หน้าหลัก > สนับสนุน > บริการเพิ่มเติมสำหรับ Xiaomi 12T / Xiaomi 12T Pro

บริการเพิ่มเติมสำหรับ Xiaomi 12T / Xiaomi 12T Pro

บริการเพิ่มเติมสำหรับ Xiaomi 12T / Xiaomi 12T Pro

นอกเหนือจากสิทธิของลูกค้าที่ได้รับตามการรับประกันทางกฎหมายและตามข้อกำหนดที่เผยแพร่บน https://www.mi.com/global/service/warranty การรับประกันเชิงพาณิชย์เพิ่มเติมโดยสมัครใจและไม่มีค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้จะมีผลบังคับใช้กับลูกค้าทุกคนที่ซื้อและเปิดใช้งาน Xiaomi 12T / Xiaomi 12T Pro (“ผลิตภัณฑ์”) ในอาณาเขตของประเทศไทย (“ลูกค้า”) การรับประกันเชิงพาณิชย์นี้นำเสนอโดย Xiaomi H.K. Limited จดทะเบียนที่ Suite 3209, 32/F, Tower 5, The Gateway, Harbor City, 15 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong

1. การรับประกันระยะเวลา 24 เดือน

ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด Xiaomi รับประกันกับลูกค้าว่าเครื่อง Xiaomi 12T / Xiaomi 12T Pro ของคุณ จะปราศจากการชำรุดในวัสดุของตัวเครื่องและคุณภาพของงาน ภายใต้การใช้งานตามปกติเป็นเวลายี่สิบสี่ (24) เดือน นับจากวันที่ลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์

2. การคุ้มครองหน้าจอ

ก) ขอบเขต

ลูกค้าที่ซื้อ Xiaomi 12T / Xiaomi 12T Pro ระหว่างวันที่ 4 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2566 ในช่องทางจำหน่ายที่เป็นทางการ (ออนไลน์และออฟไลน์) ของ Xiaomi ในเขตพื้นที่ของประเทศไทย (“พื้นที่”) และเปิดใช้งานสมาร์ทโฟนเครื่องนั้นภายในเขตพื้นที่ จะมีสิทธิ์ได้รับบริการซ่อมแซมหน้าจอฟรีจำนวนหนึ่ง (1) ครั้งที่ศูนย์บริการของ Xiaomi ตลอดระยะเวลาหก (6) เดือนแรกหลังจากการซื้อ หากหน้าจอของผลิตภัณฑ์ที่เอ่ยถึงข้างต้น เกิดความเสียหายหรือ ความผิดพลาด โดยการกระทำที่ไม่ได้เจตนาของลูกค้า (เช่น การที่ผลิตภัณฑ์ร่วงหล่นโดยไม่ได้ตั้งใจ)การเปลี่ยนทดแทนหน้าจอ (หากมีและจำเป็น) เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อรับสิทธิประโยชน์จากการรับประกันทางการค้านี้ ลูกค้าต้องติดต่อ ฝ่ายบริการลูกค้าของ Xiaomi โดยลูกค้าอาจถูกร้องขอให้นำส่งใบเสร็จ หรือหลักฐานการซื้อสินค้าดังกล่าว

ข) ข้อยกเว้น

การรับประกันคุ้มครองหน้าจอ จะไม่มีผลครอบคลุมในกรณีดังตัวอย่างต่อไปนี้:
• ความเสียหายต่อหน้าจอที่เกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
• ความเสียหายที่ส่งผลต่อพื้นผิวของหน้าจอเท่านั้น เช่น รอยขีดข่วนหรือรูปลักษณ์ความสวยงามอื่นๆ ของหน้าจอ
• ความเสียหายที่เกิดจากมัลแวร์ ซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือแอปพลิเคชั่นของบุคคลที่สามที่ลูกค้าใช้
• การใช้สินค้าของลูกค้านอกเหนือจากลักษณะปกติ
• การรั่วไหลของอาหารหรือของเหลว การกัดกร่อน สนิม หรือการใช้แรงดันไฟฟ้าที่ไม่ถูกต้อง
• ฟ้าผ่า อุบัติเหตุ หรือการใช้งานเพียงเล็กน้อย
• ความเสียหายที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น สงคราม ไฟไหม้ พายุไต้ฝุ่น น้ำท่วม หรือแผ่นดินไหว หรือเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกันที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ Xiaomi
• ลูกค้าไม่ได้ให้ใบแจ้งหนี้ของการซื้อหรือใบแจ้งการส่งมอบ
• หมายเลขซีเรียลและ/หรือหมายเลข IMEI เสียหายหรือถูกถอดออกหรือดัดแปลง
• สินค้าเป็นของปลอมและ/หรือไม่ได้ผลิตโดย Xiaomi
• ข้อบกพร่องเกิดจากการใช้งานโดยไม่ได้ตั้งใจหรือการใช้งานที่ขัดต่อคำสั่ง คู่มือ หรือแนวทางของ Xiaomi
• ข้อบกพร่องเกิดขึ้นจากการซ่อมแซม/จัดการ/เปลี่ยนแปลง/ดัดแปลงของลูกค้าเองหรือโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการใช้ชิ้นส่วนอะไหล่ ซอฟต์แวร์ หรือส่วนประกอบของสินค้าที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ใช่ของแท้
• สำหรับความเสียหายหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของหน้าจอที่ต้องเปลี่ยนสินค้าใหม่ การเปลี่ยนดังกล่าวจะอยู่ภายใต้นโยบายการรับประกันทางกฎหมาย
• กรณีอื่นใดตามที่กำหนด

การรับประกันทางการค้านี้ จะยังไม่ถูกใช้กับสินค้าซึ่งจะต้องทดแทนด้วยเครื่องใหม่ อันเนื่องมาจากความเสียหายหรือการเปลี่ยนทดแทนหน้าจอ การเปลี่ยนทดแทนดังกล่าวจะอยู่ภายใต้มาตรฐานการรับประกันปกติทางกฎหมาย

ไม่มีส่วนใดในการรับประกันทางการค้านี้ที่จะจำกัดสิทธิ์ของลูกค้าภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ