอพของบุคคลที่สามที่ลูกค้าใช้
(ง) การใช้ผลิตภัณฑ์นอกเหนือจากลักษณะปกติของสินค้าและ/หรือการใช้งานโดยปกติ
(จ) อาหารหรือของเหลวหก การกัดกร่อน สนิม หรือการใช้แรงดันไฟฟ้าผิด
(ฉ) ฟ้าผ่า อุบัติเหตุ หรือการใช้งานเพียงเล็กน้อย
(ช) สงคราม ไฟไหม้ ไต้ฝุ่น น้ำท่วม หรือแผ่นดินไหว แคมเปญนี้ครอบคลุมเฉพาะความเสียหายที่เกิดกับหน้าจอแสดงผลของผลิตภัณฑ์ ไม่ครอบคลุมถึงส่วนประกอบฮาร์ดแวร์อื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ (แม้ว่าจะให้มาในตอนแรกก็ตาม) และซอฟต์แวร์ รายการวัสดุสิ้นเปลือง หรืออุปกรณ์เสริมใดๆ แม้ว่าจะบรรจุหรือขายพร้อมกับผลิตภัณฑ์ก็ตาม
(ซ) ผู้บริโภคไม่ได้แสดงหลักฐานการซื้อ หรือใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสารส่งมอบ
(ฌ) หมายเลขซีเรียลและ/หรือหมายเลข IMEI เสียหายหรือถูกถอดออกหรือดัดแปลง
(ญ) สินค้าเป็นของปลอมและไม่ได้ผลิตโดยบริษัทฯ
(ฎ) ข้อบกพร่องเกิดจากการใช้งานโดยไม่ได้ตั้งใจหรือการใช้งานที่ขัดต่อคำสั่ง คู่มือ หรือแนวทางของผู้จัดหรือผู้จัด
(ฏ) ข้อบกพร่องเกิดจากการซ่อมแซม/จัดการ/ดัดแปลง ของผู้บริโภคเองหรือโดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ หรือการใช้ชิ้นส่วนอะไหล่ ซอฟต์แวร์ หรือส่วนประกอบที่ไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ หรือการใช้ชิ้นส่วนอะไหล่ ซอฟท์แวร์ หรือ ส่วนประกอบของสินค้าที่ไม่ใช่ของแท้
(ฐ) ความเสียหายหรือการปรับปรุงแก้ไขของหน้าจอจะต้องถูกแทนที่ด้วยหน้าจอใหม่ การเปลี่ยนแทนที่ดังกล่าวจะอยู่ภายใต้นโยบายการรับประกันปกติ

5. เงื่อนไขอื่นๆ

(ก) ในการเข้าร่วมในแคมเปญนี้ ลูกค้าตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และการตัดสินใจของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพัน คำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุดและจะไม่มีการอุทธรณ์และ/หรืออนุญาต ลูกค้าจะต้องไม่หันไปใช้กระบวนการศาลเพื่อทบทวนคำตัดสินของบริษัทฯ
(ข) บริการเปลี่ยนหน้าจอฟรี 1 ครั้งนี้ เป็นการรับประกันเพิ่มเติมโดยบริษัทฯในช่วงระยะเวลาของแคมเปญ นอกเหนือจากการรับประกันปกติที่มีอยู่ และเผยแพร่บน https://www.mi.com/global/service/warranty
(ค) ในการเข้าร่วมแคมเปญนี้และให้ข้อมูลส่วนบุคคล ลูกค้าระบุว่าได้อ่าน เข้าใจ และตกลงที่จะผูกพันตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ระบุไว้ที่ https://www.mi.com/th/about/privacy
ลูกค้าตกลงว่าบริษัทฯและ/หรือบริษัทในเครือและ/หรือตัวแทนและ/หรือผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกสามารถติดต่อพวกเขาทางโทรศัพท์ อีเมล หรือวิธีการอื่นที่เกี่ยวข้องในแคมเปญนี้
(ง) ลูกค้าตกลงและให้ความยินยอมแก่บริษัทฯและ/หรือบริษัทในเครือและ/หรือตัวแทนและ/หรือผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ลูกค้าให้มาเพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมแคมเปญที่สอดคล้องกับข้อบังคับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในท้องถิ่น ในขอบเขตที่ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ให้ไว้ จะถูกประมวลผลและใช้งานโดยบริษัทฯและ/หรือบริษัทในเครือและ/หรือตัวแทนและ/หรือผู้ให้บริการบุคคลที่สามตามกฎหมายเท่านั้น วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการทำงานของแคมเปญนี้
(จ) บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขและ/หรือยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ที่ระบุไว้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ขอแนะนำให้ลูกค้าตรวจสอบเป็นครั้งคราวเพื่อดูการแก้ไขและ/หรือการเปลี่ยนแปลงที่ทำกับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้
(ฉ) ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ลูกค้าตกลงที่จะปลดเปลื้อง สละสิทธิไม่ดำเนินการกับ บริษัทฯและพนักงาน เจ้าหน้าที่ กรรมการ ผู้ถือหุ้น ตัวแทน ตัวแทน บริษัทแม่ บริษัทในเครือ บริษัทสาขา ผู้รับอนุญาต โฆษณา โปรโมชั่น หน่วยงาน และ ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอก จากความรับผิดและการเรียกร้องใด ๆ (รวมถึงจากการละเมิดสัญญา การละเมิด ความประมาทเลินเล่อหรือสาเหตุอื่นใดของการกระทำที่กฎหมายหรือความยุติธรรม) ที่เกิดขึ้นจากหรือในทางที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญนี้
(ช) ข้อกำหนดและเงื่อนไขของแคมเปญนี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทยและคู่กรณีที่อยู่ในเขตอำนาจศาลของศาลประเทศไทย