Home > Support > XIAOMI EXCLUSIVE SERVICES

XIAOMI EXCLUSIVE SERVICES

                        XIAOMI EXCLUSIVE SERVICES
 1. ZAKRES ZASTOSOWANIA I BENEFICJENCI Niniejsza oferta jest ograniczona do wybranych modeli smartfonów Xiaomi (dotyczy wyłącznie następujących modeli: Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12 X, Xiaomi 12T i Xiaomi 12T Pro) (dalej "Produkt(y)" ) zakupionych za pośrednictwem dowolnych oficjalnych kanałów sprzedaży Xiaomi (online lub offline) na Terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (dalej "Terytorium"). Do skorzystania z niniejszej oferty uprawnieni są wyłącznie konsumenci, którzy zakupili wyżej wymienione Produkty (dalej "Beneficjenci") na warunkach opisanych poniżej.

 2. USŁUGI POSPRZEDAŻOWE Ta oferta będzie obejmować następujące dodatkowe usługi posprzedażowe: i. Jedną opłatę za robociznę przy naprawie pozagwarancyjnej obniżoną do 1,23 pln (patrz punkt 4.1.); ii. Telefon zastępczy (patrz punkt 4.2.); iii. Ekskluzywna obsługa klienta (patrz punkt 4.3) (dalej: "Usługi")

 3. OKRES • Cena za robociznę za jedną naprawę pozagwarancyjną obniżona do 1,23 PLN przez okres dwunastu (12) miesięcy od daty zakupu Produktu przez użytkownika końcowego • Telefon zastępczy przez okres dwudziestu czterech (24) miesięcy od daty pierwszego zakupu Produktu przez użytkownika końcowego • Ekskluzywna obsługa klienta przez okres dwudziestu czterech (24) miesięcy od daty pierwszego zakupu Produktu przez użytkownika końcowego

 4. OPIS USŁUG 4.1 OBNIŻKA NA KOSZT ROBOCIZNY PRZY NAPRAWIE POZAGWARANCYJNEJ Beneficjentom przysługuje JEDNA (1) obniżka kosztu robocizny przy naprawie pozagwarancyjnej do 1,23 pln w okresie DWUNASTU (12) miesięcy od daty pierwszego zakupu Produktu przez użytkownika końcowego (dalej: "Okres Naprawy OOW"). Beneficjenci będą mogli skorzystać z oferty: a. udając się bezpośrednio do Centrum Serwisowego Xiaomi wymienionego poniżej w Załączniku I w Okresie Naprawy OOW; lub; b. przy zgłoszeniu się do naprawy pozagwarancyjnej Produktu za pośrednictwem kontaktu z Działem Obsługi Klienta mi.com wskazanego poniżej w Załączniku I w Okresie Naprawy OOW. A. ZASADY WYKONANIA NAPRAWY OOW Za wykonanie naprawy pozagwarancyjnej (dalej "Naprawa"), Beneficjenci otrzymają obniżkę ceny za robociznę do 1,23 pln (koszty części zamiennych i/lub koszty logistyczne nie są objęte ofertą; więcej w punkcie A (i) i A (ii) poniżej). W Okresie Naprawy OOW, Beneficjenci mogą korzystać z Usługi na dwa (2) sposoby: I. ZABIERZ PRODUKT DO AUTORYZOWANEGO CENTRUM SERWISOWEGO XIAOMI W CELU DOKONANIA NAPRAWY NA MIEJSCU. Beneficjenci mogą bezpośrednio zanieść Produkt do jednego z Centrów Serwisowych Xiaomi wymienionych poniżej w Załączniku I "Centra Serwisowe Xiaomi" w celu dokonania Naprawy. Autoryzowane Centrum Serwisowe zweryfikuje spełnienie wszystkich warunków nałożonych w celu kwalifikowania się do tej Usługi w ramach niniejszej umowy: własności i kwalifikacji produktu. Autoryzowany Serwis przeprowadzi kontrolę i przedstawi Beneficjentowi kosztorys prac związanych z naprawą Produktu. Koszt robocizny zostanie już usunięty z tej oferty. Należy pamiętać, że koszty części zamiennych oraz, w razie potrzeby, logistyki nie są częścią tej Usługi i zostaną poniesione przez Beneficjenta. Na podstawie kosztorysu prac, Beneficjenci podejmą decyzję o wykonaniu Naprawy lub nie. W tym drugim przypadku Produkt zostanie zwrócony, a koszty kontroli zostaną poniesione przez Beneficjentów. II. SKONTAKTUJ SIĘ Z BIUREM OBSŁUGI KLIENTA ZA POŚREDNICTWEM LOKALNEJ STRONY MI.COM W CELU ZORGANIZOWANIA NAPRAWY WYSYŁKOWEJ. Beneficjenci mogą skontaktować się z Działem Obsługi Klienta Xiaomi w Okresie Naprawy OOW za pośrednictwem informacji kontaktowych wymienionych poniżej w Załączniku I i ubiegać się o Usługę. Biuro Obsługi Klienta poprosi Beneficjentów o dostarczenie faktury lub rachunku za dostawę oraz numeru IMEI Produktu, w celu sprawdzenia czy warunki Usługi zostały spełnione i zorganizowania naprawy wysyłkowej. Po dostarczeniu urządzenia do wysyłkowego centrum napraw, przeprowadzona zostanie inspekcja Produktu i serwis przygotuje szczegółową ofertę naprawy Produktu. Koszt robocizny zostanie już usunięty z tej oferty. Należy pamiętać, że koszty części zamiennych i logistyki nie są częścią tej Usługi i ponosi je Beneficjent. Beneficjent może następnie zdecydować, czy przyjmuje ofertę i zleca naprawę Produktu, czy też nie. W tym drugim przypadku Produkt zostanie zwrócony, koszty kontroli i opłata logistyczna zostaną poniesione przez Beneficjentów. Niniejsza Usługa nie dotyczy ani nie obejmuje następujących sytuacji: a. Produkty Xiaomi nie były zakupione na Terytorium w oficjalnych kanałach sprzedaży (online lub offline); b. Numer seryjny i/lub numer IMEI jest uszkodzony, został usunięty lub naruszony; c. Produkt jest podróbką i nie został wyprodukowany przez Xiaomi. 4.2. TELEFON ZASTĘPCZY Przez telefon zastępczy (dalej "Telefon(y) zastępczy(e)" ) rozumie się urządzenie przekazane Beneficjentowi na czas naprawy Produktu przez Autoryzowany Serwis. Beneficjenci będą uprawnieni do skorzystania z usługi, jeśli udadzą się bezpośrednio do Centrum Serwisowego Xiaomi (wymienionego poniżej w Załączniku I) w Okresie wynoszącym 24 miesiące od pierwszego zakupu przez użytkownika końcowego, którego Produkt wymaga naprawy, ale naprawa nie może być sfinalizowana tego samego dnia podczas wizyty w Autoryzowanym Centrum Serwisowym Xiaomi, na przykład z powodu części w transporcie, opóźnień w dostawie lub innych problemów technicznych. A. ZASADY WYDAWANIA TELEFONU ZASTĘPCZEGO Autoryzowane Centrum Obsługi będzie wymagało od Beneficjentów: i. W pierwszej kolejności należy podać informacje o Produkcie (model Produktu i numer IMEI). Centrum Serwisowe zweryfikuje istnienie wszystkich warunków do zastosowania niniejszej Usługi. ii. Po drugie, po potwierdzeniu, że wszystkie warunki zostały spełnione, Centrum Serwisowe przekaże Telefon Zastępczy Beneficjentowi. iii. Beneficjent będzie musiał najpierw wypełnić i podpisać "Umowę użyczenia telefonu zastępczego", gdzie w pełni opisane są wszystkie warunki i obowiązki usługi telefonu zastępczego. iv. Po sfinalizowaniu naprawy Produktu, Beneficjent zostanie powiadomiony przez Autoryzowane Centrum Serwisowe i będzie musiał zwrócić Telefon Zastępczy zgodnie z warunkami określonymi w Umowie Wypożyczenia Telefonu Zastępczego. B. WARUNKI KORZYSTANIA Z TELEFONU ZASTĘPCZEGO Telefony zastępcze mogą być nowe lub odnowione, według uznania Xiaomi. To samo dotyczy konkretnego modelu oferowanego telefonu zastępczego. Akcesoria lub części zamienne (w tym między innymi ładowarka lub kabel) zasadniczo nie będą dostarczane wraz z Telefonem zastępczym, ale jeżeli zostaną przekazane Beneficjentowi, będzie on zobowiązany zwrócić wszystkie akcesoria lub części zamienne do Autoryzowanego Centrum Serwisowego. Beneficjent musi podjąć uzasadnione środki w celu ochrony Telefonu zastępczego przed uszkodzeniem, utratą lub nadużyciem. Jeśli Beneficjent nie zwróci Telefonu Zastępczego z powodu kradzieży lub zgubienia, Beneficjent będzie odpowiedzialny za szkody. W przypadku, gdy zwrócony przez Beneficjenta Telefon zastępczy jest uszkodzony, Beneficjent ponosi koszty naprawy uszkodzenia. 4.3. EKSKLUZYWNA OBSŁUGA KLIENTA W okresie trwania Usługi, Beneficjenci mogą również skorzystać z dodatkowych usług infolinii: Możesz skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta XIAOMI pod numerem +48 800 111 332 (poniedziałek – piątek: 8:00 – 20:00). W każdym przypadku Beneficjenci mogą również skontaktować się ze zwykłym Biurem Obsługi Klienta Xiaomi poprzez informacje kontaktowe podane w Załączniku I. INNE 5.1. Prywatność danych: Xiaomi przywiązuje dużą wagę do prywatności naszych użytkowników i zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych. Xiaomi ściśle przestrzega wszystkich obowiązujących przepisów prawa i zasad ochrony prywatności w zakresie przetwarzania danych osobowych użytkownika, niezbędnych do świadczenia usług posprzedażowych (w tym usług konserwacji, naprawy i/lub wypożyczania telefonów zastępczych) na rzecz użytkownika. W celu świadczenia usług na podstawie niniejszej umowy, Xiaomi będzie działać jako administrator danych i będziemy zbierać, przechowywać i wykorzystywać Państwa niezbędne informacje kontaktowe (imię, numer telefonu, adres e-mail, numer ID) oraz informacje o urządzeniu. Należy pamiętać, że w razie potrzeby możemy udostępnić te informacje naszym Autoryzowanym Centrom Serwisowym. Aby wykorzystać swoje prawa w zakresie ochrony danych osobowych i dowiedzieć się więcej o naszej polityce prywatności, prosimy odwiedzić stronę: https://privacy.mi.com/all/languages/. Należy pamiętać o usunięciu wszystkich plików, wylogowaniu się z konta Xiaomi i wyłączeniu hasła zabezpieczającego podczas zwrotu telefonu zastępczego, w tym między innymi osobistych i/lub poufnych dokumentów i danych. Użytkownik jest odpowiedzialny za: (a) usunięcie wszystkich danych (w tym osobistych i/lub poufnych plików i danych Użytkownika); oraz (b) wykonanie kopii zapasowych wszystkich danych, które Użytkownik chce zachować, przed zwróceniem telefonu zastępczego do Autoryzowanego Centrum Serwisowego. Xiaomi nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych i problemy z prywatnością spowodowane przez dokumenty lub dane osobiste Użytkownika pozostające na telefonie zastępczym lub nie usunięte z niego po zwrocie. 5.2. W przypadku konserwacji niektórych komponentów może być wymagana wymiana części zamiennych. Dlatego naprawione produkty lub części mogą nie być oryginalne. 5.3. Niniejsza oferta dotyczy wyłącznie Produktów opisanych powyżej w punkcie 1. Inne smartfony lub produkty Xiaomi nie będą kwalifikowały się do tej oferty. 5.4. Beneficjent przyjmuje do wiadomości, że ogólne warunki opisane na stronie https://www.mi.com/pl/support/warranty/ pozostają obowiązujące. W przypadku sprzeczności pomiędzy niniejszymi Warunkami a ogólnymi warunkami opisanymi na odpowiedniej stronie www.mi.com, pierwszeństwo mają niniejsze Warunki. Niniejsze warunki podlegają prawu polskiemu. NINIEJSZA OFERTA POSPRZEDŻOWA NIE WYKLUCZA, NIE OGRANICZA ANI NIE ZAWIESZA INNYCH PRAW, KTÓRE MOGĄ PRZYSŁUGIWAĆ UŻYTKOWNIKOWI. W CELU PEŁNEGO ZROZUMIENIA SWOICH PRAW ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PRZEPISAMI PRAWA OBOWIĄZUJĄCYMI W DANYM KRAJU.

ZAŁĄCZNIK I AUTORYZOWANE CENTRA SERWISOWE XIAOMI I INFORMACJE KONTAKTOWE SERWISU XIAOMI Autoryzowane centra serwisowe Xiaomi

XIAOMI EXCLUSIVE SERVICE CENTER GDAŃSK Xiaomi Exclusive Service Center Warszawa Westfield Arkadia Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A., tel. +48 22 726 38 10 S.B.E. Polska Sp z o.o., tel: 22 716 43 33

Kontakt z serwisem Xiaomi

Telefon obsługi klienta Xiaomi: +48 800 111 332 Adres e-mail: service.pl@support.mi.com