Warranty(GE)

XIAOMI-ს საგარანტიო ფურცელი

აღნიშნული გარანტია განიჭებთ განსაკუთრებულ უფლებებს და თქვენ შესაძლოა გქონდეთ სხვა უფლებებიც, რომლებიც გათვალისწინებულია თქვენი ქვეყნის, პროვინციის ან შტატის კანონებით. ცხადია, ზოგიერთი ქვეყნის, პროვინციის ან შტატის კანონი მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ შესაძლოა ითვალისწინებდეს

მინიმალურ საგარანტიო პერიოდს. გარდა კანონით დაშვებულისა, XIAOMI არ გამორიცხავს, არ შეზღუდავს ან არ შეაჩერებს სხვა უფლებებს, რომლებიც შეიძლება გქონდეთ. თქვენი უფლებების სრულად გასაგებად, გთხოვთ, მიიღოთ კონსულტაცია თქვენი ქვეყნის, პროვინციის ან შტატის კანონებთან დაკავშირებით.

ეს სახელშეკრულებო გარანტია ვრცელდება მხოლოდ Xiaomi-ს პროდუქტის (შემდგომში „პროდუქტი“) ტექნიკურ კომპონენტებზე, თავდაპირველი სახით და არ ვრცელდება ნებისმიერ პროგრამულ უზრუნველყოფაზე ან სხვა მოწყობილობაზე, რომელიც ეკუთვნის Xiaomi-ს ან მესამე მხარეებს, რომლებისთვისაც საბოლოო მომხმარებლის სალიცენზიო შეთანხმება ან ცალკე გარანტია/საგარანტიო განცხადებები ან გამონაკლისები მოწოდებულია ან გამოიყენება.

 

შეზღუდული პროდუქტის გარანტია

Xiaomi გარანტიას აძლევს თავდაპირველ მყიდველს, რომ თქვენი Xiaomi პროდუქტი არ იქნება დეფექტების მასალებისა და სამუშაოს მხრივ ნორმალური გამოყენების პირობებში საგარანტიო პერიოდის განმავლობაში. თუ მოქმედი კანონმდებლობით სხვა რამ არ არის განსაზღვრული, 2022 წლის 1 ივნისის შემდეგ შეძენილ მობილურ ტელეფონებზე მოწოდებული გარანტიის პერიოდი მოიცავს ორ (2) წელს ძირითად განყოფილებას, ექვს (6) თვეს მოსახსნელი ბატარეისა და დამტენისთვის და ერთ (1) წელს. , სამი (3) თვე ყურსასმენისთვის, თუ ეს შესაძლებელია, შეძენის დღიდან. მიუხედავად ზემოაღნიშნულისა, Xiaomi არ გამორიცხავს, ​​ზღუდავს ან აჩერებს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ მინიმალურ საგარანტიო პერიოდს.

Xiaomi არ იძლევა გარანტიას, რომ პროდუქტის ექსპლუატაცია იქნება უწყვეტი ან შეცდომების გარეშე.

 

საშუალებები

თუ აღინიშნება ტექნიკის დეფექტი და გარანტიის პერიოდში Xiaomi მიიღებს დასაბუთებულ პრეტენზიას Xiaomi ან (1) შეაკეთებს პროდუქტს უფასოდ, გამოიყენებს ახალ ან განახლებულ სათადარიგო ნაწილებს, (2) ჩაანაცვლებს პროდუქტს ახალი ან განახლებული პროდუქტით, ან (3) აანაზღაურებს პროდუქტის ღირებულებას, პოტენციური ტრანსპორტირების ხარჯების გამოკლებით.

ხარვეზის შემთხვევაში, კანონით დაშვებულ მაქსიმალურ ფარგლებში, ეს არის თქვენი სამართლებრივი დაცვის ძირითადი და ექსკლუზიური საშუალება. ტრანსპორტირებისა და ჩტვირთვა-გადმოტვირთვის საფასური შეიძლება ანაზღაურდეს, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც ეს აკრძალულია მოქმედი კანონმდებლობით.

ნებისმიერი სათადარიგო ტექნიკის პროდუქტის გარანტია გავრცელდება თავდაპირველი საგარანტიო პერიოდის დარჩენილ ნაწილზე ან ოცდაათი (30) დღის განმავლობაში, იმის მიხედვით, რომელიც უფრო დიდხანს გრძელდება, ან ნებისმიერი დამატებითი დროის განმავლობაში, რომელიც შეიძლება მოქმედი იყოს თქვენს იურისდიქციაში.

 

როგორ მოიპოვოთ საგარანტიო მომსახურება

მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, Xiaomi-მ შეიძლება მოსთხოვოს კლიენტს წარმოადგინოს შესყიდვის დეტალები და საგარანტიო ბარათი პროდუქტის IMEI-ით. თქვენი პასუხისმგებლობაა შეინახოთ ნებისმიერი მონაცემების, პროგრამული უზრუნველყოფის ან სხვა მასალების სარეზერვო ასლები, რომლებიც თქვენ შესაძლოა შეინახეთ ან გაგაჩნიათ

 

პროდუქტზე. შესაძლებელია, რომ მსგავსი მონაცემები, პროგრამული უზრუნველყოფა ან სხვა მასალები დაიკარგოს ან ხელახლა დაფორმატდეს მომსახურების დროს და Xiaomi არ იქნება პასუხისმგებელი აღნიშნულ დაზიანებაზე ან დანაკარგზე.

 

გამონაკლისები და შეზღუდვები

თუ Xiaomi-ს მიერ სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული, წინამდებარე შეზღუდული გარანტია ვრცელდება მხოლოდ Xiaomi-ს მიერ წარმოებულ პროდუქტზე, რომელიც შეიძლება იდენტიფიცირებული იყოს მასზე ფიქსირებული „Xiaomi“ ან „Mi“ სავაჭრო ნიშნით, სავაჭრო სახელწოდებით ან ლოგოთი.

შეზღუდული გარანტია არ მოიცავს შემდეგს: (ა) ბუნების ან ბუნებრივი კატასტროფების შედეგად გამოწვეული ზიანი, მაგალითად, ელვის დარტყმა, ტორნადო, წყალდიდობა, ხანძარი, მიწისძვრა ან სხვა გარეშე მიზეზები; (ბ) დაუდევრობა; (გ) კომერციული გამოყენება; (დ) პროდუქტის რომელიმე ნაწილის ცვლილებები ან მოდიფიკაციები; (ე) ზიანი, რომელიც გამოწვეულია არა Xiaomi-ის პროდუქტების გამოყენების შედეგად; (ვ) უბედური შემთხვევის, ბოროტად ან არასათანადო გამოყენების შედეგად გამოწვეული ზიანი; (ზ) ზიანი, რომელიც გამოწვეულია პროდუქტის ექსპლუატაციით არა Xiaomi-ს მიერ აღწერილი ნებადართული ან დანიშნულებისამებრ გამოყენების მიხედვით ან არასწორი ძაბვის ან ელექტრომომარაგების გამო; (თ) დაზიანება (მათ შორის, განახლებები და გაფართოებები), რომელიც შესრულებულია ნებისმიერი პირის მიერ, რომელიც არ არის Xiaomi-ს წარმომადგენელი, ან (ი) პროდუქტის გამოყენებასთან დაკავშირებული ინსტრუქციების დარღვევა.

პროგრამული უზრუნველყოფის პროგრამებისა და მომხმარებლის მონაცემების აღდგენა ან ხელახლა ინსტალაცია არ ანაზღაურდება აღნიშნული შეზღუდული გარანტიის ფარგლებში. Xiaomi-ს არაოფიციალური გადამყიდველი, აგენტი ან დასაქმებული პირი არ არის უფლებამოსილი შეიტანოს რაიმე სახის ცვლილება, გააფართოვოს ან რაიმე დაამატოს მოცემულ გარანტიას. თუ რომელიმე პირობა ჩაითვლება უკანონოდ ან კანონიერი ძალის არმქონედ, ყველა სხვა დანარჩენი პირობის კანონიერება ან აღსრულებადობა არ შეფერხდება/არ დაირღვევა.

გარდა კანონებით აკრძალული შემთხვევებისა ან Xiaomi-ს მიერ დაპირებული სხვა შემთხვევებისა, გაყიდვების შემდგომი სერვისები შემოიფარგლება თავდაპირველი შესყიდვის ქვეყნით ან რეგიონით.

წინამდებარე გარანტიები არ ვრცელდება იმ პროდუქტებზე, რომლებიც არ იყო სათანადოდ იმპორტირებული და/ან არ იყო სათანადოდ წარმოებული Xiaomi-ს მიერ და/ან არ იყო სათანადოდ შეძენილი Xiaomi-სგან ან Xiaomi-ის ოფიციალური გამყიდველისგან. მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, თქვენ შეგიძლიათ ისარგებლოთ არაოფიციალური გამყიდველის გარანტიებით, რომლისგანაც შეიძინეთ პროდუქტი. შესაბამისად, Xiaomi მოგიწოდებთ, დაუკავშირდეთ გამყიდველს, რომლისგანაც შეიძინეთ პროდუქტი.

მიმდინარე გარანტიები არ ვრცელდება ჰონგ-კონგსა და ტაივანზე.

 

ნაგულისხმევი გარანტიები

გარდა მოქმედი კანონმდებლობით აკრძალულისა, ყველა ნაგულისხმევი გარანტია (მათ შორის, სასაქონლო/გაყიდვისთვის და კონკრეტული მიზნისთვის ვარგისიანობის გარანტიები) შემოიფარგლება ამ შეზღუდული გარანტიის ხანგრძლივობით. ზოგიერთი იურისდიქცია არ იძლევა ნაგულისხმევი გარანტიის ხანგრძლივობის შეზღუდვის უფლებას, ამიტომ ზემოაღნიშნული შეზღუდვა შეიძლება არ გავრცელდეს თქვენზე.

 

დაზიანებების შეზღუდვები

გარდა მოქმედი კანონმდებლობით აკრძალულისა, Xiaomi არ იქნება პასუხისმგებელი რაიმე შემთხვევითი, არაპირდაპირი, სპეციალური ან თანმიმდევრული ზარალისთვის, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება შემდეგით: მოგების, შემოსავლის ან მონაცემების დაკარგვა, ზარალი, რომელიც გამოწვეულია ნებისმიერი პირდაპირი ან ნაგულისხმევი გარანტიის ან პირობების დარღვევით, ან ნებისმიერი სხვა სამართლებრივი თეორია, მაშინაც კი, როდესაც Xiaomi-ს აცნობეს ასეთი ზარალის შესაძლებლობის შესახებ.

ზოგიერთი კანონმდებლობა არ უშვებს განსაკუთრებული, არაპირდაპირი, შემთხვევითი ან შედეგობრივი დაზიანებების გამორიცხვას ან შეზღუდვას, შესაბამისად, ზემოთ აღნიშნული შეზღუდვა ან გამორიცხვა შესაძლოა თქვენ არ გეხებოდეთ.

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

დამატებითი ინფორმაციისთვის გთხოვთ, ეწვიოთ https://www.mi.com/global/support/warranty/ge .

გაყიდვის შემდგომი სერვისის საკონტაქტო პირი შეიძლება იყოს ნებისმიერი პირი Xiaomi-ს ავტორიზებული სერვისის ქსელში, Xiaomi-ს ავტორიზებული დისტრიბუტორები ან საბოლოო გამყიდველი, რომლისგანაც შეიძინეთ პროდუქტები. ეჭვის გაჩენის შემთხვევაში, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ შესაბამის პირს, რომელიც შეიძლება მიგითითოთ Xiaomi-მ.

Country

City

Address

Category

Contact number

Working hours

საქართველო

თბილისი

თამარ მეფის გამზ 12

სერვის ცენტრი

ტელეფონი

+995322500256

ორშაბათი-შაბათი 10:00-19:00

Премиальное обслуживание Xiaomi 13T/ Xiaomi 13T Pro

Пользователи, которые приобрели устройства Xiaomi 13T/ Xiaomi 13T Pro в любом официальном магазине Xiaomi на территории Грузии[1] , и активировали его в любое время на территории Грузии, получат:

1.       Гарантию на 24 месяца.

Xiaomi гарантирует пользователю отсутствие дефектов материала и исполнения в Xiaomi 13T/ Xiaomi 13T Pro при обычных условиях использования в течение двадцать четыре (24) месяцев с даты приобретения.

2.       Гарантию защиты экрана.

Кроме основной гарантии в соответствии с условиями, опубликованными на сайте https://www.mi.com/global/service/warranty,  дополнительная гарантия будет применяться ко всем вышеуказанным устройствам, приобретенным в любом официальном магазине Xiaomi на территории Грузии, и активированным в стране приобретения. Дополнительная гарантия предоставляется компанией Xiaomi H.K. Limited, зарегистрированной по адресу: Suite 3209, 32/F, Tower 5, The Gateway, Harbour City, 15 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Гонконг

a)         Объем гарантийных обязательств

При приобретении устройства в период с 4 октября 2023 г. по 3 октября 2024 г. [2] однократный (1) бесплатный ремонт в течение первых шести (6) месяцев после покупки, если экран указанных выше Продуктов был непреднамеренно поврежден Потребителем или неисправен (например, при случайном падении смартфона).

Такой ремонт экрана предоставляется бесплатно и включает в себя, если необходимо, бесплатную замену экрана.

Чтобы воспользоваться этой коммерческой гарантией, Потребители должны обратиться в службу поддержки клиентов Xiaomi. Потребители должны быть готовы предоставить чек.

b)        Исключения

Настоящая коммерческая гарантия не распространяется на следующие случаи:  

I.            Умышленное повреждение экрана или обращение с устройством с грубой неосторожностью;

II.            Повреждения, затрагивающие только поверхность экрана, например царапины или другие повреждения, не влияющие на работоспособность экрана;

III.            Повреждения от вредоносного ПО или полученные в результате использования неавторизованного ПО и сторонних приложений Потребителем.

Кроме того, коммерческая гарантия также не действует в следующих случаях:

I.            Если Потребитель не предоставил чек;

II.            Серийный номер и/или номер IMEI повреждены, удалены или изменены;

III.            Продукт является поддельным и/или не был произведен компанией Xiaomi;

IV.            Дефект вызван использованием не по назначению или в нарушение инструкций, руководств или рекомендаций продавца продукции Xiaomi;

V.            Дефект возник в результате самостоятельного или несанкционированного ремонта/манипуляций Потребителя или использования неавторизованных или неоригинальных запасных частей, программного обеспечения или компонентов.

Настоящая коммерческая гарантия не распространяется на Продукты, которые в связи с повреждениями или изменением экрана должны быть заменены новым Продуктом. Такая замена будет осуществляться в соответствии с юридическими гарантийными стандартами.

Никакие положения настоящей коммерческой гарантии не ограничивают права Потребителей в соответствии с применимым законодательством.


[1] Официальными магазинами Xiaomi являются магазины, осуществляющие розничную торговлю устройствами Xiaomi на основании договора с Xiaomi и/или её уполномоченными дистрибьюторами.

[2] Включая предзаказы, оформленные до 4 октября 2024 г.

ПРЕМИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ XIAOMI 12T/ XIAOMI 12T PRO

Пользователи, которые приобрели устройства Xiaomi 12T/ Xiaomi 12T Pro в любом официальном магазине Xiaomi на территории Грузии ①, и активировали его в любое время на территории Грузии, получат:

1. ГАРАНТИЮ НА 24 МЕСЯЦА.

Xiaomi гарантирует пользователю отсутствие дефектов материала и исполнения в Xiaomi 12T/ Xiaomi 12T Pro при обычных условиях использования в течение двадцать четыре (24) месяцев с даты приобретения.

2. ГАРАНТИЮ ЗАЩИТЫ ЭКРАНА.

Кроме основной гарантии в соответствии с условиями, опубликованными на сайте https://www.mi.com/global/service/warranty, дополнительная гарантия будет применяться ко всем вышеуказанным устройствам, приобретенным в любом официальном магазине Xiaomi на территории Грузии, и активированным в стране приобретения. Дополнительная гарантия предоставляется компанией Xiaomi H.K. Limited, зарегистрированной по адресу: Suite 3209, 32/F, Tower 5, The Gateway, Harbour City, 15 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Гонконг

A) ОБЪЕМ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

При приобретении устройства в период с 14 октября 2022 г. по 13 октября 2023 г.② однократный (1) бесплатный ремонт в течение первых шести (6) месяцев после покупки, если экран указанных выше Продуктов был непреднамеренно поврежден Потребителем или неисправен (например, при случайном падении смартфона).

Такой ремонт экрана предоставляется бесплатно и включает в себя, если необходимо, бесплатную замену экрана.

Чтобы воспользоваться этой коммерческой гарантией, Потребители должны обратиться в службу поддержки клиентов Xiaomi. Потребители должны быть готовы предоставить чек.

B) ИСКЛЮЧЕНИЯ

Настоящая коммерческая гарантия не распространяется на следующие случаи:
I. Умышленное повреждение экрана или обращение с устройством с грубой неосторожностью;
II. Повреждения, затрагивающие только поверхность экрана, например царапины или другие повреждения, не влияющие на работоспособность экрана;
III. Повреждения от вредоносного ПО или полученные в результате использования неавторизованного ПО и сторонних приложений Потребителем.

Кроме того, коммерческая гарантия также не действует в следующих случаях:
I. Если Потребитель не предоставил чек;
II. Серийный номер и/или номер IMEI повреждены, удалены или изменены;
III. Продукт является поддельным и/или не был произведен компанией Xiaomi;
IV. Дефект вызван использованием не по назначению или в нарушение инструкций, руководств или рекомендаций продавца продукции Xiaomi;
V. Дефект возник в результате самостоятельного или несанкционированного ремонта/манипуляций Потребителя или использования неавторизованных или неоригинальных запасных частей, программного обеспечения или компонентов.

Настоящая коммерческая гарантия не распространяется на Продукты, которые в связи с повреждениями или изменением экрана должны быть заменены новым Продуктом. Такая замена будет осуществляться в соответствии с юридическими гарантийными стандартами.

Никакие положения настоящей коммерческой гарантии не ограничивают права Потребителей в соответствии с применимым законодательством.

①Официальными магазинами Xiaomi являются магазины, осуществляющие розничную торговлю устройствами Xiaomi на основании договора с Xiaomi и/или её уполномоченными дистрибьюторами.
②Включая предзаказы, оформленные до 14 октября 2022 г.