CASHBACK XIAOMI 14

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

„CASHBACK XIAOMI 14”

 

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.     Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”), określa warunki i zasady, na jakich odbywa się Akcja pod nazwą „CASHBACK XIAOMI 14” (zwana dalej „Akcją Promocyjną”) polegającej na udzieleniu rabatu posprzedażowego za zakup nowego urządzenia Xiaomi na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

2.     Organizatorem Akcji jest A1 Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, Sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 4 lok 138, Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000803777, NIP 527 23 60 117 („Organizator”).

3.     Fundatorami Premii w Akcji promocyjnej są:

a)  XIAOMI TECHNOLOGY (POLSKA) SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 14B, 02-676 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000746177, o kapitale zakładowym w wysokości 17 106 645,00 PLN, NIP: 5213838221,

b)   Ingram Micro sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, pod nr KRS 0000028820, o kapitale zakładowym w wysokości 8 000 000,00 PLN, NIP: 5212931906, („Fundatorzy premii”).

4.     Akcja jest organizowana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.     Akcja obejmuje sprzedaż wybranych modeli smartphonów marki Xiaomi, tj. Urządzeń wymienionych poniżej („Urządzenie”) i polega na udzieleniu premii w postaci rabatu posprzedażowego (dalej: „Premia”), którego wysokość zależy od modelu zakupionego w Czasie Trwania Akcji Urządzenia, zgodnie z poniższą tabelą:

 

URZĄDZENIE OBJĘTE AKCJĄ PROMOCYJNĄ

 

WYSOKOŚĆ PREMII (BRUTTO PLN)

Xiaomi 14 12GB RAM 512GB ROM BLACK

800 PLN

Xiaomi 14 12GB RAM 512GB ROM GREEN

800 PLN

Xiaomi 14 12GB RAM 512GB ROM WHITE

800 PLN

 

6.     Czas Trwania Akcji obejmuje okres od 19.03.2024 roku (od godziny 00:01 CET) do 31.03.2024 roku ( do godziny 23:59:59 CET) lub do wyczerpania Puli Premii, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. („Czas Trwania Akcji”).

7.     Organizator zastrzega Limit Premii w Akcji Promocyjnej w wysokości 640.000,00 zł brutto (słownie: sześćset czterdzieści tysięcy złotych 00/100) („Pula Premii”).

8.     Aby wziąć udział w akcji należy:

a)     zakupić Urządzenie u wybranego partnera handlowego wymienionego w Regulaminie w terminie od 19.03.2024 do 31.03.2024 r. Za datę zakupu Urządzenia uważa się datę widniejącą na dowodzie zakupu Urządzenia (fakturze lub paragonie).

b)     zarejestrować Urządzenie w formularzu rejestracyjnym na stronie www.promocjexiaomi.pl/cashback14 w terminie od 19.03.2024 do 12.04.2024 r.

9.     W przypadku, gdy pula Premii wyczerpie się przed dniem 31.03.2024 roku, Organizator może wcześniej zakończyć Akcję. W takiej sytuacji Organizator umieści na stronie internetowej www.promocjexiaomi.pl/cashback14 informację o wcześniejszym zakończeniu Akcji z powodu wyczerpania puli Premii.

10.  Fakt zakończenia Akcji przed upływem Czasu Trwania Akcji nie narusza praw nabytych Uczestników Akcji, którzy spełnili Warunki Uczestnictwa w Akcji określone w § 2 niniejszego Regulaminu przed dniem wcześniejszego zakończenia Akcji. Mają oni prawo do udziału w Akcji i otrzymania Premii na dotychczasowych zasadach określonych w Regulaminie.

 

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI

1.     W Akcji Promocyjnej mogą wziąć udział wyłącznie osoby fizyczne dokonujące zakupu nowego Urządzenia na własny użytek, na cele niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. osoby fizyczne będące konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego Uczestnikiem nie mogą być osoby prawne, które spełniają jednocześnie następujące warunki („Warunki Uczestnictwa”) z zastrzeżeniem pkt 2, poniżej oraz dokonają zgłoszenia zgodnie z § 3 Regulaminu („Uczestnicy Akcji” lub ”Uczestnik Akcji”):

a)       pełnoletnie,

b)       posiadają miejsce stałego zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

c)       posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,

d)       zapoznały się z treścią Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia,

e)       dokonały w Czasie Trwania Akcji, jako konsument, zakupu nowego Urządzenia w punkcie sprzedaży znajdującym się i prowadzącym zgodnie z prawem sprzedaż Urządzeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej ,,Punkt Sprzedaży”) do użytku własnego, obejmującym wyłącznie sklepy stacjonarne i internetowe zlokalizowane odpowiednio pod adresami:

Sklepy stacjonarne

Sklepy internetowe

RTV Euro AGD

www.euro.com.pl

Media Expert

www.mediaexpert.pl

Media Markt

www.mediamarkt.pl

X-kom

www.x-kom.pl

NeoNet

www.neonet.pl

Komputronik

www.komputronik.pl

TechWish

www.techwish.pl

T-Mobile

www.t-mobile.pl

Orange

www.orange.pl

Play

www.play.pl

Plus

www.plus.pl

Salon Xiaomi (Viamind Sp. z o.o.)

www.mimarkt.pl

Salon  Xiaomi  (GG  Stores  Sp. z

o.o. sp.k.)

www.mi-store.pl

www.mi-home.pl

www.mi.com/pl

www.oleole.pl

www.avans.pl

www.electro.pl

www.neo24.pl

 

 

 

Warunki od a) do e) powinny być spełnione już w momencie dokonania zakupu Urządzenia, jaki i w momencie dokonywania Zgłoszenia udziału w Akcji.

f)         dokonały Rejestracji zakupu zgodnie z procedurą opisaną w paragrafie §3 Regulaminu w czasie trwania Rejestracji.

2.     W Akcji Promocyjnej nie mogą uczestniczyć właściciele, udziałowcy, współwłaściciele ani sprzedawcy Punktów Sprzedaży prowadzących sprzedaż Urządzeń i członkowie rodzin w/w osób. Przez członków rodziny, o których mowa powyżej rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, krewnych w linii bocznej do II stopnia i osoby pozostające w stosunku przysposobienia lub spowinowacone.

3.     Udział w Akcji Promocyjnej jest dobrowolny.  Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z udziału w Akcji Promocyjnej. W tym celu powinien złożyć pisemne oświadczenie o rezygnacji i wysłać je na adres siedziby Organizatora lub przesłać na adres e-mail cashback14@a1btl.pl czytelny skan lub zdjęcie własnoręcznie podpisanego oświadczenia. Z chwilą otrzymania oświadczenia Uczestnika Organizator wykluczy go z udziału w Akcji i usunie jego dane osobowe.

4.     Za zakup Urządzenia na własny użytek, niezwiązany z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z niniejszym paragrafem, uznaje się zakup, którego koszt nie został i nie zostanie zaliczony do kosztów prowadzonej działalności, a VAT wynikający z faktury zakupu Urządzenia nie został i nie zostanie rozliczony w deklaracji VAT (JPK).

5.     Akcja Promocyjna nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez Organizatora.


§3 ZASADY AKCJI

 

1.     Premię otrzyma Uczestnik Akcji, który spełni warunki określone w §2 Regulaminu, oraz zgłosi swoje uczestnictwo w Akcji, przesyłając zgłoszenie zgodnie z Regulaminem według procedury dokonywania zgłoszeń opisanej poniżej („Zgłoszenie”).

2.     W celu otrzymania Premii, Uczestnik Akcji musi zakupić nowe Urządzenie zgodnie z §1 Regulaminu.

UWAGA: Zakup Urządzenia musi zostać dokonany w Czasie Trwania Akcji – o dotrzymaniu terminu decyduje data transakcji uwidoczniona na dowodzie zakupu.

3.     Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem strony internetowej Organizatora pod adresem: www.promocjexiaomi.pl/cashback14

4.     W celu dokonania Zgłoszenia należy wypełnić prawidłowo formularz rejestracyjny dostępny na stronie www.promocjexiaomi.pl/cashback14 w czasie trwania Rejestracji podając wszystkie informacje wskazane w ust. 5 poniżej i dołączyć do niego:

i.          wyraźne zdjęcie lub skan dowodu zakupu nowego Urządzenia objętego Akcją (z zastrzeżeniem § 2 pkt 1 lit. e) (dalej ,,Dowód Zakupu”). Dowodem Zakupu jest dokument potwierdzający sprzedaż przez Punkt Sprzedaży, np. paragon albo faktura;

ii.          wyraźne zdjęcie Etykiety Urządzenia z numeru IMEI*,

*Etykieta Urządzenia z numerem IMEI to etykieta (najczęściej w formie naklejki) trwale przymocowana do opakowania urządzenia, zwierająca krótki opis i podstawowe informacje, takie jak: nazwa, producent, 15-cyfrowy numer IMEI, podstawowe parametry.

5.     Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w następujący sposób:

a)     Podać dane osobowe Uczestnika Akcji Promocyjnej w postaci:

                         (i.)  imienia i nazwiska,

      (ii.) numeru telefonu kontaktowego,

      (iii.) adresu e-mail,

      (iv.) numeru konta bankowego Uczestnika Akcji Promocyjnej lub numeru konta bankowego wraz z imieniem i nazwiskiem właściciela konta bankowego, na który ma nastąpić przelew Premii (jeżeli właścicielem konta jest osoba inna niż zgłaszający się Uczestnik Akcji), przy czym w takim przypadku Uczestnik Akcji zobowiązuje się poinformować taką osobę o treści § 7 Regulaminu,

b)     Podać model zakupionego Urządzenia, numer IMEI zakupionego urządzenia,

c)     Podać datę zakupu, oraz nr dowodu zakupu;

d)     Potwierdzić zapoznanie się z treścią Regulaminu i zaakceptować jego postanowienia wraz z potwierdzeniem, że Urządzenie zostało zakupione przez Uczestnika – potwierdzone zaznaczeniem odpowiedniego pola;

e)     Wyrazić zgodę na przetwarzania danych osobowych w związku z udziałem Uczestnika w Akcji i w celu jej przeprowadzenia zgodnie z przepisami RODO – potwierdzić zaznaczeniem odpowiedniego pola.

6.     W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom Akcji Promocyjnej warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest wpisanie na ww. stronie internetowej Organizatora z formularzem zgłoszeniowym kodu z wiadomości SMS przesłanej przez Organizatora na podany przez Uczestnika numer telefonu komórkowego. Zgłoszenie uważa się za złożone, jeśli jego otrzymanie zostanie potwierdzone przez Organizatora. Otrzymany kod należy wpisać poprawnie w ciągu 5 minut w wyznaczone pole w formularzu rejestracyjnym. Jeżeli kod nie zostanie wpisany w tym czasie, należy ponownie wypełnić formularz.

7.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych lub błędnych  danych przez Uczestnika.

8.     Data i godzina zakupu Urządzenia, widniejąca na skanie dołączonego dowodu zakupu nie może być późniejsza niż data rejestracji formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem Strony internetowej.

9.     Zgłoszenia mogą być nadsyłane w czasie trwania Rejestracji obejmującej okres od 19.03.2024 roku do 12.04.2024 roku.

10.  Zgłoszenia przesłane poza zastrzeżonymi w Regulaminie terminami oraz dotyczące Urządzeń zakupionych lub zamówionych poza zastrzeżonymi w Regulaminie terminami nie będą rozpatrywane.

11.  Uczestnik Akcji może zgłosić maksymalnie pięć (5) Urządzeń w ramach Akcji Promocyjnej.

12.  Organizator zweryfikuje zgodność Zgłoszeń z postanowieniami Regulaminu. Przyjęcie zgłoszenia przez serwer Organizatora poprzez formularz zgłoszeniowy nie stanowi potwierdzenia zgodności zgłoszenia z Regulaminem.

13.  Organizator może zwrócić się do Uczestnika Akcji Promocyjnej o przesłanie oryginału Dowodu Zakupu Urządzenia, w szczególności w przypadku powzięcia przez Organizatora wątpliwości co do źródła wystawienia przesłanego dokumentu lub jego autentyczności. Ponadto, na prośbę Organizatora, Uczestnik Akcji Promocyjnej przedstawi Organizatorowi dokumenty wskazujące na spełnienie innych warunków wymaganych do wzięcia udziału w Akcji określonych w Regulaminie. W przypadku nieprzedstawienia przez Uczestnika dokumentów, o których mowa w niniejszym punkcie, Zgłoszenie nie będzie rozpatrywane przez Organizatora.

14.  W razie przesłania Zgłoszenia nieodpowiadającego wymogom określonym w niniejszym Regulaminu, Organizator będzie kontaktować się z Uczestnikiem Akcji w terminie do 30 dni od dnia otrzymania niepełnego Zgłoszenia w celu uzupełnienia wymaganych danych lub dokumentów. Uczestnik Akcji Promocyjnej ma na uzupełnienie danych lub dokumentów 14 dni od dnia otrzymania wezwania do uzupełnienia. Po upływie tego terminu takie niepełne Zgłoszenie nie będzie rozpatrywane przez Organizatora. W przypadku terminowego uzupełnienia danych przez Uczestnika Akcji, termin na wysłanie Premii zaczyna biec od daty uzupełnienia danych przez Uczestnika.

 

15.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie przez Uczestnika wiadomości e- mail z powodu podania błędnego adresu e-mail lub używania przez Uczestnika oprogramowania ani za nieodczytanie wiadomości np. z powodu zakwalifikowania jej, jako spam.

16.  Premia nie podlega wymianie na inny ekwiwalent rzeczowy lub pieniężny. Prawa do Premii nie mogą być przeniesione na osoby trzecie.

17.  Premia nie przysługuje w sytuacji, gdy Uczestnik zwróci zakupiony produkt sprzedawcy i otrzyma zwrot zapłaconej ceny, dotyczy to w szczególności realizacji prawa konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa. Uczestnik, który zarejestrował się w Akcji Promocyjnej, a następnie odstąpił od zakupu Urządzenia, zobowiązany jest do zgłoszenia tego Organizatorowi na adres mailowy cashback14@a1btl.pl. Organizator zastrzega sobie prawo do żądania zwrotu zapłaconej kwoty w przypadku gdy Uczestnik dokona zwrotu Urządzenia i otrzyma zwrot zapłaconej ceny. Niniejsze postanowienie nie ogranicza w żaden sposób ustawowego prawa konsumenta do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

18.  Posłużenie się przez Uczestnika dokumentem podrobionym lub przerobionym lub podanie nieprawdziwych danych stanowi działanie niezgodne z Regulaminem i takie zgłoszenia nie będą uwzględniane. W przypadku ustalenia przez Organizatora po wydaniu przez niego Premii, że doszło do posłużenia się podrobionym lub przerobionym dokumentem lub podania nieprawdziwych danych, Organizator ma prawo dochodzenia zwrotu tej Premii.

§4 SPOSÓB REALIZACJI PREMII

1.     Wypłata Premii będzie realizowana każdorazowo Uczestnikowi Akcji po stwierdzeniu przez Organizatora zgodności Zgłoszenia z Regulaminem zgodnie z procedurą opisaną w §3 powyżej.

2.     Premia zostanie przelana na konto bankowe podane przez Uczestnika Akcji w Zgłoszeniu w terminie 60 dni od daty otrzymania przez Organizatora Zgłoszenia zgodnego z Regulaminem.

§5 PODATKI

1.     Przyznana przeznaczona do wydania w Akcji zwolniona jest z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych jako nagroda w sprzedaży premiowej.

 

§6 REKLAMACJE

1.     Reklamacje odnośnie przebiegu Akcji Promocyjnej mogą być zgłaszane listem poleconym na adres Organizatora wskazany w §1 ust. 2 Regulaminu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres: cashback14@a1btl.pl, do dnia 31.05.2024. Upływ zastrzeżonego terminu do składania reklamacji w żaden sposób nie ogranicza ani nie wyłącza uprawnienia Uczestnika do dochodzenia jego praw na zasadach ogólnych.


2.     Prawo złożenia reklamacji przysługuje Uczestnikom Akcji Promocyjnej.

3.     Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres Uczestnika Akcji (do   korespondencji) lub adres e-mail, jak również opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

4.     Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.

5.     Uczestnik Akcji o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji lub pocztą elektroniczną (w zależności od tego, jaką drogą Uczestnik złożył reklamację) na adres wskazany w zgłoszeniu reklamacji (adres korespondencyjny lub adres e-mail). Decyzje w przedmiocie reklamacji są ostateczne i wiążące z zastrzeżeniem pkt 1 zdanie drugie.

 

§ 7 INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

1.     Administratorem danych osobowych przekazanych w formularzu zgłoszeniowym jest Organizator Akcji - A1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. Komandytowa, z siedzibą   w  Warszawie   (00-   131),   ul.   Grzybowska   4   lok   138  (dalej   również, jako:

„Administrator”).

2.     We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych istnieje możliwość skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych Administratora za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: iod@a1btl.pl.

3.     Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie:

a)     art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu wykonania zobowiązań Organizatora związanych z Akcją Promocyjną, w tym wypłaty Premii;

b)     art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym rozliczenia podatku oraz wypełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego –,

c)     art. 6 ust. Lit. f RODO w celu ustalenia, zabezpieczania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń

4.     Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez cały okres trwania Akcji, a po jego upływie przez okres niezbędny do ustalenia, zabezpieczania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń, jak również wypełnienia wszelkich obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (np. wynikających z przepisów podatkowych lub rachunkowych).

5.     Osobie, której dane dotyczą przysługują wobec Administratora następujące uprawnienia:

a)     prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania, a także uzyskania ich kopii, przy czym pierwsza kopia wydawana jest nieodpłatnie,

b)     prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,

c)     prawo do żądania od Administratora usunięcia danych,

d)     prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,

e)     prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe,

f)      prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

g)     prawo do wycofania zgody (w przypadku, gdy przetwarzanie następuje na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

h)     prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego – tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej UODO zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie internetowej: www.uodo.gov.pl.

Prawa wymienione w pkt. a)-g) powyżej można realizować m.in. poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych wskazany w ust. .2 lub poprzez kontakt Administratorem wskazany w ust. 1 powyżej.

6.     Administrator udostępni dane osobowe następującym kategoriom odbiorców danych w zakresie niezbędnym do realizacji Akcji partnerzy biznesowi świadczący usługi techniczne, firmy kurierskie.

 

§8 ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1.     Niniejszy Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Organizator świadczy usługi drogą elektroniczną w czasie rzeczywistym, nieodpłatnie i zgodnie z niniejszym Regulaminem. W związku z Promocją Organizator świadczy następujące usługi drogą elektroniczną:

a)     Formularz zgłoszeniowy, umożliwiający dokonanie Uczestnikom zgłoszenia do Akcji, zgodnie z pkt 3 powyżej - umowa o świadczenie usługi Formularza zgłoszeniowego zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia przez Uczestnika korzystania z Formularza zgłoszeniowego oraz ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania Formularza zgłoszeniowego Organizatorowi lub z chwilą zaprzestania korzystania z niego.

b)    Usługi informacyjne polegające na informowaniu o Akcji- umowa o świadczenie usług informacyjnych zostaje zawarta w chwili wejścia przez Uczestnika na Stronę internetową Akcji. Umowa ulega rozwiązaniu w chwili opuszczenia przez Uczestnika Strony internetowej Akcji.

2.     W celu skorzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Organizatora, w szczególności w celu zgłoszenia do Akcji, niezbędne jest spełnienie następujących wymagań technicznych:

- urządzenie z dostępem do sieci Internet (komputer, tablet, telefon, etc.)

- standardowa przeglądarka internetowa

- skrzynka mailowa

3.     Uczestnik ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

4.     Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio postanowienia §6 Regulaminu.

 

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona w siedzibie Organizatora pod adresami wskazanymi na wstępie Regulaminu. Jest on także dostępny na Stronie Akcji www.promocjexiaomi.pl/cashback14 do pobrania i zapisania w formacie PDF na urządzeniu końcowym użytkownika.

2.     W ramach Akcji Organizator może wysyłać na numer telefonu komórkowego lub adres e-mail Uczestnika Akcji, podany przez niego na potrzeby udziału w Akcji Promocyjnej bieżące informacje związane z jego udziałem w Akcji Promocyjnej. Liczba sms i wiadomości e-mail nie powinna przekroczyć 10 w miesiącu.

3.     Wszelkie uwagi dotyczące uczestnictwa w Akcji można zgłaszać pod adres Organizatora wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres:  cashback14@a1btl.pl z dopiskiem: Akcja promocyjna „Cashback Xiaomi 14” (dopisek nie jest konieczny).

4.     W   przypadku  przesłania  Zgłoszenia  lub  jakiegokolwiek   innego  komunikatu  pocztą,    o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

5.     Akcja Promocyjna ani żaden ze składników Akcji Promocyjnej nie jest loterią ani inną grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. 2009, nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).

6.     Akcja- jako sprzedaż premiowa- stanowi przyrzeczenie publiczne Organizatora w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu cywilnego.

7.     Z ważnej przyczyny Organizator może wprowadzać zmiany w Regulaminie. Ważna przyczyną jest w szczególności:

a)     zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub ich wykładnie stosowanej przez  uprawnione  organy,  mająca  bezpośredni  wpływ  na  treść  Regulaminu      i skutkującą koniecznością jego dostosowania do takiej zmiany przepisów lub ich wykładni;

b)     wydanie orzeczenia, decyzji lub innego podobnego aktu przez sąd lub uprawniony organ władzy publicznej, mającego bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i skutkującego koniecznością jego zmiany w celu dostosowania do takiego orzeczenia, decyzji lub innego podobnego aktu;

c)     zapobieganie naruszeniom Regulaminu lub przeciwdziałanie nadużyciom, a także usunięcie niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych dotyczących treści Regulaminu;

d)     zmiany  w  zakresie  nazw,  adresów  lub  danych  firmowych  wskazanych  w   treści

Regulaminu;

e)     konieczność dostosowania wymogów technicznych wskazanych w Regulaminie    do

aktualnych standardów.

8.     Organizator poinformuje Uczestników o każdej zmianie niniejszego Regulaminu nie później niż na 7 (siedem) dni przed proponowaną datą wejścia w życiem zmian w treści Regulaminu, z zastrzeżeniem ust.8.

9.     Jeżeli obowiązujący przepis prawa, orzeczenie lub inny podobny akt uprawnionego organu władzy publicznej będzie wymagał od Organizatora wprowadzenia zmiany Regulaminu w krótszym terminie, niż wskazany w ust. 7 powyżej, powiadomienie o zmianie Regulaminu będzie wskazywać taki krótszy termin, wraz ze wskazaniem przyczyny.

10.  Zmieniony Regulamin stosuje się do Uczestnika, który nie zrezygnuje z uczestnictwa w Akcji Promocyjnej przed datą wejścia zmiany Regulaminu w życie.

11.  Organizator poinformuje o zmianie Regulaminu poprzez zamieszczenie informacji i  zmianie na Stronie Akcji. Zmieniony Regulamin będzie dostępny także w siedzibie Organizatora.

12.  Zmiana Regulaminu nie może wpływać negatywnie na warunki uczestnictwa w Akcji. Zmiana Regulaminu nie wpływa na prawa nabyte przez Uczestnika przed zmianą Regulaminu.

13.  Niniejsza wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 19 marca 2024 roku.

14.  W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązuje przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. Regulamin podlega wyłącznej jurysdykcji powszechnych sądów polskich.