Due to COVID-19, the ongoing health and containment emergency measures may cause service delays at logistic couriers and Xiaomi authorized service centers until further notice. Thank you for your understanding and support.×
Home > Support > warranty

warranty

ГАРАНЦИОННА КАРТА ‚,XIAOMI‘‘ ЗА СМАРТФОН

Тази договорна гаранция се прилага само за хардуерните компоненти на смартфона ,,Xiaomi'' и неговото оборудване, прикрепено към него (оттук нататък „Продуктът“), както е първоначално доставено. Тази гаранция не се прилага за софтуер или друго оборудване, които са собственост на ,,Xiaomi'' или трети страни, за които се предоставя или има за цел да се прилага лицензионно споразумение с краен потребител или отделни декларации за гаранция / гаранция или изключения.

1. ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

Тази безплатна, доброволна търговска гаранция се предоставя от Xiaomi Technology Netherlands B.V. със седалище в Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Holland („Xiaomi“).

,,Xiaomi'' гарантира на купувача („Вие“), че Продуктът няма да има дефекти в материалите и изработката при нормална употреба по време на гаранционния период. Освен ако не е предвидено друго в приложимото законодателство, гаранцията продължава и се предоставя за 2 (две) години от деня на първата покупка.

Тази търговска гаранция не изключва, ограничава или преустановява каквито и да било права, включително законовите гаранции, които потребителят без допълнителни разходи за него може да има по отношение на продавача съгласно съответното законодателство.

2. ПРАВНА ЗАЩИТА

Ако се открие хардуерен дефект, обхванат от тази гаранция и ,,Xiaomi'' получи валиден иск в рамките на гаранционния период, ,,Xiaomi'' по свое усмотрение или (1) ще ремонтира продукта безплатно, като използва нови или ремонтирани резервни части, (2) ще замени Продукта с нов или ремонтиран продукт, или (3) ще възстанови сумата за Продукта, с изключение на потенциалните разходи за доставка.

В случай на дефект, в максимално разрешената от закона степен, това са Вашите единствени средства за защита съгласно тази гаранция. Може да се прилагат такси за доставка и обработка, освен когато е забранено от приложимото законодателство. Всеки заместващ хардуерен продукт ще бъде гарантиран за остатъка от първоначалния гаранционен период или тридесет (30) дни, което от двете е по-дълго, или за допълнителен период от време, който може да е приложим във Вашата юрисдикция.

3. КАК ДА ПОЛУЧИТЕ ГАРАНЦИОННА УСЛУГА

В съответствие с приложимото законодателство, ,,Xiaomi'' може да изиска от Вас да предоставите доказателство и подробности за първата покупка и гаранционна карта с уникалния идентификационен код на продукта. Ваша е отговорността да запазите всички данни, софтуер или други материали, които може да сте съхранили или запазили в продукта. Вероятно е такива данни, софтуер или други материали да бъдат изгубени или преформатирани по време на сервиз, а ,,Xiaomi'' няма да носи отговорност за такива щети или загуби.

С изключение на случаите, забранени от законите или обещани по друг начин от ,,Xiaomi'', следпродажбените услуги съгласно тази търговска гаранция ще бъдат ограничени до оторизираните сервизни центрове, разположени в [•].


Държава
Град Оторизиран сервизен център Адрес Работни дни Работно време Телефонен номер Уебсайт
България София „Сръчко Сервиз“ ЕООД ул „Коста Лулчев“ № 58А, 1574 Пон-Пт 09:00 – 19:00 02 9635716; 02 8848927 Заявете ремонт

//www.sservice.bg/remonti

4. ИЗКЛЮЧЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Освен ако не е предвидено друго от ,,Xiaomi'', тази Ограничена гаранция се отнася само за Продукта, произведен от или за ,,Xiaomi'', който може да бъде идентифициран чрез търговската марка „Xiaomi“ или „Mi“, търговско наименование или лого, прикрепено към нея.

,,Xiaomi'' не гарантира, че работата на Продукта ще бъде непрекъсната или без грешки. Гаранцията не се отнася и за:

(а) Щети, причинени от природни действия, например мълнии, торнадо, наводнение, пожар, земетресение или други външни причини; (б) Небрежност; в) Търговска употреба; (г) Промени или модификации на която и да е част от Продукта; (д) Щети, причинени от употреба с продукти, които не са на Xiaomi; (е) Щети, причинени от злополука, злоупотреба или неправилно използване; (ж) Щети, причинени от експлоатацията на Продукта извън разрешената или предвидената употреба, описана от ,,Xiaomi'', или с неправилно напрежение или захранване; (з) Щети, причинени от сервиз (включително ремонти, надстройки и разширения), извършен от всеки, който не е представител на ,,Xiaomi''; (и) Неспазване на инструкциите, свързани с употребата на Продукта; или й) Нормално износване.

Възстановяването и преинсталирането на софтуерни програми и потребителски данни не са предмет на тази гаранция. Никой дистрибутор, агент или служител на ,,Xiaomi'' не е упълномощен да извършва каквито и да е модификации, разширения или допълнения към тази гаранция. Ако се счита, че някой срок е незаконен или неприложим, законността или изпълняемостта на останалите условия няма да бъде засегната или нарушена.

Продуктите, които не са въведени на пазара за Европейското икономическо пространство (ЕИП) / Европейска асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) от ,,Xiaomi'' или след съгласието на ,,Xiaomi'', и / или не са произведени надлежно от ,,Xiaomi'' и / или не са надлежно придобити от ,,Xiaomi'' или официален продавач на ,,Xiaomi'', не са обхванати от тази търговска гаранция. Съгласно приложимото законодателство можете да се възползвате от други гаранции, например правна гаранция от неофициалния търговец на дребно, който е продал продукта. Следователно може да се наложи да се свържете с търговеца, от когото сте закупили Продукта.

Настоящите гаранции не се прилагат в Хонконг и Тайван.

5. ПРИЛОЖИМИ ГАРАНЦИИ

Освен ако не е забранено от приложимото законодателство, всички подразбиращи се гаранции (включително гаранции за продаваемост и годност за определена цел) ще бъдат ограничени до продължителността на тази ограничена гаранция. Някои юрисдикции не позволяват ограничения за продължителността на подразбиращата се гаранция, така че горното ограничение може да не се отнася за Вас.

6. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ВРЕДИТЕ

Освен за забраненото от приложимото законодателство, ,,Xiaomi'' не носи отговорност за каквито и да било случайни, косвени, специални или последващи щети, включително, но не само загуба на печалба, приходи или данни, щети, произтичащи от нарушение на изрична или подразбираща се гаранция или условие, или съгласно която и да е друга правна теория, дори когато ,,Xiaomi'' е бил уведомен за възможността за такива щети. Някои юрисдикции не позволяват изключването или ограничаването на специални, косвени, случайни или последващи щети, така че горното ограничение или изключване може да не се отнася за Вас.

ГАРАНЦИЯ И ЗАЩИТА НА ЕКРАНА – Xiaomi 11T/Xiaomi 11T Pro

В допълнение към потребителските права, предоставени от правната гаранция и съгласно условията, които са публикувани на https://www.mi.com/global/service/warranty, следната доброволна допълнителна и безплатна търговска гаранция се прилага за всички потребители на територията на България („Потребител“), закупили продукта (определен по-долу в точка 2) за непрофесионалната им употреба.

Търговската гаранция се предлага от Xiaomi Technology Netherlands B.V.регистрирана в Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Holland.

1. Територия

Тази търговска гаранция се отнася само Потребителите, които закупуват оригинален Продукт на територията на България („Територия”).

2. Обхват

Потребителите, които закупуват и активират Xiaomi 11T/Xiaomi 11T Pro (“Продуктът”) между 15 октомври 2021 г. и 14 ноември 2021 г. в който и да е било официален канал за продажби (онлайн или офлайн) на Xiaomi на територията на България;

Имат право на еднократна (1) безплатна услуга за ремонт в местния сервизен център на Xiaomi в рамките на държавата, в която Продукът е закупен, по време на първите шест (6) месеца след покупка, ако екранът на Продукта е повреден или дефектира в резултат на неволно действие на Потребителя (напр. неволно падане на Продукта).

Такъв ремонт на екрана е безплатен и включва, ако е необходимо, подмяната на екрана, което също е безплатно

За да се възползват от тази търговска гаранция, Потребителите трябва да се свържат с оторизирания сервизен център на Xiaomi – Сръчко Сервиз ЕООД. Потребителите може да бъдат помолени да изпратят фактурата за покупката или касова бележка

3. Изключения

Тази търговска гаранция не е приложима за или не обхваща следните случаи:
I. Повреда на екрана, причинена умишлено или с груба небрежност;
II. Повреди, засягащи само повърхността на екрана, като драскотини или друг естетичен вид на екрана;
III. Повреди, причинени от злонамерен софтуер, неоторизиран софтуер или приложения на трети страни, използвани от Потребителя.

Освен това, търговската гаранция също така не се прилага за нито един от следните случаи:
I. Потребителят не предоставя фактурата за покупката или касова бележка;
II. Серийният номер и/или IMEI номерът е повреден или е премахнат или подправен;
III. Продуктът е фалшив и не е произведен от Xiaomi;
IV. Дефектът е причинен от използване за непредвидени цели или в противоречие с инструкциите, ръководствата или указанията на Xioami или търговеца;
V. Дефектът възниква от ремонт от Потребителя или неоторизиран ремонт/манипулация или от използването на неоторизирани или неоригинални резервни части, софтуер или компоненти.

Тази търговска гаранция не е приложима за Продукти, които поради повреди или изменения на екрана трябва да бъдат заменени с нов Продукт. Такава замяна ще бъде предмет на законовите гаранционни стандарти.

Никаква част от настоящата Търговска гаранция не ограничава правата на Потребителите според приложимия закон.

ГАРАНЦИЯ И ЗАЩИТА НА ЕКРАНА – REDMI NOTE 10 5G

В допълнение към потребителските права, предоставени от правната гаранция и съгласно условията, които са публикувани на https://www.mi.com/global/service/warranty, следната доброволна допълнителна и безплатна търговска гаранция се прилага за всички потребители на територията на България („Потребител“), закупили продукта (определен по-долу в точка 2) за непрофесионалната им употреба.

Търговската гаранция се предлага от Xiaomi Technology Netherlands B.V. регистрирана в Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Holland.

1. Територия

Тази търговска гаранция се отнася само Потребителите, които закупуват оригинален Продукт на територията на България („Територия”).

2. Обхват

Потребителите, които закупуват и активират Redmi note 10 5G (“Продуктът”) между 10 юни 2021 г. и 10 септември 2021 г., в който и да е било официален канал за продажби (онлайн или офлайн) на Xiaomi на територията на България;

Имат право на еднократна (1) безплатна услуга за ремонт в местния сервизен център на Xiaomi в рамките на държавата, в която Продукът е закупен, по време на първите шест (6) месеца след покупка, ако екранът на Продукта е повреден или дефектира в резултат на неволно действие на Потребителя (напр. неволно падане на Продукта).

Такъв ремонт на екрана е безплатен и включва, ако е необходимо, подмяната на екрана, което също е безплатно

За да се възползват от тази търговска гаранция, Потребителите трябва да се свържат с оторизирания сервизен център на Xiaomi – Сръчко Сервиз ЕООД. Потребителите може да бъдат помолени да изпратят фактурата за покупката или касова бележка

3. Изключения

Тази търговска гаранция не е приложима за или не обхваща следните случаи:
I. Повреда на екрана, причинена умишлено или с груба небрежност;
II. Повреди, засягащи само повърхността на екрана, като драскотини или друг естетичен вид на екрана;
III. Повреди, причинени от злонамерен софтуер, неоторизиран софтуер или приложения на трети страни, използвани от Потребителя.

Освен това, търговската гаранция също така не се прилага за нито един от следните случаи:
I. Потребителят не предоставя фактурата за покупката или касова бележка;
II. Серийният номер и/или IMEI номерът е повреден или е премахнат или подправен;
III. Продуктът е фалшив и не е произведен от Xiaomi;
IV. Дефектът е причинен от използване за непредвидени цели или в противоречие с инструкциите, ръководствата или указанията на Xioami или търговеца;
V. Дефектът възниква от ремонт от Потребителя или неоторизиран ремонт/манипулация или от използването на неоторизирани или неоригинални резервни части, софтуер или компоненти.

Тази търговска гаранция не е приложима за Продукти, които поради повреди или изменения на екрана трябва да бъдат заменени с нов Продукт. Такава замяна ще бъде предмет на законовите гаранционни стандарти.

Никаква част от настоящата Търговска гаранция не ограничава правата на Потребителите според приложимия закон.

ГАРАНЦИЯ И ЗАЩИТА НА ЕКРАНА – POCO X3 Pro

В допълнение към потребителските права, предоставени от правната гаранция и съгласно условията, които са публикувани на //www.po.co/global/service/warranty/ или //www.po.co/global/service/warranty/, следната доброволна допълнителна и безплатна търговска гаранция се прилага за всички потребители на територията на България („Потребител“). Търговската гаранция се предлага от Xiaomi Technology Netherlands B.V. регистрирана в Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Holland.

1. Обхват

Потребителите, които закупуват POCO X3 Pro („Продукт“) между 21 юни 2021 г. и 21 септември 2022 г. в който и да било официален канал за продажби (онлайн или офлайн) на Xiaomi на територията на България („Територия“) и активират Смартфона в рамките на Територията, имат право на еднократна (1) безплатна услуга за ремонт в местния сервизен център на Xiaomi по време на първите шест (6) месеца след покупка, ако екранът на горепосочените Продукти е повреден или дефектира в резултат от неволно действие на Потребителя (напр. неволно падане на Продукта)

Такъв ремонт на екрана е безплатен и включва, ако е необходимо, подмяната на екрана, което също е безплатно.

За да се възползват от тази търговска гаранция, Потребителите трябва да се свържат с оторизирания сервизен център на Xiaomi – Сръчко Сервиз ЕООД. Потребителите може да бъдат помолени да изпратят фактурата за покупката или касова бележка.

2. Изключения

Тази търговска гаранция не е приложима за или не обхваща следните случаи:
I. Повреда на екрана, причинена умишлено или с груба небрежност;
II. Повреди, засягащи само повърхността на екрана, като драскотини или друг естетичен вид на екрана;
III. Повреди, причинени от злонамерен софтуер, неоторизиран софтуер или приложения на трети страни, използвани от Потребителя.

Освен това, търговската гаранция също така не се прилага за нито един от следните случаи:
I. Потребителят не предоставя фактурата за покупката или касова бележка;
II. Серийният номер и/или IMEI номерът е повреден или е премахнат или подправен;
III. Продуктът е фалшив и не е произведен от Xiaomi;
IV. Дефектът е причинен от използване за непредвидени цели или в противоречие с инструкциите, ръководствата или указанията на Xioami или търговеца;
V. Дефектът възниква от ремонт от Потребителя или неоторизиран ремонт/манипулация или от използването на неоторизирани или неоригинални резервни части, софтуер или компоненти.

Тази търговска гаранция не е приложима за Продукти, които поради повреди или изменения на екрана трябва да бъдат заменени с нов Продукт. Такава замяна ще бъде предмет на законовите гаранционни стандарти.

Никаква част от настоящата Търговска гаранция не ограничава правата на Потребителите според приложимия закон.

ГАРАНЦИЯ И ЗАЩИТА НА ЕКРАНА – МI 11

В допълнение към потребителските права, предоставени от правната гаранция и съгласно условията, които са публикувани на https://www.mi.com/global/service/warranty, следната доброволна допълнителна и безплатна търговска гаранция се прилага за всички потребители на територията на България („Потребител“). Търговската гаранция се предлага от Xiaomi Technology Netherlands B.V., регистрирана в Prinses Beatrixlaan 582, The Hague 2595BM, Нидерландия.

1. Обхват

Потребителите, които закупуват Xiaomi Mi 11 („Продукт“) между 05 април 2021 г. и 04 юли 2022 г. в който и да било официален канал за продажби (онлайн или офлайн) на Xiaomi на територията на България („Територия“) и активират Смартфона в рамките на Територията, имат право на еднократна (1) безплатна услуга за ремонт в местния сервизен център на Xiaomi по време на първите дванадесет (12) месеца след покупка, ако екранът на горепосочените Продукт е повреден или дефектира в резултат от неволно действие на Потребителя (напр. неволно падане на Продукта)

Такъв ремонт на екрана е безплатен и включва, ако е необходимо, подмяната на екрана, което също е безплатно.

За да се възползват от тази търговска гаранция, Потребителите трябва да се свържат с оторизирания сервизен център на Xiaomi – Сръчко Сервиз ЕООД. Потребителите може да бъдат помолени да изпратят фактурата за покупката или касова бележка.

2. Изключения

Тази търговска гаранция не е приложима за или не обхваща следните случаи:
I. Повреда на екрана, причинена умишлено или с груба небрежност;
II. Повреди, засягащи само повърхността на екрана, като драскотини или друг естетичен вид на екрана;
III. Повреди, причинени от злонамерен софтуер, неоторизиран софтуер или приложения на трети страни, използвани от Потребителя.

Освен това, търговската гаранция също така не се прилага за нито един от следните случаи: I. Потребителят не предоставя фактурата за покупката или касова бележка;
II. Серийният номер и/или IMEI номерът е повреден или е премахнат или подправен;
III. Продуктът е фалшив и не е произведен от Xiaomi;
IV. Дефектът е причинен от използване за непредвидени цели или в противоречие с инструкциите, ръководствата или указанията на Xioami или търговеца;
V. Дефектът възниква от ремонт от Потребителя или неоторизиран ремонт/манипулация или от използването на неоторизирани или неоригинални резервни части, софтуер или компоненти.

Тази търговска гаранция не е приложима за Продукти, които поради повреди или изменения на екрана трябва да бъдат заменени с нов Продукт. Такава замяна ще бъде предмет на законовите гаранционни стандарти.

Никаква част от настоящата Търговска гаранция не ограничава правата на Потребителите според приложимия закон.

ГАРАНЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЕКРАНА - Mi 10T/ Mi 10T Pro

В допълнение към потребителските права, предоставени от правната гаранция и съгласно условията, които са публикувани на https://www.mi.com/global/service/warranty, следната доброволна допълнителна и безплатна търговска гаранция се прилага за всички потребители на територията на България („Потребител“). Търговската гаранция се предлага от Xiaomi Technology Netherlands B.V., регистрирана в Prinses Beatrixlaan 582, The Hague 2595BM, Нидерландия.

1. Обхват

Потребителите, които закупуват Xiaomi Mi 10T или Mi 10T Pro („Продукт“) между 20 октомври 2020 г. и 21 януари 2022 г. в който и да било официален канал за продажби (онлайн или офлайн) на Xiaomi на територията на България („Територия“) и активират Смартфона в рамките на Територията, имат право на еднократна (1) безплатна услуга за ремонт в местния сервизен център на Xiaomi по време на първите шест (6) месеца след покупка, ако екранът на горепосочените Продукти е повреден или дефектен от неволно действие на Потребителя (напр. неволно падане на Продукта).

Такъв ремонт на екрана е безплатен и включва, ако е необходимо, подмяната на екрана, което също е безплатно.

За да се възползват от тази търговска гаранция, Потребителите трябва да се свържат с оторизирания сервизен център на Xiaomi – Сръчко Сервиз ЕООД. Потребителите може да бъдат помолени да изпратят фактурата за покупката или касова бележка.

2. Изключения

Тази търговска гаранция не е приложима за или не обхваща следните случаи:

I. Повреда на екрана, причинена умишлено или с груба небрежност;
II. Повреди, засягащи само повърхността на екрана, като драскотини или друг естетичен вид на екрана;
III. Повреди, причинени от злонамерен софтуер, неоторизиран софтуер или приложения на трети страни, използвани от Потребителя.

Освен това, търговската гаранция също така не се прилага за нито един от следните случаи:

I. Потребителят не предоставя фактурата за покупката или касова бележка;
II. Серийният номер и/или IMEI номерът е повреден или е премахнат или подправен;
III. Продуктът е фалшив и не е произведен от Xiaomi;
IV. Дефектът е причинен от използване за непредвидени цели или в противоречие с инструкциите, ръководствата или указанията на Xioami или търговеца;

V. Дефектът възниква от ремонт от Потребителя или неоторизиран ремонт/манипулация или от използването на неоторизирани или неоригинални резервни части, софтуер или компоненти.

Тази търговска гаранция не е приложима за Продукти, които поради повреди или изменения на екрана трябва да бъдат заменени с нов Продукт. Такава замяна ще бъде предмет на законовите гаранционни стандарти.

Никаква част от настоящата Търговска гаранция не ограничава правата на Потребителите според приложимия закон.