Warranty(EE)

XIAOMI GARANTIIKAART NUTITELEFONILE

See lepinguline garantii kehtib ainult Xiaomi nutitelefoni riistvarakomponentidele ja selle külge kinnitatud seadmestikule (edaspidi: „toode“) algselt tarnitud kujul. See garantii ei kehti Xiaomile või kolmandatele isikutele kuuluvale tarkvarale ega muule seadmestikule, mille jaoks on ette nähtud või kavatsetakse rakendada lõppkasutaja litsentsilepingut või eraldi garantiitingimusi või välistusi.

1. PIIRATUD TOOTEGARANTII

Selle tasuta vabatahtliku kaubandusliku garantii andjaks on Xiaomi Technology Netherlands B.V., registrijärgse asukohaga Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Holland. („Xiaomi“).

Xiaomi garanteerib ostjale („Teie“), et tavapärase kasutuse korral ei esine tootel garantiiperioodi jooksul materjali- ega tootmisdefekte. Välja arvatud juhul, kui kohaldatav seadus sätestab teisiti, kestab ja antakse garantii 2 (kaheks) aastaks alates esmaostu päevast.

See kaubanduslik garantii ei välista, piira ega peata ühtegi õigust, sealhulgas seadusest tulenevad garantiid, mis tarbijal võivad olla asjakohaste õigusaktide alusel.

2. ABINÕUD

Kui avastatakse selle garantiiga kaetud riistvaradefekt ja Xiaomi saab põhjendatud nõude garantiiperioodi jooksul, siis Xiaomi oma äranägemise järgi kas (1) remondib toote tasuta, kasutades uusi või renoveeritud asendusosi, (2) vahetab toote välja uue või renoveeritud toote vastu või (3) maksab toote eest raha tagasi, välja arvatud võimalikud saatmiskulud. Kui ilmneb defekt, siis täielikus seadusega lubatud ulatuses on need Teie ainsad ja ainuõiguslikud abinõud selle garantii alusel. Lisanduda võivad saatmis- ja käitlemistasud, välja arvatud juhul, kui see on kohaldatava seadusega keelatud. Igale asendatud riistvaralisele tootele antakse garantii järelejäänud algseks garantiiperioodiks või kolmekümneks (30) päevaks, olenevalt sellest, kumb on pikem, või mis tahes täiendavaks ajaperioodiks, mis võib Teie jurisdiktsioonis kohaldamisele kuuluda.

3. KUIDAS GARANTIITEENUST SAADA

Kooskõlas kohaldatava seadusega võib Xiaomi nõuda, et esitaksite tõendid esmaostu üksikasjade kohta ja garantiikaardi toote IMEI-numbriga. Teie kohustuseks on varundada igasugused andmed, tarkvara või muud materjalid, mis Te olete tootesse salvestanud või tootes säilitanud. Tõenäoliselt lähevad sellised andmed, tarkvara või muud materjalid teenuse käigus kaotsi või vormindatakse ümber ning Xiaomi ei vastuta sellise kahju või kaotuse eest.

Välja arvatud juhul, kui see on seadusega keelatud või kui Xiaomi on teisiti lubanud, piirduvad selle kaubandusliku garantiiga kaetud müügijärgsed teenused [•] asuvate volitatud hoolduskeskustega.
*[•]
Teil on võimalik saada teenust järgmistel viisidel:
Telefon: 8 700 70 700
E-post: info@mttc.lt
//www.mttc.lt/

Pool

Linn

Volitatud teeninduskeskus

Aadress

Tööpäevad

Tööaeg

Telefoninumber

www

Toodete kategooria

Lietuva

Kaunas

Servisa ICT

Raudondvario pl. 131B-4, LT-47191

Asmaspäev – reedel

09:00-18:00

+370 37 329000

servisa ICT

Ökosüsteemi tooted

Eesti

Tallinnast

SmartMaster

Suur-Sõjamäe 50a

esmaspäev - reede

09:00-18:00

+372 5551 5092

Smart Master

Mobiiltelefonid

Eesti

Tallinna

TSC Hoolduskeskus

Pärnu mnt 139C/2

Esmaspäev-Reede

08:30-17:00

3726405074

Mobiiltelefonid

4. VÄLISTUSED JA PIIRANGUD

Kui Xiaomi ei ole teisiti sätestanud, siis kehtib see piiratud garantii ainult Xiaomi poolt või jaoks valmistatud tootele, mille saab tuvastada sellele kinnitatud „Xiaomi“ või „Mi“ kaubamärgi, kaubanime või logo abil.

Xiaomi ei garanteeri, et toode töötab katkestuste või vigadeta. Samuti ei kehti piiratud garantii järgmisele:
(a) kahju, mis on põhjustatud looduse või Jumala tegudest, näiteks pikselöögid, tornaadod, üleujutused, tulekahjud, maavärinad või muud välised põhjused; (b) hooletus; (c) kasutus äriliseks otstarbeks; (d) toote mis tahes osa muudatused või kohandused; (e) kahju, mis on põhjustatud kasutamisest koos mitte-Xiaomi toodetega; (f) kahju, mis on põhjustatud õnnetusest või väärkasutusest; (g) kahju, mis on põhjustatud toote kasutamisest väljaspool Xiaomi poolt kirjeldatud lubatud või otstarbekohast kasutust või ebasobiva pinge või toitega; (h) kahju, mis on põhjustatud hooldusest (sealhulgas remont, täiendused ja laiendused), mille on teostanud keegi, kes ei ole Xiaomi esindaja; (i) toote kasutamisega seonduvate juhendite järgimata jätmine; või (j) tavapärane kulumine.

See piiratud garantii ei kata tarkvaraprogrammide ja kasutajaandmete taastamist ja uuesti installimist. Mitte ühelgi Xiaomi edasimüüjal, esindajal või töötajal ei ole volitusi sellele piiratud garantiile ühegi muudatuse, laienduse või täienduse tegemiseks. Mis tahes tingimuse osutumine ebaseaduslikuks või mittejõustatavaks ei mõjuta ega vähenda ülejäänud tingimuste seaduslikkust või jõustatavust.

See kaubanduslik garantii ei kata tooteid, mis ei ole toodud EMP/EFTA turule Xiaomi poolt või Xiaomi nõusolekul ja/või mis ei ole valmistatud nõuetekohaselt Xiaomi poolt ja/või mida ei ole saadud nõuetekohaselt Xiaomilt või Xiaomi ametlikult müüjalt. Vastavalt kohaldatavale seadusele võivad Teile olla abiks teised garantiid, näiteks toote müünud mitteametliku vahendaja seadusest tulenev garantii. Seega võib Teil tekkida vajadus pöörduda selle vahendaja poole, kellelt toote ostsite.

Need garantiid ei kehti Hongkongis ja Taiwanis.

5. KAUDSED GARANTIID

Välja arvatud juhul, kui see on kohaldatava seadusega keelatud, piirduvad kõik kaudsed garantiid (sealhulgas müügikõlblikkuse ja teatud otstarbeks sobivuse garantiid) selle piiratud garantii kestusega. Mõnedes jurisdiktsioonides ei ole lubatud kaudse garantii kestust piirata, seega ei pruugi eeltoodud piirang Teie suhtes kehtida.

6. KAHJUDE PIIRAMINE

Välja arvatud juhul, kui kohaldatav seadus seda keelab, ei vastuta Xiaomi mis tahes kõrval-, kaudsete, eri- või kaasnevate kahjude eest, muu hulgas saamata jäänud kasum, tulu või andmed, otsese või kaudse garantii või tingimuse rikkumisest tulenevad kahjud või mis tahes muu õigusteooria alusel, isegi kui Xiaomid on selliste kahjude võimalikkusest teavitatud.

Mõnedes jurisdiktsioonides ei ole lubatud eri-, kaudseid, kõrval- või kaasnevaid kahjusid välistada või piirata, seega ei pruugi eeltoodud piirang või välistus Teie suhtes kehtida.


Redmi Note 13 Pro+ 5G, Redmi Note 13 Pro 5G, Redmi Note 13 5G, Redmi Note 13 Parim teenindus

Lisaks seadusliku garantiiga antud tarbijaõigustele ja vastavalt tingimustele, mis on avaldatud aadressil https://www.mi.com/global/service/warranty kehtib kõigile tarbijatele, kes on ostnud ja aktiveerinud Redmi Note 13 Pro+ 5G (N16U), Redmi Note 13 Pro 5G (N16), Redmi Note 13 5G (N17), Redmi Note 13 (N7N)  („toode“) EESTI territooriumil („tarbija“), järgmine vabatahtlik ja tasuta müügigarantii. Müügigarantiid pakub Xiaomi Technology Netherlands B.V, registreeritud aadressil Prinses Beatrixlaan 582, Den Haag 2595BM, Netherlands.

1. Garantii 24 kuud,

Xiaomi garanteerib tarbijale, et teie seadmel Redmi Note 13 Pro+ 5G (N16U), Redmi Note 13 Pro 5G (N16), Redmi Note 13 5G (N17), Redmi Note 13 (N7N)   ei esine tavapärasel kasutamisel materjali- ja tootmisdefekte kahekümne nelja (24) kuu jooksul alates kuupäevast, mil lõppkasutaja toote ostis.

2. Ekraanikaitse garantii,

a) Ulatus

Tarbijatel, kes ostavad Redmi Note 13 Pro+ 5G (N16U), Redmi Note 13 Pro 5G (N16), Redmi Note 13 5G (N17), Redmi Note 13 (N7N)    vahemikus 25. jaanuar kuni 29. veebruar mistahes Xiaomi ametlikust müügikanalist (internetis või otse) EESTI territooriumil („territoorium“) ja aktiveerivad toote sellel territooriumil, on õigus ühekordsele (1) tasuta parandusteenusele Xiaomi kohalikus teeninduskeskuses esimese kuue (6) kuu jooksul pärast ostmist, kui ülalmainitud toodete ekraan on kahjustunud või defektne tarbija tahtmatu tegevuse tõttu (nt toote tahtmatu kukkumine).

Selline ekraani parandamine on tasuta ja sisaldab vajadusel ka ekraani tasuta vahetamist.

Selle müügigarantii kasutamiseks peavad tarbijad võtma ühendust Xiaomi klienditoega. Tarbijatel võidakse paluda saata ostu- või tarnearve.

b) Välistused

See müügigarantii ei kehti järgmistel juhtudel:  

I.  tahtlikult või raske hooletuse tõttu tekitatud ekraani kahjustused;

II. kahjustused, mis mõjutavad ainult ekraani pinda, nt kriimustused või muu ekraani esteetiline defekt;

III. kahjud, mis on tekkinud tarbija kasutatud pahavara, volitamata tarkvara või kolmandate osapoolte rakenduste tõttu.

Lisaks ei kehti müügigarantii ühelgi järgmistest juhtudest:

I. tarbija ei esita ostu- ega tarnearvet;

II. seerianumber ja/või IMEI-number on kahjustunud, eemaldatud või rikutud;

III. toode on võltsitud ja seda ei ole valmistanud Xiaomi;

IV. defekt on põhjustatud mittesihipärasest kasutamisest või on vastuolust Xiaomi või müüja juhiste, kasutusjuhendi või selgitustega;

V.  defekt tuleneb tarbija enda või omavolilisest parandustööst/manipulatsioonist või mittelubatud või mitteoriginaalvaruosade, tarkvara või komponentide kasutamisest.

See müügigarantii ei kehti toodetele, mis tuleb ekraani kahjustuste või muudatuste tõttu asendada uue tootega. Sellise asendamise suhtes kohalduvad seaduslikud garantiistandardid.

Mitte midagi selles müügigarantiis ei piira tarbijate õigusi, mis tulenevad kohaldatavast õigusest.


XiIAOMI 13 PREMIUM-TEENINDUS

Peale     õiguslikus     garantiis nimetatud     tarbijaõiguste ja    veebisaidil https://www.mi.com/global/service/warranty avalikustatud tingimuste kehtib kõigile [  ] („Tarbija“) territooriumil asuvatele tarbijatele, keson ostnud ja aktiveerinud Xiaomi 13 („Toode“), järgmine vabatahtlik ja tasuta müügigarantii. Müügigarantiid pakub Xiaomi    H.K. Limited registreeritud aadressiga Suite 3209, 32/F, Tower 5, The Gateway, Harbour City, 15 Canton Road, TsimShaTsui,Kowloon,Hong Kong.

1.     24-kuulinegarantii tähendab,

et Xiaomi garanteerib tarbijatele, et Xiaomi 13 on tavapärasel kasutamisel vaba materjali ja töö defektidest kahekümnenelja (24)kuujooksulalateskuupäevast, mil lõppkasutaja tooteostis.

2.     Ekraanikaitsegarantii,

a)      kohaldamisala

Tarbijad, kes ostavad Xiaomi 13 kuni 13.03.2023 mis tahes Xiaomi ametlikust müügikanalist (veebikauplusest või füüsilisest poest) Eesti riigi territooriumil („Territoorium”) ja aktiveerivad toote, on õigus ühekordsele (1) tasuta remonditeenusele kohalikus Xiaomi teeninduskeskuses esimesekuue(6)kuujooksulpärastostmist,kuieespoolnimetatud toodete ekraanonkahjustatud või viganetarbija tahtmatu tegevuse tõttu (nt tootejuhuslikkukkumine).

Sellisedekraaniremonditöödteostatakse tasutaja vajadusel asendataksetasutakaekraan. Selle müügigarantii kasutamiseks peab tarbija ühendust võtma Xiaomi klienditoega. Tarbijalt võidakse küsidaostuarvet võitarnedokumenti.

b)      Välistused

Müügigarantii ei kehti järgmistesolukordades:

I.            ekraanitahtlik või hooletusesttingitudkahjustamine;

II.          ekraanipinnakahjustused,ntkriimustused,või muudesteetilisedkahjustused;

III.         kahjustused mille põhjuseks on tarbija kasutatav pahavara, lubamatu tarkvara või kolmandapoolerakendused.

Pealeselle ei kehti õiguslikgarantii järgmistesolukordades:

I.            tarbija ei avalikusta ostuarvet võitarnedokumenti;

II.           seerianumber ja/või IMEI on kahjustatud, kõrvaldatud võirikutud;

III.         Toode on võltsitud ja selle tootjaksei ole Xiaomi;

IV.         defekti põhjuseks on ette nähtud kasutusest erinev kasutus või kasutus erinevalt Xiaomivõi müüjajuhistest,kasutusjuhenditestvõisuunistest;

V.          defekti põhjuseks on tarbija enda või volitamata teenusepakkuja teostatud remont/muudatused, või lubamatute või mitte-originaalsete varuosade, tarkvara või osadekasutamine.

Müügigarantii eikehtitoodetele,misekraanikahjustustevõimuudatustetõttu tulebasendadauue tootega. Sellised asendused teostatakse õigusliku garantii sätete kohaselt. 

Mitte miski selles müügigarantiis ei piira tarbija seaduslikkeõiguseid.

XIAOMI 12T PRO / XIAOMI 12T PREMIUM HOOLDUS

Peale õiguslikus garantiis nimetatud tarbijaõiguste ja veebisaidil https://www.mi.com/global/service/warranty avalikustatud tingimuste kehtib kõigile [Eesti] ( („Tarbija“) territooriumil asuvatele tarbijatele, kes on ostnud ja aktiveerinud Xiaomi 12T Pro / Xiaomi 12T („Toode“), järgmine vabatahtlik ja tasuta müügigarantii. Müügigarantiid pakub Xiaomi H.K. Limited, registreeritud aadressiga Suite 3209, 32/F, Tower 5, The Gateway, Harbour City, 15 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong.

1. 24-KUULINE GARANTII

tähendab, et Xiaomi garanteerib tarbijatele, et Xiaomi 12T Pro / Xiaomi 12T on tavapärasel kasutamisel vaba materjali ja töö defektidest kahekümne nelja (24) kuu jooksul alates kuupäevast, mil lõppkasutaja toote ostis.

2. EKRAANI KAITSE GARANTII,

A) KOHALDAMISALA

Tarbijad, kes ostavad Xiaomi 12T Pro / Xiaomi 12T 13. Oktoober 2022 15. kuni Oktoober 13 2023 mis tahes Xiaomi ametlikust müügikanalist (võrgus või traditsioonilises kaupluses) [Eesti] territooriumil („Territoorium”) ja aktiveerivad toote, on õigus ühekordsele (1) tasuta remonditeenusele kohalikus Xiaomi teeninduskeskuses esimese kuue (6) kuu jooksul pärast ostmist, kui eespool nimetatud toodete ekraan on kahjustatud või vigane tarbija tahtmatu tegevuse tõttu (nt toote juhuslik kukkumine).

Sellised ekraani remonditööd teostatakse tasuta ja vajadusel asendatakse tasuta ka ekraan.

Selle müügigarantii kasutamiseks peab tarbija ühendust võtma Xiaomi klienditoega. , kes võib küsida ostuarvet või tarnedokumenti.

B) VÄLISTUSED

Müügigarantii ei kehti järgmistes olukordades:
I. ekraani tahtlik või hooletusest tingitud kahjustamine;
II. ekraani pinna kahjustused, nt kriimustused, või muud esteetilised kahjustused;
III. kahjustused mille põhjuseks on tarbija kasutatav pahavara, lubamatu tarkvara või kolmanda poole rakendused.

Peale selle ei kehti õiguslik garantii järgmistes olukordades:
I. Tarbija ei avalikusta ostuarvet või tarnedokumenti;
II. seerianumber ja/või IMEI on kahjustatud, kõrvaldatud või rikutud;
III. Toode on võltsitud ja selle tootjaks ei ole Xiaomi;
IV. defekti põhjuseks on ettenähtud kasutusest erinev kasutus või kasutus erinevalt Xiaomi või müüja juhistest, kasutusjuhenditest või suunistest;
V. defekti põhjuseks on tarbija enda või volitamata teenusepakkuja teostatud remont/muudatused, või lubamatute või mitte-originaalsete varuosade, tarkvara või osade kasutamine.

Müügigarantii ei kehti Toodetele, mis ekraani kahjustuste või muudatuste tõttu tuleb asendada uue Tootega. Sellised asendused teostatakse vastavalt õigusliku garantii sätetele.

Mitte miski selles müügigarantiis ei piira tarbija seaduslikke õiguseid.

POCO F4 GT/POCO F4/POCO X4 GT PREMIUM TEENUS

Lisaks seadusliku garantiiga antud tarbijaõigustele ja vastavalt aadressil //www.po.co/global/service/warranty/ avaldatud tingimustele kehtib kõikidele tarbijatele (“Tarbija”) alljärgnev vabatahtlik täiendav ja tasuta kaubanduslik garantii, kes ostsid ja aktiveerisid POCO F4 GT/POCO F4/POCO X4 GT (“toode”) Eesti Vabariigi territooriumil. Kaubanduslikku garantiid pakub Xiaomi Technology Netherlands B.V. registreeritud aadressil Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Holland

1. EKRAANIKAITSE GARANTII,

A) REGULEERIMISALA

Tarbijad, kes ostavad POCO F4 GT/ POCO F4 („Toode”) ajavahemikul 02.05.2022 kuni 01.05.2023, POCO X4 GT („Toode”) ajavahemikul 23.06.2022 kuni 22.06.2023 mistahes Xiaomi ametliku müügikanali (internetis või väljaspool) kaudu Eesti Vabariigi territooriumil („Territoorium”) ja aktiveerivad nutitelefoni samal territooriumil, saavad õiguse ühekordsele (1) tasuta remonditeenusele kohalikus Xiaomi teeninduskeskuses esimese kuue (6) kuu jooksul pärast ostu sooritamist, kui eespool nimetatud toote ekraan on kahjustatud või vigane tarbija mittetahtliku tegevuse tõttu (st näiteks toote tahtmatu kukkumine).

Ekraani parandamine peab olema täiesti tasuta ning see sisaldab vajaduse korral ka ekraani tasuta välja vahetamist.

Selle kaubandusliku garantii saamiseks peab tarbija võtma ühendust Xiaomi klienditoega. Tarbijal võidakse paluda saata ostuarve või kohaletoimetamisarve.

B) VÄLISTAMISED

Käesolevat kaubanduslikku garantiid ei kohaldata ning see ei hõlma järgmisi juhte:
I. Ekraani kahjustus, mis on põhjustatud tahtlikult või tekkinud raske hooletuse tõttu;
II. Kahjustused, mis mõjutavad ainult ekraani pinda, nt kriimustused või muu ekraani esteetiline välimus;
III. Tarbija kasutatav pahavara, volitamata tarkvara või kolmandate osapoolte rakenduste tekitatud kahjud.

Lisaks sellele ei kehti kaubanduslik garantii ka järgmistel juhtudel:
I. Tarbija ei esita ostu- või kohaletoimetamisarvet;
II. Seerianumber ja/või IMEI-number on kahjustatud, eemaldatud või rikutud;
III. Toode on võltsitud ja Xiaomi ei ole seda valmistanud;
IV. Defekti põhjuseks on mitteotstarbeline kasutamine või kasutamine, mis on vastuolus Xioami või müüja juhiste, kasutusjuhendite või juhistega;
V. Defekt tuleneb tarbija enda või volitamata töökoja poolt tehtud remondist/manipuleerimisest või volitamata või mitteoriginaalsete varuosade, tarkvara või komponentide kasutamisest.

Käesolev kaubanduslik garantii ei kehti toodetele, mis tuleb ekraani kahjustuste või muutmise tõttu asendada uue tootega. Sellise asendamise suhtes kehtivad juriidilised garantiinormid.

Ükski käesoleva kaubandusliku garantii säte ei piira tarbija õigusi kohaldatavate seaduste alusel.

XIAOMI 12 PRO / XIAOMI 12 / XIAOMI 12X PREMIUM TEENUS

Peale õiguslikus garantiis nimetatud tarbijaõiguste ja veebisaidil https://www.mi.com/global/service/warranty avalikustatud tingimuste kehtib kõigile Eesti („Tarbija“) territooriumil asuvatele tarbijatele, kes on ostnud ja aktiveerinud Xiaomi 12 Pro / Xiaomi 12 / Xiaomi 12X („Toode“), järgmine vabatahtlik ja tasuta müügigarantii. Müügigarantiid pakub Xiaomi Technology Netherlands B.V. registreeritud aadressiga Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Holland.

1. 24-KUULINE GARANTII

tähendab, et Xiaomi garanteerib tarbijatele, et Xiaomi 12 Pro / Xiaomi 12 / Xiaomi 12X on tavapärasel kasutamisel vaba materjali ja töö defektidest kahekümne nelja (24) kuu jooksul alates kuupäevast, mil lõppkasutaja toote ostis.

2. EKRAANI KAITSE GARANTII,

A) ULATUS

Tarbijad, kes ostavad Xiaomi 12 Pro / Xiaomi 12 / Xiaomi 12X 6 Aprillt 2022 6. Aprilli 2023 mis tahes Xiaomi ametlikust müügikanalist (võrgus või traditsioonilises kaupluses) Eesti territooriumil („Territoorium”) ja aktiveerivad toote, on õigus ühekordsele (1) tasuta remonditeenusele kohalikus Xiaomi teeninduskeskuses esimese kuue (6) kuu jooksul pärast ostmist, kui eespool nimetatud toodete ekraan on kahjustatud või vigane tarbija tahtmatu tegevuse tõttu (nt toote juhuslik kukkumine).

Sellised ekraani remonditööd teostatakse tasuta ja vajadusel asendatakse tasuta ka ekraan.

Selle müügigarantii kasutamiseks peab tarbija ühendust võtma Xiaomi klienditoega. Tarbijalt võidakse küsida ostuarvet või tarnedokumenti.

B) VÄLISTUSED

Müügigarantii ei kehti järgmistes olukordades:
I. ekraani tahtlik või hooletusest tingitud kahjustamine;
II. ekraani pinna kahjustused, nt kriimustused, või muud esteetilised kahjustused;
III. kahjustused mille põhjuseks on tarbija kasutatav pahavara, lubamatu tarkvara või kolmanda poole rakendused.

Peale selle ei kehti õiguslik garantii järgmistes olukordades:
I. tarbija ei avalikusta ostuarvet või tarnedokumenti;
II. seerianumber ja/või IMEI on kahjustatud, kõrvaldatud või rikutud;
III. toode on võltsitud ja selle tootjaks ei ole Xiaomi;
IV. defekti põhjuseks on ettenähtud kasutusest erinev kasutus või kasutus erinevalt Xiaomi või müüja juhistest, kasutusjuhenditest või suunistest;
V. defekti põhjuseks on tarbija enda või volitamata teenusepakkuja teostatud remont/muudatused, või lubamatute või mitte-originaalsete varuosade, tarkvara või osade kasutamine.

Müügigarantii ei kehti Toodetele, mis ekraani kahjustuste või muudatuste tõttu tuleb asendada uue Tootega. Sellised asendused teostatakse õigusliku garantii sätete kohaselt.

Mitte miski selles müügigarantiis ei piira tarbija seaduslikke õiguseid.

XIAOMI KEVADNÄDAL 2022

REEGLID JA TINGIMUSED

Järgmist müügijärgset kampaaniat (edaspidi „ Kampaania“) viib läbi ettevõte Xiaomi Technology Netherlands B.V., mille registrijärgne asukoht on Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595 BM, Holland, registreerimisnumber 72954914 (edaspidi „Korraldaja“ ja/või „Xiaomi“.”).

1. REGULEERIMISALA JA KASUSAAJAD

Kasutajad, kellel on mis tahes Xiaomi nutitelefon (edaspidi „Toode/tooted“), mis on ostetud mis tahes ametliku Xiaomi müügikanali kaudu (võrgus või võrgust väljas) EL-is, võivad osaleda selles kampaanias (edaspidi „Kasusaajad“) riigis [RIIK] allpool punktis 4 loetletud Xiaomi teeninduskeskustes

2. KAMPAANIAPERIOOD

Kampaania toimub 6. aprillist 2022 kuni 15 aprillini 2022 (mõlemad kaasa arvatud) (edaspidi „Kampaaniaperiood“). Kasusaajad saavad selles kampaanias osaleda:
a. minnes kampaaniaperioodi jooksul otse allpool punktis 4 loetletud Xiaomi teeninduskeskusesse;
või
b. saates seadme otse allpool punktis 4 loetletud Xiaomi teeninduskeskusesse, selle Xiaomi teeninduskeskuse poolt kampaaniaperioodil soovitatud kulleri kaudu. Kulleri kulu peaks kandma kasusaajad.

3. KAMPAANIA TOIMIMINE

Garantiivälise remondi (edaspidi „Remont“) teostamisel saavad kasusaajad 50% soodustust tööjõukuludelt, välja arvatud varuosade kulud (, mille kannavad kasusaajad). Ainult garantiiväliste toodete jaoks.

Kampaaniaperioodi jooksul saavad kasusaajad kampaanias osalemist taotleda:
i. Viies toote Xiaomi teeninduskeskusesse
Kasusaajad saavad toote remonditöödeks viia otse mõnda Xiaomi teeninduskeskusesse, mis on loetletud allpool punktis 4 „Xiaomi teeninduskeskus”.
ii. Saates toote Xiaomi teeninduskeskusesse
Kasusaajad saavad saata seadme otse allpool punktis 4 loetletud Xiaomi teeninduskeskusesse, selle Xiaomi teeninduskeskuse poolt kampaaniaperioodil soovitatud kulleri kaudu. Kulleri kulu peaks kandma kasusaajad.

Teeninduskeskus kontrollib kampaania tingimuste täitmist ja kui tingimused on täidetud (st seaduslik garantiiaeg on läbi, tootel on füüsiline kahjustus jne), esitab volitatud teeninduskeskus kasusaajale üksikasjaliku pakkumise, mis sisaldab 50% allahindlust tööjõukuludelt (v.a varuosade maksumus). Kasusaajad saavad seejärel otsustada, kas nad võtavad pakkumise vastu ja lasevad toote remontida või mitte. Viimasel juhul tagastatakse toode ja kontrolli kulud kannab kasusaaja.

Kampaanias ei saa osaleda ja see ei kehti järgmistes olukordades:
a. Xiaomi tooted ei ole ostetud ELi ametlike müügikanalite kaudu (võrgus või võrgust väljas);
b. seerianumber ja/või IMEI on kahjustatud, kõrvaldatud või rikutud;
c. toode on võltsitud ja Xiaomi ei ole seda tootnud.

Garantiiväliste remonditööde arv ei ole sama toote puhul kampaaniaperioodi jooksul piiratud.

4. XIAOMI HOOLDUS- JA REMONDIKESKUSED NING KLIENDITEENINDUSE KONTAKTTEAVE

Xiaomi teeninduskeskused
MTTC Eesti
Sepise 10
Tallinn, Estonia

5. MUUD SÄTTED

1) Kampaania korraldaja reklaamib kampaaniat veebisaidil https://www.mi.com/global/service/warranty/ ja mis tahes muul viisil, mida ta peab asjakohaseks üldsuse teavitamiseks, ning kampaaniamaterjalidele kehtivad need tingimused.
2) Korraldaja tõlgendab ja selgitab kampaania tingimusi kooskõlas seadusest tulenevate nõuetega. Korraldaja jätab endale õiguse kampaania ette teatamata tühistada, võttes arvesse kasusaajate poolt juba esitatud taotlusi.

Privaatsuspoliitika avaldus:

  1. Kui Xiaomi osutab hooldus- ja remonditeenust, kogume, salvestame ja kasutame kampaania läbiviimiseks teie nime, telefoninumbrit, e-posti aadressi ja seadmete teavet. Kui te ei esita nõutud asjakohast teavet, ei saa te meie pakutavaid hooldus- ja remonditeenuseid kasutada.

  2. Xiaomi ja selle volitatud teeninduskeskused kasutavad teie teavet ainult hooldus- ja remonditeenuste pakkumiseks.

  3. Kui esitatud teave ei vasta tõele, on Xiaomil ja selle volitatud teeninduskeskustel õigus keelduda hooldus- ja/või remonditeenuste osutamisest.

  4. Teil on õigus vaadata, täiendada või parandada ebaõigeid andmeid.

Üldiselt:
Kasusaaja nõustub, et kampaaniale kehtivad ka edaspidi üldtingimused, mida on kirjeldatud veebisaidil https://www.mi.com/global/service/warranty/. Kui need tingimused on vastuolus veebisaidil www.mi.com kirjeldatud üldtingimustega, kehtivad need tingimused.

DOKUMENDI LÕPP

EKRAANIKAITSE GARANTII – REDMI NOTE 11

See vabatahtlik täiendav ja tasuta müügigarantii kehtib kõikidele füüsilistele isikutele, kes ostsid toote (nagu on määratletud allpool punktis 2) oma mitteprofessionaalseks kasutamiseks („tarbija“). See garantii lisandub Xiaomi pakutavale üldisele müügigarantiile (https://www.mi.com/global/service/warranty) või tarbijatele kohustuslike õigusnormide alusel antud õigustele (õiguslik garantii).

Müügigarantii annab Xiaomi Technology Netherlands B.V. registreeritud aadressiga Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Holland.

1. TERRITOORIUM

See müügigarantii kehtib ainult tarbijatele, kes on ostnud originaaltoote asukohas Eesti („territoorium“).

2.ULATUS

Tarbijatel, kes ostavad ja aktiveerivad Redmi Note 11 („toode“) ajavahemikus 2022 02 18 kuni 2022 03 20 mis tahes ametliku Xiaomi müügikanali kaudu (võrgus või võrgust väljas) territooriumil;

on õigus ühekordsele (1) tasuta remonditeenusele Xiaomi teeninduskeskuses, mis asub riigis, kust toode on ostetud, esimese kuue (6) kuu jooksul pärast ostmist, kui toote ekraan on vigane või kahjustatud tarbija tahtmatu tegevuse tõttu (nt toote juhuslik kukkumine).

Ekraani parandamine (või vajaduse korral asendamine) on tasuta.

Selle müügigarantii kasutamiseks peab tarbija ühendust võtma Xiaomi klienditoega. Tarbijalt võidakse küsida ostuarvet või tarnedokumenti.

3. VÄLISTUSED

Müügigarantii ei kehti järgmistes olukordades:
I. ekraani tahtlik või hooletusest tingitud kahjustamine;
II. ekraani pinna kahjustused, nt kriimustused, või muud esteetilised kahjustused;
III. kahjustused mille põhjuseks on tarbija kasutatav pahavara, lubamatu tarkvara või kolmanda poole rakendused.

Peale selle ei kehti müügigarantii järgmistes olukordades:
I. tarbija ei esita küsimisel ostuarvet või tarnedokumenti;
II. seerianumber ja/või IMEI on kahjustatud, kõrvaldatud või rikutud;
III. tegemist ei ole Xiaomi originaaltootega;
IV. defekti põhjuseks on ettenähtud kasutusest erinev kasutus või kasutus erinevalt Xiaomi või müüja juhistest, kasutusjuhenditest või suunistest;
V. defekti põhjuseks on tarbija enda või volitamata teenusepakkuja teostatud remont/muudatused, või lubamatute või mitte-originaalsete varuosade, tarkvara või osade kasutamine.

Müügigarantii ei kehti toodetele, mis ekraani kahjustuste või muudatuste tõttu tuleb asendada uue tootega. Sellised asendused võidakse teostada õigusliku garantii sätete järgi.

See müügigarantii ei välista, piira ega peata ostja õigusi kohaldatavate õiguslike garantiide alusel.

EKRAANIKAITSE GARANTII – XIAOMI 11T/XIAOMI 11T PRO

See vabatahtlik täiendav ja tasuta müügigarantii kehtib kõikidele füüsilistele isikutele, kes ostsid toote (nagu on määratletud allpool punktis 2) oma mitteprofessionaalseks kasutamiseks („tarbija“). See garantii lisandub Xiaomi pakutavale üldisele müügigarantiile (https://www.mi.com/global/service/warranty) või tarbijatele kohustuslike õigusnormide alusel antud õigustele (õiguslik garantii).

Müügigarantii annab Xiaomi Technology Netherlands B.V. registreeritud aadressiga Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Holland.

1. TERRITOORIUM

See müügigarantii kehtib ainult tarbijatele, kes on ostnud originaaltoote asukohas Eesti („territoorium“).

2. ULATUS

Tarbijatel, kes ostavad ja aktiveerivad Xiaomi 11T/Xiaomi 11T Pro („toode“) ajavahemikus 2021 10 10 kuni 2021 11 09 mis tahes ametliku Xiaomi müügikanali kaudu (võrgus või võrgust väljas) territooriumil;

on õigus ühekordsele (1) tasuta remonditeenusele Xiaomi teeninduskeskuses, mis asub riigis, kust toode on ostetud, esimese kuue (6) kuu jooksul pärast ostmist, kui toote ekraan on vigane või kahjustatud tarbija tahtmatu tegevuse tõttu (nt toote juhuslik kukkumine).

Ekraani parandamine (või vajaduse korral asendamine) on tasuta.

Selle müügigarantii kasutamiseks peab tarbija ühendust võtma Xiaomi klienditoega. Tarbijalt võidakse küsida ostuarvet või tarnedokumenti.

3. VÄLISTUSED

Müügigarantii ei kehti järgmistes olukordades:
I. ekraani tahtlik või hooletusest tingitud kahjustamine;
II. ekraani pinna kahjustused, nt kriimustused, või muud esteetilised kahjustused;
III. kahjustused mille põhjuseks on tarbija kasutatav pahavara, lubamatu tarkvara või kolmanda poole rakendused.

Peale selle ei kehti müügigarantii järgmistes olukordades:
I. tarbija ei esita küsimisel ostuarvet või tarnedokumenti;
II. seerianumber ja/või IMEI on kahjustatud, kõrvaldatud või rikutud;
III. tegemist ei ole Xiaomi originaaltootega;
IV. defekti põhjuseks on ettenähtud kasutusest erinev kasutus või kasutus erinevalt Xiaomi või müüja juhistest, kasutusjuhenditest või suunistest;
V. defekti põhjuseks on tarbija enda või volitamata teenusepakkuja teostatud remont/muudatused, või lubamatute või mitte-originaalsete varuosade, tarkvara või osade kasutamine.

Müügigarantii ei kehti toodetele, mis ekraani kahjustuste või muudatuste tõttu tuleb asendada uue tootega. Sellised asendused võidakse teostada õigusliku garantii sätete järgi.

See müügigarantii ei välista, piira ega peata ostja õigusi kohaldatavate õiguslike garantiide alusel.

EKRAANIKAITSE GARANTII – REDMI NOTE 10 5G

See vabatahtlik täiendav ja tasuta müügigarantii kehtib kõikidele füüsilistele isikutele, kes ostsid toote (nagu on määratletud allpool punktis 2) oma mitteprofessionaalseks kasutamiseks („tarbija“). See garantii lisandub Xiaomi pakutavale üldisele müügigarantiile (https://www.mi.com/global/service/warranty) või tarbijatele kohustuslike õigusnormide alusel antud õigustele (õiguslik garantii).

Müügigarantii annab Xiaomi Technology Netherlands B.V. registreeritud aadressiga Suite Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Holland.

1. TERRITOORIUM

See müügigarantii kehtib ainult tarbijatele, kes on ostnud originaaltoote asukohas Eesti („territoorium“).

2. ULATUS

Tarbijatel, kes ostavad ja aktiveerivad Redmi Note 10 5G („toode“) ajavahemikus 2021 05 29 kuni 2021 08 29 mis tahes ametliku Xiaomi müügikanali kaudu (võrgus või võrgust väljas) territooriumil;

on õigus ühekordsele (1) tasuta remonditeenusele Xiaomi teeninduskeskuses, mis asub riigis, kust toode on ostetud, esimese kuue (6) kuu jooksul pärast ostmist, kui toote ekraan on vigane või kahjustatud tarbija tahtmatu tegevuse tõttu (nt toote juhuslik kukkumine).

Ekraani parandamine (või vajaduse korral asendamine) on tasuta.

Selle müügigarantii kasutamiseks peab tarbija ühendust võtma Xiaomi klienditoega. Tarbijalt võidakse küsida ostuarvet või tarnedokumenti.

3. VÄLISTUSED

Müügigarantii ei kehti järgmistes olukordades:

I. ekraani tahtlik või hooletusest tingitud kahjustamine;
II. ekraani pinna kahjustused, nt kriimustused, või muud esteetilised kahjustused;
III. kahjustused mille põhjuseks on tarbija kasutatav pahavara, lubamatu tarkvara või kolmanda poole rakendused.

Peale selle ei kehti müügigarantii järgmistes olukordades:

I. tarbija ei esita küsimisel ostuarvet või tarnedokumenti;
II. seerianumber ja/või IMEI on kahjustatud, kõrvaldatud või rikutud;
III. tegemist ei ole Xiaomi originaaltootega;
IV. defekti põhjuseks on ettenähtud kasutusest erinev kasutus või kasutus erinevalt Xiaomi või müüja juhistest, kasutusjuhenditest või suunistest;
V. defekti põhjuseks on tarbija enda või volitamata teenusepakkuja teostatud remont/muudatused, või lubamatute või mitte-originaalsete varuosade, tarkvara või osade kasutamine.

Müügigarantii ei kehti toodetele, mis ekraani kahjustuste või muudatuste tõttu tuleb asendada uue tootega. Sellised asendused võidakse teostada õigusliku garantii sätete järgi.

See müügigarantii ei välista, piira ega peata ostja õigusi kohaldatavate õiguslike garantiide alusel.

EKRAANIKAITSE GARANTII -- POCO X3 PRO

Lisaks seadusliku garantiiga antud tarbijaõigustele ja tingimustele, mis on avaldatud aadressil //www.po.co/global/service/warranty/; https://www.mi.com/global/service/warranty kehtib kõikidele tarbijatele (“Tarbija”) Eesti Vabariigi territooriumil vabatahtlik täiendav ja tasuta kaubanduslik garantii. Kaubanduslikku garantiid pakub Xiaomi Technology Netherlands B.V., registreeritud aadressil Suite Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Holland.

1. REGULEERIMISALA

Tarbijad, kes ostavad POCO X3 Pro (J20S) („Toode”) ajavahemikul 15.aprill 2021 kuni 14.juuli 2022) mistahes Xiaomi ametliku müügikanali (internetis või väljaspool) kaudu Eesti Vabariigi territooriumil („Territoorium”) ja aktiveerivad nutitelefoni samal territooriumil, saavad õigus ühekordsele (1) tasuta remonditeenust kohalikus Xiaomi teeninduskeskuses esimese kuue (6) kuu jooksul pärast ostu sooritamist, kui eespool nimetatud toote ekraan on kahjustatud või vigane tarbija mittetahtliku tegevuse tõttu (st näiteks toote tahtmatu kukkumine).

Ekraani parandamine peab olema täiesti tasuta ning see sisaldab vajaduse korral ka ekraani tasuta välja vahetamist.

Selle kaubandusliku garantii saamiseks peab tarbija võtma ühendust Xiaomi klienditoega . Tarbijal võidakse paluda saata ostuarve või kohaletoimetamisarve.

2. VÄLISTAMISED

Käesolevat kaubanduslikku garantiid ei kohaldata ning see ei hõlma järgmisi juhte:

I. Ekraani kahjustus, mis on põhjustatud tahtlikult või tekkinud raske hooletuse tõttu;
II. Kahjustused, mis mõjutavad ainult ekraani pinda, nt kriimustused või muu ekraani esteetiline välimus;
III. Tarbija kasutatav pahavara, volitamata tarkvara või kolmandate osapoolte rakenduste tekitatud kahjud.

Lisaks sellele ei kehti kaubanduslik garantii ka järgmistel juhtudel:

I. Tarbija ei esita ostu- või kohaletoimetamisarvet;
II. Seerianumber ja/või IMEI-number on kahjustatud, eemaldatud või rikutud;
III. Toode on võltsitud ja Xiaomi ei ole seda valmistanud;
IV. Defekti põhjuseks on mitteotstarbeline kasutamine või kasutamine, mis on vastuolus Xioami või müüja juhiste, kasutusjuhendite või juhistega;
V. Defekt tuleneb tarbija enda või volitamata töökoja poolt tehtud remondist/manipuleerimisest või volitamata või mitteoriginaalsete varuosade, tarkvara või komponentide kasutamisest.

Käesolev kaubanduslik garantii ei kehti toodetele, mis tuleb ekraani kahjustuste või muutmise tõttu asendada uue tootega. Sellise asendamise suhtes kehtivad juriidilised garantiinormid.

Ükski käesoleva kaubandusliku garantii säte ei piira tarbija õigusi kohaldatavate seaduste alusel.


ERILINE KINGITUS MI’LT SINULE

2021. AASTA TEEMA ON „FÄNNIDELE“!

JUST NII, IGA-AASTANE MI FÄNNIFESTIVAL ON TAGASI!

SEL AASTAL TÄNAME MI FÄNNE* ARVUKATE ERIPAKKUMISTE JA SOODUSTUSTEGA, MIDA SAAD PEAGI NAUTIMA HAKATA!↓↓↓

  1. Ürituse perioodil on nutitelefoni parandamise korral garantiiväline tööjõukulu 50% soodushinnaga** (ainult tööjõukulu).

  2. aasta Mi fännifestivali kohta soovime öelda vaid üht:
    liitu meie otseülekandega ning naudi pakkumisi, mis kehtivad vaid lühikest aega! Neid on seekord tõesti palju, nii et luba neid endale meie kulul!

A) Ürituse periood:01.04.2021–16.04.2021
B) 50% soodushind sinu mobiiliseadme parandamise tööjõukulule: soodustus kehtib ürituse perioodil kõigi nutitelefonide parandamisele väljaspool Xiaomi müügigarantiid meie volitatud teeninduspartnerite juures*. Soodustus kehtib ainult tööjõukulule (ei sisalda käibemaksu). Muudele kuludele (nt varuosadega ja transpordiga seotud kulud ning tööjõuga mitte seotud kulud) 50% soodustus ei kehti.

EKRAANIGARANTII - MI 11

Lisaks seadustest tuleneva garantiiga kehtestatud tarbijaõigustele ning kooskõlas veebilehel https://www.mi.com/global/service/warranty avaldatud tingimustega kehtib järgmine vabatahtlik tasuta müügigarantii kõigile Eesti territooriumil elavatele tarbijatele (edaspidi „tarbija“). Müügigarantii pakkuja on Xiaomi Technology Netherlands B.V., mis on registreeritud aadressil Prinses Beatrixlaan 582, The Hague 2595BM, Holland.

1. GARANTII ULATUS

Tarbijatel, kes ostavad ajavahemikul 9. veebruar 2021 kuni 8. mai 2022 ükskõik millise Xiaomi ametliku müügikanali kaudu (veebi teel või poest) Eesti territooriumil (edaspidi „territoorium“) Xiaomi Mi 11 (K2) (edaspidi „toode“) ja aktiveerivad nutitelefoni sellel territooriumil, on õigus saada esimese kaheteistkümne (12) kuu jooksul alates ostukuupäevast ühe (1) korra tasuta remonditeenust Xiaomi kohalikus teeninduskeskuses, kui nimetatud toote ekraan saab kahjustada või viga tarbija tahtmatu tegevuse tõttu (nt toote tahtmatu kukkumine).

Sel juhul parandatakse ekraan tasuta ning hõlmab vajaduse korral ka ekraani tasuta asendamist.

Müügigarantii kasutamiseks peavad tarbijad võtma ühendust Xiaomi klienditoega. Tarbijatelt võidakse paluda ostuarve või saatelehe esitamist.

2. GARANTII ERANDID

See müügigarantii ei kehti ega kata kulusid järgmistel juhtudel:
I. Ekraani kahjustumine tahtliku tegevuse või tõsise hooletuse tõttu;
II. Ainult ekraani pinna kahjustused, näiteks ekraanil olevad kriimud või muud iluvead;
III. Kahjustused, mis on tekkinud tarbija kasutatud pahavara, volitamata tarkvara või kolmandate isikute rakenduste tõttu.

Lisaks ei kehti see müügigarantii järgmistel juhtudel:
I. Tarbija ei esita ostuarvet ega saatelehte;
II. Seerianumber ja/või IMEI-kood on kahjustatud, eemaldatud või omavoliliselt muudetud;
III. Toode on võltsitud ning seda ei ole tootnud Xiaomi;
IV. Kahjustus on tekkinud ettenähtud kasutusotstarbest erineva kasutusviisi tõttu või Xioami või toote müüja juhiste või suunistega vastuolus olnud kasutusviisi tõttu;
V. Kahjustus on tekkinud tarbija tehtud või volitamata parandamise/muutmise tõttu või volitamata või mitteoriginaalvaruosade, -tarkvara või -komponentide kasutamise tõttu.

Lisaks ei kehti see müügigarantii tootele, mis tuleb ekraani kahjustuste või muutmise tõttu uue tootega asendada. Sel juhul toimub asendamine seadusest tuleneva garantii alusel.

Ükski selle müügigarantii säte ei piira tarbijate seadustest tulenevaid õigusi.

EKRAANIKAITSE GARANTII – MI 10T PRO / MI 10T

See vabatahtlik täiendav ja tasuta müügigarantii kehtib kõikidele füüsilistele isikutele, kes ostsid toote (nagu on määratletud allpool punktis 2) oma mitteprofessionaalseks kasutamiseks („tarbija“). See garantii lisandub Xiaomi pakutavale üldisele müügigarantiile (https://www.mi.com/global/service/warranty) või tarbijatele kohustuslike õigusnormide alusel antud õigustele (õiguslik garantii).

Müügigarantii annab Xiaomi Technology Netherlands B.V. registreeritud aadressiga Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Holland.

1. TERRITOORIUM

See müügigarantii kehtib ainult tarbijatele, kes on ostnud originaaltoote asukohas Eesti („territoorium“).

2. ULATUS

Tarbijatel, kes ostavad ja aktiveerivad Mi 10T Pro / Mi 10T („toode“) ajavahemikus 2020 11 01 kuni 2022 01 25 mis tahes ametliku Xiaomi müügikanali kaudu (võrgus või võrgust väljas) territooriumil;

on õigus ühekordsele (1) tasuta remonditeenusele Xiaomi teeninduskeskuses, mis asub riigis, kust toode on ostetud, esimese kuue (6) kuu jooksul pärast ostmist, kui toote ekraan on vigane või kahjustatud tarbija tahtmatu tegevuse tõttu (nt toote juhuslik kukkumine).

Ekraani parandamine (või vajaduse korral asendamine) on tasuta.

Selle müügigarantii kasutamiseks peab tarbija ühendust võtma Xiaomi klienditoega. Tarbijalt võidakse küsida ostuarvet või tarnedokumenti.

3. VÄLISTUSED

Müügigarantii ei kehti järgmistes olukordades:
I. ekraani tahtlik või hooletusest tingitud kahjustamine;
II. ekraani pinna kahjustused, nt kriimustused, või muud esteetilised kahjustused;
III. kahjustused mille põhjuseks on tarbija kasutatav pahavara, lubamatu tarkvara või kolmanda poole rakendused.

Peale selle ei kehti müügigarantii järgmistes olukordades:
I. tarbija ei esita küsimisel ostuarvet või tarnedokumenti;
II. seerianumber ja/või IMEI on kahjustatud, kõrvaldatud või rikutud;
III. tegemist ei ole Xiaomi originaaltootega;
IV. defekti põhjuseks on ettenähtud kasutusest erinev kasutus või kasutus erinevalt Xiaomi või müüja juhistest, kasutusjuhenditest või suunistest;
V. defekti põhjuseks on tarbija enda või volitamata teenusepakkuja teostatud remont/muudatused, või lubamatute või mitte-originaalsete varuosade, tarkvara või osade kasutamine.

Müügigarantii ei kehti toodetele, mis ekraani kahjustuste või muudatuste tõttu tuleb asendada uue tootega. Sellised asendused võidakse teostada õigusliku garantii sätete järgi.

See müügigarantii ei välista, piira ega peata ostja õigusi kohaldatavate õiguslike garantiide alusel.