Warranty(BG)

ГАРАНЦИОННА КАРТА ‚,XIAOMI‘‘ ЗА СМАРТФОН

Тази договорна гаранция се прилага само за хардуерните компоненти на смартфона ,,Xiaomi'' и неговото оборудване, прикрепено към него (оттук нататък „Продуктът“), както е първоначално доставено. Тази гаранция не се прилага за софтуер или друго оборудване, които са собственост на ,,Xiaomi'' или трети страни, за които се предоставя или има за цел да се прилага лицензионно споразумение с краен потребител или отделни декларации за гаранция / гаранция или изключения.

1. ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

Тази безплатна, доброволна търговска гаранция се предоставя от Xiaomi Technology Netherlands B.V. със седалище в Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Holland („Xiaomi“).

,,Xiaomi'' гарантира на купувача („Вие“), че Продуктът няма да има дефекти в материалите и изработката при нормална употреба по време на гаранционния период. Освен ако не е предвидено друго в приложимото законодателство, гаранцията продължава и се предоставя за 2 (две) години от деня на първата покупка.

Тази търговска гаранция не изключва, ограничава или преустановява каквито и да било права, включително законовите гаранции, които потребителят без допълнителни разходи за него може да има по отношение на продавача съгласно съответното законодателство.

2. ПРАВНА ЗАЩИТА

Ако се открие хардуерен дефект, обхванат от тази гаранция и ,,Xiaomi'' получи валиден иск в рамките на гаранционния период, ,,Xiaomi'' по свое усмотрение или (1) ще ремонтира продукта безплатно, като използва нови или ремонтирани резервни части, (2) ще замени Продукта с нов или ремонтиран продукт, или (3) ще възстанови сумата за Продукта, с изключение на потенциалните разходи за доставка.

В случай на дефект, в максимално разрешената от закона степен, това са Вашите единствени средства за защита съгласно тази гаранция. Може да се прилагат такси за доставка и обработка, освен когато е забранено от приложимото законодателство. Всеки заместващ хардуерен продукт ще бъде гарантиран за остатъка от първоначалния гаранционен период или тридесет (30) дни, което от двете е по-дълго, или за допълнителен период от време, който може да е приложим във Вашата юрисдикция.

3. КАК ДА ПОЛУЧИТЕ ГАРАНЦИОННА УСЛУГА

В съответствие с приложимото законодателство, ,,Xiaomi'' може да изиска от Вас да предоставите доказателство и подробности за първата покупка и гаранционна карта с уникалния идентификационен код на продукта. Ваша е отговорността да запазите всички данни, софтуер или други материали, които може да сте съхранили или запазили в продукта. Вероятно е такива данни, софтуер или други материали да бъдат изгубени или преформатирани по време на сервиз, а ,,Xiaomi'' няма да носи отговорност за такива щети или загуби.

С изключение на случаите, забранени от законите или обещани по друг начин от ,,Xiaomi'', следпродажбените услуги съгласно тази търговска гаранция ще бъдат ограничени до оторизираните сервизни центрове, разположени в [•].


Държава

Град

Оторизиран сервизен център

Адрес

Работни дни

Работно време

Телефонен номер

Уебсайт

България

София

„Сръчко Сервиз“ ЕООД

ул „Коста Лулчев“ № 58А, 1574

Пон-Пт

09:00 – 19:00 02 9635716;

02 8848927

Заявете ремонт

//www.sservice.bg/remonti

НАПОМНЯНЕ: ПРЕДИ ДА ИЗПРАЩАТЕ УСТРОЙСТВОТО

  1. Архивирайте всички клиентски данни (използвайте Mi Cloud или Share Mi app)

  2. Извадете SIM картата и картата с памет (ако е в устройството)

  3. Отключете телефона от всички ключалки (кодове) и деактивирайте акаунта в Google и Mi

  4. Осигурете добре пратката за транспорт.

Моля, имайте предвид, че вашите лични данни ще бъдат изтрити по време на процеса на поправка и ние не поемаме отговорност за загуба на лични данни.

4. ИЗКЛЮЧЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Освен ако не е предвидено друго от ,,Xiaomi'', тази Ограничена гаранция се отнася само за Продукта, произведен от или за ,,Xiaomi'', който може да бъде идентифициран чрез търговската марка „Xiaomi“ или „Mi“, търговско наименование или лого, прикрепено към нея.

,,Xiaomi'' не гарантира, че работата на Продукта ще бъде непрекъсната или без грешки. Гаранцията не се отнася и за:

(а) Щети, причинени от природни действия, например мълнии, торнадо, наводнение, пожар, земетресение или други външни причини; (б) Небрежност; в) Търговска употреба; (г) Промени или модификации на която и да е част от Продукта; (д) Щети, причинени от употреба с продукти, които не са на Xiaomi; (е) Щети, причинени от злополука, злоупотреба или неправилно използване; (ж) Щети, причинени от експлоатацията на Продукта извън разрешената или предвидената употреба, описана от ,,Xiaomi'', или с неправилно напрежение или захранване; (з) Щети, причинени от сервиз (включително ремонти, надстройки и разширения), извършен от всеки, който не е представител на ,,Xiaomi''; (и) Неспазване на инструкциите, свързани с употребата на Продукта; или й) Нормално износване.

Възстановяването и преинсталирането на софтуерни програми и потребителски данни не са предмет на тази гаранция. Никой дистрибутор, агент или служител на ,,Xiaomi'' не е упълномощен да извършва каквито и да е модификации, разширения или допълнения към тази гаранция. Ако се счита, че някой срок е незаконен или неприложим, законността или изпълняемостта на останалите условия няма да бъде засегната или нарушена.

Продуктите, които не са въведени на пазара за Европейското икономическо пространство (ЕИП) / Европейска асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) от ,,Xiaomi'' или след съгласието на ,,Xiaomi'', и / или не са произведени надлежно от ,,Xiaomi'' и / или не са надлежно придобити от ,,Xiaomi'' или официален продавач на ,,Xiaomi'', не са обхванати от тази търговска гаранция. Съгласно приложимото законодателство можете да се възползвате от други гаранции, например правна гаранция от неофициалния търговец на дребно, който е продал продукта. Следователно може да се наложи да се свържете с търговеца, от когото сте закупили Продукта.

Настоящите гаранции не се прилагат в Хонконг и Тайван.

5. ПРИЛОЖИМИ ГАРАНЦИИ

Освен ако не е забранено от приложимото законодателство, всички подразбиращи се гаранции (включително гаранции за продаваемост и годност за определена цел) ще бъдат ограничени до продължителността на тази ограничена гаранция. Някои юрисдикции не позволяват ограничения за продължителността на подразбиращата се гаранция, така че горното ограничение може да не се отнася за Вас.

6. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ВРЕДИТЕ

Освен за забраненото от приложимото законодателство, ,,Xiaomi'' не носи отговорност за каквито и да било случайни, косвени, специални или последващи щети, включително, но не само загуба на печалба, приходи или данни, щети, произтичащи от нарушение на изрична или подразбираща се гаранция или условие, или съгласно която и да е друга правна теория, дори когато ,,Xiaomi'' е бил уведомен за възможността за такива щети. Някои юрисдикции не позволяват изключването или ограничаването на специални, косвени, случайни или последващи щети, така че горното ограничение или изключване може да не се отнася за Вас.


Xiaomi 14 Ultra (N1) Premium Service 

Към правата дадени от стандартната гаранция - https://www.mi.com/global/service/warranty се допълва следната доброволна и безплатна търговска гаранция. Тя ще е валидна за всички закупили и активирали Xiaomi 14 Ultra (N1) на територията на Република България. Търговската гаранция се предоставя от Xiaomi Technology Netherlands B.V регистрирана на адрес. înregistrată la Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Holland

 

1.       Гаранция от 24 месеца,

Xiaomi дава гаранция на смартфони от модел Xiaomi 14 Ultra (N1) (в рамките на допустимите граници на ползване на устройството), за дефекти по смартфона и безплатен труд по ремонт за 24 месеца от датата на закупуване на смартфона.

 

2.       Гаранция за защита на екрана

a)         Период

Клиенти закупили Xiaomi 14 Ultra (N1)) между 04ти Април 2024 и 03ти Април 2025 от официален канал за продажба (онлайн или физически магазин) на територията на Република България и активирали устройството в рамките на същата територия, ще могат да се възползват еднократно от безплатен ремонт на екрана в рамките на първите шест (6) месеца от датата на закупуване в оторизиран сервизен център - Сръчко Сервиз ЕООД. Повредата може да бъде причинена само и единствено неумишлено, като например в следствие на случайно изпускане на продукта.

Ремонт или подмяна на екрана при подобна повреда ще бъде безплатна.

За да се възползват от допълнителната гаранция клиентите трябва да се свържат със Сръчко Сервиз ЕООД на телефон 02/8848927 или на адрес ул. „Коста Лулчев“ № 58А. Възможно е на клиентите да им бъде поискана фактура или касова бележка на продукта.

 

b)        Изключения

Допълнителната търговска гаранция НЕ важи при следните обстоятелства:  

I. Повредата по екрана е предизвикана умишлено;

II. Повредите са естетически или са леки драскотини по екрана;

III. Повреди причинени от зловреден софтуер или апликация от трета страна.

 

В допълнение, допълнителната търговска гаранция не включва следните случаи:

I.  Потребителят не е предоставил фактурата за покупката или касова бележка;

II. Серийният номер и/или IMEI номерът е повреден, премахнат или подправен;

III.  Продуктът е фалшив и не е произведен от Xiaomi;

IV. Дефектът е причинен при неправомерна употреба спрямо инструкциите за ползване;

V.  Дефектът е причинен при опит за ремонт от страна неоторизирано лице или сервиз, или са ползвани неоригинални резервни части и компоненти.

 

Допълнителната търговска гаранция не важи за устройства, за които е необходима подмяна с ново устройство.

Xiaomi 14 (N3) Premium Service

Към правата дадени от стандартната гаранция - https://www.mi.com/global/service/warranty се допълва следната доброволна и безплатна търговска гаранция. Тя ще е валидна за всички закупили и активирали Xiaomi 14 (N3) на територията на Република България. Търговската гаранция се предоставя от Xiaomi Technology Netherlands B.V регистрирана на адрес. înregistrată la Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Holland

 

1.       Гаранция от 24 месеца,

Xiaomi дава гаранция на смартфони от модел Xiaomi 14 (в рамките на допустимите граници на ползване на устройството), за дефекти по смартфона и безплатен труд по ремонт за 24 месеца от датата на закупуване на смартфона.

 

2.       Гаранция за защита на екрана

a)         Период

Клиенти закупили Xiaomi 14 (N3) между 26ти февруари 2024 и 25ти февруари 2025 от официален канал за продажба (онлайн или физически магазин) на територията на Република България и активирали устройството в рамките на същата територия, ще могат да се възползват еднократно от безплатен ремонт на екрана в рамките на първите шест (6) месеца от датата на закупуване в оторизиран сервизен център - Сръчко Сервиз ЕООД. Повредата може да бъде причинена само и единствено неумишлено, като например в следствие на случайно изпускане на продукта.

Ремонт или подмяна на екрана при подобна повреда ще бъде безплатна.

За да се възползват от допълнителната гаранция клиентите трябва да се свържат със Сръчко Сервиз ЕООД на телефон 02/8848927 или на адрес ул. „Коста Лулчев“ № 58А. Възможно е на клиентите да им бъде поискана фактура или касова бележка на продукта.

 

b)        Изключения

Допълнителната търговска гаранция НЕ важи при следните обстоятелства:  

I. Повредата по екрана е предизвикана умишлено;

II. Повредите са естетически или са леки драскотини по екрана;

III. Повреди причинени от зловреден софтуер или апликация от трета страна.

 

В допълнение, допълнителната търговска гаранция не включва следните случаи:

I. Потребителят не е предоставил фактурата за покупката или касова бележка;

II. Серийният номер и/или IMEI номерът е повреден, премахнат или подправен;

III. Продуктът е фалшив и не е произведен от Xiaomi;

IV. Дефектът е причинен при неправомерна употреба спрямо инструкциите за ползване;

V.  Дефектът е причинен при опит за ремонт от страна неоторизирано лице или сервиз, или са ползвани неоригинални резервни части и компоненти.

 

Допълнителната търговска гаранция не важи за устройства, за които е необходима подмяна с ново устройство.


Redmi Note 13 Pro+ 5G, Redmi Note 13 Pro 5G, Redmi Note 13 5G, Redmi Note 13 5G Premium Service

Към правата дадени от стандартната гаранция - https://www.mi.com/global/service/warranty се допълва следната доброволна и безплатна търговска гаранция. Тя ще е валидна за всички закупили и активирали Redmi Note 13 Pro+ 5G (N16U), Redmi Note 13 Pro 5G (N16), Redmi Note 13 5G (N17), Redmi Note 13 5G (N7N)   на територията на Република България. Търговската гаранция се предоставя от Xiaomi Technology Netherlands B.V регистрирана на адрес. înregistrată la Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Holland.

1.       Гаранция от 24 месеца,

Xiaomi дава гаранция на смартфони от модел Redmi Note 13 Pro+ 5G (N16U), Redmi Note 13 Pro 5G (N16), Redmi Note 13 5G (N17), Redmi Note 13 5G (N7N)   (в рамките на допустимите граници на ползване на устройството), за дефекти по смартфона и безплатен труд по ремонт за 24 месеца от датата на закупуване на смартфона.

2.       Гаранция за защита на екрана

a)         Период

Клиенти закупили Redmi Note 13 Pro+ 5G (N16U), Redmi Note 13 Pro 5G (N16), Redmi Note 13 5G (N17), Redmi Note 13 5G (N7N)   между 23ти януари 2024 и 23ти февруари 2024 от официален канал за продажба (онлайн или физически магазин) на територията на Република България и активирали устройството в рамките на същата територия, ще могат да се възползват еднократно от безплатен ремонт на екрана в рамките на първите шест (6) месеца от датата на закупуване в оторизиран сервизен център - Сръчко Сервиз ЕООД. Повредата може да бъде причинена само и единствено неумишлено, като например в следствие на случайно изпускане на продукта.

Ремонт или подмяна на екрана при подобна повреда ще бъде безплатна.

За да се възползват от допълнителната гаранция клиентите трябва да се свържат със Сръчко Сервиз ЕООД на телефон 02/8848927 или на адрес ул. „Коста Лулчев“ № 58А. Възможно е на клиентите да им бъде поискана фактура или касова бележка на продукта.

 

b)        Изключения

Допълнителната търговска гаранция НЕ важи при следните обстоятелства:  

I. Повредата по екрана е предизвикана умишлено;

II. Повредите са естетически или са леки драскотини по екрана;

III. Повреди причинени от зловреден софтуер или апликация от трета страна.

 

В допълнение, допълнителната търговска гаранция не включва следните случаи:

I. Потребителят не е предоставил фактурата за покупката или касова бележка;

II. Серийният номер и/или IMEI номерът е повреден, премахнат или подправен;

III.  Продуктът е фалшив и не е произведен от Xiaomi;

IV.  Дефектът е причинен при неправомерна употреба спрямо инструкциите за ползване;

V. Дефектът е причинен при опит за ремонт от страна неоторизирано лице или сервиз, или са ползвани неоригинални резервни части и компоненти.

 

Допълнителната търговска гаранция не важи за устройства, за които е необходима подмяна с ново устройство.

Xiaomi 13T and Xiaomi 13T Pro Premium Service 

Към правата дадени от стандартната гаранция - https://www.mi.com/global/service/warranty се допълва следната доброволна и безплатна търговска гаранция. Тя ще е валидна за всички закупили и активирали Xiaomi 13T and Xiaomi 13T Pro на територията на Република България. Търговската гаранция се предоставя от Xiaomi H.K. Limited регистрирана на адрес Suite 3209, 32/F, Tower 5, The Gateway, Harbour City, 15 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong.

 

1.       Гаранция от 24 месеца,

Xiaomi дава гаранция на смартфони от модел Xiaomi 13T Pro/Xiaomi 13T (в рамките на допустимите граници на ползване на устройството), за дефекти по смартфона и безплатен труд по ремонт за 24 месеца от датата на активиране на смартфона.

 

2.       Гаранция за защита на екрана

a)         Период

Клиенти закупили Xiaomi 13T Pro/Xiaomi 13T между 6ти Октомври 2023 и 6ти Октомври 2024 от официален канал за продажба (онлайн или физически магазин) на територията на Република България и активирали устройството в рамките на същата територия, ще могат да се възползват еднократно от безплатен ремонт на екрана в рамките на първите шест месеца от датата на закупуване в оторизиран сервизен център - Сръчко Сервиз ЕООД. Повредата може да бъде причинена само и единствено неумишлено, като например в следствие на случайно изпускане на продукта.

 

Ремонт или подмяна на екрана при подобна повреда ще бъде безплатна.

 

За да се възползват от допълнителната гаранция клиентите трябва да се свържат със Сръчко Сервиз ЕООД на телефон 02/8848927 или на адрес ул. „Коста Лулчев“ № 58А. Възможно е на клиентите да им бъде поискана фактура или касова бележка на продукта.

 

b)        Изключения

Допълнителната търговска гаранция НЕ важи при следните обстоятелства:  

I. Повредата по екрана е предизвикана умишлено;

II. Повредите са естетически или са леки драскотини по екрана;

III. Повреди причинени от зловреден софтуер или апликация от трета страна.

 

В допълнение, допълнителната търговска гаранция не включва следните случаи:

I. Потребителят не е предоставил фактурата за покупката или касова бележка;

II. Серийният номер и/или IMEI номерът е повреден, премахнат или подправен;

III. Продуктът е фалшив и не е произведен от Xiaomi;        

Ⅳ. Дефектът е причинен при неправомерна употреба спрямо инструкциите за ползване;

V. Дефектът е причинен при опит за ремонт от страна неоторизирано лице или сервиз, или са ползвани неоригинални резервни части и компоненти.

 

Допълнителната търговска гаранция не важи за устройства, за които е необходима подмяна с ново устройство.

Международна гаранционна услуга за Xiaomi 13 Pro

Тази Международна гаранционна услуга за Xiaomi 13 Pro е допълнителна гаранционна услуга добавена към стандартната потребителска гаранция публикувана на: https://www.mi.com/global/service/warranty .

Международната гаранционна услуга може да послужи на потребителите, които закупят продукта от официалните пазарните канали и искат да се възползват от гаранционно обслужване в друга държава участник в допълнителните условия на гаранцията.

a)     Условия за ползване

Всеки краен потребител закупил Xiaomi 13 Pro („Продукт“) от официален канал за продажба на Xiaomi, в някоя от долупосочените държави участнички в гаранционните условия - “Таблица 1” и активирал „Продукта“ в рамките на условията публикувани от Xiaomi, ще може да се възползва от допълнителната международна гаранционна услуга (включително подмяна на смартфона или софтуерен ъпдейт) предлагана в държавите от списъка в „Таблица 1“. Услугата се предлага от Xiaomi H.K. Limited registered at Suite 3209, 32/F, Tower 5, The Gateway, Harbour City, 15 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong.  Периода на гаранцията е 24 месеца от датата на закупуване на „Продукта“.

Гаранционните условия ще бъдат съобразени с индивидуалните закони и условия на пазарите, където се предлага услугата и с наличността на сервизните части, осигуряващи безпроблемната работа на „Продукта“. Моля посетете https://www.mi.com/global/service/warranty за да получите пълна информация за условията във всеки един посочен пазар.  

Таблица 1

Регион

Държави участващи в условията на гаранцията

Азия

Хонг Конг, Казахстан, Киргизстан, Макао, Малайзия, Филипините, Тайланд, Турция, Саудитска Арабия, Сингапур, Тайван, ОАЕ, Виетнам;

Европа

Австрия, Беларус, Белгия, България, Хърватия, Чехия, Дания, Естония, Франция, Финландия, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Холандия, Португалия, Полша, Румъния, Русия, Словакия, Испания , Швеция, Швейцария, Обединеното кралство;

 

Международната гаранционна услуга включва следното сервизно обслужване:

1.     Сервизно обслужване в рамките на гаранционния период: След предоставен документ за покупка и валидна гаранционна карта пред оторизирания сервизен център на Xiaomi и неговото одобрение, можете да се възползвате от услугата. Условията за ползване може да варират спрямо държавата, в която се заявява ползването на гаранционния сервиз.

 

2.     Сервизно обслужване извън гаранционния период: „Продукта“може да бъде приет в сервиза и ремонтиран в съответния оторизиран сервизен център на Xiaomi.

Цената на на услугата се определя от оторизирания сервизен център на Xiaomi.

Извънгаранционната гаранция за подмяна на резервни части включва: Дънна платка, Екран, Батерия, Заден панел и други. Наличността се определя от оторизирания сервиз на Xiaomi.

Моля вземете под внимание, че след подмяна на резервана част/части, функционалността на смартфона може да варира въз основа на различия в пазара на сервизно обслужване и пазара на закупуване.

 

b)     Изключения

Гаранцията НЕ включва следните случаи:

1.     Международната гаранционна услуга на Xiaomi за сервизно обслужване (включително подмяна на смартфона или софтуерен ъпдейт) касае единствено модел Xiaomi 13 Pro, ИЗКЛЮЧВАЙКИ повторно му връщане за сервизно обслужване.

2.     Потребителите трябва дадат съгласието си за събиране и обработка на личните им данни, заедно с подписани ППП и формуляр за инструктаж от оторизирания сервиз на Xiaomi. В противен случай услугата може да бъде отказана.

3.     Сервизната услуга на „Продукт“ закупен от неофициален канал на продажба може да бъде отказана. Моля проследете дали покупката на смартфона е от официален канал за разпространение на Xiaomi.

В допълнение, гаранцията НЕ включва следните случаи:

1.     Модела на телефона не е включен в условията на Международната гаранционна услуга на Xiaomi.

2.     Смартфона не е закупен и активиран в рамките на списъка с държави от „Таблица 1“

3.     Смартфона е закупен от неофициален канал за продажба на Xiaomi, в рамките на списъка с държави от „Таблица 1“

4.     Телефона е претърпял модификации, разглобяване или ремонт в неоторизиран сервиз.

5.     Времето за предаване на смартфона е извън предлаганото сервизно обслужване.

6.     Желаното от потребителя действие включва само възстановяване на сума или подмяна на устройството при липса на установена повреда от сервиза.

7.     Устройството не може да бъде използвано в друг регион (в това число несъвпадащи мрежови стандарти или липса на достъп до интернет и други).

8.     Ремонта на устройството превишава възможностите за услуги предлагани от съответния оторизиран сервиз на Xiaomi.

Xiaomi 13 Premium Service 

Към правата дадени от стандартната гаранция - https://www.mi.com/global/service/warranty се допълва следната доброволна и безплатна търговска гаранция. Тя ще е валидна за всички закупили и активирали Xiaomi 13 на територията на Република България. Търговската гаранция се предоставя от Xiaomi H.K. Limited регистрирана на адрес Suite 3209, 32/F, Tower 5, The Gateway, Harbour City, 15 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong.

1.       Гаранция от 24 месеца,

Xiaomi дава гаранция на смартфони от модел Xiaomi 13 (в рамките на допустимите граници на ползване на устройството), за дефекти по смартфона и безплатен труд по ремонт за 24 месеца от датата на активиране на смартфона.

2.       Гаранция за защита на екрана

a)         Период

Клиенти закупили Xiaomi 13 между 13.03.2023 и 13.03.2024 от официален канал за продажба (онлайн или физически магазин) на територията на Република България и активирали устройството в рамките на същата територия, ще могат да се възползват еднократно от безплатен ремонт на екрана в рамките на първите шест месеца в оторизиран сервизен център - Сръчко Сервиз ЕООД. Повредата може да бъде причинена само и единствено неумишлено, като например в следствие на случайно изпускане на продукта.

Ремонт или подмяна на екрана при подобна повреда ще бъде безплатна.

За да се възползват от допълнителната гаранция клиентите трябва да се свържат със Сръчко Сервиз ЕООД на телефон 02/8848927 или на адрес ул. „Коста Лулчев“ № 58А.

 

b)        Изключения

Допълнителната търговска гаранция НЕ важи при следните обстоятелства:  

I.            Повредата по екрана е предизвикана умишлено;

II.            Повредите са естетически или са леки драскотини по екрана;

III.            Повреди причинени от зловреден софтуер или апликация от трета страна.

 

В допълнение, допълнителната търговска гаранция не включва следните случаи:

I.            Потребителят не е предоставил фактурата за покупката или касова бележка;

II.            Серийният номер и/или IMEI номерът е повреден, премахнат или подправен;

III.            Продуктът е фалшив и не е произведен от Xiaomi;

IV.            Дефектът е причинен при неправомерна употреба спрямо инструкциите за ползване;

V.            Дефектът е причинен при опит за ремонт от страна неоторизирано лице или сервиз, или са ползвани неоригинални резервни части и компоненти.

 

Допълнителната търговска гаранция не важи за устройства, за които е необходима подмяна с ново устройство.

Промоционално сервизно обслужване

Обхват на моделите:

Всички смартфони Xiaomi, Redmi и POCO, ("Продукт") закупени от официален търговски канал за продажба* (онлайн или офлайн) на Xiaomi в България („Територия“) и активирани в рамките на теритирията на страната.

Обхват на услугата:

100% отстъпка от труда при ремонт на извънгаранционни продукти, за клиенти на Xiaomi, заявили и регистрирани в оторизиран сервизен център - Сръчко Сервиз ЕООД, в рамките на промоционалния период.

Всеки клиент посетил физически сервизния център по време на промоционалния период ще получи специален малък подарък. Количеството етикети за багаж и стойки за телефон са ограничени.


Условия на ползване

1.     Страна предлагаща отстъпката и промоционални условия

Отстъпката при ремонт се предлага от Xiaomi Technology Netherlands B.V, регистрирана на Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Нидерландия.

 

2.     Промоционален период

Промоцията е валидна от 21/11/2022 до 28/11/2022 включително. ("Промоционален период").

 

3.     Територия

Промоцията е валидна на територията на Република България.

 

1.     Бенефициент и механика

а. Бенефициенти

Ако сте закупили продукт с бранд Xiaomi, Redmi или POCO, от официален търговски канал за продажби и той е вече извън гаранционния си период, можете да заявите ремонт на https://www.mi.com/global/service/support/warranty/bg.html  или на място в „Сръчко Сервиз“ ЕООД, ул „Коста Лулчев“ № 58А в рамките на промоционалния период и ще получите еднократна стопроцентова отстъпка от цената за труд* по конкретния ремонт спрямо условията на промоцията.

*Моля имайте предвид, че цената за резервни части не е включена в горепосочетата отстъпка.

 

б.- Механика

Ще получите инструкции как да изпратите продукта за ремонт единствено след като представите официален документ за покупка (фактурата за покупката или касова бележка). Моля свържете се с оторизирания сервиз на Xiaomi за България на следния телефон:

 

„Сръчко Сервиз“ ЕООД – 02/8848927

 

Въз основа на представения от Вас документ за покупка ще Ви информираме дали устройството отговаря на условията на промоцията и екипа на сервиза ще Ви предостави оферта изключваща цената за труд. Решението дали устройството да се ремонтира се взима само от страна на Бенефициента. В случай на отказ от ремонт, устройството се връща към подателя в състоянието му на получаване в сервиза, а всички разходи по огледа и транспорт (към и от сервиза) на пратката се поемат от Бенефициента.

 

1.     Изключения

Промоционалните условия на Месец на сервизното обслужване Xiaomi 2022 не се прилагат за нито един от следните случаи:

a.       I. Потребителят не предоставя фактурата за покупката или касова бележка;

b.       II. Серийният номер и/или IMEI номерът е повреден или е премахнат или подправен;

c.       III. Продуктът е фалшив и не е произведен от Xiaomi      

 

 

2.     Допълнителни клаузи

1) Организаторът ще рекламира Промоцията на https://www.mi.com/global/support/warranty/bg  и чрез всякакви други средства, които счете за уместни, за да информира обществеността, а промоционалните материали ще бъдат предмет на тези Правила и условия.

2) Организаторът ще тълкува и обяснява условията на тази промоция в съответствие със законовите изисквания. Организаторът си запазва правото да отмени тази промоция с предизвестие и като вземе предвид заявките, които вече са направени от Бенефициентите.

3) Бенефициентите ще бъдат премахвани автоматично от тази и последващи промоционални активности от страна на Xiaomi при злонамерено, неразумно или неправомерно поведение и действия нарушаващи законовите рамки на взаимоотношенията между двете страни.

 

 

 

Xiaomi 12T Pro/Xiaomi 12T Premium Serivce

Към правата дадени от стандартната гаранция - https://www.mi.com/global/service/warranty се допълва следната доброволна и безплатна търговска гаранция. Тя ще е валидна за всички закупили и активирали Xiaomi 12T Pro/Xiaomi 12T на територията на Република България. Търговската гаранция се предоставя от Xiaomi H.K. Limited регистрирана на адрес Suite 3209, 32/F, Tower 5, The Gateway, Harbour City, 15 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong.

1. ГАРАНЦИЯ ОТ 24 МЕСЕЦА,

Xiaomi дава гаранция на смартфони от модел Xiaomi 12T Pro/Xiaomi 12T (в рамките на допустимите граници на ползване на устройството), за дефекти по смартфона и безплатен труд по ремонт за 24 месеца от датата на активиране на смартфона.

2. ГАРАНЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЕКРАНА

A) ПЕРИОД

Клиенти закупили Xiaomi 12T Pro/Xiaomi 12T между 15ти Октомври 2022 and 15ти Октомври 2023 от официален канал за продажба (онлайн или физически магазин) на територията на Република България и активирали устройството в рамките на същата територия, ще могат да се възползват еднократно от безплатен ремонт на екрана в рамките на първите шест месеца в оторизиран сервизен център - Сръчко Сервиз ЕООД. Повредата може да бъде причинена само и единствено неумишлено, като например в следствие на случайно изпускане на продукта. Ремонт или подмяна на екрана при подобна повреда ще бъде безплатна.

За да се възползват от допълнителната гаранция клиентите трябва да се свържат със Сръчко Сервиз ЕООД на телефон 02/8848927 или на адрес ул. „Коста Лулчев“ № 58А.

B) ИЗКЛЮЧЕНИЯ

Допълнителната търговска гаранция НЕ важи при следните обстоятелства:
I. Повредата по екрана е предизвикана умишлено;
II. Повредите са естетически или са леки драскотини по екрана;
III. Повреди причинени от зловреден софтуер или апликация от трета страна.

В допълнение, допълнителната търговска гаранция не включва следните случаи:
I. Потребителят не е предоставил фактурата за покупката или касова бележка;
II. Серийният номер и/или IMEI номерът е повреден, премахнат или подправен;
III. Продуктът е фалшив и не е произведен от Xiaomi;
IV. Дефектът е причинен при неправомерна употреба спрямо инструкциите за ползване;
V. Дефектът е причинен при опит за ремонт от страна неоторизирано лице или сервиз, или са ползвани неоригинални резервни части и компоненти.

Допълнителната търговска гаранция не важи за устройства, за които е необходима подмяна с ново устройство.

МЕСЕЦ НА СЕРВИЗНОТО ОБСЛУЖВАНЕ XIAOMI 2022 - УСЛОВИЯ

Xiaomi празнува Месец на сервизното обслужване 2022 и предлага
промоционални условия на клиентите си.

1. ОТСТЪПКА ПРИ РЕМОНТ

Обхват на моделите:
Всички смартфони Xiaomi, Redmi и POCO, ("Продукт") закупени от официален търговски канал за продажба* (онлайн или офлайн) на Xiaomi в България („Територия“) и активирани в рамките на теритирията на страната.

Обхват на услугата:
100% отстъпка от труда при ремонт на извънгаранционни продукти, за клиенти на Xiaomi, заявили и регистрирани в оторизиран сервизен център - Сръчко Сервиз ЕООД, в рамките на промоционалния период.


Условия на ползване

1. СТРАНА ПРЕДЛАГАЩА ОТСТЪПКАТА И ПРОМОЦИОНАЛНИ УСЛОВИЯ

Отстъпката при ремонт се предлага от Xiaomi Technology Netherlands B.V, регистрирана на Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Нидерландия.

2. ПРОМОЦИОНАЛЕН ПЕРИОД

Промоцията е валидна от 01/07/2022 до 31/07/2022 включително. ("Промоционален период").

3. ТЕРИТОРИЯ

Промоцията е валидна на територията на Република България.

*Xiaomi Store Bulgaria, оператори: А1, Yettel, Vivacom. Търговската мрежа на Technopolis, Technomarket и Зора.

4. БЕНЕФИЦИЕНТ И МЕХАНИКА

Промоционални условия 1:
a. Бенефициенти
Ако сте закупили продукт с бранд Xiaomi, Redmi или POCO, от официален търговски канал за продажби и той е вече извън гаранционния си период, можете да заявите ремонт на https://www.mi.com/global/service/support/warranty/bg.html или на място в „Сръчко Сервиз“ ЕООД, ул „Коста Лулчев“ № 58А в рамките на промоционалния период и ще получите еднократна стопроцентова отстъпка от цената за труд* по конкретния ремонт спрямо условията на промоцията.

*Моля имайте предвид, че цената за резервни части не е включена в горепосочетата отстъпка.

б. Механика
Ще получите инструкции как да изпратите продукта за ремонт единствено след като представите официален документ за покупка (фактурата за покупката или касова бележка). Моля свържете се с оторизирания сервиз на Xiaomi за България на следния телефон:

„Сръчко Сервиз“ ЕООД – 02/8848927

Въз основа на представения от Вас документ за покупка ще Ви информираме дали устройството отговаря на условията на промоцията и екипа на сервиза ще Ви предостави оферта изключваща цената за труд. Решението дали устройството да се ремонтира се взима само от страна на Бенефициента. В случай на отказ от ремонт, устройството се връща към подателя в състоянието му на получаване в сервиза, а всички разходи по огледа и транспорт (към и от сервиза) на пратката се поемат от Бенефициента.

Промоционални условия 2: Подарък за ВИП потребителите
В рамките на промоционалната активност, ползвателите на Xiaomi 12, Xiaomi 12Pro и Xiaomi 12X (ВИП потрбители) могат да получат стикер за хладилник в различни варианти, когато посетят на място споменатия сервиз в Промоционални условия, точка Б. Количествата са ограничени!

1. ДОПЪЛНИТЕЛНИ КЛАУЗИ

1) Организаторът ще рекламира Промоцията на https://www.mi.com/global/service/support/warranty/bg.html и чрез всякакви други средства, които счете за уместни, за да информира обществеността, а промоционалните материали ще бъдат предмет на тези Правила и условия.

2) Организаторът ще тълкува и обяснява условията на тази промоция в съответствие със законовите изисквания. Организаторът си запазва правото да отмени тази промоция с предизвестие и като вземе предвид заявките, които вече са направени от Бенефициентите.

3) Бенефициентите ще бъдат премахвани автоматично от тази и последващи промоционални активности от страна на Xiaomi при злонамерено, неразумно или неправомерно поведение и действия нарушаващи законовите рамки на взаимоотношенията между двете страни.

2. ИЗКЛЮЧЕНИЯ

Промоционалните условия на Месец на сервизното обслужване Xiaomi 2022 не се прилагат за нито един от следните случаи:
a. I. Потребителят не предоставя фактурата за покупката или касова бележка;
b. II. Серийният номер и/или IMEI номерът е повреден или е премахнат или подправен;
c. III. Продуктът е фалшив и не е произведен от Xiaomi

Често задавани въпроси:
Въпрос: Ако заявката е подадена в рамките на промоционалния период, а продуктът пристигне физически в сервиза извън него, ще мога ли да се възползвам от безплатния труд по ремонта?
Отговор: Момента на създаване на заявка в системата на сервиза трябва да е в рамките на промоционалния период за да важат промоционалните условия на кампанията.

ПРЕМИУМ УСЛУГА - POCO F4 GT

В допълнение към правата на потребителите, предоставени от правната гаранция и съгласно условията, публикувани на //www.po.co/global/service/warranty/, следната доброволна, допълнителна и безплатна търговска гаранция се прилага за всички потребители на територията на България („Потребител“), които са закупили и активирали POCO F4 GT/ POCO F4 („Продукт“). Търговската гаранция се предлага от Xiaomi Technology Netherlands B.V, регистрирана на Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Холандия.

1. ГАРАНЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЕКРАНА

A) ОБХВАТ

Потребителите, които закупят и активират POCO F4 GT/ POCO F4 между 09 май 2022 и 09 юни 2022 г., от който и да е било официален канал за продажби (онлайн или офлайн) на Xiaomi на територията на България („Територия“), имат право на еднократна (1) безплатна ремонтна услуга в местния сервизен център на Xiaomi през първите шест (6) месеца след покупката, ако екранът на Продукта е повреден или дефектира в резултат на неволно действие от страна на Потребителя (напр. неволно падане на Продукта).

Такъв ремонт на екрана е безплатен и включва, ако е необходимо, подмяната на екрана, което също е безплатно.

За да се възползват от тази търговска гаранция, Потребителите трябва да се свържат с оторизирания сервизен център на Xiaomi – Сръчко Сервиз ЕООД. Потребителите може да бъдат помолени да изпратят фактурата за покупката или касова бележка.

B) ИЗКЛЮЧЕНИЯ

Тази търговска гаранция не е приложима за или не обхваща следните случаи:
I. Повреда на екрана, причинена умишлено или с груба небрежност;
II. Повреди, засягащи само повърхността на екрана, като драскотини или друг естетичен вид на екрана;
III. Повреди, причинени от злонамерен софтуер, неоторизиран софтуер или приложения на трети страни, използвани от Потребителя.

Освен това, търговската гаранция не се прилага за нито един от следните случаи:
I. Потребителят не предоставя фактурата за покупката или касова бележка;
II. Серийният номер и/или IMEI номерът е повреден или е премахнат или подправен;
III. Продуктът е фалшив и не е произведен от Xiaomi;
IV. Дефектът е причинен от използване за непредвидени цели или в противоречие с инструкциите, ръководствата или указанията на Xiaomi или търговеца;
V. Дефектът възниква от ремонт от Потребителя или неоторизиран ремонт/манипулация или от използването на неоторизирани или неоригинални резервни части, софтуер или компоненти.

Тази търговска гаранция не е приложима за Продукти, които поради повреди или изменения на екрана трябва да бъдат заменени с нов Продукт. Такава замяна ще бъде предмет на законовите гаранционни стандарти.

Никаква част от настоящата Търговска гаранция не ограничава правата на Потребителите според приложимия закон.


XIAOMI SPRING WEEK 2022

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

Следната следпродажбена промоция (по-долу "Промоция") се предлага от Xiaomi Technology Netherlands B.V., регистрирана в Prinses Beatrixlaan 582, The Hague 2595 BM, Холандия, регистрационен номер 72954914 (по-долу "Организатор" и/или “Xiaomi”).

1. ОБХВАТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ И БЕНЕФИЦИЕНТИ

Потребители с всеки Xiaomi смартфон (по-долу "Продукт(и)"), закупен от всеки официален канал за продажби на Xiaomi (онлайн или офлайн) в рамките на ЕС отговарят на условията за участие в тази Промоция (по-долу “Бенефициенти”) в [ДЪРЖАВА] в сервизните центрове на Xiaomi, както е посочено по-долу в точка 4.

2. ПЕРИОД НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията ще се проведе от 6 април, петък до 30 април 2022, събота (включително). (по-долу, “Период на промоцията”)
Бенефициентите ще имат право да участват в тази промоция:
a. когато отидат директно в сервизния център на Xiaomi, посочен по-долу в точка 4 по време на Периода на промоцията;
или
b. изпратят устройството директно на сервизния център на Xiaomi, посочен по-долу в точка 4 чрез куриер, препоръчан от този сервизен център на Xiaomi по време на Промоционалния период. Разходите за куриер трябва да бъдат поети от бенефициентите.

3. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА

За извършване на извънгаранционен ремонт (наричан по-долу „Ремонт“), Бенефициентите ще се възползват от 50% отстъпка от таксите за труд (без разходите за резервни части, които се поемат от Бенефициентите). Само за продукти, които не са в гаранция.

По време на периода на промоцията, бенефициентите могат да се възползват от нея като:
i. Занесат продукта в сервизния център на Xiaomi
Бенефициентите могат директно да занесат Продукта до един от сервизните центрове на Xiaomi, изброени по-долу в точка 4 „Сервизни центрове на Xiaomi“ за ремонт.
ii. Да изпратят Продукта на сервизния център на Xiaomi
Бенефициентите могат да изпратят устройството директно до сервизния център на Xiaomi, посочен по-долу в точка 4 чрез куриер, препоръчан от този сервизен център на Xiaomi по време на Промоционалния период. Разходите за куриер трябва да бъдат поети от Бенефициентите.

Сервизният център ще провери за наличието на всички условия за прилагане на тази Промоция и ако условията са изпълнени (т.е. изтича законовия гаранционен срок, физическа повреда на продукта и т.н.), оторизираният сервизен център ще предостави на Бенефициента подробна оферта, която ще включва 50% отстъпка от цената на таксата за труд (без цената на резервните части). След това бенефициентите могат да решат дали да приемат офертата и да поправят Продукта или не. В последния случай Продуктът ще бъде върнат и разходите за проверка ще бъдат поети от Бенефициента.

Тази промоция не се отнася и не обхваща следните ситуации:
a. Продукти на Xiaomi, които не са закупени в рамките на официалните канали за продажба на ЕС (онлайн или офлайн);
b. Серийният номер и/или IMEI номерът е повреден или премахнат, или подправен;
c. Продуктът е фалшив и не е произведен от Xiaomi. Няма ограничение за броя на извънгаранционните ремонти за един и същ Продукт в рамките на Промоционалния период.

4. СЕРВИЗНИ РЕМОНТНИ ЦЕНТРОВЕ НА XIAOMI И ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

Сервизни ремонтни центрове на Xiaomi
„Сръчко Сервиз“ ЕООД
ул „Коста Лулчев“ № 58А, 1574
//www.sservice.bg

5. РАЗНИ

1) Организаторът ще рекламира Промоцията на https://www.mi.com/global/service/warranty/ и чрез всякакви други средства, които счете за уместни, за да информира обществеността, а промоционалните материали ще бъдат предмет на тези Правила и условия.
2) Организаторът ще тълкува и обяснява условията на тази промоция в съответствие със законовите изисквания. Организаторът си запазва правото да отмени тази промоция с предизвестие и като вземе предвид заявките, които вече са направени от Бенефициентите.

Декларация за поверителност:

  1. Когато Xiaomi предоставя услугата за поддръжка и ремонт, ние ще събираме, съхраняваме и използваме вашето име, телефонен номер, имейл адрес и информация за оборудването за изпълнението на промоцията. Ако не предоставите необходимата релевантна информация, няма да можете да се възползвате от услугите за поддръжка и ремонт, които предоставяме.

  2. Xiaomi и неговите оторизирани сервизни центрове ще използват вашата информация само за услуги, свързани с поддръжка и ремонт.

  3. Ако предоставената от вас информация не е вярна, Xiaomi и нейните оторизирани сервизни центрове имат право да откажат да ви предоставят услуги по поддръжка и/или ремонт.

  4. Имате право да преглеждате, допълвате или коригирате вашите неверни данни.

Общи:
Бенефициентът потвърждава, че общите условия, описани на https://www.mi.com/global/service/warranty/, ще останат приложими към Промоцията. В случай на противоречие между настоящите Общи условия и Общите условия, описани на www.mi.com, настоящите Общи условия имат предимство.

КРАЙ НА ДОКУМЕНТА

ПРЕМИУМ СЕРВИЗНА УСЛУГА ЗА XIAOMI 12/ XIAOMI 12 PRO / XIAOMI 12X

В допълнение към правата на потребителите, предоставени от правната гаранция и съгласно условията, които са публикувани на https://www.mi.com/global/service/warranty, следната доброволна, допълнителна и безплатна търговска гаранция се прилага за всички потребители на територията на България („Потребител“), закупили продукта (определен по-долу в точка 3) за непрофесионалната им употреба.

Търговската гаранция се предлага от Xiaomi Technology Netherlands B.V.регистрирана в Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Holland.

1. ТЕРИТОРИЯ

Тази търговска гаранция се отнася само за Потребителите, които закупуват оригинален Продукт на територията на България („Територия”).

2. ГАРАНЦИЯ ОТ 24 МЕСЕЦА

Xiaomi дава гаранция на Потребителя за материалите и изработката на Продукта при нормална употреба в продължение на двадесет и четири (24) месеца от датата, на която крайният потребител го е закупил.

3. ГАРАНЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЕКРАНА

A) ОБХВАТ

Потребителите, които закупят Xiaomi 12 Pro/ Xiaomi 12/ Xiaomi 12X („Продукт“) между 11 април 2022 г. и 11 април 2023 г., в който и да е било официален канал за продажби (онлайн или офлайн) на Xiaomi на територията на България, имат право на еднократна (1) безплатна ремонтна услуга в местния сервизен център на Xiaomi в рамките на държавата, в която Продукът е закупен, през първите шест (6) месеца след покупката, ако екранът на Продукта е повреден или дефектира в резултат на неволно действие от страна на Потребителя (напр. неволно падане на Продукта).

Такъв ремонт на екрана е безплатен и включва, ако е необходимо, подмяната на екрана, което също е безплатно.

За да се възползват от тази търговска гаранция, Потребителите трябва да се свържат с оторизирания сервизен център на Xiaomi – Сръчко Сервиз ЕООД. Потребителите може да бъдат помолени да изпратят фактурата за покупката или касова бележка.

B) ИЗКЛЮЧЕНИЯ

Тази търговска гаранция не е приложима за или не обхваща следните случаи:
I. Повреда на екрана, причинена умишлено или с груба небрежност;
II. Повреди, засягащи само повърхността на екрана, като драскотини или друг естетичен вид на екрана;
III. Повреди, причинени от злонамерен софтуер, неоторизиран софтуер или приложения на трети страни, използвани от Потребителя.

Освен това, търговската гаранция не се прилага за нито един от следните случаи:
I. Потребителят не предоставя фактурата за покупката или касова бележка;
II. Серийният номер и/или IMEI номерът е повреден или е премахнат или подправен;
III. Продуктът е фалшив и не е произведен от Xiaomi;
IV. Дефектът е причинен от използване за непредвидени цели или в противоречие с инструкциите, ръководствата или указанията на Xiaomi или търговеца;
V. Дефектът възниква от ремонт от Потребителя или неоторизиран ремонт/манипулация или от използването на неоторизирани или неоригинални резервни части, софтуер или компоненти.

Тази търговска гаранция не е приложима за Продукти, които поради повреди или изменения на екрана трябва да бъдат заменени с нов Продукт. Такава замяна ще бъде предмет на законовите гаранционни стандарти.

Никаква част от настоящата Търговска гаранция не ограничава правата на Потребителите според приложимия закон.

ГАРАНЦИЯ И ЗАЩИТА НА ЕКРАНА – REDMI NOTE 11

В допълнение към потребителските права, предоставени от правната гаранция и съгласно условията, които са публикувани на https://www.mi.com/global/service/warranty, следната доброволна допълнителна и безплатна търговска гаранция се прилага за всички потребители на територията на България („Потребител“), закупили продукта (определен по-долу в точка 2) за непрофесионалната им употреба.

Търговската гаранция се предлага от Xiaomi Technology Netherlands B.V.регистрирана в Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Holland.

1. ТЕРИТОРИЯ

Тази търговска гаранция се отнася само Потребителите, които закупуват оригинален Продукт на територията на България („Територия”).

2. ОБХВАТ

Потребителите, които закупуват и активират Redmi Note 11 (“Продуктът”) между 23 февруари 2022 г. и 22 март 2022 г. в който и да е било официален канал за продажби (онлайн или офлайн) на Xiaomi на територията на България;

Имат право на еднократна (1) безплатна услуга за ремонт в местния сервизен център на Xiaomi в рамките на държавата, в която Продукът е закупен, по време на първите шест (6) месеца след покупка, ако екранът на Продукта е повреден или дефектира в резултат на неволно действие на Потребителя (напр. неволно падане на Продукта).

Такъв ремонт на екрана е безплатен и включва, ако е необходимо, подмяната на екрана, което също е безплатно

За да се възползват от тази търговска гаранция, Потребителите трябва да се свържат с оторизирания сервизен център на Xiaomi – Сръчко Сервиз ЕООД. Потребителите може да бъдат помолени да изпратят фактурата за покупката или касова бележка

3. ИЗКЛЮЧЕНИЯ

Тази търговска гаранция не е приложима за или не обхваща следните случаи:
I. Повреда на екрана, причинена умишлено или с груба небрежност;
II. Повреди, засягащи само повърхността на екрана, като драскотини или друг естетичен вид на екрана;
III. Повреди, причинени от злонамерен софтуер, неоторизиран софтуер или приложения на трети страни, използвани от Потребителя.

Освен това, търговската гаранция също така не се прилага за нито един от следните случаи:
I. Потребителят не предоставя фактурата за покупката или касова бележка;
II. Серийният номер и/или IMEI номерът е повреден или е премахнат или подправен;
III. Продуктът е фалшив и не е произведен от Xiaomi;
IV. Дефектът е причинен от използване за непредвидени цели или в противоречие с инструкциите, ръководствата или указанията на Xioami или търговеца;
V. Дефектът възниква от ремонт от Потребителя или неоторизиран ремонт/манипулация или от използването на неоторизирани или неоригинални резервни части, софтуер или компоненти.

Тази търговска гаранция не е приложима за Продукти, които поради повреди или изменения на екрана трябва да бъдат заменени с нов Продукт. Такава замяна ще бъде предмет на законовите гаранционни стандарти.

Никаква част от настоящата Търговска гаранция не ограничава правата на Потребителите според приложимия закон.

ГАРАНЦИЯ И ЗАЩИТА НА ЕКРАНА – XIAOMI 11T/XIAOMI 11T PRO

В допълнение към потребителските права, предоставени от правната гаранция и съгласно условията, които са публикувани на https://www.mi.com/global/service/warranty, следната доброволна допълнителна и безплатна търговска гаранция се прилага за всички потребители на територията на България („Потребител“), закупили продукта (определен по-долу в точка 2) за непрофесионалната им употреба.

Търговската гаранция се предлага от Xiaomi Technology Netherlands B.V.регистрирана в Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Holland.

1. ТЕРИТОРИЯ

Тази търговска гаранция се отнася само Потребителите, които закупуват оригинален Продукт на територията на България („Територия”).

2. ОБХВАТ

Потребителите, които закупуват и активират Xiaomi 11T/Xiaomi 11T Pro (“Продуктът”) между 15 октомври 2021 г. и 14 ноември 2021 г. в който и да е било официален канал за продажби (онлайн или офлайн) на Xiaomi на територията на България;

Имат право на еднократна (1) безплатна услуга за ремонт в местния сервизен център на Xiaomi в рамките на държавата, в която Продукът е закупен, по време на първите шест (6) месеца след покупка, ако екранът на Продукта е повреден или дефектира в резултат на неволно действие на Потребителя (напр. неволно падане на Продукта).

Такъв ремонт на екрана е безплатен и включва, ако е необходимо, подмяната на екрана, което също е безплатно

За да се възползват от тази търговска гаранция, Потребителите трябва да се свържат с оторизирания сервизен център на Xiaomi – Сръчко Сервиз ЕООД. Потребителите може да бъдат помолени да изпратят фактурата за покупката или касова бележка

3. ИЗКЛЮЧЕНИЯ

Тази търговска гаранция не е приложима за или не обхваща следните случаи:
I. Повреда на екрана, причинена умишлено или с груба небрежност;
II. Повреди, засягащи само повърхността на екрана, като драскотини или друг естетичен вид на екрана;
III. Повреди, причинени от злонамерен софтуер, неоторизиран софтуер или приложения на трети страни, използвани от Потребителя.

Освен това, търговската гаранция също така не се прилага за нито един от следните случаи:
I. Потребителят не предоставя фактурата за покупката или касова бележка;
II. Серийният номер и/или IMEI номерът е повреден или е премахнат или подправен;
III. Продуктът е фалшив и не е произведен от Xiaomi;
IV. Дефектът е причинен от използване за непредвидени цели или в противоречие с инструкциите, ръководствата или указанията на Xioami или търговеца;
V. Дефектът възниква от ремонт от Потребителя или неоторизиран ремонт/манипулация или от използването на неоторизирани или неоригинални резервни части, софтуер или компоненти.

Тази търговска гаранция не е приложима за Продукти, които поради повреди или изменения на екрана трябва да бъдат заменени с нов Продукт. Такава замяна ще бъде предмет на законовите гаранционни стандарти.

Никаква част от настоящата Търговска гаранция не ограничава правата на Потребителите според приложимия закон.

ГАРАНЦИЯ И ЗАЩИТА НА ЕКРАНА – REDMI NOTE 10 5G

В допълнение към потребителските права, предоставени от правната гаранция и съгласно условията, които са публикувани на https://www.mi.com/global/service/warranty, следната доброволна допълнителна и безплатна търговска гаранция се прилага за всички потребители на територията на България („Потребител“), закупили продукта (определен по-долу в точка 2) за непрофесионалната им употреба.

Търговската гаранция се предлага от Xiaomi Technology Netherlands B.V. регистрирана в Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Holland.

1. ТЕРИТОРИЯ

Тази търговска гаранция се отнася само Потребителите, които закупуват оригинален Продукт на територията на България („Територия”).

2. ОБХВАТ

Потребителите, които закупуват и активират Redmi note 10 5G (“Продуктът”) между 10 юни 2021 г. и 10 септември 2021 г., в който и да е било официален канал за продажби (онлайн или офлайн) на Xiaomi на територията на България;

Имат право на еднократна (1) безплатна услуга за ремонт в местния сервизен център на Xiaomi в рамките на държавата, в която Продукът е закупен, по време на първите шест (6) месеца след покупка, ако екранът на Продукта е повреден или дефектира в резултат на неволно действие на Потребителя (напр. неволно падане на Продукта).

Такъв ремонт на екрана е безплатен и включва, ако е необходимо, подмяната на екрана, което също е безплатно

За да се възползват от тази търговска гаранция, Потребителите трябва да се свържат с оторизирания сервизен център на Xiaomi – Сръчко Сервиз ЕООД. Потребителите може да бъдат помолени да изпратят фактурата за покупката или касова бележка

3. ИЗКЛЮЧЕНИЯ

Тази търговска гаранция не е приложима за или не обхваща следните случаи:
I. Повреда на екрана, причинена умишлено или с груба небрежност;
II. Повреди, засягащи само повърхността на екрана, като драскотини или друг естетичен вид на екрана;
III. Повреди, причинени от злонамерен софтуер, неоторизиран софтуер или приложения на трети страни, използвани от Потребителя.

Освен това, търговската гаранция също така не се прилага за нито един от следните случаи:
I. Потребителят не предоставя фактурата за покупката или касова бележка;
II. Серийният номер и/или IMEI номерът е повреден или е премахнат или подправен;
III. Продуктът е фалшив и не е произведен от Xiaomi;
IV. Дефектът е причинен от използване за непредвидени цели или в противоречие с инструкциите, ръководствата или указанията на Xioami или търговеца;
V. Дефектът възниква от ремонт от Потребителя или неоторизиран ремонт/манипулация или от използването на неоторизирани или неоригинални резервни части, софтуер или компоненти.

Тази търговска гаранция не е приложима за Продукти, които поради повреди или изменения на екрана трябва да бъдат заменени с нов Продукт. Такава замяна ще бъде предмет на законовите гаранционни стандарти.

Никаква част от настоящата Търговска гаранция не ограничава правата на Потребителите според приложимия закон.

ГАРАНЦИЯ И ЗАЩИТА НА ЕКРАНА – POCO X3 PRO

В допълнение към потребителските права, предоставени от правната гаранция и съгласно условията, които са публикувани на //www.po.co/global/service/warranty/ или //www.po.co/global/service/warranty/, следната доброволна допълнителна и безплатна търговска гаранция се прилага за всички потребители на територията на България („Потребител“). Търговската гаранция се предлага от Xiaomi Technology Netherlands B.V. регистрирана в Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Holland.

1. ОБХВАТ

Потребителите, които закупуват POCO X3 Pro („Продукт“) между 21 юни 2021 г. и 21 септември 2022 г. в който и да било официален канал за продажби (онлайн или офлайн) на Xiaomi на територията на България („Територия“) и активират Смартфона в рамките на Територията, имат право на еднократна (1) безплатна услуга за ремонт в местния сервизен център на Xiaomi по време на първите шест (6) месеца след покупка, ако екранът на горепосочените Продукти е повреден или дефектира в резултат от неволно действие на Потребителя (напр. неволно падане на Продукта)

Такъв ремонт на екрана е безплатен и включва, ако е необходимо, подмяната на екрана, което също е безплатно.

За да се възползват от тази търговска гаранция, Потребителите трябва да се свържат с оторизирания сервизен център на Xiaomi – Сръчко Сервиз ЕООД. Потребителите може да бъдат помолени да изпратят фактурата за покупката или касова бележка.

2. ИЗКЛЮЧЕНИЯ

Тази търговска гаранция не е приложима за или не обхваща следните случаи:
I. Повреда на екрана, причинена умишлено или с груба небрежност;
II. Повреди, засягащи само повърхността на екрана, като драскотини или друг естетичен вид на екрана;
III. Повреди, причинени от злонамерен софтуер, неоторизиран софтуер или приложения на трети страни, използвани от Потребителя.

Освен това, търговската гаранция също така не се прилага за нито един от следните случаи:
I. Потребителят не предоставя фактурата за покупката или касова бележка;
II. Серийният номер и/или IMEI номерът е повреден или е премахнат или подправен;
III. Продуктът е фалшив и не е произведен от Xiaomi;
IV. Дефектът е причинен от използване за непредвидени цели или в противоречие с инструкциите, ръководствата или указанията на Xioami или търговеца;
V. Дефектът възниква от ремонт от Потребителя или неоторизиран ремонт/манипулация или от използването на неоторизирани или неоригинални резервни части, софтуер или компоненти.

Тази търговска гаранция не е приложима за Продукти, които поради повреди или изменения на екрана трябва да бъдат заменени с нов Продукт. Такава замяна ще бъде предмет на законовите гаранционни стандарти.

Никаква част от настоящата Търговска гаранция не ограничава правата на Потребителите според приложимия закон.

ГАРАНЦИЯ И ЗАЩИТА НА ЕКРАНА – МI 11

В допълнение към потребителските права, предоставени от правната гаранция и съгласно условията, които са публикувани на https://www.mi.com/global/service/warranty, следната доброволна допълнителна и безплатна търговска гаранция се прилага за всички потребители на територията на България („Потребител“). Търговската гаранция се предлага от Xiaomi Technology Netherlands B.V., регистрирана в Prinses Beatrixlaan 582, The Hague 2595BM, Нидерландия.

1. ОБХВАТ

Потребителите, които закупуват Xiaomi Mi 11 („Продукт“) между 05 април 2021 г. и 04 юли 2022 г. в който и да било официален канал за продажби (онлайн или офлайн) на Xiaomi на територията на България („Територия“) и активират Смартфона в рамките на Територията, имат право на еднократна (1) безплатна услуга за ремонт в местния сервизен център на Xiaomi по време на първите дванадесет (12) месеца след покупка, ако екранът на горепосочените Продукт е повреден или дефектира в резултат от неволно действие на Потребителя (напр. неволно падане на Продукта)

Такъв ремонт на екрана е безплатен и включва, ако е необходимо, подмяната на екрана, което също е безплатно.

За да се възползват от тази търговска гаранция, Потребителите трябва да се свържат с оторизирания сервизен център на Xiaomi – Сръчко Сервиз ЕООД. Потребителите може да бъдат помолени да изпратят фактурата за покупката или касова бележка.

2. ИЗКЛЮЧЕНИЯ

Тази търговска гаранция не е приложима за или не обхваща следните случаи:
I. Повреда на екрана, причинена умишлено или с груба небрежност;
II. Повреди, засягащи само повърхността на екрана, като драскотини или друг естетичен вид на екрана;
III. Повреди, причинени от злонамерен софтуер, неоторизиран софтуер или приложения на трети страни, използвани от Потребителя.

Освен това, търговската гаранция също така не се прилага за нито един от следните случаи: I. Потребителят не предоставя фактурата за покупката или касова бележка;
II. Серийният номер и/или IMEI номерът е повреден или е премахнат или подправен;
III. Продуктът е фалшив и не е произведен от Xiaomi;
IV. Дефектът е причинен от използване за непредвидени цели или в противоречие с инструкциите, ръководствата или указанията на Xioami или търговеца;
V. Дефектът възниква от ремонт от Потребителя или неоторизиран ремонт/манипулация или от използването на неоторизирани или неоригинални резервни части, софтуер или компоненти.

Тази търговска гаранция не е приложима за Продукти, които поради повреди или изменения на екрана трябва да бъдат заменени с нов Продукт. Такава замяна ще бъде предмет на законовите гаранционни стандарти.

Никаква част от настоящата Търговска гаранция не ограничава правата на Потребителите според приложимия закон.

ГАРАНЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЕКРАНА - MI 10T/ MI 10T PRO

В допълнение към потребителските права, предоставени от правната гаранция и съгласно условията, които са публикувани на https://www.mi.com/global/service/warranty, следната доброволна допълнителна и безплатна търговска гаранция се прилага за всички потребители на територията на България („Потребител“). Търговската гаранция се предлага от Xiaomi Technology Netherlands B.V., регистрирана в Prinses Beatrixlaan 582, The Hague 2595BM, Нидерландия.

1. ОБХВАТ

Потребителите, които закупуват Xiaomi Mi 10T или Mi 10T Pro („Продукт“) между 20 октомври 2020 г. и 21 януари 2022 г. в който и да било официален канал за продажби (онлайн или офлайн) на Xiaomi на територията на България („Територия“) и активират Смартфона в рамките на Територията, имат право на еднократна (1) безплатна услуга за ремонт в местния сервизен център на Xiaomi по време на първите шест (6) месеца след покупка, ако екранът на горепосочените Продукти е повреден или дефектен от неволно действие на Потребителя (напр. неволно падане на Продукта).

Такъв ремонт на екрана е безплатен и включва, ако е необходимо, подмяната на екрана, което също е безплатно.

За да се възползват от тази търговска гаранция, Потребителите трябва да се свържат с оторизирания сервизен център на Xiaomi – Сръчко Сервиз ЕООД. Потребителите може да бъдат помолени да изпратят фактурата за покупката или касова бележка.

2. ИЗКЛЮЧЕНИЯ

Тази търговска гаранция не е приложима за или не обхваща следните случаи:

I. Повреда на екрана, причинена умишлено или с груба небрежност;
II. Повреди, засягащи само повърхността на екрана, като драскотини или друг естетичен вид на екрана;
III. Повреди, причинени от злонамерен софтуер, неоторизиран софтуер или приложения на трети страни, използвани от Потребителя.

Освен това, търговската гаранция също така не се прилага за нито един от следните случаи:

I. Потребителят не предоставя фактурата за покупката или касова бележка;
II. Серийният номер и/или IMEI номерът е повреден или е премахнат или подправен;
III. Продуктът е фалшив и не е произведен от Xiaomi;
IV. Дефектът е причинен от използване за непредвидени цели или в противоречие с инструкциите, ръководствата или указанията на Xioami или търговеца;

V. Дефектът възниква от ремонт от Потребителя или неоторизиран ремонт/манипулация или от използването на неоторизирани или неоригинални резервни части, софтуер или компоненти.

Тази търговска гаранция не е приложима за Продукти, които поради повреди или изменения на екрана трябва да бъдат заменени с нов Продукт. Такава замяна ще бъде предмет на законовите гаранционни стандарти.

Никаква част от настоящата Търговска гаранция не ограничава правата на Потребителите според приложимия закон.