Warranty(LU)

MEDEDELING BETREFFENDE GARANTIE VAN XIAOMI PHONES (DUTCH)

DEZE GARANTIE VERLEENT U SPECIFIEKE RECHTEN. MOGELIJK BESCHIKT U OOK OVER ANDERE RECHTEN OP GROND VAN DE WETGEVING IN UW LAND, PROVINCIE OF STAAT. IN SOMMIGE LANDEN, PROVINCIES OF STATEN KAN ER IN DE CONSUMENTENWETGEVING EEN MINIMALE GARANTIEPERIODE WORDEN OPGELEGD. ANDERE RECHTEN WAAROVER U MOGELIJK BESCHIKT, WORDEN DOOR XIAOMI NIET UITGESLOTEN, BEPERKT OF OPGESCHORT, TENZIJ DIT BIJ WET IS TOEGESTAAN. VOOR EEN VOLLEDIG INZICHT IN UW RECHTEN RADEN WE U AAN DE WETGEVING VAN UW LAND, PROVINCIE OF STAAT TE RAADPLEGEN.

Deze contractuele garantie is uitsluitend van toepassing op de hardwareonderdelen van het Xiaomi-product (hierna aangeduid als 'Product') zoals dit oorspronkelijk is geleverd en is niet van toepassing op eventuele software of andere apparatuur die eigendom is van Xiaomi of derden waarvoor een eindgebruikersovereenkomst of afzonderlijke garantieverklaringen of -uitsluitingen zijn verstrekt of waarvan de bedoeling is dat deze van toepassing zijn.

BEPERKTE PRODUCTGARANTIE

Xiaomi garandeert de oorspronkelijke koper dat het Product bij normaal gebruik gedurende de garantieperiode vrij is van defecten in de materialen en het vakmanschap. Tenzij anders is voorzien in toepasselijke wetgeving, is deze garantie geldig voor een periode van twee (2) jaar. Onverminderd de voorgaande clausule sluit Xiaomi de in de toepasselijke wetgeving vastgestelde minimale wettelijke garantieperiode niet uit, noch wordt deze beperkt of opgeschort.

Xiaomi garandeert niet dat de werking van het Product ononderbroken of storingsvrij is.

VERHAAL

Indien er een hardwaredefect optreedt en een geldige claim wordt ontvangen door Xiaomi binnen de garantieperiode, zal Xiaomi 1) het Product kosteloos repareren en hiervoor nieuwe of gerefurbishde vervangende onderdelen gebruiken, 2) het Product vervangen door een nieuw of gerefurbishd product, of 3) het Product terugbetalen, uitgezonderd eventuele verzendkosten.

In het geval van een defect zijn dit, voor zover maximaal wettelijk is toegestaan, uw enige en exclusieve verhaalsmogelijkheden. Er kunnen verzend- en verwerkingskosten van toepassing zijn, tenzij dit op grond van de toepasselijke wetgeving is verboden.

Eventuele vervangende hardwareproducten hebben een garantie voor de resterende duur van de oorspronkelijke garantieperiode of voor dertig (30) dagen, afhankelijk van welke optie het langst is, of voor de eventuele aanvullende periode die van toepassing kan zijn in uw rechtsgebied.

VERKRIJGEN VAN GARANTIESERVICE

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving kan Xiaomi de klant verplichten een aankoopbewijs en garantiekaart met de IMEI van het Product te overleggen. Het is uw verantwoordelijkheid om een reservekopie te maken van eventuele gegevens, software of andere materialen die mogelijk zijn opgeslagen of bewaard op het product. De kans is groot dat dergelijke gegevens, software en andere materialen verloren gaan of opnieuw worden geformatteerd tijdens de servicewerkzaamheden. Xiaomi is niet verantwoordelijk voor dergelijke schade of verlies.

UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN

Tenzij anders vastgelegd door Xiaomi, is deze beperkte garantie uitsluitend van toepassing op het door of voor Xiaomi geproduceerde Product dat kan worden geïdentificeerd door het daarop aangebrachte handelsmerk, de handelsnaam of het logo ('Xiaomi' of 'Mi').

De beperkte garantie is niet van toepassing op: a) schade als gevolg van natuurrampen, zoals blikseminslagen, tornado's, overstromingen, brand, aardbevingen of andere externe oorzaken; b) nalatigheid; c) commercieel gebruik; d) wijzigingen of aanpassingen in enig deel van het Product; e) schade als gevolg van gebruik met niet-Xiaomi-producten; f) schade als gevolg van ongelukken, misbruik of verkeerd gebruik; g) schade als gevolg van het gebruik van het Product buiten het toegestane of beoogde gebruik zoals beschreven door Xiaomi of met een niet-geschikt voltage of elektrische voeding; h) schade als gevolg van servicewerkzaamheden (waaronder upgrades en uitbreidingen) die zijn uitgevoerd door een persoon die geen vertegenwoordiger van Xiaomi is; of i) het niet opvolgen van instructies met betrekking tot het gebruik van het Product.

Het herstel en de herinstallatie van softwareprogramma's en gebruikersgegevens vallen niet onder deze beperkte garantie. Wederverkopers, vertegenwoordigers en werknemers van Xiaomi zijn niet bevoegd om wijzigingen, verlengingen of aanvullingen aan te brengen in deze beperkte garantie. Indien een bepaling als onrechtmatig of niet-afdwingbaar wordt bestempeld, heeft dit geen invloed op noch vormt dit een belemmering van de rechtmatigheid en de afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

Uitgezonderd zoals bij wetgeving verboden of anderszins beloofd door Xiaomi is de klantenservice na verkoop beperkt tot het land of de regio waar de oorspronkelijke aankoop heeft plaatsgevonden.

Producten die niet naar behoren zijn ingevoerd en/of die niet naar behoren zijn geproduceerd door Xiaomi en/of niet naar behoren zijn verkregen van Xiaomi of een officiële wederverkoper van Xiaomi, vallen niet onder deze garanties. Volgens toepasbare wet haalt u mogelijk voordeel uit garanties van de niet-officiële verkoper die het product heeft verkocht. Xiaomi vraagt u daarom contact op te nemen met de verkoper van wie u het product hebt gekocht.

De huidige garanties zijn niet van toepassing in Hong Kong en Taiwan.

IMPLICIETE GARANTIES

Uitgezonderd zoals bij wet verboden, zijn alle impliciete garanties (waaronder garanties betreffende verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel) beperkt tot de duur van deze beperkte garantie. Sommige rechtsgebieden staan geen beperkingen van de duur van een impliciete garantie toe, dus het kan zijn dat bovenstaande beperking niet op u van toepassing is.

BEPERKING VAN SCHADE

Uitgezonderd zoals bij wet verboden, is Xiaomi niet aansprakelijk voor eventuele incidentele, indirecte, speciale of gevolgschade, waaronder, maar niet beperkt tot, het verlies van winst, inkomsten of gegevens, schade als gevolg van een schending van een uitdrukkelijke of impliciete garantie of voorwaarde of op grond van een andere juridische theorie, zelfs niet wanneer Xiaomi is geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade. Sommige rechtsgebieden staan de uitsluiting of beperking van speciale, indirecte, incidentele of gevolgschade niet toe, dus het kan zijn dat bovenstaande beperking of uitsluiting niet op u van toepassing is.

CONTACTINFORMATIE

Neem voor meer informatie contact op met de eindleverancier die u de producten heeft verkocht.

Xiaomi Klantenservice--Nous Contacter: +32 800 31221 (French, Dutch)
maandag - vrijdag(Lundi au vendredi): 09:00-18:00

NOTICE SUR LA GARANTIE LEGALE DES TÉLÉPHONES XIAOMI (FRENCH)

CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS SPÉCIFIQUES. VOUS POUVEZ ÉGALEMENT AVOIR D'AUTRES DROITS EN VERTU DE LA LOI DE VOTRE PAYS, PROVINCE OU ÉTAT. CERTAINS PAYS, PROVINCES OU ÉTATS PEUVENT IMPOSER UNE PÉRIODE DE GARANTIE MINIMALE EN VERTU DE LEUR LÉGISLATION. XIAOMI N'EXCLUT PAS, NE LIMITE PAS ET NE SUSPEND PAS LES AUTRES DROITS QUE VOUS POUVEZ AVOIR, SAUF SI LA LOI LE PERMET. POUR BIEN COMPRENDRE VOS DROITS, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AUX LOIS DE VOTRE PAYS, PROVINCE OU ÉTAT.

Cette garantie légale s'applique uniquement aux composants matériels du produit Xiaomi (ci-après dénommé "Produit") tel qu'il a été fourni à l'origine et ne s'applique pas aux logiciels ou autres équipements appartenant à Xiaomi ou à des tiers pour lesquels un accord d'utilisateur final ou des déclarations de garantie distinctes ou des exclusions ont été émises ou sont censées s'appliquer.

GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT

Xiaomi garantit à l'acheteur que le produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation pendant la durée de la période de garantie légale. Sauf disposition contraire de la loi applicable, la présente garantie est valable pour une période de deux (2) ans. Nonobstant la clause précédente, Xiaomi n'exclut, ne limite ou ne suspend pas la période minimale de garantie légale prévue par la loi applicable.

DROIT DE RECOURS

Si un défaut matériel se produit et qu'une réclamation valide est reçue par Xiaomi au cours de la période de garantie, Xiaomi 1) réparera le produit gratuitement en utilisant des pièces de rechange neuves ou remises à neuf, 2) remplacera le produit par un produit neuf ou remis à neuf, ou 3) remboursera le produit.

En cas de défaut, il s'agit, dans la mesure maximale autorisée par la loi, de vos seuls et uniques recours. Des frais d'expédition et de manutention peuvent s'appliquer, sauf si la loi applicable l'interdit.

Tout produit matériel de remplacement sera garanti pour le reste de la période de garantie initiale ou pour trente (30) jours, la période la plus longue étant retenue, ou pour toute période supplémentaire applicable dans votre juridiction.

BENEFICIER DE LA GARANTIE

Conformément aux lois applicables, Xiaomi peut demander au client de fournir une preuve d'achat et une carte de garantie avec l'IMEI du produit. Il est de votre responsabilité de sauvegarder toutes les données, logiciels ou autres matériels qui ont pu être stockés ou conservés sur le Produit. Ces données, logiciels et autres matériels peuvent être perdus ou reformatés pendant les opérations de service. Xiaomi ne peut être tenu responsable de tels dommages ou pertes.

EXCLUSIONS ET LIMITATIONS

Sauf indication contraire de Xiaomi, la présente garantie s'applique uniquement au produit fabriqué par ou pour Xiaomi, qui est identifié par la marque, le nom commercial ou le logo (" Xiaomi " ou " Mi ") qui y est apposé.

La garantie ne s'applique pas à : a) les dommages résultant de catastrophes naturelles, telles que la foudre, les tornades, les inondations, les incendies, les tremblements de terre ou d'autres causes externes ; b) la négligence ; c) l'utilisation commerciale ; d) les altérations ou les modifications de toute partie du produit ; e) les dommages résultant de l'utilisation avec des produits non Xiaomi ; f) les dommages résultant d'accidents, d'une mauvaise utilisation ou d'un abus. g) les dommages résultant de l'utilisation du produit au-delà de l'utilisation autorisée ou prévue telle que décrite par Xiaomi ou avec une tension ou une alimentation électrique inadaptée ; h) les dommages résultant de travaux de service (y compris les mises à niveau et les extensions) effectués par une personne qui n'est pas un représentant de Xiaomi ; ou i) le non-respect des instructions concernant l'utilisation du produit.

La réparation et la réinstallation des programmes logiciels et des données utilisateur ne sont pas couvertes par la présente garantie limitée. Les revendeurs, agents et employés de Xiaomi ne sont pas autorisés à apporter des modifications, extensions ou ajouts à cette garantie limitée. Si une disposition est jugée illégale ou inapplicable, elle n'affectera ni n'entravera la légalité et l'applicabilité des autres dispositions.

Sauf interdiction par la loi ou promesse contraire de Xiaomi, le service après-vente est limité au pays ou à la région de l'achat initial.

Les produits qui n'ont pas été dûment importés et/ou n'ont pas été dûment fabriqués par Xiaomi et/ou n'ont pas été dûment obtenus auprès de Xiaomi ou d'un revendeur officiel de Xiaomi ne sont pas couverts par la garantie légale. Selon la loi applicable, vous pouvez bénéficier des garanties fournies par le revendeur non officiel qui a vendu le produit. Xiaomi vous demande donc de contacter le vendeur auprès duquel vous avez acheté le produit. Cette garantie s'applique pas à Hong Kong et à Taiwan.

VICES CACHÉS

Sauf interdiction par la loi, toutes les garanties implicites (y compris les garanties de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier) sont limitées à la durée de la présente garantie limitée. Certaines juridictions ne permettent pas de limiter la durée de la garantie des vices cachés, de sorte que la limitation ci-dessus peut ne pas s'appliquer à vous.

LIMITATION DES DOMMAGES

Sauf si la loi l'interdit, Xiaomi ne sera pas responsable des dommages accessoires, indirects, spéciaux ou consécutifs, y compris, mais sans s'y limiter, la perte de profits, de revenus ou de données, les dommages résultant de la violation de toute garantie ou condition expresse ou implicite ou en vertu de toute autre théorie juridique, même si Xiaomi a été informé de la possibilité de tels dommages. Certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages spéciaux, indirects, accessoires ou consécutifs, de sorte que la limitation ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas s'appliquer à vous.

INFORMATIONS DE CONTACT

Pour plus d'informations, veuillez contacter le fournisseur final qui vous a vendu les produits.
Xiaomi Customer Service--Nous Contacter : +32 800 31221 (Français, Néerlandais)
Lundi - Vendredi(Lundi au vendredi) : 09:00-18:00

XIAOMI 13T/Xiaomi 13T Pro – TEILNAHMEBEDINGUNGEN EXKLUSIVE SERVICES(DEUTSCH)

Dieses Angebot gilt zusätzlich zu den Verbraucherrechten, die durch die gesetzliche Gewährleistung gewährt werden, gemäß den Bedingungen, die auf der Website veröffentlicht sind: https://www.mi.com/global/support/warranty/lu .

1.       ANWENDUNGSBEREICH UND BEGÜNSTIGTE

Dieses Angebot gilt nur für ausgewählte Xiaomi-Smartphones (nur für die folgenden spezifischen Modelle: Xiaomi 13T und Xiaomi 13T Pro) (im Folgenden "Produkt(e)"), die über einen der offiziellen Xiaomi-Vertriebskanäle (online oder offline) gekauft und im Gebiet von Luxembourg (im Folgenden "Gebiet") aktiviert wurden. Dieses Angebot wird von Xiaomi Technology Netherlands B.V., mit Sitz in E5, WTC Den Haag, Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, Den Haag, Niederlande (im Folgenden "Xiaomi" oder "wir") bereitgestellt.

Nur Verbraucher, die die oben genannten Produkte gekauft und aktiviert haben, können dieses Angebot zu den unten beschriebenen Bedingungen in Anspruch nehmen (im Folgenden "Begünstigte" oder "Sie").  

2.       DIENSTLEISTUNG NACH DEM VERKAUF

Dieses Angebot umfasst die folgenden zusätzlichen Services nach dem Kauf:

i. Eine (1) begrenzte Garantie für einen defekten Bildschirm:  Sechs (6) Monate ab dem Datum des Erstkaufs des Produkts durch den Begünstigten. Das Datum des Erstkaufs muss vor dem 26. September 2024  liegen (siehe auch Punkt ‎3.3.);

 (im Folgenden "Dienstleistung")

 

3.       BESCHREIBUNG DES SERVICES

3.1   Ein (1) kostenloser Austausch des Bildschirms innerhalb der ersten 6 Monate

Begünstigte, die das Produkt zwischen dem 26. September 2023 und dem 26. September 2024 erwerben, haben Anspruch auf einen einmaligen (1) kostenlosen Austausch oder Reparatur des Bildschirms innerhalb der ersten sechs (6) Monate nach dem Datum des Erstkaufs des Produkts durch den Begünstigten (im Folgenden "Bildschirmreparaturzeitraum"), wenn der Bildschirm der oben genannten Produkte durch eine nicht vorsätzliche Handlung des Endnutzers (z. B. ein nicht vorsätzliches Herunterfallen des Produkts) beschädigt oder fehlerhaft ist.

Eine solche Reparatur des Bildschirms ist kostenlos. Wenn das autorisierte Xiaomi Service Center der Meinung ist, dass der Bildschirm ausgetauscht werden muss, ist der Austausch des Bildschirms ebenfalls kostenlos.

Um dieses Angebot in Anspruch nehmen zu können, müssen sich die Begünstigten an den Xiaomi-Kundenservice wenden. Die Begünstigten können aufgefordert werden, die Rechnung des Kaufs oder den Lieferschein vorzulegen.

a)        Ausschlüsse

Dieser Service gilt nicht für die folgenden Situationen: 

 1. Die Seriennummer und/oder IMEI-Nummer des Produkts ist beschädigt oder wurde entfernt oder manipuliert;

 2. Das Produkt ist eine Fälschung und wurde nicht von Xiaomi hergestellt;

 3. Beschädigungen des Bildschirms werden vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht;

 4. Schäden, die nur die Oberfläche des Bildschirms betreffen, wie z. B. Kratzer oder ein anderes ästhetisches Aussehen des Bildschirms;

 5. Schäden die durch Schadsoftware entstehen, nicht autorisierte Software oder Apps von Drittanbietern, die von den Endnutzern verwendet werden;

 6. Der Begünstigte legt keine Rechnung über den Kauf oder die Lieferung vor, wenn dies erforderlich ist;

 7. Der Defekt ist auf eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung oder auf einen Verstoß gegen die Anweisungen, Handbücher oder Richtlinien von Xiaomi oder des Verkäufers zurückzuführen;

 8. Der Mangel entsteht durch eigene oder nicht autorisierte Reparaturen/Manipulationen des Leistungsempfängers oder durch die Verwendung von nicht autorisierten oder nicht originalen Ersatzteilen, Software oder Komponenten.

Dieser Service gilt auch nicht für Produkte, die aufgrund von Beschädigungen oder Veränderungen des Bildschirms durch ein neues Produkt ersetzt werden müssen. Ein solcher Ersatz unterliegt den gesetzlichen Garantienormen.

Dieses Angebot schränkt die Rechte der Begünstigten nach geltendem Recht nicht ein.

 

4.       VERSCHIEDENES

4.1   Datenschutz: Xiaomi legt großen Wert auf die Privatsphäre seiner Nutzer und verpflichtet sich, die Sicherheit Ihrer persönlichen Daten zu gewährleisten. Xiaomi hält sich bei der Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten, die für die Erbringung von Kundendienstleistungen (einschließlich Wartung, Reparatur und/oder Ausleihe von Ersatztelefonen) erforderlich sind, streng an alle geltenden Gesetze und Datenschutzrichtlinien.

Zum Zweck der Erbringung der Dienstleistungen im Rahmen dieses Vertrags fungiert Xiaomi als Datenverantwortlicher und wir werden Ihre unbedingt erforderlichen Kontaktinformationen (Name, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, ID-Nummer) und die Geräteinformationen sammeln, speichern und verwenden. Bitte beachten Sie, dass wir diese Informationen gegebenenfalls auch an eines unserer autorisierten Servicezentren weitergeben können.

Um Ihre Datenschutzrechte wahrzunehmen und mehr über unsere Datenschutzpolitik zu erfahren, besuchen Sie bitte: https://privacy.mi.com/all/languages/.  

4.2   Die Wartung einiger Komponenten kann zum Austausch von Ersatzteilen erforderlich sein. Daher kann es sein, dass die reparierten Produkte oder Teile nicht die Originalteile sind.

4.3   Dieses Angebot gilt nur für die oben unter Punkt 1 beschriebenen Produkte. Andere Xiaomi-Smartphones oder -Produkte sind nicht für dieses Angebot qualifiziert.

4.4   Der Begünstigte erkennt an, dass die allgemeinen Geschäftsbedingungen, die auf https://www.mi.com/global/support/warranty/lu beschrieben sind, weiterhin gelten. Im Falle eines Widerspruchs zwischen den vorliegenden Bedingungen und den auf der entsprechenden Seite www.mi.com beschriebenen allgemeinen Bedingungen haben die vorliegenden Bedingungen Vorrang. Diese Geschäftsbedingungen unterliegen dem Recht von Luxembourg .

 

DIESES KUNDENANGEBOT SCHLIESST ANDERE RECHTE, DIE SIE MÖGLICHERWEISE HABEN, NICHT AUS, SCHRÄNKT SIE EIN ODER SETZT SIE AUS. FÜR EIN UMFASSENDES VERSTÄNDNIS IHRER RECHTE BITTEN WIR SIE, DIE GESETZE IHRES LANDES, IHRER PROVINZ ODER IHRES STAATES ZU KONSULTIEREN.

  

ANHANG I

XIAOMI AUTORISIERTE SERVICEZENTREN UND XIAOMI SERVICE KONTAKTINFORMATIONEN

Kundenservice

Xiaomi Kundenservice Telefon: 0800 31221 ( Montag-Freitag 9:00-18:00)

XIAOMI 13T/Xiaomi 13T Pro - CONDITIONS D'UTILISATION DES SERVICES EXCLUSIFS (FRENCH)

Cette offre s'ajoute aux droits du consommateur accordés par la garantie légale, conformément aux termes et conditions publiés sur : https://www.mi.com/global/support/warranty/lu .

1.       CHAMP D'APPLICATION ET BÉNÉFICIAIRES

Cette offre est limitée à une sélection de smartphones Xiaomi (uniquement applicable aux modèles spécifiques suivants : Xiaomi 13T et Xiaomi 13T Pro) (ci-après le(s) "Produit(s)") achetés par l'intermédiaire des canaux de vente officiels de Xiaomi (en ligne ou hors ligne) et activés sur le territoire de Luxembourg (ci-après le "Territoire"). Cette offre est fournie par Xiaomi Technology Netherlands B.V., ayant son siège à E5, WTC The Hague, Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague, The Netherlands (ci-après "Xiaomi" ou "nous").

Seuls les consommateurs ayant acheté et activé les Produits susmentionnés peuvent bénéficier de cette offre (ci-après "Bénéficiaires" ou "vous") aux conditions décrites ci-dessous. 

 

2.       SERVICES APRÈS-VENTE

Cette offre comprendra les services après-vente supplémentaires suivants :

i.   Une (1) garantie limitée en cas de bris d'écran :  Six (6) mois à compter de la date du premier achat du Produit par le Bénéficiaire. La date du premier achat doit être antérieure au 26 septembre  2024  (veuillez vous référer au point ‎3.3.) ;

(ci-après dénommés "services")

3.       DESCRIPTION DES SERVICES

3.1   Une (1) garantie limitée en cas de bris d'écran

Les Bénéficiaires qui achètent le produit entre le 26 septembre 2023 et le 26 septembre 2024 peuvent bénéficier d'un (1) remplacement d'écran ou d'un service de réparation gratuit pendant les six (6) premiers mois suivant la date du premier achat du produit par le Bénéficiaire (ci-après, "Période de Réparation de l'Ecran"), si l'écran des produits susmentionnés est endommagé ou défectueux à la suite d'une action non intentionnelle de la part des utilisateurs finaux (c'est-à-dire une chute non intentionnelle du produit, par exemple).

La réparation de l'écran est gratuite. Si le centre de service agréé Xiaomi estime que l'écran doit être remplacé, le remplacement de l'écran sera également gratuit.

Pour bénéficier de cette offre, les Bénéficiaires doivent contacter le service clientèle de Xiaomi. Il pourra être demandé aux Bénéficiaires de fournir la facture d'achat ou le bon de livraison.

a)        Exclusions

Ce service ne s'applique pas et ne couvre pas les situations suivantes : 

 1. Le numéro de série et/ou le numéro IMEI du produit est endommagé ou a été retiré ou altéré ;

 2. Le produit est une contrefaçon et n'a pas été fabriqué par Xiaomi ;

 3. Les dommages à l'écran sont causés intentionnellement ou par négligence grave ;

 4. Les dommages n'affectent que la surface de l'écran, tels que les rayures ou autres aspects esthétiques de l'écran ;

 5. Les dommages sont causés par des logiciels malveillants, des logiciels non autorisés ou des applications tierces utilisées par les utilisateurs finaux ;

 6. Le Bénéficiaire ne fournit pas la facture d'achat ou de livraison si elle est exigée ;

 7. Le défaut est causé par une utilisation non conforme à l'usage prévu ou contraire aux instructions, manuels ou directives de Xiaomi ou du vendeur ;

 8. Le défaut résulte d'une réparation/manipulation effectuée par le Bénéficiaire lui-même ou sans autorisation, ou de l'utilisation de pièces détachées, de logiciels ou de composants non autorisés ou non originaux.

Ce service ne s'applique pas non plus aux produits qui, en raison de dommages ou d'une altération de l'écran, doivent être remplacés par un nouveau produit. Ce remplacement sera soumis aux normes de garantie légales.

Rien dans cette offre ne limite les droits des Bénéficiaires en vertu de la loi applicable.

 

4.       DIVERS

4.1   Confidentialité des données : Xiaomi attache une grande importance à la vie privée de ses utilisateurs et s'engage à garantir la sécurité de vos informations personnelles. Xiaomi se conforme strictement à toutes les lois et politiques de confidentialité applicables au traitement de vos informations personnelles nécessaires pour vous fournir des services après-vente (y compris des services d'entretien, de réparation et/ou de prêt de téléphones de rechange).

Dans le but de vous fournir les services dans le cadre de cet accord, Xiaomi agira en tant que contrôleur de données et nous collecterons, stockerons et utiliserons vos informations de contact strictement nécessaires (nom, numéro de téléphone, adresse électronique, numéro d'identification) et les informations relatives à l'appareil. Veuillez noter que nous pouvons également partager ces informations avec l'un de nos centres de service agréés, si nécessaire.

Pour exercer vos droits en matière de protection des données et en savoir plus sur nos politiques de confidentialité, veuillez consulter : https://privacy.mi.com/all/languages/.  

4.2   L'entretien de certains composants peut nécessiter le remplacement de pièces détachées. Par conséquent, les produits ou les pièces réparés peuvent ne pas être d'origine.

4.3   Cette offre ne s'applique qu'aux Produits décrits ci-dessus dans la clause 1. Les autres smartphones ou produits Xiaomi ne seront pas éligibles à cette offre.

4.4   Le Bénéficiaire reconnaît que les conditions générales décrites sur le site https://www.mi.com/global/support/warranty/lu restent d'application. En cas de contradiction entre les présentes conditions générales et les conditions générales décrites sur la page www.mi.com concernée, les présentes conditions générales prévaudront. Les présentes conditions générales sont soumises au droit des Pays-Bas.

 

CETTE OFFRE D'APRÈS-VENTE N'EXCLUT PAS, NE LIMITE PAS ET NE SUSPEND PAS D'AUTRES DROITS QUE VOUS POURRIEZ AVOIR. POUR UNE PARFAITE COMPRÉHENSION DE VOS DROITS, NOUS VOUS INVITONS À CONSULTER LES LOIS DE VOTRE PAYS, PROVINCE OU ÉTAT.

 

ANNEXE I

CENTRES DE SERVICE AGRÉÉS XIAOMI ET COORDONNÉES DU SERVICE XIAOMI

Xiaomi Service contact

-          Téléphone du service clientèle de Xiaomi : 80031221 (Mon-Fri 9:00-18:00).

Service de garantie internationale des smartphones de Xiaomi pour le Xiaomi 13 Pro (FRENCH) 

CE SERVICE DE GARANTIE INTERNATIONALE DE SMARTPHONES XIAOMI POUR LE XIAOMI 13 PRO ("GARANTIE") EST UNE GARANTIE COMMERCIALE VOLONTAIRE DU FABRICANT, EN PLUS DES DROITS DU CONSOMMATEUR ACCORDÉS PAR LA GARANTIE LÉGALE EN VERTU DES LOIS APPLICABLES ET DE TOUTE AUTRE GARANTIE COMMERCIALE QUI EST FOURNIE CONFORMÉMENT AUX TERMES ET CONDITIONS PUBLIÉS SUR : https://www.mi.com/global/support/warranty.

 

La garantie de service internationale est particulièrement utile aux clients qui achètent un produit sur les marchés inclus et qui ont besoin d'un service de garantie dans un autre pays participant.

 

a)      Portée de la garantie

Les utilisateurs finaux qui ont acheté un Xiaomi 13 Pro ("Produit") auprès d'un canal de vente officiel autorisé de Xiaomi sur un marché listé dans le "Tableau 1" et qui ont activé leur Produit sur ce marché ou qui ont satisfait aux conditions autrement publiées par Xiaomi ("Consommateurs") seront éligibles pour les services (y compris le service de réparation SWAP et le service de mise à jour du logiciel) sous cette garantie au(x) centre(s) de service désigné(s) de Xiaomi sur les autres marchés listés dans le "Tableau 1", qui est (sont) offert(s) par Xiaomi H. K. Limited. enregistré au Suite 3209, 32/F, Tower 5, The Gateway, Harbour City, 15 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong. La période de cette garantie est de 24 mois à compter de la date d'achat du produit.

 

Les services au titre de la présente Garantie seront fournis : (1) conformément aux lois et normes du marché où les services sont fournis, dans la mesure où les lois locales le permettent, et (2) en fonction de la disponibilité des matériaux sur ce marché, afin de garantir que le Produit peut être utilisé normalement sur le marché où les services sont fournis. Veuillez consulter le site https://www.mi.com/global/service/warranty pour obtenir de plus amples informations sur les services de garantie fournis sur chaque marché.

 

Tableau 1. Marchés couverts par la garantie

Région

Marchés

Asie

Hong Kong, Kazakhstan, Kirghizstan, Macao, Malaisie, Philippines, Thaïlande, Turquie, Arabie Saoudite, Singapour, Taiwan, EAU, Vietnam.

Europe

Allemagne, Autriche, Bélarus, Belgique, Bulgarie, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, France, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Pologne, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Slovaquie, Suède et Suisse.

 

Cette garantie comprendra les types de services suivants :

1.     Service sous garantie : Fournissez une preuve d'achat valide, et après que le centre de service Xiaomi concerné ait détecté et confirmé que les conditions de garantie sont remplies, vous pourrez bénéficier de services de garantie gratuits. Les procédures de service peuvent varier selon les marchés.

 

2.     Service hors garantie : Pour les smartphones dont la période de garantie a expiré ou qui ne sont pas couverts par la garantie, les pièces de rechange défectueuses peuvent être remplacées dans le centre de service local de Xiaomi concerné, moyennant des frais.

Le prix des pièces de rechange et les frais de main d'œuvre sont selon le centre de service local de Xiaomi où le service est fourni.

Et les pièces détachées disponibles pour le service hors garantie du service de garantie internationale des Smartphones Xiaomi comprennent : Carte mère, écran, batterie, couvercle de batterie et autres. La disponibilité est selon le centre de service local de Xiaomi.

 

Veuillez noter que l'apparence/fonctionnement de votre smartphone/matériel réparé peut varier en raison du service fourni, et que les normes/marques de qualification de sécurité pour votre smartphone/matériel réparé peuvent être applicables uniquement à l'endroit où le service de garantie internationale pour smartphone Xiaomi est fourni en raison des exigences des lois locales pouvant différer des exigences des lois de l'endroit où vous avez acheté et activé votre smartphone.

 

b)      Exclusion

Cette garantie commerciale ne s'applique pas dans les cas suivants :

1.     Le service de garantie internationale des Smartphones Xiaomi ne prend en charge que la réparation (y compris la réparation SWAP et le service de mise à niveau) des modèles désignés sur les marchés couverts, mais pas les retours de Smartphones. Les autres services sont soumis aux conditions de l'endroit où le service est fourni.

2.     Les Consommateurs sont tenus de donner l'autorisation de collecter les informations nécessaires pour fournir le service de garantie internationale du Smartphone de Xiaomi, et de signer le formulaire de remise et le formulaire d'instruction, sinon le centre de service de Xiaomi concerné a le droit de refuser de fournir le service de garantie internationale du Smartphone de Xiaomi.

3.     Pour les smartphones achetés par des canaux non officiels, le centre de service a le droit de refuser de fournir des services. Veuillez acheter l'appareil par le biais d'un canal officiel reconnu par Xiaomi.

De plus, cette garantie commerciale ne couvrira pas les cas suivants lorsque :

1.     Le modèle de smartphone n'est pas couvert par le service de garantie internationale de Xiaomi Smartphone.

2.     Les smartphones ne sont pas vendus et activés sur les marchés indiqués dans le "Tableau 1".

3.     Les smartphones sont vendus par des canaux non officiels sur les marchés indiqués dans le "Tableau 1".

4.     Toute modification, démontage ou réparation qui n'est pas autorisée par Xiaomi.

5.     Les smartphones dépassent la limite de temps du service à l'endroit où le service est fourni.

6.     Un remboursement est demandé, ou un remplacement est demandé en cas d'absence de problème de qualité du produit.

7.     L'appareil ne peut pas être utilisé en raison d'une défaillance de la région plutôt que de l'appareil (par exemple, il ne prend pas en charge les normes des autres réseaux régionaux et ne peut pas accéder à Internet, etc.)

8.     Cas au-delà du champ d'application de la politique de service statutaire du lieu de service.

 

Rien dans la présente garantie commerciale ne limite les droits des consommateurs en vertu de la loi applicable.

Xiaomi Smartphone Internationaler Garantieservice für Xiaomi 13 Pro (DEUTSCH)

DIESER INTERNATIONALE GARANTIESERVICE VON XIAOMI SMARTPHONE FÜR DAS XIAOMI 13 PRO (GARANTIE) IST EINE FREIWILLIGE KOMMERZIELLE HERSTELLERGARANTIE, DIE ZUSÄTZLICH ZU DEN VERBRAUCHERRECHTEN, DIE DURCH DIE GESETZLICHE GEWÄHRLEISTUNG NACH GELTENDEM RECHT GEWÄHRT WERDEN, UND ZU ANDEREN KOMMERZIELLEN GARANTIEN GEWÄHRT WIRD, DIE GEMÄSS DEN AUF https://www.mi.com/global/support/warranty VERÖFFENTLICHTEN BEDINGUNGEN BEREITGESTELLT WERDEN.

 

Der internationale Garantie service ist besonders nützlich für Kunden, die ein Produkt innerhalb der einbezogenen Märkte kaufen und Garantieleistungen in einem anderen teilnehmenden Land benötigen.

 

a)      Umfang der Garantie

Endverbraucher, die ein Xiaomi 13 Pro (Produkt) über einen offiziellen autorisierten Vertriebskanal von Xiaomi in einem der in "Tabelle 1" aufgeführten Märkte erworben und ihr Produkt in diesem Markt aktiviert haben oder die von Xiaomi veröffentlichten Bedingungen erfüllen (Verbraucher), haben Anspruch auf die Dienstleistungen (einschließlich SWAP-Reparaturservice und Software-Upgrade-Service) im Rahmen dieser Garantie in den von Xiaomi benannten Servicecentern in anderen in "Tabelle 1" aufgeführten Märkten, die von Xiaomi H.K. Limited, registriert in Suite 3209, 32/F, Tower 5, The Gateway, Harbour City, 15 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hongkong. Die Dauer dieser Garantie beträgt 24 Monate ab dem Kaufdatum des Produkts.

 

Die Dienstleistungen im Rahmen dieser Garantie werden wie folgt erbracht: (1) in Übereinstimmung mit den Gesetzen und Normen des Marktes, in dem die Dienstleistungen erbracht werden, soweit dies nach den örtlichen Gesetzen zulässig ist, und (2) basierend auf der Vergbarkeit von Materialien/Ersatzeile in diesem Markt, um sicherzustellen, dass das Produkt in dem Markt, in dem die Dienstleistungen erbracht werden, normal verwendet werden kann. Weitere Informationen über die in den einzelnen Märkten angebotenen Garantieleistungen finden Sie unter https://www.mi.com/global/support/warranty.

 

Tabelle 1. Von der Garantie abgedeckte Märkte

Region

Märkte

Asien

Hongkong, Kasachstan, Kirgisistan, Macao, Malaysia, Philippinen, Thailand, Türkei, Saudi-Arabien, Singapur, Taiwan, VAE, Vietnam

Europa

Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Frankreich, Finnland, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Portugal, Polen, Rumänien, Russland, Schweden, Schweiz, Slowakei, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich, Weißrussland

 

Diese Garantie umfasst die folgenden Arten von Dienstleistungen:

1.     Service innerhalb der Gewährleisung: Legen Sie einen gültigen Kaufnachweis vor, und nachdem das zuständige Xiaomi Service Center festgestellt und bestätigt hat, dass die Gewährleistungsbedingungen erfüllt sind, können Sie kostenlose Gewährleistung in Anspruch nehmen. Die Serviceverfahren können je nach Markt variieren.

 

2.     Service außerhalb der Gewährleistung: Für Smartphones, deren Gewährleistungszeit abgelaufen ist oder die nicht von der Gewährleistung abgedeckt sind, können defekte Ersatzteile im entsprechenden lokalen Xiaomi Service Center gegen eine Gebühr ausgetauscht werden.

Der Preis für Ersatzteile und die Arbeitsgebühren unterliegen dem lokalen Xiaomi Service Center, in dem der Service erbracht wird.

Und die verfügbaren Ersatzteile für den Service außerhalb der Gewährleistung von Xiaomi Smartphone Internationale Garantieservice umfassen: Motherboard, Bildschirm, Akku, Akkuabdeckung und andere. Die Verfügbarkeit hängt vom lokalen Xiaomi Service Center ab.

 

Bitte beachten Sie, dass das Aussehen/die Funktion Ihres Smartphones/reparierten Materials aufgrund der erbrachten Serviceleistung variieren kann und dass die Sicherheitsqualifikationsstandards/-marken für Ihr Smartphone/repariertes Material aufgrund der Anforderungen der lokalen Gesetze möglicherweise nur an dem Ort gelten, an dem der internationale Xiaomi Smartphone-Garantieservice erbracht wird, so dass sie von den Anforderungen der Gesetze an dem Ort abweichen, an dem Sie Ihr Smartphone gekauft und aktiviert haben.

 

b)      Ausschluss

Diese kommerzielle Garantie gilt nicht in den folgenden Fällen:

1.     Der Xiaomi Smartphone internationale Garantieservice unterstützt nur Reparaturen (einschließlich SWAP-Reparaturen und Upgrade-Service) von bestimmten Modellen in den abgedeckten Märkten, aber keine ckgabe von Smartphones. Andere Dienstleistungen sind abhängig von dem Ort, an dem die Dienstleistung erbracht wird.

2.     Die Verbraucher müssen die Zustimmung erteilen, die für die Erbringung der internationalen Xiaomi Smartphone-Garantie erforderlichen Informationen einzuholen, und das Übergabe- und Hinweisenformular unterschreiben, andernfalls hat das zuständige Xiaomi-Servicezentrum das Recht, die Erbringung der internationalen Xiaomi-Smartphone-Garantie zu verweigern.

3.     Bei Smartphones, die über nicht-authorisierten Kanäle erworben wurden, hat das Service-Center das Recht, die Erbringung von Dienstleistungen zu verweigern. Bitte kaufen Sie das Gerät über einen von Xiaomi authorisierten offiziellen Kanal.

Außerdem deckt diese kommerzielle Garantie die folgenden Fälle nicht ab, wenn:

1.     Das Smartphone-Modell ist nicht durch den Xiaomi Smartphone international Garantieservice abgedeckt.

2.     Smartphones wurden nicht in den in Tabelle 1 genannten Märkten verkauft und aktiviert.

3.     Smartphones werden über inoffizielle/nicht-authorisierte Kanäle der in Tabelle 1 genannten Märkte verkauft.

4.     Jegliche nicht von Xiaomi authorisierte Änderung, Demontage oder Reparatur.

5.     Smartphones überschreiten das Zeitlimit an dem Ort, an dem der Dienst erbracht wird.

6.     Rückerstattung oder ein Ersatz, wenn kein Qualitätsproblem des Produkts vorliegt.

7.     Das Gerät kann nicht verwendet werden, nicht infolge eines Gerätedefekts (z. B. weil es andere regionale Netzstandards nicht unterstützt und keinen Zugang zum Internet hat usw.), sondern weil es regionsübergreifend eingeschränkt wurde.

8.     Außerhalb des Umfang der örtrlichen gesetzlichen Gewährleistung.

 

Keine der Bestimmungen dieser kommerziellen Garantie schränkt die Rechte des Verbrauchers nach geltendem Recht ein.

BILDSCHIRMSCHUTZ-GARANTIE (DUTCH)

XIAOMI 12T/XIAOMI 12T PRO

Zusätzlich zu den Verbraucherrechten, die durch die gesetzlichen Gewährleistungsrechte gewährt werden, und gemäß den Bedingungen, die auf https://www.mi.com/global/service/warranty veröffentlicht sind, gilt für alle Verbraucher in Luxemburg (nachfolgend „Verbraucher“) die folgende freiwillige zusätzliche und kostenlose Garantie. Die Garantie wird von Xiaomi Technology Netherlands B.V. mit Sitz in C08.01, Prinses Beatrixlaan 582, Den Haag 2595BM, Niederlande (Registrierungsnummer: 72954914), angeboten.

1. GELTUNGSBEREICH

Verbraucher, die zwischen dem 4. Oktoberct 2022 und dem 3. Oktoberct 2023 ein Xiaomi 12T Pro oder Xiaomi 12T (nachfolgend das „Produkt“) bei einem autorisierten Händler (online und offline) in Luxemburg (nachfolgend das „Gebiet“ ) kaufen und das Produkt innerhalb des Gebiets aktivieren, haben innerhalb der ersten SECHS (6) Monate nach dem Kauf Anspruch auf eine EINMALIGE (1) kostenlose Reparatur in einem lokal autorisierten Xiaomi Service Center, wenn der Bildschirm des oben genannten Produkts durch eine nicht vorsätzliche Handlung des Verbrauchers (z.B. durch einen nicht vorsätzlichen Sturz des Produkts) beschädigt oder fehlerhaft ist.

Eine solche Reparatur des Bildschirms ist kostenlos und beinhaltet, falls erforderlich, auch den kostenlosen Austausch des Bildschirms.

Um Anspruch von dieser Garantie nehmen zu können, müssen sich Verbraucher an den Xiaomi-Kundendienst wenden. Verbraucher können aufgefordert werden, den Kaufbeleg oder die Rechnung einzusenden.

2. AUSSCHLÜSSE

Diese kommerzielle Garantie gilt nicht für die folgenden Fälle:
I. Schäden am Bildschirm, die vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurden;
II. Schäden, die nur die Oberfläche des Bildschirms betreffen, wie z. B. Kratzer oder andere ästhetische Erscheinungen des Bildschirms;
III. Schäden, die durch Schadsoftware, nicht autorisierte Software oder Apps von Drittanbietern verursacht werden, die der Verbraucher verwendet.

Darüber hinaus wird die Garantie auch in keinem der folgenden Fälle gewährt:
I. Der Verbraucher legt den Kaufbeleg oder die Rechnung nicht vor oder kann sie nicht vorlegen;
II. Die Seriennummer und/oder die IMEI-Nummer ist beschädigt oder wurde entfernt oder manipuliert;
III. Das Produkt ist eine Fälschung und wurde nicht von Xiaomi hergestellt;
IV. Der Defekt wird durch eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung oder entgegen den Anweisungen, Handbüchern oder Richtlinien von Xiaomi oder des Verkäufers verursacht;
V. Der Mangel entsteht durch eigene oder nicht autorisierte Reparatur/Manipulation des Verbrauchers oder durch die Verwendung von nicht autorisierten oder nicht originalen Ersatzteilen, Software oder Komponenten.

Diese Garantie ist nicht anwendbar auf Produkte, die aufgrund der Beschädigung oder Veränderung des Bildschirms durch ein neues Produkt ersetzt werden müssen. Ein solcher Ersatz unterliegt den gesetzlichen Gewährleistungsnormen.

Nichts in dieser Garantie schränkt die Rechte des Verbrauchers nach geltendem Recht ein.


GARANTIE DE PROTECTION DE L'ÉCRAN (FRENCH)

XIAOMI 12T/ XIAOMI 12T PRO

En plus des droits du consommateur accordés par la garantie légale et selon les termes publiés sur https://www.mi.com/global/service/warranty, la présente garantie commerciale complémentaire et gratuite s'applique à tous les consommateurs résidant au Luxembourg (ci-après le "Consommateur"). La garantie commerciale est offerte par Xiaomi Technology Netherlands B.V., enregistrée à C08.01, WTC Den Haag, Prinses Beatrixlaan 582, 2595 BM, La Haye, Pays-Bas (numéro d'enregistrement de la société : 72954914).

1. CHAMP D’APPLICATION

Les Consommateurs qui achètent un Xiaomi 12T/ Xiaomi 12 T Pro (ci-après le "Produit") entre 04/10/2022 et la 03/10/2023, sur la page web mi.com ou tout revendeur agréé (en ligne et hors ligne) sur le territoire Luxembourgeois (ci-après le "Territoire") et qui activent le Smartphone sur le Territoire, pourront bénéficier d'un service de réparation gratuit UNIQUE (1) dans le centre de service Xiaomi agréé au cours des SIX (6) premiers mois suivant l'achat, si l'écran des Produits susmentionnés est endommagé ou défectueux suite à une action non intentionnelle du Consommateur (c'est-à-dire une chute non intentionnelle du Produit).

Cette réparation de l'écran est gratuite et comprend, si nécessaire, le remplacement de l'écran qui est également gratuit.

Afin de bénéficier de cette garantie commerciale, les Consommateurs doivent contacter le service clientèle de Xiaomi. Il pourra être demandé aux Consommateurs de produire la facture d'achat ou le bon de livraison.

2. EXCLUSIONS

Cette garantie commerciale ne s'applique pas et ne couvre pas les cas suivants :
I. Dommages à l'écran causés intentionnellement ou par négligence grave ;
II. Les dommages superficiels affectant uniquement la surface de l'écran, tels que les rayures ou tout autre aspect esthétique de l'écran ;
III. Les dommages causés par des logiciels malveillants, des logiciels non autorisés ou des applications tierces utilisés par le consommateur.

En outre, la garantie commerciale ne sera pas non plus applicable dans l'un des cas suivants :
I. Le Consommateur ne fournit pas ou ne veut pas divulguer la facture d'achat ou le bon de livraison ;
II. Le numéro de série et/ou le numéro IMEI est endommagé ou a été retiré ou altéré ;
III. Le Produit est contrefait et n'a pas été fabriqué par Xiaomi ;
IV. Le défaut est causé par une utilisation à des fins non prévues ou contraires aux instructions, manuels ou directives de Xiaomi ou du vendeur ; V. Le défaut résulte d'une réparation/manipulation effectuée par le Consommateur lui-même ou non autorisée, ou de l'utilisation de pièces de rechange, de logiciels ou de composants non autorisés ou non originaux.

Cette garantie commerciale n'est pas applicable aux Produits qui, en raison de dommages ou d'altération de l'écran, doivent être remplacés par un nouveau Produit. Ce remplacement sera soumis aux normes de la garantie légale.

Aucune disposition de la présente garantie commerciale ne limite les droits des Consommateurs en vertu de la loi applicable.

Fin du document

REPARATUR-RABATTAKTION (DUTCH)

2022 BACK-TO-SCHOOL

Berechtigte Modelle:
Alle Smartphones (Xiaomi-Serie, Redmi-Serie und POCO-Serie), die bei lokalen autorisierten Xiaomi-Verkäufern gekauft wurden ("Produkt").

UMFANG DER AKTION:
Es gibt einen Rabatt von 20% auf die Arbeitskosten für die Reparaturen außerhalb der Gewährleistung für die Begünstigten, die während des Aktionszeitraums den Xiaomi-Kundenservice in Anspruch wenden, um ein Produkt zu reparieren.


BEDINGUNGEN UND KONDITIONEN

1. VERANSTALTER UND AKTION

Die Reparatur-Rabattaktion (die "Aktion") wird von Xiaomi Technology Netherlands B.V. mit Sitz in Prinses Margrietplantsoen 39, 2595AM 's-Gravenhage, Niederlande (der " Veranstalter " oder "Xiaomi") angeboten.

2. ZEITRAUM

Diese Aktion ist gültig vom 16/09/2022 bis zum 30/09/2022. (der "Aktionszeitraum").

3. GEBIET

Die Aktion ist nur in Luxemburg gültig.

4. BEGÜNSTIGTE UND MECHANISMUS

A.- BEGÜNSTIGTE

Wenn Sie eines der Produkte (Mi-Serie, Redmi-Serie und POCO-Serie) bei einem autorisierten Xiaomi-Verkäufer gekauft haben und die Reparatur des Produkts außerhalb der Gewährleistung (Zeit oder Umfang) liegt, wenn Sie während des Aktionszeitraums den Kundendienst von www.mi.com/global in Anspruch nehmen und Sie ("Begünstigter") dieser Aktion sind, gewähren wir Ihnen EINMAL (1) einen Rabatt von 20 %* auf die Arbeitskosten im Zusammenhang mit der Reparatur des Produkts in Übereinstimmung mit den hiermit dargelegten Bestimmungen und Bedingungen. ("AGB").

*Bitte beachten Sie, dass die Kosten für Ersatzteile von der 20%igen Ermäßigung ausgeschlossen sind.

####b.- Mechanismus Die Begünstigten können den Kundendienst auf folgende Art in Anspruch nehmen:
i. Kontaktieren Sie den Xiaomi-Kundendienst über mi.com für eine Reparatur per Post
Die Begünstigten können sich während des Aktionszeitraums an den Xiaomi-Kundenservice wenden, indem sie die unten in Anhang I aufgeführten Kontaktinformationen nutzen und den Service beantragen.
Der Xiaomi-Kundenservice bittet die Begünstigten, die Kaufbelege oder den Lieferschein und ggf. die IMEI-Nummer des Produkts vorzulegen, um zu prüfen, ob die Bedingungen für den Service erfüllt sind, und werden danach eine Reparatur per Post veranlassen.
Nachdem das Gerät im Mail-in-Reparaturzentrum angekommen ist, wird eine Inspektion des Produkts durchgeführt und ein detaillierten Kostenvoranschlag für die Reparatur des Produkts erstellt. Die Arbeitskosten werden bereits aus diesem Kostenvoranschlag ermäßigt. Bitte beachten Sie, dass die Kosten für Ersatzteile und Logistik nicht Teil dieser Aktion sind und vom Begünstigten getragen werden müssen. Die Begünstigten können dann entscheiden, ob Sie den Kostenvoranschlag annehmen und das Produkt reparieren lassen wollen oder nicht. In letzterem Fall wird das Produkt zurückgeschickt, die Kosten für die Inspektion und die Logistik gehen zu Lasten der Begünstigten.

5. AUSSCHLÜSSE

Diese Aktion gilt nicht für die folgenden Situationen:
a. Der Begünstigte ist nicht in der Lage oder will nicht, Kaufbelege und/oder Lieferscheine vorzulegen.
b. Die Seriennummer und/oder IMEI-Nummer ist beschädigt oder wurde entfernt oder manipuliert;
c. Das Produkt ist eine Fälschung und wurde nicht von Xiaomi hergestellt.

6. SONSTIGES

1) Datenschutz: Xiaomi legt großen Wert auf die Privatsphäre seiner Nutzer und verpflichtet sich, die Sicherheit Ihrer persönlichen Daten zu gewährleisten. Xiaomi hält sich bei der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, die für die Erbringung von Kundendienstleistungen (einschließlich Wartung und/oder Reparatur) erforderlich sind, streng an alle geltenden Gesetze und Datenschutzrichtlinien. Für die Erbringung der Dienstleistungen im Rahmen dieses Vertrags fungiert Xiaomi als Datenverantwortlicher und wir werden Ihre unbedingt erforderlichen Kontaktinformationen (Name, Telefonnummer, E-Mail-Adresse) und die Geräteinformationen sammeln, speichern und verwenden. Bitte beachten Sie, dass wir diese Informationen bei Bedarf auch an unsere autorisierten Servicezentren weitergeben können. Um Ihre Datenschutzrechte wahrzunehmen und mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren, besuchen Sie bitte: https://privacy.mi.com/all/languages/.

2) Der Veranstalter wird die Aktion auf www.mi.com/de und auf jede andere Art und Weise bewerben, die er für geeignet hält, um die Öffentlichkeit zu informieren, und die Werbematerialien unterliegen diesen AGB.

3) Der Veranstalter wird die Bedingungen dieser Aktion in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen auslegen und erläutern. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, diese Aktion nach vorheriger Ankündigung und unter Berücksichtigung der von den Begünstigten bereits erteilten Aufträge zu stornieren und/oder zu ändern.

4) Die Begünstigten werden automatisch und sofort von dieser und allen anderen mi.com-Aktionen ausgeschlossen, wenn sie sich böswillig, unangemessen, irreführend oder unangemessen verhalten, unverhältnismäßige, betrügerische oder unzulässige Mittel einsetzen oder gegen geltende gesetzliche Bestimmungen verstoßen.

5) Dieses Angebot schränkt die Rechte der Begünstigten nach geltendem Recht nicht ein.

6) Der Begünstigte erkennt an, dass die auf https://www.mi.com/global beschriebenen allgemeinen Geschäftsbedingungen weiterhin gelten. Im Falle eines Widerspruchs zwischen den vorliegenden Bedingungen und den auf der entsprechenden Seite www.mi.com beschriebenen allgemeinen Bedingungen haben die vorliegenden Bedingungen Vorrang. Diese Bedingungen unterliegen dem niederländischen Recht. Die Begünstigten haben die Möglichkeit, ihre Ansprüche bei einem zuständigen Gericht in ihrem Wohnsitzland geltend zu machen.

ANHANG 1

Kundenservice

PROMOTION SUR LES RÉPARATIONS (FRENCH)

2022 BACK-TO-SCHOOL

Modèles éligibles :
Tous les smartphones (séries Xiaomi, Redmi et POCO) achetés auprès des vendeurs locaux agréés Xiaomi ("Produit").

L'ÉTENDUE DU SERVICE :
Une remise de vingt pourcent (20 %) sur les frais de main-d'œuvre pour les réparations hors garantie sera accordée aux Bénéficiaires qui utilisent le service clientèle de Xiaomi pour faire réparer leur Produit pendant la Période de Promotion.


CONDITIONS GÉNÉRALES

1. PROMOTEUR ET PROMOTION

Pour les pays de l'Union européenne : La promotion de réduction de frais de réparation (la "Promotion") est offerte par Xiaomi Technology Netherlands B.V., ayant son adresse à Prinses Beatrixlaan 582, 259 BM, La Haye, Pays-Bas (le "Promoteur" ou "Xiaomi").

2. PÉRIODE DE PROMOTION

Cette Promotion est valable à partir du 16/09/2022 et se termine le 30/09/2022 (la "Période de Promotion").

3. TERRITOIRE

La Promotion est uniquement valable en Luxembourg.

4. BÉNÉFICIAIRES ET MÉCANISME

A.- BÉNÉFICIAIRES

Si vous avez acheté l'un des Produits (série Mi, série Redmi et série POCO) auprès d'un vendeur Xiaomi agréé et que la réparation du produit est hors garantie (que ce soit dans le temps ou dans l'espace) ; si vous demandez le service client pendant la Période de Promotion, et que vous êtes ("Bénéficiaire") de cette Promotion, nous vous accorderons, et ce valable UNE (1) fois, vingt pourcent (20%) de réduction sur le coût de la main d'œuvre liée à la réparation du Produit conformément aux termes et conditions énoncés dans les présents conditions Générales. ("Conditions Générales"). Veuillez noter que le coût des pièces de rechange est exclu de la remise de vingt pourcent (20%).

B.- MÉCANISME

Les bénéficiaires peuvent utiliser le service d'une (1) façon :
i. Contactez le Service Clientèle de Xiaomi via le site mi.com pour une réparation par courrier.
Les Bénéficiaires peuvent contacter le Service Clientèle de Xiaomi pendant la Période de Promotion en utilisant les coordonnées indiquées ci-dessous à l'annexe I et demander à bénéficier du service.
Le Service Clientèle de Xiaomi demandera aux Bénéficiaires de fournir la facture d'achat ou de livraison et le numéro IMEI du Produit, afin de vérifier si les conditions du service sont remplies et d'organiser la réparation par courrier.
Après l'arrivée de l'appareil au centre de réparation par correspondance, une inspection du Produit sera effectuée et une offre détaillée pour la réparation du Produit sera émise. Le coût de la main-d'œuvre sera déjà extrait de cette offre. Veuillez noter que le coût des pièces détachées et de la logistique ne font pas partie de ce Service et sont à la charge du Bénéficiaire. Le Bénéficiaire peut alors décider d'accepter l'offre et de faire réparer le Produit, ou non. Dans ce dernier cas, le Produit sera retourné, les frais de contrôle et de logistique seront à la charge des Bénéficiaires.

5. EXCLUSIONS

Cette Promotion ne s'applique pas et ne couvre pas les situations suivantes :
a. Le Bénéficiaire ne peut ou ne veut pas produire la preuve d'achat et/ou les bons de livraison.
b. Le numéro de série et/ou le numéro IMEI est endommagé ou a été retiré ou altéré ;
c. Le Produit est une contrefaçon et n'a pas été fabriqué par Xiaomi.

6. DIVERS

1) Confidentialité des données : Xiaomi attache une grande importance à la confidentialité de ses utilisateurs et s'engage à assurer la sécurité de vos informations personnelles. Xiaomi se conforme strictement à toutes les lois et politiques de confidentialité applicables pour le traitement de vos informations personnelles nécessaires à la fourniture de services après-vente (y compris la maintenance et/ou la réparation. Afin de vous fournir les services prévus par cet accord, Xiaomi agira en tant que contrôleur de données et nous collecterons, stockerons et utiliserons vos informations de contact strictement nécessaires (nom, numéro de téléphone, adresse e-mail) et les informations sur l'appareil. Veuillez noter que nous pouvons également partager ces informations avec l'un de nos Centres de Service Agréés, si nécessaire. Pour exercer vos droits en matière de protection des données et en savoir plus sur nos politiques de confidentialité, veuillez consulter le site : https://privacy.mi.com/all/languages/.

2) Le Promoteur annoncera la Promotion sur www.mi.com/fr et par tout autre moyen qu'il jugera approprié pour informer le public et le matériel promotionnel sera soumis aux présentes Conditions Générales.

3) Le Promoteur interprétera et expliquera les conditions de cette Promotion conformément aux exigences légales. Le Promoteur se réserve le droit d'annuler et/ou de modifier cette Promotion avec un préavis et en tenant compte des commandes déjà passées par les Bénéficiaires.

4) Les Bénéficiaires seront automatiquement et immédiatement exclus de cette Promotion et de toutes les autres promotions mi.com s'ils adoptent un comportement malveillant, déraisonnable, trompeur ou inapproprié, s'ils utilisent des moyens disproportionnés, frauduleux ou inappropriés ou s'ils violent toute exigence légale applicable.

5) Rien dans cette offre ne limite les droits des Bénéficiaires en vertu de la loi applicable.

6) Le Bénéficiaire reconnaît que les conditions générales décrites sur https://www.mi.com/ global/service/garantie/ restent applicables. En cas de contradiction entre les présentes Conditions Générales et les conditions générales décrites sur la page www.mi.com concernée, les présentes Conditions Générales prévaudront. Les présentes Conditions Générales sont soumises au droit Néerlandais. Les bénéficiaires ont la possibilité de déposer des réclamations auprès d'un tribunal compétent dans le pays où ils résident.

ANNEXE 1

SERVICE-MONAT

BEDINGUNGEN UND KONDITIONEN (DUTCH)

Die folgende Service-Promotion (nachstehend die "Promotion") wird von Xiaomi Technology Netherlands B.V mit Sitz in Prinses Beatrixlaan 582, Den Haag 2595 BM, Niederlande und der Registrierungsnummer 72954914 (nachstehend der "Promoter" und/oder "Xiaomi") angeboten.

1. ANWENDUNGSBEREICH UND BEGÜNSTIGTE

Benutzer mit Xiaomi- und POCO-Smartphones (nachstehend "Produkt(e)" genannt), die in einem offiziellen Xiaomi-Vertriebskanal (online oder offline) innerhalb der EU gekauft wurden, sind zur Teilnahme an dieser Aktion berechtigt (nachstehend "Begünstigte" genannt) in Luxemburg zu den unten unter Punkt 3 beschriebenen Bedingungen.

2. AKTIONSZEITRAUM

Die Aktion findet zwischen Freitag, dem 1. Juli 2022, 00:00 Uhr, und Sonntag, dem 31. Juli 2022, 23:59 Uhr, statt.
(nachstehend der "Aktionszeitraum")
Die Begünstigten sind zur Teilnahme an dieser Aktion berechtigt:
wenn Sie sich während des Aktionszeitraums bei der Beantragung einer Reparatur des Produkts außerhalb der Gewährleistungszeit über den lokalen mi.com-Kundendienst, wie unten unter Punkt 4 angegeben, wenden.

3. ABLAUF DER PROMOTION

Für die Durchführung der Reparatur außerhalb der Gewährleistung (nachstehend "Reparatur" genannt) werden den Begünstigten keine Arbeitskosten (ausgenommen sind die Kosten für Ersatzteile und/oder Logistikkosten, wie unter 3 (i) und 3 (ii) unten näher erläutert) in Rechnung gestellt.

Es ist nur EINE (1) kostenlose Reparatur für dasselbe Produkt innerhalb des Aktionszeitraums gültig. Nur für Produkte außerhalb der Gewährleistungszeit (d. h. Ablauf der gesetzlichen Gewährleistungszeit oder physische Beschädigung des Produkts).

Während des Aktionszeitraums können sich die Begünstigten auf zwei (2) Arten um die Teilnahme an der Aktion bewerben:
i. Bringen Sie das Produkt zur Vor-Ort-Reparatur in ein Xiaomi Service Center
Die Begünstigten können das Produkt für die Reparatur direkt zu einem der unter Punkt 4 "Xiaomi Service Center" aufgeführten Xiaomi Service Center bringen.

Das Service Center wird das Vorhandensein aller Bedingungen für die Anwendung dieser Werbeaktion überprüfen, und wenn die Bedingungen erfüllt sind: d.h. der Benutzer ist ein Begünstigter der Werbeaktion und das Produkt ist förderfähig (die gesetzliche Gewährleistungszeit ist abgelaufen oder das Produkt ist physisch beschädigt); das autorisierte Service Center wird eine Inspektion durchführen und dem Begünstigten ein detailliertes Angebot unterbreiten, das keine Arbeitskosten enthält (die Kosten für Ersatzteile sind ausgeschlossen). Der Begünstigte kann dann entscheiden, ob er das Angebot annimmt und das Produkt reparieren lässt oder nicht. In letzterem Fall wird das Produkt zurückgeschickt, und die Kosten für die Inspektion gehen zu Lasten des Leistungsempfängers.

ii. Kontaktieren Sie den Kundendienst über mi.com für eine Reparatur per Post
Die Begünstigten können sich während des Aktionszeitraums an den Xiaomi-Kundenservice wenden, indem sie die unten unter Punkt 4 aufgeführten Kontaktinformationen nutzen und sich für die Aktion bewerben.

Der Kundendienst bittet die Begünstigten, die Kaufrechnung oder den Lieferschein und die IMEI-Nummer des Produkts vorzulegen, um zu prüfen, ob die Bedingungen der Werbeaktion gelten, und um eine Reparatur per Post zu veranlassen.

Nachdem das Gerät im Versandreparaturzentrum eingetroffen ist, wird eine Inspektion des Produkts durchgeführt, und den Begünstigten wird ein detailliertes Angebot unterbreitet, das keine Arbeitskosten für die Reparatur (ohne Ersatzteilkosten und/oder Logistikkosten) enthält. Die Begünstigten können dann entscheiden, ob sie das Angebot annehmen und das Produkt reparieren lassen wollen oder nicht.

Im letzteren Fall wird das Produkt zurückgeschickt, die Kosten für die Überprüfung und die Logistik gehen zu Lasten der Begünstigten.

Diese Aktion gilt nicht für die folgenden Situationen:
a. Xiaomi-Produkte, die nicht über die offiziellen EU-Vertriebskanäle (online oder offline) erworben wurden;
b. Die Seriennummer und/oder IMEI-Nummer ist beschädigt oder wurde entfernt oder manipuliert;
c. Das Produkt ist eine Fälschung und wurde nicht von Xiaomi hergestellt.

4. XIAOMI KONTAKTINFORMATIONEN FÜR DEN KUNDENDIENST

Xiaomi Service Zentrum
Xiaomi Mi Store Benelux
Korte Lijnbaan 11, 3012 EC Rotterdam, Netherlands
Dienstag - Samstag 10:30-17:00

Kontakt zum Kundendienst
Web-Chat: www.mi.com/de/
Xiaomi
Kundenservice Telefon: 0800 - 223 11 44
E-Mail Adresse: service.de@xiaomi.com

5. VERSCHIEDENES

1) Der Veranstalter wird die Werbeaktion auf www.mi.com/global/ und auf jede andere Weise, die er für geeignet hält, um die Öffentlichkeit zu informieren, bewerben.

2) Der Veranstalter wird die Bedingungen dieser Aktion in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen auslegen und erläutern. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, diese Aktion nach vorheriger Ankündigung und unter Berücksichtigung der von den Begünstigten bereits gestellten Anträge zu beenden.

Erklärung zum Datenschutz:
1) Xiaomi legt großen Wert auf die Privatsphäre seiner Nutzer und verpflichtet sich, die Sicherheit Ihrer persönlichen Daten zu gewährleisten. Xiaomi hält sich bei der Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten, die für die Erbringung von Kundendienstleistungen (einschließlich Wartung, Reparatur und/oder Ausleihe von Ersatztelefonen) erforderlich sind, strikt an alle geltenden Gesetze und Datenschutzrichtlinien.

2) Um Ihnen die Dienstleistungen im Rahmen dieses Vertrages zu erbringen, fungieren die in der Überschrift dieses Dokuments genannten Xiaomi-Mitgliedsunternehmen als für die Datenverarbeitung Verantwortliche und wir werden Ihre unbedingt erforderlichen Kontaktinformationen (Name, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, ID-Nummer) und die Geräteinformationen erfassen, speichern und verwenden. Bitte beachten Sie, dass wir diese Informationen gegebenenfalls auch an eines unserer autorisierten Servicezentren weitergeben können.

3) Um Ihre Datenschutzrechte auszuüben und mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren, besuchen Sie bitte https://www.mi.com/global/about/privacy.

Allgemeines:
Der Begünstigte erkennt an, dass die auf www.mi.com/global/ beschriebenen allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Aktion weiterhin gelten. Im Falle eines Widerspruchs zwischen den vorliegenden Bedingungen und den auf www.mi. com beschriebenen allgemeinen Bedingungen haben die vorliegenden Bedingungen Vorrang.

ENDE DES DOKUMENTS

MOIS DE SERVICE

CONDITIONS GÉNÉRALES (FRENCH)

La promotion après-vente suivante (ci-après la "Promotion") est proposée par Xiaomi Technology Netherlands B.V., dont le siège social est situé à C08.01, WTC Den Haag, Prinses Beatrixlaan 582, 2595 BM, Den Haag et dont le numéro d'enregistrement est 72954914 (ci-après le "Promoteur" et/ou "Xiaomi").

1. CHAMP D'APPLICATION ET BÉNÉFICIAIRES

Les utilisateurs de smartphones Xiaomi et POCO (ci-après "le(s) Produit(s)") achetés dans n'importe quel canal de vente officiel de Xiaomi (en ligne ou hors ligne) au sein de l'UE peuvent participer à cette Promotion (ci-après "les Bénéficiaires") à Luxembourg aux conditions décrites ci-dessous, au point 3.

2. PÉRIODE DE PROMOTION

La Promotion aura lieu entre 00h00 le vendredi 1erst juillet 2022 et 23h59 le dimanche 31st juillet 2022. (ci-après, la "Période de Promotion")
Les Bénéficiaires pourront participer à cette Promotion:
a. en se rendant directement au centre de service de Xiaomi indiqué ci-dessous au point 4 pendant la période de Promotion;
ou ;
b. lors de la demande de réparation hors garantie du produit via le contact local du service clientèle de mi.com, comme indiqué ci-dessous au point 4, pendant la Période de Promotion.

3. LES MÉCANISMES DE LA PROMOTION

Pour l'exécution de la réparation hors garantie (ci-après "Réparation"), les Bénéficiaires bénéficieront d'un tarif de main d'œuvre gratuit (à l'exclusion du coût des pièces détachées et/ou des frais de logistique, comme mieux précisé aux points 3 (i) et 3 (ii) ci-dessous).

Il n'est possible d'effectuer qu'UNE (1) seule réparation gratuite avec frais de main-d'œuvre pour le même Produit pendant la Période de Promotion. Uniquement pour les Produits hors garantie (c'est-à-dire que la période de garantie légale a expiré ou que le Produit a subi des dommages physiques).

Pendant la Période de Promotion, les Bénéficiaires peuvent s'inscrire à la Promotion de deux (2) façons :
i. Apportez le Produit au centre de service Xiaomi pour une Réparation sur place.
Les Bénéficiaires peuvent directement apporter le Produit à l'un des centres de service Xiaomi énumérés ci-dessous au point 4 "Centres de service Xiaomi" pour la Réparation.

Le centre de service vérifiera l'existence de toutes les conditions pour l'application de cette Promotion et, si les conditions sont remplies, c'est-à-dire si l'utilisateur est un Bénéficiaire de la Promotion et si le Produit est éligible (expiration de la période de garantie légale ou dommages physiques sur le Produit), le centre de service autorisé effectuera une inspection et fournira au Bénéficiaire une offre détaillée qui comprendra des frais de main-d'œuvre gratuits (à l'exclusion des coûts des pièces de rechange). Le Bénéficiaire peut alors décider d'accepter l'offre et de faire réparer le Produit, ou non. Dans ce dernier cas, le Produit sera retourné et les frais d'inspection seront à la charge des Bénéficiaires.

ii. Contactez le service clientèle via le site local mi.com pour une Réparation par courrier.
Les Bénéficiaires peuvent contacter le service clientèle de Xiaomi pendant la Période de Promotion en utilisant les coordonnées indiquées ci-dessous au point 4 et s'inscrire à la Promotion.

Le service clientèle demandera aux Bénéficiaires de fournir la facture d'achat ou de livraison et le numéro IMEI du produit, afin de vérifier si les conditions de la Promotion s'appliquent et d'organiser la Réparation par courrier.

Après l'arrivée de l'appareil au centre de réparation par correspondance, une inspection du Produit sera effectuée et une offre détaillée comprenant les frais de main-d'œuvre gratuite (à l'exclusion des coûts des pièces de rechange et/ou des coûts logistiques) sera fournie aux Bénéficiaires. Les Bénéficiaires peuvent alors décider d'accepter l'offre et de faire réparer le Produit, ou non. Dans ce dernier cas, le Produit sera retourné, les frais d'inspection et de logistique seront à la charge des Bénéficiaires.

Cette promotion ne s'applique pas et ne couvre pas les situations suivantes :
a. Produits Xiaomi non achetés dans les canaux de vente officiels de l'UE (en ligne ou hors ligne);
b. Le numéro de série et/ou le numéro IMEI est endommagé ou a été retiré ou altéré;
c. Le Produit est une contrefaçon et n'a pas été fabriqué par Xiaomi.

4. CENTRES DE SERVICE ET INFORMATIONS DE CONTACT DU SERVICE CLIENTÈLE DE XIAOMI

Centres de service Xiaomi
Xiaomi Mi Store Benelux
Korte Lijnbaan 11, 3012 EC Rotterdam, Netherlands
mardi - samedi 10:30-17:00

Contact du service clientèle
Chat web : www.mi.com/fr
Téléphone
du service clientèle de Xiaomi : 0 805 37 09 16
Adresse électronique : service.fr@xiaomi.com

5. DIVERS

1) Le Promoteur annoncera la Promotion sur www.mi.com/global et par tout autre moyen qu'il jugera approprié pour informer le public, et le matériel promotionnel sera soumis aux présentes conditions.

2) Le Promoteur interprétera et expliquera les conditions de cette Promotion conformément aux exigences légales. Le Promoteur se réserve le droit d'annuler cette Promotion avec un préavis et en tenant compte des demandes déjà formulées par les Bénéficiaires.

Déclaration de politique de confidentialité :
1) Xiaomi attache une grande importance à la confidentialité de ses utilisateurs et s'engage à garantir la sécurité de vos informations personnelles. Xiaomi se conforme strictement à toutes les lois et politiques de confidentialité applicables pour le traitement de vos informations personnelles nécessaires pour vous fournir des services après-vente (y compris les services de maintenance, de réparation et/ou de prêt de téléphones de rechange).

2) Afin de vous fournir les services prévus par le présent accord, la ou les sociétés affiliées de Xiaomi figurant dans l'en-tête du présent document agiront en tant que contrôleur des données et nous collecterons, stockerons et utiliserons vos informations de contact strictement nécessaires (nom, numéro de téléphone, adresse e-mail, numéro d'identification) et les informations relatives à l'appareil. Veuillez noter que nous pouvons également partager ces informations avec l'un de nos centres de service agréés, si nécessaire.

3) Pour exercer vos droits en matière de protection des données et en savoir plus sur nos politiques de confidentialité, veuillez consulter le site : https://privacy.mi.com/all/languages/.

Général :
Le Bénéficiaire reconnaît que les conditions générales décrites sur le site www.mi.com/global resteront applicables à la Promotion. En cas de contradiction entre les présentes conditions générales et les conditions générales décrites sur le site www.mi. com, les présentes conditions générales prévaudront.

FIN DU DOCUMENT

GARANTIE DE PROTECTION DE L'ÉCRAN (FRENCH)

REDMI NOTE 11

En plus des droits du consommateur accordés par la garantie légale et selon les termes publiés surhttps://www.mi.com/global/service/warranty, la présente garantie commerciale complémentaire et gratuite s'applique à tous les consommateurs résidant au Luxembourg (ci-après le "Consommateur"). La garantie commerciale est offerte par Xiaomi Technology Netherlands B.V., enregistrée à C08.01, WTC Den Haag, Prinses Beatrixlaan 582, 2595 BM, La Haye, Pays-Bas (numéro d'enregistrement de la société : 72954914).

1. CHAMP D’APPLICATION

Les Consommateurs qui achètent un Xiaomi Redmi Note 11 (ci-après le "Produit") entre 06/04/2022 (le six avril deux-mille-vingt-deux) et le 06/05/2023 (le six mai deux-mille-vingt-deux), sur la page web mi.com ou tout revendeur agréé (en ligne et hors ligne) sur le territoire Luxembourgeois (ci-après le "Territoire") et qui activent le Smartphone sur le Territoire, pourront bénéficier d'un service de réparation gratuit UNIQUE (1) dans le centre de service Xiaomi agréé au cours des SIX (6) premiers mois suivant l'achat, si l'écran des Produits susmentionnés est endommagé ou défectueux suite à une action non intentionnelle du Consommateur (c'est-à-dire une chute non intentionnelle du Produit).

Cette réparation de l'écran est gratuite et comprend, si nécessaire, le remplacement de l'écran qui est également gratuit.

Afin de bénéficier de cette garantie commerciale, les Consommateurs doivent contacter le service clientèle de Xiaomi. Il pourra être demandé aux Consommateurs dr la facture d'achat ou le bon de livraison.

2. EXCLUSIONS

Cette garantie commerciale ne s'applique pas et ne couvre pas les cas suivants :
I. Dommages à l'écran causés intentionnellement ou par négligence grave ;
II. Les dommages superficiels affectant uniquement la surface de l'écran, tels que les rayures ou tout autre aspect esthétique de l'écran ;
III. Les dommages causés par des logiciels malveillants, des logiciels non autorisés ou des applications tierces utilisés par le consommateur.

En outre, la garantie commerciale ne sera pas non plus applicable dans l'un des cas suivants :
I. Le Consommateur ne fournit pas ou ne veut pas divulguer la facture d'achat ou le bon de livraison ;
II. Le numéro de série et/ou le numéro IMEI est endommagé ou a été retiré ou altéré ;
III. Le Produit est contrefait et n'a pas été fabriqué par Xiaomi ;
IV. Le défaut est causé par une utilisation à des fins non prévues ou contraires aux instructions, manuels ou directives de Xiaomi ou du vendeur ;
V. Le défaut résulte d'une réparation/manipulation effectuée par le Consommateur lui-même ou non autorisée, ou de l'utilisation de pièces de rechange, de logiciels ou de composants non autorisés ou non originaux.

Cette garantie commerciale n'est pas applicable aux Produits qui, en raison de dommages ou d'altération de l'écran, doivent être remplacés par un nouveau Produit. Ce remplacement sera soumis aux normes de la garantie légale.

Aucune disposition de la présente garantie commerciale ne limite les droits des Consommateurs en vertu de la loi applicable.

Fin du document

BILDSCHIRMSCHUTZ-GARANTIE (DEUTSCH)

REDMI NOTE 11

Zusätzlich zu den Verbraucherrechten, die durch die gesetzliche Gewährleistung gewährt werden, und gemäß den Bedingungen, die auf https://www.mi.com/global/service/warranty veröffentlicht sind, gilt für alle Verbraucher in Luxemburg (nachfolgend „Verbraucher“) die folgende freiwillige zusätzliche und kostenlose Garantie. Die Garantie wird von Xiaomi Technology Netherlands B.V. mit Sitz in C08.01, Prinses Beatrixlaan 582, Den Haag 2595BM, Niederlande (Registrierungsnummer: 72954914), angeboten.

1. GELTUNGSBEREICH

Verbraucher, die zwischen dem 6. Apr 2022 und dem 6. Mai 2023 ein Redmi Note 11 (nachfolgend das „Produkt“) bei einem autorisierten Händler (online und offline) in Luxemburg (nachfolgend das „Gebiet“ ) kaufen und das Produkt innerhalb des Gebiets aktivieren, haben innerhalb der ersten SECHS (6) Monate nach dem Kauf Anspruch auf eine EINMALIGE (1) kostenlose Reparatur in einem lokal autorisierten Xiaomi Service Center, wenn der Bildschirm des oben genannten Produkts durch eine nicht vorsätzliche Handlung des Verbrauchers (z.B. durch einen nicht vorsätzlichen Sturz des Produkts) beschädigt oder fehlerhaft ist.

Eine solche Reparatur des Bildschirms ist kostenlos und beinhaltet, falls erforderlich, auch den kostenlosen Austausch des Bildschirms.

Um Anspruch von dieser Garantie nehmen zu können, müssen sich Verbraucher an den Xiaomi-Kundendienst wenden. Verbraucher können aufgefordert werden, den Kaufbeleg oder die Rechnung einzusenden.

2. AUSSCHLÜSSE

Diese kommerzielle Garantie gilt nicht für die folgenden Fälle:
I. Schäden am Bildschirm, die vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurden;
II. Schäden, die nur die Oberfläche des Bildschirms betreffen, wie z. B. Kratzer oder andere ästhetische Erscheinungen des Bildschirms;
III. Schäden, die durch Schadsoftware, nicht autorisierte Software oder Apps von Drittanbietern verursacht werden, die der Verbraucher verwendet.

Darüber hinaus wird die Garantie auch in keinem der folgenden Fälle gewährt:
I. Der Verbraucher legt den Kaufbeleg oder die Rechnung nicht vor oder kann sie nicht vorlegen;
II. Die Seriennummer und/oder die IMEI-Nummer ist beschädigt oder wurde entfernt oder manipuliert;
III. Das Produkt ist eine Fälschung und wurde nicht von Xiaomi hergestellt;
IV. Der Defekt wird durch eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung oder entgegen den Anweisungen, Handbüchern oder Richtlinien von Xiaomi oder des Verkäufers verursacht;
V. Der Mangel entsteht durch eigene oder nicht autorisierte Reparatur/Manipulation des Verbrauchers oder durch die Verwendung von nicht autorisierten oder nicht originalen Ersatzteilen, Software oder Komponenten.

Diese Garantie ist nicht anwendbar auf Produkte, die aufgrund der Beschädigung oder Veränderung des Bildschirms durch ein neues Produkt ersetzt werden müssen. Ein solcher Ersatz unterliegt den gesetzlichen Gewährleistungsnormen.

Nichts in dieser Garantie schränkt die Rechte des Verbrauchers nach geltendem Recht ein.

LE FESTIVAL DES FANS XIAOMI 2022

CONDITIONS GÉNÉRALES (FRENCH)

La promotion après-vente suivante (ci-après la " Promotion ") est proposée par Xiaomi Technology Netherlands B.V., dont le siège social est situé Prinses Beatrixlaan 582, La Haye 2595 BM, Pays-Bas, numéro d'enregistrement 72954914 (ci-après le " Promoteur " et/ou " Xiaomi ").

1. CHAMP D'APPLICATION ET BÉNÉFICIAIRES

Les utilisateurs possédant un smartphone Xiaomi (uniquement applicable aux smartphones des séries Xiaomi et Redmi) (ci-après le(s) "Produit(s)") acheté(s) dans n'importe quel canal de vente officiel de Xiaomi (en ligne ou hors ligne) au sein de l'UE peuvent participer à cette promotion (ci-après "Bénéficiaires") en Luxembourg aux conditions décrites ci-dessous, au point 3 .

2. PÉRIODE DE PROMOTION

La Promotion aura lieu entre 00:00 heures le mercredi 6st avril 2022 et 23:59 heures le vendredi 15th avril 2022.
(ci-après, la "période de Promotion")
Les Bénéficiaires pourront participer à cette promotion :
a. lors de la demande de réparation hors garantie du produit via le contact du service clientèle de mi.com comme indiqué ci-dessous au point 4 pendant la période de Promotion.

3. LES MÉCANISMES DE LA PROMOTION

Pour l'exécution de la réparation hors garantie (ci-après "Réparation"), les Bénéficiaires bénéficieront d'une réduction de 50% sur les frais de main d'œuvre (à l'exclusion des frais de pièces détachées et/ou des frais de logistique mieux spécifiés aux points 3 (i) et 3 (ii) ci-dessous). Uniquement pour les Produits hors garantie.

Pendant la période de Promotion, les Bénéficiaires peuvent s'inscrire à la Promotion de deux (2) façons :
i. Apportez le Produit au centre de service Xiaomi pour une réparation sur place.
Les bénéficiaires peuvent apporter directement le Produit à l'un des centres de service Xiaomi énumérés ci-dessous au point 4 "Centres de service Xiaomi" pour la Réparation.

Le Centre de service vérifiera l'existence de toutes les conditions pour l'application de cette Promotion et, si les conditions sont remplies, c'est-à-dire si l'utilisateur est un Bénéficiaire de la Promotion et si le Produit est éligible (expiration de la période de garantie légale ou dommages physiques sur le produit), le Centre de service autorisé effectuera une inspection et fournira au Bénéficiaire une offre détaillée qui comprendra une réduction de 50 % sur le coût de la main-d'œuvre (à l'exclusion du coût des pièces de rechange). Le Bénéficiaire peut alors décider d'accepter l'offre et de faire réparer le Produit, ou non. Dans ce dernier cas, le Produit sera retourné et les frais d'inspection seront à la charge des Bénéficiaires.

ii. Contactez le service clientèle via le site local mi.com pour une réparation par courrier.
Les Bénéficiaires peuvent contacter le service clientèle de Xiaomi pendant la période de Promotion en utilisant les coordonnées indiquées ci-dessous au point 4 et s'inscrire à la promotion.

Le service clientèle demandera aux Bénéficiaires de fournir la facture d'achat ou de livraison et le numéro IMEI du Produit, afin de vérifier si les conditions de la Promotion s'appliquent et d'organiser la réparation par courrier.

Après l'arrivée de l'appareil au centre de réparation par correspondance, une inspection du Produit sera effectuée et une offre détaillée comprenant une réduction de 50 % sur le coût de la main-d'œuvre (à l'exclusion du coût des pièces de rechange et des frais de logistique) sera fournie aux Bénéficiaires. Les Bénéficiaires peuvent alors décider d'accepter l'offre et de faire réparer le Produit, ou non.

Dans ce dernier cas, le Produit sera retourné, les frais d'inspection et de logistique seront à la charge des Bénéficiaires.

Cette Promotion ne s'applique pas et ne couvre pas les situations suivantes :
a. Produits Xiaomi non achetés dans les canaux de vente officiels de l'UE (en ligne ou hors ligne);
b. Le numéro de série et/ou le numéro IMEI est endommagé ou a été retiré ou altéré ;
c. Le Produit est une contrefaçon et n'a pas été fabriqué par Xiaomi.

Il n'y a pas de limite au nombre de Réparations hors garantie pour le même Produit pendant la période de Promotion.

Les Bénéficiaires sont responsables de la sauvegarde de toutes les données, logiciels ou autres informations qui sont stockés ou conservés sur le Produit.

4. CENTRES DE RÉPARATION ET INFORMATIONS DE CONTACT DU SERVICE CLIENTÈLE DE XIAOMI

Contact du service clientèle
Chat web : www.mi.com
Téléphone du service clientèle de Xiaomi : 0 805 37 09 16
Adresse électronique: service.fr@xiaomi.com

5. DIVERS

1) Le Promoteur annoncera la Promotion sur www.mi.com et par tout autre moyen qu'il jugera approprié pour informer le public, et le matériel promotionnel sera soumis aux présentes conditions générales.

2) Le Promoteur interprétera et expliquera les conditions de cette Promotion conformément aux exigences légales. Le Promoteur se réserve le droit d'annuler cette Promotion avec un préavis et en tenant compte des demandes déjà formulées par les Bénéficiaires.

Déclaration de politique de confidentialité :

 1. Lorsque Xiaomi fournit le service de maintenance et de réparation, nous collectons, stockons et utilisons votre nom, votre numéro de téléphone, votre adresse e-mail et les informations relatives à votre équipement pour la réalisation de la Promotion. Si vous ne fournissez pas les informations pertinentes demandées, vous ne pourrez pas bénéficier des services de maintenance et de Réparation que nous fournissons.

 2. Xiaomi et ses centres de service agréés n'utiliseront vos informations que pour les services de maintenance et de réparation.

 3. Si les informations que vous fournissez ne sont pas vraies, Xiaomi et ses centres de service agréés ont le droit de refuser de vous fournir des services de maintenance et/ou de Réparation.

 4. Vous avez le droit de consulter, de compléter ou de corriger vos données incorrectes.

Général : Le Bénéficiaire reconnaît que les conditions générales décrites sur le site www.mi.com resteront applicables à la Promotion. En cas de contradiction entre les présentes conditions générales et les conditions générales décrites sur le site www.mi.com, les présentes conditions générales prévaudront.

FIN DU DOCUMENT

XIAOMI FAN FESTIVAL 2022

BEDINGUNGEN UND KONDITIONEN (DEUTSCH)

Die folgende Aftersales-Promotion (nachfolgend die "Promotion") wird von Xiaomi Technology Netherlands B.V., mit Sitz in Prinses Beatrixlaan 582, Den Haag 2595 BM, Niederlande, Registrierungsnummer 72954914 (nachfolgend der "Veranstalter" und/oder "Xiaomi") angeboten.

1. ANWENDUNGSBEREICH UND BEGÜNSTIGTE

Nutzer mit einem Xiaomi-Smartphone (gilt nur für Smartphones der Xiaomi-Serie und der Redmi-Serie) (im Folgenden "Produkt(e)"), das in einem offiziellen Xiaomi-Vertriebskanal (online oder offline) innerhalb der EU gekauft wurde, sind zur Teilnahme an dieser Aktion berechtigt (im Folgenden "Begünstigte") in Luxemburg zu den unten unter Punkt 3 beschriebenen Bedingungen.

2. AKTIONSZEITRAUM

Die Aktion findet zwischen 00:00 Uhr am Mittwoch, 6. April 2022, und 23:59 Uhr am Freitag, 15. April 2022, statt.
(nachstehend der "Aktionszeitraum")
Die Begünstigten sind zur Teilnahme an dieser Aktion berechtigt:
a. bei der Beantragung einer Reparatur des Produkts außerhalb der Garantiezeit über den mi.com-Kundendienst, wie unten unter Punkt 4 angegeben, während des Aktionszeitraums.

3. MECHANISMEN DER AKTION

Für die Durchführung von Reparaturen außerhalb der Gewährleistung (nachstehend "Reparatur" genannt) erhalten die Begünstigten einen Nachlass von 50 % auf die Arbeitskosten (ausgenommen sind die Kosten für Ersatzteile und/oder Logistikkosten, wie unter 3 (i) und 3 (ii) unten näher erläutert). Nur für Produkte außerhalb der Gewährleistung.

Während des Aktionszeitraums können sich die Begünstigten auf zwei (2) Arten um die Teilnahme an der Aktion bewerben:
i. Bringen Sie das Produkt zur Vor-Ort-Reparatur in ein Xiaomi Service Center
Die Begünstigten können das Produkt für die Reparatur direkt zu einem der unter Punkt 4 "Xiaomi Service Center" aufgeführten Xiaomi Service Center bringen.

Das Service Center wird das Vorhandensein aller Bedingungen für die Anwendung dieser Werbeaktion überprüfen, und wenn die Bedingungen erfüllt sind: d.h. der Benutzer ist ein

Begünstigter der Werbeaktion und das Produkt ist förderfähig (die gesetzliche Gewährleistungszeit ist abgelaufen oder das Produkt ist physisch beschädigt); das autorisierte Service Center wird eine Inspektion durchführen und dem Begünstigten ein detailliertes Angebot unterbreiten, das einen Rabatt von 50 % auf die Arbeitskosten beinhaltet (Ersatzteilkosten sind ausgeschlossen). Der Begünstigte kann dann entscheiden, ob er das Angebot annimmt und das Produkt reparieren lässt oder nicht. In letzterem Fall wird das Produkt zurückgeschickt, und die Kosten für die Inspektion werden von den Begünstigten getragen.

ii. Kontaktieren Sie den Kundendienst über mi.com für eine Reparatur per Post
Die Begünstigten können sich während des Aktionszeitraums an den Xiaomi-Kundenservice wenden, indem sie die unten unter Punkt 4 aufgeführten Kontaktinformationen nutzen und sich für die Aktion bewerben.

Der Kundendienst bittet die Begünstigten, die Kaufrechnung oder den Lieferschein und die IMEI-Nummer des Produkts vorzulegen, um zu prüfen, ob die Bedingungen der Werbeaktion gelten, und um eine Reparatur per Post zu veranlassen.

Nachdem das Gerät im Versandreparaturzentrum eingetroffen ist, wird eine Inspektion des Produkts durchgeführt und den Begünstigten ein detailliertes Angebot unterbreitet, das einen Nachlass von 50 % auf die Arbeitskosten (ausgenommen Ersatzteilkosten und Logistikkosten) beinhaltet. Die Begünstigten können dann entscheiden, ob sie das Angebot annehmen und das Produkt reparieren lassen wollen oder nicht.

Im letzteren Fall wird das Produkt zurückgeschickt, die Kosten für die Überprüfung und die Logistik gehen zu Lasten der Begünstigten.

Diese Aktion gilt nicht für die folgenden Situationen:
a. Xiaomi-Produkte, die nicht über die offiziellen EU-Vertriebskanäle (online oder offline) erworben wurden;
b. Die Seriennummer und/oder IMEI-Nummer ist beschädigt oder wurde entfernt oder manipuliert;
c. Das Produkt ist eine Fälschung und wurde nicht von Xiaomi hergestellt.

Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl der Reparaturen außerhalb der Gewährleistung für dasselbe Produkt innerhalb des Aktionszeitraums.

Die Begünstigten sind für die Sicherung von Daten, Software oder anderen Informationen, die auf dem Produkt gespeichert oder aufbewahrt werden, verantwortlich.

4. XIAOMI SERVICE REPARATURZENTREN UND KUNDENDIENST KONTAKTINFORMATIONEN

Kontakt zum Kundendienst
Web-Chat: www.mi.com/de/
Xiaomi
Kundenservice Telefon: 0800 - 223 11 44
E-Mail Adresse: service.de@xiaomi.com

5. SONSTIGES

1) Der Veranstalter wird die Werbeaktion auf www.mi.com und auf jede andere Weise, die er für geeignet hält, um die Öffentlichkeit zu informieren, bewerben.

2 ) Der Veranstalter wird die Bedingungen dieser Aktion in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen auslegen und erläutern. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, diese Aktion nach vorheriger Ankündigung und unter Berücksichtigung der von den Begünstigten bereits gestellten Anträge zu stornieren.

Erklärung zum Datenschutz:

 1. Wenn Xiaomi den Wartungs- und Reparaturservice anbietet, werden wir Ihren Namen, Ihre Telefonnummer, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Ausrüstungsdaten für die Durchführung der Werbeaktion erfassen, speichern und verwenden. Wenn Sie die angeforderten Informationen nicht angeben, können Sie die von uns angebotenen Wartungs- und Reparaturdienste nicht in Anspruch nehmen.

 2. Xiaomi und seine autorisierten Service-Center werden Ihre Informationen nur für Wartungs- und Reparaturdienste verwenden.

 3. Wenn die von Ihnen gemachten Angaben nicht der Wahrheit entsprechen, haben Xiaomi und seine autorisierten Servicezentren das Recht, Ihnen Wartungs- und/oder Reparaturdienstleistungen zu verweigern.

 4. Sie haben das Recht, Ihre unrichtigen Daten einzusehen, zu ergänzen oder zu berichtigen.

Allgemeines: Der Begünstigte erkennt an, dass die auf www.mi.com beschriebenen allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Aktion weiterhin gelten. Im Falle eines Widerspruchs zwischen den vorliegenden Bedingungen und den auf www.mi. com beschriebenen allgemeinen Bedingungen haben die vorliegenden Bedingungen Vorrang.

ENDE DES DOKUMENTS

BILDSCHIRMSCHUTZ-GARANTIE (DEUTSCH)

Xiaomi 12 Pro & Xiaomi 12 & Xiaomi 12X

Zusätzlich zu den Verbraucherrechten, die durch die gesetzliche Gewährleistung gewährt werden, und gemäß den Bedingungen, die auf https://www.mi.com/global/service/warranty veröffentlicht sind, gilt für alle Verbraucher in Luxemburg (nachfolgend „Verbraucher“) die folgende freiwillige zusätzliche und kostenlose Garantie. Die Garantie wird von Xiaomi Technology Netherlands B.V. mit Sitz in C08.01, Prinses Beatrixlaan 582, Den Haag 2595BM, Niederlande (Registrierungsnummer: 72954914), angeboten.

1. GELTUNGSBEREICH

Verbraucher, die zwischen dem 15. März 2022 und dem 15. März 2023 ein Xiaomi 12 Pro oder Xiaomi 12 oder Xiaomi 12X (nachfolgend das „Produkt“) bei einem autorisierten Händler (online und offline) in Luxemburg (nachfolgend das „Gebiet“ ) kaufen und das Produkt innerhalb des Gebiets aktivieren, haben innerhalb der ersten SECHS (6) Monate nach dem Kauf Anspruch auf eine EINMALIGE (1) kostenlose Reparatur in einem lokal autorisierten Xiaomi Service Center, wenn der Bildschirm des oben genannten Produkts durch eine nicht vorsätzliche Handlung des Verbrauchers (z.B. durch einen nicht vorsätzlichen Sturz des Produkts) beschädigt oder fehlerhaft ist.

Eine solche Reparatur des Bildschirms ist kostenlos und beinhaltet, falls erforderlich, auch den kostenlosen Austausch des Bildschirms.

Um Anspruch von dieser Garantie nehmen zu können, müssen sich Verbraucher an den Xiaomi-Kundendienst wenden. Verbraucher können aufgefordert werden, den Kaufbeleg oder die Rechnung einzusenden.

2. AUSSCHLÜSSE

Diese kommerzielle Garantie gilt nicht für die folgenden Fälle:
I. Schäden am Bildschirm, die vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurden;
II. Schäden, die nur die Oberfläche des Bildschirms betreffen, wie z. B. Kratzer oder andere ästhetische Erscheinungen des Bildschirms;
III. Schäden, die durch Schadsoftware, nicht autorisierte Software oder Apps von Drittanbietern verursacht werden, die der Verbraucher verwendet.

Darüber hinaus wird die Garantie auch in keinem der folgenden Fälle gewährt:
I. Der Verbraucher legt den Kaufbeleg oder die Rechnung nicht vor oder kann sie nicht vorlegen;
II. Die Seriennummer und/oder die IMEI-Nummer ist beschädigt oder wurde entfernt oder manipuliert;
III. Das Produkt ist eine Fälschung und wurde nicht von Xiaomi hergestellt;
IV. Der Defekt wird durch eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung oder entgegen den Anweisungen, Handbüchern oder Richtlinien von Xiaomi oder des Verkäufers verursacht;
V. Der Mangel entsteht durch eigene oder nicht autorisierte Reparatur/Manipulation des Verbrauchers oder durch die Verwendung von nicht autorisierten oder nicht originalen Ersatzteilen, Software oder Komponenten.

Diese Garantie ist nicht anwendbar auf Produkte, die aufgrund der Beschädigung oder Veränderung des Bildschirms durch ein neues Produkt ersetzt werden müssen. Ein solcher Ersatz unterliegt den gesetzlichen Gewährleistungsnormen.

Nichts in dieser Garantie schränkt die Rechte des Verbrauchers nach geltendem Recht ein.

GARANTIE DE PROTECTION DE L'ÉCRAN (FRENCH)

Xiaomi 12 Pro & Xiaomi 12 & Xiaomi 12X

En plus des droits du consommateur accordés par la garantie légale et selon les termes publiés surhttps://www.mi.com/global/service/warranty, la présente garantie commerciale complémentaire et gratuite s'applique à tous les consommateurs résidant au Luxembourg (ci-après le "Consommateur"). La garantie commerciale est offerte par Xiaomi Technology Netherlands B.V., enregistrée à C08.01, WTC Den Haag, Prinses Beatrixlaan 582, 2595 BM, La Haye, Pays-Bas (numéro d'enregistrement de la société : 72954914).

1. CHAMP D’APPLICATION

Les Consommateurs qui achètent un produit de la série Xiaomi 12 (Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12, Xiaomi 12X) (ci-après le "Produit") entre le 15/03/2022 et le 15/03/2023, sur la page web mi.com ou tout revendeur agréé (en ligne et hors ligne) sur le territoire Luxembourgeois (ci-après le "Territoire") et qui activent le Smartphone sur le Territoire, pourront bénéficier d'un service de réparation gratuit UNIQUE (1) dans le centre de service Xiaomi agréé au cours des SIX (6) premiers mois suivant l'achat, si l'écran des Produits susmentionnés est endommagé ou défectueux suite à une action non intentionnelle du Consommateur (c'est-à-dire une chute non intentionnelle du Produit).

Cette réparation de l'écran est gratuite et comprend, si nécessaire, le remplacement de l'écran qui est également gratuit.

Afin de bénéficier de cette garantie commerciale, les Consommateurs doivent contacter le service clientèle de Xiaomi. Il pourra être demandé aux Consommateurs dr la facture d'achat ou le bon de livraison.

2. EXCLUSIONS

Cette garantie commerciale ne s'applique pas et ne couvre pas les cas suivants :
I. Dommages à l'écran causés intentionnellement ou par négligence grave ;
II. Les dommages superficiels affectant uniquement la surface de l'écran, tels que les rayures ou tout autre aspect esthétique de l'écran ;
III. Les dommages causés par des logiciels malveillants, des logiciels non autorisés ou des applications tierces utilisés par le consommateur.

En outre, la garantie commerciale ne sera pas non plus applicable dans l'un des cas suivants :
I. Le Consommateur ne fournit pas ou ne veut pas divulguer la facture d'achat ou le bon de livraison ;
II. Le numéro de série et/ou le numéro IMEI est endommagé ou a été retiré ou altéré ;
III. Le Produit est contrefait et n'a pas été fabriqué par Xiaomi ;
IV. Le défaut est causé par une utilisation à des fins non prévues ou contraires aux instructions, manuels ou directives de Xiaomi ou du vendeur ;
V. Le défaut résulte d'une réparation/manipulation effectuée par le Consommateur lui-même ou non autorisée, ou de l'utilisation de pièces de rechange, de logiciels ou de composants non autorisés ou non originaux.

Cette garantie commerciale n'est pas applicable aux Produits qui, en raison de dommages ou d'altération de l'écran, doivent être remplacés par un nouveau Produit. Ce remplacement sera soumis aux normes de la garantie légale.

Aucune disposition de la présente garantie commerciale ne limite les droits des Consommateurs en vertu de la loi applicable.

Fin du document

XIAOMI SMARTPHONE INTERNATIONALE GARANTIE SERVICE FÜR XIAOMI 12 PRO (DEUTSCH)

Zusätzlich zu den Verbraucherrechten, die durch die gesetzliche Gewährleistung nach den einschlägigen Gesetzen und gemäß den Bedingungen, die auf https://www.mi.com/global/service/warranty veröffentlicht sind, gewährt werden, haben Verbraucher (im Folgenden "Verbraucher"), die ein Smartphone Xiaomi 12 Pro ("Produkt") über einen offiziellen Vertriebskanal (online oder offline) von Xiaomi in einem der unten in "Tabelle 1" beschriebenen Länder (im Folgenden "Gebiet(e)") erwerben und das Produkt innerhalb des Gebiets zwischen dem 15. März 2022 und dem 15. März 2023 (beide Daten einschließlich) aktivieren, Anspruch auf diesen internationalen Garantieservice bei einem ausgewiesenen lokalen Xiaomi-Servicezentrum, welches unter dem folgenden Link auf der Website auszuwählen ist: www.mi.com/global/support/xiaomi-iws. Der Verbraucher wählt auf der Website das für ihn örtlich zutreffende Gebiet.

Dieser Xiaomi Smartphone International Warranty Service wird von Xiaomi H.K. Limited angeboten: Suite 3209, 32/F, Tower 5, The Gateway, Harbour City, 15 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong.

Die Dauer des Xiaomi Smartphone International Warranty Service beträgt vierundzwanzig (24) Monate, gerechnet ab dem Kaufdatum des Produkts.

IN JEDEM FALL SCHRÄNKT DIESER INTERNATIONALE GARANTIESERVICE DIE RECHTE DES KUNDEN NACH DEN EINSCHLÄGIGEN GESETZEN NICHT EIN.

Tabelle 1. Von der internationalen Xiaomi Smartphone-Garantie abgedeckte Länder


Region


Land


Westeuropa


Deutschland, Spanien, Portugal, Italien, Frankreich, Niederlande, Belgien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, Irland


Ost- und Nordeuropa


Polen, Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland, Österreich, Kroatien, Tschechische Republik, Slowakei, Ungarn, Litauen, Lettland, Estland, Bulgarien, Griechenland, Rumänien, Slowenien


Südostasien


Malaysia, Thailand, Vietnam, Singapur, Philippinen


Naher Osten


UAE, Saudi-Arabien, Pakistan, Türkei


HTM


Hongkong, Macau, Taiwan


Lateinamerika


Mexiko, Chile, Peru, Kolumbien


CIS


Russland, Belarus, Kasachstan, Usbekistan


Indonesien


Indonesien


Afrika


Ägypten, Marokko, Nigeria, Kenia

Das von Xiaomi benannte Service-Center in den Gebieten wird den Verbrauchern die nach den örtlichen Gesetzen zulässigen Nacherfüllungsleistungen erbringen, zu denen die folgenden Leistungen gehören können:

 1. Reparaturfall innerhalb der Gewährleistung : Für Produkte, die noch unter die Gewährleistung fallen, wird der Verbraucher gebeten, einen gültigen Kaufbeleg und/oder eine Gewährleistungskarte vorzulegen. Nachdem das Xiaomi Service Center festgestellt und bestätigt hat, dass die Gewährleistungsbedingungen erfüllt sind (die Gewährleistungsbedingungen finden Sie unter https://www.mi.com/global/service/support/warranty/lu.html), kann der Verbraucher die Gewährleistung in Anspruch nehmen.

2.Reparaturfall außerhalb derGewährleistung: Für Produkte, die nicht unter die Gewährleistung fallen (d.h. die Gewährleistungszeit ist abgelaufen oder das Produkt weist Fehler außerhalb der Gewährleistung auf), können defekte Ersatzteile im lokalen Xiaomi Service Center gegen eine Gebühr* ausgetauscht werden. Folgende Ersatzteile sind in dieser Reparatur außerhalb der Gewährleistungenthalten: Motherboard, Bildschirm, Akku, Akkuabdeckung und andere.

*Die Verfügbarkeit von Ersatzteilen und der Preis von Ersatzteilen und Arbeitsgebühren können je nach dem lokalen Xiaomi Service Center, in dem der Service erbracht wird, variieren, bitte informieren Sie sich im lokalen Xiaomi Service Center.

BITTE BEACHTEN SIE, DASS DIE VERSCHIEDENEN XIAOMI SERVICEZENTREN PRO GEBIET IHRE EIGENEN LOKALEN ANFORDERUNGEN HABEN KÖNNEN UND DEN LOKALEN GESETZEN UNTERLIEGEN. DAHER KÖNNEN DIE SICHERHEITSQUALIFIKATIONSSTANDARDS/-MARKEN UND DAS AUSSEHEN/ DIE FUNKTIONSMATERIALIEN DES PRODUKTS JE NACH DEM SERVICE DES LOKALEN XIAOMI SERVICECENTERS VARIIEREN.

Ausschluss
Diese internationale Service-Garantie gilt nicht in den folgenden Fällen:

 1. Der Xiaomi Smartphone International Warranty Service unterstützt nur die Reparatur (innerhalb oder außerhalb der Gewährleistungszeit) von bestimmten Modellen in den abgedeckten Gebieten. (Ersatz oder Rückerstattung sind ausgeschlossen).

 2. Wenn der Verbraucher dem Service Center nicht alle erforderlichen Informationen zur Verfügung stellt, um einen Arbeitsauftrag zu erstellen (d. h. Name, Telefonnummer, Adresse, E-Mail-Adresse, IMEI des Geräts und Fehler), oder die vom Service Center angeforderte Reparaturgenehmigung nicht unterzeichnet (falls erforderlich).

 3. Für Xiaomi-Smartphones, die über inoffizielle Vertriebskanäle erworben wurden.

Darüber hinaus deckt diese internationale Servicegarantie die folgenden Fälle nicht ab:

 1. Smartphones, die in den Gebieten der "Tabelle 1" nicht gekauft und aktiviert wurden

 2. Jegliche Änderung, Demontage oder Reparatur, die nicht von Xiaomi autorisiert wurde.

 3. Smartphones, die das Zeitlimit des Dienstes überschreiten, das an dem Ort, an dem der Dienst erbracht wird, angegeben ist.

 4. Der Verbraucher verlangt lediglich eine Erstattung oder einen Ersatz.

 5. Das Gerät kann nicht verwendet werden, weil es nicht funktioniert (z. B. unterstützt es keine anderen regionalen Netzstandards und kann nicht auf das Internet zugreifen usw.), sondern weil es regionsübergreifend ist.

- DIESEINTERNATIONALE SERVICE GARANTIE SCHRÄNKT DIE RECHTE DER VERBRAUCHER NACH GELTENDEM RECHT IN KEINER WEISE EIN.

SERVICE DE GARANTIE INTERNATIONALE DE SMARTPHONE XIAOMI POUR LE XIAOMI 12 PRO (FRENCH)

En plus des droits des consommateurs accordés par la garantie légale en vertu des lois applicables et selon les termes qui sont publiés sur : https://www.mi.com/global/service/warranty le(s) consommateur(s) (ci-après " Consommateur(s)") qui achète un smartphone Xiaomi 12 Pro ("Produit") auprès d'un canal de vente officiel (en ligne ou hors ligne) de Xiaomi dans l'un des pays décrits ci-dessous dans le "Tableau 1" (ci-après "Territoire(s)") et qui active le Produit sur le Territoire entre le 15th mars 2022 et le 15th mars 2023 (les deux dates étant incluses), sera éligible pour obtenir ce Service de Garantie Internationale au Centre de Service local désigné de Xiaomi (et qui peut être trouvé sous le lien suivant :www.mi.com/global/support/xiaomi-iws). Le consommateur choisit sur le site web la zone géographique qui lui convient le mieux.

Ce service de garantie internationale du Smartphone Xiaomi est offert par Xiaomi H.K. Limited: Suite 3209, 32/F, Tower 5, The Gateway, Harbour City, 15 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong.

La période du service de garantie internationale de Xiaomi Smartphone est de VINGT QUATRE (24) mois à compter de la date d'achat du produit*.

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, LE PRÉSENT SERVICE DE GARANTIE INTERNATIONALE NE LIMITE PAS LES DROITS DU CONSOMMATEUR EN VERTU DES LOIS APPLICABLES. *

Tableau 1. Pays couverts par le service de garantie internationale des smartphones Xiaomi


Région


Pays


Europe occidentale


Allemagne, Espagne, Portugal, Italie, France, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, Royaume-Uni, Irlande.


Europe de l'Est et du Nord


Pologne, Danemark, Suède, Norvège, Finlande, Autriche, Croatie, République tchèque, Slovaquie, Hongrie, Lituanie, Lettonie, Estonie, Bulgarie, Grèce, Roumanie, Slovénie.


Asie du Sud-Est


Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Singapour, Philippines


Moyen-Orient


EAU, Arabie Saoudite, Pakistan, Turquie


HTM


Hong Kong, Macao, Taiwan


Amérique Latine


Mexique, Chili, Pérou, Colombie


CIS


Russie, Belarus, Kazakhstan, Ouzbékistan


Indonésie


Indonésie


Afrique


Égypte, Maroc, Nigeria, Kenya

Le centre de service désigné par Xiaomi dans les Territoires fournira au(x) Consommateur(s) les services de garantie autorisés par les lois locales et qui pourraient inclure les services suivants :

 1. Réparation dans le cadre de la garantie : pour les produits qui sont toujours sous garantie, les consommateurs devront fournir une preuve d'achat et/ou une carte de garantie valide, et après que le centre de service de Xiaomi aura détecté et confirmé que les conditions de garantie sont remplies (les conditions de garantie peuvent être trouvées sur https://www.mi.com/global/service/support/warranty/lu.html), les consommateurs pourront bénéficier de services de réparation dans le cadre de la garantie

Réparation hors garantie : pour les produits qui ne sont pas sous garantie (c'est-à-dire que la période de garantie a expiré et/ou que le produit présente des défauts hors garantie), les pièces de rechange défectueuses peuvent être remplacées dans le centre de service local de Xiaomi moyennant des frais (qui peuvent inclure le coût des pièces de rechange, les frais de main-d'œuvre et les frais de logistique)*. Les pièces détachées incluses dans cette réparation hors garantie sont les suivantes : Carte mère, écran, batterie, couvercle de batterie et autres .

*La disponibilité des pièces de rechange et le prix des pièces de rechange et des frais de main d'œuvre peuvent varier en fonction du centre de service Xiaomi local où le service est fourni, veuillez vérifier dans le centre de service Xiaomi local.

VEUILLEZ NOTER QUE LES DIFFÉRENTS CENTRES DE SERVICE XIAOMI PAR TERRITOIRE PEUVENT AVOIR LEURS PROPRES EXIGENCES LOCALES ET SERONT SOUMIS À LA LOI LOCALE. PAR CONSÉQUENT, LES NORMES DE QUALIFICATION DE SÉCURITÉ ET LES MATÉRIAUX D'APPARENCE/FONCTION DU PRODUIT PEUVENT VARIER EN FONCTION DU SERVICE FOURNI PAR LE CENTRE DE SERVICE XIAOMI LOCAL.

Exclusion
La présente garantie du service international ne s'applique pas dans les cas suivants :

 1. Le service de garantie internationale des smartphones Xiaomi ne prend en charge que la réparation (sous garantie ou hors garantie) des modèles désignés dans les territoires couverts. (Les remplacements ou les remboursements sont exclus).

 2. Si le consommateur ne fournit pas au centre de service toutes les informations nécessaires à l'établissement d'un ordre de travail (c'est-à-dire son nom, son numéro de téléphone, son adresse, son adresse électronique, l'IMEI de l'appareil et la panne) ou ne signe pas l'autorisation de réparation demandée par le centre de service (si nécessaire).

 3. Pour les smartphones Xiaomi achetés par des canaux de vente non officiels.

De plus, cette garantie de service internationale ne couvrira pas les cas suivants lorsque :

 1. Smartphones non achetés et activés dans les territoires du "Tableau 1".

 2. Toute modification, tout démontage ou toute réparation qui n'est pas autorisée par Xiaomi.

 3. Les téléphones intelligents qui dépassent la limite de temps du service indiquée à l'endroit où le service est fourni.

 4. Seul un remboursement ou un remplacement est demandé par le consommateur.

 5. L'appareil ne peut pas être utilisé en raison d'une défaillance de la région plutôt que de l'appareil (par exemple, il ne prend pas en charge les normes des autres réseaux régionaux et ne peut pas accéder à Internet, etc.)

- RIEN DANS CE DOCUMENT N’A VOCATION A LIMITER LES DROITS DU CONSOMMATEUR DANS LE CADRE DE LA LOI APPLICABLE-

BILDSCHIRMSCHUTZ-GARANTIE (DEUTSCH)

XIAOMI 11T ODER XIAOMI 11T PRO

Zusätzlich zu den Verbraucherrechten, die durch die gesetzliche Gewährleistung gewährt werden, und gemäß den Bedingungen, die auf https://www.mi.com/global/service/warranty veröffentlicht sind, gilt für alle Verbraucher in Luxemburg (nachfolgend „Verbraucher“) die folgende freiwillige zusätzliche und kostenlose Garantie. Die Garantie wird von Xiaomi Technology Netherlands B.V. mit Sitz in C08.01, Prinses Beatrixlaan 582, Den Haag 2595BM, Niederlande (Registrierungsnummer: 72954914), angeboten.

1. GELTUNGSBEREICH

Verbraucher, die zwischen dem 15. Oktober 2021 und dem 14. November 2021 ein Xiaomi 11T oder Xiaomi 11T Pro (nachfolgend das „Produkt“) bei einem autorisierten Händler (online und offline) in Luxemburg (nachfolgend das „Gebiet“ ) kaufen und das Produkt innerhalb des Gebiets aktivieren, haben innerhalb der ersten SECHS (6) Monate nach dem Kauf Anspruch auf eine EINMALIGE (1) kostenlose Reparatur in einem lokal autorisierten Xiaomi Service Center, wenn der Bildschirm des oben genannten Produkts durch eine nicht vorsätzliche Handlung des Verbrauchers (z.B. durch einen nicht vorsätzlichen Sturz des Produkts) beschädigt oder fehlerhaft ist.

Eine solche Reparatur des Bildschirms ist kostenlos und beinhaltet, falls erforderlich, auch den kostenlosen Austausch des Bildschirms.

Um Anspruch von dieser Garantie nehmen zu können, müssen sich Verbraucher an den Xiaomi-Kundendienst wenden. Verbraucher können aufgefordert werden, den Kaufbeleg oder die Rechnung einzusenden.

2. AUSSCHLÜSSE

Diese kommerzielle Garantie gilt nicht für die folgenden Fälle:
I. Schäden am Bildschirm, die vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurden;
II. Schäden, die nur die Oberfläche des Bildschirms betreffen, wie z. B. Kratzer oder andere ästhetische Erscheinungen des Bildschirms;
III. Schäden, die durch Schadsoftware, nicht autorisierte Software oder Apps von Drittanbietern verursacht werden, die der Verbraucher verwendet.

Darüber hinaus wird die Garantie auch in keinem der folgenden Fälle gewährt:
I. Der Verbraucher legt den Kaufbeleg oder die Rechnung nicht vor oder kann sie nicht vorlegen;
II. Die Seriennummer und/oder die IMEI-Nummer ist beschädigt oder wurde entfernt oder manipuliert;
III. Das Produkt ist eine Fälschung und wurde nicht von Xiaomi hergestellt;
IV. Der Defekt wird durch eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung oder entgegen den Anweisungen, Handbüchern oder Richtlinien von Xiaomi oder des Verkäufers verursacht;
V. Der Mangel entsteht durch eigene oder nicht autorisierte Reparatur/Manipulation des Verbrauchers oder durch die Verwendung von nicht autorisierten oder nicht originalen Ersatzteilen, Software oder Komponenten.

Diese Garantie ist nicht anwendbar auf Produkte, die aufgrund der Beschädigung oder Veränderung des Bildschirms durch ein neues Produkt ersetzt werden müssen. Ein solcher Ersatz unterliegt den gesetzlichen Gewährleistungsnormen.

Nichts in dieser Garantie schränkt die Rechte des Verbrauchers nach geltendem Recht ein.

GARANTIE DE PROTECTION DE L'ÉCRAN (FRENCH)

XIAOMI 11T OU XIAOMI 11T PRO

En plus des droits du consommateur accordés par la garantie légale et selon les termes publiés surhttps://www.mi.com/global/service/warranty, la présente garantie commerciale complémentaire et gratuite s'applique à tous les consommateurs résidant au Luxembourg (ci-après le "Consommateur"). La garantie commerciale est offerte par Xiaomi Technology Netherlands B.V., enregistrée à C08.01, WTC Den Haag, Prinses Beatrixlaan 582, 2595 BM, La Haye, Pays-Bas (numéro d'enregistrement de la société : 72954914).

1. CHAMP D’APPLICATION

Les Consommateurs qui achètent un Xiaomi 11T ou Xiaomi 11T Pro (ci-après le "Produit") entre 15/10/2021 (le quinze septembre deux-mille-vingt-et-un) et le 14/11/2021 (le quatorze novembre deux-mille-vingt-et-un), sur la page web mi.com ou tout revendeur agréé (en ligne et hors ligne) sur le territoire Luxembourgeois (ci-après le "Territoire") et qui activent le Smartphone sur le Territoire, pourront bénéficier d'un service de réparation gratuit UNIQUE (1) dans le centre de service Xiaomi agréé au cours des SIX (6) premiers mois suivant l'achat, si l'écran des Produits susmentionnés est endommagé ou défectueux suite à une action non intentionnelle du Consommateur (c'est-à-dire une chute non intentionnelle du Produit).

Cette réparation de l'écran est gratuite et comprend, si nécessaire, le remplacement de l'écran qui est également gratuit.

Afin de bénéficier de cette garantie commerciale, les Consommateurs doivent contacter le service clientèle de Xiaomi. Il pourra être demandé aux Consommateurs dr la facture d'achat ou le bon de livraison.

2. EXCLUSIONS

Cette garantie commerciale ne s'applique pas et ne couvre pas les cas suivants :
I. Dommages à l'écran causés intentionnellement ou par négligence grave ;
II. Les dommages superficiels affectant uniquement la surface de l'écran, tels que les rayures ou tout autre aspect esthétique de l'écran ;
III. Les dommages causés par des logiciels malveillants, des logiciels non autorisés ou des applications tierces utilisés par le consommateur.

En outre, la garantie commerciale ne sera pas non plus applicable dans l'un des cas suivants :
I. Le Consommateur ne fournit pas ou ne veut pas divulguer la facture d'achat ou le bon de livraison ;
II. Le numéro de série et/ou le numéro IMEI est endommagé ou a été retiré ou altéré ;
III. Le Produit est contrefait et n'a pas été fabriqué par Xiaomi ;
IV. Le défaut est causé par une utilisation à des fins non prévues ou contraires aux instructions, manuels ou directives de Xiaomi ou du vendeur ;
V. Le défaut résulte d'une réparation/manipulation effectuée par le Consommateur lui-même ou non autorisée, ou de l'utilisation de pièces de rechange, de logiciels ou de composants non autorisés ou non originaux.

Cette garantie commerciale n'est pas applicable aux Produits qui, en raison de dommages ou d'altération de l'écran, doivent être remplacés par un nouveau Produit. Ce remplacement sera soumis aux normes de la garantie légale.

Aucune disposition de la présente garantie commerciale ne limite les droits des Consommateurs en vertu de la loi applicable.

Fin du document

SCHERMGARANTIE

REDMI NOTE 10 5G

In aanvulling op de consumentenrechten die door de wettelijke garantie worden verleend en volgens de voorwaarden die op https://www.mi.com/global/service/warranty zijn gepubliceerd, geldt de volgende vrijwillige aanvullende en gratis commerciële garantie voor alle consumenten in Nederland (hierna de "Consument"). De commerciële garantie wordt aangeboden door Xiaomi Technology Nederland B.V. (hierna “Xiaomi”), geregistreerd te C08.01, WTC Den Haag, Prinses Beatrixlaan 582, 2595 BM, Den Haag, Nederland (kvk-nummer: 72954914).

1. DE GARANTIE

Consumenten die tussen 3 juni 2021 en 2 september 2021 een Xiaomi Redmi Note 10 5G (hierna het "Product") kopen via geautoriseerde verkopers (online en offline) in Luxemburg (hierna het "Grondgebied") en de smartphone binnen het Grondgebied activeren, komen in aanmerking voor een EENMALIGE (1) gratis reparatieservice bij het lokale Xiaomi´s Service Center gedurende de eerste ZES (6) maanden na de aankoop, indien het scherm van het Product is beschadigd of defect is geraakt door een niet-opzettelijke actie van de Consument (d.w.z. zoals het niet-opzettelijk vallen van het Product).

Deze reparatie van het scherm is kosteloos en omvat, indien nodig, de eveneens kosteloze vervanging van het scherm.

Om van deze commerciële garantie te kunnen profiteren, moet de consument contact opnemen met de klantenservice van Xiaomi. De consument kan worden verzocht de factuur van de aankoop of de leveringsbon op te sturen.

2. UITSLUITINGEN

Deze commerciële garantie is niet van toepassing of dekt de volgende gevallen niet:

I. Schade aan het scherm die opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt;
II. Beschadigingen die alleen het oppervlak van het scherm betreffen, zoals krassen of een ander esthetisch uiterlijk van het scherm;
III. Schade opgelopen door malware, niet-geautoriseerde software of apps van derden die door de Consument worden gebruikt.

De commerciële garantie geldt evenmin in een van de volgende gevallen:

I. De consument weigert of is niet in staat de factuur van de aankoop of de leveringsbon te overleggen;
II. Het serienummer en/of het IMEI-nummer is beschadigd of verwijderd of er is mee geknoeid;
III. Het product is namaak en is niet door Xiaomi geproduceerd;
IV. Het defect is veroorzaakt door gebruik voor niet-beoogde doeleinden of in strijd is met de instructies, handleidingen of richtlijnen van Xiaomi of de verkoper;
V. Het defect is het gevolg van eigen of niet-geautoriseerde reparatie/manipulatie door de Consument, of het gebruik van niet-geautoriseerde of niet-originele onderdelen of software.

Deze commerciële garantie is niet van toepassing op Producten die als gevolg van beschadiging of wijziging van het scherm, moeten worden vervangen door een nieuw Product. Een dergelijke vervanging zal onderworpen zijn aan de wettelijke garantienormen.

Niets in deze commerciële garantie beperkt de rechten van de consument op grond van de toepasselijke wetgeving.

SCHERMGARANTIE-POCO F3

In aanvulling op de consumentenrechten die worden verleend door de wettelijke garantie en volgens de voorwaarden die zijn gepubliceerd op https://www.mi.com/global/service/support/warranty/lu.html of //www.po.co/global/service/warranty/ geldt de volgende vrijwillige aanvullende en gratis commerciële garantie voor alle consumenten in Nederland ("Consument"). De commerciële garantie wordt aangeboden door Xiaomi Technology Netherlands B.V., statutair gevestigd aan de Prinses Beatrixlaan 582, Den Haag 2595BM, Nederland.

1. WERKINGSSFEER

Consumenten die tussen 30 maart 2021 en 30 juni 2022 een POCO F3 ("Product") kopen via een officieel verkoopkanaal (online of offline) van Xiaomi of POCO in Nederland ("Gebied") en de smartphone binnen het Gebied activeert, komen in aanmerking voor een eenmalige (1) gratis reparatieservice bij het lokale Xiaomi of POCO Service Center gedurende de eerste zes (6) maanden na de aankoop, indien het scherm van de hierboven genoemde Producten is beschadigd of defect is geraakt door een niet-opzettelijke handeling van de Consument (d.w.z. zoals het niet-opzettelijk vallen van het Product).

Deze reparatie van het scherm is kosteloos en omvat, indien nodig, de eveneens kosteloze vervanging van het scherm.

Om van deze commerciële garantie gebruik te kunnen maken, dient de consument contact op te nemen met de klantenservice van Xiaomi. De consument kan worden verzocht de factuur van de aankoop of de leveringsbon te overleggen.

2. UITSLUITINGEN

Deze commerciële garantie is niet van toepassing of dekt de volgende gevallen niet:

I. Schade aan het scherm die opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt;

II. Beschadigingen die alleen het oppervlak van het scherm betreffen, zoals krassen of een ander esthetisch uiterlijk van het scherm;

III. Schade opgelopen door malware, niet-geautoriseerde software of apps van derden die door de Consument worden gebruikt.

Bovendien is de commerciële garantie evenmin van toepassing in een van de volgende gevallen:

I. De consument weigert of is niet in staat de factuur van de aankoop of de leveringsbon te overleggen;

II. Het serienummer en/of het IMEI-nummer is beschadigd of verwijderd of er is mee geknoeid;

III. Het product is namaak en is niet door Xiaomi geproduceerd;

IV. Het defect is veroorzaakt door een niet voor het doel bestemd gebruik of in strijd met de instructies, handleidingen of richtlijnen van Xiaomi of de verkoper; V. Het defect is het gevolg van eigen of niet-geautoriseerde reparatie/manipulatie door de Consument, of het gebruik van niet-geautoriseerde of niet-originele reserveonderdelen, software of onderdelen.

Deze commerciële garantie is niet van toepassing op Producten die, als gevolg van beschadiging of wijziging van het scherm, moeten worden vervangen door een nieuw Product. Deze vervanging zal onderworpen zijn aan de wettelijke garantienormen.

Niets in deze garantievoorwaarden beperkt de rechten van de Consument op grond van de toepasselijke wetgeving.

SCHERMGARANTIE-POCO X3 PRO

In aanvulling op de consumentenrechten die worden verleend door de wettelijke garantie en volgens de voorwaarden die zijn gepubliceerd op https://www.mi.com/global/service/support/warranty/lu.html of //www.po.co/global/service/warranty/ geldt de volgende vrijwillige aanvullende en gratis commerciële garantie voor alle consumenten in Nederland ("Consument"). De commerciële garantie wordt aangeboden door Xiaomi Technology Netherlands B.V., statutair gevestigd aan de Prinses Beatrixlaan 582, Den Haag 2595BM, Nederland.

1. WERKINGSSFEER

Consumenten die tussen 26 maart 2021 en 26 juni 2022 een POCO X3 Pro ("Product") kopen via een officieel verkoopkanaal (online of offline) van Xiaomi of POCO in Nederland ("Gebied") en de smartphone binnen het Gebied activeert, komen in aanmerking voor een eenmalige (1) gratis reparatieservice bij het lokale Xiaomi of POCO Service Center gedurende de eerste zes (6) maanden na de aankoop, indien het scherm van de hierboven genoemde Producten is beschadigd of defect is geraakt door een niet-opzettelijke handeling van de Consument (d.w.z. zoals het niet-opzettelijk vallen van het Product).

Deze reparatie van het scherm is kosteloos en omvat, indien nodig, de eveneens kosteloze vervanging van het scherm.

Om van deze commerciële garantie gebruik te kunnen maken, dient de consument contact op te nemen met de klantenservice van Xiaomi. De consument kan worden verzocht de factuur van de aankoop of de leveringsbon te overleggen.

2. UITSLUITINGEN

Deze commerciële garantie is niet van toepassing of dekt de volgende gevallen niet:

I. Schade aan het scherm die opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt;
II. Beschadigingen die alleen het oppervlak van het scherm betreffen, zoals krassen of een ander esthetisch uiterlijk van het scherm;
III. Schade opgelopen door malware, niet-geautoriseerde software of apps van derden die door de Consument worden gebruikt.

Bovendien is de commerciële garantie evenmin van toepassing in een van de volgende gevallen:

I. De consument weigert of is niet in staat de factuur van de aankoop of de leveringsbon te overleggen;
II. Het serienummer en/of het IMEI-nummer is beschadigd of verwijderd of er is mee geknoeid;
III. Het product is namaak en is niet door Xiaomi geproduceerd;
IV. Het defect is veroorzaakt door een niet voor het doel bestemd gebruik of in strijd met de instructies, handleidingen of richtlijnen van Xiaomi of de verkoper;
V. Het defect is het gevolg van eigen of niet-geautoriseerde reparatie/manipulatie door de Consument, of het gebruik van niet-geautoriseerde of niet-originele reserveonderdelen, software of onderdelen.

Deze commerciële garantie is niet van toepassing op Producten die, als gevolg van beschadiging of wijziging van het scherm, moeten worden vervangen door een nieuw Product. Deze vervanging zal onderworpen zijn aan de wettelijke garantienormen.

Niets in deze garantievoorwaarden beperkt de rechten van de Consument op grond van de toepasselijke wetgeving.

SCREEN PROTECTION – MI 11

Zusätzlich zu den Verbraucherrechten, die durch die gesetzliche Gewährleistung gewährt werden, und gemäß den Bedingungen, die auf https://www.mi.com/global/service/warranty veröffentlicht sind, gilt für alle Verbraucher in Luxemburg ("Verbraucher") folgende freiwillige zusätzliche und kostenlose Garantie. Die Garantie wird von Xiaomi Technology Netherlands B.V. mit Sitz in Prinses Beatrixlaan 582, Den Haag 2595BM, Niederlande, angeboten.

1. UMFANG

Verbraucher, die zwischen dem 9. Februar 2021 und dem 8. Oktober 2022 ein Xiaomi Mi 11 ("Produkt") in einem offiziellen und authorisierten Verkaufskanal (online oder stationär) in Luxemburg gekauft haben, und das Produkt in Luxemburg nach dem Kauf aktivieren, haben während der ersten zwölf (12) Monate nach dem Kauf, Anspruch auf einen einmaligen (1) kostenlosen Reparaturservice im lokalen Xiaomi's Service Center, wenn der Bildschirm der oben genannten Produkte durch eine nicht beabsichtigte Handlung des Verbrauchers beschädigt oder fehlerhaft ist (wie z.B. ein unbeabsichtigtes Fallen des Produkts).

Eine solche Reparatur des Bildschirms ist kostenlos und umfasst, falls erforderlich, auch den kostenlosen Austausch des Bildschirms.

Um Anspruch von dieser Garantie zu nehmen, können sich Verbraucher an den in Luxemburg ansässigen wenden. Die Verbraucher können aufgefordert werden, die Rechnung oder den Kaufbeleg einzureichen.

2. AUSSCHLÜSSE

Die Garantie gilt nich für:

I. Schäden am Bildschirm, die vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurden;
II. Schäden, die nur die Oberfläche des Bildschirms betreffen, wie Kratzer oder andere ästhetische Erscheinungen des Bildschirms;
III. Schäden, die durch Schadsoftware, nicht autorisierte Software oder Anwendungen Dritter, die vom Verbraucher verwendet werden, entstehen.

Darüber hinaus wird die Garantie auch in keinem der folgenden Fälle gewährt:

I. Der Verbraucher reicht die Rechnung/Kaufbeleg nicht ein;
II. Die Seriennummer und/oder die IMEI-Nummer ist beschädigt oder wurde entfernt oder manipuliert;
III. Das Produkt ist gefälscht oder wurde nicht von Xiaomi hergestellt;
IV. Der Mangel wird durch eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung oder entgegen den Anweisungen, Handbüchern oder Richtlinien von Xioami oder dem Verkäufer verursacht;
V. Der Mangel entsteht durch eigene oder nicht autorisierte Reparatur/Manipulation des Verbrauchers oder durch die Verwendung von nicht autorisierten oder nicht originalen Ersatzteilen, Software oder Komponenten.

Diese Garantie gilt nicht für Produkte, die aufgrund von Beschädigungen oder Veränderungen des Bildschirms durch ein neues Produkt ersetzt werden müssen. Ein solcher Ersatz unterliegt den gesetzlichen Gewährleistungsnormen.

Nichts in dieser Garantie schränkt die Rechte des Verbrauchers nach dem anwendbaren Recht ein.