Home > Support > XIAOMI 13/Xiaomi 13 Pro - USŁUGI EXCLUSIVE

XIAOMI 13/Xiaomi 13 Pro - USŁUGI EXCLUSIVE

ZASADY I WARUNKI

Niniejsza promocja posprzedażowa (zwana dalej "Promocją" ) jest oferowana przez Xiaomi Technology Netherlands B.V. zarejestrowaną pod adresem Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, Haga, Holandia, i ma zastosowanie niezależnie od praw konsumenckich przyznanych przez powszechnie obowiązujące prawo, zgodnie z warunkami opublikowanymi na stronie https://www.mi.com/pl/support/warranty . Aby w pełni zrozumieć swoje prawa, zalecamy zapoznanie się z obowiązującym prawem w miejscu zamieszkania.

Niniejsza Promocja dotyczy wyłącznie elementów sprzętowych Produktu Xiaomi w postaci oryginalnie dostarczonej i nie ma zastosowania do jakiegokolwiek oprogramowania lub innego sprzętu będącego własnością Xiaomi lub osób trzecich, dla których przewidziano lub zamierza się przewidzieć umowę licencyjną użytkownika końcowego lub odrębne oświadczenia gwarancyjne/gwarancyjne lub wyłączenia.

1. ZAKRES STOSOWANIA I BENEFICJENCI

Niniejsza oferta jest ograniczona do wybranych smartfonów Xiaomi (dotyczy tylko następujących konkretnych modeli: Xiaomi 13 i Xiaomi 13 Pro ) (dalej "Produkt(y)") zakupionych za pośrednictwem dowolnych oficjalnych kanałów sprzedaży Xiaomi (online lub offline) na Terytorium Polski (dalej "Terytorium"). Niniejsza oferta jest dostarczana przez Xiaomi Technology Netherlands B.V. zarejestrowaną w Holandii (dalej "Xiaomi" lub "my").

Do skorzystania z tej oferty uprawnieni są wyłącznie konsumenci, którzy zakupili i aktywowali wyżej wymienione Produkty (dalej "Beneficjenci") na warunkach opisanych poniżej.

2. USŁUGI POSPRZEDAŻOWE

Oferta ta będzie obejmować następujące dodatkowe usługi posprzedażowe:

i. Jedna wymiana lub naprawa ekranu za darmo w ciągu 6 miesięcy (tylko dla Xiaomi 13) (patrz pkt.‎4.1.);

ii. Naprawy pozagwarancyjne z bezpłatnymi kosztami robocizny (patrz pkt. ‎4.2.);

iii. Usługi na wyłączność (patrz punkt 4.3.)..;

iv. Międzynarodowy serwis gwarancyjny smartfonów Xiaomi (tylko dla Xiaomi 13 Pro) (patrz pkt. ‎4.4.) (dalej: "Usługi")

3. OKRES ŚWIADCZENIA USŁUG

4. OPIS USŁUG

4.1 JEDNA WYMIANA LUB NAPRAWA EKRANU ZA DARMO W CIĄGU 6 MIESIĘCY

Beneficjenci, którzy zakupią Produkt Xiaomi 13 pomiędzy 26 Lutego 2023 r. a 26 Lutego 2024 r. , są uprawnieni do JEDNORAZOWEJ (1) bezpłatnej usługi wymiany lub naprawy ekranu w ciągu pierwszych sześciu (6) miesięcy od daty pierwszego zakupu Produktu przez użytkownika końcowego (dalej "Okres Naprawy Ekranu"), jeśli ekran wyżej wymienionych Produktów zostanie uszkodzony lub wadliwy w wyniku niezamierzonego działania użytkowników końcowych (tj. jak niezamierzony upadekwada Produktu).

Taka naprawa ekranu jest bezpłatna. Jeśli Autoryzowany Serwis Xiaomi uzna, że ekran powinien zostać wymieniony, wymiana ekranu będzie również bezpłatna.

Aby skorzystać z tej oferty, Beneficjenci muszą skontaktować się z Działem Obsługi Klienta Xiaomi. Beneficjenci mogą zostać poproszeni o przedstawienie faktury zakupu lub rachunku za dostawę.

a) Wyłączenia

Niniejsza Usługa nie dotyczy ani nie obejmuje następujących sytuacji:

a. Numer seryjny i/lub numer IMEI Produktu jest uszkodzony, został usunięty lub naruszony;

b. Produkt jest podróbką i nie został wyprodukowany przez Xiaomi;

c. Uszkodzenia ekranu są spowodowane celowo lub z rażącym zaniedbaniem;

d. Uszkodzenia dotyczą tylko powierzchni ekranu, np. zarysowania lub inne elementy estetyczne ekranu;

e. Szkody są wyrządzone przez złośliwe oprogramowanie, nieautoryzowane oprogramowanie lub aplikacje firm trzecich używane przez użytkowników końcowych;

f. Beneficjent nie dostarcza faktury zakupu lub rachunku za dostawę, jeśli jest on wymagany;

g. Wada jest spowodowana użyciem niezgodnym z przeznaczeniem lub niezgodnym z instrukcjami, podręcznikami lub wskazówkami Xiaomi lub sprzedawcy;

h. Usterka wynika z własnej lub nieautoryzowanej naprawy/manipulacji Beneficjenta lub użycia nieautoryzowanych lub nieoryginalnych części zamiennych, oprogramowania lub komponentów. Usługa ta nie dotyczy również Produktów, które z powodu uszkodzenia lub zmiany ekranu muszą zostać wymienione na nowy Produkt. Taka wymiana będzie podlegała prawnym standardom gwarancyjnym. Żadne z postanowień niniejszej oferty nie ogranicza praw Beneficjentów wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

4.2 NAPRAWY POZAGWARANCYJNE Z BEZPŁATNĄ ROBOCIZNĄ

Beneficjenci są uprawnieni do JEDNEJ (1) bezpłatnej naprawy pozagwarancyjnej w ciągu DWUNASTU (12) miesięcy od daty pierwszego zakupu Produktu przez użytkownika końcowego (dalej: "Okres naprawy OOW ).

A. Mechanizm naprawy OOW

Za wykonanie naprawy pozagwarancyjnej (dalej "Naprawa"), Beneficjenci będą korzystać z opłat za robociznę za darmo ( koszty części zamiennych i/lub koszty logistyczne klient ponosi we własnym zakresie). W Okresie Naprawy OOW, Beneficjenci mogą korzystać z Usługi na dwa (2) sposoby:

i. Zabierz Produkt do Autoryzowanego Centrum Serwisowego Xiaomi w celu dokonania naprawy na miejscu.

Beneficjenci mogą bezpośrednio zanieść Produkty do jednego z Autoryzowanych Centrów Serwisowych Xiaomi wymienionych poniżej w Załączniku I " Autoryzowane Centra Serwisowe Xiaomi" w celu dokonania Naprawy. Autoryzowane Centrum Serwisowe Xiaomi zweryfikuje spełnienie wszystkich warunków nałożonych w celu zakwalifikowania do korzystania z tej Usługi, w ramach niniejszej umowy.

Autoryzowany Serwis Xiaomi przeprowadzi kontrolę i przedstawi Beneficjentowi kosztorys prac związanych z naprawą Produktu. Koszt robocizny zostanie już wyodrębniony z tej oferty. Należy pamiętać, że koszty części zamiennych oraz, w razie potrzeby, logistyki nie są częścią tej Usługi i ponosi je Beneficjent.

Na podstawie kosztorysu prac, Beneficjenci podejmą decyzję o przystąpieniu do Naprawy lub nie. W tym drugim przypadku Produkty zostaną zwrócone, a koszty kontroli zostaną poniesione przez Beneficjentów.

ii. Skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta Xiaomi za pośrednictwem lokalnej strony mi.com, aby dokonać naprawy metodą mail-in.

Beneficjenci mogą skontaktować się z Działem Obsługi Klienta Xiaomi w Okresie Naprawy OOW za pośrednictwem informacji kontaktowych wymienionych poniżej w Załączniku I i złożyć wniosek o Usługę.

Biuro Obsługi Klienta Xiaomi poprosi Beneficjentów o dostarczenie faktury zakupu lub rachunku za dostawę oraz numeru IMEI Produktu, w celu sprawdzenia, czy warunki Usługi zostały spełnione i zorganizowania naprawy wysyłkowej.

Po przybyciu urządzenia do wysyłkowego centrum napraw zostanie przeprowadzona inspekcja Produktu i przedstawiona szczegółowa oferta naprawy Produktu. Koszt robocizny zostanie już wyodrębniony z tej oferty. Należy pamiętać, że koszty części zamiennych i logistyki nie są częścią tej Usługi i ponosi je Beneficjent.

Beneficjent może następnie zdecydować, czy przyjmuje ofertę i zleca naprawę Produktu, czy też nie. W tym drugim przypadku Produkt zostanie zwrócony, koszty kontroli i opłata logistyczna zostaną poniesione przez Beneficjentów.

B. Niniejsza Usługa nie dotyczy ani nie obejmuje następujących sytuacji:

a. Numer seryjny i/lub numer IMEI jest uszkodzony, został usunięty lub naruszony;

b. Produkt jest podróbką i nie został wyprodukowany przez Xiaomi.

4.3 EKSKLUZYWNE USŁUGI

W okresie trwania Usługi, Beneficjenci mogą również skorzystać z dodatkowych usług infolinii:
Możesz skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta XIAOMI pod numerem +48 800 111 332

5. RÓŻNE

5.1. Prywatność danych: Xiaomi przywiązuje dużą wagę do prywatności naszych użytkowników i zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych. Xiaomi ściśle przestrzega wszystkich obowiązujących przepisów prawa i zasad ochrony prywatności w zakresie przetwarzania danych osobowych użytkownika, niezbędnych do świadczenia usług posprzedażowych (w tym usług konserwacji, naprawy i/lub wypożyczania telefonów zapasowych) na rzecz użytkownika.

W celu świadczenia usług na mocy niniejszej umowy Xiaomi będzie działać jako administrator danych, a my będziemy gromadzić, przechowywać i wykorzystywać niezbędne informacje kontaktowe (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, numer identyfikacyjny) oraz informacje o urządzeniu. Należy pamiętać, że w razie potrzeby możemy udostępnić te informacje naszym autoryzowanym centrom serwisowym.

Aby wykonać swoje prawa w zakresie ochrony danych osobowych i dowiedzieć się więcej o naszej polityce prywatności, prosimy odwiedzić stronę: https://privacy.mi.com/all/languages/.

Należy pamiętać o usunięciu wszystkich osobistych i/lub poufnych dokumentów i danych, wylogowaniu się z konta Xiaomi i wyłączeniu hasła zabezpieczającego ,. Użytkownik jest odpowiedzialny za: (a) usunięcie wszystkich danych (w tym osobistych i/lub poufnych plików i danych pochodzących od Użytkownika); oraz (b) wykonanie kopii zapasowych wszystkich danych, które Użytkownik chce zachować, przed zwróceniem telefonu zapasowego do Autoryzowanego Centrum Serwisowego Xiaomi.

5.2. W przypadku konserwacji niektórych komponentów może być wymagana wymiana części zamiennych. Dlatego też naprawione produkty lub części mogą nie być oryginalne.

5.3. Niniejsza oferta dotyczy wyłącznie Produktów opisanych powyżej w punkcie 1. Inne smartfony lub produkty Xiaomi nie będą kwalifikowały się do tej oferty.

5.4. Beneficjent przyjmuje do wiadomości, że ogólne warunki opisane na stronie https://www.mi.com/pl/support/warranty pozostają obowiązujące. W przypadku sprzeczności pomiędzy niniejszymi Warunkami a ogólnymi warunkami opisanymi na odpowiedniej stronie www.mi.com, pierwszeństwo mają niniejsze Warunki. Niniejsze warunki podlegają przepisom prawa Polskiego.

NINIEJSZA OFERTA POSPRZEDAŻOWA NIE WYKLUCZA, NIE OGRANICZA ANI NIE ZAWIESZA INNYCH PRAW PRZYSŁUGUJĄCYCH UŻYTKOWNIKOWI. ABY W PEŁNI ZROZUMIEĆ SWOJE PRAWA, ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PRZEPISAMI PRAWA OBOWIĄZUJĄCYMI W DANYM KRAJU, PROWINCJI LUB STANIE.

##

ZAŁĄCZNIK I

AUTORYZOWANE CENTRA SERWISOWE XIAOMI I INFORMACJE KONTAKTOWE SERWISU XIAOMI

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A., tel. +48 22 726 38 10

S.B.E. Polska Sp z o.o., tel: 22 716 43 33

Kontakt z serwisem Xiaomi

Telefon obsługi klienta Xiaomi: +48 800 111 332

Adres e-mail: service.pl@support.mi.com