Vanwege de paasvakantie wordt de levertijd voor de bestellingen die tussen 1-5 april geplaatst zijn op 6 april geleverd. Mehr erfahren×
Winkelwagen ( 0 )
Je winkelwagen is leeg!
Subtotaal ()
Afrekenen
Home > Support > Support > VOORWAARDEN

VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden voor Bulkaankopen

De Bulkaankopen (of "Promotie") beloont meerdere gelijktijdige Kopers met speciale voordelen of kortingen. De Promotie biedt Deelnemers de kans om kortingen of andere voordelen te verdienen terwijl ze "groepen" vormen binnen een specifieke tijdslimiet. De Promotie staat open voor Deelnemers in Nederland (“Grondgebied").

De Organisator van de Promotie in het Grondgebied is Xiaomi Technology Netherlands B.V., gevestigd te Prinses Beatrixlaan 582, 2595 BM, Den Haag.

De Organisator van de Promotie behoudt zich het recht voor de Promotie of delen daarvan gezamenlijk uit te voeren met gelieerde partners of derde partijen. Dit zal door de Organisator met voorafgaande kennisgeving worden bekendgemaakt.

De volgende Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn onvoorwaardelijk en uitsluitend van toepassing op alle Deelnemers. De Organisator kan te allen tijde en naar eigen goeddunken speciale of aanvullende Voorwaarden introduceren (d.w.z. speciale, aanvullende regels of vereisten van de Promotie).

Het gebruik van mi.com/nl, delen daarvan, externe sociale media platforms en elke andere website/dienst van derden zijn onderhevig aan aparte gebruiksvoorwaarden.

1. Deelname

1.1 Geschiktheid

Deelname is voorbehouden aan meerderjarige natuurlijke personen die ingezetenen zijn van het Grondgebied en een actieve account hebben op www.mi.com/nl. De Organisator kan zonder opgaaf van reden de toegang tot de Promotie weigeren.

Minderjarigen dienen vergezeld te zijn van hun ouders of wettelijke voogd om deze Voorwaarden te lezen en te aanvaarden.

1.2 Aanvang

Deelname is vrijwillig en begint bij de succesvolle start van een nieuwe Bulkaankopen Groep (Hierna “Groep”) of bij de succesvolle deelname aan een reeds gevestigde Groep op www.mi.com/nl of in de Mi Store App in het Grondgebied.

2. Bulkaankopen

2.1 Groep

Een Groep wordt gevormd door meerdere (meer dan één (1)) Kopers, die bereid zijn om één (1), of meer Producten of Diensten te kopen zoals gepromoot door de Organisator. De Organisator bepaalt per geval, naar eigen goeddunken, met voorafgaande kennisgeving aan de Deelnemers, het minimumaantal vereiste Kopers om een Groep te vormen.

2.2 Tijdslimiet

De Organisator kan per geval, naar eigen goeddunken en met voorafgaande kennisgeving aan de Deelnemers, de tijdslimiet bepalen voor het vormen van een Groep.

Indien - naar eigen goeddunken van de Organisator - de resterende tijd voor een bepaalde Promotie niet voldoende is om een Groep te vormen, kan de Organisator nieuwe Groepen annuleren of de start van nieuwe Groepen beperken.

2.3 Producten en Diensten

Producten en Services kunnen een (1) of meer Producten of Services ("Producten of Services") zijn op www.mi.com/nl binnen het Grondgebied, die naar eigen goeddunken door de Organisator voor deze Promotie beschikbaar zijn gesteld. De Organisator kan naar eigen goeddunken bepalen welke Producten of Diensten in aanmerking komen voor Bulkaankopen en kan deze van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving beschikbaar stellen, niet beschikbaar stellen, wijzigen, vervangen.

2.4 Starten van een nieuwe Groep

Deelnemers kunnen een nieuwe Groep opzetten door op de knop "Start Groep" op de evenementpagina te klikken. De initiatiefnemer van een nieuwe Groep moet het proces volgen en zal worden doorverwezen naar de afreken- en betaalpagina. Nadat de initiatiefnemer het Product of de Dienst met succes heeft betaald, krijgt de deelnemer toegang tot de pagina voor het delen van de Groep en kan hij de link of de toegang tot de Groep delen via een link of een deelknop van een plug-in provider zoals uitgelegd in artikel 5 van het Privacybeleid. Met de succesvolle betaling - die zal worden bevestigd door de Organisator - en ontvangst van een "Deel-link" wordt een Groep voor Bulkaankopen succesvol gestart.

2.5 Deelname aan een bestaande Groep

Deelnemers die zijn uitgenodigd voor een bestaande Groep, moeten de link openen die door de initiatiefnemer van de Groep is verstuurd en het proces volgen zoals beschreven. Daarnaast kunnen deelnemers zich ook aansluiten bij bestaande, willekeurige Groepen. In ieder geval is deelname aan een Groep voltooid wanneer de deelnemer met succes voor het product of de dienst heeft betaald en van de Organisator een bevestiging heeft ontvangen.

2.6 Succesvolle Groepen

Met betrekking tot artikel 2.8 en afhankelijk van de naleving van alle andere bepalingen van deze Voorwaarden voor de Promoties, (een) succesvolle Groep(en) ("Succesvolle Groep") is (zijn) meer dan één (1) deelnemer(s) georganiseerd in een Groep die (i) het door de Organisator per geval vastgestelde minimumaantal kopers heeft bereikt en (ii) het aankoopbedrag van het Product en de Diensten zoals gepromoot door de Organisator met succes heeft betaald en (iii) de gevraagde omvang van de Groep zoals gevraagd door de Organisator heeft bereikt binnen de door de Organisator gestelde tijdslimiet.

Indien een van de bovenstaande punten - cumulatief of enkelvoudig - niet met succes wordt bereikt, wordt de Groep, uitsluitend ter beoordeling van de Organisator, als onsuccesvol beschouwd en worden alle betalingen voor de aankoop van de betreffende Producten of Diensten van de Groep middels hun respectievelijke betaalwijze zo snel als redelijkerwijs mogelijk is door de Organisator aan de Deelnemers terugbetaald.

2.7 Meervoudige en doorlopende deelname

Deelnemers kunnen (cumulatief) een maximum aantal Groepen starten of eraan deelnemen, zoals door de Organisator per geval wordt bepaald.

2.8 Niet-succesvolle groepen of annulering van groepen

Indien Deelnemers starten met of deelnemen aan één (of meerdere) Groep(en), kan deze start of deelname niet worden herroepen, verwijderd of geannuleerd vóór de reguliere eindtijd van een Groep. Daarom zal de oorspronkelijke betaalmethode van de Deelnemer gedebiteerd blijven tot het einde van de tijdslimiet van de relevante Groep en gedurende een redelijke tijd daarna.

Indien een Groep uiteindelijk niet succesvol is, zal het aankoopbedrag zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, worden teruggestort middels de oorspronkelijke betaalwijze van de Deelnemers.

2.9 Korting of voordeel

Succesvolle Groepen kunnen - zoals door de Organisator van geval tot geval wordt gepromoot - een korting of voordeel krijgen voor het desbetreffende gepromote Product of Dienst.

2.10 Combinatie met andere promoties

Elk product of dienst dat in aanmerking komt voor een voordeel of korting via Bulkaankopen kan - naar eigen goeddunken van de Organisator - verenigbaar of combineerbaar zijn met andere promoties van de Organisator (zoals Coupons, Mi Points, etc.).

2.11 Verzending

De Organisator streeft ernaar om alle Producten of Diensten die tijdens een succesvolle Bulkaankoop zijn gekocht, op hetzelfde moment te verzenden of te leveren aan alle Deelnemers van de betreffende Groep. Afhankelijk van de bestemming, de verzendtermijn en andere factoren die van invloed kunnen zijn op de verzending en de levering, kunnen Deelnemers de gekochte goederen echter met een redelijke vertraging ontvangen.

Afgezien daarvan gelden de standaard verzendvoorwaarden zoals beschreven en bekendgemaakt op www.mi.com/nl voor alle bestellingen en verzendingen.

2.12 Betaling

Om Bulkaankopen mogelijk te maken, accepteert de Organisator alleen de volgende betaalmethode:

Daarnaast zijn de voorwaarden zoals gepubliceerd op www.mi.com/nl en de voorwaarden van de desbetreffende betaaldienst van toepassing.

3. Beëindiging en wijziging

3.1 Beëindiging van deelneming door de Organisator

De Organisator kan een Promotie te allen tijde zonder opgaaf van redenen beëindigen.

3.2 Wijziging

De Organisator behoudt zich het exclusieve recht voor om op elk moment wijzigingen, aanpassingen of toevoegingen aan de voorwaarden, de Promotie zelf en/of onderdelen daarvan door te voeren, op voorwaarde dat de Deelnemer hierdoor niet te kwader trouw wordt benadeeld en dat de Organisator dit op zijn eigen kanalen en platforms heeft aangekondigd. Hetzelfde geldt wanneer een Promotie door een andere promotie wordt vervangen.

4. Aansprakelijkheid

4.1 Verklaring van de Organisator

TENZIJ UITDRUKKELIJK ANDERS VERMELD IN DEZE VOORWAARDEN, LEVEREN ORGANISATOR EN ZIJN LEVERANCIERS, PARTNERS EN/OF LICENTIEGEVERS DE PROMOTIE ALLEEN OP INSPANNINGSBASIS EN SLUITEN ZIJ ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN WELKE AARD DAN OOK UIT, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET. IN HET BIJZONDER, MAAR ZONDER BEPERKING, GARANDEREN OF VERKLAREN DE ORGANISATOR EN ZIJN LEVERANCIERS, PARTNERS EN/OF LICENTIEGEVERS NIET DAT:

(i) DE PROMOTIE GESCHIKT IS VOOR ENIG DOEL OF VOLDOET AAN DE EISEN VAN DE DEELNEMERS OF DAT DE PROMOTIE ZONDER FOUTEN OF GEBREKEN WORDT GELEVERD OF DAT DE PROMOTIE IN OVEREENSTEMMING IS MET DE KWALITEITSNIVEAUS, NAAR GELANG VAN HET GEVAL;

(ii) DE PROMOTIE OP ELK MOMENT BESCHIKBAAR IS VOOR DE DEELNEMER EN ZONDER ONDERBREKING OF VERTRAGING AAN DE DEELNEMER WORDT AANGEBODEN;

(iii) ALLE INFORMATIE (MONDELING OF SCHRIFTELIJK) DIE DEELNEMER VERKRIJGT VAN DE ORGANISATOR OF ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN DE ACTIE DOOR DEELNEMERS (MET INBEGRIP VAN MATERIALEN OF PRODUCTEN) GESCHIKT, NAUWKEURIG, VOLLEDIG OF BETROUWBAAR ZAL ZIJN; EN

(iv) DAT EVENTUELE TEKORTKOMINGEN IN DE ACTIE, MET INBEGRIP VAN EVENTUELE GEBREKEN IN DE PRESTATIES, WERKING OF FUNCTIONALITEIT VAN DE ACTIE OF VAN DE SOFTWARE DIE ALS ONDERDEEL VAN DE ACTIE AAN DE DEELNEMER WORDT VERSTREKT, ZULLEN WORDEN VERHOLPEN OF GECORRIGEERD.

ALLE DOCUMENTEN OF MATERIALEN (INCLUSIEF SOFTWARE EN FIRMWARE-UPDATES) DIE ZIJN GEDOWNLOAD, GEÏNSTALLEERD OF ANDERSZINS VERKREGEN DOOR HET GEBRUIK VAN DE PROMOTIE WORDEN DOOR ORGANISATOR IN HUN HUIDIGE VORM MET AL ZIJN GEBREKEN ZONDER GARANTIES EN OP UW EIGEN RISICO VERSTREKT. ORGANISATOR IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR SCHADE AAN UW APPARAAT OF DE SOFTWARE VAN UW APPARAAT OF VERLIES VAN GEGEVENS DIE IS VEROORZAAKT DOOR OF HET GEVOLG IS VAN HET DOWNLOADEN EN/OF GEBRUIK VAN DERGELIJKE DOCUMENTEN EN/OF MATERIALEN.

4.2 Aansprakelijkheid van de organisator

ORGANISATOR IS NIET AANSPRAKELIJK JEGENS DEELNEMER, ONGEACHT DE RECHTSGROND, IN HET BIJZONDER HETZIJ IN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID) OF ENIGE VORM VAN AANSPRAKELIJKHEID, IN OF UIT HOOFDE VAN HET VERBAND MET DEELNAME AAN DE PROMOTIE, VOOR:

(i) ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE;

(ii) ELK VERLIES VAN INKOMEN, ZAKEN, WERKELIJKE OF VERWACHTE WINSTEN, KANSEN, GOODWILL OF REPUTATIE (HETZIJ DIRECT OF INDIRECT);

(iii) SCHADE AAN EN/OF BESCHADIGING OF VERLIES VAN GEGEVENS (DIRECT OF INDIRECT);

(iv) ALLE WIJZIGINGEN, AANPASSINGEN, UITBREIDINGEN OF BEPERKINGEN (MET INBEGRIP VAN DE OPSCHORTING VAN HET GEBRUIK VAN DE PROMOTIE DOOR DE DEELNEMERS, DE TOEGANG TOT DE ACCOUNT EN DE ACCOUNTGEGEVENS VAN DE DEELNEMERS OF DE REGISTRATIEGEGEVENS VAN DE DEELNEMERS) VAN DE PROMOTIE, OF EEN PERMANENTE OF TIJDELIJKE STOPZETTING VAN DE LEVERING VAN DE PROMOTIE (OF EEN DEEL ERVAN).

IN HET GEVAL DAT DE ORGANISATOR AANSPRAKELIJK IS VOOR EEN INBREUK OP DEZE VOORWAARDEN, ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ORGANISATOR BEPERKT ZIJN TOT DE SCHADE DIE DE ORGANISATOR OP GROND VAN DE OP DAT MOMENT BEKENDE OMSTANDIGHEDEN NORMALITER KON VERWACHTEN OP HET MOMENT VAN HET SLUITEN VAN DEZE VOORWAARDEN. NIETTEGENSTAANDE HET VOORGAAND, ZAL DE SCHADE NIET MEER ZIJN DAN 100 EUR.NIETS IN DEZE VOORWAARDEN ZAL DE ORGANISATOR VRIJWAREN VAN

a) AANSPRAKELIJKHEID BIJ OVERLIJDEN, LICHAMELIJK LETSEL OF FRAUDE OF OVEREENKOMSTIG EEN PRODUCTAANSPRAKELIJKHEIDSWET; EN

b) GARANTIE OF AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE OF VERLIEZEN DIE NIET WETTELIJK MOGEN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING. INDIEN DE WETTEN IN HET RECHTSGEBIED VAN DE DEELNEMERS DE UITSLUITING VAN BEPAALDE GARANTIES, VOORWAARDEN OF BEPALINGEN NIET TOESTAAN, OF DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR VERLIES OF SCHADE VEROORZAAKT DOOR NALATIGHEID, CONTRACTBREUK OF INBREUK OP IMPLICIETE VOORWAARDEN, OF INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE, ZULLEN ALLEEN DE BEPERKINGEN DIE IN DAT RECHTSGEBIED WETTELIJK ZIJN TOEGESTAAN VAN TOEPASSING ZIJN OP DE DEELNEMERS EN ZULLEN DE AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE VAN DE ORGANISATOREN BEPERKT ZIJN TOT DE MAXIMALE DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING TOEGESTANE MATE.

4.3 Deelnemers Aansprakelijkheid

DE DEELNEMER IS VOLLEDIG VERANTWOORDELIJK VOOR ELKE INBREUK OP DE VERPLICHTINGEN KRACHTENS

(i) DEZE VOORWAARDEN; EN

(ii) ALLE TOEPASSELIJKE WET- OF REGELGEVING IN HET BETREFFENDE GEBIED, MET INBEGRIP VAN HET GEBIED WAAR DE DEELNEMER WOONACHTIG IS OF VAN WAARUIT DE DEELNEMER GEBRUIK MAAKT VAN DE PROMOTIE;

(iii) EN VOOR DE GEVOLGEN VAN EEN DERGELIJKE SCHENDING, INCLUSIEF VERLIES OF SCHADE DIE DE ORGANISATOR OF EEN DERDE KAN OPLOPEN OF LIJDEN. ORGANISATOR ZAL GEEN VERANTWOORDELIJKHEID DRAGEN JEGENS DEELNEMER OF JEGENS DERDEN MET BETREKKING TOT EEN DERGELIJKE OVERTREDING.

5. Privacybeleid

De persoonlijke gegevens van de Deelnemers zullen worden verzameld, verwerkt, overgedragen en gebruikt voor de uitvoering van deze Promotie, door het aanvaarden van deze AV. Meer informatie met betrekking tot de verwerking van gegevens is te vinden op www.mi.com/nl. Het Privacybeleid van www.mi.com/nl is van toepassing op deze Promotie, zie voor meer informatie https://privacy.mi.com/all/languages/. De behandeling van persoonlijke gegevens van een externe website of sociaal mediaplatform van een derde partij is onderworpen aan het privacybeleid van de desbetreffende website of sociaal mediaplatform.

De Promotie kan links bevatten naar sites van derden. Als Deelnemers op die links of de deelknoppen klikken, brengt dit hen buiten www.mi.com/nl. Momenteel gebruikt de Organisator de volgende plug-ins voor sociale media: Facebook, Twitter, WhatsApp en anderen (¨Plug-in Providers¨). Indien Deelnemers de website voor Bulkaankopen bezoeken, worden in dit verband geen persoonsgegevens doorgegeven aan de Plug-in Provider. Deelnemers kunnen de Plug-in Provider herkennen aan zijn merkteken op de box, zijn initiaal of zijn logo. De Organisator biedt Deelnemers slechts de mogelijkheid om rechtstreeks met de plug-in te communiceren door op de deelknop te klikken. Alleen in het geval dat Deelnemers op de deelknop klikken, krijgt de Plug-in provider bericht dat Deelnemers de website van de plug-in provider hebben benaderd vanaf de website van de Organisator. Door het inschakelen van de plug-in, worden persoonlijke gegevens van Deelnemers verzonden naar de Plug-in Provider en door hen opgeslagen. Raadpleeg het Privacybeleid van deze derden partijen. Aangezien de Plug-in Provider voornamelijk cookies gebruikt om gegevens te verzamelen, adviseert de Organisator alle cookies te verwijderen uit de beveiligingsinstellingen van de browser van Deelnemers voordat op de deelknop wordt geklikt.

De Organisator heeft geen invloed op hoe en welke gegevens worden verzameld door deze Plug-in Providers, noch kent de Organisator de volledige omvang van de gegevensverzameling, het doel van de gegevensverwerking of de bewaartermijnen. De Organisator heeft geen informatie over het verwijderen van de verzamelde gegevens door de Plug-in Provider.

De Plug-in Provider slaat de over de Deelnemers verzamelde gegevens op in gebruikersprofielen en gebruikt deze voor reclame en/of om hun website-ervaring aan te passen. Het doel van dergelijke analyses (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) is om op maat gemaakte advertenties te tonen en om andere gebruikers van het sociale mediaplatform te informeren over activiteiten op de website. Deelnemers hebben een recht van verzet tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen; Deelnemers dienen contact op te nemen met de aanbieder van de plug-ins om dit recht uit te oefenen. De plug-ins stellen Deelnemers in staat om te communiceren met de sociale mediaplaforms en andere gebruikers, zodat de Organisator ons aanbod en de gebruikerservaring van Deelnemers kan verbeteren.

Gegevens worden doorgestuurd ongeacht of Deelnemers een account hebben of zijn ingelogd bij de Plug-in Provider. Als Deelnemers zijn ingelogd bij de Plug-in Provider, worden Deelnemersgegevens die zijn verzameld op de website van de Organisator direct toegewezen aan de gebruikersaccount van de Deelnemer bij de Plug-in Provider. Als Deelnemers op de ingeschakelde knop klikken en bijvoorbeeld de pagina leuk vinden, slaat de Plug-in Provider die informatie ook op in de gebruikersaccount van de Deelnemer en deelt deze publiekelijk met de contacten van de Deelnemer op het desbetreffende sociale mediaplatform.

Deelnemers kunnen meer informatie vinden over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en -verwerking door de Plug-in Provider in de privacyverklaringen van genoemde Plug-in Provider. Deelnemers kunnen hier tevens meer details krijgen vinden over hun rechten en instellingsmogelijkheden om hun privacy te beschermen.

De Organisator gebruikt social media plug-ins om u een meer aangepaste gebruikerservaring te bieden. De gegevens (inclusief uw IP-adres) worden door uw browser rechtstreeks naar de server van de Plug-in Provider gestuurd waar deze zich bevindt.

Plug-in Providers kunnen deze informatie gebruiken voor reclame of marktonderzoek, zie hun privacyverklaringen voor meer informatie.

Indien Deelnemers niet willen dat Plug-in Aanbieders de verzamelde gegevens over hun aanwezigheid op de website voor Bulkaankoopen rechtstreeks toewijzen, moeten Deelnemers zich afmelden bij de Plug-in Aanbieder voordat zij de website voor Bulkaankopen bezoeken.

Voor meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Plug-in Provider en de bijbehorende rechten en instelmogelijkheden ter bescherming van de privacy, verwijzen wij u naar de privacyverklaringen van de betreffende sociale mediaplatforms.

De Organisator heeft geen controle over en is niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken van deze sites van derden. Organisator moedigt Deelnemers aan om op te letten wanneer zij www.mi.com/nl verlaten, en om de privacyverklaringen te lezen van iedere website die zij bezoeken.

6. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze Algemene Voorwaarden voor Bulkaankopen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De Deelnemer heeft de mogelijkheid vorderingen in te stellen bij een bevoegde rechter in het land waar hij woonachtig is. Organisator is niet verplicht deel te nemen aan arbitrageprocedures.

7. Versie en geldigheid

Deze Voorwaarden gelden vanaf 1 maart 2021 en zijn geldig totdat deze Voorwaarden worden vervangen door een nieuwere versie volgens de Voorwaarden.

Over cookies op deze site: We gebruiken eigen cookies en cookies van derden om de essentiële functionaliteit van onze website te behouden en de websiteprestaties te detecteren om ons te helpen efficiënter te werken, en om uw ervaring te verbeteren door gepersonaliseerde inhoud en op maat gemaakte advertenties aan te bieden.
Door op “Accepteer cookies” te klikken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies voor deze doeleinden. Meer informatie over ons gebruik van cookies en hoe u uw voorkeuren kunt wijzigen, vindt u in ons"Cookiebeleid".

Cookies Accepteren
Meer Informatie