O NAS

Zasady prywatności

Polityka prywatności

Nasza Polityka prywatności została zaktualizowana 22 lipca 2021 r.
Prosimy o poświęcenie chwili na zapoznanie się z naszą Polityką prywatności i powiadomienie nas o wszelkich pytaniach.

INFORMACJE O NAS

Xiaomi Singapore Pte. Ltd., Xiaomi Technology Netherlands B.V. oraz firmy stowarzyszone z Grupy Xiaomi (zwane dalej „Xiaomi”, „my”, „nasz” lub „nas”) bardzo poważnie traktują prywatność użytkownika. Niniejsza Polityka prywatności została opracowana z myślą o potrzebach użytkownika i ważne jest, aby w pełni zrozumiał on stosowane przez nas praktyki w zakresie gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych, przy jednoczesnym zapewnieniu, aby ostatecznie miał kontrolę nad wszelkimi dostarczonymi nam danymi osobowymi.

INFORMACJE NA TEMAT NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób firma Xiaomi gromadzi, wykorzystuje, ujawnia, przetwarza i chroni wszelkie dane osobowe, które nam użytkownik przekazuje lub które my od niego gromadzimy. W przypadku przesłania do użytkownika prośby o podanie podczas korzystania z usług na naszej platformie pewnych informacji, dzięki którym będzie można go zidentyfikować, będą one wykorzystywane wyłącznie zgodnie z niniejszą Polityką prywatności i/lub naszymi warunkami dla użytkowników. Zgodnie z niniejszą Polityką prywatności „dane osobowe” oznaczają informacje, które mogą być wykorzystane do bezpośredniej lub pośredniej identyfikacji osoby fizycznej, zarówno na podstawie samych tych informacji, jak i informacji połączonych z innymi informacjami, do których firma Xiaomi ma dostęp na temat tej osoby, chyba że obowiązujące w danym regionie przepisy prawa stanowią inaczej. Dane osobowe użytkownika będą wykorzystywane ściśle zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

JAK MOŻEMY POMÓC UŻYTKOWNIKOWI

Ostatecznie chcemy tego, co najlepsze dla wszystkich naszych użytkowników. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszych praktyk w zakresie postępowania z danymi, podsumowanych w niniejszej Polityce prywatności, prosimy o kontakt drogą elektroniczną pod adresem https://privacy.mi.com/support. Z przyjemnością odpowiemy na pytania użytkownika. W przypadku nierozwiązanych problemów dotyczących ochrony prywatności lub wykorzystania danych, z którymi nie poradziliśmy sobie w zadowalający sposób, prosimy o kontakt z naszym amerykańskim zewnętrznym dostawcą usług w zakresie rozwiązywania sporów (bezpłatnie) pod adresem https://feedback-form.truste.com/watchdog/request .

TRUSTe

1 JAKIE INFORMACJE SĄ PRZEZ NAS GROMADZONE I JAK JE WYKORZYSTUJEMY?

1.1 JAKIE INFORMACJE SĄ PRZEZ NAS GROMADZONE

W celu świadczenia naszych usług poprosimy użytkownika o podanie danych osobowych, które są niezbędne do świadczenia tych usług. Będziemy gromadzić tylko te informacje, które są niezbędne do określonych, konkretnych, wyraźnych i zgodnych z prawem celów i nie będą one dalej przetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami. Użytkownik ma prawo wyboru, czy chce podać wymagane przez nas informacje, czy też nie, ale w większości przypadków, jeśli nie poda swoich danych osobowych, możemy nie być w stanie zapewnić mu naszych usług lub odpowiedzieć na jego pytania. W zależności od wybranej usługi, możemy gromadzić następujące rodzaje informacji:

1.1.1 INFORMACJE, KTÓRE PRZEKAZUJE NAM UŻYTKOWNIK

Możemy gromadzić wszelkie dane osobowe, które nam poda użytkownik, a które są niezbędne do świadczenia wybranej przez niego usługi. Na przykład użytkownik może podać informacje o swoim koncie Mi Account podczas logowania; użytkownik może podać nam swój adres e-mail, jeśli chce otrzymywać od nas wiadomości lub aktualizacje.

1.1.2 INFORMACJE, KTÓRE GROMADZIMY PODCZAS KORZYSTANIA Z USŁUG PRZEZ UŻYTKOWNIKA

Możemy gromadzić informacje związane z użytkowaniem, takie jak pliki cookie, adresy IP. Informacje dziennika to informacje związane z korzystaniem przez użytkownika z określonych funkcji stron internetowych. Na przykład pliki cookie i adresy IP, informacje o żądaniach sieciowych, standardowe dzienniki systemowe, informacje o awariach, informacje z dzienników generowane podczas korzystania z usług (takie jak czas dostępu, czas aktywności itp.). Używamy takich informacji w formie zagregowanej, aby poprawić doświadczenia użytkownika podczas korzystania z naszych aplikacji i stron internetowych.
Gromadzimy informacje takie jak informacje o aktywności użytkownika na naszych stronach internetowych. Używamy takich informacji w formie zagregowanej, aby dostarczyć użytkownikowi bardziej użytecznych informacji i zrozumieć, które części naszych stron internetowych, produktów i usług są dla niego najbardziej interesujące. W formie zagregowanej dane nie są danymi osobowymi i nie mogą być wykorzystane do identyfikacji użytkownika. Jeśli jednak połączymy informacje nieosobowe z danymi osobowymi, takie informacje będą traktowane jako dane osobowe.

1.1.3 INFORMACJE NIEPOZWALAJĄCE NA IDENTYFIKACJĘ OSÓB

Możemy również gromadzić inne rodzaje informacji, które nie są bezpośrednio lub pośrednio powiązane z daną osobą i które mogą nie być zdefiniowane jako dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi. Takie informacje mogą obejmować dane statystyczne generowane podczas korzystania z określonej usługi (np. kliknięcia użytkownika, zachowania podczas przeglądania, zdarzenia związane z dostępem do strony). Celem takiego gromadzenia danych jest poprawa jakości usług, które świadczymy na rzecz użytkownika. Rodzaj i ilość zgromadzonych informacji zależy od sposobu korzystania z naszych usług.
W formie zagregowanej dane takie nie są danymi osobowymi i nie mogą być wykorzystane do identyfikacji użytkownika. Jeśli jednak połączymy informacje nieosobowe z danymi osobowymi, takie informacje będą traktowane jako dane osobowe.

1.2 W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY GROMADZONE PRZEZ NAS DANE OSOBOWE

Celem zbierania danych osobowych jest dostarczanie użytkownikowi usług oraz zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami i innymi wymaganiami ustawowymi. Obejmuje to:

Dostarczanie, przetwarzanie, utrzymywanie, ulepszanie i rozwijanie naszych usług dla użytkownika.

Obsługa zapytań lub próśb użytkownika dotyczących naszych usług, takich jak wysyłanie powiadomień.

Prowadzenie odpowiednich działań promocyjnych, takich jak dostarczanie materiałów marketingowych i promocyjnych oraz aktualizacji. Jeśli użytkownik nie chce już otrzymywać pewnych rodzajów materiałów promocyjnych, może zrezygnować z nich w sposób podany w wiadomości (np. za pomocą łącza rezygnacji z subskrypcji znajdującego się na dole wiadomości), chyba że obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej. Prosimy również o zapoznanie się z sekcją „Prawa użytkownika” poniżej.

Cele wewnętrzne, takie jak analiza danych, badania i rozwój informacji statystycznych związanych z korzystaniem z naszych usług w celu ich ulepszenia.

Przechowywanie i konserwacja informacji związanych z użytkownikiem w celach operacyjnych (takich jak statystyki biznesowe lub w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych.

• Inne cele za zgodą użytkownika.

Możemy łączyć te informacje z innymi informacjami (w tym z informacjami pochodzącymi z różnych usług lub urządzeń, takich jak komputery, telefony komórkowe i inne urządzenia połączone) w celu świadczenia i ulepszania naszych usług i treści. Na przykład możemy używać danych konta Mi Account użytkownika we wszystkich usługach, z których korzysta użytkownik i które wymagają posiadania konta Mi Account.

2 PLIKI COOKIE I INNE TECHNOLOGIE

Technologie takie jak pliki cookie, znaczniki i skrypty są wykorzystywane przez firmę Xiaomi oraz naszych zewnętrznych dostawców usług i partnerów biznesowych (więcej informacji można znaleźć w części „W jaki sposób udostępniamy, przekazujemy i publicznie ujawniamy dane osobowe użytkownika” poniżej). Technologie te są wykorzystywane do analizowania trendów, administrowania stroną, śledzenia ruchu użytkowników na stronie oraz do gromadzenia informacji demograficznych o naszej bazie użytkowników jako całości. Możemy otrzymywać raporty oparte na wykorzystaniu tych technologii przez te firmy, zarówno w ujęciu indywidualnym, jak i zagregowanym. Technologie te pomagają nam lepiej zrozumieć zachowanie użytkowników, informują nas, które części naszych stron internetowych odwiedzili użytkownicy, a także ułatwiają wyszukiwania internetowe i mierzą ich skuteczność.

Pliki dzienników: Jak w przypadku większości stron internetowych, gromadzimy pewne informacje i przechowujemy je w plikach dzienników. Informacje te mogą obejmować adresy IP, typ przeglądarki, dostawcę usług internetowych (ISP), strony odsyłające/odchodzące, system operacyjny, znacznik daty/godziny i/lub dane dotyczące strumienia kliknięć. Nie łączymy tych automatycznie zgromadzonych danych z innymi informacjami, które gromadzimy na temat użytkownika.

Lokalna pamięć masowa — HTML5/Flash: Do przechowywania treści i preferencji używamy lokalnych obiektów pamięci masowej (LSO), takich jak HTML5 lub Flash. Podmioty zewnętrzne, z którymi współpracujemy w celu zapewnienia pewnych funkcji na naszych stronach internetowych, również używają plików cookie Flash lub HTML5 do gromadzenia i przechowywania informacji. Różne przeglądarki mogą oferować własne narzędzie do zarządzania usuwaniem LSO HTML5. Aby zarządzać plikami cookie flash, należy kliknąć tutaj http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html.

3 W JAKI SPOSÓB UDOSTĘPNIAMY, PRZEKAZUJEMY I PUBLICZNIE UJAWNIAMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA

3.1 UDOSTĘPNIANIE

Nie sprzedajemy żadnych danych osobowych podmiotom zewnętrznym.
Możemy czasami udostępniać dane osobowe użytkownika podmiotom zewnętrznym (jak opisano poniżej) w celu świadczenia lub ulepszania naszych usług, w tym oferowania usług opartych na wymaganiach użytkownika. W przypadku braku zgody użytkownika na udostępnianie mu takich informacji należy skontaktować się z nami pod adresem https://privacy.mi.com/support.

3.1.1 UDOSTĘPNIANIE, KTÓRE UŻYTKOWNIK AKTYWNIE WYBIERA LUB O KTÓRE PROSI

Za wyraźną zgodą użytkownika lub na jego życzenie udostępnimy jego dane osobowe w zakresie objętym zgodą/żądaniem użytkownika wskazanym przez niego określonym podmiotom zewnętrznym.

3.1.2 UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI NASZEJ GRUPIE

W celu pomyślnego prowadzenia działalności i zapewnienia użytkownikowi wszystkich funkcji naszych usług, możemy okresowo udostępniać dane osobowe użytkownika innym podmiotom stowarzyszonym z firmą Xiaomi.

3.1.3 UDOSTĘPNIANIE SPÓŁKOM W RAMACH EKOSYSTEMU NASZEJ GRUPY

Firma Xiaomi współpracuje z grupą firm tworzących ekosystem Mi Ecosystem. Firmy należące do ekosystemu Mi Ecosystem są niezależnymi podmiotami, w które firma Xiaomi zainwestowała i które są przez nią inkubowane, a które są ekspertami w swoich dziedzinach. Firma Xiaomi może ujawnić dane osobowe użytkownika firmom należącym do ekosystemu Mi Ecosystem w celu dostarczenia użytkownikowi i ulepszenia istniejących produktów i usług (zarówno sprzętu, jak i oprogramowania) oferowanych przez firmy należące do ekosystemu Mi Ecosystem. Niektóre z tych produktów lub usług będą nadal pod marką Xiaomi, podczas gdy inne mogą wykorzystywać własną markę. Firmy należące do ekosystemu Mi Ecosystem mogą okresowo udostępniać informacje firmie Xiaomi w związku z produktami lub usługami pod marką Xiaomi w celu świadczenia usług związanych ze sprzętem i oprogramowaniem, zapewniając lepsze funkcje i doświadczenia użytkownika. Firma Xiaomi podejmie odpowiednie środki zarządzania i środki techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych użytkownika, w tym między innymi szyfrowanie danych osobowych.

3.1.4 UDOSTĘPNIANIE DANYCH ZEWNĘTRZNYM DOSTAWCOM USŁUG I PARTNEROM BIZNESOWYM

Aby pomóc nam w świadczeniu usług opisanych w niniejszej Polityce prywatności, możemy, w razie potrzeby, udostępniać dane osobowe użytkownika naszym zewnętrznym dostawcom usług i partnerom biznesowym. Dotyczy to naszych centrów przetwarzania danych, magazynów danych i innych partnerów biznesowych. Te podmioty zewnętrzne mogą przetwarzać dane osobowe w imieniu firmy Xiaomi lub w jednym lub kilku celach określonych w niniejszej Polityce prywatności. Gwarantujemy, że udostępnianie danych osobowych niezbędnych do świadczenia usług na rzecz użytkownika odbywa się wyłącznie w celach zgodnych z prawem, legalnych, niezbędnych, konkretnych i wyraźnych. Firma Xiaomi przeprowadzi badanie due diligence i zawrze umowy w celu zapewnienia, że zewnętrzni dostawcy usług przestrzegają przepisów dotyczących ochrony prywatności obowiązujących w danej jurysdykcji. Może się zdarzyć, że usługodawcy zewnętrzni będą mieli swoje dalsze podmioty przetwarzające.
Aby zapewnić pomiar wydajności, analizę i inne usługi biznesowe, możemy również udostępniać informacje (dane nieosobowe) podmiotom zewnętrznym w formie zagregowanej. Wykorzystujemy posiadane informacje, aby pomóc naszym partnerom biznesowym ocenić skuteczność i zasięg ich usług oraz zrozumieć typy osób, które korzystają z ich usług oraz sposób interakcji z ich stronami internetowymi, aplikacjami i usługami. Możemy również udostępniać im ogólne trendy dotyczące korzystania z naszych usług, takie jak liczba klientów w danej grupie osób, które kupują określone produkty lub dokonują określonych transakcji.

3.1.5 INNE

Zgodnie z wymogami prawnymi, procedurami prawnymi, postępowaniami sądowymi i/lub prośbami agencji publicznych i rządowych, firma Xiaomi może być zmuszona do ujawnienia danych osobowych użytkownika. Jeśli ujawnienie jest konieczne lub właściwe dla bezpieczeństwa narodowego, egzekwowania prawa lub innych spraw o znaczeniu publicznym, możemy również ujawnić informacje o użytkowniku.
W celu egzekwowania naszych warunków lub ochrony naszej działalności, praw, aktywów lub usług, lub w celu ochrony użytkowników, lub jeśli ujawnienie jest w uzasadniony sposób konieczne do następujących celów (wykrywanie, zapobieganie i rozwiązywanie problemów związanych z oszustwami, nieuprawnionym korzystaniem z usługi, naruszeniem naszych warunków lub zasad, lub innymi szkodliwymi lub nielegalnymi działaniami), możemy również ujawnić informacje na temat użytkownika. (Może się zdarzyć, że firma Xiaomi będzie gromadzić, wykorzystywać lub ujawniać dane osobowe bez zgody użytkownika, jeśli jest to dozwolone i tylko w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy o ochronie danych). Może to obejmować udostępnianie danych osobowych użytkownika agencjom publicznym lub rządowym; komunikowanie się z partnerami zewnętrznymi na temat wiarygodności konta użytkownika w celu zapobiegania oszustwom, naruszeniom i innym szkodliwym zachowaniom.

Ponadto możemy udostępniać dane osobowe użytkownika na rzecz:

• naszych księgowych, audytorów, prawników lub podobnych doradców, gdy prosimy ich o udzielenie nam profesjonalnej porady; oraz

• inwestorów i innych odpowiednich podmiotów zewnętrznych w przypadku rzeczywistej lub potencjalnej sprzedaży lub innej transakcji korporacyjnej związanej z podmiotem w Grupie Xiaomi; oraz

• innych podmiotów zewnętrznych, jeśli użytkownik upoważni je do tego w związku z konkretnym ujawnieniem informacji.

3.2 PRZEKAZYWANIE DANYCH

Firma Xiaomi nie będzie przekazywać informacji o użytkownikach żadnym podmiotom z wyjątkiem następujących przypadków:

• W przypadku, gdy uzyskaliśmy wyraźną zgodę użytkownika;

• Jeśli firma Xiaomi jest zaangażowana w fuzję, przejęcie lub sprzedaż całości lub części swoich aktywów, powiadomimy użytkownika o wszelkich zmianach własności, wykorzystania i wyboru jego danych osobowych, które ewentualnie posiada, za pomocą poczty elektronicznej i/lub poprzez umieszczenie widocznego powiadomienia na naszych stronach internetowych.

3.3 PUBLICZNE UJAWNIANIE INFORMACJI

Firma Xiaomi ujawni publicznie dane osobowe użytkownika wyłącznie w następujących okolicznościach:

• W przypadku, gdy uzyskaliśmy wyraźną zgodę użytkownika;

• Publiczne ujawnianie informacji na podstawie prawa lub z uzasadnionych powodów: w tym przepisów ustawowych i wykonawczych, procedur prawnych, sporów sądowych lub na wniosek właściwych departamentów rządowych.

4 JAK PRZECHOWUJEMY I CHRONIMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA

4.1 ZABEZPIECZENIA FIRMY XIAOMI

Jesteśmy zobowiązani do zachowania bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika. Aby zapobiec nieupoważnionemu dostępowi do danych, ich ujawnieniu lub innym podobnym zagrożeniom, wprowadziliśmy wszystkie wymagane prawem procedury fizyczne, elektroniczne i zarządcze w celu ochrony i zabezpieczenia informacji, które gromadzimy od użytkownika. Zapewnimy ochronę danych osobowych użytkownika zgodnie z obowiązującym prawem.
Na przykład podczas uzyskiwania dostępu do swojego konta Mi Account użytkownik może wybrać nasz program weryfikacji dwuetapowej w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa. Gdy użytkownik wysyła lub odbiera dane z urządzenia firmy Xiaomi na nasze serwery, upewniamy się, że są one szyfrowane przy użyciu protokołu Transport Layer Security („TLS”) i innych algorytmów.
Wszystkie dane osobowe użytkownika są przechowywane na bezpiecznych serwerach i chronione w kontrolowanych obiektach. Klasyfikujemy informacje użytkownika w oparciu o ich ważność i wrażliwość oraz zapewniamy, że dane osobowe użytkownika mają wymagany poziom bezpieczeństwa. Stosujemy specjalne środki kontroli dostępu do przechowywania danych w chmurze i regularnie sprawdzamy nasze praktyki gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym fizyczne środki bezpieczeństwa, w celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem i wykorzystaniem. Przeprowadzamy badania due diligence partnerów biznesowych i zewnętrznych dostawców usług, aby upewnić się, że są oni w stanie chronić dane osobowe użytkowników. Sprawdzamy również, czy te podmioty zewnętrzne utrzymują odpowiednie standardy bezpieczeństwa poprzez wprowadzenie odpowiednich ograniczeń umownych oraz, w razie potrzeby, przeprowadzanie audytów i ocen. Ponadto nasi pracownicy oraz pracownicy naszych partnerów biznesowych i zewnętrznych dostawców usług, którzy uzyskują dostęp do danych osobowych użytkownika, podlegają egzekwowalnym umownym zobowiązaniom do zachowania poufności.
Przeprowadzamy szkolenia i testy z zakresu bezpieczeństwa i ochrony prywatności, aby zwiększyć świadomość naszych pracowników na temat znaczenia ochrony danych osobowych. Podejmiemy wszelkie wykonalne i wymagane prawem kroki w celu zabezpieczenia danych osobowych użytkownika. Należy jednak pamiętać, że korzystanie z Internetu nie jest całkowicie bezpieczne i z tego powodu nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa ani integralności żadnych danych osobowych przekazywanych od użytkownika lub do użytkownika przez Internet.
Postępujemy z przypadkami naruszenia danych osobowych zgodnie z wymogami obowiązującego prawa o ochronie danych osobowych, co obejmuje, w razie potrzeby, powiadomienie o naruszeniu odpowiedniego organu nadzorczego ds. ochrony danych oraz podmiotów danych.

4.2 CO UŻYTKOWNIK MOŻE ZROBIĆ

Użytkownik może ustawić unikalne hasło dla firmy Xiaomi i nie ujawniać nikomu swojego hasła logowania lub informacji o koncie (chyba że taka osoba zostanie przez niego odpowiednio upoważniona), aby uniknąć wycieku hasła do innych stron internetowych, co może zaszkodzić bezpieczeństwu jego konta w Xiaomi. Jeśli to możliwe, nie należy ujawniać nikomu (nawet osobom podającym się za pracowników obsługi klienta Xiaomi) otrzymanego przez użytkownika kodu weryfikacyjnego. Zawsze po zalogowaniu się jako użytkownik konta Mi Account na stronach internetowych Xiaomi, zwłaszcza na cudzym komputerze lub w publicznych terminalach internetowych, należy wylogować się po zakończeniu sesji.
Firma Xiaomi nie ponosi odpowiedzialności za luki w zabezpieczeniach spowodowane przez podmioty zewnętrzne, które uzyskały dostęp do danych osobowych użytkownika w wyniku niezachowania przez niego poufności danych osobowych. Niezależnie od powyższego, należy natychmiast powiadomić nas, jeśli zaistniało jakiekolwiek nieautoryzowane użycie konta przez innego użytkownika Internetu lub jakiekolwiek inne naruszenie bezpieczeństwa. Pomoc użytkownika pomoże nam chronić prywatność jego danych osobowych.

4.3 POLITYKA PRZECHOWYWANIA DANYCH

Przechowujemy dane osobowe przez okres niezbędny do celów zbierania informacji opisanych w niniejszej Polityce prywatności lub w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Przestaniemy przechowywać i usuniemy lub zanonimizujemy dane osobowe, gdy cel ich gromadzenia zostanie osiągnięty lub po potwierdzeniu żądania użytkownika dotyczącego usunięcia danych, lub po zakończeniu działania odpowiedniej usługi. Wyjątkiem są dane osobowe przetwarzane w interesie publicznym, naukowym, historycznym lub statystycznym. Firma Xiaomi będzie nadal przechowywać tego typu informacje przez okres dłuższy niż standardowy okres ich przechowywania, jeśli jest to dozwolone na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub wniosku użytkownika, nawet jeśli dalsze przetwarzanie danych nie jest związane z pierwotnym celem ich gromadzenia.

5 PRAWA UŻYTKOWNIKA

KONTROLOWANIE SWOICH DANYCH OSOBOWYCH

5.1 KONTROLOWANIE USTAWIEŃ

Firma Xiaomi zdaje sobie sprawę, że obawy dotyczące prywatności różnią się w zależności od osoby. Dlatego podajemy przykłady sposobów, jakie firma Xiaomi udostępnia użytkownikowi w celu ograniczenia gromadzenia, wykorzystywania, ujawniania lub przetwarzania danych osobowych oraz kontrolowania ustawień prywatności, takich jak logowanie lub wylogowywanie się z konta Mi Account.
Jeśli wcześniej wyrażono zgodę na wykorzystywanie przez nas danych osobowych użytkownika do wyżej wymienionych celów, użytkownik może w każdej chwili zmienić zdanie, pisząc do nas lub kontaktując się z nami pod adresem https://privacy.mi.com/support.

5.2 PRAWA UŻYTKOWNIKA DO JEGO DANYCH OSOBOWYCH

W zależności od obowiązującego prawa i przepisów, użytkownik ma prawo do dostępu, sprostowania i usunięcia wszelkich innych danych osobowych, które przechowujemy na jego temat (zwane dalej żądaniem).
Użytkownik może również uzyskać dostęp do danych osobowych zawartych na koncie Mi i zaktualizować je na stronie https://account.xiaomi.com lub poprzez zalogowanie się na swoje konto na swoim urządzeniu i zmienić te dane. W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o napisanie do nas lub skontaktowanie się z nami pod adresem https://privacy.mi.com/support.

Niniejsza Polityka prywatności wymaga, aby żądanie użytkownika spełniało obowiązujące przepisy prawa i regulacje oraz następujące warunki:

(1) Poprzez specjalne kanały składania wniosków firmy Xiaomi wymienione poniżej, przy tym wniosek powinien mieć formę pisemną (chyba że lokalne prawo wyraźnie uznaje wniosek ustny), w celu ochrony bezpieczeństwa informacji; (2) Podać wystarczające informacje umożliwiające firmie Xiaomi weryfikację tożsamości użytkownika i upewnienie się, że jest on osobą, której dotyczą żądane informacje, lub osobą prawnie upoważnioną do działania w imieniu tej osoby.

Po uzyskaniu przez nas informacji wystarczających do potwierdzenia, że żądanie użytkownika może zostać przetworzone, przystąpimy do udzielenia odpowiedzi na jego żądanie w terminie określonym w obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych.

W szczegółach:

• Użytkownik ma prawo do otrzymania jasnych, przejrzystych i łatwych do zrozumienia informacji o tym, w jaki sposób wykorzystujemy jego dane osobowe oraz o przysługujących mu prawach. Dlatego też przekazujemy użytkownikowi informacje zawarte w niniejszej Polityce prywatności.

• Zgodnie z wymogami obowiązującego prawa, kopia danych osobowych użytkownika gromadzonych i przetwarzanych przez nas zostanie mu bezpłatnie przekazana na jego żądanie. W przypadku dodatkowych próśb o udzielenie odpowiednich informacji możemy naliczyć uzasadnioną opłatę opartą na rzeczywistych kosztach administracyjnych zgodnie z obowiązującym prawem.

• Jeśli jakiekolwiek informacje przechowywane przez nas na temat użytkownika są nieprawidłowe lub niekompletne, użytkownik ma prawo do tego, aby jego dane osobowe zostały poprawione lub uzupełnione.

• Zgodnie z wymogami obowiązującego prawa, użytkownik ma prawo zażądać skasowania lub usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli nie ma istotnych powodów, abyśmy nadal z nich korzystali. Rozważymy podstawy dotyczące Wniosku o usunięcie danych i podejmiemy uzasadnione kroki, w tym środki techniczne. Jeśli prawo to zostanie podtrzymane, możemy nie być w stanie natychmiast usunąć informacji z systemu kopii zapasowych ze względu na obowiązujące prawo i/lub ograniczenia technologiczne. W takim przypadku będziemy bezpiecznie przechowywać dane osobowe użytkownika i izolować je od dalszego przetwarzania, aż do momentu, gdy kopia zapasowa zostanie usunięta lub informacja zostanie zanonimizowana.

• Użytkownik ma prawo sprzeciwić się niektórym rodzajom przetwarzania danych, a także w pewnych okolicznościach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych są nasze uzasadnione interesy.

Zwłaszcza w świetle prawa niektórych jurysdykcji:

• Użytkownik ma prawo do uzyskania od nas ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Rozważymy powody złożenia przez użytkownika wniosku o ograniczenie. Jeśli podstawy dotyczą RODO, będziemy przetwarzać dane osobowe użytkownika wyłącznie w odpowiednich okolicznościach określonych w RODO i poinformujemy użytkownika przed zniesieniem ograniczenia przetwarzania.

• Użytkownik ma prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, która wywołuje dotyczące jego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływa.

• Użytkownik ma prawo zwrócić się o udostępnienie swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie i przekazać te informacje innemu administratorowi danych.

Mamy prawo do odmowy przetwarzania żądań, które są niepoważne, które naruszają prawo innych osób do prywatności, wyjątkowo nierealistycznych żądań, żądań wymagających nieproporcjonalnie dużego nakładu pracy technicznej, żądań niewymaganych na mocy lokalnego prawa, informacji, które zostały upublicznione, informacji udzielonych na warunkach poufnych. Jeśli uważamy, że pewne aspekty Wniosku o usunięcie lub dostęp do danych mogą spowodować, że nie będziemy w stanie legalnie wykorzystać tych informacji do wyżej wymienionych celów związanych ze zwalczaniem nadużyć finansowych i bezpieczeństwem, wniosek może również zostać odrzucony.

5.3 WYCOFANIE ZGODY

Użytkownik może wycofać uprzednio udzieloną nam zgodę na określony cel, składając stosowny wniosek, w tym na gromadzenie, wykorzystywanie i/lub ujawnianie danych osobowych użytkownika będących w naszym posiadaniu lub pod naszą kontrolą. W zależności od konkretnej usługi, z której użytkownik korzysta, można odwiedzić centrum zarządzania kontem Mi Account pod adresem https://account.xiaomi.com/pass/del lub skontaktować się z nami pod adresem https://privacy.mi.com/support. Rozpatrzymy wniosek użytkownika w rozsądnym terminie od momentu jego złożenia, a następnie nie będziemy gromadzić, wykorzystywać i/lub ujawniać danych osobowych użytkownika zgodnie z jego wnioskiem.
W zależności od zakresu wycofania zgody należy pamiętać, że użytkownik może nie być w stanie w pełni korzystać z produktów i usług Xiaomi. Wycofanie zgody lub upoważnienia nie będzie miało wpływu na ważność przetwarzania przez nas danych na podstawie zgody do momentu jej wycofania.

5.4 ANULOWANIE USŁUGI LUB KONTA

Jeśli użytkownik chce zrezygnować z określonego produktu lub usługi, może skontaktować się z nami pod adresem https://privacy.mi.com/support w celu wylogowania się z usługi.

Jeśli użytkownik chce anulować konto Mi Account, należy pamiętać, że anulowanie uniemożliwi mu korzystanie z pełnej gamy produktów i usług Xiaomi. W pewnych okolicznościach anulowanie może być uniemożliwione lub opóźnione.

6 JAK DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA SĄ PRZEKAZYWANE GLOBALNIE

Firma Xiaomi przetwarza i tworzy kopie zapasowe danych osobowych za pośrednictwem globalnej infrastruktury operacyjnej i kontrolnej. Obecnie firma Xiaomi posiada centra przetwarzania danych w Stanach Zjednoczonych, Niemczech i Singapurze. W celach opisanych w Polityce prywatności informacje o użytkowniku mogą być przekazywane do tych centrów przetwarzania danych zgodnie z obowiązującym prawem.
Możemy również przekazywać dane osobowe użytkownika zewnętrznym dostawcom usług i partnerom biznesowym, w związku z czym jego dane mogą być również przekazywane do innych krajów lub regionów. Jurysdykcja, w której znajdują się te globalne obiekty, może, ale nie musi, chronić dane osobowe w takim samym stopniu, jak w jurysdykcji użytkownika. W ramach różnych przepisów o ochronie danych osobowych istnieją różne rodzaje ryzyka. Nie zmienia to jednak naszego zobowiązania na rzecz przestrzegania niniejszej Polityki prywatności i ochrony danych osobowych użytkownika.
Jeśli zajdzie potrzeba przekazania danych osobowych poza jurysdykcję użytkownika, czy to do naszych oddziałów, czy do zewnętrznych dostawców usług, będziemy przestrzegać odpowiednich przepisów prawa. Zapewniamy, że wszystkie takie przekazania spełniają wymagania odpowiednich lokalnych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych poprzez wdrożenie jednolitych zabezpieczeń. Można dowiedzieć się o stosowanych przez nas zabezpieczeniach, kontaktując się z nami pod adresem https://privacy.mi.com/support.
Jeśli użytkownik korzysta z naszych usług na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), firma Xiaomi Technology Netherlands B.V. będzie działać jako administrator danych, a firma Xiaomi Singapore Pte. Ltd. będzie odpowiedzialna za przetwarzanie danych. Dane kontaktowe można znaleźć w sekcji „Kontakt”.

Jeśli firma Xiaomi udostępnia dane osobowe pochodzące od użytkownika w EOG podmiotowi z Grupy Xiaomi lub zewnętrznemu dostawcy usług spoza EOG, odbywa się to na podstawie standardowych klauzul umownych UE lub innych zabezpieczeń przewidzianych w RODO.

7 OCHRONA NIELETNICH

Uważamy, że obowiązkiem rodzica lub opiekuna jest nadzorowanie korzystania przez dziecko z naszych usług. Nie oferujemy jednak usług bezpośrednio dziecku ani nie wykorzystujemy danych osobowych dzieci do celów marketingowych.
Jeśli użytkownik jest rodzicem lub opiekunem i uważa, że osoba niepełnoletnia przekazała firmie Xiaomi dane osobowe, należy skontaktować się z nami pod adresem https://privacy.mi.com/support, aby zapewnić, że dane osobowe zostaną natychmiast usunięte, a osoba niepełnoletnia zostanie wypisana z odpowiednich usług firmy Xiaomi.

8 CZY MUSZĘ SIĘ ZGODZIĆ NA WARUNKI PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH?

Nasza Polityka prywatności nie ma zastosowania do produktów lub usług oferowanych przez podmioty zewnętrzne. W zależności od usługi, z której użytkownik korzysta, może ona zawierać produkty lub usługi podmiotów zewnętrznych. Niektóre z nich będą udostępniane w formie łączy do stron internetowych podmiotów zewnętrznych. Informacje o użytkowniku mogą być również gromadzone podczas korzystania z tych usług. Z tego powodu zdecydowanie sugerujemy, aby poświęcić czas na zapoznanie się z polityką prywatności podmiotu zewnętrznego, tak samo jak z naszą. Nie ponosimy odpowiedzialności i nie możemy kontrolować, w jaki sposób strony trzecie wykorzystują dane osobowe, które gromadzą od użytkownika. Nasza Polityka prywatności nie ma zastosowania do innych stron internetowych, do których prowadzą łącza z naszych usług.

9 W JAKI SPOSÓB AKTUALIZUJEMY NINIEJSZĄ POLITYKĘ PRYWATNOŚCI

Okresowo dokonujemy przeglądu Polityki prywatności w oparciu o zmiany w biznesie i technologii, i możemy aktualizować niniejszą Politykę prywatności. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w niniejszej Polityce prywatności, powiadomimy użytkownika o tym fakcie za pośrednictwem zarejestrowanych danych kontaktowych, takich jak e-mail (wysłany na adres e-mail podany na koncie użytkownika) lub opublikujemy je na stronie internetowej firmy Xiaomi albo powiadomimy użytkownika za pośrednictwem urządzeń mobilnych, aby móc dowiedzieć się, jakie informacje gromadzimy i jak je wykorzystujemy. Takie zmiany w Polityce prywatności będą obowiązywać od daty wejścia w życie określonej w zawiadomieniu lub na stronie internetowej. Zachęcamy do regularnego sprawdzania tej strony w celu uzyskania najnowszych informacji na temat naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności. Dalsze korzystanie z usług na stronie internetowej, urządzeniu mobilnym i/lub jakimkolwiek innym urządzeniu będzie uznawane za akceptację zaktualizowanej Polityki prywatności. Będziemy prosić o wyraźną zgodę użytkownika, gdy będziemy gromadzić od niego dodatkowe dane osobowe lub gdy będziemy wykorzystywać lub ujawniać jego dane osobowe do nowych celów.

10 KONTAKT

W przypadku jakichkolwiek uwag lub pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności lub jakichkolwiek pytań związanych z gromadzeniem, wykorzystywaniem lub ujawnianiem danych osobowych przez firmę Xiaomi, prosimy o kontakt pod adresem podanym poniżej, odnosząc się do „Polityki prywatności”. Kiedy otrzymujemy pytania dotyczące prywatności lub danych osobowych w związku z żądaniami dostępu/pobrania, posiadamy profesjonalny zespół, który rozwiąże problemy użytkownika. Jeśli pytanie użytkownika dotyczy istotnej kwestii, możemy poprosić go o dodatkowe informacje. Jeśli użytkownik nie jest zadowolony z otrzymanej odpowiedzi, może przekazać skargę do właściwego organu regulacyjnego w swojej jurysdykcji. Jeśli użytkownik skonsultuje się z nami, przekażemy informacje na temat odpowiednich kanałów składania skarg, które mogą mieć zastosowanie w oparciu o rzeczywistą sytuację użytkownika.

Xiaomi Communications Co., Ltd.

#019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China, 100085

Xiaomi Singapore Pte. Ltd.

20 Cross Street, China Court #02-12, Singapore 048422

Dla użytkowników w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG):
Xiaomi Technology Netherlands B.V.

Room 04-106, Wework Strawinskylaan 4117 4th Floor, Atrium North Tower Amsterdam, 1017XD

Formularz kontaktowy https://privacy.mi.com/support

Dziękujemy za poświęcenie czasu na zapoznanie się z naszą Polityką prywatności!

NOWE INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKA

Dokonaliśmy kilku następujących aktualizacji:

• Zaktualizowaliśmy rodzaje informacji, które gromadzimy, w tym informacje, które nam użytkownik przekazuje, informacje, które gromadzimy podczas korzystania przez niego z usług oraz informacje, które nie są danymi osobowymi.

• Opisaliśmy bardziej szczegółowo, w jaki sposób będą wykorzystywane informacje użytkownika, w tym konkretne metody i scenariusze.

• Nowa wersja naszej polityki prywatności będzie zawierała bardziej szczegółowy opis sposobu, w jaki udostępniamy, przekazujemy i publicznie ujawniamy dane osobowe użytkownika.