หน้าหลัก > สนับสนุน > บริการระดับพรีเมียมของ Xiaomi 11T และ Xiaomi 11T pro

บริการระดับพรีเมียมของ Xiaomi 11T และ Xiaomi 11T pro

บริการระดับพรีเมียมของ Xiaomi 11T และ Xiaomi 11T pro

ลูกค้าที่ซื้อ Xiaomi 11T และ Xiaomi 11T pro จากช่องทางจาหน่ายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ของ Xiaomi และเปิดใช้งานเครื่องภายในประเทศไทย จะได้รับ

1. การรับประกันตัวเครื่อง 24 เดือน

Xiaomi รับประกันกับลูกค้าว่าเครื่อง Xiaomi 11T และ Xiaomi 11T pro ของคุณ จะปราศจากการชารุดอันเนื่องมาจากการผลิต ภายใต้การใช้งานตามปกติเป็นเวลายี่สิบสี่ (24) เดือนนับจากวันที่ลูกค้าซื้อ

2. การรับประกันคุ้มครองหน้าจอ

นอกจากสิทธิ์ของลูกค้าที่ได้รับการรับประกันตามปกติ และที่มีการระบุไว้ในข้อกาหนดที่เผยแพร่อยู่บน https://www.mi.com/global/service/warranty การรับประกันเพิ่มเติมให้กับลูกค้า โดยไม่มีค่าใช้จ่ายต่อไปนี้ จะมีผลบังคับใช้กับลูกค้าที่ซื้อ Xiaomi 11T และ Xiaomi 11T pro จากช่องทางจาหน่ายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

การรับประกันนี้ถูกนาเสนอโดย Xiaomi H.K. Limited จดทะเบียนที่ Suite 3209, 32/F, Tower 5, The Gateway, Harbour City, 15 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong

a) ขอบเขต

ลูกค้าที่ซื้อ Xiaomi 11T และ Xiaomi 11T pro (“ผลิตภัณฑ์”) ระหว่างวันที่ 9 ตุลาคม 2564 และ 7 พฤศจิกายน 2564 ในช่องทางจำหน่ายที่เป็นทางการ (ออนไลน์และออฟไลน์) ของ Xiaomi ในเขตพื้นที่ของ ประเทศไทย หรือเปิดใช้งาน สมาร์ทโฟนเครื่องนั้นภายในเขตพื้นที่ประเทศไทยในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีสิทธิ์ได้รับบริการซ่อมแซมหน้าจอฟรีหนึ่ง (1) ครั้งที่ศูนย์บริการของ Xiaomi ตลอดระยะเวลาหก (6) เดือนแรกหลังจากการซื้อ หากหน้าจอของผลิตภัณฑ์ที่เอ่ยถึงด้านบน เกิดความเสียหาย หรือ ความผิดพลาด โดยการกระทำที่ไม่ได้เจตนาของลูกค้า (เช่น การที่ผลิตภัณฑ์ร่วงหล่นโดยไม่ได้ตั้งใจ) การซ่อมแซมดังกล่าวจะไม่มีค่าใช้จ่ายและรวมถึงการเปลี่ยนทดแทนหน้าจอซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยเช่นกัน เพื่อรับสิทธิประโยชน์จากการรับประกันทางการค้านี้ ลูกค้าต้องติดต่อ ฝ่ายบริการลูกค้าของ Xiaomi โดยลูกค้าอาจถูกร้องขอให้แสดงใบเสร็จ หรือหลักฐานการซื้อสินค้าดังกล่าว

b) ข้อยกเว้น

การรับประกันคุ้มครองหน้าจอ จะไม่มีผลครอบคลุมในกรณีต่อไปนี้:
• ความเสียหายต่อหน้าจอที่เกิดจากการกระทาที่ตั้งใจหรือด้วยการประมาทเลินเล่อที่ร้ายแรง
• ความเสียหายที่ส่งผลต่อพื้นผิวของหน้าจอ เช่น รอยขีดข่วนหรือร่องรอยของลวดลายอื่นๆ บนหน้าจอ
• ความเสียหายที่เกิดจากมัลแวร์ ซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือแอปบุคคลที่สามที่ใช้โดยลูกค้า

นอกจากนี้ การรับประกันจะไม่ครอบคลุมในกรณีต่อไปนี้ด้วยเช่นกัน:
• ลูกค้าไม่ได้แสดงใบเสร็จ หรือหลักฐานการซื้อสินค้า
• หมายเลขซีเรียลและ/หรือหมายเลข IMEI เสียหาย หรือลอกออกหรือมีการดัดแปลง
• ผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์ปลอมแปลงและไม่ได้ผลิตโดย Xiaomi
• ความชารุดที่เกิดจากการใช้งานผิดวัตถุประสงค์หรือไม่ตรงกับคาแนะนาของ Xiaomi หรือเอกสารคู่มือ
• ความชารุดที่เกิดจากการจัดการ/ซ่อมแซมจากผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก Xiaomi หรือการใช้ชิ้นส่วนอะไหล่ หรือซอฟต์แวร์ หรือส่วนประกอบที่ไม่ใช่ของแท้หรือไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ร่วมกัน

การรับประกันคุ้มครองหน้าจอนี้ จะยังไม่ถูกใช้ในกรณีที่มีการทดแทนด้วยเครื่องใหม่ หรือการเปลี่ยนทดแทนหน้าจอที่มีความเสียหายอันเกิดจากการผลิต เพราะการเปลี่ยนทดแทนดังกล่าวจะอยู่ภายใต้มาตรฐานการรับประกันปกติ

ไม่มีส่วนใดในการรับประกันทางการค้านี้ที่จะจากัดสิทธิ์ของลูกค้าภายใต้กฎหมายประเทศไทย