REGULAMIN SPRZEDAŻY

Niniejszy Regulamin sprzedaży („Regulamin”) ma zastosowanie do zakupu wszystkich produktów i usług dostępnych na https://www.mi.com/pl i wszystkich odpowiednich subdomenach („Witryna"). Prosimy o uważne przeczytanie Regulaminu, aby Państwo („Kupujący”) znali prawa i obowiązki Kupującego.
Produkty oferowane w Witrynie są sprzedawane przez
Xiaomi Technology Netherlands B.V., z siedzibą przy Prinses Beatrixlaan 582, Haga 2595 BM, Holandia, o numerze rejestracyjnym 72954914 („XNL”)

Dla Polski: service.pl@support.mi.com

Xiaomi Technology Netherlands B.V jest określana dalej jako „Sprzedawca”.
Informacje prawne, polityka prywatności, specyfikacja platformy, powiadomienia, ogłoszenia, zasady działania, dokumenty pomocy i inne wiążące dokumenty dostępne dla Kupującego w Witrynie stanowią umowy uzupełniające do niniejszego Regulaminu z taką samą mocą prawną. Korzystanie przez Kupującego z usług niniejszej Witryny będzie możliwe po uprzedniej akceptacji Regulaminu. Akceptując Regulamin Kupujący oświadcza, że zapoznał się z jego treścią i nie wnosi do niego zastrzeżeń.
Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do korzystania z witryny
mi.com/pl wszelkich zakupów dokonywanych przez Kupującego w sklepie internetowy mi.com/pl.

1. DEFINICJE

1.1 Kontrakt lub Umowa: umowa sprzedaży Produktu zawarta za pośrednictwem platformy mi.com/pl pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym na warunkach określonych w Regulaminie.

1.2 Kupujący: Państwo, Kupujący, osoba fizyczna,osoba prawna lub jednostra organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która posiada konkto MiAccount prowadzone na warunkach Mi Account User Agreement i zalogowała się przy użycia Mi Account w sklepie internetowym Xiaomi na stronie internetowej mi.com/pl albu przy użyciu aplikacji mobilnej sklepu internetowego Xiaomi i złożyła zamówienie na Produkt w sklepie Xiaomi (w razie potrzeby) jest prawidłowo zarejestrowana na stronie mi.com/pl i/lub pobrała Aplikację i złożyła zamówienie u Sprzedawcy. Jeżeli Kupujący nie jest pełnoletni, aby zawrzeć wiążącą umowę ze Sprzedawcą, może on korzystać z usług wyłącznie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. Ponadto w takim przypadku Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, zamknięcia konta, odebrania Kupującemu prawa do korzystania z usług, usunięcia lub edycji treści lub anulowania zamówień według własnego uznania.

1.3 Konto MI/Mi Account: osobiste konto Kupującego w witrynie mi.com prowadzone na warunkach określonych w Mi Account User Agreement i służące m.in do zawarcia i/lub wykonania Kontraktu lub Umowy oraz otrzymywania informacji od Sprzedawcy.

1.4 Produkt(y): rzecz ruchoma w szczególności marki Xiaomi, którą Klient może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem Witryny.

1.5 Sprzedawca: Xiaomi Technology Netherlands B.V z siedzibą w Prinses Beatrixlaan 582, The Hague 2595 BM, Holandia

1.6 Usługi: usługa świadczona przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, zakupiona przez Klienta za pośrednictwem Witryny. Postanowienia Regulaminu odnoszące się do Produktu mają odpowiednie zastosowanie do Usługi.

1.7 Witryna: platforma teleinformatyczna administrowana przez Xiaomi Inc. Adres: No.006, piętro 6, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi Road, Haidian District, Beijing,numer rejestracyjny firmy: 91110108551385082Q Numer VAT: 91110108551385082Q dostępna za pośrednictwem https://www.mi.com/pl. Witryna jest usługą świadczoną drogą elektroniczną na warunkach określonych w Regulaminie, umożliwiającą Klientom zapoznanie się z oferowanymi przez Sprzedawcę Produktami i Usługami, przeglądanie treści zamieszczonych w Witrynie, zawarcie umowy sprzedaży i dokonanie płatności za Produkty lub usługi. W Witrynie moga być wyświetlane reklamy i inne treści komercyjne.

 

2. ZASTOSOWANIE

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich ofert, umów i dostaw realizowanych przez Sprzedawcę w Witrynie, o ile wyraźnie nie wskazano inaczej.

3. CENY

3.1. 3.1 Ceny sprzedaży Sprzedawcy są podawane w walucie wyświetlanej w Witrynie i zawierają wszystkie cła, opłaty i inne obowiązkowe lub ustawowe należności stosowane przy sprzedaży przez Sprzedającego, w tym podatek VAT (jeśli obowiązuje).

3.2.  O ile w Witrynie i w procesie składania zamówienia nie ustalono inaczej, koszty dostawy i koszty administracyjne Sprzedawcy są zawarte w ostatecznej cenie należnej za Produkty. Wszelkie opłaty lub należności, które zostaną doliczone do ceny Produktu, będą widoczne dla Kupującego podczas procesu składania zamówienia i przed złożeniem przez Kupującego wiążącego zamówienia.

3.3. Koszty wysyłki Produktów są określone na stronie kosztów wysyłki w Witrynie i/lub wyszczególnione w procesie składania zamówienia.

3.4.  Płatność powinna i może być dokonana wyłącznie za pomocą karty kredytowej lub debetowej albo za pomocą innej metody płatności dostępnej w Witrynie. Płatność jest pobierana w wyświetlanej walucie, a Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rozbieżności walutowe lub kursowe. Wszelkie zwroty na rzecz Kupującego będą dokonywane z wykorzystaniem metody płatności użytej przy składaniu wiążącego zamówienia w walucie w jakiej Kupujący dokonał płatności.

3.5. W przypadku płatności za Produkty lub usługi, wskazane w Załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 685), udokumentowanych fakturą, której łączna kwota przekracza 15 000 PLN brutto lub równowartość tej kwoty wyrażoną w innej walucie– podatnicy mają obowiązek zastosować mechanizm podzielonej płatności, zgodnie z obowiązującymi przepisami, o ile mechanizm ten ma zastosowanie wobec Klienta.

4. UMOWA

4.1 Zamieszczone Witrynie informacje, w tym ceny i opisy Produktów nie stanowią oferty Sprzedawcy, a wyłącznie zaproszenie do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnegoUmowy będą zawierane wyłącznie za pośrednictwem Witryny lub Aplikacji.

4.2 Witryna jest usługą świadczoną drogą elektroniczną na warunkach Regulaminu. Za pośrednictwem Witryny Klient może w szczególności zapoznać się z Produkatami i Usługami dostępnymi w Witrynie oraz złożyć zamówienie na Produkty lub Usługi.

4.3 Klient składa zamówienie postępując zgodnie z wytycznymi wyświetlanymi na ekranie. Do złożenia zamówienia konieczne jest posiadanie konta Mi Account prawidłowe wypełnienie formularza zakupowego w Witrynie, w szczególności poprzez podanie prawidłowych danych kontaktowych (adresu e-mail i numeru telefonu) oraz danych koniecznych do dostawy Produktu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta nieprawidłowych albo nieprawdziwych danych.

4.4 Klient może złożyć zamówienie na Produkty lub Usługi codziennie przez całą dobę. Xiaomi będzie w miarę możliwości informować na swojej stronie internetowej mi.com/pl o ewentualnych przerwach technicznych w działaniu Witryny.

4.5 Informacje o dostępnych sposobach płatności oraz sposobach dostawy dostępne są w Witrynie w odpowiedniej zakładce.

4.6 Po złożeniu przez Kupującego zamówienia w Witrynie Sprzedawca prześle informacje dotyczące zamówienia pocztą na adres e-mail wskazany przez Klienta. Do momentu otrzymania takiej wiadomości e-mail Kupujący ma prawo do anulowania zamówienia i rozwiązania Umowy, bez wpływu na prawo do odstąpienia od umowy przewidzianego w kolejnych punktach.

4.7 Informacje o zamówieniu są automatycznie generowane przez komputerowy system informacyjny zgodnie z treścią wypełnioną przez Kupującego. Stosunek umowny uważa się za nawiązany pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą dopiero po otrzymaniu potwierdzenia e-mail wysłanego przez Sprzedawcę do Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia i dostępności Produktów lub Usług zamówionych przez Kupującego. Tylko te Produkty, których dostępność została potwierdzona wiadomością e-mail od Sprzedawcy, będą stanowiły część umowy i zostaną dostarczone Kupującemu.

4.8 Każda Umowa musi zostać opłacona z góry przed dostawą. Produkty zostaną wysłane dopiero po weryfikacji płatności przez Sprzedawcę.

4.9 Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za uiszczenie wszelkich opłat naliczonych przez jego bank, operatora kart płatniczych lub innego dostawcę wybranej przez Kupującego opcji płatności. Kupujący rozumie i zgadza się z tym, że Sprzedawca wdraża metodę płatności wyprzedzającą dostawę. Wymagana płatność uiszczona przez Kupującego za zakup Produktów w sposób terminowy, pełny i zgodny z prawem jest konieczna do skutecznego zawarcia umowy sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą, jest również podstawą dostarczenia Produktów Kupującemu. Jeżeli Kupujący nie dokona płatności w odpowiedni sposób lub w określonym czasie, Sprzedawca będzie miał prawo do anulowania zamówienia.

4.10 Sprzedawca dokumentuje sprzedaż Produktów wystawiając fakturę VAT lub paragon. Akceptacja Regulaminu przez Kupującego będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej jest równoznaczna ze złożeniem żądania wystawienia faktury VAT dokumentującej sprzedaż.

4.11 Jeżeli Kupujący będący osobą fizyczną składa zamówienie przy użyciu danych dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez Kupującego (w tym z podaniem nazwy/firmy i Numeru Identyfikacji Podatkowej), Kupujący potwierdza, że działa w charakterze podatnika VAT w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

4.12 Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na adres e-mail podany w trakcie składania zamówienia (o ile przepisy prawa nie wymagają inaczej). Za moment otrzymania faktury przez Kupującego uznaje się moment doręczenia wiadomości e-mail z fakturą na adres e-mail Kupującego. Przez doręczenie rozumie się przesłanie wiadomości e-mail z fakturą na serwer pocztowy Kupującego.

4.13 W przypadku otrzymania zwrotu całości lub części płatności przez Kupującego (w związku z odstąpieniem od Umowy, reklamacją lub inną przyczyną) po wystawieniu faktury VAT, Sprzedający wystawi fakturę korygującą. Postanowienia dotyczące faktur mają odpowiednie zastosowanie do faktur korygujących.

5. REALIZACJA UMOWY

5.1 Zamówienie Kupującego i Umowa zostaną przetworzone i wykonane po otrzymaniu przez Sprzedawcę pełnej płatności od Kupującego.

5.2 Produkty zostaną wydane Kupującemu w wybrany przez Kupującego sposób dostawy spośród wymienionych w Witrynie. Dostępne sposoby dostawy mogą się różnić w zależności od Produktów.

5.3 Sprzedawca poinformuje o przwidywanym terminie dostawy za pośrednictwem Witryny. Termin dostawy liczony jest w dniach roboczych (dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) i wynosić będzie zazwycaj do 4 dni. Sprzedawca zaznacza, że w uzasadnionych przypadkach termin dostawy może być odpowiednio wydłużony.

5.4 Produkty doręczane będą za pośrednictwem osób trzecich działąjących na zlecenie Sprzedawcy. W przypadku wybrania dostawy do punktu sprzedaży Xiaomi adresem dostawy będzie adres wybranego punktu sprzedaży Xiaomi.

5.5 Sprzedawca zobowiązuje się do zorganizowania nieodpłatnego odbioru sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile stary sprzęt jest tego samego rodzaju, a taże pełnił te same funkcje, co Produkt dostarczany Klientowi w związku z zawarciem Umowy. Data odbioru zużytego sprzętu elektronicznego i data dostawy Poduktu mogą się różnić.

5.6 Ponieważ Sprzedawca koncentruje się na działalności w segmencie konsumenckim, Sprzedawca będzie działał wyłącznie na poziomie detalicznym, a liczba produktów, które może nabyć jeden Kupujący, może być ograniczona. Dokonywanie zakupów hurtowych w celu dalszej odsprzedaży jest zabronione. Przez zakupy hurtowe oraz zakupy w celu dalszej odsprzedażyrozumie się zachowanie, w ramach którego Klient dokonuje zakupu Produktów za pośrednictwem Witryny i odsprzedaje te Produkty innym osobom fizycznym lub prawnym lub jednostkom organizacyjnym niepodsiadającym osobowości prawnej. Jeżeli Sprzedawca stwierdzi, że Kupujący dokonuje zakupu Produktów lub Usług w celu dalszej odsprzedaży Sprzedawca ma prawo nie zezwolić temu Kupującemu na dalsze nabywanie Produktów, a także możliwa jest trwała dezaktywacjakonta tego Kupującego w Witrynie i uniemożliwienie mu ponownej rejestracji konta Kupującego w Witrynie przez 30 dni. Niniejsza klauzula o zakazie odsprzedaży dotyczy również Produktów zakupionych przez Kupującego w imieniu jednostki z wykorzystaniem metody zakupów grupowych dla instytucji państwowych i przedsiębiorstw. Odpowiedzialność i straty spowodowane sprzedażą lub odsprzedażą produktów z Witryny przez Kupującego ponosi Kupujący.

5.7 W przypadku ograniczonej ilości Produktów dostępnych w Witrynie, mniejszej niż ilość, którą Kupujący planuje zakupić, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą w celu ustalenia możliwości zakupu pożądanej ilości produktów. Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji zamówienia, które Kupujący złożył na ilość Produktów lub Usług większą niż ograniczona. Wyżej wymieniona ograniczenie może w pewnych sytuacjach dotyczyć zakupów dokonywanych za posrednictwem kilku indywidualnych kont należących do tego samego Kupującego. W związku z tym, jeżeli Kupujący składa zamówienia za pośrednictwem wielu kont w określonym czasie, wszystkie pojedyncze zamówienia nie mogą przekroczyć ograniczonej ilości Produktów, jeżeli Sprzedawca ustali, że faktycznym zamawiającym jest jedna i ta sama osoba lub działająca na polecenie albo na rzecz tego samego Kupującego na podstawie adresu dostawy, adresu IP zamówienia, numeru kontaktowego, odbiorcy i innych informacji. W takiej sytuacji jeżeli łączna ilość zakupu z wielu zamówień przekroczy ograniczenie ilościowe zakupu Produktów, Sprzedawca ma prawo do anulowania takich zamówień. Sprzedawca ma prawo do podjęcia decyzji, czy na podstawie takich okoliczności zamknąć konto Kupującego i czy zabronić Kupującemu ponownej rejestracji konta MI przez o30 dni.

5.8 Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby sprostać wymaganiom Kupującego, pod warunkiem, że Produkty zakupione przez Kupującego będą dostępne w magazynie.

5.9 W przypadku Produktów zakupionych przez Kupującego Sprzedawca wyśle Produkty na wskazany przez Kupującego adres dostawy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem firmy logistycznej (z wyjątkiem produktów poza zakresem dostawy). Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody lub inne niepożądane konsekwencje wynikające z zachowania odbiorcy. Jeśli wymagany jest podpis i potwierdzenie, Kupujący lub odbiorca podpisze odbiór Produktów po zapoznaniu się z odpowiednimi warunkami dostawy.

5.10 W celu skutecznego złożenia zamówienia Kupujący poda wskazane w Witrynie dane, tj. im.in. imię i nazwisko lub nazwę Kupującego, (jeśli dotyczy) imię i nazwisko odbiorcy, dane kontaktowe tj. adresu dostawy, adres e-mail oraz numer telefonu oraz inne niezbędne informacje wymagane przez Sprzedawacę. Zakupione Produkty zostaną dostarczone na podany adres dostawy. Wszelkie straty spowodowane zmianą przez Kupującego danych kontaktowych lub informacji o dostawie Kupujący ponosi na własne ryzyko. Jeśli zamówienie zostanie opóźnione lub nie zostanie dostarczone w wyniku podania nieprawdziwych lub błędnych danych, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, konsekwencji lub kosztów i zastrzega sobie prawo do jednostronnego anulowania zamówienia. Podstawa do anulowania zamówienia zachodzi gdy:

(i) adres dostawy, dane kontaktowe itp. są nieprawidłowe, nieistniejące lub niewystarczająco szczegółowe;
(ii) doręczyciel dwukrotnie kontaktuje się z odbiorcą za pośrednictwem numeru telefonu odbiorcy, z którym nie może się połączyć lub który nie odpowiada;
(iii) dwukrotnym nieudanym doręczeniu Produktów z powodu nieobecności odbiorcy;
(iv) nastąpi zdarzenie siły wyższej, na przykład klęski żywiołowe, korki, strajki, zamieszki, działania państwa, nagłe wojny itp.

5.11 Cena, ilość i dostępność Produktu lub Usługi w Witrynie może ulec zmianie w dowolnym czasie bez wcześniejszego/specjalnego powiadomienia (jednakże Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby poinformować Kupującego, gdy będzie to konieczne i możliwe).

5.12 W przypadku, gdy zamówienie zostało anulowane decyzją Sprzedawcy, korzyść (z wyłączeniem wartości pieniężnej) z kuponu rabatowego będącego w posiadaniu Kupującego przed złożeniem zamówienia może zostać zwrócona na konto Kupującego, po złożeniu przez niego wniosku. Dla niektórych kuponów mogą obowiązywać specjalne warunki i są one nadrzędne w stisunku do postanowień Regulaminu. Jeśli zamówienie zostanie anulowane z jakiegokolwiek powodu, kod wysyłki (F Code) użyty do zakupu Produktów traci ważność i nie może być ponownie użyty.

5.13 Sprzedawca ma prawo do ograniczenia całości lub części praw Kupującego w wyjątkowych sytuacjach, anulowania powiązanych niezrealizowanych zamówień lub usunięcia Konta Mi Kupującego, jeżeli Kupujący jest zaangażowany w którekolwiek z następujących działań:
(i) Kupujący zakłóca normalne funkcjonowanie Witryny lub usługi świadczonej przez Witrynę na rzecz innych użytkowników, jak np. ataki online i masowe reklamy;
(ii) Kupujący wielokrotnie publikuje w obszarze komentarzy lub konsultacji informacje niezwiązane ze sprzedanymi Produktami lub Usługami;
(iii) Kupujący dąży do uzyskania korzyści w niewłaściwy sposób (np. poprzez narzędzia typu plug-in, ataki sieciowe, itp.);
(iv) Kupujący wielokrotnie odrzuca Produkty lub odmawia odbioru Produktów bez obiektywnych powodów;
(v) Kupujący angażuje się w reklamację lub odsprzedaż Produktów poprzez handel na koncie (np. hurtowy, detaliczny);
(vi) informacje o zamówieniu podane przez Kupującego (w tym między innymi imię i nazwisko, numer telefonu, numer dowodu tożsamości, adres e-mail itp.) są nieprawdziwe, niedokładne lub niekompletne;
(vii) Kupujący zakłóca normalny porządek funkcjonowania Witryny lub prowadzi nielegalną działalność.

5.14 Po likwidacji Konta Mi Kupującego wygasa również prawo Kupującego do korzystania z usług w Witrynie. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego za rozwiązanie niniejszej Umowy zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w tym za likwidację konta Kupującego i usunięcie treści Kupującego zamieszczonych w Witrynie.

6. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

6.1 Kupujący ma prawo odstąpić od Umowy w ciągu 14 dni kalendarzowych od doręczenia Produktu bez podania przyczyny.

6.2 Termin odstąpienia upływa po 14 dniach kalendarzowych od dnia, w którym Kupujący fizycznie otrzymał Produkt w posiadanie.

6.3  Aby skorzystać z prawa odstąpienia, Kupujący musi poinformować Sprzedającego o decyzji odstąpienia od Umowy w drodze jednostronnego oświadczenia.

6.4 Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy zamieszczonego w Witrynie. Jeżeli Kupujący zdecyduje się na skorzystanie z takiego formularza, może również wypełnić i przesłać wzór formularza odstąpienia lub złożyć jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą mailową. Jeżeli Kupujący skorzysta z tej możliwości, Sprzedawca przekaże Kupującemu potwierdzenie otrzymania takiego odstąpienia od umowy tak szybko, jak to będzie możliwe.

6.5  Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy do Sprzedawcy w jakikolwiek sposób wskazany w Witrynie (tj. poczta e-mail,).

6.6  Po wypełnieniu przez Klienta forlumarza zwrotu, klient otrzyma etykietę zwrotu w wysłanej na wskazany przez klienta adres wiadomości e-mail będącej potwierdzeniem przyjęcia przez Xiaomi zgłoszenia zwrotu.

6.7  Szczegółowe informacje o tym, jak dokonać zwrotu, w szczególności o wyjątkach od prawa odstąpienia oraz jak przygotować produkt do wysyłki dostępne są w Polityce zwrotów na mi.com/pl.

7. OBOWIĄZKI KUPUJĄCEGO W OKRESIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

7.1. W okresie odstąpienia od umowy Kupujący powinien obchodzić się z otrzymanymi Produktami i ich opakowaniami z należytą starannością. Kupujący może rozpakować lub użyć Produktu tylko w zakresie niezbędnym do stwierdzenia charakteru, właściwości i funkcjonowania Produktu.

7.2. Kupujący może być pociągnięty do odpowiedzialności za zmniejszenie wartości Produktu, jeżeli używał, uszkodził, utracił Produkt lub w inny sposób korzystał w Produktu w sposób niezgodny z przeznaczeniem.

8. REALIZACJA I KOSZTY ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.1 Jeżeli Kupujący odstąpi od Umowy, Sprzedawca zwróci Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych wynikających z wyboru przez Kupującego rodzaju dostawy innego niż najtańszy rodzaj standardowej dostawy oferowanej przez Sprzedawcę), bez zbędnej zwłoki na pierwotnie zastosowany sposób płatności. Zwrot pieniędzy nastąpi w terminie 14 dni od otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży z zastrzeżeniem p. 8.2 poniżej.

8.2 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania zwrotu zwrotu płatności do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że w zależności od rodzaju sposobu płatności czas realizacji zwrotów jest czasami poza kontrolą Sprzedawcy i może przekroczyć standardowe czasy realizacji zwrotów.

8.3 Sprzedawca dokona takiego zwrotu przy użyciu tego samego sposobu płatności, który został użyty przez Kupującego do pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. Sprzedawca — według własnego uznania — może wstrzymać się z dokonaniem zwrotu do czasu otrzymania przez.

8.4 Kupujący odeśle Produkty bez zbędnej zwłoki, a w żadnym wypadku nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin jest dotrzymany, jeżeli Kupujący odeśle Produkty przed upływem terminu 14 dni kalendarzowych. Kupujący powinien zwrócić Produkty w takim stanie, w jakim je otrzymał, w tym między innymi opakowanie, zawartość opakowania, akcesoria i (darmowe) prezenty. (Darmowe) Prezenty obejmują przedmioty materialne, punkty, vouchery, kupony itp. Jeżeli (darmowe) prezenty nie zostaną zwrócone w tym samym czasie, Kupujący zapłaci za (darmowe) prezenty zgodnie z ich rzeczywistą wartością lub Sprzedawca może odliczyć takie koszty od całkowitej kwoty zwrotu należnej Kupującemu.

8.5 Kupujący będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Produktów pocztą tradycyjną. Jeżeli Produkt ze względu na swój charakter nie może być normalnie odesłany pocztą, Kupujący będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Produktów. Sprzedawca może umożliwić Kupującemu dokonanie zwrotu na koszt Sprzedawcy o czy poinformuje Kupującego.

9. WYŁĄCZENIA OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

6.1 Sprzedawca nie jest zobowiązany do przyjęcia odstąpienia od umowy i zwrotu ceny zakupu w przypadku Produktów:

(i) które nie zostały zakupione w sklepie internetowym na stronie www.mi.com/pl lub w Aplikacji;

(ii) z brakującą, uszkodzoną, zmienioną lub w inny sposób nieczytelną etykietą IMEI lub numerem seryjnym, etykietą modelu producenta lub etykietą numeru części;

(iii) bez oryginalnego opakowania i akcesoriów sprzedawanych łącznie ze zwracanym Produktem, w tym pudełka, instrukcji obsługi, kabli i wszystkich innych elementów oryginalnie dołączonych do Produktu;

(iv) które są w jakikolwiek sposób uszkodzone;

(v) zostały wyprodukowane na spoecjalne zamówienie i posiadają cechy niestandardowe;

(vi) wszelkie produkty, które wyglądają na naruszone lub zmienione w jakikolwiek sposób;

(vii) wszelkie już otwarte produkty osobiste w szczególności higieniczne, takie jak ręczniki, poduszka, szczoteczka do zębów, maska.

10. SIŁA WYŻSZA

W przypadku zaistnienia sytuacji siły wyższej (w tym między innymi strajków, ekstremalnych warunków pogodowych, embarga i wszelkich innych sytuacji, na które Sprzedawca nie ma wpływu), zobowiązania Sprzedająwcy wynikające z Umowy zostają zawieszone na czas trwania sytuacji siły wyższej.

11. GWARANCJE NA PRODUKTY

Gwarancje na produkty są dostępne w Witrynie.

12. WADY I ŚRODKI ZARADCZE

12.1 Produkt jest wadliwy lub niesprawny, jeśli nie jest zgodny z opisem lub jeśli nie może być używany zgodnie z przeznaczeniem. Produkt jest również wadliwy, jeśli nie ma normalnej jakości i nie działa tak, jak można racjonalnie oczekiwać.

12.2 Jeżeli Produkt okaże się wadliwy po zainstalowaniu lub użyciu lub jeżeli Produkt nie jest zgodny z Umową, Kupujący musi jak najszybciej poinformować Sprzedawcę zgodnie z przepisami ustawowymi, ale w żadnym wypadku nie później niż 2 lata od daty dostawy.

12.3 Żadne z postanowień Regulaminu ani Karty Gwrancyjnej nie ogranicza ani nie wyłącza praw Kupującego wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

12.4 Roszczenia z tytułu wad lub niezgodności nie mogą być zgłaszane wobec Sprzedawcy i Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego, w zakresie, w jakim:

(i) wada powstała lub jest spowodowana nadużyciem lub niewłaściwym użytkowaniem Produktu przez Kupującego, pożarem, kontaktem z cieczą i podobnymi przyczynami zewnętrznymi w stosunku do Produktu, na które Sprzedawca nie ma wpływu;

(ii) wada powstała w wyniku użytkowania Produktu przez Kupującego niezgodnie z przeznaczeniem lub niezgodnie z instrukcjami, poradnikami lub wytycznymi producenta lub Sprzedawcy;

(iii) wada powstała w wyniku samodzielnej lub nieautoryzowanej naprawy/manipulacji Kupującego lub użycia nieautoryzowanych lub nieoryginalnych części zamiennych, oprogramowania lub komponentów.

13. REKLAMACJE I ROZSTRZYGANIE SPORÓW

13.1 Jeżeli Kupujący zgłasza reklamację dotyczącą zawarcia lub wykonania Umowy lub świadczenia usług przez Sprzedawcę w związku z zakupem Produktów przez Kupującego, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą w celu złożenia reklamacji za pośrednictwem numerów telefonów, adresów e-mail, linków internetowych lub adresów pocztowych wskazanych w Witrynie. Aby Sprzedawca mógł rozpatrzyć reklamację, należy podać:

(i) numer zamówienia,

(ii) imię i nazwisko oraz adres Kupującego,

(iii) adres e-mail,

(iv) opis podstawy reklamacji oraz

(v) środki zaradcze lub działania, jakie są wymagane od Sprzedawcy.

13.2 Sprzedawca nie jest zobowiązany do odpowiedzi na reklamacje zgłoszone za pośrednictwem innych środków przekazu niż wskazane w p. 13.1 powyżej, np mediów społecznościowych (np. Facebook, Twitter).

13.3 Kupujący otrzyma odpowiedź na reklamację w ciągu 14 dni.

13.4 Kupujący może również zgłosić i wnieść skargę do lokalnych krajowych organów ds. internetowego rozstrzygania sporów, wskazanych na platformie Komisji Europejskiej dotyczącej internetowego rozstrzygania sporów (Online Dispute Resolution) pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.trader.register

14. EKSPORT

14.1 Sprzedawane Produkty są produkowane zgodnie ze specyfikacjami i przeznaczone do użytku w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii (EOG). Gwarancje i środki zaradcze przyznane w niniejszym dokumencie Kupującemu znajdującemu się w wyżej wymienionym regionie mogą nie mieć zastosowania do Kupującego nabywającego Produkty spoza wyżej wymienionego regionu.

14.2 Umowa i wszystkie sprzedawane Produkty podlegają stosownym przepisom o kontroli eksportu, w tym między innymi przepisom o kontroli eksportu obowiązującym w USA i w obszarze jurysdykcji Klienta. Kupujący nie może eksportować żadnego Produktu zakupionego od Sprzedawcy do jakiegokolwiek kraju lub terytorium lub jakiegokolwiek podmiotu, jeżeli jest to zabronione przez przepisy o kontroli eksportu. Do zakazanych krajów i terytoriów na dzień ogłoszenia Regulaminu należą Kuba, Iran, Syria, Korea Północna, Sudan i region Krymu. Jeżeli Kupujący planuje eksport jakiegokolwiek Produktu do innego kraju, musi przed podjęciem takich działań uzyskać wymagane zezwolenia eksportowe (lub inne zgody).

15. PODMIOTY ZEWNĘTRZNE

15.1 Jeżeli inni zewnętrzni sprzedawcy poza Sprzedawcą sprzedają własne produkty, świadczą własne usługi lub oprogramowanie za pośrednictwem Witryny, Sprzedawca świadczy jedynie usługi platformy sieciowej dla sprzedawców zewnętrznych. Ponadto Sprzedawca może udostępniać linki do stron internetowych podmiotów stowarzyszonych i zewnętrznych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treść takich stron internetowych, a obowiązują warunki tych podmiotów.

15.2 Kupujący rozumie i potwierdza, że usługa płatnicza w Witrynie jest świadczona przez podmiot zewnętrzny. Warunki i standardy takiej usługi płatniczej są ustalane pomiędzy Kupującym a dostawcą usługi płatniczej.

15.3 Kupujący akceptuje fakt, że Sprzedawca ma prawo do wysyłania informacji o zamówieniach, promocjach, reklamach lub linkach reklamowych do Kupującego i wskazanego przez niego odbiorcy pocztą, SMS-em, telefonicznie, itp. wyłącznie na podstawie uzyskanej uprzednio zgody Kupującego oraz zgodnie z Polityką prywatności Witryny.

15.4 W celu ułatwienia korzystania z logistyki, finansów, komunikacji i powiązanych usług firmy Xiaomi, zgodnie z Polityką prywatności dostępną w Witrynie, wyrażają Państwo zgodę i upoważniają firmę Xiaomi do przekazywania informacji podanych i utworzonych podczas Państwa rejestracji konta i korzystania z usług Witryny innym odpowiednim dostawcom usług firmy Xiaomi lub do uzyskiwania informacji podanych i utworzonych podczas Państwa rejestracji i korzystania z powiązanych usług od innych odpowiednich dostawców usług firmy Xiaomi. Firma Xiaomi może współpracować z podmiotami zewnętrznymi w celu świadczenia na Państwa rzecz powiązanych usług. Jednocześnie, w celu lepszego świadczenia usług, rekomendowania Państwu produktów/usług oraz prowadzenia badań rynkowych i analizy danych informacyjnych, firma Xiaomi może ujawnić Państwa istotne informacje podmiotom współpracującym. W takiej sytuacji firma Xiaomi ma prawo do przekazania Państwa istotnych informacji takim podmiotom zewnętrznym zgodnie z Polityką prywatności dostępną w Witrynie.

16. DANE OSOBOWE

16.1 Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów są szczegółowo opisane w Polityce Prywatności Xiaomi dostępnej na stronie: https://www.mi.com/pl/about/privacy

16.2 Przed rozpoczęciem korzystania z Witrynu, Klient powinien zapoznać się z Polityką prywatności Xiaomi.

17. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 listopada 2022 r.

 

17.1 Niniejszy Regulamin oraz wszelkie Umowy i spory pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym podlegają prawu polskiemu a strony poddają wszelkie spory pod rozstrzygnięcie właściwych sądów w Warszawie.

17.2 Punkt 17.2 nie stanowi ograniczenia w odniesieniu do praw Kupującego wynikających z przepisów o ochronie konsumentów do stosowania przepisów prawa i poddania wszelkich roszczeń, sporów lub konfliktów pod rozstrzygnięcie właściwych sądów w kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego (i Szwajcarii), w którym Kupujący ma stałe miejsce zamieszkania/siedzibę.

17.3 Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, że platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR) dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR jest punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców zmierzających do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

17.4 Jeżeli któreś z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu.

17.5 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do cesji lub przeniesienia na dowolny podmiot wchodzący w skład grupy Xiaomi któregokolwiek lub wszystkich swoich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia Kupującego. W przypadku zmiany prawa Kupującego w odniesieniu do Umowy nie zostaną w żaden sposób zagrożone.

17.6 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zmiany funckjonalności Witryny, dodania nowych funcjonowalności oraz zmiany mających zastosowanie przepisów prawa.

17.7 Klienci zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu z odpowiednim, co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem poprzez publikację informacji o planowanej zmianie na stronie mi.com/pl

17.8 Klient jest uprawniony do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną związaną z Witryną w każdym czasie na podstawie i na warunkach określonych w Regulaminie Witryny.