หน้าหลัก > สนับสนุน > บริการสุดเอ็กซ์คลูซีฟของ Mi Note 10

บริการสุดเอ็กซ์คลูซีฟของ Mi Note 10

บริการสุดเอ็กซ์คลูซีฟของ Mi Note 10 Series

ฟรี ประกันหน้าจอ Display แตก นาน 6 เดือน

ผู้ซื้อ Mi Note 10 Series จากร้าน Mi Authorized Store และร้านค้าที่ได้รับการแต่งตั้งจากเสียวหมี่อย่างเป็นทางการทั่วประเทศ จะได้รับสิทธิ์การประกันหน้าจอแตกนาน 6 เดือน นับจากวันที่เปิดใช้งาน โดยระยะเวลาเปิดใช้งานต้องอยู่ในช่วงเวลาตั้งแต่ 4 ธันวาคม 2562 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563 โดยเสียวหมี่มอบบริการซ่อมแซม ฟรี จำนวน 1 ครั้ง ณ ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตของ Xiaomi ในประเทศไทย

ในช่วงเวลาการับประกันหน้าจอแตกนี้ หากหน้าจอได้รับความเสียหายอันเนื่องจากอุบัติเหตุต่อหน้าจอโทรศัพท์มือถือ และไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ยกเว้นการทำให้เครื่องเกิดความเสียหายโดยเจตนา) ผู้ใช้สามารถเข้ารับบริการเปลี่ยนชิ้นส่วนหน้าจอ Display ฟรี 1 ครั้ง ที่ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตของ Xiaomi ประเทศไทย

กรณีข้อยกเว้นไม่รับประกัน

 1. การชำรุดหรือเสียหายที่เกิดจากการใช้งานไม่ถูกต้อง
 2. การสึกหรอตามธรรมชาติ อาทิ สีลอก รอยขีดข่วนบนตัวเครื่อง สีจาง หรือความเสียหายอื่นๆ ที่ไม่ส่งผลต่อการใช้งานตามปกติ
 3. ความเสียหายทางอ้อมหรือโดยมิได้ตั้งใจซึ่งเกิดจากความเสียหายทางอุบัติเหตุ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการใช้การไม่ได้ การสูญเสียทางธุรกิจ การสูญเสียกำไร การสูญเสียข้อมูล การสูญเสียเวลา)
 4. รุ่นหรือ IMEI ถูกปรับเปลี่ยน ขาดหาย ระบุไม่ได้ หรือไม่สอดคล้องกับรายการที่บันทึกไว้เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์
 5. ผลิตภัณฑ์นั้นถูกแยกชิ้นส่วนหรือซ่อมแซมโดยร้านซ่อมที่ไม่ใช่ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตของ Xiaomi
 6. ผลิตภัณฑ์สูญหายเนื่องจากการปล้น ทำหาย ฯลฯ
 7. เลยช่วงเวลาการเอาประกัน หรือเลยช่วงเวลาบริการที่ตกลงกันไว้
 8. เหตุจากศึกสงคราม กฎหมายทางการทหาร ความขัดแย้งกันด้วยอาวุธ การโจมตี เหตุจลาจล หรือเหตุการณ์ก่อการร้าย
 9. เหตุที่เกิดจากกฎหมายการปกครองหรือนิติกรรม
 10. เหตุจากภัยธรรมชาติ อาทิ ไต้ฝุ่น อุทกภัย แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นสึนามิ ปฏิกิริยานิวเคลียร์ รังสีนิวเคลียร์ หรือการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี
 11. การเสื่อมมูลค่าหลังจากการซ่อมแซม

บริการประกันหน้าจอแตกของ Mi Note 10 Series จะสิ้นสุดลงในสถานการณ์ต่อไปนี้

 1. เลยวันหมดอายุของการรับประกันหน้าจอแตกตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดข้างต้น
 2. ผลิตภัณฑ์ได้รับการซ่อมแซมโดยร้านซ่อมที่ไม่ใช่ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตของ Xiaomi
 3. ได้รับบริการเปลี่ยนชิ้นส่วนหน้าจอแตก ฟรี 1 ครั้ง ตามข้อกำหนดของบริการรับประกันหน้าจอแตกไปแล้ว และหาก Xiaomi พบว่าความเสียหายเกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างไม่ถูกต้องโดยเจตนา บริการรับประกันหน้าจอแตกจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติ