Due to COVID-19, the ongoing health and containment emergency measures may cause service delays at logistic couriers and Xiaomi authorized service centers until further notice. Thank you for your understanding and support.×
Home > Support > WARRANTY

WARRANTY

XIAOMI VIEDTĀLRUŅA GARANTIJAS PAZIŅOJUMS

ŠĪ GARANTIJA SNIEDZ JUMS ĪPAŠAS TIESĪBAS, UN JUMS VAR BŪT CITAS TIESĪBAS, KO NODROŠINA JŪSU VALSTS, PROVINCES VAI PAVALSTS NORMATĪVIE AKTI. DAŽĀS VALSTĪS, PROVINCĒS VAI PAVALSTĪS PATĒRĒTĀJU TIESĪBU AIZSARDZĪBAS AKTI VAR NOTEIKT MINIMĀLO GARANTIJAS TERMIŅU. XIAOMI NELIEDZ, NEIEROBEŽO UN NEATCEĻ CITAS JŪSU TIESĪBAS, JA TO NEPAREDZ NORMATĪVIE AKTI. LAI PILNĪGI IZPRASTU SAVAS TIESĪBAS, AICINĀM JŪS IEPAZĪTIES AR SAVAS VALSTS, PROVINCES VAI PAVALSTS NORMATĪVAJIEM AKTIEM. Šī līgumiskā garantija attiecas tikai uz sākotnēji piegādātā Xiaomi produkta (turpmāk “produkts”) aparatūras komponentiem un neattiecas uz programmatūru vai citu aprīkojumu, kas pieder Xiaomi vai trešām personām un uz ko attiecas vai ir paredzēts piemērot galalietotāja licences līgumu vai atsevišķus garantijas paziņojumus vai izņēmumus.

1. IEROBEŽOTA PRODUKTA GARANTIJA

Xiaomi garantē sākotnējam pircējam, ka garantijas periodā jūsu Xiaomi produktam normālas lietošanas apstākļos neradīsies materiālu defekti un ražošanas defekti. Ja vien piemērojamajos normatīvajos aktos nav noteikts citādi, garantija ilgst un tiek nodrošināta 2 gadus. Neatkarīgi no iepriekšminētā noteikuma Xiaomi neatceļ, neierobežo un nepārtrauc minimālo garantijas periodu, kas ir noteikts piemērojamajos normatīvajos aktos. Xiaomi negarantē, ka produkta darbība būs nepārtraukta vai bez kļūdām.

2. TIESISKĀS AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI

Ja tiek atklāts aparatūras defekts un Xiaomi saņem pamatotu prasījumu garantijas periodā, Xiaomi (1) bez maksas veiks produkta remontu, izmantos jaunas vai atjaunotas rezerves daļas, (2) aizstās produktu ar jaunu vai atjaunotu produktu vai (3) veiks atmaksājumu par produktu, neietverot iespējamās transportēšanas izmaksas. Defekta gadījumā, ciktāl to pieļauj normatīvie akti, šie ir jūsu vienīgie un ekskluzīvie tiesiskās aizsardzības līdzekļi. Var būt piemērota maksa par transportēšanu un apstrādi, ja vien tas nav aizliegts piemērojamajos normatīvajos aktos. Attiecībā uz jebkuru aparatūras aizstājējproduktu tiks piešķirta garantija uz atlikušo sākotnējās garantijas laiku vai trīsdesmit (30) dienām atkarībā no tā, kurš no šiem periodiem ir ilgāks, vai uz jebkuru papildu periodu, kas ir piemērojams jūsu jurisdikcijā.

3. KĀ SAŅEMT GARANTIJAS SERVISU

Saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem Xiaomi var pieprasīt klientam iesniegt pirkuma datu apliecinājumu un garantijas karti ar produkta IMEI. Jūs esat atbildīgs par visu produktā uzglabāto vai turēto datu, programmatūras un citu materiālu dublējumkopiju izveidošanu. Šādi dati, programmatūra un citi materiāli var tikt zaudēti vai pārformatēti servisa darbību veikšanas laikā, un Xiaomi neuzņemsies atbildību par šādu kaitējumu vai zaudējumiem.

4. IZŅĒMUMI UN IEROBEŽOJUMI

Ja vien Xiaomi nav noteikusi citādi, šī ierobežotā garantija attiecas tikai uz produktu, ko ražojis Xiaomi vai kas ražots pēc Xiaomi pasūtījuma un ko var atpazīt pēc “Xiaomi” vai “Mi” preču zīmes, tirdzniecības nosaukuma vai produktam pievienota logotipa. Ierobežotā garantija nav piemērojama šādos gadījumos: (a) bojājumi, kurus radījušas dabas parādības un nepārvaramas varas apstākļi, piemēram, zibens triecieni, tornado, plūdi, ugunsgrēki, zemestrīces vai citi ārēji cēloņi; (b) nolaidība; (c) komerciāla izmantošana; (d) izmaiņu vai pārveidojumu veikšana jebkurā produkta daļā; (e) bojājumi, kas radušies, produktu lietojot kopā ar citiem produktiem, kuri nav Xiaomi produkti; (f) bojājumi, kas radīti netīši vai radušies neatbilstošas vai nepareizas lietošanas rezultātā; (g) bojājumi, kas radušies, jo netika ievēroti atļautie vai paredzētie produkta lietojumi, kurus ir noteicis Xiaomi, vai produkts darbināts ar nepiemērotu spriegumu vai strāvas avotu; (h) bojājumi, kas radušies, Xiaomi nepārstāvošai personai veicot apkopes pasākumus (tostarp jauninājumu un paplašinājumu uzstādīšanas pasākumus); (i) produkta lietošanas instrukciju neievērošana. Šī ierobežotā garantija neietver programmatūras un lietotāju datu atkopšanu un atkārtotu instalēšanu. Neviens Xiaomi tālākpārdevējs, aģents vai darbinieks nav pilnvarots pārveidot, paplašināt vai papildināt šo ierobežoto garantiju. Ja kāds noteikums tiek atzīts par nelikumīgu vai neizpildāmu, tas neietekmē un nevājina pārējo noteikumu likumību vai izpildāmību. Pēcpārdošanas pakalpojumi tiek sniegti tikai sākotnējā pirkuma valstī vai reģionā, izņemot gadījumus, kad tas ir aizliegts normatīvajos aktos vai Xiaomi nav apsolījis citādi. Šajā paziņojumā noteiktās garantijas neattiecas uz produktiem, kas netika pienācīgi importēti un/vai ko Xiaomi nav pienācīgi izgatavojis, un/vai kas netika pienācīgi iegādāti no Xiaomi vai Xiaomi oficiālā pārdevēja. Piemērojamajos normatīvajos aktos var būt paredzēts, ka jūs varat saņemt garantijas no neoficiāla mazumtirgotāja, kurš pārdod produktu. Tāpēc Xiaomi aicina sazināties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties produktu. Šajā paziņojumā noteiktās garantijas nav piemērojamas Honkongā un Taivānā.

5. NETIEŠĀS GARANTIJAS

Izņemot gadījumus, kad to aizliedz piemērojamie normatīvie akti, visas netiešās garantijas (tostarp kvalitātes garantija un garantija par atbilstību konkrētam mērķim) ir spēkā tikai šīs ierobežotās garantijas darbības laikā. Dažās jurisdikcijās nav atļauts ierobežot netiešās garantijas ilgumu, tāpēc iepriekšminētais ierobežojums var neattiekties uz jums.

6. ZAUDĒJUMU IEROBEŽOJUMS

Izņemot gadījumus, kad to aizliedz piemērojamie normatīvie akti, Xiaomi neuzņemas atbildību par nejaušajiem, netiešajiem, reālajiem vai izrietošajiem zaudējumiem, tostarp par peļņas, ieņēmumu vai datu zaudēšanu, zaudējumiem, kas radušies, pārkāpjot jebkādu tiešu vai netiešu garantiju vai nosacījumus, vai zaudējumiem, kuri ir minēti kādā citā tiesību teorijā, pat ja Xiaomi ir tikusi informēta par šādu zaudējumu iespējamību. Dažās jurisdikcijās nav atļauts izslēgt vai ierobežot reālos, netiešos, nejaušos vai izrietošos zaudējumus, tāpēc iepriekš minētais ierobežojums vai izņēmums var neattiekties uz jums.

7. KONTAKTINFORMĀCIJA

Jūs varat saņemt servisa pakalpojumu šādos veidos: Tālrunis +371 66155444 E-pasts: info@mttc.lv


Valsts
Pilsēta Autorizētais servisa centrs Adrese Darba dienas Darba laiks Tālruņa numurs
Latvija Rīga "MTTC Latvija" Mūkusalas iela 25 Pirmdiena-Piektdiena 09:00-18:00 37166155444
Latvija Rīga SC "Akropole" Maskavas iela 257 Pirmdiena-Svētdiena 10:00-22:00 37166155444EKRĀNA AIZSARDZĪBAS GARANTIJA – REDMI NOTE 10 5G

Šī brīvprātīgā papildu bezmaksas komerciālā garantija attiecas uz fiziskām personām, kas iegādājušās produktu (atbilstoši definīcijai 2. punktā zemāk) neprofesionālai lietošanai ("patērētājs"), un tā darbojas papildus vispārīgajai komerciālajai garantijai, ko piedāvā Xiaomi (https://www.mi.com/global/service/warranty) un patērētājiem piešķirtajām tiesībām atbilstoši obligātiem normatīvajiem aktiem (likumā noteiktā garantija).

Komerciālo garantiju piešķir Xiaomi Technology Netherlands B.V., juridiskā adrese Suite Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Holland.

1. Teritorija

Šī komerciālā garantija attiecas tikai uz patērētājiem, kas iegādājušies oriģinālo produktu Latvija ("teritorija").

2. Darbība

Patērētāji, kuri iegādājas un aktivizē Redmi Note 10 5G ("produktu") laikā no 202105 25 - 2021 08 25 jebkurā oficiālā Xiaomi tirdzniecības vietā (tiešsaistē vai bezsaistē) teritorijas ietvaros;

varēs vienu (1) reizi saņemt bezmaksas remontu Xiaomi servisa centrā, kas atrodas produkta iegādes valstī, pirmo sešu (6) mēnešu laikā pēc iegādes, ja produkta ekrāns izrādīsies defektīvs vai tiks bojāts patērētāja netīšas darbības rezultātā (piemēram, produktam nejauši nokrītot).

Ekrāna remonts (vai nomaiņa, ja nepieciešams) būs bezmaksas.

Lai izmantotu šo komerciālo garantiju, Pircējam jāsazinās ar Xiaomi klientu atbalsta dienestu. Pircējam, iespējams, lūgs atsūtīt pirkuma pavadzīmi vai piegādes rēķinu.

3. Izņēmumi

Komerciālā garantija neattiecas uz šādiem gadījumiem:

I. Ekrāna bojājumi radušies tīši vai rupjas nolaidības rezultātā;
II. Bojāta tikai ekrāna virsma, piemēram skrāpējumi vai citi estētiski ekrāna bojājumi;
III. Bojājumi radušies ļaunprogrammatūras, nepilnvarotas programmatūras vai trešās puses lietotņu lietošanas rezultātā.

Turklāt komerciālā garantija netiek piemērota šādos gadījumos:

I. Patērētājs pēc lūguma iesniegt pirkuma rēķinu vai pavadzīmi to nedara;
II. Sērijas numurs un/vai IMEI numurs ir bojāts, noņemts vai mainīts;
III. Produkts nav oriģināls Xiaomi produkts;
IV. Bojājumi radušies, preci lietojot nepiemērotā veidā vai pretēji Xiaomi vai pārdevēja norādēm, rokasgrāmatām vai ieteikumiem;
V. Bojājumi radušies, pircējam cenšoties patstāvīgi salabot/izmainīt ierīci vai izmantot nepilnvarotas vai neoriģinālās rezerves daļas, programmatūru vai komponentus.

Komerciālā garantija netiek piemērota produktiem, kas ekrāna bojājumu vai labojumu dēļ aizstāti ar jauniem produktiem. Uz šādu aizvietotu preci var attiekties likumā noteiktie garantijas standarti.

Šī komerciālā garantija nekādā gadījumā neizslēdz, neierobežo un neatceļ pircēja tiesības saskaņā ar attiecināmajiem likumā noteiktās garantijas tiesību aktiem.

EKRĀNA AIZSARDZĪBAS GARANTIJA -- POCO X3 PRO

Papildus patērētāja tiesībām, ko piešķir likumā noteiktā garantija, un saskaņā ar noteikumiem, kas publicēti vietnē //www.po.co/global/service/warranty/; https://www.mi.com/global/service/warranty, uz visiem patērētājiem Latvijas teritorijā (“Patērētājs”) attiecas šāda brīvprātīga papildu un bezmaksas komercgarantija. Komercgarantiju piedāvā Xiaomi H.K. Limited, kas reģistrēts Suite 3209, 32/F, Tower 5, The Gateway, Harbour City, 15 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kovlūna, Honkonga.

1. Darbības joma

Patērētāji, kas iegādājas viedtālruni POCO X3 Pro (J20S) (“Produkts”) laikā no 2021. gada 15. aprīļa līdz 2022. gada 14. jūlijam jebkurā oficiālajā Xiaomi tirdzniecības kanālā (tiešsaistē vai bezsaistē) Latvijas teritorijā (“Teritorija”) un viedtālruni aktivizē Teritorijā, sešus (6) mēnešus pēc iegādes varēs saņemt vienreizēju (1) bezmaksas remontu vietējā Xiaomi Servisa centrā, ja iepriekš minēto Produktu ekrāns ir bojāts vai tam ir defekti Patērētāja netīšas darbības (piemēram, netīšas Produkta nokrišanas) dēļ.

Šāds ekrāna remonts ir bez maksas un vajadzības gadījumā ietver arī bezmaksas ekrāna nomaiņu.

Lai izmantotu šo komercgarantiju, Patērētājiem ir jāsazinās ar Xiaomi klientu atbalsta dienestu. Patērētājiem var lūgt nosūtīt pirkuma rēķinu vai piegādes pavadzīmi.

2. Gadījumi, kad garantija nav spēkā

Šī komercgarantija nav piemērojama vai neattiecas uz šādiem gadījumiem:

I. Ekrāna bojājumi, kas radīti tīši vai rupjas nolaidības dēļ;
II. Bojājumi, kas ietekmē tikai ekrāna virsmu, piemēram, skrāpējumi vai cits ekrāna estētisks defekts;
III. Bojājumi, ko radījusi Patērētāja izmantota ļaunprogrammatūra, neatļauta programmatūra vai trešo pušu lietotnes.

Komercgarantija neattiecas arī uz šādiem gadījumiem:
I. Patērētājs nesniedz pirkuma rēķinu vai piegādes pavadzīmi;
II. Sērijas numurs un/vai IMEI numurs ir bojāts vai noņemts, vai sagrozīts;
III. Produkts ir viltots, un to nav ražojis Xiaomi;
IV. Defektu radījis neparedzēts lietojums vai tas radies, rīkojoties pretrunā Xioami vai pārdevēja norādījumiem, rokasgrāmatām vai vadlīnijām;
V. Defektu radījis Patērētāja paša veikts vai neatļauts remonts/izmaiņas vai neatļautu vai neoriģinālu rezerves daļu, programmatūras vai komponentu izmantošana.

Šī komercgarantija neattiecas uz Produktiem, kuri ekrāna bojājumu vai izmaiņu dēļ ir jāaizstāj ar jaunu Produktu. Uz šādu nomaiņu attiecas likumā noteiktie garantijas standarti.

Nekas šajā Komercgarantijā neierobežo Patērētāju tiesības saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

Īpaša Mi dāvana Jums

2021. gada tēma ir “Faniem”!

Tieši tā — ikgadējais Mi fanu festivāls ir atgriezies!

Kā īpašu mūsu pateicības zīmi Mi fani* var gaidīt plašu īpašo piedāvājumu un akciju klāstu, tāpēc nepalaidiet garām šīs lieliskās iespējas!↓↓↓

  1. Akcijas laikā remontējot viedtālruni uz vietas, saņemiet 50 % atlaidi** no darbu cenas par garantijā neiekļautiem remontdarbiem (tikai darba izmaksas).

Par 2021. gada Mi fanu festivālu mēs vēlamies teikt:
Pievienojieties mūsu reāllaika straumei un izmantojiet laikā ierobežotos piedāvājumus! Piedāvājums ir ļoti plašs, un tāpēc nelaidiet garām šo izdevīgo iespēju!

A) Periods: 01.04.2021.-16.04.2021.
B) 50 % no darba izmaksām par jūsu mobilās ierīces remontu: norādītājā periodā atlaide ir piemērojama visiem viedtālruņu remontdarbiem, kas nav iekļauti Xiaomi komerciālajā garantijā. Darbus veic mūsu pilnvarotie apkopes partneri*. Atlaide ir piemērojama tikai darbu izmaksām (bez PVN). 50 % atlaide nav piemērojama citām izmaksām (piemēram, par detaļām, sūtīšanu un nesaistītiem darbiem).

EKRĀNA AIZSARDZĪBAS GARANTIJA -- Mi 11

Papildus patērētāju tiesību aizsardzībai, kas paredzēta juridiskajā garantijā, kā arī saskaņā ar nosacījumiem, kas publicēti vietnē https://www.mi.com/global/service/warranty, visiem patērētājiem Latvija teritorijā (“patērētājs”) ir piemērojami brīvprātīgi papildu bezmaksas komerciālās garantijas noteikumi. Komerciālo garantiju piedāvā uzņēmums Xiaomi Technology Netherlands B.V., kura juridiskā adrese ir Prinses Beatrixlaan 582, The Hague 2595BM, Nīderlande.

1. Darbības joma

Patērētāji, kuri iegādājušies Xiaomi Mi 11 (K2) viedtālruni (“izstrādājums”) laikā no 2021. gada 9. februāra līdz 2022. gada 8. mai jebkurā Xiaomi oficiālajā pārdošanas kanālā (tiešsaistē vai bezsaistē) Latvija teritorijā (“teritorija”) un aktivizē viedtālruni šajā teritorijā, ir tiesīgi vienu reizi saņemt 1) bezmaksas remontu Xiaomi servisa centrā pirmo 12 (divpadsmit) mēnešu laikā pēc izstrādājuma iegādes, ja izstrādājuma ekrāns ir defektīvs vai tiek bojāts patērētāja neapzināta rīcības rezultātā (piemēram, izstrādājums nejauši nokrīt).

Šādi ekrāna remontdarbi tiek veikti bez maksas un pēc vajadzības ietver arī ekrāna bezmaksas nomaiņu.

Lai varētu izmantot šo komerciālo garantiju, jums jāsazinās ar Xiaomi klientu atbalsta dienestu. Jums var lūgt nosūtīt iegādes rēķinu vai piegādes pavadzīmi.

2. Izņēmumi

Šī komerciālā garantija nav piemērojama vai attiecināma uz šādiem gadījumiem:

I. apzināti vai rupjas nolaidības rezultātā izraisīti ekrāna bojājumi;
II. bojājumi tikai ekrāna virsmā, piemēram, skrāpējumi vai citi estētiski bojājumi;
III. ļaunatūras, neatļautas programmatūras vai trešo personu lietotņu, ko izmantojis patērētājs, izraisīti bojājumi.

Komerciālā garantija neattiecas arī uz šādiem gadījumiem:

I. patērētājs nevar uzrādīt iegādes rēķinu vai piegādes pavadzīmi;
II. ir bojāts, nodzēsts vai mainīts sērijas numurs un/vai IMEI numurs;
III. izstrādājums ir viltots, un to nav ražojis Xiaomi;
IV. defektu ir izraisījusi izstrādājuma lietošana tam neparedzētiem nolūkiem vai pretēji Xiaomi vai pārdevēja norādēm, rokasgrāmatām vai vadlīnijām;
V. defektu ir izraisījusi patērētāja rīcība vai neatļauti remontdarbi/darbības, vai neatļautu vai neoriģinālu detaļu, programmatūras vai komponentu izmantošana.

Komerciālā garantija nav piemērojama izstrādājumiem, kas ekrāna bojājumu vai izmaiņu dēļ ir aizstāti ar jaunu izstrādājumu. Uz šādi aizvietotiem izstrādājumiem attiecas juridiskās garantijas nosacījumi.

Nekas šajā komerciālajā garantijā nekādi neierobežo piemērojamajos tiesību aktos noteiktās patērētāju tiesības.

EKRĀNA AIZSARDZĪBAS GARANTIJA – Mi 10T Pro / Mi 10T

Šī brīvprātīgā papildu bezmaksas komerciālā garantija attiecas uz fiziskām personām, kas iegādājušās produktu (atbilstoši definīcijai 2. punktā zemāk) neprofesionālai lietošanai ("patērētājs"), un tā darbojas papildus vispārīgajai komerciālajai garantijai, ko piedāvā Xiaomi (https://www.mi.com/global/service/warranty) un patērētājiem piešķirtajām tiesībām atbilstoši obligātiem normatīvajiem aktiem (likumā noteiktā garantija).

Komerciālo garantiju piešķir Xiaomi Technology Netherlands B.V. juridiskā adrese Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Holland.

1. Teritorija

Šī komerciālā garantija attiecas tikai uz patērētājiem, kas iegādājušies oriģinālo produktu Latvija ("teritorija").

2. Darbība

Patērētāji, kuri iegādājas un aktivizē Mi 10T Pro / Mi 10T ("produktu") laikā no 2020 11 01 - 2022 01 25 jebkurā oficiālā Xiaomi tirdzniecības vietā (tiešsaistē vai bezsaistē) teritorijas ietvaros;

varēs vienu (1) reizi saņemt bezmaksas remontu Xiaomi servisa centrā, kas atrodas produkta iegādes valstī, pirmo sešu (6) mēnešu laikā pēc iegādes, ja produkta ekrāns izrādīsies defektīvs vai tiks bojāts patērētāja netīšas darbības rezultātā (piemēram, produktam nejauši nokrītot).

Ekrāna remonts (vai nomaiņa, ja nepieciešams) būs bezmaksas.

Lai izmantotu šo komerciālo garantiju, Pircējam jāsazinās ar Xiaomi klientu atbalsta dienestu. Pircējam, iespējams, lūgs atsūtīt pirkuma pavadzīmi vai piegādes rēķinu.

3. Izņēmumi

Komerciālā garantija neattiecas uz šādiem gadījumiem:

I. Ekrāna bojājumi radušies tīši vai rupjas nolaidības rezultātā;
II. Bojāta tikai ekrāna virsma, piemēram skrāpējumi vai citi estētiski ekrāna bojājumi;
III. Bojājumi radušies ļaunprogrammatūras, nepilnvarotas programmatūras vai trešās puses lietotņu lietošanas rezultātā.

Turklāt komerciālā garantija netiek piemērota šādos gadījumos:

I. Patērētājs pēc lūguma iesniegt pirkuma rēķinu vai pavadzīmi to nedara;
II. Sērijas numurs un/vai IMEI numurs ir bojāts, noņemts vai mainīts;
III. Produkts nav oriģināls Xiaomi produkts;
IV. Bojājumi radušies, preci lietojot nepiemērotā veidā vai pretēji Xiaomi vai pārdevēja norādēm, rokasgrāmatām vai ieteikumiem;
V. Bojājumi radušies, pircējam cenšoties patstāvīgi salabot/izmainīt ierīci vai izmantot nepilnvarotas vai neoriģinālās rezerves daļas, programmatūru vai komponentus.

Komerciālā garantija netiek piemērota produktiem, kas ekrāna bojājumu vai labojumu dēļ aizstāti ar jauniem produktiem. Uz šādu aizvietotu preci var attiekties likumā noteiktie garantijas standarti.

Šī komerciālā garantija nekādā gadījumā neizslēdz, neierobežo un neatceļ pircēja tiesības saskaņā ar attiecināmajiem likumā noteiktās garantijas tiesību aktiem.