Home > Support > Usługa Premier dla Mi 10T Pro / Mi 10T

Usługa Premier dla Mi 10T Pro / Mi 10T

Regulamin Promocji

„6 miesięcy ochrony ekranu”


1. DEFINICJE

Promocja – akcja promocyjna dotycząca sprzedaży Produktów, organizowana na zasadach wskazanych w Regulaminie.
Organizator – Xiaomi Technology Netherlands B.V. zarejestrowana w Prinses Beatrixlaan 582, Haga 2595BM, Holandia.
Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu Produktu w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzona przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową. Klient – Konsument, osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoba prawna, która kupiła Produkt u Partnera handlowego i chce skorzystać z Promocji.
Produkt- telefon Mi10T Pro oraz Mi10T.
Partner handlowy – partner sprzedający Produkty w sklepach stacjonarnych oraz sklepie internetowym, wskazany na poniższej liście:

 1. Polkomtel sp. z o.o.
 2. P4 sp. z o.o.
 3. Orange Polska S.A.
 4. T-Mobile Polska S.A.
 5. Komputronik
 6. Mi-home
 7. Mi markt
 8. Mi store
 9. Media Markt
 10. Media Expert
 11. Neonet
 12. RTV Euro AGD
 13. X-kom

Punkt serwisowy – autoryzowany serwis dokonujący Naprawy Urządzeń.
Naprawa – bezpłatne usunięcie Uszkodzenia przez Punkt Serwisowy.
Ekran – część Urządzenia służąca do wyświetlania informacji.
Uszkodzenie – mechaniczne uszkodzenie Ekranu polegające na rozbiciu (przełamaniu) jego powierzchni.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. W Promocji mogą wziąć udział Klienci, którzy kupili Produkt w okresie od 15 października 2020 roku do dnia 14 stycznia 2022 roku u Partnera Handlowego oraz aktywowali Produkt na terytorium Polski.
2.2. Przez aktywację Produktu rozumie się uruchomienie go na terytorium Polski z aktywną kartą SIM i zaakceptowanie warunków korzystania, przedstawionych w ramach pierwszego uruchomienia.
2.3. Świadczenia w ramach Promocji nie podlegają wymianie na środki pieniężne.

3. NAPRAWA

3.1. W przypadku powstania Uszkodzenia, Klient zgłasza chęć skorzystania z naprawy osobiście w jednym z Punktów serwisowych lub w sklepie Partnera Handlowego.
3.2. Wraz ze zgłoszeniem Klient przedstawia oryginał lub kopie dowodu zakupu Produktu u Partnera Handlowego w celu potwierdzenia uprawnienia do skorzystania z Naprawy oraz przedstawia opis okoliczności, w jakich powstało Uszkodzenie.
3.3. W przypadku nieprzestawienia prze Klienta dowodu zakupu Produktu, Punkt serwisowy ma prawo odmówić dokonania Naprawy.
3.4. Naprawie podlegają Uszkodzenia powstałe w wyniku nieszczęśliwego wypadku, tj. przypadkowego zdarzenia, na powstanie którego Klient nie miał wpływu i było niezależne od jego woli.
3.5. Naprawie nie podlegają Uszkodzenia:
3.5.1. spowodowane umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa;
3.5.2. defekty estetyczne powierzchni Ekranu, takie jak zadrapania lub porysowania, które po powodują przerwania powłoki Ekranu i nie wpływają na jego funkcjonowanie;
3.5.3. spowodowane przez złośliwe oprogramowanie, nieautoryzowane oprogramowanie lub aplikacje innych producentów używane przez Klienta;
3.5.4. numer IMEI Produktu nie jest widoczny;
3.5.5. przestawione urządzenie stanowi podróbkę Produktu;
3.5.6. Uszkodzenie powstało w wyniku ingerencji Klienta, naprawy w nieautoryzowanym serwisie lub korzystania z nieoryginalnych zamiennych, oprogramowania lub komponentów
3.6. Uszkodzenia spowodowane przez okoliczności wskazane w punkcie 3.4. oraz zgłoszone w terminie późniejszym niż 6 miesięcy od dnia zakupu Produktu nie podlegają Naprawie, przy czym Klient będzie miał możliwość dokonania usunięcia Uszkodzenia na własny koszt.
3.7. Termin wykonania Naprawy ustalany jest indywidualnie pomiędzy Klientem a Punktem Serwisowym.

4. DANE OSOBOWE

4.1. Administratorem danych osobowych Klientów w ramach dokonywania Napraw są Punkty Serwisowe. Punkty serwisowe nie udostępniają Organizatorowi danych osobowych Klientów, którzy skorzystali z Promocji poprzez wykorzystanie Naprawy.
4.2. Administratorem danych osobowych Klientów, którzy złożyli reklamacje zgodnie z procedurą wskazaną w punkcie 5 Regulaminu jest Xiaomi Technology (Polska) Sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa.
4.3. Dane Klientów przetwarzane będą w celu rozpatrzenia reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; dalej „RODO”).
4.4. W ramach rozpatrywania reklamacji dane osobowe Klientów mogą być udostępniane podmiotom uczestniczącym w procesie organizacji Promocji, w tym Partnerom Handlowym i Punktom serwisowym.
4.5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rozpatrzenia reklamacji. Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do rozpatrzenia reklamacji, a po jej rozpatrzeniu przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
4.6. Dane nie podlegają profilowaniu oraz na ich podstawie nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje.
4.7. W stosunku do danych osobowych Klientom przysługuje prawo dostępu do danych; możliwości ich poprawiania, żądania usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

5. REKLAMACJE

5.1. Reklamacje związane z Promocja należy zgłaszać w formie pisemnej na adres Xiaomi Technology (Polska) Sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, w terminie 14 dni od powstania przyczyny uzasadniającej złożenie reklamacji, w szczególności w postaci odmowy dokonania Naprawy.
5.2. Reklamacja powinna zawierać:
5.2.1. dane kontaktowe Klienta (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz adres korespondencyjny),
5.2.2. oryginał lub kopię dowodu zakupu Produktu,
5.2.3. dokładny opis i wskazanie przyczyny uzasadniającej złożenie reklamacji.
5.3. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
5.4. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana tą samą droga, która reklamacja zostanie złożona.
5.5. Reklamacje w zakresie wykonania Naprawy rozpatrywane są niezależnie przez Punkt Serwisowy.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej https://www.mi.com/pl/support/warranty/ oraz na oficjalnych stronach internetowych Partnerów Handlowych.
6.2. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, zastosowanie maja powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
6.3. Ewentualne spory sądowe powstałe w związku z Promocją rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.
6.4. Organizator zastrzega prawo wprowadzania zmian do Regulaminu w razie zaistnienia jednej z poniższych okoliczności:
6.4.1. będzie zgodna z przepisami prawa,
6.4.2. nie naruszy praw nabytych przez Klientów,
6.4.3. będzie wynikać z obowiązku Organizatora w zakresie dostosowania regulaminu do zmian w prawie lub decyzji sądów czy organów ;
6.4.4. będzie wynikać z konieczności ochrony Klientów lub przed naruszeniem zasad opisanych w Regulaminie.
6.5. Informacja o zmianach do Regulaminu zostanie każdorazowo zamieszczona na stronie internetowej Organizatora z 14 dniowym wyprzedzeniem.
6.6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 października 2020 roku.

About cookies on this site:We use first and third-party cookies to maintain the essential functionality of our website and detect website performance to help us work more efficiently, as well as improving your experience by providing personalized content and tailored ads.
By clicking “Accept cookies” you agree our use of cookies for these purposes. You can find more information about our use of cookies and how you can change your preferences in our “Cookie Policy”.

Accept cookies
More information