Home > Support > 小米服務中心信息

小米服務中心信息

網點名稱 聯繫電話 詳細地址 營業時間
香港小米服務中心(旺角) +852 3104 1078 香港九龍旺角彌敦道610號荷李活商業中心20樓03,05-06室 星期一至星期日:10:00-19:00 (公眾假期休息)