Warranty(CY)

ΚΑΡΤΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΤΗΣ XIAOMI ΓΙΑ ΕΞΥΠΝΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Αυτή η συμβατική Εγγύηση καταλαμβάνει μόνο τα στοιχεία που απαρτίζουν το υλισμικό (hardware) του έξυπνου κινητού τηλεφώνου της Xiaomi και τον εξοπλισμό του που προσαρτάται σε αυτό (εφεξής: το «Προϊόν») όπως χορηγήθηκε αρχικά. Η παρούσα εγγύηση δεν καταλαμβάνει τυχόν λογισμικό ή λοιπό εξοπλισμό, ο οποίος ανήκει στη Xiaomi ή σε τρίτα μέρη, ως προς τα οποία παρέχονται ή προορίζονται να ισχύσουν συμφωνίες άδειας χρήσης τελικού χρήστη ή ξεχωριστές δηλώσεις εγγύησης ή εξαιρέσεις.

1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η παρούσα δωρεάν, εκούσια εμπορική εγγύηση παρέχεται από Xiaomi Technology Netherlands B.V., με καταχωρημένο γραφείο στη Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Holland («Xiaomi»). Η Xiaomi εγγυάται στον αγοραστή («Εσάς») ότι το Προϊόν δεν θα παρουσιάσει ελαττώματα σε υλικά και κατασκευή υπό κανονικές συνθήκες χρήσης κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης. Εκτός εάν άλλως ορίζεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, η εγγύηση διαρκεί και παρέχεται για δύο (2) έτη από την ημερομηνία αρχικής αγοράς.

Η παρούσα εμπορική εγγύηση δεν αποκλείει, περιορίζει ή αναστέλλει οποιοδήποτε δικαίωμα, συμπεριλαμβανομένων των νομίμων εγγυήσεων, το οποίο ενδέχεται να έχει ο καταναλωτής δυνάμει της σχετικής νομοθεσίας.

2. ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Αν διαπιστωθεί ελάττωμα στο υλισμικό (hardware), το οποίο καλύπτεται από την παρούσα εγγύηση, και η Xiaomi παραλάβει έγκυρη αξίωση εντός της Περιόδου Εγγύησης, τότε η Xiaomi κατά την απόλυτη διακρατική της ευχέρεια είτε (1) θα επισκευάσει το Προϊόν χωρίς οικονομική επιβάρυνση, χρησιμοποιώντας νέα ή ανακατασκευασμένα ανταλλακτικά, (2) θα αντικαταστήσει το Προϊόν με ένα νέο ή ανακατασκευασμένο προϊόν ή (3) θα επιστρέψει το τίμημα που καταβλήθηκε για το Προϊόν, εξαιρουμένων τυχόν εξόδων αποστολής.

Σε περίπτωση διαπίστωσης ελαττώματος, στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο, αυτά είναι τα μόνα και αποκλειστικά μέτρα αποκατάστασής σας δυνάμει της παρούσας εγγύησης. Ενδέχεται να επιβληθούν χρεώσεις αποστολής και διεκπεραίωσης, εκτός εάν απαγορεύεται από το εφαρμοστέο δίκαιο. Τυχόν προϊόν αντικατάστασης του υλισμικού (hardware) θα συνοδεύεται από εγγύηση για το υπολειπόμενο διάστημα της αρχικής περιόδου εγγύησης ή για τριάντα (30) ημέρες, όποιο εκ των δύο διαστημάτων είναι μεγαλύτερο, ή για όποια τυχόν επιπρόσθετη χρονική περίοδο ισχύει στη δικαιοδοσία σας.

3. ΠΩΣ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, η Xiaomi ενδέχεται να ζητήσει από Εσάς να προσκομίσετε στοιχεία απόδειξης αρχικής αγοράς και κάρτα εγγύησης με την διεθνή ταυτότητα εξοπλισμού κινητής τηλεφωνίας (ΙΜΕΙ) του Προϊόντος. Αποτελεί δική σας ευθύνη η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας για τυχόν δεδομένα, λογισμικό ή άλλα υλικά που έχετε ενδεχομένως αποθηκεύσει ή διατηρήσει στο προϊόν. Τέτοιου είδους δεδομένα, λογισμικό ή άλλα υλικά είναι πιθανόν να χαθούν ή να αναδιαμορφωθούν κατά τη διάρκεια της επισκευής και η Xiaomi δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια τέτοιου είδους.

Εκτός εάν απαγορεύεται από τη νομοθεσία ή έχει δοθεί διαφορετική υπόσχεση από την Xiaomi, οι υπηρεσίες μετά την πώληση δυνάμει της παρούσας εμπορικής εγγύησης περιορίζονται στα εξουσιοδοτημένα κέντρα εξυπηρέτησης, τα οποία βρίσκονται σε [•].
[•]

Χώρα

Πόλη

Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Επισκευών

Διεύθυνση

Ημέρες λειτουργίας

Ωράριο λειτουργίας

Αρ. τηλεφώνου

Κύπρος

Λευκωσία

iQ Services LTD

Λεωφ. Αθαλάσσας 70, 2012 Στρόβολος

Δευτέρα έως Σάββατο

08:00 έως 18:00 καθημερινές,

777 77 102

Σάββατο 09:00   έως 14:00

Κύπρος

Λευκωσία

Mi Store

Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου   ΙΙΙ’ 1-7, Μέγαρο Μιτσή 3, Τ.Κ.1065

Δευτέρα έως

10:00-20:00 καθημερινές, Σάββατο   10:00-18:00

2249 1200

Σάββατο

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: ΠΡΙΝ ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

  1. Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας όλων των δεδομένων πελατών (χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Mi Cloud ή Share Mi).

  2. Αφαιρέστε την κάρτα SIM και την κάρτα μνήμης (αν υπάρχει στη συσκευή).

  3. Ξεκλειδώστε το τηλέφωνο αφαιρώντας όλες τις ρυθμίσεις κλειδώματος και απενεργοποιήστε λογαριασμούς Google και Mi.

  4. Ασφαλίστε καλά το κουτί αποστολής πριν την μεταφορά.

Λάβετε υπόψη ότι τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν κατά τη διαδικασία επισκευής. Δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για τυχόν απώλεια των προσωπικών σας δεδομένων.

4. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Εκτός εάν άλλως ορίζεται από την Xiaomi, η παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση ισχύει μόνο για το Προϊόν που έχει κατασκευασθεί από ή για την Xiaomi, το οποίο μπορεί να ταυτοποιηθεί από το εμπορικό σήμα «Xiaomi» ή «Mi», την εμπορική επωνυμία ή το λογότυπο που είναι προσαρτημένο σε αυτό.

Η Xiaomi δεν εγγυάται ότι η λειτουργία του Προϊόντος θα είναι αδιάλειπτη ή χωρίς σφάλματα. Η Περιορισμένη Εγγύηση δεν ισχύει επίσης για τυχόν:
(α) Ζημία που οφείλεται σε φυσικά φαινόμενα ή θεομηνίες, π.χ. κεραυνοπληξίες, ανεμοστρόβιλους, πλημμύρες, πυρκαγιές, σεισμούς ή άλλα εξωγενή αίτια, (β) Αμέλεια, (γ) Εμπορική χρήση, (δ) Μεταβολές ή τροποποιήσεις σε οποιοδήποτε μέρος του Προϊόντος, (ε) Ζημία που έχει προκληθεί από χρήση με προϊόντα τρίτων κατασκευαστών και όχι της Xiaomi, (στ) Ζημία που έχει προκληθεί λόγω ατυχήματος, κατάχρησης ή κακής χρήσης, (ζ) Ζημία που έχει προκληθεί λόγω λειτουργίας του Προϊόντος για χρήσεις πέραν των επιτρεπόμενων ή προβλεπόμενων χρήσεων που περιγράφονται από την Xiaomi ή σε συνδυασμό με ακατάλληλη τάση ή τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος, (η) Ζημία που έχει προκληθεί λόγω επισκευών (συμπεριλαμβανομένων επιδιορθώσεων, αναβαθμίσεων και επεκτάσεων) οι οποίες εκτελέστηκαν από οποιονδήποτε δεν είναι αντιπρόσωπος της Xiaomi, (θ) αποτυχία τήρησης των οδηγιών που σχετίζονται με τη χρήση του Προϊόντος, ή (ι) συνήθη φθορά.

Η ανάκτηση και η επανεγκατάσταση προγραμμάτων λογισμικού και δεδομένων χρήστη δεν καλύπτονται από την παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση. Ουδείς μεταπωλητής, αντιπρόσωπος ή υπάλληλος της Xiaomi είναι εξουσιοδοτημένος να προβεί σε οποιαδήποτε τροποποίηση, επέκταση ή προσθήκη στην παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση. Εάν οποιοσδήποτε όρος κριθεί παράνομος ή μη εκτελεστός, δεν επηρεάζεται ούτε θίγεται η νομιμότητα ή η εκτελεστότητα των υπολοίπων όρων.

Τα προϊόντα που δεν έχουν εισαχθεί από την Xiaomi ή με τη συγκατάθεση της Xiaomi στην αγορά του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου / Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών και/ή δεν έχουν κατασκευαστεί νομίμως από την Xiaomi και/ή δεν έχουν αποκτηθεί νομίμως από την Xiaomi ή κάποιον επίσημο πωλητή της Xiaomi δεν καλύπτονται από την παρούσα εμπορική εγγύηση. Σύμφωνα με το εκάστοτε εφαρμοστέο δίκαιο, ενδέχεται να επωφελείστε από άλλες εγγυήσεις, όπως για παράδειγμα από τη νόμιμη εγγύηση του μη επίσημου εμπόρου λιανικής πώλησης, ο οποίος πώλησε το προϊόν. Κατά συνέπεια, ενδέχεται να χρειαστεί να επικοινωνήσετε με τον έμπορο λιανικής πώλησης από τον οποίο αγοράσατε το Προϊόν.

Οι παρούσες εγγυήσεις δεν ισχύουν στο Χονγκ Κονγκ και στην Ταϊβάν.

5. ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Εκτός εάν απαγορεύεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, όλες οι σιωπηρές εγγυήσεις (συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό) θα περιορίζονται στη διάρκεια της παρούσας περιορισμένης εγγύησης. Σε ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπονται οι περιορισμοί στη διάρκεια μιας σιωπηρής εγγύησης, συνεπώς, ο ανωτέρω περιορισμός ενδέχεται να μην ισχύει στην περίπτωσή σας.

6. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

Εκτός εάν απαγορεύεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, η Xiaomi δεν θα υπέχει ευθύνη για τυχόν παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές ή επακόλουθες ζημίες, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά των διαφυγόντων κερδών, της απώλειας εισοδήματος ή δεδομένων, των ζημιών που απορρέουν από τυχόν παραβίαση ρητής ή σιωπηρής εγγύησης ή προϋπόθεσης ή σύμφωνα με οποιαδήποτε άλλη νομική βάση, ακόμα και αν η Xiaomi έχει ενημερωθεί σχετικά με την πιθανότητα επέλευσης των εν λόγω ζημιών.

Σε ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπεται η εξαίρεση ή ο περιορισμός των ειδικών, έμμεσων, παρεμπιπτουσών ή επακόλουθων ζημιών, συνεπώς, ο ανωτέρω περιορισμός ή εξαίρεση ενδέχεται να μην ισχύει στην περίπτωσή σας.

PREMIUM ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΓΙΑ ΤΟ XIAOMI 12T PRO/XIAOMI 12T

Η ακόλουθη εγγύηση η οποία παρέχεται δωρεάν ισχύει για όλoυς τους καταναλωτές που αγόρασαν και ενεργοποίησαν τις συσκευές Xiaomi 12T Pro/Xiaomi 12T (εφεξής καλούμενο το «Προϊόν») εντός της Ελληνικής Επικράτειας/χώρας (εφεξής καλούμενος ο «Consumer»). Η εμπορική εγγύηση παρέχεται από την Xiaomi H.K. Limited με έδρα στη διεύθυνση Suite 3209, 32/F, Tower 5, The Gateway, Harbour City, 15 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon (Καουλούν), Χονγκ Κονγκ.

1. ΕΓΓΎΗΣΗ 24 ΜΗΝΏΝ

Η Xiaomi εγγυάται στους πελάτες της ότι οι συσκευές Xiaomi 12T Pro/Xiaomi 12T που έχουν αγοράσει δεν θα παρουσιάσουν προβλήματα όσον αφορά τα υλικά κατασκευής και την ποιότητα κατασκευής εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία πώλησης του προϊόντος στον τελικό χρήστη.

2. ΕΓΓΎΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΟΘΌΝΗΣ,

Α) ΠΕΔΊΟ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ

Οι καταναλωτές που θα προχωρήσουν σε αγορά συσκευής Xiaomi 12T Pro/Xiaomi 12T κατά το χρονικό διάστημα από τις 12 Οκτωβρίου 2022 (μετά τις 21:00) έως και τις 13 Οκτωβρίου 2023, από τα επίσημα κανάλια διανομής (διαδικτυακά ή εκτός διαδικτύου) της Xiaomi εντός της Ελλάδας (εφεξής καλούμενη η «Επικράτεια») και θα ενεργοποιήσουν το Προϊόν εντός της εν λόγω χώρας, θα δικαιούνται μία (1) δωρεάν επισκευή της συσκευής στο εκάστοτε τοπικό Κέντρο Επισκευών της Xiaomi κατά τους πρώτους έξι (6) μήνες μετά την αγορά, σε περίπτωση που η οθόνη των προαναφερθέντων Προϊόντων έχει υποστεί ζημία ή παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα λόγω μη ηθελημένης μεταχείρισης από μέρους του Καταναλωτή (π.χ. ακούσια πτώση του Προϊόντος).

Η εν λόγω επισκευή παρέχεται δωρεάν και περιλαμβάνει, εφόσον χρειάζεται, δωρεάν αντικατάσταση της οθόνης.

Προκειμένου να επωφεληθούν από την προαναφερθείσα εμπορική εγγύηση, οι Καταναλωτές θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την Εξυπηρέτηση Πελατών της Xiaomi. Ενδέχεται να ζητηθεί από τους Καταναλωτές να αποστείλουν το αντίστοιχο τιμολόγιο ή την απόδειξη αγοράς του συγκεκριμένου προϊόντος.

Β) ΕΞΑΙΡΈΣΕΙΣ

Η εμπορική εγγύηση δεν ισχύει και δεν καλύπτει τις ακόλουθες περιπτώσεις:
I. Πρόκληση ζημίας της οθόνης η οποία έγινε ηθελημένα ή λόγω σοβαρής αμέλειας,
II. Πρόκληση ζημίας η οποία επηρεάζει επιφανειακά την οθόνη, όπως γρατζουνιές ή πλήττει αισθητικά την εμφάνιση της οθόνης,
III. Πρόκληση ζημίας λόγω κακόβουλου ή παράνομου λογισμικού ή λόγω χρήσης από τον καταναλωτή εφαρμογών που ανήκουν σε τρίτους.

Επιπλέον, η εμπορική εγγύηση δεν καλύπτει τις ακόλουθες περιπτώσεις:
Ι. Ο Καταναλωτής δεν προσκόμισε το απαιτούμενο τιμολόγιο ή την απαιτούμενη απόδειξη αγοράς.
ΙΙ. Ο σειριακός ή/και μοναδικός σειριακός αριθμός (IMEI) έχει καταστραφεί, αφαιρεθεί ή παραποιηθεί.
ΙΙΙ. Πρόκειται για Προϊόν απομίμησης το οποίο δεν έχει κατασκευαστεί από την Xiaomi.
ΙV. Η προκληθείσα ζημία οφείλεται σε μη ηθελημένη χρήση ή σε χρήση η οποία αντίκειται στις οδηγίες χρήσης και το εγχειρίδιο οδηγιών όπως αυτές προσδιορίζονται από την Xiaomi ή τον εκάστοτε πωλητή αυτής.
V. Η προκληθείσα ζημία οφείλεται σε απόπειρα επισκευής/κακή χρήση της συσκευής από πλευράς του Καταναλωτή ή σε απόπειρα επισκευής από μη εξουσιοδοτημένο κέντρο ή σε χρήση μη εγκεκριμένων ή μη αυθεντικών ανταλλακτικών, λογισμικού ή εξαρτημάτων της συσκευής.

Η παρούσα εμπορική εγγύηση δεν καλύπτει Προϊόντα τα οποία λόγω φθοράς ή τυχόν αλλοιώσεων της οθόνης, έπρεπε να αντικατασταθούν με νέο Προϊόν. Η εν λόγω αντικατάσταση καλύπτεται από τη νόμιμη εγγύηση.

Η παρούσα εμπορική εγγύηση δεν περιορίζει τα δικαιώματα του Καταναλωτή δυνάμει του ισχύοντος νόμου.