Home > Support > ALGEMENEVERKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENEVERKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENEVERKOOPVOORWAARDEN

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (deze “Voorwaarden”)zijn van toepassing op alle aankopen die worden gedaan en alle diensten dieworden aangeboden op https://www.mi.comen alle relevante subdomeinen (de “Website”). Wij verzoeken u deze Voorwaardenzorgvuldig door te lezen, zodat u ("Koper") op de hoogte bent van uwrechten en verplichtingen. Producten die worden aangeboden op de Website wordenverkocht door Voor alle Europese Afzetgebieden met uitzondering van hetVerenigd Koninkrijk:Xiaomi Technology Netherlands B.V., gevestigd te (2595BM) Den Haag, aan de Prinses Beatrixlaan 582, KvK-nummer 72954914 (“XNL”).E-mailadresvoor contact VoorSpanje: service.es@xiaomi.comVoorItalië: service.it@xiaomi.comVoor Frankrijk: service.fr@xiaomi.comVoor Duitsland: service.de@xiaomi.comVoor Nederland: service.nl@xiaomi.comVoor het Verenigd Koninkrijk:XiaomiTechnology UK Limited, gevestigd aan de 100 Brook Drive, Green Park, ReadingRG2 6UJ, Verenigd Koninkrijk, inschrijvingsnummer 11447538 (“XUK”).E-mailadresvoor contactVoorVK: service.uk@xiaomi.comZowel Xiaomi Technology Netherlands B.V. als XiaomiTechnology UK Limited worden hierna aangeduid als “Verkoper” voor de desbetreffendeafzetgebieden.De juridische verklaring, het privacybeleid, deplatformspecificatie en alle mededelingen, aankondigingen,gebruiksvoorschriften, helpdocumenten en andere bindende documenten die via deWebsite aan Koper ter beschikking worden gesteld vormen afspraken in aanvullingop deze Voorwaarden met dezelfde rechtskracht. Door gebruik te maken van dediensten van deze Website wordt Koper geacht stilzwijgend akkoord te zijngegaan met voornoemde aanvullende afspraken.Deze Voorwaarden zijn van toepassing op aankopen dieKoper doet vanaf 9 december 2019 en kunnen te allen tijde door Verkoper wordengewijzigd. De herziene Voorwaarden zijn vervolgens van toepassing op alleaankopen die na de herziening plaatsvinden. Voor elke specifieke aankoop dieheeft plaatsgevonden vóór 9 december 2019 zijn de Voorwaarden van toepassingzoals die waren gepubliceerd op het moment van aankoop door Koper.

1. DEFINITIES

Contract of Overeenkomst: de overeenkomst die wordtbeheerst door deze Voorwaarden en die voortvloeit uit het door Verkoper te koopaanbieden van Producten aan Koper en het door Koper accepteren van deaanbieding van Verkoper. De Overeenkomst komt tot stand in de plaats vanvestiging van Verkoper.Koper: U, de Koper, een natuurlijke persoon die (indiennodig) rechtsgeldig is geregistreerd op mi.com en/of de mi.com-App (de"App") heeft gedownload en een bestelling heeft geplaatst bijVerkoper. Als Koper niet meerderjarig is en daardoor geen bindende overeenkomstkan aangaan met Verkoper, mag Koper alleen Producten kopen en gebruikmaken vande diensten met toestemming van een ouder of verzorger. Daarnaast geldt in datgeval dat Verkoper zich het recht voorbehoudt om, geheel naar eigen inzicht, teweigeren diensten te verlenen, accounts te beëindigen, de rechten van Koper totgebruikmaking van de diensten te beëindigen, content te verwijderen of tebewerken of bestellingen te annuleren.MI-account: het persoonlijke mi.com-account dat Kopergebruikt om het Contract of de Overeenkomst te ondertekenen (indien nodig) eninformatie van Verkoper te ontvangen. Producten: de Producten en/of Diensten die Verkoper op deWebsite te koop aanbiedt.

2. TOEPASSELIJKHEID

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alleaanbiedingen, overeenkomsten en leveringen door Verkoper op de Website, tenzijanders is overeengekomen.

3. PRIJZEN

3.1 De verkoopprijzen van Verkoper zijn op de Websitevermeld in de aangegeven valuta en zijn inclusief alle rechten, vergoedingen ofandere verplichte of wettelijke kosten die worden toegepast bij verkoop doorVerkoper, en inclusief btw (indien van toepassing).

3.2 Alle prijzen en informatie op de Website wordengeacht juist en volledig te zijn; in sommige situaties kunnen zich echterfouten in prijzen of anderszins voordoen. Koper kan zich niet beroepen op eenprijs die duidelijk of aanzienlijk lager ligt dan de gangbaredetailhandelsprijs voor dat Product. Als de door Verkoper gepubliceerde prijsvoor een Product duidelijk of aanzienlijk lager ligt dan de gangbaredetailhandelsprijs als gevolg van een fout in de prijsstelling door Verkoper,is Verkoper niet verplicht tegen die prijs te verkopen en mag Verkoper deOvereenkomst met Koper annuleren voordat verzending en aflevering plaatsvindt. Evenzo geldt dat Verkoper, als hij een Product of Dienst heeftaangeboden tegen een prijs die aanzienlijk of duidelijk hoger ligt dan degangbare detailhandelsprijs voor dat Product als gevolg van een fout in deprijsstelling, en de bestelling van Koper tegen die prijs heeft geaccepteerd,Koper in de gelegenheid zal stellen om de Overeenkomst te annuleren en/of Koperhet verschil tussen die hogere prijs en de juiste prijs zal vergoeden.

3.3 Tenzij anders is aangegeven op de Website en in hetbestelproces, is de uiteindelijke prijs die verschuldigd is voor de Producteninclusief de bezorg- en administratiekosten van Verkoper. Alle kosten ofvergoedingen die bovenop de Productprijs komen, zullen zichtbaar zijn voorVerkoper tijdens het bestelproces en voordat Koper de bindende bestellingplaatst.3.4 De verzendkosten voor Producten zijn aangegeven op deverzendkostenpagina van de Website en/of worden gespecificeerd tijdens hetbestelproces.

3.5 Betaling kan uitsluitend plaatsvinden met eencreditcard of betaalpas of via enige andere betalingswijze die op de Website wordtaangeboden. De betaling wordt berekend in de aangegeven valuta en Verkoper isniet aansprakelijk voor eventuele afwijkingen in wisselkoersen. Eventueleterugbetalingen aan Koper vinden plaats via dezelfde betalingswijze die isgehanteerd bij het plaatsen van de bindende bestelling, in de oorspronkelijk opde Website aangegeven valuta.

4. DEOVEREENKOMST

4.1Overeenkomsten kunnen uitsluitend tot stand komen via de Website of de App.

4.2 Als Koper een bestelling heeft geplaatst op deWebsite zal Verkoper de bestelinformatie per e‑mail ("E-mail")toesturen. Na ontvangst van die door Verkoper toegestuurde E-mail heeft Koperhet recht om de bestelling te annuleren en de Overeenkomst te beëindigen,onverminderd het herroepingsrecht zoals hierna bepaald.

4.3 De bestelgegevens zoals die worden aangemaakt doorhet systeem worden automatisch gegenereerd door de hetcomputerinformatiesysteem op basis van de door Koper ingevoerde inhoud. Eencontractuele relatie wordt eerst geacht te zijn tot stand gekomen (tenzij artikel4.2 van toepassing is) tussen Koper en Verkoper na ontvangst van eenbevestiging die door Verkoper per e‑mail aan Koper wordt gestuurd metbetrekking tot de Producten die daadwerkelijk rechtstreeks aan Koper zullenworden gestuurd. Alleen die bevestigde Producten die in de E-mail van Verkoperworden bevestigd maken deel uit van de Overeenkomst en worden aan Kopertoegezonden.

4.4 Producten worden eerst verzonden na controle doorVerkoper van de betaling. Tijdige, volledige en rechtsgeldige betaling doorKoper van de verschuldigde betaling voor de aankoop van Producten maakt deeluit van de contractuele aanbieding.

4.5 Koper is bij uitsluiting aansprakelijk voor allekosten die in rekening worden gebracht door zijn bank, creditcardmaatschappijof andere dienstverlener voor de door Koper gekozen betalingswijze. Kopererkent en verklaart dat Verkoper de methode van betaling voorafgaand aanaflevering hanteert (volgens artikel 4.4). Tijdige, volledige en rechtsgeldigebetaling door Koper van het verschuldigde bedrag voor de aankoop van Productenmaakt deel uit van het contractuele aanbod dat Koper aan Verkoper doet en geldtals voorwaarde voor aflevering door Verkoper van de Producten aan Koper. AlsKoper de betaling niet op een redelijke wijze of niet op het aangegeventijdstip heeft voldaan, heeft Verkoper het recht de bestelling te annuleren.

5. NAKOMINGVAN DE OVEREENKOMST

5.1 De bestelling van Koper en de Overeenkomst wordenverwerkt zodra Verkoper de volledige betaling van Koper heeft ontvangen.

5.2 Aangezien Verkoper zich richt op transacties meteindconsumenten, treedt Verkoper uitsluitend op detailhandelsniveau op en kanhet aantal producten dat één Koper mag kopen beperkt zijn. Inkoopdiensten zijnniet toegestaan. Onder inkoopdiensten wordt verstaan het gedrag waarbij een(rechts)persoon de Producten via de Website koopt en die Producten doorverkooptaan andere (rechts)personen. Als Verkoper ontdekt dat Koper erom bekend staatdat hij de op de Website gekochte Producten doorverkoopt, heeft Verkoper het rechtdeze Koper te weigeren nog verder Producten te kopen, en is het mogelijk om hetaccount van deze Koper te sluiten en Koper te verbieden zich binnen eenbepaalde termijn opnieuw te registreren met een Kopersaccount op de Website vanVerkoper. Dit verbod op wederverkoop geldt ook voor de Producten die door Koperworden gekocht namens een eenheid via de overheids- en concern-inkoopmethode opde Website. Koper is aansprakelijk voor de schade die wordt geleden als gevolgvan de (weder)verkoop door Koper van Producten op de Website.

5.3 Als Verkoper het beperkte aantal van bepaaldeProducten op de Website vermeldt, en Koper voornemens is meer te kopen dan hetbeperkte aantal Producten, kan Koper contact opnemen met Verkoper. Verkoperheeft het recht een door Koper ingediende bestelling voor meer dan het beperkteaantal te annuleren. De hiervoor bedoelde beperkte aantallen kunnen onderbepaalde omstandigheden gelden voor verschillende afzonderlijke Koperaccounts.In dit verband geldt dat, als Koper binnen een bepaalde periode bestellingenplaatst via meerdere accounts, het aantal cumulatieve enkele bestellingen hetbeperkte aantal Producten niet mag overschrijden, mits Verkoper vaststelt datde feitelijke koper van die enkele bestellingen een en dezelfde persoon is ofnauw verwant is aan een andere Koper, op basis van het bezorgadres, hetIP-adres van de bestelling, het contactnummer, de ontvanger en andereinformatie. Onder die omstandigheden geldt dat Verkoper, als het totaal aantalvan de verschillende bestellingen het beperkte aantal Producten overschrijdt,het recht heeft de desbetreffende bestellingen te annuleren. Verkoper heeft hetrecht te besluiten om het account van Koper op basis van die situatie tesluiten en Koper te verbieden om zich binnen een bepaalde termijn opnieuw teregistreren met een MI-account voor Kopers.

5.4 Verkoper zal zich inspannen om te voldoen aan deeisen van Koper en te voorkomen dat de Producten die Koper koopt niet opvoorraad zijn. Als gevolg van technische obstakels en verschillende factorendie moeilijk te beheersen en te vermijden zijn, kan Verkoper niet garanderendat alle in de door Koper ingediende bestelling gevraagde Producten op voorraadzijn. Verkoper zal zich inspannen om de Producten die niet op voorraad zijn alszodanig te markeren. Als de Producten die Koper heeft besteld niet op voorraadzijn, heeft zowel Koper als Verkoper het recht de bestelling te annuleren. AlsKoper al heeft betaald, ontvangt Koper het betaalde bedrag terug.

5.5 Verkoper zal de Producten die Koper koopt verzendennaar het door Koper aangegeven bezorgadres met gebruikmaking van een logistiekedienstverlener (behalve voor aflevering buiten het afleveringsgebied). Verkoperkan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele schade of andere nadeligegevolgen van het gedrag van de ontvanger. Als een handtekening en bevestigingvereist zijn, moeten Koper of ontvanger tekenen voor ontvangst van Producten nahet doorlezen van de desbetreffende leveringsvoorwaarden.

5.6 Koper moet het volgende correct invullen: de naam vanKoper, (indien van toepassing) de naam van de ontvanger, de contactgegevens vanhet bezorgadres en overige noodzakelijke informatie die Verkoper verlangt. Degekochte Producten worden afgeleverd op het aangegeven bezorgadres. Alle schadedie ontstaat door een wijziging in de contactpersoon van Koper of bijbehorendeafleveringsgegevens is voor eigen risico van Koper. Als de bestellingvertraging oploopt of niet wordt afgeleverd als gevolg van de volgendeomstandigheden, draagt Verkoper daarvoor niet de verantwoordelijkheden,gevolgen of kosten en behoudt hij zich het recht voor de bestelling eenzijdigte annuleren:• Het bezorgadres, decontactgegevens, etc. zijn onjuist, niet bestaand of onvoldoende gedetailleerd;• De bezorger probeert tweemaaltevergeefs contact op te nemen met de ontvanger via het daarvoor aangegevenmobiele telefoonnummer van de ontvanger;• Herhaalde aflevering van deProducten als gevolg van afwezigheid;• Overmacht, zoals natuurrampen,pandemie, epidemie, verkeer, staking, oproer, overheidsmaatregelen, plotselingeoorlogen, etc.

5.7 De inhoud, prijs, hoeveelheid en beschikbaarheid vanhet Product/de dienst van/op de Website kunnen te allen tijde wijzigen zondervoorafgaande/speciale kennisgeving (hoewel Verkoper zich zal inspannen om Koperwaar nodig en waar mogelijk te informeren).

5.8 In geval van annulering van de bestelling opinitiatief van Verkoper kan het voordeel (met uitzondering van de contantewaarde) van een kortingscoupon in het bezit van Koper die is gebruikt voor debestelling op verzoek van Koper aan Koper worden gecrediteerd. Voor bepaaldecoupons kunnen bijzondere voorwaarden bij voorrang gelden. Als de bestelling om een andere reden wordt geannuleerd,is de verzendcode (F-code) die is gebruikt voor de aankoop van de Productenongeldig en kan deze niet meer worden gebruikt. Verkoper heeft het recht de rechten van Koper geheel ofgedeeltelijk te beperken in uitzonderlijke situaties, bijbehorende nog nietuitgevoerde bestellingen te annuleren of het MI-account van Koper te annulerenals Koper betrokken is bij een van de volgende handelingen:(i) Koperbemoeilijkt het normale gebruik van de Website of de door de Website aan anderegebruikers verstrekte diensten, bijvoorbeeld door middel van online aanvallenen bulkadvertenties;(ii) Koperpubliceert herhaaldelijk informatie in het opmerkingen- en/of overleggebied dieniets te maken heeft met de verkochte Producten of Diensten;(iii) Koperprobeert langs onoorbare weg (bijvoorbeeld door middel van plug-in-tools,netwerkaanvallen, etc.) voordelen te verkrijgen;(iv) Koperwijst de Producten herhaaldelijk af of weigert Producten te accepteren zonderobjectieve reden;(v) Koperhoudt zich bezig met het claimen of doorverkopen van Producten viaaccount-shopping (zoals groothandel, detailhandel);(vi) Dedoor Koper verstrekte bestelgegevens (daaronder begrepen maar niet beperkt totzijn naam, telefoonnummer, ID-nummer, e-mailadres, etc.) zijn onwaar, onjuistof onvolledig;(vii) Koperbemoeilijkt de normaal werkende staat van de Website of houdt zich bezig metillegale activiteiten.

5.9 als het MI-account van Koper wordt beëindigd, kanXiaomi Koper voor de openstaande bestellingen die zijn gegenereerd tijdens degeldigheidsperiode van het account laten weten of zij besluit de openstaande bestellingente sluiten of over te gaan tot aflevering.

5.10 Zodra het MI-account van Koper is beëindigd, eindigtook het recht van Koper om gebruik te maken van de diensten op de Website.Verkoper is niet aansprakelijk jegens Koper voor het beëindigen van eenOvereenkomst in overeenstemming met het bepaalde in deze Voorwaarden, daaronderbegrepen het beëindigen van het account van Koper en het verwijderen van decontent van Koper van de Website.

6. HERROEPINGSRECHT

6.1 Koper heeft het recht om binnen 14 kalenderdagen deOvereenkomst dagen te herroepen zonder opgaaf van reden.

6.2 De bedenktijd verstrijkt 14 kalenderdagen na de datumwaarop Koper feitelijk in bezit is gesteld van het Product.

6.3 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet KoperVerkoper laten weten dat hij heeft besloten de Overeenkomst te herroepen doormiddel van een eenduidige verklaring.

6.4 Koper kan gebruikmaken van het modelformulier voorherroeping op de Website. Als Koper ervoor kiest om dat formulier te gebruiken,kan Koper het modelformulier voor herroeping of enige andere eenduidigeverklaring die op de Website wordt aangeboden ook elektronisch invullen enindienen. Als Koper gebruikmaakt van deze mogelijkheid, zal Verkoper Koper zospoedig als praktisch mogelijk is een ontvangstbevestiging van die herroepingsturen.

6.5 Voor tijdige herroeping is het voldoende als Koper demededeling met betrekking tot het uitoefenen van zijn herroepingsrecht aanVerkoper verstuurt voordat de bedenktijd is verstreken, via een officiëleverzendmethode zoals op de Website aangegeven (d.w.z. per E-mail, Hotline,Chat) en door Verkoper aangeboden.

7. VERPLICHTINGENVAN KOPER TIJDENS DE BEDENKTIJD

7.1 Tijdens de bedenktijd moet Koper ontvangen Productenen verpakkingen zorgvuldig behandelen. Koper mag het Product alleen uitpakkenof gebruiken voor zover dat noodzakelijk is om de aard, eigenschappen enwerking van het Product te kunnen vaststellen.

7.2 Koper kan aansprakelijk zijn voor eenwaardevermindering van het Product als Koper het Product heeft gebruikt,beschadigd of anderszins afgevoerd op een manier die niet in overeenstemming ismet artikel 7.1.

8. UITOEFENINGEN KOSTEN VAN HERROEPING

8.1 Als Koper de Overeenkomst herroept, zal Verkoper zospoedig mogelijk alle van Koper ontvangen bedragen aan Koper terugbetalen,inclusief de bezorgkosten (met uitzondering van de bijkomende kosten als gevolgvan de keuze van Koper voor een andere vorm van aflevering dan de goedkoopstestandaard vorm van aflevering die Verkoper aanbiedt), via de betalingswijze diein eerste instantie was gehanteerd. Koper erkent echter dat, afhankelijk van degekozen betalingswijze, de verwerkingstijden van terugbetalingen soms buiten deinvloedssfeer van Verkoper vallen en dat dit langer kan duren dan de standaardtermijnen voor terugbetaling.

8.2. Verkoper zal die terugbetaling uitvoeren viadezelfde betalingswijze als die welke Koper heeft gebruikt voor deoorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen metKoper. Verkoper kan - naar eigen inzicht - de terugbetaling opschorten totdatVerkoper de Producten retour heeft ontvangen of Koper bewijs heeft overgelegdvan retourzending van de Producten.

8.3 Koper zal de Producten zo spoedig mogelijk en in elkgeval uiterlijk 14 kalenderdagen na de datum van de mededeling van Koper metbetrekking tot herroeping van de Overeenkomst aan Verkoper retour zenden.Herroeping vindt plaats binnen de gestelde termijn als Koper de Productenretourneert voordat de termijn van 14 kalenderdag dagen is verstreken.Koper moet de Producten retour zenden zoals die zijn ontvangen, daaronderbegrepen maar niet beperkt tot verpakking, verpakkingsinhoud, accessoires en(gratis) geschenken. Onder (gratis) geschenken wordt verstaan materiëleobjecten, punten, vouchers, coupons, etc. Als de (gratis) geschenken niettegelijkertijd worden geretourneerd, dient Koper te betalen voor de (gratis)geschenken tegen de feitelijke waarde of kan Verkoper die kosten in minderingbrengen op het totale aan Koper terug te betalen bedrag.

8.4 De directe kosten van retourzending van de Productenper gewone post zijn voor rekening van Koper. Als het Product naar zijn aardnormaal gesproken niet kan worden geretourneerd per gewone post, zijn dedirecte kosten van retourzending van de Producten voor Koper.

9. UITSLUITINGENVAN HET HERROEPINGSRECHT

Verkoper is niet verplicht akkoord te gaan met herroepingen terugbetaling van de aankoopprijs in geval van:a) snel bederfelijke Producten ofProducten met een beperkte houdbaarheid; en/of b) verzegelde software, geheugen(zoals SD- of USB-geheugen), audio- of video-opnamen als het zegel van dieProducten na aflevering aan Koper verbroken is; en/ofc) de levering van digitalecontent die niet wordt geleverd op een fysieke drager, waarbij de uitvoering isbegonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en degebruiker die op de hoogte is van het feit dat hij daardoor zijnherroepingsrecht verliest;d) een gepersonaliseerd Productof een Product dat is gemaakt volgens de specificatie van Koper, voor zoverVerkoper op de Website duidelijk heeft gemaakt of in de orderbevestiging heeftbevestigd dat die Producten zijn uitgesloten van de herroepings- enretourzendingsrechten.

10. OVERMACHT

In geval van overmacht (daaronder begrepen maar nietbeperkt tot stakingen, extreme weersomstandigheden, embargo's, pandemie,epidemie en alle andere situaties die buiten de invloedssfeer van Verkopervallen) worden de verplichtingen van Verkoper uit hoofde van de Overeenkomstopgeschort voor de duur van de overmachtssituatie.

11. PRODUCTGARANTIES

Productgaranties zijn beschikbaar via de Website.

12. GEBREKENEN HERSTEL

12.1 Een Product vertoont gebreken of is niet inovereenstemming met de specificaties als het niet voldoet aan de beschrijvingvan Verkoper of niet kan worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor hetbestemd is. Daarnaast vertoont een Product ook gebreken als het nietvan normale kwaliteit is en niet werkt zoals in redelijkheid mag wordenverwacht.

12.2 Als een Product bij installatie of gebruik gebrekenblijkt te vertonen of als het Product niet in overeenstemming is met deOvereenkomst, moet Koper Verkoper daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogtestellen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen maar in elk gevaluiterlijk 2 jaar na de datum van aflevering.

12.3 Als het Product gebreken vertoont of niet voldoet,mag Koper van Verkoper verlangen dat deze het gebrek herstelt door het Productte repareren dan wel te vervangen, tenzij reparatie en/of vervanging nietmogelijk is of niet van Verkoper kan worden verwacht. In dat geval mag Koper,naar eigen inzicht, het Product retour zenden en terugbetaling verlangen danwel een passende prijsverlaging verlangen als Koper besluit het gebrekkigeProduct te behouden.

12.4 Vorderingen wegens gebreken of niet-overeenstemmingkunnen niet tegen Verkoper worden ingesteld, en Verkoper is niet aansprakelijkjegens Koper indien en voor zover:a) het gebrek is veroorzaakt doorof het gevolg is van misbruik of onjuist gebruik door Koper van het Product,brand, contact met vloeistoffen of soortgelijke oorzaken van buitenaf diebuiten de invloedssfeer van Verkoper vallen;b) het gebrek is veroorzaakt doorhet gebruik door Koper van het Product voor andere doeleinden dan waarvoor hetis bedoeld of in strijd met de (gebruiks)aanwijzingen of handleidingen van defabrikant of Verkoper;c) het gebrek is veroorzaakt dooreen reparatie/hantering door Koper zelf of door een onbevoegde derde, of doorhet gebruik van niet-goedgekeurde of niet-originele reserveonderdelen, softwareof componenten.

13. KLACHTENEN GESCHILLENOPLOSSING

13.1 Als Koper een klacht heeft over de afhandeling vande Overeenkomst of de levering van de diensten door Verkoper in verband met deaankoop door Koper van de Producten, kan Koper contact opnemen met Verkoper viade op de Website aangegeven telefoonnummers, e‑mailadressen, weblinks ofpostadressen. Om Verkoper in staat te stellen een klacht telefonisch of pere-mail af te handelen, moet Koper het volgende verstrekken:(i) bestelnummer;(ii) naam en adres van Koper;(iii) E-mailadres;(iv) een beschrijving van degrondslag voor de klacht; en(v) de (herstel)acties die vanVerkoper worden verlangd.

13.2 Verkoper is niet verplicht te reageren op klachtendie worden ingediend via sociale media (zoals Facebook, Twitter).

13.3 Koper ontvangt binnen 14 dagen een reactie op deklacht.

13.4 Koper kan een klacht ook melden en indienen bij delokale instanties voor online geschillenoplossing in zijn land via het OnlineGeschillenoplossingsplatform van de Europese Commissie: //ec.europa.eu/odr.

14. EXPORT

14.1 De verkochte Producten zijn vervaardigd volgens despecificaties en bedoeld voor gebruik in de landen van de Europese EconomischeRuimte, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland (EER). Het is mogelijk datgaranties en rechtsmiddelen die in deze Voorwaarden ter beschikking wordengesteld aan Kopers in bovengenoemde regio niet gelden voor een Koper dieProducten koopt van buiten die regio.

14.2 Voor de Overeenkomst en alle verkochte Productengeldt toepasselijke wetgeving op het gebied van exportbeperkingen, daaronderbegrepen maar niet beperkt tot de wetgeving op het gebied van exportbeperkingenvan de Verenigde Staten van Amerika en die in het rechtsgebied van de Afnemerzelf. Het is Koper niet toegestaan een van Verkoper gekocht Product uit tevoeren naar een land of gebied of een partij als dat op grond van wetgeving ophet gebied van exportbeperkingen verboden is. Landen en gebieden waarvoor eenverbod geldt zijn onder meer Cuba, Iran, Syrië, Noord-Korea, Soedan en de Krim.Als Koper voornemens is een van Verkoper gekocht Product uit te voeren naar eenander land, moet Koper de benodigde exportvergunningen (of andere goedkeuringenvan de overheid) verkrijgen voordat hij daartoe overgaat.

15. DERDEN

15.1 Als andere derde verkopers, met uitzondering vanVerkoper, hun eigen producten verkopen of hun eigen diensten of softwareleveren via de Website, biedt Verkoper uitsluitend netwerkplatformdiensten voorderde verkopers. Daarnaast kan Verkoper websitelinks bieden naar verwantepartijen of derden. Verkoper is niet verantwoordelijk voor de content op diewebsites, waarvoor de voorwaarden van die websites gelden.

15.2 Koper erkent en verklaart dat de betalingsdienst opde Website wordt geleverd door een derde. De voorwaarden en normen voor diebetalingsdienst worden vastgesteld tussen Koper en de betalingsdienstverlener.

15.3 Koper stemt ermee in dat Verkoper het recht heeft ombestelgegevens, acties, advertenties of advertentielinks naar Koper en diensaangewezen ontvanger te sturen per post, SMS, telefoon, etc. in overeenstemmingmet het Privacybeleid van de Website.

15.4 Om gebruik te kunnen maken van de logistieke,financierings-, communicatie- en aanverwante diensten, met inachtneming van hetPrivacybeleid zoals dat te vinden is op de Website, gaat u akkoord met enverleent u toestemming aan Xiaomi tot doorgifte van de verstrekte gegevens ende gegevens die worden aangemaakt bij uw accountregistratie en gebruik van deWebsitedienst aan de andere relevante dienstverleners van Xiaomi, of tot hetverkrijgen van verstrekte gegevens en gegevens die worden aangemaakt tijdens uwregistratie en gebruik van verwante diensten van andere relevantedienstverleners van Xiaomi. Xiaomi mag haar medewerking verlenen aan derden omu verwante diensten te kunnen aanbieden. Tegelijkertijd mag Xiaomi, om beterediensten te kunnen verlenen, om producten/diensten aan u te kunnen aanraden enom marktonderzoek en data-analyse te kunnen uitvoeren, uw relevante gegevensbekendmaken aan mede-exploitanten. In dat geval heeft Xiaomi het recht om uwrelevante gegevens aan die derde te verstrekken in overeenstemming met hetPrivacybeleid zoals dat op de Website te vinden is.

16. ALGEMEEN

16.1 Op deze Voorwaarden en op alle Overeenkomsten engeschillen tussen Verkoper en Koper is het recht van Nederland (als VerkoperXNL is) dan wel het recht van het Verenigd Koninkrijk (als Verkoper XUK is) vantoepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag 1980, en partijen zullenalle geschillen voorleggen aan de bevoegde rechter te Den Haag, Nederland (alsVerkoper XNL is) dan wel Londen, Verenigd Koninkrijk (als Verkoper XUK is),onverminderd het recht van Verkoper om een geschil voor te leggen aan derechter in het arrondissement waar Koper zijn vaste woonplaats heeft. AlsVerkoper een beroep doet op dit artikel en schriftelijk aan Koper aangeeftvoornemens te zijn een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter te DenHaag, Nederland/Londen, Verenigd Koninkrijk, moet Koper binnen één maandschriftelijk meedelen dat het geschil moet worden voorgelegd aan de rechter diebevoegd is krachtens dwingend recht. AlsKoper niet binnen één maand die mededeling doet, is de bevoegde rechtervoornoemde rechter te Den Haag/Londen.

16.2 Artikel 16.1 houdt geen beperking in van de rechtenvan Koper uit hoofde van wetgeving op het gebied van consumentenbescherming metbetrekking tot het toepassen van de wetgeving en het voorleggen vanvorderingen, geschillen of conflicten aan de bevoegde rechters in het landbinnen de Europese Economische Ruimte (en Zwitserland) waar Koper zijn vaste woonplaats heeft.

16.3 Als een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig ofonverbindend wordt geoordeeld, laat dit onverlet de geldigheid van de overigebepalingen van deze Voorwaarden.EINDEDOCUMENT

This site uses cookies to store information about your device. Some are essential to running our site; others help us improve the user experience. By using the site, you agree to the placement of these cookies. Read our Privacy Policy for more information.

I accept​​