Due to COVID-19, the ongoing health and containment emergency measures may cause service delays at logistic couriers and Xiaomi authorized service centers until further notice. Thank you for your understanding and support.×
Home > Support > WARRANTY

WARRANTY

XIAOMI NUTITELEFONI GARANTIITEADE

KÄESOLEV GARANTII ANNAB TEILE TEATUD ÕIGUSED NING TEIE RIIGI, PROVINTSI VÕI OSARIIGI ÕIGUSAKTID VÕIVAD TEILE ANDA MUID ÕIGUSI. NIMELT VÕIDAKSE MÕNEDE RIIKIDE, PROVINTSIDE VÕI OSARIIKIDE TARBIJAÕIGUSES MÄÄRATA MINIMAALNE GARANTIIPERIOOD. XIAOMI EI VÄLISTA, PIIRA EGA PEATA TEIE MUUDE ÕIGUSTE KEHTIVUST, VÄLJA ARVATUD ÕIGUSAKTIDEGA ETTENÄHTUD JUHTUDEL. TEIE ÕIGUSTE TÄIELIKUKS MÕISTMISEKS KUTSUME TEID ÜLES TUTVUMA OMA RIIGI, PROVINTSI VÕI OSARIIGI ÕIGUSAKTIDEGA. Käesolevat lepingulist garantiid kohaldatakse üksnes algselt tarnitud Xiaomi toote (edaspidi „toode“) riistvaraliste komponentide suhtes ja ei kohaldata Xiaomi või muude tootjate omandusse kuuluva mis tahes tarkvara või muude seadmete suhtes, mille kohta on esitatud või kohaldamiseks ette nähtud lõppkasutaja litsentsileping või eraldiseisvad garantiiavaldused või -välistused.

1. PIIRATUD TOOTEGARANTII

Xiaomi tagab algsele ostjale, et teie Xiaomi tootel ei ilmne garantiiperioodil tavakasutuse käigus materjali- ega tootmisdefekte. Kui kohaldatavas õigusaktis ei ole sätestatud teisiti, kehtib garantii 2 aastat. Olenemata eelmisest punktist, ei välista, piira ega peata Xiaomi kohaldatava õigusaktiga kehtestatud minimaalset õiguslikku garantiiperioodi. Xiaomi ei taga toote katkestusteta või tõrgeteta toimimist.

2. PARANDUSMEETMED

Kui leitakse riistvaradefekt ja Xiaomi saab garantiiperioodi jooksul põhjendatud nõude, siis Xiaomi kas (1) parandab toote tasuta, kasutades uusi või parandatud asendusosi, (2) asendab toote uue või parandatud tootega või (3) maksab toote eest raha tagasi, välja arvatud võimalikud transpordikulud. Need on defekti korral suurimal õigusaktidega lubatud määral teie ainsad parandusmeetmed. Võidakse kohaldada transpordi- ja käitlustasusid, välja arvatud juhul, kui see on kohaldatavate õigusaktidega keelatud. Mis tahes riistvaralisele asendustootele antakse garantii algse garantiiperioodi ülejäänud osaks või kolmekümneks (30) päevaks, olenevalt sellest, kumb periood on pikem, või mis tahes täiendavaks ajaperioodiks, mida võidakse teie jurisdiktsioonis kohaldada.

3. GARANTIITEENUSE SAAMINE

Xiaomi võib kooskõlas kohaldatavate õigusaktidega nõuda kliendilt ostutõendi ja garantiikaardi esitamist koos toote IMEI-ga. Teie vastutate mis tahes andmete, tarkvara või muude materjalide varundamise eest, mille olete tootesse talletanud või selles säilitanud. Taolised andmed, tarkvara või muud materjalid lähevad teenuse kasutamise käigus tõenäoliselt kaduma või vormindatakse ümber ja Xiaomi ei vastuta mis tahes taolise kahju või kao eest.

4. VÄLISTUSED JA PIIRANGUD

Kui Xiaomi ei ole ette näinud teisiti, kehtib see piiratud garantii üksnes Xiaomi toodetud või Xiaomile toodetud toote suhtes, mille saab tuvastada kaubamärgi "Xiaomi" või “Mi”, ärinime või tootele kinnitatud logo järgi. Piiratud garantii ei kehti mis tahes järgmise suhtes: (a) vääramatu jõu (näiteks pikselöögid, tornaadod, üleujutus, tulekahju, maavärin või muud välised põhjused) põhjustatud kahjustus; (b) hooletus; (c) ärikasutus; (d) toote mis tahes osa ümberehitamine või muutmine; (e) mitte-Xiaomi toodetega koos kasutamisest põhjustatud kahjustus; (f) õnnetusest, kuritarvitamisest või väärkasutamisest põhjustatud kahjustus; (g) kahjustus, mis on põhjustatud toote kasutamisest muul kui Xiaomi kirjeldatud lubatud või ettenähtud viisil või vale pinge või toiteplokiga; (h) kahjustus, mis on põhjustatud hooldusest (sealhulgas täiendused või laiendused), mille teostaja ei ole Xiaomi esindaja või (i) toote kasutamisega seotud juhiste eiramine. See piiratud garantii ei hõlma tarkvaraprogrammide ja kasutajaandmete taastamist ja taasinstallimist. Ühelgi Xiaomi edasimüüjal, esindajal ega töötajal ei ole lubatud seda piiratud garantiid mis tahes viisil muuta, pikendada ega täiendada. Kui mis tahes tingimus loetakse õigusvastaseks või jõustamatuks, ei mõjuta ega kahjusta see ülejäänud tingimuste õigusjärgsust või jõustatavust. Müügijärgsed hooldusteenused on piiratud algse ostu riigi või piirkonnaga, välja arvatud juhul, kui see on õigusaktidega keelatud või Xiaomi poolt lubatud. Käesolevad tagatised ei hõlma tooteid, mis ei olnud imporditud nõuetekohaselt ja/või ei olnud Xiaomi poolt nõuetekohaselt toodetud ja/või ei olnud Xiaomi või tema ametliku edasimüüja poolt nõuetekohaselt omandatud. Kohaldatava õigusakti kohaselt võite saada kasu toote müünud mitteametliku jaemüüja antud tagatistest. Seetõttu soovitab Xiaomi teil võtta ühendust jaemüüjaga, kellelt toote ostsite. Käesolevaid tagatisi ei kohaldata Hongkongis ja Taiwanil.

5. KAUDSED TAGATISED

Kõik kaudsed tagatised (sealhulgas kaubastatavus ja sobivus konkreetseks otstarbeks) on piiratud selle piiratud garantii kestusega, välja arvatud juhul, kui see on kohaldatava õigusaktiga keelatud. Mõned jurisdiktsioonid ei luba kaudse tagatise piiramist ja seega ei pruugi eespool nimetatud piirangud teie suhtes kohalduda.

6. KAHJUDE PIIRAMINE

Välja arvatud juhul, kui see on kohaldatava õigusaktiga keelatud, ei vastuta Xiaomi mis tahes kõrval-, kaudse, eri- või kaaskahju eest, sealhulgas, kuid mitte ainult saamata jäänud kasum, tulu või andmed, mis tahes sõnaselge või kaudse tagatise või tingimuse rikkumise tagajärjel või mis tahes muu õigusteooria kohaselt tekkinud kahju, isegi kui Xiaomi on saanud teadlikuks taoliste kahjude võimalikkusest. Mõned jurisdiktsioonid ei luba eri-, kaudsete, kõrval- või kaaskahjude välistamist või piiramist ja seega ei pruugi eespool nimetatud piirang või välistus teie suhtes kohalduda.

7. KONTAKTTEAVE

Teil on võimalik saada teenust järgmistel viisidel: Telefon: 6018073 E-post hooldus@mttc.ee


Riik
Linn Volitatud teeninduskeskus Aadress Tööpäevad Tööaeg Telefoninumber
Eesti Tallinn MTTC Eesti Sepise 10 esmaspäev–reede 08:00–18:00 3726018073EKRAANIKAITSE GARANTII – REDMI NOTE 10 5G

See vabatahtlik täiendav ja tasuta müügigarantii kehtib kõikidele füüsilistele isikutele, kes ostsid toote (nagu on määratletud allpool punktis 2) oma mitteprofessionaalseks kasutamiseks („tarbija“). See garantii lisandub Xiaomi pakutavale üldisele müügigarantiile (https://www.mi.com/global/service/warranty) või tarbijatele kohustuslike õigusnormide alusel antud õigustele (õiguslik garantii).

Müügigarantii annab Xiaomi Technology Netherlands B.V. registreeritud aadressiga Suite Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Holland.

1. Territoorium

See müügigarantii kehtib ainult tarbijatele, kes on ostnud originaaltoote asukohas Eesti („territoorium“).

2. Ulatus

Tarbijatel, kes ostavad ja aktiveerivad Redmi Note 10 5G („toode“) ajavahemikus 2021 05 29 kuni 2021 08 29 mis tahes ametliku Xiaomi müügikanali kaudu (võrgus või võrgust väljas) territooriumil;

on õigus ühekordsele (1) tasuta remonditeenusele Xiaomi teeninduskeskuses, mis asub riigis, kust toode on ostetud, esimese kuue (6) kuu jooksul pärast ostmist, kui toote ekraan on vigane või kahjustatud tarbija tahtmatu tegevuse tõttu (nt toote juhuslik kukkumine).

Ekraani parandamine (või vajaduse korral asendamine) on tasuta.

Selle müügigarantii kasutamiseks peab tarbija ühendust võtma Xiaomi klienditoega. Tarbijalt võidakse küsida ostuarvet või tarnedokumenti.

3. Välistused

Müügigarantii ei kehti järgmistes olukordades:

I. ekraani tahtlik või hooletusest tingitud kahjustamine;
II. ekraani pinna kahjustused, nt kriimustused, või muud esteetilised kahjustused;
III. kahjustused mille põhjuseks on tarbija kasutatav pahavara, lubamatu tarkvara või kolmanda poole rakendused.

Peale selle ei kehti müügigarantii järgmistes olukordades:

I. tarbija ei esita küsimisel ostuarvet või tarnedokumenti;
II. seerianumber ja/või IMEI on kahjustatud, kõrvaldatud või rikutud;
III. tegemist ei ole Xiaomi originaaltootega;
IV. defekti põhjuseks on ettenähtud kasutusest erinev kasutus või kasutus erinevalt Xiaomi või müüja juhistest, kasutusjuhenditest või suunistest;
V. defekti põhjuseks on tarbija enda või volitamata teenusepakkuja teostatud remont/muudatused, või lubamatute või mitte-originaalsete varuosade, tarkvara või osade kasutamine.

Müügigarantii ei kehti toodetele, mis ekraani kahjustuste või muudatuste tõttu tuleb asendada uue tootega. Sellised asendused võidakse teostada õigusliku garantii sätete järgi.

See müügigarantii ei välista, piira ega peata ostja õigusi kohaldatavate õiguslike garantiide alusel.

EKRAANIKAITSE GARANTII -- POCO X3 PRO

Lisaks seadusliku garantiiga antud tarbijaõigustele ja tingimustele, mis on avaldatud aadressil //www.po.co/global/service/warranty/; https://www.mi.com/global/service/warranty kehtib kõikidele tarbijatele (“Tarbija”) Eesti Vabariigi territooriumil vabatahtlik täiendav ja tasuta kaubanduslik garantii. Kaubanduslikku garantiid pakub Xiaomi Technology Netherlands B.V., registreeritud aadressil Suite Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Holland.

1. Reguleerimisala

Tarbijad, kes ostavad POCO X3 Pro (J20S) („Toode”) ajavahemikul 15.aprill 2021 kuni 14.juuli 2022) mistahes Xiaomi ametliku müügikanali (internetis või väljaspool) kaudu Eesti Vabariigi territooriumil („Territoorium”) ja aktiveerivad nutitelefoni samal territooriumil, saavad õigus ühekordsele (1) tasuta remonditeenust kohalikus Xiaomi teeninduskeskuses esimese kuue (6) kuu jooksul pärast ostu sooritamist, kui eespool nimetatud toote ekraan on kahjustatud või vigane tarbija mittetahtliku tegevuse tõttu (st näiteks toote tahtmatu kukkumine).

Ekraani parandamine peab olema täiesti tasuta ning see sisaldab vajaduse korral ka ekraani tasuta välja vahetamist.

Selle kaubandusliku garantii saamiseks peab tarbija võtma ühendust Xiaomi klienditoega . Tarbijal võidakse paluda saata ostuarve või kohaletoimetamisarve.

2. Välistamised

Käesolevat kaubanduslikku garantiid ei kohaldata ning see ei hõlma järgmisi juhte:

I. Ekraani kahjustus, mis on põhjustatud tahtlikult või tekkinud raske hooletuse tõttu;
II. Kahjustused, mis mõjutavad ainult ekraani pinda, nt kriimustused või muu ekraani esteetiline välimus;
III. Tarbija kasutatav pahavara, volitamata tarkvara või kolmandate osapoolte rakenduste tekitatud kahjud.

Lisaks sellele ei kehti kaubanduslik garantii ka järgmistel juhtudel:

I. Tarbija ei esita ostu- või kohaletoimetamisarvet;
II. Seerianumber ja/või IMEI-number on kahjustatud, eemaldatud või rikutud;
III. Toode on võltsitud ja Xiaomi ei ole seda valmistanud;
IV. Defekti põhjuseks on mitteotstarbeline kasutamine või kasutamine, mis on vastuolus Xioami või müüja juhiste, kasutusjuhendite või juhistega;
V. Defekt tuleneb tarbija enda või volitamata töökoja poolt tehtud remondist/manipuleerimisest või volitamata või mitteoriginaalsete varuosade, tarkvara või komponentide kasutamisest.

Käesolev kaubanduslik garantii ei kehti toodetele, mis tuleb ekraani kahjustuste või muutmise tõttu asendada uue tootega. Sellise asendamise suhtes kehtivad juriidilised garantiinormid.

Ükski käesoleva kaubandusliku garantii säte ei piira tarbija õigusi kohaldatavate seaduste alusel.Eriline kingitus Mi’lt sinule

2021. aasta teema on „fännidele“!

Just nii, iga-aastane Mi fännifestival on tagasi!

Sel aastal täname Mi fänne* arvukate eripakkumiste ja soodustustega, mida saad peagi nautima hakata!↓↓↓

  1. Ürituse perioodil on nutitelefoni parandamise korral garantiiväline tööjõukulu 50% soodushinnaga** (ainult tööjõukulu).

  2. aasta Mi fännifestivali kohta soovime öelda vaid üht:
    liitu meie otseülekandega ning naudi pakkumisi, mis kehtivad vaid lühikest aega! Neid on seekord tõesti palju, nii et luba neid endale meie kulul!

A) Ürituse periood:01.04.2021–16.04.2021
B) 50% soodushind sinu mobiiliseadme parandamise tööjõukulule: soodustus kehtib ürituse perioodil kõigi nutitelefonide parandamisele väljaspool Xiaomi müügigarantiid meie volitatud teeninduspartnerite juures*. Soodustus kehtib ainult tööjõukulule (ei sisalda käibemaksu). Muudele kuludele (nt varuosadega ja transpordiga seotud kulud ning tööjõuga mitte seotud kulud) 50% soodustus ei kehti.