Warranty(BA)

Redmi Note 13 Pro+ 5G, Redmi Note 13 Pro 5G, Redmi Note 13 5G Premium usluga

Pored prava potrošača garantovanih zakonskom i prema uslovima koji su objavljeni na https://www.mi.com/global/service/warranty,  sledeća besplatna dodatna dodatna zaštita važi za sve potrošače koji su kupili i aktivirali Redmi Note 13 Pro+ 5G, Redmi Note 13 Pro 5G, Redmi Note 13 5G („Proizvod“) na teritoriji Bosne i Hercegovine („Potrošač“). Dodatnu zaštitu nudi Xiaomi H.K. Limited registered at Suite 3209, 32/F, Tower 5, The Gateway, Harbour City, 15 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong.

1.       Dodatna zaštita ekrana

a.       Obuhvata

Potrošači koji kupe Redmi Note 13 Pro+ 5G, Redmi Note 13 Pro 5G, Redmi Note 13 5G („Proizvod“) između 01. februara 2024. i 29. februara 2024. godine, na bilo kom zvaničnom prodajnom kanalu (onlajn ili oflajn) kompanije Xiaomi na teritoriji Bosne i Hercegovine („Teritorija“ ”) i aktivirate proizvod na teritoriji, imaće pravo na jednokratnu (1) besplatnu uslugu popravke u lokalnom Xiaomi servisnom centru tokom prvih šest (6) meseci nakon kupovine, ako se na ekranu pojavi na gore navedenim Proizvodima,  oštećenje ili neispravnost usled nenamerne radnje potrošača (tj. poput nenamernog pada Proizvoda).

Takva popravka ekrana biće besplatna i uključuje, ako je potrebno, zamenu ekrana takođe besplatno.

Da bi iskoristili ovu dodatnu zaštitiu, potrošači moraju kontaktirati Xiaomi servisni centar. Od potrošača se može tražiti da pošalju dokaz o kupovini ili druge dokaze.

b.      Isključenja

Dodatna zaštita se ne može primeniti na:

I.                     Oštećenje ekrana prouzrokovano namerno ili iz grubog nemara;

II.                   Oštećenja koja utiču samo na površinu ekrana, kao što su ogrebotine ili drugi estetski izgled ekrana;

III.                 Štete koje je pretrpeo zlonamerni softver, neovlašćeni softver ili aplikacije trećih strana koje koristi potrošač.

Štaviše, dodatna zaštita ekrana neće se primenjivati ni u jednom od sledećih slučajeva:

I.                     Potrošač ne otkriva dokaz o kupovini ili dokaze o isporuci;

II.                   Serijski broj i/ili IMEI broj su oštećeni ili su uklonjeni ili neovlašćeno menjani;

III.                 Proizvod je falsifikovan i nije ga proizveo Xiaomi;

IV.                Kvar je uzrokovan nenamenskom upotrebom ili je u suprotnosti sa uputstvima, priručnicima ili smernicama kompanije Xiaomi ili prodavca;

V.                  Kvar proizlazi iz Potrošačeve ili neovlašćene popravke/manipulacije, ili upotrebe neovlašćenih ili neoriginalnih rezervnih delova, softvera ili komponenti.

Ova dodatna zaštita se ne primenjuje na Proizvode koji se, zbog oštećenja ili izmene ekrana, moraju zameniti novim Proizvodom. Takva zamena podleže zakonskim standardima garancije.

Ova dodatna zaštita neće ograničiti prava potrošača prema važećem zakonu.

Xiaomi 13 Premium usluga

Pored prava potrošača garantovanih zakonskom i prema uslovima koji su objavljeni na https://www.mi.com/global/service/warranty , sledeća besplatna dodatna dodatna zaštita važi za sve potrošače koji su kupili i aktivirali Xiaomi 13 („Proizvod“) na teritoriji Bosne i Hercegovine („Potrošač“). Dodatnu zaštitu nudi Xiaomi H.K. Limited registered at Suite 3209, 32/F, Tower 5, The Gateway, Harbour City, 15 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong.

1.       Dodatna zaštita ekrana

a.       Obuhvata

Potrošači koji kupe Xiaomi 13 („Proizvod“) između 27. februara 2023. i 26. februara 2024. godine, na bilo kom zvaničnom prodajnom kanalu (onlajn ili oflajn) kompanije Xiaomi na teritoriji Bosne i Hercegovine („Teritorija”) i aktivirate proizvod na teritoriji, imaće pravo na jednokratnu (1) besplatnu uslugu popravke u lokalnom Xiaomi servisnom centru tokom prvih šest (6) meseci nakon kupovine, ako se na ekranu pojavi gore navedeno pomenuti Proizvodi su oštećeni ili neispravni usled nenamerne radnje potrošača (tj. poput nenamernog pada Proizvoda).

Takva popravka ekrana biće besplatna i uključuje, ako je potrebno, zamenu ekrana takođe besplatno.

Da bi iskoristili ovu dodatnu zaštitiu, potrošači moraju kontaktirati Xiaomi servisni centar. Od potrošača se može tražiti da pošalju dokaz o kupovini ili druge dokaze.

b.       Isključenja

Dodatna zaštita se ne može primeniti na:

I.                     Oštećenje ekrana prouzrokovano namerno ili iz grubog nemara;

II.                   Oštećenja koja utiču samo na površinu ekrana, kao što su ogrebotine ili drugi estetski izgled ekrana;

III.                 Štete koje je pretrpeo zlonamerni softver, neovlašćeni softver ili aplikacije trećih strana koje koristi potrošač.

Štaviše, dodatna zaštita ekrana neće se primenjivati ni u jednom od sledećih slučajeva:

I.                     Potrošač ne otkriva dokaz o kupovini ili dokaze o isporuci;

II.                   Serijski broj i/ili IMEI broj su oštećeni ili su uklonjeni ili neovlašćeno menjani;

III.                 Proizvod je falsifikovan i nije ga proizveo Xiaomi;

IV.                 Kvar je uzrokovan nenamenskom upotrebom ili je u suprotnosti sa uputstvima, priručnicima ili smernicama kompanije Xiaomi ili prodavca;

V.                   Kvar proizlazi iz Potrošačeve ili neovlašćene popravke/manipulacije, ili upotrebe neovlašćenih ili neoriginalnih rezervnih delova, softvera ili komponenti.

Ova dodatna zaštita se ne primenjuje na Proizvode koji se, zbog oštećenja ili izmene ekrana, moraju zameniti novim Proizvodom. Takva zamena podleže zakonskim standardima garancije.

Ova dodatna zaštita neće ograničiti prava potrošača prema važećem zakonu.


XIAOMI 12T PRO/XIAOMI 12T DODATNA ZAŠTITA EKRANA

Pored prava potrošača garantovanih zakonskom i prema uslovima koji su objavljeni na https://www.mi.com/global/service/warranty, sljedeća besplatna dodatna zaštita važi za sve potrošače koji su kupili i aktivirali Xiaomi 12T Pro/Xiaomi 12T („Proizvod“) na teritoriji bosne I Hercegovine („Potrošač“). Dodatnu zaštitu nudi Xiaomi H.K. Limited registered at Suite 3209, 32/F, Tower 5, The Gateway, Harbour City, 15 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong.

1. DODATNA ZAŠTITA EKRANA,

A) OBUHVATA

Potrošači koji kupe Xiaomi 12T Pro/Xiaomi 12T od 05.10.2022. do 04.10.2023. na bilo kom zvaničnom prodajnom kanalu (onlajn ili oflajn) kompanije Xiaomi na teritoriji Bosne I Hercegovine i aktiviraju proizvod na teritoriji, imat će pravo na jednokratnu (1) besplatnu uslugu popravke u lokalnom Xiaomi servisnom centru tokom prvih šest (6) mjeseci nakon kupovine, ako se na ekranu pojavi gore navedeno pomenuti Proizvodi su oštećeni ili neispravni usljed nenamjerne radnje potrošača (tj. poput nenamjernog pada Proizvoda).

Takva popravka ekrana biće besplatna i uključuje, ako je potrebno, zamjenu ekrana takođe besplatno.

Da bi iskoristili ovu dodatnu zaštitiu, potrošači moraju kontaktirati Xiaomi servisni centar. Od potrošača se može tražiti da pošalju dokaz o kupovini ili druge dokaze.

B) ISKLJUČENJA

Dodatna zaštita se ne može primjeniti na:
I. Oštećenje ekrana prouzrokovano namjerno ili iz grubog nemara;
II. Oštećenja koja utiču samo na površinu ekrana, kao što su ogrebotine ili drugi estetski izgled ekrana;
III. Štete koje je pretrpeo zlonamerni softver, neovlašćeni softver ili aplikacije trećih strana koje koristi potrošač.

Štaviše, dodatna zaštita ekrana neće se primjenjivati ni u jednom od sljedećih slučajeva:
I. Potrošač ne otkriva dokaz o kupovini ili dokaze o isporuci;
II. Serijski broj i/ili IMEI broj su oštećeni ili su uklonjeni ili neovlašćeno mjenjani;
III. Proizvod je falsifikovan i nije ga proizveo Xiaomi;
IV. Kvar je uzrokovan nenamenskom upotrebom ili je u suprotnosti sa uputstvima, priručnicima ili smjernicama kompanije Xiaomi ili prodavca;
V. Kvar proizlazi iz Potrošačeve ili neovlašćene popravke/manipulacije, ili upotrebe neovlašćenih ili neoriginalnih rezervnih delova, softvera ili komponenti.

Ova dodatna zaštita se ne primenjuje na Proizvode koji se, zbog oštećenja ili izmjene ekrana, moraju zamjeniti novim Proizvodom. Takva zamjena podliježe zakonskim standardima garancije.

Ova dodatna zaštita neće ograničiti prava potrošača prema važećem zakonu.


GARANCIJA ZA ZAŠTITU EKRANA – REDMI NOTE 11

Ova dobrovoljna dodatna i besplatna komercijalna garancija primjenjivat će se na sva fizička lica koja su kupila Proizvod (kako je definirano u točki 2 u nastavku) za njihovu neprofesionalnu upotrebu (“Potrošač”), pored opće komercijalne garancije koju nudi Xiaomi (https://www.mi.com/global/service/warranty) ili prava koja su potrošačima dodijeljena prema obaveznim zakonskim odredbama (zakonska garancija).

Komercijalnu garanciju daje Xiaomi H.K. Ograničeno registrirano na Suite 3209, 32/F, Tower 5, The Gateway, Harbour City, 15 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong.

1. TERITORIJA

Ova komercijalna garancija primjenjuje se samo na Potrošače koji su kupili originalni proizvod u Bosni i Hercegovini („Teritorija“).

2. OPSEG

Potrošači koji će kupiti i aktivirati Redmi Note 11 („proizvod“) između 2022.03.02 i 2022.04.01 na bilo kojem službenom prodajnom kanalu (na mreži ili van mreže) Xiaomija na teritoriju;

će imati pravo na jednokratnu (1) besplatnu uslugu popravka u Xiaomijevom servisnom centru koji se nalazi u zemlji u kojoj je Proizvod kupljen, tokom prvih šest (6) mjeseci nakon kupovine, ako je ekran proizvoda je neispravan ili oštećen nenamjernom radnjom Potrošača (npr. poput nenamjernog pada Proizvoda).

Popravak (ili zamjena, ako je potrebno) ekrana bit će besplatan.

Kako bi imali koristi od ove komercijalne garancije, potrošači se moraju obratiti Xiaomi korisničkoj podršci. Od potrošača se može tražiti da pošalju račun o kupovini ili račun za isporuku.

3. IZUZIMANJA

Ova komercijalna garancija neće se primjenjivati niti pokriva sljedeće slučajeve:
I. Oštećenje ekrana uzrokovano namjerno ili grubom nepažnjom;
II. Oštećenja koja utječu samo na površinu ekrana, poput ogrebotina ili drugog estetskog izgleda ekrana;
III. Štete nastale zbog zlonamjernog softvera, neovlaštenog softvera ili aplikacija trećih strana koje koristi Potrošač.

Osim toga, komercijalna garancija ne pokriva ni jedan od sljedećih slučajeva:
I. Potrošač nije dostavio račun od kupovine ili isporuke, kada je to od njega zatraženo;
II. Serijski broj i/ili IMEI broj je oštećen ili je uklonjen ili promijenjen;
III. Proizvod nije originalni proizvod kompanije Xiaomi;
IV. Kvar je uzrokovan nenamjenskom upotrebom ili suprotno uputama, priručnicima ili smjernicama tvrtke Xioami ili prodavatelja;
V. Kvar nastaje zbog potrošačevog vlastitog ili neovlaštenog popravka/manipulacije ili korištenja neovlaštenih ili neoriginalnih rezervnih dijelova, softvera ili komponenti.

Ova komercijalna garancija ne odnosi se na Proizvode koji se zbog oštećenja ili izmjena ekrana moraju zamijeniti novim Proizvodom. Takva zamjena može podlijegati zakonskim standardima garancije.

Ova komercijalna garancija ni u kom slučaju ne isključuje, ograničava ili suspenduje prava kupca prema važećim zakonima o garanciji.


GARANCIJA ZA ZAŠTITU EKRANA – XIAOMI 11T/XIAOMI 11T PRO

Ova dobrovoljna dodatna i besplatna komercijalna garancija primjenjivat će se na sva fizička lica koja su kupila Proizvod (kako je definirano u točki 2 u nastavku) za njihovu neprofesionalnu upotrebu (“Potrošač”), pored opće komercijalne garancije koju nudi Xiaomi (https://www.mi.com/global/service/warranty) ili prava koja su potrošačima dodijeljena prema obaveznim zakonskim odredbama (zakonska garancija).

Komercijalnu garanciju daje Xiaomi H.K. Ograničeno registrirano na Suite 3209, 32/F, Tower 5, The Gateway, Harbour City, 15 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong.

1. TERITORIJA

Ova komercijalna garancija primjenjuje se samo na Potrošače koji su kupili originalni proizvod u Bosni i Hercegovini („Teritorija“).

2. OPSEG

Potrošači koji će kupiti i aktivirati Xiaomi 11T/Xiaomi 11T Pro („proizvod“) između 2021.10.15 i 2021.11.14 na bilo kojem službenom prodajnom kanalu (na mreži ili van mreže) Xiaomija na teritoriju;

će imati pravo na jednokratnu (1) besplatnu uslugu popravka u Xiaomijevom servisnom centru koji se nalazi u zemlji u kojoj je Proizvod kupljen, tokom prvih šest (6) mjeseci nakon kupovine, ako je ekran proizvoda je neispravan ili oštećen nenamjernom radnjom Potrošača (npr. poput nenamjernog pada Proizvoda).

Popravak (ili zamjena, ako je potrebno) ekrana bit će besplatan.

Kako bi imali koristi od ove komercijalne garancije, potrošači se moraju obratiti Xiaomi korisničkoj podršci. Od potrošača se može tražiti da pošalju račun o kupovini ili račun za isporuku.

3. IZUZIMANJA

Ova komercijalna garancija neće se primjenjivati niti pokriva sljedeće slučajeve:

I. Oštećenje ekrana uzrokovano namjerno ili grubom nepažnjom;
II. Oštećenja koja utječu samo na površinu ekrana, poput ogrebotina ili drugog estetskog izgleda ekrana;
III. Štete nastale zbog zlonamjernog softvera, neovlaštenog softvera ili aplikacija trećih strana koje koristi Potrošač.

Osim toga, komercijalna garancija ne pokriva ni jedan od sljedećih slučajeva:
I. Potrošač nije dostavio račun od kupovine ili isporuke, kada je to od njega zatraženo;
II. Serijski broj i/ili IMEI broj je oštećen ili je uklonjen ili promijenjen;
III. Proizvod nije originalni proizvod kompanije Xiaomi;
IV. Kvar je uzrokovan nenamjenskom upotrebom ili suprotno uputama, priručnicima ili smjernicama tvrtke Xioami ili prodavatelja;
V. Kvar nastaje zbog potrošačevog vlastitog ili neovlaštenog popravka/manipulacije ili korištenja neovlaštenih ili neoriginalnih rezervnih dijelova, softvera ili komponenti.

Ova komercijalna garancija ne odnosi se na Proizvode koji se zbog oštećenja ili izmjena ekrana moraju zamijeniti novim Proizvodom. Takva zamjena može podlijegati zakonskim standardima garancije.

Ova komercijalna garancija ni u kom slučaju ne isključuje, ograničava ili suspenduje prava kupca prema važećim zakonima o garanciji.