Xiaomi 6A Type-C快充數據線

Xiaomi 6a Type A To Type C Cable
Xiaomi 6a Type A To Type C Cable
6A Type-C快充數據線
快速充電 | 快速傳輸 | 兼容性更強 | 安全

Xiaomi 6a Type A To Type C Cable
Xiaomi 6a Type A To Type C Cable
適用於配備 USB Type-C 連接埠的智能手機和其他數碼裝置
支援 PD 充電和行業標準 QC 充電器
備註:
*除非另有說明,否則所有以上數據均來自小米實驗室。具體數值或因不同的測試環境而與實際數值略有差異。請參考實際數值。