Due to COVID-19, the ongoing health and containment emergency measures may cause service delays at logistic couriers and Xiaomi authorized service centers until further notice. Thank you for your understanding and support.×
Home > Support > WARRANTY

WARRANTY

Komercijalna Garancija za staklo na ekranu – REDMI NOTE 10 5G

Dodatna pogodnost i besplatna garancija se odnosi na sva fizička lica koja kupe proizvod (kao što je definisano u tački 2) za lične potrebe (“Potrošač”), a kao dodatak standardne garancije koju nudi Xiaomi (https://www.mi.com/global/service/warranty) ili u odnosu na prava potrošača koja se dodeljuju po zakonu u Srbiji.

Dodatnu komercijalnu garanciju pruža Xiaomi Technology Netherlands B.V. registrovana na Prinses Beatrixlaan 582, Hag 2595BM, Holandija

1. Teritorija

Ova komercijalna garancija se odnosi samo na uređaje koji su kupljeni u Srbiji (“Teritorija”).

2. Obim

Potrošačima koji kupe Redmi Note 10 5G (uređaj) I aktiviraju u periodu od 05/31/2021 do 08/30/2021 ,u bilo kom ovlašćenom prodajnom lancu (online ili offline) na teritoriji Srbije;

Biće omogućen jedan (1) besplatni servis u Xiaomi servis centru zemlje gde je uređaj i kupljen u period od 6 meseci nakon kupovine uređaja, ukoliko do oštećenja ekrana dođe usled dejstva više sile ili nekog drugog oštećenja bez namere potrošača.

Servis (ili zamena ukoliko je potrebna)ekrana biće besplatni.

Kako bi aktivirali ovu uslugu potrošači moraju da kontaktiraju Xiaomi korisničku podršku. Potrošač će biti u obavezi da pošalje fakturu ili račun kojim se dokazuje kupovina uređaja.

3. Isključenja

Ova komercijalna garancija neće važiti u sledećim slučajevima:

I. Oštećenje ekrana naneto sa namerom;
II. Oštećenja ekrana koji se odnose na ogrebotine i površinski izgled ekrana kao i na estetski izgled ekrana;
III. Oštećenja koja su nastala usled korišćenja neproverenih aplikacija ili “third party” aplikacija.

Takođe, garancija neće pokrivati sledeće slučajeve:

I. Plaćanje uređaja nije izvršeno po fakturi u dogovorenom periodu;
II. Serijski broj uređaja IMEI se ne može pročitati, izbrisan je ili oštećen;
III. Uređaj nije original Xiaomi uređaj;
IV. Defekt se desio uz nepravilno korišćenje uređaja usuprot Uputstvima za korišćenje i uputstvima Xiaomi prodavaca;
V. Oštećenje nastalo prilikom pokušaja neovlašćenih lica da saniraju problem, kao i pirlikom korišćenja neovlašćenih servisa.

Ova komercijalna garancija ne uključuje uređaje koje je potrebno zameniti potpuno novim uređajima usled neadekvatnog rada uređaja ili neke druge softverske greške a koji spadaju u prava potrošača definisana Zakonom u Srbiji.

Ova komercijalna ponuda nikako ne sme da isključi ili da utiče na prava Potrošača koja su definisana Zakonom u Srbiji.

GARANCIJA ZAŠTITE EKRANA- POCO X3 Pro

Pored potrošačkih prava koja im daje zakonska garancija i prema uslovima objavljenim na https://www.mi.com/global/service/warranty , //www.po.co/global/service/warranty , sledeća dobrovoljna dodatna i besplatna komercijalna garancija primenjivaće se na sve potrošače na teritoriji Srbije (“Potrošač”). Komercijalnu garanciju nudi Xiaomi Technology Netherlands B.V. registrovana na Prinses Beatrixlaan 582, Hag 2595BM, Holandija. .

1. Obim

Potrošači koji kupe POCO X3 Pro (J20S) (“Proizvod”) između 13.05.2021. i 12.08.2022. na bilo kom zvaničnom prodajnom kanalu (online ili offline) kompanije Xiaomi na teritoriji Srbije (“Teritorija”) i aktiviraju pametni telefon na teritoriji će ispunjavati uslove za jednokratnu (1) besplatnu uslugu popravke u Xiaomi servisnom centru tokom prvih šest (6) meseci nakon kupovine, ako je ekran gore pomenutog proizvoda oštećen ili neispravan nenamernim postupkom potrošača (tj. poput nenamernog pada proizvoda).

Takva popravka ekrana biće besplatna i uključuje, ako je potrebno, i zamenu ekrana, takođe besplatno.

Da bi imali koristi od ove komercijalne garancije, potrošači moraju kontaktirati korisničku podršku kompanije Xiaomi. Od potrošača se može zatražiti da pošalju račun za kupovinu ili račun za isporuku.

2. Isključenja

Ova komercijalna garancija se neće primenjivati u sledećim slučajevima:

I. Oštećenje ekrana prouzrokovano namerno ili iz nemara;
II. Oštećenja koja pogađaju samo površinu ekrana, poput ogrebotina ili drugog estetskog izgleda ekrana;
III. Šteta nastala zlonamernim softverom, neovlašćenim softverom ili nezavisnim aplikacijama koje koristi potrošač.

Štavise komercijalna garancija takođe neće biti ni u jednom od sledećih slučajeva:

I. Potrošač ne dostavi fakturu rašuna o kupovini ili isporuci;
II. Serijski broj i/ili IMEI broj je oštećen ili je uklonjen ili podmetnut;
III. Proizvod je falsifikovan i nije ga proizvela kompanija Xiaomi
IV. Kvar je prouzrokovan nenamenskom upotrebom ili u suprotnosti sa Xiaomi uputstvima ili uptstvima i smernicama prodavca;
V. Kvar nastaje usled sopstvene ili neovlašćene popravke/manipulacije potrošača ili upotrebe neovlašćenih ili neoriginalnih rezervnih delova, softvera ili komponenti.

Ova komercijalna garancija se ne odnosi na proizvode koji se zbog oštećenja ili promene ekrana moraju zameniti novim proizvodom. Takva zamena podleže zakonskim standardima garancije.

Ništa u ovoj komercijalnoj garanciji neće ograničiti prava potrošača prema važećem zakonu.

GARANCIJA NA ZAŠTITU EKRANA - Mi 10T/ Mi 10T Pro

Pored prava potrošača zagarantovanih pravnom garancijom i uslovima objavljenim na adresi https://www.mi.com/global/service/warranty, sledeća dobrovoljna dodatna i besplatna komercijalna garancija važi za sve potrošače na teritoriji zemlje Србија („Potrošač“). Komercijalnu garanciju pruža Xiaomi Technology Netherlands B.V., registrovan na adresi Prinses Beatrixlaan 582, The Hague 2595BM, Holandija.

1. Opseg

Potrošači koji kupe Xiaomi Mi 10T ili Mi 10T Pro („Proizvod“) između 20. oktobra 2020. i 21. januara 2022. putem ma kog zvaničnog prodajnog kanala (onlajn ili oflajn) kompanije Xiaomi na Teritoriji zemlje Србија („Teritorija“) i aktiviraju Pametni telefon na Teritoriji, imaće pravo na jednu (1) besplatnu uslugu popravke u lokalnom servisnom centru kompanije Xiaomi u prvih šest (6) meseci od kupovine ako se ekran gorenavedenih Proizvoda ošteti ili doživi kvar usled nenamerne radnje Potrošača (tj. poput nenamernog pada Proizvoda).

Takva popravka ekrana je besplatna i obuhvata, po potrebi, takođe besplatnu zamenu ekrana.

Da bi mogli da iskoriste ovu komercijalnu garanciju, Potrošači moraju da se obrate korisničkoj podršci kompanije Xiaomi. Od Potrošača može da se zatraži da pošalju fakturu/račun ili dokument uz isporuku.

2. Izuzeća

Ova komercijalna garancija ne važi u sledećim slučajevima i ne pokriva ih:

II. Oštećenja koja utiču samo na površinu ekrana, poput ogrebotina i drugih estetskih oštećenja na ekranu;
III. Oštećenja nastala usled dejstva malvera, neovlašćenog softvera ili spoljnih aplikacija koje Potrošač koristi.

Uz to, ova komercijalna garancija ne važi ni u sledećim slučajevima:

I. Potrošač ne priloži fakturu/račun ili dokument uz isporuku;
II. Serijski broj i/ili IMEI broj je oštećen ili je uklonjen ili menjan;
III. Proizvod je falsifikat i nije ga proizveo Xiaomi;
IV. Nedostatak je izazvan upotrebom u druge svrhe osim u predviđene ili upotrebom koja nije u skladu sa uputstvima kompanije Xiaomi ili prodavca, sa priručnicima ili sa smernicama;
V. Nedostatak je proistekao iz samostalne popravke/manipulacije od strane Potrošača ili popravke/manipulacije od strane neovlašćenog lica, ili iz upotrebe neodobrenih ili neoriginalnih rezervnih delova, softvera ili komponenti.

Ova komercijalna garancija ne važi za Proizvode koji, zbog oštećenja ili izmena ekrana, moraju da se zamene novim Proizvodom. Takva zamena podleže zakonskim standardima garancije.

Ništa iz ove Komercijalne garancije ne ograničava prava koja Potrošač ima prema važećim zakonima.